Hotărârea nr. 23/2017

Hotãrârea nr. 23 privind aprobarea documentaţiei necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 23 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu, Gabriel Minea, Andrei Gheorghe, Sanda Dragulea, Aurelian Tudor, Paul Palaș din Colectivul de coordonare și supervizare desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/28.06.2016, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 277/30.08.2016, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 396/29.11.2016 și Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016 și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcției Economice, prin care se propune aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, în municipiul Ploiești;

ținând cont de rapoartele Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 17.02.2017;

având în prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 8/27.01.2017 referitoare la aprobarea Studiului de fundamentare privind oportunitatea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în municipiul Ploiești pentru activitățile de dezinsecție, deratizare, dezinfecție;

luând in considerare prevederile Secțiunii 11 din Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 si a Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/23.06.2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești;

având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

ținând cont de prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

in temeiul prevederilor Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii in România, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Finanțelor Publice nr. 1517/27.05.2009 si al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 9574/16.07.2009, actualizat;

luând în considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin. 1, 2 și 3, lit a), d), art. 32, alin. 2 si art. 39, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

având în prevederile art. 2, alin. 1, art. 6, alin. 1, lit. e), art. 9, alin. 1, lit. f), art. 20, alin. 1 si alin. 2, litera e), din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata si actualizată;

în temeiul prevederilor din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Aproba documentația necesară delegării gestiunii prin concesiune pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești, formată din Fisa de date, Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune si Caietul de sarcini, ce constituie anexa nr. 1, anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 3, la prezenta hotărâre.

ART.2. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești are obligația sa organizeze licitația publică pentru selectarea operatorului care sa presteze activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, în municipiul Ploiești.

*

ART.3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre sa semneze documentația necesară delegării gestiunii prin concesiune pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești.

ART. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


EXPUNERE DE MOTIVE


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare de

prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești

Ca urmare a ședințelor din datele de 11.08.2016, 17.08.2016, 24.08.2016, 01.09.2016, 20.10.2016, 03.11.2016, 17.11.2016, 22.11.2016, 27.12.2016, 04.01.2017, 10.01.2017, 16.01.2017, 08.02.2017 si 14.02.2017 ale Colectivului de coordonare și supervizare, desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/28.06.2016, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 277/30.08.2016, modificată si completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 396/29.11.2016 și Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016 si in urma aprobării Studiului de fundamentare prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 8/27.01.2017, a procedurii de atribuire, a redeventei de minim 5% si a duratei contractului de 5 ani, s-a stabilit in ședința din data de 14,02.2017^ prezentarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești a documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, in municipiul Ploiești, in vederea aprobării acesteia.

Conform prevederilor articolului 19, alin. 1 si 2 din Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii “Entitatea contractantă, prin comisia de coordonare și supervizare prevăzută la art. 2 alin. (1), are obligația să asigure elaborarea documentației de atribuire, cu respectarea regulilor de elaborare prevăzute în prezenta secțiune..

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora.

De asemenea, articolul 8, alineatul 1 din Legea nr, 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, prevede ca “autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.”

In vederea organizării licitației publice pentru delegarea gestiunii prin concesiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, este necesara aprobarea următoarelor documente:

 • -  Fisa de date;

 • -  Contractul de delegarea gestiunii prin concesiune;

 • -  Caietul de sarcini.

Documentația necesara delegării gestiunii prin concesiune pentru dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești, a fost analizata lucru din datele de 04.01.2017, 10.01.2017, 16.01.2017, 08.02.2017 s/ Colectivului de coordonare si supervizare, stabilindu-se forma finala. / c

Fata de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Do documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciu salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare,Ploiești.

Consilieri localiGabriel Minea

Andrei Gheorghe

Sanda Dragule:

Aurelian Tudor

Paul Palas

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare


RAPORȚDE SPECIALITATE


prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsg dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești

Ca urmare a ședințelor din datele de 11.08.2016, 17.08.2016, 24.08.2016, 01.09.2016, 20.10.2016, 03.11.2016, 17.11.2016, 22.11.2016, 27.12.2016, 04.01.2017, 10.01.2017, 16.01.2017, 08.02.2017 și 14.02.2017 ale Colectivului de coordonare și supervizare, desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/28.06.2016, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 277/30.08.2016, modificată si completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 396/29.11.2016 și Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016 si in urma aprobării Studiului de fundamentare prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 8/27.01.2017, a procedurii de atribuire, a redeventei de minim 5% si a duratei contractului de 5 ani, s-a stabilit in ședința din data de 14.02.2017, prezentarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești a documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, in municipiul Ploiești, in vederea aprobării acesteia.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 218/23.06.2015 a fost aprobat Regulamentul serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești, având la baza Regulamentul cadru aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015, care conține prevederi cu aplicabilitate la nivelul localităților, privind serviciul public de salubrizare.

Conform prevederilor articolului 19, alin. 1 si 2 din Hotărârea nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii “Entitatea contractantă, prin comisia de coordonare și supervizare prevăzută la art. 2 alin. (1), are obligația să asigure elaborarea documentației de atribuire, cu respectarea regulilor de elaborare prevăzute în prezenta secțiune. Entitatea contractantă are obligația de a elabora documentația de atribuire, care conține toate informațiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și explicită cu privire la obiectul contractului de concesiune și modul de desfășurare a procedurii de atribuire, precum și toate cerințele, criteriile și regulile respectivei proceduri de atribuire”.

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii reglementează modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, regimul juridic aplicabil acestor contracte, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea acestora.

De asemenea, articolul 8, alineatul 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, prevede ca “autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și


- Caietul de sarcini.

Documentația necesara delegării gestiunii prin concesiune pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești, a fost analizata in ședințele de lucru din datele de 04.01.2017, 10.01.2017, 16.01.2017, 08.02.2017 si 14.02.2017 ale Colectivului de coordonare si supervizare, stabilindu-se forma finala.

Urmare a celor prezentate mai sus, avându-se în vedere caracterul de urgență al prezentului proiect de hotarare, deoarece contractul nr. 14393/17.08.2010 a fost prelungit pana la finalizarea procedurilor de achiziție publica si incheierea noilor contracte de delegarea gestiunii pentru activitatile menționate mai sus, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea prezentului proiect de hotărâre.

R.A.S.P. PLOIEȘTI


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Director, .

Ing. Vasilc/lonescu


Direcția Economica , Director Executiv,

NicoletajQraQiunoiu


Sef BirouSalubritate, Florentin IlieDirecția Administrație Publică,


//y


Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Director Executiv, Ene Roland Dorian

Director Executiv Adjunct, Carmen Patricii Radu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII Șf PROTE

MEDIULUI           MuuU

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești

si a constatat:

5SECRETAR,

Data:               Jp-

MUNICIPIULPLOIESTI B-dul Republicii, nr. 2,100066


DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

LICITAȚIE DESCHISA PRIN MIJLOACE ELECTRONICE

PENTRU ÎNCHEIERE CONTRACT DE DELEGARE DE GESTIUNE

PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU

ACTIVITATILE DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE,

IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE


FISA DE DATE

SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Denumire oficiala: MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Adresa: Adresa poștala: Bulevardul Republicii nr. 2

Localitate: Ploiești

Cod    Tara: Romania

postai: 100066

Punct(e) de contact: Serviciul Achiziții Publice si Contracte In atentia: Carmen Patricia Radu

Telefon: +40 244516699/114, 522

E-mail: achizitii.publice@ploiesti.ro

Fax: +40 244510736

Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.ploiesti.ro Adresa sediului principal al autoritatii contractante (URL): Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute la:

■ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior ___________________________□ Altele: completați anexa A.I_______________________________________ Documentația de atribuire poate fi obtinuta la:

 • ■ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior - Documentația de atribuire este publicata integral in SEAP, fiind asigurat accesul direct, complet, nerestrictionat si gratuit pentru operatorii economici

 • □ Altele: completați anexa A.II_____________________________________________________________________

Ofertele trebuie transmise la:

 • ■ Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior - ofertele vor fi depuse prin mijloace electronice in SEAP

Operatorii economici vor depune dovada constituirii garanției de participare, scanata pe SEAP, semnata cu semnătură electronica extinsa.

 • □ Altele: completați anexa A.III____________________________________________________________________

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile

SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.l) DESCRIERE

II.l.l) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

DELEGARE DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNEA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITATILE DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE, IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

c) Servicii

Categoria serviciilor: nr. □□ (Pentru categoriile de servicii 1-27, consultați anexa II la Directiva 2004/18/CE).

Locul principal de executare:

Municipiul Ploiești

CodNUTS: RO316 -Prahova

II.1.3) Procedura implica încheierea unui CONTRACT DE DELEGARE DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE ■

II.1.4) Informații privind acordul-cadru: NU ESTE CAZUL

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Se achizitioneza, conform cerințelor Caietului de sarcini, servicii aferente delegării prin concesiune a activităților de dezinsecție, dezinfecție si deratizare în municipiul Ploiești care constau, in principal, in:

 • A) DEZINSECTIA - activitatea de combatere a insectelor Drin miiloace ecologice, biologice si chimice, având ca scop menținerea unui nivel scăzut al densității insectelor, realizând condiții corespunzătoare de igienă si confort pentru populație si turiști, precum și eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli prin intermediul insectelor vectoare.

