Hotărârea nr. 237/2017

Hotãrârea nr. 237 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) şi utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare şi beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 237


de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Gabriel Constantin Minea, Cosma Marcian, Aurelian Tudor Dumitru, Alina Sorescu, Florin Sicoie și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcției Economice, Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, Poliției Locale Ploiești și Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 26.07.2017 și raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 20.07.2017;

în temeiul adresei nr. 59288/09.06.2017 a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, înregistrata la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 3892/14.06.2017;

în baza prevederilor Contractului nr. 1792/13.09.2016, încheiat cu S.C. Rosal Grup S.A. de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, în numele și pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 212/10.07.2017 privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești sa semneze Actul adițional nr. 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. si aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deșeurilor municipale, prin excluderea cuantumului taxei de mediu conform Ordonanței de Urgență a Guvenului nr. 48/2017;

în conformitate cu prevederile articolului 26, alineatul 1, litera c) și alineatul 3 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată;

ținând cont de prevederile articolului 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

luând în considerare prevederile articolului 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în temeiul articolului 36, alineatul 4, litera c) și alineatul 6, litera a), punctul 14 și articolul 45, litera c) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 504/15.12.2015 care va avea următorul cuprins:

“(1) Nivelul taxei speciale de salubrizare este de 5,24 lei/persoană/lună fără TVA pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și de 196,83 lei/tonă fără TVA pentru utilizatori noncasnici (persoane juridice), conform fiselor de fundamentare intocmite de operatorul de salubritate, care constituie anexa nr. 1 si face parte integranta din prezenta hotărâre.

(2) La nivelul taxei speciale de salubrizare de 5,24 lei/persoană/lună fără TVA pentru utilizatori casnici (persoane fizice) se adaugă 0,6 lei/persoană/lună, conform fisei de fundamentare intocmita de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, care constituie anexa 2 si face parte integrantă din prezenta hotărâre.” ART.2. Aprobă Regulamentul de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii, care constituie anexa 3 si face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, Poliția Locală Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2017

Președinte de ședință, Geor^                 totezContrasemneaz;

Anabell-OIimpi


Secretar, Măntoiu


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


EXPUNERE DE MOTIVE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI la proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local n r.s504/15.12.2015

privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia

Ținând cont de prevederile articolului 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată și a prevederilor articolului 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale în interesul persoanelor fizice și juridice.

La articolul 484, alineatul (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată, se prevede faptul că „domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora, se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.”

La articolul 26, alineatul (1), litera c), din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată și actualizată, se prevede că pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract, iar la alineatul (3) se prevede că autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe speciale, și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract. De asemenea, la articolul 30, alineatul (3) se prevede „constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a obligației de a institui taxe speciale pentru utilizatorii care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubrizare”.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 504/15.12.2015 s-a instituit taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii și s-a hotărât elaborarea și aprobarea in termen de 60 de zile a Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii a fost supus aprobării în ședința Consiliului Local din data de 29.01.2016, dar a fost prorogat, iar in ședința din data de 29.03.2016 a fost respins.

Comisia pentru elaborarea acestui Regulament, constituită prin Dispoziția Primarului nr. 29/07.01.2016 și completată prin Dispoziția Primarului nr. 19635/08.02.2016 și-a desfășurat activitatea în perioada 12.01.2016-03.03.2016 și a elaborat o formă a Regulamentului.

Ca urmare a atribuirii contractului nr. 1792/13.09.2016 de deleg^re^rin ■cbjnceSruție a gestiunii activității de colectare, transport si transfer a deșeurilor mu^i^ăfe in^onefe^ -Boldești Scăeni si 6 - Valea Doftanei, începând cu data de 01.01.2017,¥^ati^ÂSoi^ațiâ de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșe^alpt; Prahova”, în numele și pe seama Consiliului Local al municipiului Ploiești, cătr^dperâtorul de salubritate SC ROSAL GRUP SA, care își desfasoară activitatea pe raza municipiului Ploiești, acesta are obligația de a soma toți beneficiarii serviciului pentru a încheia contracte de salubritate. In cazul in care utilizatorii nu semnează contractul/refuză semnarea contractului, Serviciul taxe si impozite al fiecărei unități administrativ-teritoriale din aria delegării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, va institui taxa specială de salubritate ca urmare a listei prezentate de operatorul serviciului de salubritate care cuprinde utilizatorii care nu au perfectat contracte nici in urma somării, dar beneficiază de această prestație.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/10.07.2017, tarifele pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale, conform contractului nr. 1792/13.09.2016 încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” in numele si pe seama Municipiului Ploiești cu S.C. Rosal Grup S.A., in anul 2017, au fost ajustate conform fiselor de fundamentare ale operatorului de salubritate, astfel:

 • - pentru utilizatorii casnici 5,24 lei/persoana/lună fara TVA,

 • - pentru utilizatorii non-casnici - 196,83 lei/tona fara TVA.

La nivelul taxei speciale de salubrizare de 5,24 lei/persoană/lună fără TVA pentru utilizatori casnici (persoane fizice) se adaugă 0,6 lei/persoană/lună conform fisei de fundamentare intocmita de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

Având în vedere discuțiile purtate în ședințele Comisiei de specialitate nr. 1 - Buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze și Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului, membrii acesteia au fost de acord cu modificarea H.C.L. nr. 504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii si aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia.

Urmare a celor prezentate mai sus, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.

Consilieri,

Gabriel Constantin MineaREGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia

In Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată și actualizata, la articolul 26, alineatul (1), litera c), se prevede că „ (...) pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract”, iar la alineatul 3 se prevede că „autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe speciale, conform prevederilor alineatul (1) litera c) și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract”.

Conform prevederilor articolului 484, alineatul (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal „domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.” Prin Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, la articolul 30 se prevăd condiții pentru aplicarea de taxe speciale pentru funcționarea unor servicii publice locale.

In Legea nr. 101/2006 privind serviciul public de salubrizare a localităților, republicată si actualizată, la articolul 30, alineatul (3), se prevede ca obligație a administrației publice locale instituirea unei taxe speciale de salubrizare pentru cei care nu au încheiat contract de salubrizare, dar beneficiază de aceste servicii, în caz contrar „constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea de către autoritățile administrației publice locale a obligației de a institui taxe speciale pentru utilizatorii care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul de salubritate”.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 504/15.12.2015 s-a instituit taxa specială de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii și s-a hotărât elaborarea și aprobarea in termen de 60 de zile a

Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și


juridice care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceș


Prin Dispoziția Primarului nr. 29/07.01.2016 s-a constituit Com/^i^'p^ttSu^lâtoEarea  acestui Regulament, care a fost completată prin Dispoziția Primarului nrS ■19635/08.02,2016. Această Comisie și-a desfășurat activitatea în perioada 12.01.2016-03.^iQ|.^..și-^/doborât o formă a Regulamentului, întocmind un Proces verbal în data de 03.03.2^6^?^ O

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii a fost supus aprobării în ședința Consiliului Local din data de 29.01.2016, dar a fost prorogat, iar în ședința din data de 29.03.2016 a fost respins.

