Hotărârea nr. 251/2017

Hotãrârea nr. 251 privind aprobarea statelor de funcții la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 251


privind aprobarea statelor de funcții la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

’                                                                                                           9

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a viceprimarului municipiului Ploiești domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.07.2017;

în conformitate cu prevederile art 45A1 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. “a” si alin (3) lit”b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art.l.-Aprobă statele de funcții la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexelor nr.l si 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2017.

Art.2.-începând cu aceeași dată, anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.148/30.05.2017 si anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Local nr.l 14/24.04.2017 isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.3.-Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.-Directia Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2017

Președinte de ședință,

9        1                           9                 9    “

George-Sorin-Niculae Botez


Contrasemnează Secretar,  Anabell-Olimtiia MăntoiuiaM


ROMANIA

JUDE™" nn‘”^7


MUN

In exercitarea atribuțiilor privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, Consiliul Local aprobă în condițiile legii, la propunerea primarului, statul de funcții ale acestora în temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.”a” si alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Personalul contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, promovează în grade sau trepte profesionale imediat superioare conform Regulamentului - cadru prevăzut de HG nr.286/2011 și Procedurii de organizare si desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, aprobată prin decizia nr. 956/2015 emisă de directorul general al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești. Promovarea se face de regulă pe un post vacant sau temporar vacant, iar în situația în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt incadrate într-unul de nivel imediat superior.

La Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești s-a desfășurat examenul de promovare în treaptă profesională pentru o salariată - asistent medical debutant - din cadrul Serviciului Cabinete medicale școlare MG, care a promovat examenul si ca urmare propunem transformarea postului din “asistent medical debutant” in “asistent medical”.

De asemenea, urmare avizului de exercitare a profesiei de asistent social cu treapta de competentă “specialist” eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România în conformitate cu prevederile Legii nr.466/2004 privind Statutul Asistentului Social, propunem transformarea postului de asistent social debutant din cadrul Căminului de Bătrâni în asistent social “gradul specialist”.

Având in vedere aceste considerente, propun spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR,

CRISTIAN MIHAI GANEA

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

?                                                                                                                                                                              5


Consiliului Local își exercită atribuțiile privind organizarea și funcționarea .aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, în sensul aprobării în condițiile legii, la propunerea primarului, a statului de funcții ale acestora în temeiul prevederilor art.36 alin.(2), lit.”a” si alin.(3) lit.”b” din Legea nr,215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

Personalul contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, promovează în grade sau trepte profesionale imediat superioare conform Regulamentului - cadru prevăzut de HG nr,286/2011 și Procedurii de organizare si desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, aprobată prin decizia nr. 956/2015 emisă de directorul general al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești. Promovarea se face de regulă pe un post vacant sau temporar vacant, iar în situația în care nu există un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt incadrate într-unul de nivel imediat superior.

Astfel, s-a desfășurat examenul de promovare în treaptă profesională pentru o salariată asistent medical debutant - din cadrul Serviciului Cabinete medicale școlare MG,la expirarea stagiului de 6 luni de debutant. Aceasta a promovat examenul si ca urmare propunem transformarea postului de “asistent medical debutant" in “asistent medical”, cu stabilirea corespunzătoare a drepturilor salariale.

De asemenea, având în vedere avizul de exercitare a profesiei de asistent social cu treapta de competentă “specialist” eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România în conformitate cu prevederile Legii nr.466/2004 privind Statutul Asistentului Social, propunem transformarea postului de asistent social debutant din cadrul Căminului de Bătrâni în mod corespunzător, respectiv “gradul specialist”.

Aceste modificări se efectuează cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.87/03.04.2017.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


Director General, Dinu Fon Dan


-Șef Serviciu Juridic, Autoritate ku

Chiva Daniela Simona '

-Șef Serviciu Securitatea Muncii,

-Șef Serviciu Financiar ContafÎTitate/

Manea Florentina U/ '

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV^U i Ă'X

RAPORT DE SPECIALITATE       \

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea statelor de funcțiiwj Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Potrivit prevederilor anexei nr.4 al Hotărârii Consiliului Local nr.379/29.11.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești a solicitat următoarele promovări pentru funcționarii publici :

 • -  transformarea din grad profesional debutant în grad profesional asistent a 3 (trei) funcții publice de execuție de consilier clasa I;

 • -  transformarea din grad profesional principal în grad profesional superior a unei funcții publice de execuție de consilier clasa I.

