Hotărârea nr. 239/2017

Hotãrârea nr. 239 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 239


privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - dl. Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 26.07.2017;

în conformitate cu prevederile art.l, art.2 alin. (2) lit.h), precum și cele ale art.475 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(l) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin(l) lit.b), art.27 și ale art.30 din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art.27, art.36 alin.(4) lit.c) și art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Aprobă completarea literei d) din Anexa nr.l din hotărâre “Taxe pentru eliberarea altor autorizații si certificate decât cele prevăzute la litera A, precum si pentru viza anuala sau trimestriala a acestora”, cu litera C cu următorul conținut:

” (1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare se stabilește la 0 lei”.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 rămân nemodificate.

Art.3. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și celelalte instituții cu atribuții în aplicarea hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2017


Contrasemnează Secretar, ăntoiu


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

■i"'-                  .

EXPUNERE DE MOTIVE


HfA la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Co^șil 429/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale p^ți

Intrai

pâfițru-anii


în conformitate cu principiul autonomiei locale, care corespunde Cartei europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997 ;

Având în vedere prevederile art.5 alin.(l) lit.a), art.16 alin.(2), art.20 alin(l) lit.b), art.27 și ale art.3O din Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.27, art.36 alin.(4) lit.c) și art.45 alin.(2) lit.c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.475 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile punctului 146 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile legale menționate mai sus, precum și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017, propun Consiliului Local al municipiului Ploiești spre aprobare, prezentul proiect de hotărâre.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


RAPORT DE SPECIALITATE


Ia proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii 429/2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale

Impozitele și taxele locale, reglementate de Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie venituri proprii ale bugetelor unităților administrativ teritoriale și au ca surse: impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxe speciale, taxele judiciare de timbru si taxele extrajudiciare de timbru.

în conformitate cu prevederile art.475 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile punctului 146 din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare :

"Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare se stabilește de consiliul local și este de până la 20 lei.

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare are în vedere următoarele reguli:

  • a) taxa se referă la autorizațiile sanitare de funcționare eliberate de direcțiile de sănătate publică teritoriale în temeiul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

  • b) nivelul taxei se stabilește prin hotărâre a consiliului local;

  • c) taxa este anuală;

  • d) taxa se achită integral, anticipat eliberării sale, indiferent de perioada rămasă până la sfârșitul anului fiscal respectiv;

  • e) taxa constituie venit la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde se află situat obiectivul sau unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită autorizarea. In cazul municipiului București, aceste taxe se fac venit la bugetul local al sectorului unde se află situat obiectivul sau unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită autorizarea;

  • f) taxa nu se restituie dacă autorizația a fost suspendată temporar sau definitiv;

  • g) direcțiile de sănătate publică teritoriale vor solicita beneficiarilor autorizației respective dovada efectuării plății taxei în contul unității administrativ-teritoriale unde se află situate obiectivele și/sau unde se desfășoară activitățile pentru care se solicită autorizarea. ”

în anii precedenți, această taxă a fost stabilită la ”0 lei”, iar la stabilirea ei, s-au luat în considerare următoarele considerente:

  • -  numărul mare de taxe pe care îl au de achitat agenții economici, dorindu-se, practic, punerea în practică a unor măsuri de relaxare fiscală;

  • -  înlăturarea procedurilor birocratice care se desfășoară în vederea autorizării agenților economici, luând în considerare și faptul că dosarul necesar eliberării autorizației este depus la Direcția de sănătate țjubljcăgjar^ita se face la casieriile Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești^Jx^

- cuantumul nesemnificativ al sumelor ce ar putea fi încasăt&'dfe^^^tafaxă.

Față de cele menționate considerăm că este oportună m<’ț.tinehe^lccsJA|xe la cuantumul de ”0 lei” și în anul 2017, și înaintăm spre aprobare pt©^^jf2fe.|lb^rare alăturat.

VIZAT,

Șef Birou Juridic - Contencios, CRISTIANA ZAMFIRîntocmit,

Steluța MocanuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARĂ DO^^ PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE"^

RAPORT