Urmare a atribuirii contractului nr. 1792/13.09.2016 de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele 2-Boldești Scăeni și 6 - Valea Doftanei, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, in numele și pe seama Consiliului Local al municipiului Ploiești către operatorul de salubritate SC ROSAL GRUP SA, care își desfasoară activitatea pe raza municipiului Ploiești, începând cu data de

A

01.01.2017, la art. 18 alin. (5) se prevede: „In temeiul prevederilor art. 26 din Legea serviciului de salubrizare nr. 101/2006, operatorul are obligația de a soma toți beneficiarii serviciului pentru a încheia contracte in acest sens. In cazul în care persoanele nu semnează contractul/refuză semnarea contractului, operatorul serviciului de salubritate va comunica Serviciului Taxe si Impozite al fiecărei unități administrativ teritoriale din aria de delegare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” lista cu persoanele cu care nu a perfectat contracte nici in urma somării, in vederea aplicării amenzii si a taxei speciale de salubritate. Serviciul Taxe si Impozite al flecarei unități administrativ-teritoriale din aria de delegare va efectua demersurile necesare in acest sens, urmând a efectua către operator plata contravalorii serviciului public de salubritate prestat pentru utilizatorii cu care nu s-a putut incheia contract, conform evidentei comune, din taxa specială încasată de la aceștia”. Prin adresa nr. 59288/09.06.2017 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești a fundamentat cheltuielile suportate de aceasta instituție pentru stabilirea, incasarea si urmărirea taxei de salubrizare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 212/10.07.2017, tarifele pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale, conform contractului nr. 1792/13.09.2016 încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” in numele si pe seama Municipiului Ploiești cu S.C. Rosal Grup S.A., in anul 2017, au fost ajustate conform fiselor de fundamentare ale operatorului de salubritate, astfel:

 • - pentru utilizatorii casnici 5,24 lei/persoana/lună fara TVA,

 • - pentru utilizatorii non-casnici - 196,83 lei/tona fara TVA.

La nivelul taxei speciale de salubrizare de 5,24 lei/persoană/lună tară‘TVA pentru utilizatori casnici (persoane fizice) se adaugă 0,6 lei/persoană/lun^i^nfdnfț'fisei. de fundamentare intocmita de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești. 7 L'            7

Ca urmare a discuțiilor purtate în ședințele Comisiei de specialitate rir. 1 - Buget,

• •                                                                                                                            • V\ o £V ''' ■ ■ ‘>

finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze și Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului, membrii acesia au fost de acord cu modificarea H.C.L. nr. 504/15.12.2015 si cu aprobarea Regulamentului.

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

MUNCIPIUL PLOIEȘTI,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contenjâios, Achiziții Pi


strație Publică,                              Director,

ios, Achiziții Publice, Contracte ing. Vasile |opescu


Șef Birou Salubritate. Florentini


Serviciul Public Finanțe Locale PloieștiȘef Birou Juridic-Contem î o>, APUC, Pavel Constantin

/Z


Director Executiv,

Simona Dolniceanu Vișean

Serviciul Public l ocal Comunitar de Evidentă a Persoanelor

Director Executiv, Cristina Graiuta

Politia Locală Ploiești

Director General

Carmen DanieDGheorghe

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII

MEDIULUI

RAPORT


Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia si a emis:

5

PREȘEDINTE,

ANEXA NR. 1 LA H.C.L
■ ROSALGRUPS.A.BU

Str. ton Walorescu. Bț 33

imBARE/IEr

Către,

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMIJNITARA PARTENERIATUL PENTRUMANAGEMENTUL DESECWLORPRAHOVA.

Referitor.

Actualizarea tarifelor aferetițe Contractului nțț;;. 17927:13-09^2016 ilfe Șelegare; a gestiunii, actiyițafii de colectare,transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele 2 Boldesti-Scaeni si, 6 Valea Doftanci”

O

Având in vedere; adresa dumneavoastră numarjil. 1432/0^*072615, va trimitem actualizarea, tarifelor .aferente' Contractului nr. 1792/113.09.201^,revizuite ca urmare ^modificării O.U.G. 196/2005. prin QL’G 48/2017.                                           ..................

Anexam prezentei tabelele centralizatoare ale tarifelor sî fiSSle de fundamentare pentru .ftitidWcârgS: tarifelorinsotite. de memoriiletehnico-econoiiiiceljustificătive.Cu stima,


Director General, Bogdan îiieuleșcu


Sodiu «octal:

Sft LablțintnuM.CamSrat, Sector țt Bucureșli/RcxraWa

Punctde luchi:

Șoi; Dudest-Pahtejtpon, nr/1-3; Seciot:3. ’B'uaireșii, Rțmânîa TeI/Fax:(-^4am; 25500;;n


Aaresl'ife.<:dr«sp«iilențfc

..... (PunțWn.ldftuț"

ȘlțJȘoș. de Centură, nr. 3Șds Ranjeliaipți, Jud. Ilfov; România TSI:(Wlf9«0.sar wist) 2M69 51

.Fax.- M02l)>SS11 ca


Cdnțurt:

. BC’RĂaeoJ&tiTAN

Rdl8;RNCBD079!)0281i06i)Mj;

.   . AJ.CJ'.'.tB. ........

' RO27TREZ7CU5C69XXX5C0552'OPERATOR ECONOMIC ROȘAL GRUP SA.

Tarif tara TVA

Anul 1 actual

Anul 1 propus

Anul 2 actual

Anul 2 propus

Anul 3 actual

Ahu.13

propus

Anul 4 actual

.^nuL'4 propus-

Anul 5 actual

Anul 5 propus

Anul 6 actual

Anul 6 propus

Anul 7 actual

Ariuî 7

propus

Anul 8 actual

AnulS propus

Media aritmetica pentru fiecare tarif actual pe eei 8 ani

Media aritmetica pentru fiecare tarif propus pe cei 8 ani

Utilizatori casnici urban (lei/locuitor/an)

83.73

62.-93

96.45

63142

răi. ii

S0.0Î

100.45

.100.45

101.31

10131

10'0.68

100.68

100.33

100,33

„9'9.82

99.82

97.98

89.87

Utilizatori casnici rural :(lei/locuitor/ăn)

50,46

40.24

55/47

'40.15

58.07

52®

57.27'

57.27

'57.28

37.28:

58®

58.72

59:87.

