Hotărârea nr. 234/2017

Hotãrârea nr. 234 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploieşti şi estimările pe 2018-2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

I


HOTĂRÂREA NR. 234



privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2018-2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre, Raportul de Specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, cu estimările pe 2018 - 2019;

având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcției Economice și al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

ținând cont de raportul Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.07.2017;

având în vedere prevederile art. 5 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/07.2017 și ale art. 1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.11/11.07.2017;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 503/15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a protecției sociale, a gratuităților și reducerilor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane: pensionari cu venituri nete de până la 2100 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei/70 de ani bărbați, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.322/2016 ;

având în vedere prevederile art. 84 și art. 205 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare ;

conform prevederilor Ordinului nr. 4055/1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun de care beneficiază elevii și studenții din învățământul de stat;

în conformitate cu prevederile art. 16 lit. (b) din Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată ;

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) - (5) din Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 6/20.02.2017 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2017;

ținând cont de prevederile Ordinului nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

luând în considerare prevederile Legii nr. 69/01.10.2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, actualizată;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI



EXPUNERE DE MOTIVE Ia proiectul de hotărâre privind


rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli

pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2018-2019

în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, a fost înființată S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Potrivit prevederilor hotărârilor mai sus menționate, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului, se subrogă în drepturi și obligații Regiei Autonome de Transport Public Ploiești.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 și estimările pe 2018, 2019, a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 103/24.04.2017.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2017 nr. 6 /2017.

Prezenta rectificare este impusă de:

 • > aplicarea noilor tarife stabilite ca urmare a modificării politicii de tarifare a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

 • > reevaluarea mijloacelor de transport ale societății care au fost aduse în garanție în vederea eșalonării datoriei către ANAF și SPFL.

Se propune o rectificare de buget la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești astfel:

 • - Veniturile totale ale societății în sumă de 72.037 mii lei se majorează cu suma de 6.376 mii lei, din care suma pentru asigurarea continuității protecției sociale anumitor categorii de persoane beneficiare de la bugetul local al Municipiului Ploiești și de la bugetul ASSC Ploiești este de 5.284 mii lei, inclusiv TVA;

 • - Cheltuielile totale ale societății în sumă de 72.037 mii lei se majorează cu suma de 6.376 mii lei, reprezentând cheltuiala aferentă reevaluării mijloacelor de transport.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA




la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si chc-ttiiHiU' al S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești pe anul 2017

Bugetul local pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești in calitate de societate comerciala in subordinea Consiliului Local este finanțata pentru activitatea de prestări servicii. Astfel pe anul 2017 din bugetul local s-a alocat inițial suma de 34.874,00 mii lei inclusiv TVA pentru protecție sociala transport elevi, studenti, pensionari si suma de 4.700,00 mii lei protecție sociala transport pentru asistenții si bolnavilor cu handicap grav (plata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare).

Rectificarea consta in suplimentarea cu suma de 4,920,00 mii lei la protecție sociala transport elevi, studenti, pensionari si cu suma de 364,00 mii lei la protecție sociala transport pentru asistenții si persoanele cu handicap grav ( plata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare).

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4)„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere ca S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești in calitate de societate comerciala pe acțiuni, acționar municipiul Ploiești, răspunde de:

 • a)     Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b)     Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c)     Angajarea, lichidarea si efectuarea plăților in limita veniturilor încasate, precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina S.C. Transport Calatori Express S.A. Ploiești, aceasta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzătoare de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Prezenta rectificare in sensul suplimentarii bugetului se impune numai in condițiile adoptării Hotărârii privind aprobarea tarifelor la transportul urban de călători.

Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta CRACILNOI l

SERVICIUL BUGET IMRi MMI TURI


2 5 -07- 2017

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2018-2019

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 și estimările pe 2018, 2019 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 103/24.04.2017.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2017 nr. 6/ 20.02.2017, se propune o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Rectificarea este propusă atât pe indicatorul venituri din exploatare, cât și pe indicatorul cheltuieli de exploatare.

Suma estimată necesară de rectificat în bugetul S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru asigurarea continuității serviciului de transport, ținând cont de următoarele elemente:

 • - execuția bugetară la 3 luni 2017,

 • - aprobarea aplicării noilor tarife stabilite ca urmare a modificării politicii de tarifare a SC Transport Călători Express S.A. Ploiești,

 • - reevaluarea mijloacelor de transport ale societății în vederea garantării eșalonării la plată a datoriilor la ANAF și SPFL, operațiune înregistrată în luna aprilie 2017 pentru trim. I a.c.,

este detaliată în cadrul capitolului de Venituri totale și Cheltuieli totale, anexa nr.2, după cum urmează:


I.VENITURI TOTALE:

l.Veniturile din exploatare: la rd. 2 se rectifica în plus cu sumari ^^76^mii lei pe total venituri, astfel:

a), din producția vândută: la rd.3 suma creste cu 1.935 mii lei, respectiv la poziția: - din servicii prestate (rd.5), pct. a 2.1) creste cu suma de 1.935 mii lei, ca urmare a modificării estimării veniturilor datorată creșterii de tarif începând cu luna august 2017, anexa nr.1.1;

c). Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, la rd.9 se rectifică în plus cu suma de 4.441 mii lei, subvenție fără TVA de la bugetul local al Municipiului Ploiești și al ASSC Ploiești, conform anexă nr.1.2, astfel:

 • > de la bugetul local al Municipiului Ploiești, rd.10, pct. cl.3:

- cu suma de 4.135 mii lei,fără TVA, respectiv 4.920 mii lei cu TVA;

 • > de la bugetul ASSC Ploiești rd.10, pct. cl.4:

cu suma de 306 mii lei,fără TVA, respectiv 364 mii lei cu TVA.

II.CHELTUIELI TOTALE:

2.Cheltuieli de exploatare: la rd. 30 se rectifică în plus cu suma de 6.376 mii lei,astfel:

la poziția D), rd. 120 - alte cheltuieli de exploatare, pct. e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale - cu suma de 6.376 mii lei ca urmare a evaluării mijloacelor de transport în anul 2016. Scopul evaluării mijloacelor de transport a fost garantarea cu aceste bunuri a datoriei către ANAF și SPFL.

Prin ordinul 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, art. 105, se precizează:

 • (1) Elementele dintr-o categorie de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situațiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinație de costuri si valori calculate la date diferite.

 • (2) Daca un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din categoria din care face parte trebuie reevaluate.

A

In urma reevaluării mijloacelor de transport a rezultat o diferență de cheltuială reprezentând amortizarea aferentă anului 2017 în suma de 6.376 mii lei. Menționăm că veniturile obținute în urma majorării de tarif până la sfârșitul anului 2017 nu acoperă această cheltuială. Considerăm că pierdera contabilă înregistrată ca diferență între veniturile și cheltuielile aferentă anului 2017, trebuie acoperită conform prevederilor cap. V art.6, lit.q, cap. VI, art.7, lit.h din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, cu nr. PMP 018579/04.11.2013 și cu nr. T.C.E. SA Ploiești 21644 / 04.11.2013.

Conform prevederilor Ordinului nr. 20 / 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești cuprinde:


HCL nr. 503/2015, ca urmare a aplicării noilor tarife;

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari și repartizarea pe trimestre;

-Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;

-Anexa nr.4 - Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare;

-Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexele nr. 1 - 5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2017, conform art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 este prezentat în anexa nr.l și 2.