Din punct de vedere practic dezinsectia este de doua feluri:

preventiva (profilactica) care are ca scop de a împiedica înmulțirea si raspandirea dăunătorilor, prin crearea de condiții nefavorabile dezvoltării acestora, avand caracter permanent;

curativa (terapeutica sau de combatere) in focar, care urmărește distrugerea insectelor si artropodelor din zona si unitatea unde se actioneaza, aceasta realizandu-se la intervale repetate de 10-14 zile pentru distrugerea focarelor, fiind urmata de dezinsectia profilactica.

 • B) DEZINFECTIA - metoda a igienei, constând in operațiuni de prevenire si combatere a bolilor infectioase si parazitare Ia om si animale, urmarindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni. In dezinfectia chimica trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de acțiune bactericida (si/sau tuberculocida), virulicida, fungicida si/sau sporicida.

 • C) DERATIZAREA - un complex de masuri aplicate permanent in scopul distrugerii rozătoarelor daunatoare (șoareci, șobolani), vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort si menținerii acestora la un nivel numeric redus.

Valoarea estimata, fara TVA, a contractului este de 37.705.912 lei.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizițiile)

Vocabular principal

Obiect principal

90923000-3 - Servicii de deratizare

Obiect(e) suplimentar(e)

90921000-9 - Servicii de dezinfectie si de dezinsectie

- ""

x./.

II.1.7) Contractul intra sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice/c

II.1.8) împărțire in loturi

da □ nu ■

II.1.9) Vor fi acceptate variante (oferte alternative)

da □ nu ■

qy

;ol

’W

11.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


Se vor aplica tratamente de deratizare, dezinsectie, dezinfectie pe raza Municipiul Ploiești, conform prevederilor caietului de sarcini.

Valoarea estimata a contractului de delegare prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie în Municipiul Ploiești este de 37.705.912 lei, fara TVA, suma care se compune din:

 • 1.     30.368.790 lei fara TVA (36.442.548 lei cu TVA), pentru contravaloarea lucrărilor executate conform Programului unitar pe spatiile deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești, spatii deschise din domeniul public când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare capacitate, spatii inchise apartinand instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local (unitati de invatamant, spitale, adăposturi si alte intitutii publice), cămine si canale aferente rețelelor edilitare, obiective identificate ca reprezentând focare de infestare si care pot pune in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor, spatii deschise combatere căpușe si paraziti - decontarea se va face din bugetul local;

 • 2.     7.337.122 Iei fara TVA (8.804.546 cu TVA lei), pentru contravaloarea lucrărilor executate conform Programului unitar pe spatiile deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice (cu aparate portabile), spatii comune inchise ale persoanelor fizice din asociațiile de poprietari tip condominiu, spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local -decontarea se face de aceștia (utilizatori persoane fizice si juridice din municipiul Ploiești).

Valoarea estimata, fara TVA: 37.705.912 lei.

n.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE___________

Durata contractului este de 5 ani, cu drept de prelungire in condițiile legilor in vigoare la data încheierii contractului de delegare a gestiunii.

n.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI______________________________

 • II.4.1. Ajustarea prețului contractului__________________________________________dau nu □________

Ajustarea prețului se va face ca urmare a apariției de modificări legislative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite, al căror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat prețul ofertat.

Tarifele pentru activitatile specifice se pot ajusta/modifîca anual, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, la solicitarea operatorului, in raport cu evoluția parametrului de ajustare insotit de documentația de fundamentare a tarifelor, pe elemente de cheltuiala (indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica pentru servicile de apa-canal-salubritate).

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

 • III.l) CONDITn REFERITOARE LA CONTRACT______________________________

ni.1.1) Depozite valorice si garanții solicitate {după caz)___________________________________________

 • Ill.l.l.a) Garanție de participare                                           daa nu □

 • - Cuantumul garanției de participare este de: 750.000 lei stabilit in conformitate cu prevederile art. 45, alin. (3), lit. a) din H.G. nr. 867/2016;

 • - Echivalentul in valuta a valorii exprimate in lei, se va determina corespunzător cursului stabilit de BNR la data publicării Anunțului de participare;  nu


 • - Garanția de participare este irevocabila si se constituie, in conformitate cu prevederile ar^ din H.G. nr. 867/2016, in una dintre următoarele forme: printr-un instrument de gaț condițiile legii de o societate ori de o societate de asigurări care nu se afla in situații autorizarea ori supravegherea, in condițiile legii, sau prin virament bancar, cu conc^tl^^oi^fmaEji acestuia de către banca până la data limita de depunere a ofertelolWvi^^x:j6.Midx R023TREZ5215006XXX000128 deschis la Trezoreria Ploiești, cod fiscal: 2844855;

 • - Perioada de valabilitate a garanției de participare este de 120 zile de la data limita de dep ofertelor si va fi cel puțin egala cu perioada de valabilitate a ofertei;

 • - Instrumentul de garantare trebuie sa prevada situațiile de reținere instituite de dispozițiile art. 47 din H.G. nr. 867/2016;

 • - Retumarea garanției de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 48 din H.G. nr. 867/2016;

Operatorii economici vor depune dovada constituirii garanției de participare, scanata pe SEAP, semnata cu semnătură electronica extinsa.

HI. 1.2) Principalele modalitati de finanțare si plata si/sau trimitere la dispozițiile relevante: BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI________________________________

III. 1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul______________________________________________________________________________________

Asociere conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servcii__________________________________________________________

III. 1.4) Executarea contractului este supusa altor condiții speciale (după caz)

III. 1.5. Legislația aplicabila

 • - Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • - H.G. nr.867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor reeferitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

 • - Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor;

 • - O.U.G. nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

 • - O.U.G. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

 • - Legea 51/2006 (republicata) privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților;

 • - Ordinul nr. 109/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare si/sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Ordinul nr. 111/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de

  nr.


Utilitari Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului d^^lh,bFizai*e/ a localităților;                                                                           * v ""


 • - www.mmediu.ro/acte_normative.htm;

 • - www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.htm;

 • - www.mfmante.ro;

 • - www.anap.gov.ro.

  ii:


,2) CONDIȚII DE PARTICIPARE______________________________________________

III.2.1 MOTIVE DE EXCLUDERE A OFERTANTULUI

 • 1. Neincadrarea in situațiile prevăzute ca motive de excludere la art. 79, art. 80 si art. 81 din Legea 100/2016privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii;

 • 2. Neincadrarea in situațiile privind conflictul de interese, conform prevederilor art. 42 si art. 43 din Legea nr. 100/2016privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii

Persoane cu funcție de decizie din cadrul autori tatii contractante in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

 • - d-1 ADRIAN FLORIN DOBRE - Primar al Municipiului Ploiești;

 • - d-1 GEORGE PANA - Viceprimar al Municipiului Ploiești;

 • - d-1 CRISTIAN MIHAIL GANEA - Viceprimar al Municipiului Ploiești;

 • - d-na TEODORA MARIN - Administrator Public al Municipiului Ploiești;

 • - d-na Anabelle Olimpia Mantoiu - Secretarul Municipiului Ploiești;

 • - d-ra Nicoleta Craciunoiu - Director Executiv Direcția Economica;

 • - d-na Laura Stanciu - Sef Serviciu Buget, împrumuturi;

 • - d-na Manuela Taracila - Sef Serviciu Financiar-Contabilitate;

 • - d-1 Roland Dorian Ene - Director Executiv Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • - d-na Carmen Patricia Radu - Director Executiv-Adjunct Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • - d-na Claudia Carbureanu - Sef Serviciu Achiziții Publice si Contracte;

 • - Vasile Ionescu - Director Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești;

 • - Florentin Ilie - Sef Birou Salubritate - Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești;

 • - Consilieri locali: Andrei Gheorghe, Bazavan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George Sorin Niculae, Danescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Dragusin Paulica, Enache Cristina Ana Maria, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin Gabriel, Mateescu Marius Niculae, Neagu Daniel Puiu, Palas Alexandru Paul, Pana George, Popa Gheorghe, Sirbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Tudor Aurelian Dumitru, Tudor Eduard Emilian, Văduvă Sorin, Viscan Robert Ionut.

Documentele justificative pe care ofertantul le va prezenta pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate in Secțiunea III.2.1) MOTIVE DE EXCLUDERE A OFERTANTULUI sunt următoarele:

 • 1. Declarație privind neincadrarea in situațiile prevăzute ca motive de excludere la art 79, art 80 si art 81 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii;

 • 2. Declarație privind neincadrarea in situațiile privind conflictul de interese, conform prevederilor art 42 si art 43 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, insotita de Anexa cuprinzând persoanele cu funcție de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea

ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire;


 • 3. Cazierul judiciar pentru operatorul economic, in original/copie legalizg^c^piFlizibilC^i mențiunea “conform cu originalul”, valabil Ia data limita stabilita pentru depunere/o^rtefe


 • 4. Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul de administrare fiscala afl<aȘ{ta®ș$     îtnjtiy

teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social, care sa ateste _              tufjiu

are datorii restante la momentul prezentării certificatelor fiscale, la bugetul g^^^pof^^âțty in original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”;


5. Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării certificatelor fiscale, la bugetul local; se va prezenta certificatul eliberatat atat pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligații de plata; documentele se vor prezenta in original/copie legalizata/copie

lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.