59.87

6i.ii

.61.21

57.29

53.45

Utilizatori hon-casiiici (ieirtoiia)

265.83

196.83

287.50

iâi.5d

30.L9.4

269.73

296,73

296.73.

295,82

295,82

294.98

294;98

294®

294.01

293.®

293®

291.23

266.5Ș

DIRECTOR GENERAL, BOGDAN NICULESCUOPERATOR ECONOMIC ROSAL GRUP S.A.

Utilizatori casnici urban

Utilizatori casnici rural ..

Utilizatori non-casnici ...

.Tarif actual

Tarif propus

Tarif actual

Tăfif propus

Țarif actual

Tarif presus

lei/bersoana/an

lei/persoana/an

lei/perspana/ân

lei/persoana/an

lei/toriă

Iei/toria

Anul i

83.73

62.93

50.46

40.24

265,83

196.83

Anul 2

96.45

63.42

55.47

40.15

’  287.50

191.50

Anul 3

101.11

90.U1

58.07

52,91

. 301.94

269.73

Anul 4

100.45

100.45

5727

57.27

296.73

296.73

Anuf.5

101.31

101131

57.28.

57.28.

29.5,82

295.82,

Ariul 6

100.68

100.68

58.72

,58,72 '

294,-98

‘ ’ 294,98'

Anul 7-

100.33.

100,33

59,87

59187

294.01

294.01

Anul 8

99.82

99.82 .   .

61.21

' 61,21

293.01

293.01

Utilizatori casnici urban

Utilizatori casnici rural

Utilizatori nors-casnlci

Tarif actual

Tarif propus

Tarif actual

Tarif propus

Tarif.actual.

Tadf propus

Jei/persoana/iuna

lei/persoarîa/lL’ria

lei/p6fșpâna/luna.

lei/perșoah.a/luna'

Iei/toria

Iei/toria:

Anul 1.....

6.98 ’

524 .

4.21

— .3.35

. 265.83

196.83.

Aha! 2

8.04 .

5.29

4:62

3.35

‘ 287.50

191,50

. Anul 3

■&43

7.50

4.84

4.41

301.94

269=73

Anu|4

8.'37

“   8:37

4.77

4.77

... 296.73

296,73

Anul 5<

8.44

8.44.

4,77

4.77

295.82

295.82

.Ariul 6

8.39 '

8.39

4.89

4.89

....   294.98

,294.98 ..

Ariul 7

8;36

8.3'6:""

4.99

... 4.99

294.01.

294.01

Anul 8

' 8.32:

: '       8.32

=5,10

5;10

293.01

293.01
FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI .MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN                            MEDIUL URBAN - ANUL 1

crty

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/anj.

Costuri letale anuale (lei/ah)

Total creșteri

1

Costuri materiale, <tîn care:

6,505,241.94

6.505-241.9'4

0.00

1.1

Carburanți și lubrifianti

1 921364:24

1,921 664.24

0.00

1.2

Energie;electrică, (se vor avea In vedere toți consumatorii)

51375.88

:5i 675.88

0.00

1.3,

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzăte, combustibil)

237328,00

237,628.09

o.ob

1.4

întreținerea utilajelor si autove.hlbutelpr

478,549.57

.   478.549.57

0.00

1.5

Materii primesi materiale consumabile

358,513.55

358.513.55

0.00

1.6

Echipament de lucru si protecția muncii

73,616.75

73,61675

0.00

1.7

Reparații

151,142.65

151,142.65

030

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

.. 1,714 007.88

J. 1,714.007.88

0.00

1.9

Redeventa**

537,873.71

” 537.87371

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

7:85.63

78'5.63

0.00

T.11

Alte Servicii executate de tei ți (ex. certificări ISO) . ..

18,519.33

18.519.33

0.00

1.12:

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea tie mediu)

961 254.67

' 961,26437

030

2 '

Cosțuricu munca vie

4794.21474

4,794,21474

O.OB

2.1

Salarii                                                                             .

3891 168.89

3,89.1,16839

0.00

2.2

CAS.

15.80%

614,804.69

614,804.69

.....030

2.3

Fond șomaj .                ~

0.50%

. 19,455.84

7 )     19,455.84

030

2.4

CASS

5.20%

' 202,34078

202,34078

0.00

2.5

Fond accidente și boli crofâsioriale

0.279%

10,856.36

10.856,36

0.00

2.6

Gbtaide contribuții pentru.concediisiindemnizatii

0.85%

.33,074.94

33,074.94

030

27

Fond de garantare .creanțe salariate

0.25%

9,727.92

9,727.92

030

2.8.

Alte cheltuieli cu munca Vie) (inclusiv tichete de masă)

6,310.32

.6,3.10.32

0.00

2.9

Instruirea personalului

6,475.00

6,475.00

030

3

Taxe, licențe, acroditări/certificări ș i autorizări

558.583.53

558,583.53

0.00

4

(Costuri CU închirierea utilajelor

0.00

0.0.0

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase. mehăj.erb, cu. expeptia celor ti»regim special și a deșeUrîțbWbWmmoase

377,627.19

377,627.19

0.00

. 6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

12 715,717.62

6.421,209.38

-6.294,50824

.7

Costuri cu asigurarea fiștUlui profesional

35,523.00

.35323.00

8

Alte costuri

15,000.00

.   15300.00

..        'Vl'jSSJB

A

COSTURI DEEXPLOATAREj(1ț2t....+8)

25,001,908.02

18,707.39978

^09X50,8:24

B

COSTURI financiare

343,521,41

343,521.41

//'•<?//^30

I

COSTURI TOTALE (A+B)

25,345,429.43

19,050,921.19

l -6-2945.08Î24
) )

1!