Anexele nr.l-5 fac parte integrantă la prezentul proiect de rectificare a bugetului.

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru

anul 2017.


Director General, ing. Alexandri Nicolai

Director Financiar, ec. Monica Tănase




S.C. Transport Călători Express S.A. PIoîqș^

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova |*2

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, ©“maii: office@ratph.ro; www.r^tpH-Vo

Notă de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al SC Transport Călători Express SA Ploiești

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 și estimările pe 2018, 2019 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 103/24.04.2017.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 29.06.2006 privind finanțele publice locale modificată și completată și Legii Bugetului de Stat pentru anul 2017 nr. 6/ 20.02.2017, se propune o rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Rectificarea este propusă atât pe indicatorul venituri din exploatare, cât și pe indicatorul cheltuieli de exploatare.

Suma estimată necesară de rectificat în bugetul S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru asigurarea continuității serviciului de transport, ținând cont de următoarele elemente:

 • - execuția bugetară la 3 luni 2017,

 • - aprobarea aplicării noilor tarife stabilite ca urmare a modificării politicii tarifare a SC Transport Călători Express SA Ploiești,

 • - reevaluarea mijloacelor de transport ale societății în vederea garantării eșalonării la plată a datoriilor la ANAF și SPFL, operațiune înregistrată în luna aprilie 2017 pentru trim. I a.c.,

este detaliată în cadrul capitolului de Venituri totale și Cheltuieli totale, anexa nr.2, după cum urmează:

I.VENITURI TOTALE:

l.Veniturile din exploatare: la rd. 2 se rectifica în plus cu suma de 6.376 mii lei pe total venituri, astfel:

a), din producția vândută: la rd.3 suma creste cu 1.935 mii lei, respectiv la poziția: - din servicii prestate (rd.5), pct. a 2.1) creste cu suma de 1.935 mii lei, ca urmare a modificării estimării veniturilor datorată creșterii de tarif începând cu luna august 2017, anexa nr.1.1;

c). Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, la rd.9 se rectifică în plus cu suma de 4.441 mii lei, subvenție

fără TVA de la bugetul local al Municipiului Ploiești și al ASSC Ploiești, conform anexă nr.1.2, astfel:


 • > de la bugetul local al Municipiului Ploiești, rd.10, |

- cu suma de 4.135 mii lei,fără TVA, respec lei cu TVA;

 • > de la bugetul ASSC Ploiești rd.10, pct. cl.4:         >

cu suma de 306 mii lei,fără TVA, respectiv 3'64wlilbi cu TVA.                                   ’

II.CHELTUIELI TOTALE:

2.Cheltuieli de exploatare: la rd. 30 se rectifică în plus cu suma de 6.376 mii lei,astfel:

la poziția D), rd. 120 - alte cheltuieli de exploatare, pct. e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale - cu suma de 6.376 mii lei ca urmare a evaluării mijloacelor de transport în anul 2016. Scopul evaluării mijloacelor de transport a fost garantarea cu aceste bunuri a datoriei către ANAF si SPFL.

3

Prin ordinul 1802/2014, pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, art. 105, se precizează:

 • (1) Elementele dintr-o categorie de imobilizări corporale se reevaluează simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situațiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinație de costuri si valori calculate la date diferite.

 • (2) Daca un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din categoria din care face parte trebuie reevaluate.

In urma reevaluării mijloacelor de transport a rezultat o diferență de cheltuială reprezentând amortizarea aferentă anului 2017 în suma de 6.376 mii lei. Menționăm că veniturile obținute în urma majorării de tarif până la sfârșitul anului 2017 nu acoperă această cheltuială. Considerăm că pierdera contabilă înregistrată ca diferență între veniturile și cheltuielile aferentă anului 2017, trebuie acoperită conform prevederilor cap. V art.6, lit.q, cap. VI, art.7, lit.h din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, cu nr. PMP 018579 / 04.11.2013 și cu nr. T.C.E. SA Ploiești 21644/04.11.2013.

Conform prevederilor Ordinului nr. 20 / 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Transport Călători Express SA Ploiești cuprinde:

- Anexa nr.l - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017;

-Anexa nr.1.1 - Estimare creștere vânzări prin aplicarea noilor tarife conform studiului de trafic;


-Anexa nr.1.2 - Sume estimate pentru asigurar                   ;

acordată conform HCL nr. 503/2015, ca urmare a aplicării                    \

-Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-fm<                    i'j

pe trimestre;                                                                       7


-Anexa nr. 3- Gradul de realizare a veniturilor totale;          ''.. ' <4 /

-Anexa nr.4 - Programul de Investiții, dotări și sursele de ânanțaj&;îM^

-Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexele nr. 1 - 5 sunt anexe de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2017, conform art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 este prezentat în anexa nr.l și 2.

Anexele nr.l-5 fac parte integrantă la prezentul proiect de rectificare a bugetului.

Față de cele prezentate propunem spre analiză și avizare proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli, al SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru anul 2017.



ESTIMARE CREȘTERE VÂNZĂRI PRIN APLICAREA NOILOR TARIFE CONFORM STUDIULUI DE TRAFIC PERIOADA 5 LUNI 2017

ȘefSBTV

ec.Camelia Cercel


I             \ x                                                                                                                                   Anexa nr. 1.1

—. .. '-’1 '—c—v------------------------— --------—------------------------------------------------—

Nr. crt.

----------'j r    1 -—?—r----r------

VtX x '' *     / A’ /

vj-itlu de călătorit:

cal

August/ buc

Sept / buc

Oct / buc

Nov / buc

Dec / buc

Nr. bucăți

5 luni 2017

Tarif actual lei/buc.

Tarif nou lei/buc.

Valoare la tarif actual, cu TVA lei

Valoare la tarif nou, cu TVA lei

Diferente tarif, cu TVA Iei

Diferente tarif, fara TVA lei

1

BILETE

652.699

721.526

660.543

644.513

630.596

3.309.877

2

2

6.619.754

6.619.754

0

2

Creștere estimata vanzari bilete

80.000

80.000

92.000

92.000

93.000

437.000

2

874.000

874.000

734.454

3

LEGITIMAȚII/1 zi

4.133

4.447

3.716

3.029

3.526

18.851

7

4

131.957

75.404

-56.553

-47.524

4

ABONAMENTE nesubvenționate din care:

85.153

4.403.635

5.840.181

1.436.546

1.207.182

- ab.sapt tto

4.505

4.577

4.755

3.609

4.395

21.841

19

21

414.979

458.661

- ab.lun.tto

11.309

13.205

14.865

13.301

10.632

63.312

63

85

3.988.656

5.381.520

5

Studenți - 50% tarif redus

4.823

147.167

260.169

113.002

94.960

- ab. sapt tto tr.

0

0

271

T

20

“5?

10

13

540

7021

- ab. bilunar tto tr.

0

0

30

27

441

101

19

27l

1.919

2.727

- ab. lunar tto tr.

0

17

2.245

2.043

363

4.668

31

55

144.708

256.740

6

Elevi - 50% tarif redus

26.807

802.079

1.414.101

612.022

514.304

- ab. sapt tto tr.

128

159

120

90

537

1.034

10

13

10.340

13.4421

- ab. bilunar tto tr.

15

51

34

38

464

6021

19

27

11.438

16.254

- ab. lunar tto tr.