Nota:

In conformitate cu dispozițiile art. 82 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, autoritatea contractanta are următoarele obligații:

 • 1. De a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 79-81 orice document considerat edificator din acest punct de vedere în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

 • 2. în cazul în care există incertitudini în ceea ce privește existența sau inexistența unei situații de excludere, entitatea contractantă are dreptul de a solicita în mod direct informații de la autoritățile competente străine prevăzute la alin. (1).

 • 3. în ceea ce privește situațiile prevăzute la art. 81, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți candidații/ofertanții, solicitările prevăzute la alin. (2) se referă Ia persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește candidatul sau ofertantul.

 • 4. în cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 79-81, entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare ori a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Documentele prezentate intr-o alta limba decât limba romana vor fi depuse in original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata legalizata a acestora in limba romana.

in.2.2 CAPACITATEA OFERTANTULUI

HL2.2.A Capacitatea de exercitare a activi tatii profesionale pentru Persoane juridice/fizice romane:

 • 1. înregistrarea din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic, conform prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 100/2016 coroborat cu art. 31 alin. (1) din H.G. nr. 867/2016;

 • 2. Autorizări legale pentru prestarea serviciilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie conform

dispozițiilor art. 31. alin. (2) din H.G. nr. 867/2016 si a următoarelor acte normative:~O;M:S. nr. /        Al 2%

1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru pro iectele/de~amplasare, amenajare, construire si pentru funcționarea obiectivelor ce desfasoara activitatttcmt‘lsc.pentrustarea de sanatate a populației; H.G. nr. 38/2015privind organizarea si funcționarea MinisteruluiMediului^ Apelor si Pădurilor, Ordinul nr. 1798/2007pentru aprobarea Procedurii de eniițerjz.,^'auț(țfițati^de mediu, Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privin^^oțectia jm actualizata, O.U.G. nr. 195/2005protecția mediului, actualizata.; O.G. nr. 16/20lO^riyinf'i^pbarea Normei sanitare-veterinare privind procedura de inregistrare/autorizare sanitar-veierinara a unitatilor/centrelor de colectare/exploatatiilor de origine si a mijloacelor de transport in domeniul sanatatii si al bunăstării animalelor, precum si a unităților implicate in depozitarea si neutralizarea subproduselor de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman si a produselor procesate.

Documentele justificative pe care ofertantul le va prezenta pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate in Secțiunea III.2.2. CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITATE PROFESIONALE sunt următoarele:

 • 1. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care sa rezulte ca serviciile ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii au corespondent in codul CAEN menționat in certificatul constatator (in copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul "/certificat eliberat on-line cu semnătură electronica atașata); informațiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor; in cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document pentru partea din contract pe care o executa.

 • 2. Autorizațiile legale pentru prestarea serviciilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, emise de:

  • 2.1 - Autoritatea de Sanatate Publica, in baza prevederilor O.M.S. nr. 1030/2009;

  • 2.2 -Agenția pentru Protecția Mediului, in baza prevederilor H.G. nr. 38/2015 si a Ordinului nr. 1798/2007, Legii nr. 265/2006 si O.U.G. nr. 195/2005;

  • 2.3 - Autoritatea Naționala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranța Alimentelor, in baza O.G. nr. 16/2010.

pentru Persoane juridice/fizice străine:

 • 1. Prezentarea de documente edificatoare care sa dovedească o forma de înregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care este stabilit operatorul economic. Informațiile cuprinse in respectivele documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.

 • 2. Documente echivalente pentru Autorizațiile legale pentru prestarea serviciilor ce urmeaza a fi concesionate, solicitate operatorilor economici romani de la Agenția pentru Protecția Mediului, Autoritatea de Sanatate Publica, Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara si Siguranța Alimentelor, valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care operatorul economic - persoana juridica străină este declarat câștigător si legislația naționala o impune, respectivul ofertant va trebui sa obțină autorizațiile menționate anterior, in maxim 45 de zile de la data încheierii contractului.

Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”, insotite de traducerea autorizata legalizata a acestora in limba romana.

Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizează.


III.2.2.B Capacitatea economica si financiara

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

Modalitatea de îndeplinire


Valoarea mediei cifrei de afaceri anuale din ultimii 3 ani incheiati financiar pe domeniul de activitate al concesiunii trebuie sa fie echivalentul a cel puțin 10.000.000 lei fara TVA, conform dispozițiilor art. 33 alin. (2) lit.a) dinH.G. nr. 867/2016.

Documentele justificative pe care ofertantul le va prezenta pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate in Secțiunea III.2.2.B SITUAȚIA ECONOMICA SI FINANCIARA sunt următoarele:

 • - O declarație cuprinzând cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele trei exerciții financiare disponibile, in funcție de data înființării sau începerii activitatîi operatorului economic;

 • - Situații financiare sau extrase din situații financiare, in cazul in care publicarea situațiilor financiare este prevăzută de legislația tarii in care este stabilit operatorul economic.

Note:

 • a) Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la susținerea terțului si la asocierea de operatori economici se aplica în mod corespunzător.

 • b) Conform art. 76, alin. (2) din Legea nr. 100/2016 in situația utilizării unui tert susținător pentru demonstrarea capacitatii economice si financiare, operatorul economic are obligația de a dovedi entității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților susținător/susținători.

bl) Angajamentul de susținere dat de terț/terți trebuie să prevadă care sunt resursele financiare respective și să specifice faptul că disponibilizarea acestora se realizează necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune în cauză, precizandu-se si modul concret in care va interveni in implementarea contractului, in funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii acestuia.

b2) Terțul/Terții care asigură susținerea trebuie să depună în cadrul ofertei documente din care să rezulte propria cifră de afaceri, corespunzător cerinței de calificare prevăzute în documentația de atribuire.

 • c) în cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui terț în ceea ce privește


  - Pentru echivalenta se v cursul mediu anual lei/viăluț BNR pentru ultimii 3 calcula prin raportareîfolat depunere a ofertelor anunțul de participare, inițierii procedurii autorit^^țnfrâ^tq decala aceasta data.


  - Persoane juridice străine: Documentele prezentate intr-o alta limba decât limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.


  îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară potrivit prevederilor Legii nr. 100/2016;

  • d) Autoritatea contractantă verifică dacă terțul/terții care asigură susținerea în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, precum și dacă nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79-81 din Legea nr. 100/2016. Dacă terțul se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79-81 din lege, entitatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terțul susținător.

  • e) Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.

  I1I.2.2.C Capacitatea tehnica si/sau profesionala

  Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

  Modalitatea de îndeplinire

  EXPERIENȚA SIMILARA

  Prestarea in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani (calculați anterior datei limita de depunere a ofertelor), in baza a maxim 3 contracte, de servicii care au    avut ca obiect

  prestarea/concesiunea unor servicii similare celor ce fac obiectul prezentului contract (dezinsecție, dezinfecție si deratizare), in valoare cumulata de minim 20.000.000 lei fara TVA.

  Documentele justificative pe care ofertantul le va prezenta pentru demonstrarea Îndeplinirii criteriilor de calificare si a cerințelor minime solicitate in Secțiunea III.2.2.C Capacitatea tehnica si profesionala - EXPERIENȚA SIMILARA sunt următoarele:

  • - O lista cu principalele servicii similare prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privați;

  • - certifîcate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate sau de către clientul beneficiar, care sa indice valoarea, perioada si locul prestării serviciilor si daca acestea au fost realizate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si duse la bun sfarsit. Valorile vor fi exprimate in lei, fara TVA.

  Note:

  a) Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie

  • - Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR, pentru fiecare an. Cei 3 ani se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita inițial prin anunțul de participare, chiar daca ulterior inițierii procedurii autoritatea contractanta va decala aceasta data.

  • -  Persoane juridice străine: Documentele prezentate intr-o alta limba decât limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

legalizata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.

 • b) Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare Ia susținerea terțului si la asocierea de operatori economici se aplica în mod corespunzător. Conform art. 76, alin. (2) din Legea nr. 100/2016 in situația utilizării unui tert susținător pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, operatorul economic are obligația de a dovedi entității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele declarate in susținerea ofertantului, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților susținător/susținători.

bl) Angajamentul de susținere dat de terț/terți trebuie să prevadă care sunt resursele pe care tertul/tertii sustinator(i) le pune/pun la dispoziția ofertantului și să specifice faptul că disponibilizarea acestora se realizează necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune în cauză, precizandu-se si modul concret in care va interveni in implementarea contractului, in funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii acestuia.

b2) Terțul/Terții care asigură susținerea trebuie să depună în cadrul ofertei documente din care să rezulte propria experiența similara, corespunzător cerinței de calificare prevăzute în documentația de atribuire.

 • c) în cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar aceștia vor răspunde, în mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune.

 • d) în cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională, potrivit prevederilor prezentei legi.

 • e) Autoritatea contractantă verifică dacă terțul/terții care asigură susținerea în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, precum și dacă nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79-81 din lege.


Dacă terțul se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79 - 81, entitatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terțul susținător.


