Hotărârea nr. 249/2017

Hotãrârea nr. 249 privind aprobarea statului de functii al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 249


privind aprobarea statului de funcții al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Viceprimarului municipiului Ploiești Pană George și Raportul de specialitate al Filarmonicii „Paul Constantinescu” prin care se propune aprobarea statului de funcții ca urmare a transformării unor posturi, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.07.2017 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.07.2017;

în baza proceselor verbale ale Consiliului Administrativ din data de 28.02.2017 și din data de 19.07.2017 prin care se propune transformarea unor posturi in urma promovării în grad profesional, precum și modificarea unor funcții vacante;

având în vedere prevederile art.31, alin.4 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, este reglementată promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului contractual, potrivit căruia ”în situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior”;

în temeiul art.36 alin.2, lit.„a” și alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă statul de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2017. ~

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.381 din 29.11.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Filarmonica “ Paul Constantinescu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești este instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Prevederile art. 41 alin.2 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, coroborate cu prevederile art.31, alin.4 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, reglementează modul de promovare a personalului contractual în grade sau trepte profesionale.

Având în vedere cele menționate mai sus, conform Procesului Verbal al Consiliului Administrativ din data de 28.02.2017 și Procesului Verbal al Consiliului Administrativ din data de 19.07.2017, precum și a rezultatului final al concursurilor din data de 26.06.2017 și din data de 30.06.2017 privind promovarea în grade și trepte profesionale se propune transformarea :

 • - gradului profesional din II în I a 3 posturi de artist instrumentist studii superioare din cadrul Orchestrei Simfonice;

 • - gradului profesional din II în I a 3 posturi de solist vocal studii superioare din cadrul Orchestrei Populare;

 • - treptei profesionale din I în IA a postului de referent studii medii din cadrul compartimentului Financiar Contabil.

Totodată se propune următoarele transformări ale unor posturi vacante:

 • - un post de instrumentist treapta profesională I - studii medii în post de concert maestru gradul profesional IA - studii superioare din cadrul Orchestrei Simfonice;

 • - un post de impresar artistic grad profesional I - studii superioare în post de regizor scenă grad profesional I - studii superioare, în cadrul compartimentului Organizare Evenimente.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR

PANĂ GEORGE

FILARMONICA “PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI

•/.

RAPORT DE SPECIALITATE y. L

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea statului de funcții al

Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești


Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești este instituție publica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Conform Procesului Verbal al Consiliului Administrativ din 28.02.2017 se propune transformarea postului de impresar artistic in post de regizor scena, in cadrul compartimentului Organizare Evenimente.

Conform Procesului Verbal al Consiliului Administrativ din 19.07.2017 precum si a rezultatului final al concursurilor din 26.06.2017 si 30.06.2017 privind promovarea in grade si trepte profesionale, se propun următoarele modificări:

 • -  In cadrul orchestrei simfonice 3 posturi de artist instrumentist gradul II studii superioare se transforma in gradul profesional I studii superioare; 1 post de instrumentist gradul I studii medii se transforma in 1 post concert maestru gradul IA studii superioare.

 • -  In cadrul orchestrei populare 3 posturi de solist vocal gradul II studii superioare se transforma in gradul profesional I studii superioare;

 • -  In cadul compartimentului financiar contabil 1 post de referent gradul I studii medii se transforma in gradul profesional IA studii medii;

 • -  In cadrul compartimentului organizare evenimente 1 post de impresar artistic gradul I studii superioare se transforma in 1 post de regizor scena gradul I studii superioare. Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în

cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr. 139/30.05.2017.

AVIZAT:

Compartiment Juridic

Sava Mari

Contabil șef

Matei Mihaela


Resurse Umane

Radu Camelia

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești este instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Prevederile art. 41 alin.2 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, coroborate cu prevederile art.31, alin.4 din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, reglementează modul de promovare a personalului contractual în grade sau trepte profesionale.

Având în vedere cele menționate mai sus, conform Procesului Verbal al Consiliului Administrativ din data de 28.02.2017 și Procesului Verbal al Consiliului Administrativ din data de 19.07.2017, precum și a rezultatului final al concursurilor din data de 26.06.2017 și din data de 30.06.2017 privind promovarea în grade și trepte profesionale se propune transformarea :

 • - gradului profesional din II în I a 3 posturi de artist instrumentist studii superioare din cadrul Orchestrei Simfonice;

 • - gradului profesional din II în I a 3 posturi de solist vocal studii superioare din cadrul Orchestrei Populare;

 • - treptei profesionale din I în IA a postului de referent studii medii din cadrul compartimentului Financiar Contabil.