1.111

6.344

7.148

6.766

3.802

25.171

31

55

780.301

1.384.405

scădere de venituri estimata din vanzari din abonamente ca efect al scumpirii

-676.022

-676.022

-568.086

TOTAL

12.104.592

15.759.631

2.302.995

1.935.290

întocmit, ec.Daniela Moise



Sume estimate pentru 5 luni 2017 pentru asigurarea protecției sociale acordata anumitor categorii de p« conform HCL nr.503/2015, modificat si completat cu HCL nr.322/2016, ca urmare a aplicării noilor k                                                             Anexa nr.1.2   !,

Nr. crt.

Beneficiarul de protecție sociala

Tipul protecției sociale

Număr de persoane estimat, care pot beneficia de protecție

Tarif actual lei/bucata

Tarif nou lei/bucata

Diferența de tarif lei/bucata

Valoare; inclusiv TVA) c&nforni număr persoane estimat, in Iei

1

2

Pensionari cu pensie pana la 2100 lei, inclusiv si persoane cu varsta mai mare de 65 ani femei si peste 70 ani barbati

100% - autorizație de transport gratuita valabila pe toate traseele

180.405,0

63

85

22

3.968.910,0

Veterani

100% - abonament gratuit, valabil pe toate traseele

25,0

63

85

22

550,0

3

Eroi si luptători in revol

100% - abonament gratuit, valabil pe toate traseele

65,0

63

85

22

1.430,0

4

Cetateni de Onoare

100% - legitimație de transport gratuta, valabila pe toate traseele

10,0

63

85

22

220,0

5

Studenti orfani

100% - abonament gratuit, valabil pe toate traseele

392,0

63

110

47

18.424,0

6

Elevi orfani

100% - abonament gratuit, valabil pe toate traseele

1.940,0

63

110

47

91.180,0

7

Studenti, din care:

lunare

50% - abonament gratuit, valabil pe toate traseele

5.176,0

31

55

24

124.224,0

sap tam anale

50% - abonament gratuit, valabil pe toate traseele

84,0

10

13

3

252,0

bilunare

50% - abonament gratuit, valabil pe toate traseele

120,0

19

27

8

960,0

8

Elevi, din care:

lunare

50% - abonament gratuit, valabil pe toate traseele

29.491,0

31

55

24

707.784,0

saptamanale

50% - abonament gratuit, valabil pe toate traseele

930,0

10

13

3

2.790,0

bilunare

50% - abonament gratuit, valabil pe toate traseele

405,0

19

27

8

3.240,0

9

TOTAL - CLM I

4.919.964,0

10

ASSC - TOTAL II

100% - legitimație de transport gratuta, valabila pe toate traseele

30.375,0

63

75

12

364.500,0

11

TOTAL GENERAL III (I +11)

5.284.464,0

Estimarea a fost făcută pentru 5 luni 2017, cu excepția studenților ptr care s-au estimat 4 luni, pe numărul de bucăți inregistrat in 31 mai 2017.



întocmit,

ec.Daniela Moise




S.C. Transport Călători Express S.A. Ploi

str. Gâgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, o-mail: offîr:e@ratph.rc:

Hotărârea nr. 11 din 11.07.2017 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii săi, respectiv dl. Marcu Valentin, dl. Puiu Neagu; în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările si completările ulterioare; a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu modificările ulterioare de Legea nr. 111/2016; HG nr. 722/2016, a Legii nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv, întruniți la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, în data de 11.07.2017, începând cu ora IO30, cu votul acționarului reprezentând 99,98% din capitalul social, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Stabilește Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al S.C. Transport Călători Express S.A. pentru anul 2017, în forma avizată de Consiliul de Administrație și dispune transmiterea spre aprobare către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Reprezentanții Municipiului Ploiești:

Dl. Marcu Va^itin

Dl. Puiu Neagu

£Z >    d--

Consiliu! de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin membrii sai, respectiv dl. Varian Alexandru, dna. Croitoru Geongeta Daniela, dna. Aldescu Aurora, dna. Ana Maria Tanase,, in temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013 cu modificările si completările ulterioare; a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 aprobata cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare; in conformitate cu Actul Constitutiv al societății; in baza prevederilor Contractelor de Mandat coroborat cu întreaga legislație incidența aplicabila in vigoare, întruniți in ședința extraordinara la sediul din str. Gageni nr. 88, Ploiești, jud. Prahova, in data de 11.07.2017, ora 10.00 cu unanimitate de voturi,

Decide:

Art.1.(1) Numește în calitate de locțiitor al Președintelui Consiliului de Administrație - dl. Alexandru Vârlan, pe doamna Aurora Aldescu.

(2) Numește pe dna. Croitoru Georgeta Daniela, membru in cadrul comitetului de nominalizare si remunerare.

Art.2.(1) ia act de informăriile prezentate privind situațiile financiare la data de 31.03.2017, conform material nr. DF 12788/20.06.2017 și la 31.05.2017, conform material nr. DF 14043/07.07.2017.

(2) la act de situația bilunară a cashflow-lui la data de 07.07.20017, conform materialul nr. 14108/10.07.2017.

Art.3. la act de informarea privind Hotărârea AGOA nr. 9/03.07.2017 și noua componență a Adunării Generale a Acționarilor; de demisia d-nei Mantoiu Anabell Olimpia înregistrată sub nr. 12943/22.06.2017 și privind adresa nr DG 13834/ 04.07.2017 privind desemnarea prin act administrativ a unui administrator provizoriu.

Art.4, la act de informarea nr BTV 14103/07.07.2017 referitoare la solicitarea înaintată de SC Transport Călători Express S.A. Ploiești de aprobare a unui nou tarif.


Art.5. Avizează Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al S.C.

Călători Express S.A. pentru anul 2017 și îl înaintează Adunării Generale a Acționarilor.

Art.6. la act de adresa nr. 14375/07.07.2017 emisă de Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Tehnic Investiții.

Art.7. la act de Raportul de activitate lunar al Direcției Exploatare nr. DE 12942/22.06.2017 pentru luna mai 2017.





S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Gâgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office(cx>ratph.ro: www.ratph.ro



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2017



INDICATORI

Nr rd

BVC aprobat 2017 HCL nr.103/2017

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare 2017

% 6

= 5/4x100

Prevederi

%

An 2018

An 2019

9=7/5x100

10=8/7x100

0

1

2

3

4

X

5

6

7

8

9

10

I

VENITURI TOTALE

(Rd.l=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

72.037,0

6.376,0

78.413,0

108,9

74.054,0

75.905,4

94,4

102,5

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

72.037,0

6.376,0

78.413,0

108,9

74.054,0

75.905,4

94,4

102,5

a)

subvenții cu TVA :

39.574,0

5.284,0

44.858,0

113,4

44.078,7

45.180,7

98,3

102,5

fără TVA

33.524,0

4.441,0

37.965,0

113,2

35.822,5

36.718,1

94,4

102,5

a.l

subvenții de la CLM, din

care:

34.874,0

4.920,0

39.794,0

114,1

37.678,7

38.620,7

94,7

102,5

TVA

5.568,0

785,0

6.353,0

114,1

7.292,7

7.475,0

114,8

102.5

subvenții (protecție socială)

29.306,0

4.135,0

33.441,0

114,1

30.386,0

31.145,7

90,9

/*ice,5

a.2

subvenții de la ASSC, din

care:

4.700,0

364,0

5.064,0

107,7

6.400,0

6.560,0

126,4

TVA

750,0

58,0

808,0

107,7

1.239,0

1.270,0

153,3

V102,5

subvenții (protecție socială)