PROFIT

5%

1,267,271.47

952,546.06

-314,725.41

IU

COTA DE DEZVOLTARE

OjOO

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+ll+lll)

26,612,700.90

20,003.467.25

-6,609.233.65

CANTITATETOTALA NUMĂR DE'RERSOANE FIZICE DIN MEDIUL

JRBANINr-

ĂN.UL1-.      Ț           2..-: \

3.17,853

317,853

317,853

vr

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

83.73

62.93

-20.79

VII

TVA

19%

15.91

11.96

4.95

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

99:63

74.89

-2474

T(1) = T(0) + Delta(t)

Ț(1J-,țarifdl modificat'

T(0) - tariful inițial Deltâțt) - creșterea de tarif

62.93 lei

62.93 lei

;8?f73'.^l

' -20.79 lșșiZpeiaoana/ap

Delta(t)-= [Delta(ct) + Delta(ct)x r%] / Q

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca u rmare a ■nijxlificăfildr intervenite îri costuri

-6,294,503.24 lei

5.00%


T%i- cota de profil a operatorului

Q.-.canptațe.a prpgreujatăjh unități do măsură'.specificei

'determinată de colidijiirecoincrete fn care;:se prestează., :3.l7,853,0p activitateaMamoriutehnico-economic. justificativ aferent fisei de fundamentare pentru acti^i.t^â id<șî!țțS,’ă; COLECTARE; TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE, dOj^ME ' ' URBAN-ANUL 1


6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Canțitate.deseuri din reclclabilercdlectate sepârâțdiri mediul,urban Cantitațeeștimata de deșeuri voluminoase colectate din mâdiul Urban

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase,

TARIrStatie Sortare Boldestî-Scaenl

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase


33.715.00 tone/an

2,702113 tone/an

36,417.13 tone/an

16.513 Iei/tona

601,356.08 lel/ân


Cantitate de deșeuri bibdegradabile si reziduale din mediul' urban Tarif Depozit. Boldești - Scaerii:. menajere .si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri biPdcgrădabile. si.reziduaie


83,494 0'0 tprie/ah

69.58 Iei/tona

0,00lei/tpfia

5,809,612.52 loi/ari


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase fracțieTievalprificabilâ Tarif Depozit Boldești ’Scaeni: menajere si similare

Taxa, de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase - fracție nevaiorificabila


148.62 tone/an

69.58 Iei/tona O.OOlei/tona

10,340.78 lei/an


Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*


6,421,203.38 lei/an


ANEXA NR. 2 LA H.C.L

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei, nr.16

Tel. 0344 801 051; 0344 801 052; 0344 801 053; fax:0244-546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfl@ploiesti.ro

Nr. înreg. 59288/09.06.2017


Regia Autonomă de Servicii Publice

Ploiești, Piața Victoriei nr.17


Urmare adresei dvs. nr.3571/29.05.2017, prin care solicitați punct de vedere referitor la taxa de salubrizare, respectiv dacă "cuantumul taxei de salubrizare poate fi mai mare decât tariful practicat în prezent pentru această activitate", vă comunicăm următoarele:

în înțelesul art.l, punctul 36 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin taxă se înțelege prelevarea obligatorie, indiferent de denumire, realizată în baza legii. cu ocazia prestării unor servicii de către instituții sau autorități publice, fără existenta unui echivalent între cuantumul taxei si valoarea serviciului;

La art. 36 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, cu modificările și completările ulterioare, se precizează faptul că, consiliul local stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, în condițiile legii, precum și faptul că, acesta asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public și transport public local, după caz.

Tariful este prețul stabilit oficial pentru prestările de servicii, transport, telefon, radio, consum de energie electrică etc.

Potrivit dispozițiilor art.26 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006, cu modificările și completările ulterioare, "în funcție de natura activităților prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

 • a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) taxe speciale, în cazul prestațiilor efectuate în beneficiul întregii comunități locale;

 • c) taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract.

(3) Autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe speciale, conform prevederilor alin. (1) lit. c), și să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract.

(5) Cuantumul și regimul tarifelor și taxelor speciale ofertate/aprobate se stabilesc, se ajustează sau se modifică de către autoritățile administrației publice locale, în baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, elaborate de către A.N.R.S.C. "

Taxa de salubrizare fiind o taxă specială prevăzută la art.484 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite

de instituția sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră însfera de activitate a acestui tip de serviciu.                                                    ,/ / . ; , V A

Mai mult, așa cum se precizează în Legea nr.215/2001 -privind administrația publică locala, precum și în Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, fiind o taxă specială, cuantumul acesteia se stabilește, în limitele și condițiile legii, prin hotărâre de consiliu local.

Tarifele sunt achitate de utilizatorii serviciului public, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare, iar cuantumul acestora se stabilește, se ajustează sau se modifică de către autoritățile administrației publice locale, în baza fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli, întocmite de către operatori în conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, elaborate de către A.N.R.S.C.

Așadar, opinăm că "cuantumul taxei de salubrizare poate fi mai mare decât tariful practicat în prezent pentru această activitate”, deoarece pentru încasarea acesteia se înregistrează o serie de cheltuieli, de către toate instituțiile implicate în stabilirea și colectarea ei.

De asemenea, considerăm că practicarea unei taxe cu o valoare mai mare decât nivelul tarifului, va determina cetățenii să intre în legalitate și să încheie contracte cu prestatorul serviciului de salubritate.

Alăturat vă transmitem Fișa de fundamentare a cheltuielilor suportate de instituția noastră, pentru stabilirea, încasarea și urmărirea taxei de salubrizare.

Cu stimă,

EANU VIȘEANȘef Biroul Juridic Contencios, Cristiana-ZAMFIR

întocmit, Steluța Mocanu

* R Q ,

/ /S

Fișa de fundamentare a cheltuielilor suportate de instituția noastră, pențru stabilirea/ încasarea și urmărirea taxei de salubrizare        î * £ i         'A


x' . «A

Ij


,    A,:’/ ; ■>

1.

2.

 • 3.

 • 4.


Fundamentarea se face pe contribuabil, pentru aproximativ 20.000 contribuabili pfa®ș%efiî care nu au încheiate contracte cu operatorul de salubrizare;

Pentru emiterea titlului de creanță - decizia de impunere (cheltuieli poștale pentru scrisori recomandate cu confirmare de primire) - 3 lei;

Pentru executare silită (cheltuieli poștale, coli pentru emiterea somației și titlului executoriu) -4 lei.

Total cheltuieli SPFL/contribuabil = 7 lei.

Nn crt

Specificație

Fundamentare

Costuri (lel/lună)

Costuri (lei/an)

1

Stabilirea taxei (cheltuieli poștale- 3 Iei)

5.000

60.000

2

Urmărirea taxei (cheltuieli de executare silită- 4 lei)

6.667

30.000

Cheltuielile de mai sus în cuantum de 7 lei sunt anuale, ele vizând contravaloarea serviciilor poștale(confirmare de primire) și a colilor utilizate pentru emiterea titlului de creanță (decizie de impunere) și a somației și titlului executoriu.

Această cheltuială poate fi împărțită la 12 luni și adăugată la tariful stabilit prin HCL.

