Hotărârea nr. 244/2017

Hotãrârea nr. 244 privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, a unui funcționar public

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 244 privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, a unui funcționar public

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Ganea Cristian Mihai, a consilierilor Vîscan Robert Ionuț, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dragulea Sanda, Andrei Gheorghe, Minea Constantin Gabriel, Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, și Raportul de specialitate a Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, a unui funcționar public;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.07.2017;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 220/27.06.2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni, modificată și completată;

Având în vedere Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 51 / 08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată; Legea nr. 92 / 10.04.2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016; Hotărârea nr. 5/03.05.2017 a Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale Transport Călători Express S.A.;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată, și ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, modificată și completată;

în temeiul art. 36, alin. 2, lit „a” din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Ia act de numirea în funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al SC Transport Călători Express SA Ploiești, a doamnei Tănase Ana Maria Carmen - funcționar public, începând cu data de 03.05.2017.

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C.Transport Călători Express S. A.PIoiesti va lua act de prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi 28 iulie 2017

Președinte de ședință,


George-lSorin-Niculae Botez


Contrasemn Anabell-Olii


ază Secretar,


pia


Măntoiu


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, a unui funcționar public

Conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/03.05.2017 a Societății

9                                                                                                                                 5

Comerciale Transport Călători Express S.A., doamna Tănase Ana Maria Carmen a fost numită în funcția de administrator în cadrul Consiliului de administrație.

9                                                                                                                                                              9

Pentru a evita starea de incompatibilitate, Legea nr. 171 din 14 mai 2004 pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precizează că: „Nu se află în situație de incompatibilitate,....., funcționarul public care:

  • a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activitățile desfășurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condițiile rezultate din actele normative în vigoare;

  • b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;

  • c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituție publică, în condițiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.

Din interpretare rezulta că „ Funcționarii publici pot deține alte funcții și pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

  • a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice;

c) în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public. ”

Având în vedere prevederile art. 94 punctul 2 si 2Aldin Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, modificată și completată de Legea nr. 171 din 14 mai 2004 pentru completarea articolului 94 ; coroborat cu art .28 alin ldin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare , se poate numi un funcționar public în Consiliul de Administrație al SC Transport Călători Express SA Ploiești, cu condiția să fie desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, respectiv Hotărâre de Consiliu Local.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare Proiectul de hotărâre


Durata mandatului membrului consiliului de administrație este de 4 ani. Față de cele expuse aviăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

AX A P*

A /C'A o/       V

alăturat. * t'*’' / .4

S 0 fi SJy:-'Viceprimar, dl.Ganea Cristian Mihai dna. Sorescu Florina Alina, dl.Botez George Sorin Niculae,

dl.Cosma Marcian,


dl.Andrei Gheorghe,
dl.Minea Constantin Gabriel,

A—


dl.Dănescu Ștefan,


dna.Staicu Marilena,COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE


RAPORT DE SPECIALITATE E '

privind calitatea de administrator in cadrul Consiliului de Administrație S.C.

Transport Călători Express S.A. Ploiești, a unui funcțiortar^Jițblj


Conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 5/03.05.2017 a Societății 9                                                                                                                        5

Comerciale Transport Călători Express S.A., doamna Tănase Ana Maria Carmen a fost numită în funcția de administrator în cadrul Consiliului de administrație.

»                                                                                                                                                              9

Referitor la starea de incompatibilitate, Legea nr. 171 din 14 mai 2004 pentru completarea articolului 94 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, precizează că: „Nu se află în situație de incompatibilitate,....., funcționarul public care :

  • a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activitățile desfășurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condițiile rezultate din actele normative în vigoare;

  • b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;

  • c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituție publică, în condițiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.

Din interpretare rezultă că „ Funcționarii publici pot deține alte funcții și pot desfășura alte activități, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:

a) în cadrul autorităților sau instituțiilor publice;

c) în cadrul regiilor autonome, societăților comerciale ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public. ”

Având în vedere prevederile art. 94 punctul 2 si 2Aldin Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, modificată și completată de Legea nr. 171 din 14 mai 2004 pentru completarea articolului 94 ; coroborat cu art .28 alin ldin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare , se poate numi un funcționar public în Consiliul de Administrație al SC Transport Călători Express SA Ploiești, cu condiția să fie desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, respectiv Hotărâre de Consiliu Local.

Durata mandatului membrului consiliului de administrație este de 4 ani. Față de cele expuse avizam favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Consilier, Vasile Maria

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

*

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, a unui funcționar public Consiliul Local al Municipiului Ploiești