3.950,0

306,0

4.256,0

107,7

5.161,0

5.290,0

121,3




a.3

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești, din care:

268,0

268,0

100,0

275,5

282,4

102,8

102,5

b)

transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

0,0

0,0

3

Venituri extraordinare

6

n

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd,21)

7

72.037,0

6.376,0

78.413,0

108,9

74.054,0

75.905,4

94,4

102,5

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

72.037,0

6.376,0

78.413,0

108,9

74.054,0

75.905,4

94,4

102,5

A

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

19.056,0

19.056,0

100,0

19.589,6

20.079,3

102,8

102,5

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

1.341,0

1.341,0

100,0

1.378,5

1.413,0

102,8

102,5

C

cheltuieli cu personalul, din

care:

11

49.432,0

49.432,0

100,0

50.816,1

52.086,5

102,8

102,5

CO)

Cheltuieli de natură salarială (Rd.l3+Rd.l4)

12

40.814,0

40.814,0

100,0

41.956,8

43.005,7

102,8

102,5

CI)

ch.cu salariile

13

38.267,0

38.267,0

100,0

39.338,5

40.321,9

102,8

102,5

C2)

bonusuri

14

2.547,0

2.547,0

100,0

2.618,3

2.683,8

102,8

102,5

C3)

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4)

cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete

17

335,0

335,0

100,0

344,4

353,0

102,8

■ ’* / •

C5)

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,fondurile speciale și alte obligații legale

18

8.283,0

8.283,0

100,0

8.514,9

8.727,8

102,8

\,A\

102,5



D

alte cheltuieli de exploatare

19

2.208,0

6.376,0

8.584,0

388,8

2.269,8

2.326,6

26,4

102,5

2

Cheltuieli financiare

20

3

Cheltuieli extraordinare

21

m

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,0

0,0

0,0

0,0

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor [Contabile din anii precedenți

27

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plății dobânzilor,comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28 și 29.

30


7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividente cuvenite acționarilor,în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

dividende cuvenite altor acționari

34

9)

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

A. A


vn

CHELTUIELI ELIGIBILE

DIN FONDURI

EUROPENE, din care:

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclamă și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

2.719,0

2.719,0

2.795,1

2.865,0

1

Alocații de la buget

44

2

Surse proprii

2.719,0

2.719,0

2.795,1

2.865,0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45 bis

IX

CHELTUIELI PENTRU

INVESTIȚII

46

2.719,0

2.719,0

2.795,1

2.865,0

X

DATE DE

FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.014,0

985,0

976,0

962,0

2

Nr. mediu de salariați total

49

1.024,0

1.000,0

980,0

970,0

2

1

Nr. mediu de salariați Iară conducere

1.021,0

997,0

977,0

967,0

A, & v; —

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd. 12/Rd.49)/12* 10 00

50

3.331,2

3.411,4

3.578,7

3.706,1

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)(Rd. 13/Rd.49)/ 12*1000

51

3.123,3

3.198,5

3.355,4

3.474,8

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.49)

52

70,3

78,4

75,6

78,3

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediuțeantitate produse finite/persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.l)*1000

54

1.000,0

1.000,0

1.000,0

1.000,0

8

Plăți restante

55

19.183,0

19.183,0

9

Creanțe restante

56

13.861,0

13.861,0

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

A' «Mo •

2 ISO 9001:2008 *g

‘■’-i. Nr. 610


str. Gageni, nr. 88, cod 1OOT37, F’loie^ti, F3rahova

Telefon:       543751,             513228, e-maîf: cz>TFîc:e<cȚx>rsitp>M-ro; www.ratph.ro

Detalierea indicatorilor economico-fmanciari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre

Anexa 2

mii lei

INDICATORI

Nr.rd

2016

2017

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat trim 12017

Diferente de rectificat +/-

Propuneri rectificare

2017

%

%

HCLM nr.416/ 2016

HCLM

nr.103/2017

Trim I

Trim 11

Trim III

Trim IV

0

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9=8/5x100

10=8/6x100

11

12

13

14

I

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

66.808,0

65.934,0

72.037,0

15.413,0

6.376,0

78.413,0

118,9

108,9

15.413,0

20.930,0

19.423,0

22.647,0

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12+Rd.l 3+Rd. 1 4), din care:

2

66.808,0

65.934,0

72.037,0

15.413,0

6.376,0

78.413,0

118,9

108,9

15.413,0

20.930,0

19.423,0

22.647,0

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

36.250,0

35.433,0

38.513,0

7.559,0

1.935,0

40.448,0

114,2

105,0

7.559,0

10.000,0

10.915,0

11.974,0

al)din vânzarea produselor

4

a2)din servicii prestate

5

25.365,0

24.763,0

32.723,0

6.391,0

32.723,0

132,1

100,0

6.391,0

8.300,0

8.330,0

9.702,0

a2.1)estimare venit din creștere tarif

1.935,0

1.935,0

850,0

1.085,0

a3)din redevențe și chirii

6

a4)alte venituri

7

10.885,0

10.670,0

5.790,0

1.168,0

5.790,0

54,3

100,0

1.168,0

1.700,0

1.735,0

1.187,0

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+ rd. subvenții fără TVA), din care:

9

30.558,0

30.501,0

33.524,0

7.854,0

4.441,0

37.965,0

124,5

113,2

7.854,0

10.930,0

X

/

4 -8.508/

subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare, din care cu TVA

10

•1

, -A

.5

cl.l

subvenții cu TVA

36.400,0

36.286,0

39.574,0

9.247,0

5.284,0

44.858,0

123,6

113,4

9.247,0

13.062,0

\10?176;0

-12.573/

cl.2

fără TVA

30.333,0

30.239,0

33.256,0

7.771,0

4.441,0

37.697,0

124,7

113,4

7.771,0

10.885,0

Wb,0

1(1361,0

cl.3

subvenții de la CLM, din care:

31.679,0

31.569,0

34.874,0

8.093,0

4.920,0

39.794,0

126,1

114,1

8.093,0

11.880,0

9.000,0

“ 10.821,0

Director General ing. Alexandri




Sef serv. BTV



ec. Camelia Cercel



TVA

5.280,0

51,0

5.568,0

subvenții (protecție socială)

26.399,0

26.308,0

29.306,0

cl.4

subvenții de la ASSC, din care:

4.721,0

4.717,0

4.700,0

TVA

787,0

786,0

750,0

subvenții (protecție socială)

3.934,0

3.931,0

3.950,0

cl.5

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești

225,0

262,0

268,0

c2)transfcruri,cf.prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.l 5+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

fl)din amenzi și penalități

15

f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd.l8+Rd.l9), din care:

16

active corporale

17

active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26-U<d.27), din care:

22

0,0

0,0

0,0

a)din imobilizări financiare

23

b)din investiții financiare

24

c)din diferențe de curs

25

d)din dobânzi

26

0,0

0,0

0,0

e)alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE

(Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

71.842,0

72.557,0

72.037,0

1

Cheltuieli de

exploatare(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd. 1

20),din care:

30

71.842,0

72.557,0

72.037,0

A)

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd40+Rd.46), din care:

31

17.711,0

17.611,0

19.056,0

Al)