Astfel, lunar, cheltuiala instituției noastre ar fi, prin rotunjire^de 0,6 lei.


REGULAMENT

DE APLICARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE CARE NU AU ÎNCHEIAT CONTRACT DE SALUBRIZARE ȘI BENEFICIAZĂ DE ACESTE SERVICII

I. Reglementări generale

Art. 1. Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, coroborate cu dispozițiile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliile Locale aprobă taxe speciale pentru funcționarea serviciilor publice locale, create în interesul persoanelor fizice și juridice, stabilind cuantumul acestora și aprobând regulamente de stabilire a condițiilor de instituire și modului de organizare și funcționare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele respective.

Art. 2. Modul de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare este stabilit prin Regulamentul serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești și Contractul de delegare de gestiune prin concesiune pentru activitatea de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale.

A

Art. 3. In conformitate cu Contractul de delegare de gestiune a serviciului de salubrizare, operatorul serviciului public de salubrizare în municipiul Ploiești, asigură colectarea, transportul si transferul deșeurilor municipale, de la toți utilizatorii acestui serviciu (persoane fizice și juridice).

Art. 4. Cuantumul taxei speciale de salubrizare este aprobat prin prezenta hotărâre, fiind determinat în anexa 1 la prezentul regulament. Aceasta se ajustează sau se modifică de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în baza fișelor de fundamentare întocmite de operatorul de salubritate.

Art. 5.

 • (1) Potrivit prevederilor art. 26, alin. 1 din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată și actualizată, pentru asigurarea finanțării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

 • a) tarife, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;

 • b) taxe speciale, în cazul prestațiilor de care beneficiază individual, fără contract de salubrizare.

 • (2) Utilizatorii care nu au încheiate contracte de salubrizare cu operatorul de salubritate și pentru care se instituie taxa specială de salubrizare sunt:

 • a) persoane fizice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor publice de salubritate în municipiul Ploiești;

 • b) persoane juridice care nu au încheiat contract de prestări servicii cu operatorul serviciilor publice de salubritate în municipiul Ploiești.


persoane, sunt colectate și transportate de operatorul de salubritate, J^wed^^^inimarii la rampa de deșeuri.                                                                ( :V

 • (4) în consecință, se impune aprobarea unui Regulament de aplica^^^^^^âale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat cont ract-de4sithibri zare și beneficiază de aceste servicii, conform metodologiei de mai jos.

 • (5) Pentru imobilele proprietate de stat, taxa se datoreaza de către chiriaș.

 • (6) In cazul imobilelor deținute de persoane fizice sau juridice care sunt inchiriate, taxa se datoreaza de către proprietar.

 • II. Etapele și condițiile de impunere a taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii care nu au încheiate contracte de salubrizare cu operatorul de salubritate autorizat

Art. 6.

 • (1) Municipiul Ploiești, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, împreună cu operatorul de salubritate, au obligația să țină evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii de salubrizare din municipiul Ploiești.

 • (2) Operatorul de salubritate va transmite lunar către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești o listă actualizată, privind locațiile identificate de aceștia unde nu sunt încheiate contracte de salubrizare.

 • (3) In urma solicitării Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești in care se specifica baza legala a solicitării si adresele acestor imobile, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va pune la dispoziție informații privind titularii imobilelor, pentru imobilele aflate in evidenta fiscala.

 • (4) Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești va pune la dispoziție informații privind numărul de persoane din fiecare imobil pentru care nu sunt încheiate contracte de salubrizare, în urma solicitării Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, în care se specifică baza legală a solicitării și adresele acestor imobile.

 • (5) Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va transmite operatorului de salubritate lista cu proprietarii imobilelor și numărul de persoane din fiecare imobil care beneficiază de prestarea serviciului de salubrizare fără contract.

Art. 7.

 • (1) Operatorul de salubritate va transmite o Notificare către proprietarii imobilelor care beneficiază de prestarea serviciului de salubrizare fără contract.

 • (2) Notificarea se va comunica direct utilizatorului, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului respectiv sau prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

 • (3) Notificarea trebuie să cuprindă:

 • - baza legală a solicitării;

 • - scopul solicitării - încheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare;

 • - locul unde utilizatorul are obligația să se prezinte pentru încheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare - sediul operatorului de salubritate;

 • - termenul în care utilizatorul trebuie să se prezinte pentru încheiereâ^phtractului de

prestare a serviciului de salubrizare - maxim 30 de zile;              /•        \

 • - documentele pe care utilizatorul este obligat să le prezinte;

 • - numele și semnătura olografa a persoanelor împuternicite de operatorul de . salubritate, precum și stampila emitentului.

 • (4) Neprezentarea utilizatorului în termenul stabilit în Notificare,' pentrtiîncheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare cu operatorul de saluontafe, ori refuzul acestuia de a încheia contractul, constituie contravenție și se sancționează conform Regulamentului serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești și legislației în vigoare. Sancțiunile vor fi aplicate de către Poliția Locală Ploiești, în baza documentelor transmise de operatorul de salubritate, cu respectarea tuturor prevederilor anterioare.

 • (5) In cazul in care, Notificarea nu a putut fi comunicata prin posta sau personal, operatorul de salubritate va asigura comunicarea acesteia prin una din modalitățile prevăzute de lege.

 • (6) După expirarea termenului prevăzut în Notificare, operatorul de salubritate va transmite Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești o documentație (în 3 exemplare) cu utilizatorii (persoane fizice și juridice) care nu s-au prezentat pentru încheierea contractului de prestare a serviciului de salubrizare sau au refuzat acest lucru.

 • (7) Documentația va cuprinde:

 • - notificarea transmisă utilizatorului, împreună cu dovada de comunicare a acesteia;

 • - dovezile și constatările operatorului de salubritate în legătura cu serviciile de salubrizare, pe care se întemeiază notificarea;

 • - numele și prenumele titularului, adresa de domiciliu, numărul de utilizatori (pentru persoane fizice) sau denumirea utilizatorului, adresa sediului, cantitatea de deșeuri generată lunar (pentru persoane juridice).

 • (8) La aceasta documentație se adaugă și procesul verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, împreună cu dovezile de comunicare ale acestuia, transmise de Poliția Locală Ploiești către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

 • (9) In situația în care documentația pentru fiecare utilizator nu conține unul sau mai multe dintre documentele prevăzute la alin. 6, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va restitui documentația operatorului de salubritate.

 • (10) Transmiterea documentației prevăzute la alin. 6 se realizează de operatorul de salubritate, lunar, până la sfârșitul lunii următoare celei în care a fost transmisă notificarea.