 • f) Pentru ca oferta tehnica si financiara sa poata fi considerata conforma, ofertantul va demonstra, in mod obligatoriu, veridicitatea tarifelor prin corelarea cu metodologia de lucru din propunerea tehnica si ca are capacitatea de a executa lucrările de dezinsectie, dezinfectie, deratizare in termen de maxim zece zile pe toate suprafețele municipiului Ploiești supuse contractului.

PERSONAL SPECIALIZAT solicitat in conformitate cu art. 35 alin. (2) lit. e) și lit. h) din HG nr.867/2016. Cerințe minime:

Ofertantul va face dovada ca dispune de minim de personal, din care:

1) Agenti calificați si instruiti conform legislației in vigoare pentru prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, respectiv conform prevederilor art. 1 pct. (3) lit. e din O.M.S. nr. 1.225/24.12.2003 (actualizat) privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea noțiunilor fundamentale de igiena - minim 100 persoane;

 • 2) Responsabil de contract - 1 persoana calificata si instruita in domeniul serviciilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, conform legislației in vigoare;

 • 3) Medic Veterinar - 1 persoana atestata de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania;

 • 4) Biolog - 1 persoana, absolvent Facultatea de biologie.

 • 5) Inginer de mediu - 1 persoana cu studii superioare tehnice, specializarea ingineria mediului;

 • 6) Inginer/subinginer mecanic - 1 persoana cu studii superioare tehnice, specializarea mecanica.

Documentele justificative pe care ofertantul le va prezenta pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare si a cerințelor minime solicitate in Secțiunea III.2.2.C Capacitatea tehnica si profesionala - PERSONAL SPECIALIZAT sunt următoarele:

 • a) declarația de disponibilitate din care sa rezulte poziția pentru care persoana este nominalizata in contract, semnata de persoana in cauza, in original;

 • b)  dovada raporturilor juridice dintre personalul

nominalizat si ofertant sau angajamentul de participare din partea personalului nominalizat, in cazul in care, la momentul ofertării, intre acesta si operatorul economic nu exista raporturi juridice (de munca/colaborare etc.);


 • c)  certificatele de calificare si instruire pentru personalul menționat la pct. 1 si 2, emise de instituții abilitate în conformitate cu legislația în vigoare, in copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”, astfel:

c. 1) Certificate de calificare profesionala pentru ocupația de agent DDD, eliberate în conformitate cu prevederile O.G. nr 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, cu modificările si completările ulterioare;

c.2) Certificate de instruire profesionala eliberate în conformitate cu O.M.S. nr. 1225/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igiena, cu modificările si completările ulterioare;

 • d) Pentru personalul menționat la pct. 3, 4, 5, 6, se vor prezenta documente eliberate de instituțiile abilitate -diplome de studii, atestate;

 • e) Declararea numărului mediu anual de personal al operatorului economic si numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani;

 • f) Declararea personalului angajat de ofertant, de care ofertantul poate dispune in derularea contractului de delegare a gestiunii serviciilor.

Note:

 • a) Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”.

 • b) Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la susținerea terțului si la asocierea de operatori economici se aplica în mod corespunzător. Conform art. 76, alin. (2) din Legea 100/2016 in situația utilizării unui tert susținător pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, operatorul economic are obligația de a dovedi entității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele declarate in susținerea ofertantului, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților susținător/susținători.

bl) Angajamentul de susținere dat de terț/terți trebuie să prevadă care sunt resursele pe care tertul/tertii sustinator(i) le pune/pun la dispoziția ofertantului și să specifice faptul că disponibilizarea acestora se

realizează necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune în cauză.

 • c) In cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar aceștia vor răspunde, în mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune.

 • d) în cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională, potrivit prevederilor prezentei legi.

 • e) Autoritatea contractantă verifică dacă terțul/terții care asigură susținerea în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, precum și dacă nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79-81 din Legea nr. 100/2016. Dacă terțul se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79-81 din lege, entitatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terțul susținător.

hi

DOTARE TEHNICA solicitata in conformitate cu art. 75, alin (1) lit. b), alin. (2) si alin. (3) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii:

Dotări minime solicitate operatorului economic, necesare in vederea desfășurării attivitatilor sunt:

 • 1. Utilaje portabile - atomizoare generatoare de ceata rece (60) si utilaje portabile pulverizatoare generatoare de ceata calda (20), dotate cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV) - minim 80 buc;

 • 2. Utilaje de mare putere montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece, cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV) - minim 10 buc;

 • 3. Mijloace de transport:

3.1 pentru transport utilaje autopurtate generatoare de ceata rece si calda si personal de execuție - minim

10 buc;


3.2 pentru transport personal de execuție, utilaje portabile, echipamente, materiale auxiliare specifice serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie -minim 20 buc.

Documentele justificative pe care ofertantul le va prezenta pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate in Secțiunea III.2.2.C Capacitatea tehnica si profesionala - DOTARE TEHNICA sunt următoarele:

 • 1.  Declarație cu privire la utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice la dispoziția operatorului economic care prestează servicii pentru executarea contractului de concesiune;

 • 2. Pentru toate utilajele si mașinile de transport din declarație, ofertantul trebuie sa faca dovada deținerii si/sau a disponibilității utilajelor si echipamentelor prin prezentarea in copie legalizata/ in copie lizibila “conform cu originalul” după facturi fiscale de achiziție/ contracte de vanzare cumpărare/ închiriere, contracte de leasing/ contracte de prestări servicii/ acorduri/ angajamente pentru punerea la dispozitie/carti de identitate autovehicule.

Note:

 • a) Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie legalizata/ in copie lizibila “conform cu originalul”.

 • b) Prevederile art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 referitoare la susținerea terțului si la asocierea de operatori economici se aplica în mod corespunzător. Conform art. 76, alin. (2) din Legea nr. 100/2016 in situația utilizării unui tert susținător pentru demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, operatorul economic are obligația de a dovedi entității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele declarate in susținerea ofertantului, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților susținător/susținători.

bl) Angajamentul de susținere dat de terț/terți trebuie să prevadă care sunt resursele pe care tertul/tertii sustinator(i) le pune/pun la dispoziția ofertantului și să specifice faptul că disponibilizarea acestora se realizează necondiționat, în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului de concesiune în cauză.

 • c) în cazul în care mai mulți operatori economici

  participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar entitatea contractantă poate solicita ca aceștia să răspundă, în mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune;

  • d) în cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și profesională, potrivit prevederilor Legii nr. 100/2016;

  • e) Autoritatea contractantă verifică dacă terțul/terții care asigură susținerea în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare Ia capacitatea tehnică și/sau profesională îndeplinește/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea, precum și dacă nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79 - 81. Dacă terțul se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79 - 81, entitatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terțul susținător;

  • f) Autoritatea contractanta poate solicita pe parcursul evaluării vizualizarea echipamentelor, utilajelor si mijloacelor de transport prezentate in declarație;

  • g) în vederea unei mai bune coordonări, operatorul de salubritate va face dovada ca dispune pe toate mașinile de sistem GPS.

  l!                          r \

  in.2.3) STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII SI DE PROTECȚIE A MEDIULUI solicitate in conformitate cu art. 200, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice:

  Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate

  Modalitatea de îndeplinire

  • 1. Respectarea standardului de asigurare a calitatii SR EN ISO 9001:2008 pentru activitatile ce fac obiectul contractului de delegare de gestiune prin concesiune a a serviciilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare;

  • 2. Respectarea standardului de protecție a mediului SR EN ISO 14001:2005 pentru activitatile ce fac obiectul contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare.

  Documentele justificative pe care ofertantul Ie va prezenta pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare solicitate in Secțiunea III.2.3) STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII SI DE PROTECȚIE A MEDIULUI sunt următoarele:

  - Certificat care sa ateste faptul ca operatorul economic

  Documentele prezentate intr-o alta limba decât limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

  respecta standardul de asigurare a calitatîi SR EN ISO 9001:2008 pentru activitatile pe care le va realiza in cadrul contractului, valabil la data limita pentru depunerea ofertelor, in copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”;

  • - Certificat care sa ateste faptul ca operatorul economic respecta standardul de protecție a mediului SR EN ISO 14001:2005 pentru activitatile pe care Ie va realiza in cadrul contractului, valabil la data limita pentru depunerea ofertelor, in copie legalizata/copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”.

  Persoane juridice străine: certificat/document echivalent emis in tara in care ofertantul este stabilit, care sa probeze îndeplinirea cerințelor solicitate cu privire la standardele de asigurare a calitatii si de protecție a mediului. Documentele prezentate intr-o alta limba decât limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

  Note:

  • - Autoritatea contractantă are obligația, în conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, de a accepta certificate echivalente cu cele solicitate in cadrul acestei secțiuni, emise de organisme de certificare acreditate stabilite în alte state membre;

  • - în cazul în care se poate demonstra că un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate sau de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă ori nu are posibilitatea de a-1 obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, autoritatea contractantă are obligația de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității ori, după caz, al protecției mediului, echivalent cu cel solicitat de autoritatea contractantă.

  fe             '■ J

  Informații privind subcontractantii, conform prevederilor art. 94-98 din Legea nr. 100/2016 coroborat cu art. 32 din H.G. nr. 867/2016, după cum urmeaza:

  1) Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare

ale subcontractantilor propuși, conform art. 94, alin. (1) din Legea nr. 100/2016.