Totodată se propune următoarele transformări ale unor posturi vacante:

 • - un post de instrumentist treapta profesională I - studii medii în post de concert maestru gradul profesional IA - studii superioare din cadrul Orchestrei Simfonice;

 • - un post de impresar artistic grad profesional I - studii superioare în post de regizor scenă grad profesional I - studii superioare, în cadrul compartimentului Organizare Evenimente.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul de posturi aprobat și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.86/03.04.2017.

Urmare celor menționate mai sus, avizez favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciu Angelescu Ana - Daniela

Filarmonica „Paul Constantinescu" Ploiești


Anexa la H.C.L. nr.       20/

STAT DE FUNCȚII

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

DIRECTOR

Director

S

2

DIRECTOR

ADJUNCT

Director adjunct

s

ORACHESTRA SIMFONICA

3

Dirijor

IA

s

4

Dirijor

II

s

5

Concert maestru

IA

s

6

Concert maestru

IA

s

7

Concert maestru

IA

s

8

Solist concertist

IA

s

9

Solist concertist

II

s

10

Solist instrumentist

IA

s

11

Solist instrumentist

IA

s

12

Solist instrumentist

IA

s

13

Solist instrumentist

IA

s

14

Solist instrumentist

IA

s

15

Solist instrumentist

IA

s

16

Solist instrumentist

IA

s

17

Solist instrumentist

IA

s

18

Solist instrumentist

IA

s

19

Solist instrumentist

I

s

20

Sef partida

IA

s

21

Sef partida

IA

s

22

Sef partida

IA

s

23

Sef partida

IA

• ■ s~c

24

Sef partida

IA' '

S '

X

25

Sef partida

IA

s

26

Sef partida

IA

s

27

Sef partida

\l ,

s

28

Sef partida

I,

s

29

Sef partida

1

.. s

30

Secretar (muzical)

1

< - s

31

Artist instrumentist

IA

s

32

Artist instrumentist

IA

s

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția pubera

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

dfe conducere

de execuție

de conducere

de execuție

33

Artist instrumentist

IA

S

34

Artist instrumentist

IA

S

35

Artist instrumentist

IA

S

36

Artist instrumentist

IA

s

37

Artist instrumentist

IA

s

38

Artist instrumentist

IA

s

39

Artist instrumentist

IA

s

40

Artist instrumentist

IA

s

41

Artist instrumentist

IA

s

42

Artist instrumentist

IA

s

43

Artist instrumentist

IA

s

44

Artist instrumentist

IA

s

45

Artist instrumentist

IA

s

46

Artist instrumentist

IA

s

47

Artist instrumentist

IA

s

48

Artist instrumentist

IA

s

49

Artist instrumentist

I

s

50

Artist instrumentist

I

s

51

Artist instrumentist

I

s

52

Artist instrumentist

I

s

53

Artist instrumentist

I

s

54

Artist instrumentist

I

s

55

Artist instrumentist

I

s

56

Artist instrumentist

I

s

57

Artist instrumentist

I

s

58

Artist instrumentist

I

s

59

Artist instrumentist

I

s

60

Artist instrumentist

I

s

61

Artist instrumentist

I

s

62

Artist instrumentist

I •>

s

63

Artist instrumentist

I   —

64

Artist instrumentist

/o I A

s

\

65

Artist instrumentist

ș

66

Artist instrumentist

ii

67

Artist instrumentist

s .

68

Artist instrumentist

69

Artist instrumentist

iTM-c

* s

70

Artist instrumentist

ii

s

NR.

CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

0^ conducere

de execuție

de conducere

de execuție

71

Artist instrumentist

II

S

72

Artist instrumentist

II

S

73

Artist instrumentist

II

s

74

Artist instrumentist

II

s

75

Artist instrumentist

II

s

76

Artist instrumentist

II

s

77

Artist instrumentist

II

s

78

Artist instrumentist

II

s

79

Artist instrumentist

II

s

80

Artist instrumentist

II

s

81

Artist instrumentist

II

s

82

Artist instrumentist

II

s

83

Artist instrumentist

II

s

84

Instrumentist

I

M

ORCHESTRA POPULARA

85

Dirijor

I

s

86

Solist vocal

I

s

87

Solist vocal

I

s

88

Solist vocal

I

s

89

Solist vocal

I

s

90

Solist vocal

III

M

91

Artist instrumentist

IA

S

92

Artist instrumentist

I

s

93

Artist instrumentist

I

s

94

Artist instrumentist

II

s

95

Instrumentist

I

M

96

Instrumentist

I

M

97

Instrumentist

I

M

98

Instrumentist

I

M

99

Instrumentist

I

7M

100

Instrumentist

•M?