Prin Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești se solicită transformarea:

 • -  postului de personalul contractual de execuție de asistent medical debutant în asistent medical din cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare la terminarea stagiului de 6 luni.

 • -  postului de personal contractual de asistent social debutant în asistent social cu treapta de competenta „specialist” ca urmare a obținerii avizului de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul National al Asistenților Sociali din România.

Art.5, alin.l din O.U.G. nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative reglementează: „In anul 2017, numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.”

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.87/03.04.2017, potrivit Raportului de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Urmare celor menționate mai sus avizez favorabil proiectul de hotărâre anexat.


serviciu

/XngelbscUyAiia - Daniela


***


ASISTENT SOCiW


8 alin (1) și a

a proptim = a Comisie; de avizare și atestare profesionala. BIR U L E X E C U T • V HOTĂRĂȘTE: eliberare ; avizului de exercitare a profesiei de asistent socia

DOAMNEi D O M N U L U


M f) din Lege- ne 466/2004 pd/ind statutul asistentului secta

T A D t C 0 MPFTENTÂ


o strat în Re

7 certifică o o •.

.'ivind exer • p ezentu1 aviz d-;


■? j Nat ion

■ tiVuSlli rofese ex- r-..i arc


nentru c perioue a de

’ >m .cada de m         a jvizu

'iiea/înceta ea rapr ituri or de muno -.s stenti or So ia'i Remania a u


a, A- ici.ți!ar Socia;i tir. R mânia. PaRa

• asA social, sub ccndiha respectam ob =gâtiiîor pot; .va -^ptci de competentă obținute

a pfoE de asistent soc a! este va'at i'

. . de la data ehberăr

xc-rcitare a profesiei de asiste n- icai nterv ne .n viciu titularul aie obligația de a notifica

ivirii acestor aspecte în termen de 5 zv.e ucrătoare

COD R N A S R ■

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


Lista cuprinzând rezultatele FINALE

obținute de candidați la proba scrisa a concursului pentru promovarea in expirarea stagiului de asistent medical - debutant

23.06.2017_____

Numele si prenumele candidatilor

Punctaj proba scrisa

Rezultat

Serv. Cabinete medicale școlare MG

l.CHITU M1HAELA

100.00

ADMIS

Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se pot depune in termen de 24 ore de la afișarea acestora, respectiv pana la data de 26.06.2017, ora 10.30

Comisia:Secretar comisie:

Zenovia Stanescu

Afișat uzi, 23.06.2017, ora 10.30, la sediul ASSC Ploiești, Piața Eroilor IA

Anexa nr._

La H.C.L. nr. 2S7 I

1

DIRECTOR GENERAL - MANAGER

Funcționar public de conducere

S

'xc-G'                V

2

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Funcționar public de conducere

S

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI SI FAMILIE

3

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

4

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

5

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

6

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

i 7

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

I 10

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

11

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE

12

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

I

13

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

14

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

15

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

16

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

17

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

18

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

19

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

SERVICIUL AJUTOARE ÎNCĂLZIRE

20

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

21

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

22

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

23

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

24

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

25

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

26

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

27

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

28

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

29

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

[NR.T

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clasa / Grad / Treapta

|crt|

J.                         __

'____________________________ ______

30

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

31

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 principal

32

REFERENT DE SPECIALITATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

33

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

I 34

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

| 35

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

CENTRUL DE ZI PT. COPII PREȘCOLARI

36

SEF CENTRU

Personal contractual

S

, 37

EDUCATOR

Personal contractual

S

PRINCIPAL

I

I 38

EDUCATOR

Personal contractual

S

PRINCIPAL

I

i 39 L

PSIHOLOG

Personal contractual

s

PRINCIPAL

40

PSIHOLOG

Personal contractual

s

PRINCIPAL

j 41

MUNCTOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

1

I

: 42

MUNCITOR NECALIFICAT

Ftersonal contractual

1

I 43

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

1

CANTINA SOCIALA

I

44

SEF CENTRU

Personal contractual

45

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

46

I— —

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA

I 47

1__

REFERENT

Personal contractual

M

IA

48

REFERENT

Personal contractual

M

IA

49

MAGAZINER

Personal contractual

M.

1

FORMAȚIE PREPARARE DISTRIBUIRE HRANA

50

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

51

MUNCTOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

52

MUNCTOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

53

MUNCTOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

54

MUNCTOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

55

MUNCTOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

56

MUNCTOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

57

MUNCTOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

58

MUNCTOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

59

MUNCTOR NECALIFICAT

Personal contractual

La H.C.L. nr.Anexa nr _~ __ __

La H.C.L. nr.           W ;

--------- *d W» '34 e WW ȘJ

NR. 1 [CRT .