 • 2) Subcontractanții propuși sunt ținuți de respectarea acelorași obligații în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, prevăzute la art. 38 din lege, întocmai ca și ofertanții.

 • 3) Entitatea contractantă are obligația de a verifica existența unei situații de excludere prevăzute la art. 79-81, în legătură cu subcontractanții propuși. în cazul în care este identificată o situație de excludere, entitatea contractantă solicită ofertantului/candidatului să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat în urma verificării că se află în această situație, în scopul realizării acestei verificări, subcontractantul completează declarația pe propria răspundere, precizând că nu se află în niciuna dintre situațiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire.

 • 4) Entitatea contractantă are obligația să efectueze plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, atunci când natura contractului permite acest lucru, și dacă subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.

 • 5) Autoritatea contractantă solicită concesionarului, după atribuirea contractului, dar cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului de concesiune, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv. Concesionarul are obligația de a notifica entității contractante orice modificări ale informațiilor comunicate inițial pe durata contractului de concesiune. Concesionarul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de concesiune, cu condiția ca respectivul concesionar să transmită autoritatii contractante informații privind numele, datele de contact și reprezentanții legali ai noilor subcontractanti propuși și să obțină acordul acesteia privind eventualii noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului.

 • 6)  Autoritatea contractantă are dreptul, conform prevederilor art. 99 din lege de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la art. 98:

 • a) cu privire la furnizorii implicați în contractul de

  concesiune de servicii;

  b) cu privire la subcontractanții subcontractanților concesionarului sau subcontractanții aflați pe niveluri inferioare ale lanțului de subcontractare.

  Informații privind tertii susținători

  Conform prevederilor art. 76-78 din Legea nr. 100/2016 coroborate cu cele ale art. 36-42 din HG nr. 867/2016, se fac următoarele precizări cu privire la susținerea acordata de o terta persoana/terte persoane:

  • 1) Operatorul economic are dreptul, dacă este cazul și în legătură cu un anumit contract de concesiune, să recurgă la susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau a criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională, indiferent de natura relațiilor juridice existente între operatorul economic și terțul/terții respecțiv/respectivi. în cazul în care operatorul economic își demonstrează situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către unul sau mai mulți terți, atunci acesta are obligația de a dovedi autoritatii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terțului/terților susținător/susținători. în cazul în care un operator economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația financiară invocând susținerea unui terț, operatorul economic și terțul susținător vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de concesiune.

  • 2) în cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică și profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar aceștia vor răspunde, în mod solidar, pentru executarea contractului de concesiune. în cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui terț în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, potrivit prevederilor prezentei legi.

  • 3) Autoritatea contractantă verifică dacă terțul/terții care asigură susținerea în ceea ce privește îndeplinirea

  V& .......? <■■;,/

  criteriilor referitoare la situația economică și financiară ori a celor privind capacitatea tehnică și/sau profesională     îndeplinește/îndeplinesc     criteriile

  relevante privind capacitatea, precum și dacă nu se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79-81 din Legea nr. 100/2016. Dacă terțul se încadrează în motivele de excludere prevăzute la art. 79-81 din lege, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască terțul susținător.

  •<-' ___J       x y

  .....—

  Informații privind asociații:

  • 1) Asociatul/asociatii vor prezenta aceleași documente solicitate la Secțiunea III.2. CONDIȚII DE PARTICIPARE, ca si liderul de asociere;

  • 2) Cerințele impuse privind capacitatea tehnica si profesionala vor fi îndeplinite prin cumul de grupul de asociati;

  • 3) Se va prezenta acordul de asociere, din care sa reiasa cine este liderul asocierii, precum si detalierea obligațiilor fiecărui membru al asocierii.

  III.2.4) Contracte rezervate nu

DI.3) CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

 • 111.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

  da □ nu ■ da □ nu ■


 • 111.3.2) Persoanele juridice au obligația sa indice numele si calificările

SECȚIUNEA IV: PROCEDURA

 • IV.l) PROCEDURA______________________________________________________

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfășurare________________________________________

IV. 1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire_____________Online ■__________

IV.l.l.b) Tipul procedurii: Licitație deschisa in temeiul dispozițiilor art. 51 si următoarele din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii,

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE________________________________________

Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic, in conformitate cu prevederile art 86 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, in ceea ce privește:

- factorii de evaluare menționați in continuare

A. Factor de evaluare: Oferta financiara

80%

1. Pentru cel mai mic tarif ofertat pe fiecare activitate in parte:

a) se acorda punctajul maxim stabilit si prevăzut in Caietul de sarcini - îndreptarul tarifelor........

"X

solicitate;

b) Pentru celelalte tarife ofertate, punctajul acordat se calculează astfel:           jLw

Ptarif=(Vm/Vn)xN                                                  hoc'.     \

■           .         v

Ptarif- punctaj tarif

/ -.'j

■ '

- Vm - valoare minima tarif                                                         • < ■. ■ .

 • -  Vn - valoare tarif orfertant n

 • -  N - număr maxim de puncte aferente activitatii prevăzute in Caietul de sarcini Ptarif total= Ptarif X 80%

. O

B. Factor de evaluare: Oferta tehnico-financiara

1) Nivelul redeventei

Redeventa minima acceptata de către concedent este de 5% din venitul anual brut, fara TVA, provenit de la toti utilizatorii de pe raza municipiului Ploiești si de la concedent.

Orice propunere financiara care va conține un nivel al redeventei anuale mai mic decât cel indicat la alineatul precedent va fi declarata neconforma in baza art. 93 alin (3) din Legea nr. 100/2016.

Algoritm de calcul:

 • a) Pentru cel mai mare nivel al redeventei anuale (cea mai mare redeventa anuala ofertată) se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare, respectiv 100 puncte;

 • b) Pentru orice alt nivel al redeventei anuale (alta valoare a redeventei anuale) decât cel prevăzut la lit. a), se acorda punctajul astfel:

P nivel redeventa = (Vn/Vm) X N

V n = redeventa anuala ofertant n ;

Vm = cea mai mare redeventa anuala ofertată

N ~ număr maxim de puncte acordat de 100 puncte.

P redeventa ~ P nivel redeventa X 20%

Punctajul total obtinut de ofertant n - P total (n) se calculează conform formulei:

P total (n) “ Ptarif total + P redeventa

20%

IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE_____________________________________

IV.3.1) Număr de referința atribuit dosarului de autoritatea contractanta: nu_________________

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare___________________________________________________________________________________

Romana___________________________________________________________________

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mențină oferta: 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI__________________________________________

IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice____________________________________________

Propunerea tehnica prezentata de ofertant va trebui sa demonstreze corespondenta cu specificațiile Caietului de sarcini.

In propunerea tehnica ofertantii isi vor prezenta concepția proprie privind:

 • - modalitatea de organizare si funcționare a serviciului;

 • - utilajele din dotare folosite (aparatura, substanțe etc);

 • - modul de lucru, activitatile si sarcinile concrete care vor fi încredințate personalului implicat in indeplinirea contractului de concesiune, precum si graficul de timp prevăzut pentru îndeplinirea activităților si sarcinilor respective;

- produsele ce urmeaza a fi utilizate pentru efectuarea prestațiilor de dczinsectic,zdez|l&fi4z^ deratizare;                                                                                 n

- orice alte alte informații considerate semnificative pentru evaluarea corespunzatoa^ & pro'pun^m? tehnice si pentru demonstrarea corespondentei acesteia cu cerințele caietului de sarcinijrf 1             A?

In cadrul propunerii tehnice ofertantii vor mai prezenta:                                              A?}

1. Declarația pe propria răspundere din care sa reiasa ca la elaborarea ofertei s-a obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă conform ^1^38Jlin'


obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă____________________

Legea nr. 100/2016, rezultate din reglementările specifice la nivel național si care trebuie respectate pe tot parcursul îndeplinirii contractului de prestări servicii;

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național in domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă se pot obține de la:

 • - Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: http://apmph.anpm.ro/web/apm-prahova/legislatie;

 • - Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice sau de pe site-ul http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/protectie-sociala;

 • - Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.html

 • - Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propuși - numele, datele de contact si reprezentanții legali ai subcontractantilor. Subcontractantii propuși trebuie sa respecte aceleași obligații ca si ofertantii, în domeniul mediului, social si al relațiilor de munca, stabilite prin legislația adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislația naționala, prin acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internaționale.

2. Indicarea, motivata, a informațiilor din propunerea tehnica care sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislației aplicabile. Partea din propunerea tehnica considerata confidențiala va fi prezentata intr-un document separat conținând aceasta mențiune. In cazul in care aceste condiții nu sunt incidente, propunerea tehnica va fi astfel considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

IV.4.2. Modul de prezentare a propunerii financiare__________________________________________

Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informațiile solicitate cu privire Ia preț (tarifele ofertate) si sa fie in concordanta cu propunerea tehnica. Preturile ofertate vor fi exprimate in Iei, fara TVA, si vor cuprinde toate costurile aferente prestării serviciilor, prevăzute in caietul de sarcini.

Se vor prezenta:

 • a) Formularul de oferta si Anexa la formularul de oferta; in Formularul de oferta se va face trimitere la preturile unitare din anexa la acesta;

Nota: Tarifele ofertate pentru fiecare locație si pentru fiecare activitate in parte se vor calcula si prezenta pe elemente de cheltuieli, in conformitate cu Ordinul 109/2007 privind normele metodologice de stabilire, ajustare si modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

 • b) Declarația privind insusirea sau formularea de amendamente referitoare la clauzele specifice din formularul de contract.