 • III. Instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii care nu au încheiate contracte de salubrizare cu operatorul de salubritate autorizat

Art. 8. După primirea documentației complete pentru fiecare utilizator, Municipiul Ploiești, prin Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va transmite o Comunicare către utilizatori (conform anexei 2 la prezentul regulament) privind obligativitatea depunerii de către aceștia a Declarației privind taxa specială de salubrizare. In termen de 10 zile de la primirea Comunicării, aceștia trebuie să se prezinte la sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești în vederea depunerii acestei Declarații.

Art. 9.

 • (1) In termen de 30 de zile de la data primirii documentației de ,la%>perătbniVde salubritate Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va transmite, E^yiciului,'public Finanțe Locale Ploiești toata documentația in baza careia se va institui taxasalubrizării

 • (2) Taxa se datoreaza, incepand cu data de întâi a lunii urmato,^<i^ișfit^ficUșfi utilizatorilor si finalizării documentației complete.

Art. 10.

 • (1) Declarația privind taxa specială de salubrizare (conform anexelor 3 și 4 la prezentul regulament) se va depune la sediul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești de către proprietarul imobilului, în cazul persoanelor fizice sau de către împuternicit, în cazul persoanelor juridice, în termenul stabilit la art. 8 și va cuprinde numărul total de persoane care locuiesc la acea adresă (pentru persoane fizice) sau cantitatea de deșeuri produsă lunar (pentru persoane juridice).

 • (2) In cazul imobilelor proprietate de stat, declarația se va depune de către chiriaș.

 • (3) Declarațiile de impunere sau cele rectificative, depuse după expirarea termenlor stabilite se sancționează conform Legii nr. 227/2017 priind Codul fiscal.

Art. 11. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va impune taxa specială de salubrizare pe baza Declarației privind taxa specială de salubrizare, ori din oficiu (în condițiile stabilite prin legislația în vigoare aplicabilă în domeniul taxelor și impozitelor locale), în cazul nedepunerii declarației. Modelul Deciziei de impunere a taxei speciale de salubrizare este conform anexelor 5 și 6 la prezentul regulament.

Art. 12. In cazul impunerii din oficiu, la stabilirea taxei speciale de salubrizare datorate de persoane fizice se vor lua în calcul toate persoanele din unitatea locativă, iar în cazul persoanelor juridice se va lua în calcul cantitatea medie de deșeuri produsă lunar (pe baza datelor furnizate de operatorul de salubritate).

Art. 13. în cazul persoanelor fizice sau juridice care dețin mai multe imobile pe raza municipiului Ploiești care sunt locuite, taxa de salubrizare se datorează pentru fiecare imobil în parte. Proprietarul are obligația de a depune Declarația privind taxa specială de salubrizare pentru fiecare clădire care este locuită.

Art. 14.

(1) In situația în care persoanele fizice sau juridice cărora le-a fost instituită taxa de salubrizare pentru neîncheierea contractului de salubrizare, vor încheia ulterior contracte cu operatorul de salubritate, acestea vor depune la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de salubrizare, o cerere, la care vor anexa o copie a contractului de prestare a serviciului de salubrizare încheiat cu operatorul de salubritate.

 • (2) Scăderea de la plata taxei speciale de salubrizare la cererea utilizatorului, cu respectarea prevederilor alin. 1, se va realiza începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care acesta a depus cererea.

 • (3) Dispozițiile prezentului articol operează numai în situația plății integrale, la zi, a taxei speciale de salubrizare.

IV. Termenele de plată ale taxei speciale de salubrizare și modalități de plată

/;.»r TZ-1

Art. 15.                                                                                    ii                    :

 • (1) Taxa specială de salubrizare se datorează lunar și se achită până la data de 25 a lunii

următoare, inclusiv.                                                                .....

 • (2) Pentru neplata la termenul scadent a taxei speciale de salubrizare"se-datorează majorări de întârziere la nivelul stabilit pentru neplata la termen a obligațiilor fiscale datorate la bugetul local.

 • (3) Taxa specială de salubrizare se achită în contul nr........................, deschis în acest

sens de Municipiul Ploiești la Trezoreria Ploiești.

 • (4) Taxa specială de salubrizare se achită de către utilizatori la casieriile Municipiului Ploiești - Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

 • (5) Pentru recuperarea sumlor datorate cu titlu de taxa speciala de salubrizare se aplica masurile de executare silita prevăzute Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

V. Dispoziții finale

Art. 16. Sumele încasate de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești din taxa specială de salubrizare se constituie venit la bugetul local al Municipiului Ploiești. Doar aceste sume vor fi decontate lunar operatorului de salubritate respectiv valoarea taxei conform fisei de fundamentare ale acestuia, respectiv 5,24 lei/persoana/luna fara TVA pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și de 196,83 lei/tonă fără TVA pentru utilizatori noncasnici (persoane juridice) și vor fi utilizate de acesta pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere și funcționare a serviciului public de salubrizare.

Art. 17. Prevederile prezentului Regulament nu sunt aplicabile în situația în care contractul de prestare a serviciului de salubrizare este denunțat unilateral sau reziliat de către părți din diferite cauze, recuperarea sumelor rezultate din executarea contractului efectuându-se potrivit procedurii de drept comun, scopul prezentului Regulament fiind și acela de a crește numărul utilizatorilor care au încheiat contract de salubrizare.

Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii

Cuantumul taxei speciale de salubrizare la persoanele fizice în municipiul Ploiești este de 5,24 lei/persoană/lună tară TVA, aplicabilă acelora care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii, in baza fisei de fundamentare existenta la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 1792/13.09.2016, încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, in numele si pe seama Consiliului Local al municipiului Ploiești, la care se adauga cheltuielile de 0,6 lei/persoana/luna suportate Serviciul Public Finanțe Locale pentru stabilirea, încasarea si urmărirea taxei de salubrizare.

Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii

Cuantumul taxei speciale de salubrizare la persoanele juridice în municipiul Ploiești este de 196,83 lei/tona fără TVA, aplicabilă acelora care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii, in baza fisei de fundamentare existenta la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune nr. 1792/13.09.2016, incheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, in numele si pe seama Consiliului Local al municipiului Ploiești.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/516699; 0244/515982 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.ro


COMUNICARE

privind obligativitatea depunerii Declarației privind taxa speciala de salubrizare

Către,

persoana fizica/persoana juridica

Numele si prenumele/denumirea......................................................................................................

Domiciliul/sediul: ROMANIA/ ..................................., județul ................................. codul postai

..............................,      municipiul/orasul/comuna ...................... satul/sectorul ......................................str...........................................................nr..........bl.................sc..........et......

nr.


ap.......................................