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

13.909,0

13.551,0

15.163,0

a)cheltuieli cu materiile prime

33

1.292,0

785,0

6.353,0

.20,8

114,1

1.292,0

1.980,0

1.500,0

1.581,0

6.801,0

4.135,0

33.441,0

127,1

114,1

6.801,0

9.900,0

7.500,0

9.240,0

1.154,0

364,0

5.064,0

107,4

107,7

1.154,0

1.182,0

1.176,0

1.552,0

184,0

58,0

808,0

102,8

107,7

184,0

197,0

196,0

231,0

970,0

306,0

4.256,0

108,3

107,7

970,0

985,0

980,0

1.321,0

83,0

268,0

102,3

100,0

83,0

45,0

28,0

112,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.074,0

6.376,0

78.413,0

108,1

108,9

18.726,0

20.786,5

20.106,0

18.794,5

17.074,0

6.376,0

78.413,0

108,1

108,9

18.726,0

20.786,5

=«5^8.794,5

4.641,0

19.056,0

108,2

100,0

4.641,0

5.205,5

*>4:525,H

3.708,0

15.163,0

111,9

100,0

3.708,0

4.24?$

/ Jgc

XX

3.$tif

Z\ X5

7    /

b)cheltuieli cu materiale consumabile, din care:

34

10.338,0

10.170,0

11.215,0

2.286,0

11.215,0

110,3

100,0

2.286,0

3.237,5

2.737,5

2.954,0

bl)cheltuieli cu piese de schimb

35

1.963,0

1.844,0

3.000,0

325,0

3.000,0

162,7

100,0

325,0

650,0

650,0

1.375,0

b2)cheltuieli cu combustibilii

36

8.168,0

8.117,0

8.000,0

1.908,0

8.000,0

98,6

100,0

1.908,0

2.550,0

2.050,0

1.492,0

b3)alte cheltuieli materiale

36.1

207,0

209,0

215,0

53,0

215,0

102,9

100,0

53,0

37,5

37,5

87,0

c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

115,0

107,0

188,0

30,0

188,0

175,7

100,0

30,0

47,0

47,0

64,0

d)cheltuieli privind energia și apa

38

3.415,0

3.240,0

3.725,0

1.378,0

3.725,0

115,0

100,0

1.378,0

950,0

770,0

627,0

e)cheltuieli privind mărfurile

39

41,0

34,0

35,0

14,0

35,0

102,9

100,0

14,0

7,5

7,5

6,0

A2)

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1.300,0

1.262,0

1.258,0

288,0

1.258,0

99,7

100,0

288,0

333,0

333,0

304,0

a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

416,0

390,0

408,0

87,0

408,0

104,6

100,0

87,0

107,0

107,0

107,0

b)cheltuieli privind chiriile(Rd.43+Rd.44), din care:

42

bl)câtre operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)câtre operatori cu capital privat

44

c)prime de asigurare

45

884,0

872,0

850,0

201,0

850,0

97,5

100,0

201,0

226,0

226,0

197,0

A3)

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.573Rd. 62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.7 8), din care:

46

2.502,0

2.798,0

2.635,0

645,0

2.635,0

94,2

100,0

645,0

630,5

630,0

729,5

a)cheltuieli cu colaboratorii

47

0,0

b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

315,0

338,0

337,0

67,0

337,0

99,7

100,0

67,0

43,5

43,0

183,5

bl)cheltuieli privind consultanța

49

c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate(Rd.5 l+Rd.53), din care:

50

2,0

2,0

3,0

0,0

3,0

150,0

100,0

0,0

1,0

1,0

1,0

cl)cheltuieli de protocol, din care:

51

2,0

2,0

3,0

0,0

3,0

150,0

100,0

0,0

1,0

1,0

1,0

tichete cadou potrivit Legii nr.

193/2006,cu modificările ulterioare

52

c2)cheltuicli de reclamă și publicitate, din care:

53

_tichete cadou ptr.cheltuicli de reclamă și publicitate,potrivit Legii nr.l93/2006,cu modificările ulterioare

54

T O u

y

Mm



_tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

55

ch. de promovarea produselor

56

d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG

nr.2/2015

(Rd.58+Rd.59+Rd60+Rd.61),din care:

57

dl)ch.dc sponsorizare in domeniul medical si sanatatc

58

d2)ch.de sponsorizare in domeniile educație,invatamant,social si sport,din care:

59

d3)pcntru cluburile sportive

60

d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)cheltuicli cu transportul de bunuri și persoane

62

Qcheltuieli de deplasare, detașare,transfer,din care:

63

8,0

8,0

8,0

0,0

8,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

8,0

_cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),din care:

64

intemă

65

externă

66

g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

200,0

185,0

189,0

35,0

189,0

102,2

100,0

35,0

35,0

35,0

84,0

h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

16,0

16,0

16,0

4,0

16,0

100,0

100,0

4,0

6,0

6,0

0,0

i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.311,0

1.348,0

1.351,0

370,0

1.351,0

100,2

100,0

370,0

426,0

426,0

129,0

il)cheltuieli de asigurare și pază

70

547,0

559,0

650,0

161,0

650,0

116,3

100,0

161,0

169,0

169,0

151,0

i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)cheltuieli cu pregătirea profesională

72

15,0

15,0

18,0

3,0

18,0

120,0

100,0

3,0

5,0

5,0

5,0

i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și nccorporale, din care:

73

£  ,c~~

aferente bunurilor de natura domeniului public

74

s

<4

i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

V

A

/x



i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

j)alte cheltuieli

78

650,0

901,0

731,0

169,0

B)

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+

Rd.85), din care:

79

1.354,0

1.314,0

1.341,0

312,0

a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)ch.cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

6,0

5,0

5,0

0,0

c)ch.cu taxa dc licență

82

d)ch.cu taxa de autorizare

83

e)ch.cu taxa de mediu

84

2,0

2,0

2,0

0,0

f)cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

561,0

499,0

389,0

111,0

C)

Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+I<d. 113)

86

50.636,0

50.979,0

49.432,0

11.561,0

CO)

Cheltuieli de natură salarială

(Rd.884Rd.92)

87

41.372,0

41.850,0

40.814,0

9.454,0

CI)

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:

88

39.107,0

39.564,0

38.267,0

9.401,0

a)salarii de bază

89

38.337,0

38.887,0

33.613,0

8.559,0

b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c)alte bonificații(conform CCM)

91

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată

91,1

531,0

398,0

0,0

e)cheltuieli cu salariile personalului

cf.HG 1091/2014/HG1017/2015

91,2

239,0

279,0

4.654,0

842,0

C2)

Bonusuri

(Rd.934-Rd.96+Rd.97+Rd.984-Rd.99), din care:

92

2.265,0

2.286,0

2.547,0

53,0

a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

153,0

53,0

731,0

81,1

100,0

169,0

119,0

119,0

324,0

1.341,0

102,1

100,0

312,0

418,0

418,0

193,0

5,0

100,0

100,0

0,0

3,0

2,0

2,0

100,0

100,0

0,0

2,0

389,0

78,0

100,0

111,0

92,0

92,0

94,0

49.432,0

97,0

100,0

11.561,0

13.188,0

13.188,0

11.495,0

40.814,0

97,5

100,0

9.454,0

10.795,0

10.795,0

9.770,0

38.267,0

96,7

100,0

9.401,0

10.118,0

10.118,0

8.630,0

33.613,0

86,4

100,0

8.559,0

10.000,0

10.000,0

5.054,0

0,0

0,0

4.654,0

1.668,1

100,0

842,0

1.271,0

1.27141

1.270,0

2.547,0

111,4

100,0

53,0

623,0

, o o

’ 622,0

153,0

53,0

...