 • c) Indicarea, motivata, a informațiilor din propunerea financiara care sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, în baza legislației aplicabile. Partea din propunerea financiara considerata confidențiala va fi prezentata intr-un document separat conținând aceasta mențiune. In cazul in care aceste condiții nu sunt incidente,

propunerea financiara fiind astfel considerata ca document public in sensul Legii nr. 544/2Q01i;ț>Hvind; liberul acces la informațiile de interes public.____________________________________________///

IV.4.3. Modul de prezentare a ofertei


Prezenta procedura se derulează INTEGRAL prin mijloace electronice in SE AP. ||c ^1

Toate documentele vor fi semnate cu semnătură electronica extinsa, bazata pe un cerafieăf călifidat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii si încărcate îm^AJ?~numai£ de către operatorii economici înregistrați in sistem.

Operatorii economici au obligația de a transmite documentele de calificare si oferta in format electronic si numai pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevăzută in anunțul de participare.

Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majora sau cazul fortuit, cad in sarcina operatorului economic care transmite oferta.

Pentru a putea participa la procedura de atribuire în calitate de ofertanti, operatorii economici au obligația sa se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP).

Vor fi acceptate numai ofertele depuse online în SEAP.

Adresa la care se depune oferta: Documentele de calificare, Propunerea tehnica si Propunerea financiara vor fi transmise in format electronic conform instrucțiunilor SEAP, semnate cu semnătură electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului. Pe lângă aceste documente ale ofertei, operatorii economici vor depune dovada constituirii garanției de participare, scanata in SEAP, semnata cu semnătură electronica extinsa.

Pot depune oferte online numai operatorii economici înregistrați.

Fișierele încărcate in SEAP trebuie semnate cu semnătură electronica extinsa.

Prețul se cripteaza, iar documentele ce conțin elemente de preț se semnalează corespunzător.

SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE______________________________

VI.l) CONTRACTUL ESTE PERIODIC {după caz)___________nu____________________

VI.2) Contractul se înscrie intr-un proiect/program finanțat din fonduri comunitare da □ nu ■

Tipul de finanțare: BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

VI.3) ALTE INFORMAȚII

 • 1. Oferta castigatoare va fi desemnata oferta care va întruni punctajul total maxim, in urma aplicării algoritmului de calcul prezentat anterior, si întocmirii, in ordine descrescătoare, a clasamentului ofertelor admisibile.

Punctajul total maxim ce poate fi obtinut de către un ofertant este de 100 de puncte.

P total (n) se calculează conform formulei:

P total (n) = Ptarif total + P redeventa

Punctajele acordate activitatilor pentru primul factor de evaluare sunt prezentate in Caietul de sarcini, in îndreptarul tarifelor solicitate.

Daca doua sau mai multe oferte obțin același punctaj total, autoritatea contractanta va desemna câștigător pe acel ofertant care a obtinut cel mai mare punctaj la componenta financiara. Daca si toate preturile sunt egale, se va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic preț o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului cu cel mai mare punctaj obtinut in urma recalculării punctajului financiar.

 • 2. Comisia de evaluare are obligația de a stabili ofertele castigatoare dintre ofertele admisibile, pe baza aplicării criteriului de atribuire a contractului.

  3. Documentația de atribuire este publicata in SEAP, asigurandu-se accesul dircct^^m.plcf^k nerestrictionat al operatorlor economici. Pentru vizualizarea documentației de atribuird^îi^arc'areSrvf SEAP, operatorii economici trebuie sa dispună de un program necesar vizualizării fi sferei6r Suflate electronic (acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură 4§^fonifajrz§/

  VI.4) CAI DE ATAC

  VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

  V      V   V , c

  Denumire oficiala: Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor                       t      ?

  Adresa: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3

  Localitate: București

  Cod postai: 030084

  Tara: Romania

  E-mail: office@cnsc.ro

  Telefon: +40 213104641

  Adresa Internet (URL) http://www.cnsc.ro

  Fax: +40 213104642 / +40 218900745

  VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

  Precizări privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac:

  Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevăzute in Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achiziție publica.

  VI.4.3) Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea cailor de atac

  Denumire oficiala: Primăria Municipiului Ploiești - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

  Adresa: B-dul Republicii, nr. 2, etaj 3

  Localitate: Ploiești

  Cod postai: 100066

  Tara: Romania

  E-mail:

  Telefon: +40 244516699/404

  Adresa Internet (URL) www.ploiesti.ro

  Fax:+40 244513829

  DIRECTOR EXECUTIV, Roland Dorian Ene


DIRECTOR EXECUTIV-ADJUNCT, Carmen Radu

Nume, prenume

Funcția publica

Semnătură

Data

Carmen Radu

Director Executiv Adjunct

13.02.2017


CONTRACT DE DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE, > A ACTIVITATILOR DE DEZINSECTIE, DEZINFECȚIE SI DERATIZAREA IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

în temeiul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată si actualizată; a Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată si actualizată; a Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007; a Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice; a Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, a Hotărârii nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări si de concesiune de servicii din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, a Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

Urmare a Hotărârii Consiliului Local nr......../......privind aprobarea documentației necesare

delegării gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție dezinfecție si deratizare în Municipiul Ploiești

CAPITOLUL I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

Intre

 • 1.1.  Municipiul Ploiești cu sediul în str..............................,  nr........, telefon

..........................., fax .............................,  cod fiscal ..............................., cont ............................................. Trezoreria ........................, reprezentat legal prin Primar ...................... si Director Economic ........................................... in  calitate de CONCENDENT, pe de o parte,

si

 • 1.2. Societatea Comercială..................................., cu sediul principal în Ploiești, str.......................nr.

........ bl............., ap........ județul................. cont nr.......................... deschis la ............................., cod unic de înregistrare nr.........., reprezentată prin................. având funcția de.......................... în calitate de concesionar, pe de altă parte

s-a încheiat prezentul contract.

CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 2.1. Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de dezinsecție, dezinfecție si deratizare pe raza municipiului Ploiești.

 • 2.2. In derularea contractului, concesionarul va utiliza bunuri proprii - acele bunuri care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului. Simt bunuri proprii, bunurile care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.

 • 2.3. Concesionarul in derularea contractului va utiliza bunuri de retur - acele bunuri care revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului, după realizarea acestora. Sunt considerate bunuri de retur, cele care sunt propuse si realizate de concesionar ca investiții la inițiativa si pe cheltuiala acestuia.

 • 2.4. Prestarea serviciului se face conform Programului unitar anual de acțiune întocmit de ambele parti si aprobat de municipiul Ploiești. Programul se va adapta în raport de condițiile meteo și alte situații excepționale.


 • 2.5. Obiectivele concedentului (Scopul contractului):

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației;

 • b) susținerea dezvoltării economico-sociale a municipiului Ploiești;

 • c) promovarea calității și eficienței serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deralfa^^;

 • d) dezvoltarea durabilă a serviciului;

 • e) gestionarea serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare pe crit competitivitate și eficiență;

 • f) protecția și conservarea mediului înconjurător și a sănătății populației;

 • g) consultarea cu utilizatorii serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și regionale în domeniu;

  h) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare;


 • i) respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la serviciul de dezinsectie, dezinfectie, deratizare.

CAPITOLUL III -DURATA CONTRACTULUI

 • 3.1. Durata prezentului contract este de 5 (cinci) ani, începând cu data semnării acestuia de către ambele părți, cu drept de prelungire în condițiile legilor in vigoare, numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • 3.2. Executarea contractului incepe numai după constituirea garanției de bună execuție pentru primul an de concesionare, care va fi în cuantum de 10% din contravaloarea anuala a serviciilor prestate de operator si decontate din bugetul local, conform caietului de sarcini.

CAPITOLUL IV - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

§ Drepturile părților

 • 4.1. Concedentul are următoarele drepturi:

 • a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

 • b) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului în vigoare;

 • c) de a participa la constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare;

 • d) de a stabili și aproba indicatorii de performanță ai serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, după dezbaterea publică a acestora;

 • e) de a stabili taxele speciale pentru serviciile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • f) de a modifica/ajusta tarifele propuse de concesionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • g) de a media conflictele contractuale dintre utilizatori și concesionar, la cererea oricăreia dintre părți;

 • h) de a sancționa concesionarul, în cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficiență și calitate la care s-a obligat ori nu respectă indicatorii de performanță ai serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare;

 • i) de a monitoriza și exercita controlul cu privire la fumizarea/prestarea serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare și să ia măsurile necesare în cazul în care concesionarul nu asigură indicatorii de performanță și continuitatea serviciului pentru care s-a obligat;

 • j) de a solicita informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului fumizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică a concedentului;

 • k) de a refuza, în condiții justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse de concesionar;


 • l) de a rezilia contractul pentru nerespectarea de către concesionar a obligațiilor c

organiza o nouă procedură pentru atribuirea contractului;                                        x

 • m) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură de atribuire & ^pntițapT^, dac concesionarul nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contrț® atingerea, în termenul stabilit de către concedent prin notificare, a parametrilor d

 • n) de a inspecta modul in care este satisfăcut interesul public prin realizarea se respectarea obligațiilor asumate prin contractul de concesiune;

  o) de a rezilia contractul și de a organiza o nouă procedură de atribuire a contractului, în cazul în care concesionarul este sancționat contravențional, pe bază de proces-verbal necontestat sau menținut printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, de minim 5 (cinci) ori/an;


p) de a incasa redeventa stabilita prin prezentul contract.