Alte date de identificare: B.I./C.I./C.I.P./ Pașaport seria......m...............

C.N.P./C.U.I./C.I.F.................................tel/fax.............................. e-mail...............................

In conformitate cu prevederile H.C.L. nr............/............ privind instituirea taxei speciale de

salubrizare datorata de către utilizatori, in cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază individual, fara contract incheiat cu operatorul serviciului de salubrizare, precum si ale Notificării transmise de operatorul serviciului de salubrizare,

Va aducem la cunoștința ca in termen de 10 zile de la primirea prezentei, aveți obligația sa depuneți la Serviciu] Public Finanțe Locale Ploiești Declarația de stabilire a taxei speciale de salubrizare.

Nerespectarea acestor prevederi conduce la emiterea Deciziei de impunere din oficiu.

PRIMAR

(nume, prenume si semnătură)

Regia Autonoma Servicii Publice Ploiești Director,

(nume, prenume si semnătură)

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

Nr............/...............

Codul de identificare fiscal:.....


DECLARAȚIE

privind taxa speciala de salubrizare pentru persoanele fizice

Subsemnatul (a)..............................................................................................

CNP                           domiciliat (a) in loc..............................................................str.

........................................... nr....... bl......... sc........... ap............ proprietar al imobilului situat in Ploiești, str............................................... nr...... bl...... sc....... ap......, cunoscând

prevederile art. 292 din Codul penal privitoare la declarațiile nesincere date in fata autorităților de stat si publice, declar pe proprie răspundere, ca in imobilul mai sus menționat locuiesc _____ 1 persoane si ca detin/nu dețin alte proprietăți2 in municipiul Ploiești.

Totalul de____persoane menționate mai sus este compus din:

Număr membri familie____

Alte persoane _____

Ploiești,

Semnătură,


Data /   /

Nr............/...............

Codul de identificare fiscal:........


DECLARAȚIE

privind taxa speciala de salubrizare pentru persoanele juridice

Date de identificare ale societății

CUI........................................

Denumire.......................................Sediu....................

Localitate...............................str.............................nr

Cod postai.........................

avand punct(e) de lucru in municipiul Ploiești, județul Prahova

Cont bancar.......................................................

Județ........................

bl.................ap........


Banca..............................................................

Nr. crt.

Adresa punctului de lucru sau locației in care se desfasoara activitati economice

Cantitatea de deșeuri produsa/luna (to)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

Director,


Contabil,

Data

In cazul in care intervin modificări in datele prevăzute in declarație, se va depune o declarație rectificativa, in termen de 30 zile de la data apariției modificărilor respective.

Nr................./...........

Codul de identificare fiscala:.....

Jî w


'L

î-l'/ .!


DECIZIE DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice ANUL...........

D-lui/D-nei......................... ................, identificat (a) prin actul de identitate.........seria......., nr..........

CNP..........................., domiciliat (a) in ROMANIA /    ..........................., județul .................. cod

postai.................. municipiul/orasul/comuna.........................str............................,  nr............ , bl.............,

sc............., et.............., ap...............

In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii Consiliului Local nr............./.........se stabilesc următoarele obligații de plata privind taxa de salubrizare:

Număr persoane

Taxa de salubrizare (lei/persoana)

Suma de plata aferenta taxei de salubrizare

Termene de plata

Total taxa

Pentru neachitarea taxei de salubrizare la termenele prezentate, se vor calcula majorări de intarziere in cuantum de 1% pentru fiecare luna sau fracțiune de luna.

Prezentul titlu de creanța devine titlu executoriu in condițiile legii.

împotriva acestui act administrativ se poate face contestație, in termen de 30 de zile la Primăria Municipiului Ploiești.

Serviciul Public Finanțe Locale

(prenume, nume si stampila)

întocmit azi data............................

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

Prenume si nume....................., CNP........... BI/CIP/CI serie......nr........ ........

Semnătură contribuabil__

Data /      / sau

Nr. si data confirmării de primire:

Nr................./...........

Codul de identificare fiscala:.....


DECIZIE DE IMPUNERE

pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele juridice ANUL...........

D-lui/D-nei.........................................., identificat (a) prin actul de identitate.........seria......, nr..........

CNP..........................., domiciliat (a) in ROMANIA /    ..........................., județul .................. cod

postai.................. municipiul/orasul/comuna.........................str............................, nr............ ,  bl.............,

sc............., et.............., ap............... avand punct de lucru in județul Prahova, municipiul Ploiești, cont

bancar...................................................................................banca...........................................................................................

In conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii Consiliului Local nr............./.........se stabilesc următoarele obligații de plata privind taxa de salubrizare:

Adresa punctului de lucru sau locației in care se desfasoara activitati economice

Cantitatea        de

deseuri/luna (to)

Taxa de salubrizare (lei/to)

Suma   de   plata

aferenta taxei de salubrizare

Termene de plata

Total taxa

Pentru neachitarea taxei de salubrizare la termenele prezentate, se vor calcula majorări de intarziere in cuantum de 1% pentru fiecare luna sau fracțiune de luna.

Prezentul titlu de creanța devine titlu executoriu in condițiile legii.

împotriva acestui act administrativ se poate face contestație, in termen de 30 de zile la Primăria Municipiului Ploiești.

Serviciul Public Finanțe Locale

(prenume, nume si stampila)

întocmit azi data...........................

Am primit un exemplar al deciziei de impunere,

Prenume si nume....................., CNP...........................BI/CIP/CI serie......nr.................

Semnătură contribuabil___________________

Data /      / sau

Nr. si data confirmării de primire:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2*4

100066-Ploiești

TEL: 0244 /516699 ; 0244 /515 982

FAX: 0244 / 513829
Ploiești, 21.07.2017


Către,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Vă facem cunoscut că Proiectul de Hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia a fost transmis Direcției Comunicare, Relații Publice, acesta afișându-se pe site-ul Municipiului Ploiești www.ploiesti.ro. în data de 08.06.2017, evidențiat cu link-ul: http://www.ploiesti.ro/Proiecte%20hotarari/2017/Proiect%20HCL%20modif%20si%20aprobare %20Reg%20de%20aplicare%20taxa%20speciala%20de%20salubrizare2.pdf, respectându-se astfel prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.‘MUNICIPIUL7L0E5TI