101

Instrumentist

-O/

M

102

Instrumentist

M

103

Instrumentist

r ni

M

COMPARTIMENT JAZZ

104

Artist instrumentist

0

S

105

Artist instrumentist

D

- S"

106

Artist instrumentist

D

S

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția pub’* ?

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

ORGANIZARE EVENIMENTE

107

Regizor scena

I

S

108

Bibliotecar

IA

s

109

Referent de specialitate

I

s

110

Referent de specialitate

I

s

111

Referent de specialitate

I

s

112

Referent de specialitate

I

s

CONTABIL SEF

113

Contabil sef

s

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

114

Referent

IA

s

115

Casier

M

COMPARTIMENT JURIDK

116

Consilier juridic

IA

S

SERVICIUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, ARHIVA SI PAZA

117

sef serviciu

S

118

Referent

IA

M

119

Garderobier

M

120

Garderobier

M

121

Garderobier

M

122

Garderobier

M

123

Recuziter

I

124

Recuziter

I

125

Recuziter

I

126

Recuziter

I

127

Recuziter

I

128

Muncitor calificat (electroacustician)

I

129

Arhivar

.....

/ M

130

Paznic

/ ■■

^M.l

131

Paznic

w’ef .<•       ' .3

M

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE S

CONTRACTE

\ s'-    “->1

132

Referent de specialitateFlkwmonieffl


. „Paul Constantinescu

\\

L.*S*2Ședința Consiliului administrativ

din cadrul Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești din dată de 19.07.2017, ora 11.00

Ordinea de zi:

 • 1. Prezentare stagiune aniversară/Stagiunea estivală ;

 • 2. Hotărârea de transformare de posturi, în cadrul statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, după cum urmează :

 • -  transformarea unui număr de 3 posturi de artist instrumentist, grad II, în grad I, în cadrul orchestrei simfonice ;

 • - transformarea unui post de instrumentist, grad I, în post de artist instrumentist, grad I, în cadrul orchestrei simfonice ;

 • - transformarea unui număr de 3 posturi de solist vocal, grad II, în grad I, în cadrul orchestrei populare;

 • - transformarea unui post de referent, din grad I, in grad IA, la compartimentul financiar contabil.

 • 3. Completarea și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare și a statului de funcții a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform noii organigrame propuse și înaintarea acestuia spre aprobare în Hotărâre de Consiliul Local, pentru producerea de efecete juridice;

 • 4. propuneri tarife de închiriere spatii din Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești (sala mare de concerte „Ion Baciu”, sala mica de repetiții a orchestrei populare, săli de studiu de la etaj, birouri etaj cu grup sanitar propriu).

 • 5. Diverse

La ședința Consiliului administrativ au participat următoarele persoane:

dl. Vlad Mateescu - director-Președinte ;

dl. George Sorin Botez - consilier local - reprezentant al autorității administrației publice locale -membru ;

dna. Frincu Georgina - director adjunct artistic - membru ;

dna. Ionescu Cristina - secretar muzical-membru;

dna. Matei Mihaela Ioana - contabil șef-membru;

dl. Sava Marius Claudiu - consilier juridic - membru;

d-na Radu Camelia - referent de specialitate - membru;

dl. Mihai Varga - Președinte al Sindicatului „Artis” din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu

g fswicM & i etcx.            c^ckmvc&' && ttfâtfcte'ie           ,

<■,*» &dzJr ^.-Drl fj'l &        ,7 ..tĂ,, Ărrrt^, /?■.,,%. S '//>,"M aĂ-w/tfîfjfâ £££££&. f/jfejCTj^-~Prezentul proces-verbal al ședinței Consiliului administrativ, conține încheiat astăzi 19.07.2017.

Semnăturile membrilor Consiliului administrativ :

dl. Vlad Mateescu - director - Președinte,

dl. George Sorin Botez - consilier local - reprezentant al autorității administrației publice locațe


dna. Ionescu Cristina - secretar muzical-membru

dl. SavaMarius Claudiu - consilier juridic - membru dna. Matei Mihaela Ioana- contabil șef - membru dna. Radu Camelia-referent specialitate- membru

dl. Mihai Varga - Președinte al Sindicatului „Artis” din cadrul Filarmoni^ii^Paul Constantinescu Ploiești-membru

d

j -k.. . AisBNT j


Ședința Consiliului administrativ

din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești

din data de 28.02.2017, ora 11.00

Ordinea de zi:

 • 1. Aprobarea noului ROF al instituției;