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii 7 Clasa

■«/i

CĂMINUL DE BATRANI

60

SEF CENTRU

Personal contractual

S

61

ASISTENT SOCIAL

Personal contractual

s

specialist

62

ASISTENT SOCIAL

Personal contractual

s

DEBUTANT

63

MAGAZINER

Personal contractual

M

-

64

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

65

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

66

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

I •'

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

I

68

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

69

INFIRMIERA

Personal contractual

-

70

INFIRMIERA

Personal contractual

-

71

INFIRMIERA

Personal contractual

-

I 72

INFIRMIERA

Personal contractual

-

’ 73

INFIRMIERA

Personal contractual

-

74

INFIRMIERA

Personal contractual

-

75

INFIRMIERA

Personal contractual

-

76

INFIRMIERA

Personal contractual

-

77

INFIRMIERA

Personal contractual

-

78

MUNCITOR CALIFICAT- BUCA TAR

Personal contractual

I

lZ

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

I

| 80

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual

I

81

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

Personal contractual

I

I 82

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

83

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

1

SERVICIUL TEHNIC, ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

84

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

85

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S                  I

superior

86

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S                  I

superior

87

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

88

REFERENT

Personal contractual

M

IA

89

MUNCITOR CALIFICAT - TINICHIGIU

Personal contractual

1

90

MUNCITOR CALIFICAT-FOCHIST

Personal contractual

1

[nrTT Denumire compartimentului sl a funcției .           Categorie

|CRT| _________________________   .      ]

 • 91    MUNCITOR CALIFICAT-FOCHIST             Personal contractual

 • 92    MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN        Ftersonal contractual