“PloeSiii - ca aproape toate orașele rio-a&tre -••s-au n’aăci&t dtriir-uin sat. Mv țr^riginea acestuăsatse pterdeirTirectftuliiradapărtab.[_agâind.avorbește ’j £ ^/de un grup de Șapte, case, pitit într-o poiană a codrilor Vlă-sieij stibi-tin noș - poae...Jnteaneiatoriisatului ^loești s-au așezat la marginea    siaj,'

H dsmuli, in niște vremuri aspre, căci sltrel ei ar fi alss loeurinu arâfid« teri. | (Zei șapte gospodari au tugit de undeva--lovîți <ri ostași străini, subt    'țf

ităpân. executați cu crudele de dăbilarila butuc și-rifpsi 1 Mai demult sau mai devreme, țăran» conduși ce nof pioasele cu stupii ;i cu vitale. [nceputenle satuiuiiploestl Y iprigăa defrișării pădurii.                 /        I

. Pl—.ul____l-t La        ■■/


prigoana anus stăpân, executați cu arusme ce dăbîtarila butuc și-r.ktâ da ardeiu roȘu. M3‘       sau mai devreme, țărani» conduși ce ii _7~*

au* venit de cine Șste unde eu-stupii $ cu vitele. Jnceputurile satuluiipaesti' se confundă cu munca aprigă a defrișării pădura.

£jrmașîi au redat perfect acea stă trudă îa stema ploeștîlor: doilea caredesrâdăcîneaza uri stejar.* .


informați-

Strategia tr .îk

Lkiii.’con., ’.u

OĂG.

Sor'teil forrmlsre JnL',.ASOCLU-J «te □«..■'•X/’tîrc’ ’nurcoir/unttara Pc&d de Creștere Pioicsf PrahovaGîîk.ii

Ghidui      n-xem&H-ea

dri?]2turifor de către per?          canur date cu

caracter personal sunt prelucrate tn cadrul Primăriei Ptoaasti


Not FoundThe requested URL /PFM D_2_audio.avi was not found on this server.


MONITORIZARE

INSTITUT! I CONFORM

OUG 109/2011POLUL DE CREȘTERE PLOIEȘTI


(PM.U.D. PLOIEȘTI)


&

i                                                                     i arhiva proiecte hotarari               ’

Data publicării

Proiectul de hotarare

1 19 iulie 2017

HOTĂRÂRE nr.______ privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 429/2016 privind

stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017...detalii

06 iui ie 2017

HOTĂRÂREA privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale

Ploiești... detalii

26 iunie 2017

HOTĂRÂREA NR. privind actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploiești...detalii

1 16 iunie 2017

HOTĂRÂREA nr...............

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 412/2015 privind aprobarea modificării tarifului și a Regulamentului pentru organizarea, exploatarea și funcționarea parcării publice cu plată supraterană, situată în Ploiești, strada Cuza-Vodă, nr. 8C... detalii

13 iunie 2017

HOTĂRÂREA Nr. ____privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ai

Cimitirelor din Municipiul Ploiești...detalii

13 Iunie 2017

HOTĂRÂREA NR       privind aorobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale

Ploiești...detalii

OS iunie 2017

HOTĂRÂREA NR..........

de modificare a H.C.L. nr. 504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii ?i aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia...detalii

ÎS mai 2017

HOTĂRÂREA NR..........

ce modificare a Hotărârii de Consiliu Local nr. 504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciafe de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane iuridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii ?i 2probarea Regulamentului de aplicare a acesteia ...detalii

02 mai 2017

Proiecte de hotarari CSM Ploiești.... detalii

24 aprilie 2017

Hotararea privind aprobarea tarifelor la transportul urban de calatori efectuat de SC Transport Calatori Express SA Ploiești...detalii

.0aprilie 2017

HOTĂRÂREA Nr.___

privind aprobarea Regulamentului de Funcționare și Organizare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești ...detalii

18 aprilie 2017

HOTĂRÂREA nr.

privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile situate pe domeniul public al Municipiului Ploiești și date în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești...detalii Regulament...AICI

07 aprilie 2017

HOTARARE privind reglementarea unor activitati desfășurate de către SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L. ...detalii

05 aprilie 2017

HOTĂRÂREA NR............

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare... detalii

28 martie 2017

HOTĂRÂREA NR....privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 10 luni 2017 si estimări pentru anii 2018-2019 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L....detalii

24 martie 2017

roiect buget local 2017-2020... detalii

17 martie 2017

Propunere buget local 2017(ultima varianta)...detalii

06 martie 2017

Topunere buget local 2017...detalii, anexe...aici

28 februarie 2017

Regulamentul de Organizare si Funcționare al Cimitirelor din Municipiul Ploiești ...detalii

27 februarie 2017

HOTĂRÂREA NR................

centru aprobarea tarifelor și preturilor practicate de Servicii de Gospodărire Urbana Ploie?ti S.R.L. cu inflen?a manoperei orare/unitare...detalii

20 februarie 2017

HOTĂRÂREA NR..........

rivind ajustarea tarifelor pentru activitățile de salubritate curățenie cai publice si deszăpezire la contractele nr. 15221/24.08.2011 - zona A si nr. 15222/24.08.2011 - zona B (ultima varianta).. .detalii

20 februarie 201.


------------:------SÎTFSI CLUB SPORT/ui

MUNICIPAL PLOîg^r4'

CMOMOr


A rh i va corn un i cate presa arhiva comunicate T


COMUNICARE ACTE ASffl'ltyJ»rRATIV 1’EgJtALE


CONSULTARE

... PUBLICA


Actualizare

sf revizuire PUG


.ACTUALIZARE.; ' ,.Cj| •'   '■■•''A-?

u i REVIZUIRE : PUS'-'-'-s 1
•f^^%Aclualiza.rea- • ■ Reguiarnentului privind .........amplasarea și"

fu n cf io narea spatifloiF" comerciale cupgaraoter provîpriu pe terenurile.: ceapartln'dominiuluf pubtio si-privat al municipiului Ploiești’


Actualizarea

.‘ Reriuiamanuxîutpnying construirea si ampt^sârea .^■ipcrturibr pentrw firme si rsciame pe raza •municipiului Ploiești


HOTĂRÂREA NR..........

privind ajustarea tarifelor pentru activitățile de salubritate curățenie cat publice si deszăpezire la


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOM

SI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII, PROGNOZE l

RAPORT


Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre de modificare a H.C.L. nr. 504/15.12.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia


1

se va menționa numărul de persoane care locuiesc la adresa declarata

2

pentru fiecare proprietate se va completa cate o declarație

In cazul in care intervin modificări in datele prevăzute in declarație, se va depune o declarație rectificativa, in termen de 30 zile de la data apariției modificărilor respective