Â

33>

/•

> /.<,

■vK

"33,0

----OF’

rja

F #7

' Ao

-----

-tichete de creșă, cf. Legii nr.l93/2006,cu modificările ulterioare

94

tichetc cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

95

218,0

210,0

0,0

b)tichete de masă

96

2.047,0

2.076,0

2.394,0

0,0

c)tichete de vacanță

97

d)ch.privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

98

e)alte cheltuieli conform CCM

99

C3)

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.l01+Rd.l02+Rd.l03),din care:

100

0,0

a)ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0,0

b)ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

C4)

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și cornițele (Rd.105 +Rd.lO8+Rd.l 11+Rd.l 12), din care:

104

403,0

396,0

335,0

77,0

ajpentru directori/directorat

105

228,0

221,0

250,0

56,0

componenta fixă

106

componenta variabilă

107

b)pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,din care:

108

85,0

85,0

85,0

21,0

componenta fixă

109

componenta variabilă

110

cjpentru AGA și cenzori

111

90,0

90,0

0,0

0,0

djpentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd. 114+Rd. 1154 Rd. 1164-Rd. 1174-Rd , 1184-Rd. 119), din care:

113

8.861,0

8.733,0

8.283,0

2.030,0

0,0

0,0

2.394,0

115,3

100,0

0,0

623,0

622,0

1.149,0

335,0

84,6

100,0

77,0

82,5

82,5

93,0

250,0

113,1

100,0

56,0

62,5

62,5

69,0

85,0

100,0

100,0

21,0

20,0

20,0

24,0

=5^

0,0

0,0

’O 7

7

' & ■.

8.283,0

94,8

100,0

2.030,0

fi

V

2.189,5

£ 1 / A-

2.189,5

h £

H ta^Col

a)ch.privind contribuția la asigurările sociale

114

6.207,0

6.223,0

6.011,0

1.476,0

6.011,0

96,6

100,0

1.476,0

1.587,0

1.587,0

1.361,0

b)ch.privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

200,0

214,0

207,0

47,0

207,0

96,7

100,0

47,0

51,0

51,0

58,0

c)ch.privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

2.083,0

2.064,0

1.994,0

493,0

1.994,0

96,6

100,0

493,0

532,5

532,5

436,0

d)ch.privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

371,0

232,0

71,0

14,0

71,0

30,6

100,0

14,0

19,0

19,0

19,0

ejch.privind contribuția unității la schemele de pensii

118

fjch.privind alte contribuții și fonduri speciale

119

D)

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd +127+Rd.l28),din care:

120

2.141,0

2.653,0

2.208,0

560,0

6.376,0

8.584,0

323,6

388,8

2.212,0

1.975,0

1.975,0

2.422,0

ajcheltuieli cu majorări și penalități

(Rd.l22+Rd.l23),din care:

121

857,0

1.369,0

943,0

236,0

943,0

236,0

707,0

către bugetul general consolidat

122

către alți creditori

123

bjcheltuieli privind activele imobilizate

124

cjcheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)alte cheltuieli - despăgubiri

126

ejch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

1.284,0

1.284,0

1.265,0

324,0

6.376,0

7.641,0

595,1

604,0

1.976,0

1.975,0

1.975,0

1.715,0

f)ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane(Rd. 129-Rd.l31),din care:

128

fljcheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

fl.ljprovizioane privind participarea la profit a salariaților

130

fl.2)provizioane în legătură cu contractul de mandat

130a

f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

t -NOjv

f2. l)din anularea provizioanelor

(Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35),din care:

132

_din participarea salariaților la profit

133

V?

O-M *X

din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare

(Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43),din care:

136

0,0

a)cheltuieli privind

dobânzile(Rd,138+Rd.l39), din care:

137

al)aferente creditelor pentru investiții

138

a2)afcrente creditelor pentru activitatea curentă

139

b)cheltuieli din diferențe de curs valutar(Rd.l41+Rdl42),din care:

140

0,0

bl)aferente creditelor pentru investiții

141

b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

in

REZULTATUL BRUT

(profit/pierdere)               (Rd.l-

Rd.29)

145

-5.034,0

-6.623,0

0,0

-1.661,0

0,0

-3.313,0

143,5

-683,0

3.852,5

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

0,0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

l)Cheltuieli de natură salarială(Rd.87)

150

41.372,0

41.850,0

40.814,0

9.454,0

40.814,0

9.454,0

10.795,0

10.795,0

9.770,0

2)Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

151

39.107,0

39.564,0

38.267,0

9.401,0

38.267,0

9.401,0

10.118,0

10.118,0

8.630,0

3)Nr.de personal prognozat la finele anului

152

1.030,0

1.026,0

1.014,0

1.014,0

1.014,0

1.014,0

4)Nr.mediu de salariați

153

1.053,0

1.053,0

1.024,0

1.018,0

1.024,0

1.018,0

Nr.mediu de salariați fără conducere

1.050,0

1.050,0

1.021,0

1.015,0

1.021,0

1.015,0

5a)Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l51/Rd.l53)/12*1000

154

3.103,7

3.140,0

3.123,3

3.087,4

3.123,3

3.087,4

b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd. 150 rd93*rd.98)/Rd,153)/12*1000

155

3.283,5

3.321,4

3.331,2

3.104,8

3.331,2

3.104,8

" i

* < ! ’l r* \ V/A

/' /


6a)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd. 153)

156

63,4

62,6

70,3

15,1

76,6

15,1

b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153

157

cl)Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

158

cantitate de produse finite (QPF)

159

preț mediu (p)

160

valoare=QPF*p

161

_pondere în venituri totale de exploatare=Rd. 16 l/Rd.2

162

7

Plăti restante

163

23.307,0

25.207,0

19.183,0

25.220,0

19.183,0

25.220,0

8

Creanțe restante,din care:

164

13.439,0

8.167,0

13.861,0

8.413,0

13.861,0

8.413,0

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

de Ia operatori cu capital privat

166

de la bugetul de stat

167

de la bugetul local

168

dc la alte entități

169

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

or Financiar,



/ / '

Director General, ing. Alexandri Nicolae

l



Spl'Serv. BTV ec. Camelia Cercel



\

i? AEBOQ jț,-=5' ~SO        £

X Nr. 610 T


Gradul de realizare a veniturilor totale


Anexa nr.3 mii lei

Nr. crt.

INDICATORI

Prevederi an 2015

%

4=3/2

Prevederi an precedent 2016

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I.