4.2. Concesionarul are următoarele drepturi:

 • a) sa încaseze contravaloarea serviciului prestat, corespunzător tarifelor aprobate de concedent;

 • b) prezervarea echilibrului contractual pe durata contractului de delegare;

 • c) sa propună ajustarea tarifului în raport cu indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică pentru serviciile apa - canal - salubritate;

 • d) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, activitățile și serviciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii;

 • e) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia;

 • f) sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare, daca sumele datorate nu au fost achitate in termen de 45 de zile de la primirea facturii;

 • g) de a presta activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, in municipiul Ploiești in condiții de exclusivitate pentru toti utilizatorii prevazuti in contractul de delegare.

§ Obligațiile părților

4.3. Concedentul are următoarele obligații:

 • a) să sprijine concesionarul în realizarea indicatorilor privind încheierea contractelor cu toți utilizatorii care solicita acest lucru, de pe raza unității administrativ teritoriale, pentru care are contract de delegare;

 • b) să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de delegare;

 • c) să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia;

 • d) să verifice periodic următoarele: serviciile publice furnizate și nivelul de calitate al acestora; îndeplinirea indicatorilor de performanța și aplicarea penalităților pentru neîndeplinirea acestora; menținerea echilibrului contractual rezultat prin licitație; asigurarea unor relații echidistante și echilibrate între concesionar și utilizatori; clauzele de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice, planul social de limitare a efectelor negative ale concedierilor;

 • e) să aducă la cunoștință publică hotărârile și dispozițiile având ca obiect serviciul de dezinsectie, dezinfectie, deratizare;

 • f) să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea concesionarului, altele decât cele de interes public;

 • g) să achite concesionarului sumele convenite prin contract pentru prestațiile pe care aceștia le efectuează pe domeniul public și privat al concedentului;

 • h) să medieze și să soluționeze conflictele dintre utilizatori și concesionar, la cererea oricăreia dintre părți;

 • i) să respecte angajamentele asumate față de concesionar prin clauzele contractuale stabilite prin prezentul contract;


 • j) sa faciliteze concesionarului autorizarea lucrărilor referitoare la protecția met                      ;

cu reglementările legale in vigoare, daca este cazul.

4.4. Concesionarul are următoarele obligații:

 • a) sa obțină licența prevăzută la art.49 alin.(3) din Legea nr.51/2006 privind se                     i

utilitati publice in termen de 90 de zile de la data incheierii prezentului contract

 • b) sa obțină de la autoritățile teritoriale competente autorizațiile necesare spațiul                      ;


raza municipiului Ploiești, in termen de 30 de zile de la încheierea contractului;

 • c) să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii, precum și legislația, normele, prescripțiile și regulamentele privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • d) să respecte prevederile regulamentului serviciului, caietului de sarcini al serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului concesionat;

 • e) să respecte indicatorii de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului și precizați în caietul de sarcini;

 • f) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale oferite de normele legale în vigoare;

 • g) să exploateze, să întrețină și să asigure reparația utilajelor proprii cu personal autorizat si modernizarea bazei de producție;

 • h) să furnizeze către concedent și către A.N.R.S.C. informațiile de interes public solicitate și să asigure accesul la documentațiile și informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, în conformitate cu prevederile regulamentului serviciului, ale prezentului contract și ale acordului și autorizației de mediu;

 • i) să presteze serviciul de dezinsectie, dezinfectie, deratizare la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • j) să elaboreze planuri anuale de revizii și reparații ale mașinilor și utilajelor proprii, executate cu forțe proprii și/sau cu terți;

 • k) să realizeze un sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor, respectiv de rezolvare operativă a acestora;

 • l) să țină evidența orelor de funcționare a utilajelor, conform reglementărilor în vigoare;

 • m) să asigure personalul autorizat necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract, precum și conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • n) să nu subconcesioneze serviciul sau parte din acesta și bunurile care fac obiectul concesiunii;

 • o) la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât ajungerea la termen sau forța majoră, este obligat să asigure continuitatea prestării activității în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către concedent, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • p) să respecte condițiile impuse de natura activităților sau serviciilor publice (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea și protejarea patrimoniului etc.);

r) în cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt autorității publice, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității serviciului public;

s) să respecte toate celelalte condiții specifice stabilite de concedent;

r) să presteze serviciul de dezinsectie, dezinfectie, deratizare cu respectarea principiilor universalității, accesibilității, continuității și egalității de tratament între utilizatori;

ș) să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul contract de concesiune;

t) să aplice tarifele aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

ț) să actualizeze anual, după aprobarea bugetului local, garanția de bună execuție la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul contract de concesiune;

u) să încheie contracte de prestare a serviciului la solicitarea utilizatorilor;


 • v) să respecte orice prevederi care derivă din legile și reglementările în vigoare, precuin^ii Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

w) sa asigure realizarea Programului unitar anual de execuție a activităților de de si deratizare;

 • x) să respecte obligațiile prevăzute în contractele încheiate cu utilizatorii;

y) în caz de calamități naturale sau alte situații de urgență, să pună la dispoziția cost, toate mașinile și utilajele din dotare, in temeiul prevederilor Legii nr. 481/2 civila;

z) să întocmească împreuna cu concedentul Programul unitar anual de execuție si valoric al activităților de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, pană la finele lunii octombrie a fiecărui an, pentru anul următor;

aa) să respecte toate obligațiile și răspunderile personalului operativ ale operatorului, cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Ploiești.

bb) sa folosească in desfasurarea activitatii mașini si utilaje performante care sa limiteze la minimum efectele zgomotului si vibrațiilor, evitandu-se disconfortul cetățenilor si a populațiilor de animale si păsări;

cc) sa isi extindă anual aria de activitate pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, ca urmare a dezvoltării teritoriale a municipiului Ploiești si apariția de noi obiective, pentru a deservi întreaga comunitate;

dd) sa înființeze activitatea de dispecerat si de înregistrare a sesizărilor, avand un program de funcționare permanent;

ee) sa prezinte în termen de maxim 10 (zece) zile după semnarea prezentului contract, contractele de munca/colaborare ale personalului tehnic de specialitate propus pentru îndeplinirea contractului (copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”);

fi) să realizeze și să respecte angajamentele privind măsurile propuse în ofertă, referitoare la protecția mediului.

CAPITOLUL V - NIVELUL ȘI PLATA REDEVENȚEI

 • 5.1. (1) Pentru serviciul de dezinsecție, dezinfecție, deratizare concesionat, concesionarul va plăti o

redevență anuală în cuantum de..............din venitul anual brut fara TVA, provenit de la toți utilizatorii

serviciului din municipiul Ploiești (persoane fizice si juridice), care se va achita in 2 (două) rate semestriale egale, pană la data de 15.07, respectiv 15.01 ale fiecărui an, pe întreaga durată a contractului de concesiune.

(2) Pentru serviciul de dezinsecție, dezinfecție, deratizare concesionat, redevență în cuantum de ...........din venitul brut anual se va plăti prin rețineri proporționale din valoarea fără T.V.A. a fiecărei facturi fiscale emise la plată către concedent si încasata de concesionar, pe întreaga durată a contractului de concesiune.

 • 5.2. Plata redevenței se face în contul Municipiului Ploiești nr................................................ deschis la

Trezoreria Ploiești. Codul de înregistrare fiscala al Municipiului Ploiești este 2844855.

 • 5.3. Neplata redevenței sau executarea cu întârziere a acestei obligații conduce la calcularea de majorări de întârziere de 0,1% din suma exigibilă/fîecare zi de întârziere, urmând ca după 90 zile de întârziere, calculate de la data scadenței obligației de plată, să fie executată garanția bancară constituită în favoarea concedentului.

 • 5.4. Dacă pe parcursul desfășurării contractului de delegare de gestiune apar mai mult de 3 (trei) întârzieri privind neplata redevenței totale, concedentul are dreptul de a rezilia contractul de concesiune, obligând concesionarul la plata unei sume reprezentând redevență pe perioada neachitată până la data rezilierii contractului.

 • 5.5. Plata se consideră efectuată la data înregistrării sumei în contul concedentului.

 • 5.6. La inițiativa concesionarului, plata redevenței se poate efectua și anticipat, dar numai în cuantumul uneia sau mai multor rate semestriale.

 • 5.7. Redevență plătită în condițiile prezentului contract reprezintă creanță bugetară, supunându-se prevederilor legale în vigoare.


 • 5.8. în cazul în care, pe perioada derulării prezentului contract, concesiunea devine T.V.A., cota T.V.A. se va aplica la redevența stabilită.                          £

CAPITOLUL VI -INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

 • 6.1. Indicatorii de performanță constituie Anexa nr. 3, care face parte integrantă din

CAPITOLUL VII - ALOCAREA RISCURILOR

 • 7.1. Riscul de exploatare este preluat de cele doua parti contractante potrivit caietului de sarcini.