  93 MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR


  Personal contractualSERVICIUL SECURITATEA MUNCII, RESURSE UMANE, REGSTRATURA

94

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

95

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

96

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

97

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

98

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

99

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

100

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

101

INSPECTOR DE SPECIA LITATE

Personal contractual

S

IA

102

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Parsonal contractual

S

IA

103

REFERENT

Personal contractual

M

IA

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

104

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

! 105

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

106

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

107

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

108

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

109

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

110

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I asistent

zzz

111

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant

SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA

112

SEF SERVICIU

Funcționar ublic de conducere

S                 I

113

CONSILIER JURIDIC

Funcționar public de execuție

S

I superior

114

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

115

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

116

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

117

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

118

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

119

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

120

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

| NR.Ț Denumire compartimentului si a funcției

Categorie


icrt,____________________________

121 CONSILIER


SERVICIUL PERSOANE AFLATE IN DIACULTATE .PROGRAME SOCIALE, RELAȚII CU ONG-uri

122 SEF SERVICIU

123 CONSILIER


Funcționar public de execuție

Funcționar public de execuție

I superior

S

124 CONSILIER

125

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

126

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

127

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

128

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

129

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

130

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

131

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

132

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE

133

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

134

CONSLIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

r~~—

; 135

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

136

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

137

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

138

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

139

CONSILIER

Funcționar ublic de execuție

s

I superior

140

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

141

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

142

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

143

REFERENT

Funcționar public de execuție

M

III superior

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

144

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

145

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

146

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

147

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

SERVICIUL ADMINISTRATIV

| 148

SEF SERVICIU

Personal contractual

149

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

IA


Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

'.V      : s         -?'1 r

150

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

151

MAGAZINER

Personal contractual

M

152

REFERENT

Personal contractual

M

IA

153

ȘOFER

Personal contractual

I

154

ȘOFER

Personal contractual

I

155

ȘOFER

Personal contractual

I

156

ȘOFER

Personal contractual

I

|_157

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

Personal contractual

I

| 158

ZUGRAV

Personal contractual

I

i 159

PAZNIC

Personal contractual

-

| 160

PAZNIC

Personal contractual

-

161

PAZNIC

Personal contractual

-

i 162

PAZNIC

Personal contractual

r

; 163

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

CENTRUL SOCIAL DE URGENTA

' 164

SEF CENTRU

Personal contractual

S

j 165

ASISTENT SOCIAL

Personal contractual

S

DEBUTANT

166

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

167

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

( 168

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

169

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

* 170

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I

171

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I


COMPARTIMENT MEDIATORI SANITARI

172

MEDIATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

173

MEDIATOR SANtTAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

174

MEDIATOR SANITARținstructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

175

MEDIATOR SAN[TAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

176

MEDIATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

SERVICIUL SITUAȚII DE URGENTA

177

SEF SERVICIU

Personal contractual

S

178

POMPIER

Personal contractual

179

POMPIER

Personal contractual


‘ NR. , Denumire compartimentului si a funcției                 Categorie

|crț|.._                      ________*________I

 • 180   POMPIER                                    Personal contractual

 • 181    POMPIER                                    Personal contractual


Anexa nr.        _

La H.C.L. nr. 7S 1 /

»■ ____

Si


___1

Nivel Studii/Clasă


.ă^Grad/Treapta,


e-


182

POMPIER

Personal contractual

183

POMPIER

Personal contractual

184

POMPIER

Personal contractual

185

POMPIER

Personal contractual

186

POMPIER

Personal contractual

187

POMPIER

Personal contractual

188

POMPIER

Personal contractual

189

POMPIER

Personal contractual

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE MEDICINA GENERALA

1

SEF SERVICIU MEDIC

Personal contractual

S

2

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

S

primar

3

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

s

primar

4

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

s

primar

5

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

s

primar

6

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

7

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

8

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

9

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

10

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

11

MEDIC

Personal contractual

s

-

12

MEDIC

Personal contractual

s

-

13

MEDIC

Personal contractual

_______________ș_______

-

14

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

s

primar

15

MEDIC

Personal contractual

s

-

16

MEDIC

Personal contractual

s

-

17

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

18

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

19

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

s

PRINCIPAL

L20

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

21

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

22

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

23

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

24

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

25

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

26

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

27

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

28

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

29

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

30

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

31

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

32

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

33

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

©ăRiNCIPÂk^

34

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

35

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

36

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

37 ASISTENT MEDICAL                         Personal contractual                       PL              PRINCIPAL

38

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

39

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

40

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

41

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

42

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

43

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

44

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

45

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

46

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

47

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

48

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

49

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

50

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

51

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

52

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

53

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

54

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

55

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

56

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

57

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

58

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

59

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

60

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

61

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

62

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

63

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

64

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL


Denumire compartimentului si a funcției

' . ___________ . ______________ _

Categorie

f          Nivei Studji'/Clăsa/

Gt§d/Treapta

CONDUCERE


La H.C.L. nr.

zf V. .

Nk | Denumire compartimentului si a funcției      i

Icrt|                                _                       |

Categorie

Nivel Sțudii/Clăsa IGtSd!Treapta

1 J


jNR.1

ICRT

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

NiveLStudîi/

’i ’2.\ '                      L

GlteaT'GfW/afWta /       ;

1

65

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

66

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

67

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

68

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

69

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

70

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

71

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

72

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

73

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

74

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

75

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

76

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

77

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

nr

l_________________________________________

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

JL

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

80

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

81

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

82

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

83

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

84

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

85

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

86

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

87

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

88

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

89

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

90

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

91

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

92

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

93

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

94

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

95

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

96

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

97

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

Anexa nr._

La H.C.L. nr.           /

STAT DE FUNCȚII

jNR.

Denumire compartimentului si a funcției

Categorie

Nivel Studii / Clas;

|CRT|

' ,       ;                   *         -          l ,, ■

98

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL               i

99

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

100

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

101

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

102

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

103

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

104

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

105

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

106

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

107

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

108

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

109

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

DEBUTANT

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE STOMATOLOGIE

110

SEF SERVICIU MEDIC

Personal contractual

S

111

MEDIC DENTIST SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

112

MEDIC DENTIST SPECIALIST

Personal contractual

S

specialist

113

MEDIC DENTIST

Personal contractual

S

-

j 114

MEDIC DENTIST

Personal contractual

S

-

115

MEDIC DENTIST

Personal contractual

S

1

116

MEDIC DENTIST

Personal contractual

S

-

117

MEDIC DENTIST

Personal contractual

S

-

1 118

MEDIC DENTIST

Personal contractual

s

________________________________________________________|

119

MEDIC DENTIST SPECIALIST

Personal contractual

s

specialist

120

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

121

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

122

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

123

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

124

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

125

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

126

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

127

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

SSD

PRINCIPAL

128

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

SSD

PRINCIPAL

129

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREAf£^M^ȚȚ£^ PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGN^E^^ă? \ >|

\ --/

<z ‘«W.

>>>4. o e J?-

RAPORTSECRETAR, he Andrei