Venituri total e(rd. 1+ rd.2+rd.3),din care:

70.525,0

72.657,8

103,0

66.808,0

65.862,0

98,6

1

Venituri din exploatare

70.518,0

72.651,9

103,0

66.808,0

65.862,0

98,6

2

Venituri financiare

7,0

5,9

84,3

0,0

0,0

3

Venituri extraordinare



Director Financiar,


Birou CFG

ec. Elena Vanghele




Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


Anexa nr.4


mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent 2016

Valoare

Aprobat

Realizat/

Preliminat

An curent

2017

An 2018

An 2019

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

2.508,00

1.054,00

9.095,00

9.349,66

9.583,40

1

Surse proprii,din care:

a) sursă neconsumată 2016

1.454,00

b) amortizare

1.284,00

7.641,00

7.855,00

8.051,38

c)fond de dezvoltare 15%, din care:

1.224,00

0,00

0,00

sursa aprobata 2016

A

d) profit

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

z

a) interne

*

b)exteme



4

Alte surse, din care:

(denumire sursă)

(denumire sursă)

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

2.508,00

1.054,00

9.095,00

9.349,66

9.583,40

1

Investiții în curs, din care:

a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b)pcntru bunurile de natura domenului public al statului sau al unității administrativ teritoriale

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)



d)pentru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

2.508,00

1.054,00

9.095,00

9.349,66

9.583,40

a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

1 • «



w

- —z

„,A


d)pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a)pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

/ ** •

(denumire obiectiv)



d)pentru bunurile luate în concesiune,închiriate sau în locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

(denumire obiectiv)

(denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

2.508,00

1.054,00

9.095,00

9.349,66

9.583,40

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)interne

b) externe



Sef serv. BTV

ec. Camelia Cercel

Birou CFG



S.C. Transpor* Călători Express S.A. r'oiești

str. Gageni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova         > -@*

"r* 6i o &

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: officp@ratph.ro: www.ratpfi.ro "


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante



Anexa nr.5

Nr.crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent 2016

An curent 2017

An 2018

An 2019

Preliminat/Realizat

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

Influențe (+/-)

a(+/-)

b

a

b

a

b

a

b

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct.I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

0,0

0,0

0

1

Măsura 1 .Reducerea creanțelor restante 2016

Trim 12017

13.861,0

X

0,0

4.044,0

4.500,0

5.730,0

2

Măsura 2 Echilibrarea rezultatului exercițiului cconomico-financiar 2016, conform clauzei contractuale din Contactul de delegare a gestiunii cu Primăria Municipiului Ploiești

mai. 17

5.757,0

X

0,0

5.757,0

0,0

0,0

3

Măsura 3. Achiziții din surse proprii.

2017

1.054,0

2.719,0

3240,3

3.321,3

Măsura n..........

X

X

TOTAL Pct. I

X

X

Pct.ll

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct.I

1

Cauza 1 .rezultatele sentințelor hotărârilor judecătorești.

X

X

2

Cauza 2 Sumele primite cu intarziere de la bugetul local pentru decontarea serviciului prestat către categoriile defavorizate conform Contractului de delegarea a gestiunii..

X

X

Cauza n.............

X

X

TOTAL Pct. II

X

X

Pct.lII

TOTAL GENERAL Pct.I +Pct.II          / /

vV'5 o ...

Director General ing. Alexandri ^icolț

Director Financiar,

Monica Tanas^y^ (




Sef serv. BTV

ec. Camelia Cercel                x


f*tcei S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești


' V *“               str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova                    .


Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro            ''°W8rf

EXECUȚIE BUGETARA TRIM.1 2017

mii lei

Nr.crt.

INDICATORI

Nr.rd.

Aprobat conform

HCL

nr. 103/2017

Trim.12017

0

1

2

3

4

5

Planificat

Realizat

%

I

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

72.037,0

18.009,0

15.413,0

85,6

1

Venituri totale din exploatare

(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.l2+Rd. 13+Rd. 14), din care:

2

72.037,0

18.009,0

15.413,0

85,6

a)

din producția vândută

(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),            din

care:

3

38.513,0

9.613,0

7.559,0

78,6

al)din vânzarea produselor

4

a2)din servicii prestate

5

32.723,0

8.165,0

6.391,0

78,3

a3)din redevențe și chirii

6

a4)alte venituri

7

5.790,0

1.448,0

1.168,0

80,7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

o)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.lO+ rd. subvenții fără TVA CLM + ASSC+ CNPAS si UPG), din care:

9

33.524,0

8.396,0

7.854,0

93,5

cl.l

Subvenții cu TVA de la CLM + ASSC + CNPAS si UPG

39.893,0

9.992,0

9.346,0

93,5

cl.2

fără TVA de la CLM +ASSC

10

33.256,0

8.313,0

7.771,0

93,5

cl.3

subvenții de Ia CLM cu TVA, din care:

34.874,0

8.718,0

8.093,0

92,8

TVA

5.568,0

1.392,0

1.292,0

92,8

subvenții ( protecție socială)

29.306,0

7.326,0

6.801,0

92,8

cl.4

subvenții de la ASSC cu TVA, din care:

4.700,0

1.175,0

1.154,0

98,2

TVA

750,0

188,0

184,0

97,9

subvenții (protecție socială)

3.950,0

987,0

970,0

98,3

cl.5

subvenții de Ia CNPAS și UPG Ploiești, cu TVA din care:

319,0

99,0

99,0

100,0

TVA

51,0

16,0

16,0

100,0

subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești

268,0

83,0

83,0

100,0

c2)

transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

1 I S

f)

alte venituri din exploatare

(Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

fl)din amenzi și penalități

15

--

f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital(Rd. 18+Rd. 19), din care:

16

active corporale

17

active necorporale

18

£3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),din care:

22

0,0

0,0

0,0

a)din imobilizări financiare

23

b)din investiții financiare

24

c)din diferențe de curs

25

d)din dobânzi

26

0,0

0,0

0,0

e)alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.l36+Rd.l44)

29

72.037,0

18.009,0

17.074,0

94,8

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.3 l+Rd.791 Rd.86+Rd. 120),din care:

30

72.037,0

18.009,0

17.074,0

94,8

A)

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd40+Rd.46), din care:

31

19.056,0

4.756,0

4.641,0

97,6

Al)

Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32

15.163,0

3.791,0

3.708,0

97,8

a)cheltuieli cu materiile prime

33

b)cheltuieli cu materiale consumabile, din

care:

34

11.215,0

2.804,0

2.286,0

81,5

bl)cheltuieli cu piese de schimb

35

3.000,0

750,0

325,0

43,3

b2)cheltuieli cu combustibilii

36

8.000,0

2.000,0

1.908,0

95,4

b3)alte cheltuieli materiale consumabile

36,1

215,0

54,0

53,0

98,1

c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

188,0

47,0

30,0

63,8

d)cheltuieli privind energia și apa

38

3.725,0

931,0

1.378,0

148,0

e)cheltuieli privind mărfurile

39

35,0

9,0

14,0

155,6

A2)

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

1.258,0

314,0

288,0

91,7

a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

408,0

102,0

87,0

85,3

b)cheltuieli privind chiriile(Rd.43+Rd.44), din care:

42

bl)către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

b2)către operatori cu capital privat

44

c)prime de asigurare

45

850,0

212,0

201,0

94,8

A3)

Cheltuieli cu alte servicii executate de

terți(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+R

d.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din

care:

46

2.635,0

651,0

645,0

99,1

a)cheltuieli cu colaboratorii

47

b)cheltuieli privind comisioanele și onorariu], din care:

48

337,0

84,0

bl)cheltuieli privind consultanța juridică

49

/7/S       ___

cjcheltuieli de protocol, reclamă și publicitate(Rd.51+Rd.53), din care:

50

3,0

1,0

2 0,0

cljcheltuieli de protocol, din care:

51

3,0

1,0

1—yiv —

0,f)

tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

52

s :, O

c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

tichete cadou ptr.cheltuieli de reclamă și publicitate,potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

54

_tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

55

ch. de promovarea produselor

56

d)Ch.cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd60+Rd.61),din care:

57

dl)ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

d2)ch.de sponsorizare in domeniile educație,invatamant,social si sport,din care:

59

d3)pentru cluburile sportive

60

d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni si activitati

61

e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane

62

f)cheltuieli de deplasare, detașare,transfer,din care:

63

8,0

2,0

0,0

0,0

_cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),din

care:

64

internă

65

externă

66

g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

189,0

47,0

35,0

74,5

h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

16,0

4,0

4,0

100,0

i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1.351,0

338,0

370,0

109,5

i 1 )cheltuieli de asigurare și pază

70

650,0

162,0

161,0

99,4

i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)cheltuieli cu pregătirea profesională

72

18,0

5,0

3,0

60,0

i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

aferente bunurilor de natura domeniului public

74

i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

a 7 S"’’.'

