Hotărârea nr. 257/2017

Hotãrârea nr. 257 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuinţele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. 1C

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 257


privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert lonuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu,Valentin Marcu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 30.06.2017;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 363/19 decembrie 2008 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru un număr de 6 containere / module;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f, art. 55 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni, începând cu data de 21.07.2017 până în data de 20.01.2018, pentru locuințele de necesitate de tip modul, situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2017

Președinte de ședință,

,1                 9         1  7


Contrasemnează Secretar,  Anabell-Olimpiă Măntoiu

EXPUNERE DE MOTIVE privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuin^e^t^ necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC f

în exercitarea atribuțiilor cc îi revin în baza Legii nr. 215 / ZOOfcTep^lfisȘ^șil «•/ actualizată. Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitjâtb'GU'îegc^- /' cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințel&e>6^iăîe^Se' necesitate și aprobă repartizarea acestora.

Pentru soluționarea unor situații urgente în care se găsesc familii aflate în situații de risc social, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a achiziționat un număr de șase containere / module; prin Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 acestea au primit destinația de locuințe de necesitate și au fost transmise în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

La sfârșitul anului 2008 la nivelul Municipiului Ploiești exista o problemă stringentă, având în vedere că mai multe familii au fost evacuate din căminul de locuințe situat în str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A.

Pentru a veni în sprijinul acestor familii Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr. 2 / 09.01.2009, a decis repartizarea acestor unități locative unui număr de șase familii aflate în situații sociale, economice și medicale deosebite.

în baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, aceste locuințe de necesitate s-au închiriat temporar, contractele fiind încheiate de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare pe o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea de prelungire, în cazuri temeinic justificate.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, pentru protecție și asistența socială s-a întrunit și a analizat situațiile sociale, economice, medicale ale cazurilor sociale reprezentate de cele șase familii; comisia a constatat că situația în care aceste familii se găsesc nu s-a ameliorat, ele aflându-se în continuare în situație de risc social, motiv pentru care am confirmat și avizat prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de șase luni.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:

Robert Ionuț Vîsca Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Dragușin, Oana Claudia Sălce Valentin Marcu.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

■»

Serviciul Locuințe Sociale

RAPORT DE SPECIALITATE


V A t ■ i:

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC           ; >

Potrivit art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele de necesitate se repartizează de către Consiliul Local.

Pentru soluționarea unor situații urgente în care se găsesc familii aflate în situații de risc social, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a achiziționat un număr de șase containere / module; prin Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 acestea au primit destinația de locuințe de necesitate și au fost transmise în administrarea Administației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

La sfârșitul anului 2008 mai multe familii au fost evacuate din căminul de locuințe situat în str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A.

Pentru a veni în sprijinul acestor persoane, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr. 2 / 09.01.2009, a decis repartizarea acestor unități locative unui număr de șase familii aflate în situații sociale, economice și medicale deosebite, după cum urmează:

  • -  locuința de necesitate de tip modul nr. 1, d-nei Bărbuceanu Monica, în vârstă de 43 ani; aceasta locuiește împreună cu fiul său Mutu Adrian, în vârstă de 13 ani; d-na Bărbuceanu este încadrată în grad de handicap accentuat. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din indemnizația de handicap în valoare de 272 lei și alocația minorului, în valoare de 84 lei.

  • -  locuința de necesitate de tip modul nr. 2, d-nei Vasile Vasilica, în vârstă de 57 ani; aceasta locuiește împreună cu cei 4 copii: Vasile Mariana, în vârstă de 21 ani, Vasile Alexandra Corina, în vârstă de 19 ani, Vasile Mihaela, în vârstă de 33 ani și Vasile Nicolae, în vârstă de 22 ani. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din indemnizația creștere copil a d-nei Vasile Mihaela, în valoare de 706 lei.

  • -  locuința de necesitate de tip modul nr. 3, d-lui Comișelu Valeriu, în vârstă de 47 ani; acesta locuiește împreună cu soția sa, numita Comișelu Ionela, în vârstă de 38 ani și copii lor, Comișelu Beatrice, în vârstă de 9 ani și Comișelu Andreea, în vârstă de 14 ani. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din salariul d-lui Comișelu, în valoare de 2525 lei și alocațiile copiilor, în valoare de 84 lei.

  • -  locuința de necesitate de tip modul nr. 4, d-nei Luncă Cristina, în vârstă de 48 ani; aceasta locuiește împreună cu soțul său, numitul Luncă Ionel, în vârstă de 49 ani și

    copii: Luncă Bogdan, în vârstă de 9 ani și Luncă Cătălina, în vârstă de 21 ani. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din sahyyjțțl d-nei Luncă, în valoare de 1081 lei.

    locuința de necesitate de tip modul nr. 5, d-lui Bivolaru Gheorghe, arLv/ârș am;


•de^'-ani; acesta locuiește împreună cu soția sa, numita Bivolaru Alinț^M^tâ^u, |îp vârstă de 39 ani si fii săi: Bivolaru Natalia Elena, în vârstă de 16 afiiCBiWîa^ R®îL Cristian, în vârstă de 13 ani, Bivolaru Beniamin Iosif, în vârstă Emanuel Gimi, în vârstă de 22 ani, Bivolaru Giuliano Florentin, în vânstăMes^ani.

Singurele venituri ale familiei le constituie alocațiile copiilor, în valoare de 126 lei.

- locuința de necesitate de tip modul nr. 6, d-nei Niță Ionelia, în vârstă de 49 ani; aceasta locuiește împreună cu soțul său, numitul Niță Iulian, în vârstă de 48 ani și fiica lor, Niță Ioana Valentina, în vârstă de 15 ani. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din salariul d-lui Niță, în valoare de 1248 lei.

în baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea locuinței, locuințele de necesitate se închiriază temporar.

începând din anul 2009 și până în prezent Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a încheiat contracte de închiriere cu aceste persoane, pentru o perioadă de șase luni, prelungite prin acte adiționale succesive, în baza hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești; precizăm faptul că în data de 20.07.2017 durata actelor adiționale de prelungire a contractelor de închiriere expiră, motiv pentru care chiriașii au solicitat, prin cereri scrise, prelungirea contractelor.

în timpul scurs de la data încheierii contractelor de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a ameliorat, problema acestor familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, pentru protecție și asistență socială s-a întrunit și a analizat aceste cazuri sociale; punctul de vedere al acestei comisii se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect de hotărâre.


Ion Dan Dinu


ȘEF SERVICIU,

Ovidiu BădulescuVIZATMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS,

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

\ ,r- \ V

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALARAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate in str. Industriei, nr. IC

Data: 30.06.2017