 • 2. Propunerea de modificarea a gradului angajatului Cezar Ouatu - conform cererii acestuia ;

 • 3. Transformarea unor posturi din orchestra simfonica si orchestra populara ;

 • 4. Propunerea infiintarii unor noi posturi, implicit a modificării organigramei, in compartimentele contabilitate și organizare evenimente ;

 • 5. înființarea unui Big Bând, după ocuparea tuturor posturilor din orchestra simfonică, conform art. 16A1, alin. 1-4, din O.G. nr. 21/31.01.2007(actualizată)-privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic ;

 • 6. înființarea unui cor de copii, unui cor de adulti, formații de dansatori - muzică populară (voluntariat);

 • 7. Aprobarea/discutarea asupra unei liste de instrumente/recuzita pentru inchiriere ;

 • 8. Realizarea unui bust „Paul Constantinescu” - 65 de ani Filarmonica;

 • 9. Diverse.

La ședința Consiliului administrativ au participat următoarele persoane :

dl. Vlad Mateescu - director-Președinte;

dl. George Sorin Botez - consilier local - reprezentant al autorității administrației publice locale -membru ;

dna. Ionescu Cristina - secretar muzical-membru;

dna. Matei Mihaela Ioana - contabil șef-membru;

dl. Sava Marius Claudiu - consilier juridic - membru;

d-na Radu Camelia - referent - membru;

dl. Mihai Varga - Președinte al Sindicatului „Artis” din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești - membru.

Consiliul administrativ a discutat ordinea de zi(mai sus menționată), după cum urmează :

Deschiderea de ședință a o are domnul director Vlad Mateescu aducând îr discuție__________________


’■  / y - ,                - -             ----——----——


od de

(- c

3k

od< L^TizM 3 dti ftttLlLt&Ș de <


L'națye^)'■ ~        /dfâfoz ^(^dL £&& & i.

; y-i^^ fiv&te <(& '2t-fatxT;

£& JXiȘLțP ) Ah y&LxSjf aLLrL l[^ci^'‘J^/e. L&> ^^â'Pg-^'P        -

cjpfj) &.& L&rJLf.*              'g jfîă# U&ițfâț ^â^yJ&i'2£fcQt^ «4?^ f>£—

/ 7

z La rnrftd! << ■j-o                                    e/matA a

3_^>d_        .* / ^a^uriuș^ jteuifa ate^uțid'^:d&

*&#&/. C              $%&&&> __ / &-£.:' X&pL-tS& V7--

S J»'/’ <6 . vX. .■ -Z'/wĂ-5 I V * ya^ăîL^sZ^Z^ Z'Z.J. .- .7$^                ‘ -î ‘,<3 < >


/!


,  7 /rM-afaf & a.

'^tXl'ztLcm^ g sciLi<

&tc

L&tt •       fîr»t/'te&!&iUL

'/''T’Z/JîZ/' J?XA£&L~
Z<
Z.S»


//


.,*^Qr-A:Z Z1-~/2<^^tf i;-^                         1 > rk'^/

Z-h<^fe?Zi^7 b ~6&                                         <

/xe^zT?^               aafa/ztdț.,<

A Jwmd ..# (Ut              L &tc'le& cd'^Ziț^i

’ce afr L& cPW^^âfcfd’fâfât;-


^it.,


/nriLfrid' 3 cut \fâydtfcaifa& * Ceteai

<dj? â> yfisce' dL dL                    <^>         &&•?.<? LL&ud- wde d- a?d

>&>                                  dip^^re 'afa&tea. lat U? >^/

\ &ta* Z&. dte&ttuu!/ Litota teixrfzd'c' ■/_   '-■/w^țev-L/ * __

utâ^jia & &i id^-e* Jd lâ V^Lg ad&La. L& -fL^A atăț^       d

a& terr? tâ ^&&ytu& cL^LPtâ7 &>                >W%y îr Ld


■al.
Prezentul proces-verbal al ședinței Consiliului administrativ, conține 3          ) file și a fost

încheiat astăzi 28.0^.2017.

Semnăturile membrilor Consiliului administrativ;                          /// ,

dl. VladlMt

dl. Georesițu - director - Președinte,

rin         cpnsffier local - reprezentant al autorității administrației publice locale
a - secretar muzical-membru ju,- consilier juridic - membrudna. [onescu Cți

dl. Sava Marii

dna. Matei Mihaeljf Ioana- contabil șef - membru

dna. Radu Camelia-referent - membru

dl. Mihai Varga - Președinte al Sindicatului „Artis” din cadrul Filarmonicli Pau/ppnștantinescu Ploiești-membru                                                         /
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA Dl

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZ

RAPORT