O

i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

.

1

>5l   4.

A

j)alte cheltuieli

78

731,0

175,0

..     169,0

^96,6

B)

Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85 ), din care:

79

1.341,0

335,0

.Xz

312,0

93,1

a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

b)ch.cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale

81

5,0

1,0

0,0

c)ch.cu taxa de licență

82

d)ch.cu taxa de autorizare

83

e)ch.cu taxa de mediu

84

2,0

0,5

0,0

f)cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

389,0

97,0

111,0

C)

Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.l00+Rd.l04+Rd.l 13)

86

49.432,0

12.358,0

11.561,0

93,6

CO)

Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)

87

40.814,0

10.203,0

9.454,0

92,7

Ci)

Cheltuieli cu salariile

(Rd.89+Rd.90+Rd.91),din care:

88

38.267,0

9.566,0

9.401,0

98,3

a)salarii de bază

89

33.613,0

8.403,0

8.559,0

101,9

b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

c)alte bonifîcațiițconform CCM)

91

d)cheltuieli cu salariile aferente personalului pe per. determinată

91,1

0,0

0,0

e)cheltuieli cu salariul minim pe economie aferent personalului cf. Legislației, din care:

91,2

4.654,0

1.163,0

842,0

72,4

Influente din creșterea salariului minim pe economie 2017/2016

4.375,0

C2)

Bonusuri

(Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din

care:

92

2.547,0

637,0

53,0

8,3

a)cheltuieli sociale prevăzute la ari. 25 din Legea nr.227/2015privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

93

153,0

38,0

53,0

139,5

_tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

94

_tichete cadou pentru cheltuieli sociale rotrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

95

0,0

0,0

0,0

?)tichete de masă

96

2.394,0

599,0

0,0

0,0

c)tichete de vacanță

97

d)ch.privind participarea salariaților la rrofitul obținut în anul precedent

98

e)alte cheltuieli conform CCM

99

C3)

Alte cheltuieli cu personalul (Rd.l0H~Rd.l02+Rd.l03),din care:

100

a)ch.cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

'T S v5:

b)ch.cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete

103

0 {

CA

W ■■■

—-

C4)

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și cornițele

(Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111 +Rd. 112), din care:

104

335,0

84,0

77,0

VI

91,7

a)pentru directori/directorat

105

250,0

63,0

56,0

88,9

componenta fixă

106

componenta variabilă

107

b)pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,din care:

108

85,0

21,0

21,0

100,0

componenta fixă

109

componenta variabilă

110

c)pentru AGA și cenzori

111

0,0

0,0

0,0

0,0

d)pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd. 114+Rd. 115+Rd. 116+Rd. 117+Rd, 118+ Rd.l 19), din care:

113

8.283,0

2.071,0

2.030,0

98,0

a)ch.privind contribuția la asigurările sociale

114

6.011,0

1.503,0

1.476,0

98,2

b)ch.privind contribuția la asigurări pt.șomaj

115

207,0

52,0

47,0

90,4

c)ch.privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

1.994,0

498,0

493,0

99,0

d)ch.privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii

117

71,0

18,0

14,0

77,8

e)ch.privind contribuția unității la schemele de pensii

118

f)ch.privind alte contribuții și fonduri speciale

119

0)

Alte cheltuieli de exploatare

(Rd. 121 +Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd+127 -i-Rd.l28),din care:

120

2.208,0

560,0

560,0

a)cheltuieli cu majorări și penalități

(Rd.l22+Rd. 123),din care:

121

943,0

236,0

236,0

către bugetul general consolidat

122

către alți creditori

123

b)cheltuieli privind activele imobilizate

124

c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

d)alte cheltuieli - despăgubiri

126

e)ch.cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

1.265,0

324,0

324,0

100,0




f)ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioanețRd. 129-Rd. 13 1 ),din care:

128

fl)cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

f 1.1 jprovizioane privind participarea la profit a salariaților

130

1

■£| (M

. .■

fl .2)provizioane în legătură cu contractul de mandat

130a

\ ---

X'

f2)venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

f2.1 )din anularea provizioanelor

(Rd.l33+Rd.l34+Rd.l35),din care:

132

din participarea salariaților Ia profit

133

din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

venituri din alte provizioane

135

2

Cheltuieli financiare

(Rd.l37+Rd.l40+Rd.l43),din care:

136

ajcheltuieli privind

dobânzile(Rd.l38+Rd.l39), din care:

137

al jaferente creditelor pentru investiții

138

a2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

bjcheltuieli din diferențe de curs valutar(Rd. 141 +Rd 142),din care:

140

0,0

bljaferente creditelor pentru investiții

141

b2)aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

c)alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.l-Rd.29)

145

0,0

0,0

-1.661,0

venituri neimpozabile

146

cheltuieli nedeductibile fiscal

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

V.

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

149

1

Alocații de la buget

150

2

Surse proprii

151

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

15 Ibis

VI

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

152

VII

DATE DE FUNDAMENTARE

153

1

Cheltuieli de natură salarială(Rd.87)

154

40.814,0

10.203,0

9.454,0

2

Cheltuieli cu salariile (Rd.88)

155

38.267,0

9.566,0

9.401,0

3

Nr.de personal prognozat la finele anului

156

1.014,0

1.014,0

4

Nr.mediu de salariați total

157

1.024,0

1.018,0

\lr.mediu de salariați fără conducere

1.021,0

1.015,0

5

a)Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.l55/Rd.l57)/12*1000

158

3.123,3

3.087,4

b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 154-rd93*rd.98)/Rd,157)/12*1000

159

3.331,2

4

’sV*'-

6

a)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd’.2/Rd. 157)

160

70,3

va

i5,r

b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(cantitate produse fmite/persoană) W=QPF/Rd.l57

161

cl)Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

162

cantitate de produse finite (QPF)

163

preț mediu (p)

164

valoare=QPF*p

165

_pondere în venituri totale de exploatare=Rd. 165/Rd.2

166

7

Plăti restante

167

25.207,0

25.220,0

8

Creanțe restante,din care:

168

8.167,0

8.413,0

de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

169

de la operatori cu capital privat

170

de la bugetul de stat

171

de la bugetul local

172

de la alte entități

173

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

174



NOTA;

La rd. 38, pct.d) - cheltuieli privind energia - depășirea se datoreaza lunilor de iama când consumul este mai mare în principal la tramvai și la troleibuz.

La rd. 78, pct. j) - alte cheltuieli, sunt prinse cheltuielile cu materialele auxiliare (6021), cheltuieli privind ambalajele (608), alte cheltuieli de exploatare (6588).

La rd. 89, pct.a) - salarii de baza - depășirea se datoreaza acordării indemnizațiilor suplimentare concedii de odihna restante, aferente anului 2016.


Șe/SBTV

ec.Camelia Cercel

/        ■ O

întocmit,

ec.Daniela Moise


Birou CFG

ec. Elena Vanghele


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR.1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RA PORT

Comisia a luat în discuții proiectul privind rectificarea Bugetului de

Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2018-2019