CAPITOLUL VIII - PREȚUL CONTRACTULUI, TARIFELE PRACTICATE, PROCEDURA DE MODIFICARE / AJUSTARE A ACESTORA SI MODUL DE ÎNCASARE A CONTRAVALORII SERVICIILOR PRESTATE

 • 8.1. Prin prețul contractului se intelege contravaloarea anuala a serviciilor prestate de concesionar, in raza administrativ teritoriala a municipiului Ploiești, decontate de la bugetul local si de utilizatori (persoane fizice si juridice).

 • 8.2. Contravaloarea anuala a serviciilor prestate pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, care sunt decontate de la bugetul local, va fi stabilita prin prevederea bugetara anuala, aprobata de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

 • 8.3. Tarifele pentru serviciile delegate la data semnării prezentului contract sunt cuprinse în Anexa nr. 4.

 • 8.4. Tarifele se vor modifica/ajusta anual in conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind Norme metodologice de stabilire, ajustare si modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • 8.5. Pentru tarifele modificate/ajustate anual si aprobate prin hotărârea consiliului local se va încheia act adițional la contractul de concesiune.

 • 8.6. Nu este permisa modificarea valorii contractului astfel incat noua valoare rezultata in urma respectivei modificări sa depasesca pragurile prevăzute pentru publicarea unui anunț de participare.

 • 8.7. Concesionarul va prezenta concedentului, pana pe data de 15 a fiecărei luni, factura pentru contravaloarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare efectuate in lima precedenta, insotita de documente justificative, cu scadenta de plata la 30 de zile.

CAPITOLUL IX - GARANȚIA DE BUNA EXECUȚIE

 • 9.1. Cuantumul garanției de buna execuție va fi in procent de 10% din contravaloarea anuala din bugetul aprobat de Consiliul Local, fara TVA pentru prestarea serviciilor prevăzut in contract.

 • 9.2. Executarea contractului va incepe numai după constituirea garanției de buna execuție pentru primul an de concesionare, care va fi in cuantum de 10% din contravaloarea fara TVA a serviciilor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie realizate conform Programului unitar anual si decontate de la bugetul local.

 • 9.3. Contravaloarea serviciilor prestate va fi stabilita anual prin Hotarare de Consiliu Local al municipiului Ploiești.

 • 9.4. Concesionarul are obligația ca anual, în termen de 10 zile de la aprobarea bugetului local să actualizeze garanția de buna execuție conform valorii aprobată de Consiliul Local, fara TVA pentru prestarea serviciilor. Garanția va fi actualizată în caz de rectificare a valorii bugetare fara T.V.A. aprobată de Consiliul Local, pentru prestarea serviciilor pe anul în curs.

 • 9.5. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, concedentul are obligația de a notifica concesionarul pentru neindeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii prin concesiune pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare in municipiul Ploiești,


acordandu-i acestuia un termen de 48 de ore pentru soluționare, in zilele 1 nesolutionare in termenul stabilit, acesta din urma are dreptul de a emite buna execuție.

 • 9.6. Concedentul are obligația de a restitui anual scrisorile de garanție obligațiile contractuale in anul pentru care a fost emisa sau in termen de 10 zfi^ indeplinirea tuturor obligațiilor contractuale la expirarea acestuia.

CAPITOLUL X -RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ SI PENALITATI

 • 10.1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor prevăzute în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 10.2. Concesionarul va răspunde în mod solidar alături de tețul susținător, dacă este cazul;

 • 10.3. în cazul în care, serviciul va fi concesionat către un grup de operatori economici constituiți într-o Asociere, asociații vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de concesiune;

 • 10.4. Partea în culpă este obligată la plata penalităților prevăzute în prezentul contract, precum și la despăgubiri, în funcție de prejudiciul produs. Dacă acestea nu acoperă integral prejudiciul, partea prejudiciată poate solicita acordarea de daune în completare, potrivit dispozițiilor dreptului comun.

 • 10.5. în cazul în care concesionarul nu isi îndeplinește la termen orice alte obligații asumate prin contract, cu excepția obligației menționate la art. 5.3 si in anexele la acesta, concedentul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04% din valoarea aferenta pârtii neexecutate din contract, pentru fiecare zi de întârziere, calculata de la data scadentei obligației de îndeplinit când concesionarul este de drept in întârziere.

 • 10.6. Penalitățile de întârziere prevăzute in cadrul prezentului capitol se vor scadea, in principal, din obligațiile de plata scadente pe care concedentul le are fata de concesionar si/sau vor fi acoperite prin executarea garanției de buna execuție (daca acestea nu sunt îndestulătoare pentru concedent, acesta va acționa conform Capitolului XX - Litigii).

CAPITOLUL XI - FORȚA MAJORĂ

 • 11.1. Forța majoră consta intr-o împrejurare de fapt imprevizibila si de neînlăturat care împiedică in mod efectiv si fără nici o culpa din partea vreunei părți executarea obligațiilor contractuale. Sunt considerate asemenea împrejurări: războaie, revoluții, cutremure, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo. Nu este considerata forță majoră o împrejurare asemenea celor enunțate, fără a exista o imposibilitate efectiva de executare.

 • 11.2. Forța majoră, astfel cum a fost definita la punctul 11.1, apără de răspundere partea care o invocă.

 • 11.3. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră.

 • 11.4. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

 • 11.5. Dacă în termen de 30 zile consecutiv, de la producerea evenimentului imposibilitatea de executare respectivă nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fără ca vreuna dintre ele să pretindă plata niciunei despăgubiri.

 • 11.6. întârzierea sau neexecutarea obligațiilor asumate din motive de forță majoră nu atrage pentru niciuna din părți penalizări sau alte compensații. Perioada de executare a contractului de concesiune va fi prelungită cu perioada pentru care a fost invocată și acceptată forța majoră.

CAPITOLUL XII -CONDIȚII DE REDEFINIRE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

 • 12.1. Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 12.2. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contrac^de-cdnceșiune, cu notificarea prealabilă cu 30 de zile a concesionarului, din motive excepțional£f^gafej[.e-'ințere^ul național sau local, după caz, sau în cazul apariției unor alte acte normative în doi&nmrfif îngâne modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, concesionarul arețjdEeptâl^ă'^îm^^b^ fără întârziere o justă despăgubire. în caz de dezacord între concedent și concesionâ&cu pfțVifela ^fima despăgubirii, aceasta va fi stabilită de către instanța judecătorească competenta^^bpt.zdezac'brd’/nu poate, în niciun caz, să permită concesionarului să nu-și execute obligațiile contraăă^^^\^^

 • 12.3. Prezentul contract nu poate fi modificat prin act adițional, în sensul introduceriTmobiectul acestuia a unei activități care nu a făcut obiectul delegării gestiunii.

CAPITOLUL XIII - MENȚINEREA ECHILIBRULUI CONTRACTUAL

 • 13.1. Raporturile contractuale dintre concedent și concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate concesionarului și obligațiile care îi sunt impuse prin prezentul contract.

 • 13.2. Concesionarul nu va fi obligat să suporte creșterea sarcinilor legate de execuția obligațiilor sale, dacă această creștere rezultă în urma unui caz de forță majoră sau caz fortuit.

CAPITOLUL XIV - REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 14.1. Concedentul are dreptul sa rezilieze contractul dacă constată nerespectarea de către concesionar a obligațiilor contractuale, cu excepția celor prevăzute la pct. 13.2. și dacă acesta nu adoptă, în termenul stabilit de concedent (dar un mai mic de 48 ore, daca nu este caz de forța majora) prin notificare, programe de măsuri care să respecte condițiile asumate.

 • 14.2. Pact comisoriu - în caz de neexecutare a obligațiilor prevăzute la art. 4.4 lit. n), ș), t) din vina exclusiva a concesionarului, concedentul are dreptul de a considera contractul desființat de plin drept, fara intervenția instanței de judecata, după cum urmeaza:

 • a) în cazurile prevăzute la art. 4.4 lit. n) si lit.t), rezilierea produce efecte de la data constatării neexecutarii obligațiilor, fara punerea in întârziere si fara îndeplinirea altei formalități prealabile;

 • b) în caz de întârziere a obligațiilor prevăzute la art.4.4 lit. ș) o perioada mai mare de 90 de zile de la data scadentei, rezilierea operează de drept după expirarea perioadei de remediere a încălcării contractuale, notificata de către concedent concesionarului si numai daca concesionarul nu a remediat respectiva incalcare înăuntrul termenului indicat in notificare.

 • c) in cazul neindeplinirii, din culpa concesionarului, a obligației prevăzută la art.4 .4. lit. a) rezilierea produce efecte de la data menționata de concedent in notificarea transmisa concesionarului.

CAPITOLUL XV - INTERDICȚIA SUBDELEGĂRII ȘI CESIONAREA CONTRACTULUI

 • 15.1. Se interzice concesionarului să încheie cu terți contracte de subdelegare având ca obiect prestarea serviciului delegat sau parti din acesta.

 • 15.2. Cesionarea contractului de delegare de către concesionar unei alte societăți nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății aparținând concesionarului, cu aprobarea concedentului și corelată cu respectarea condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii.

CAPITOLUL XVI - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 16.1. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;


  • c)

  • d)

  • e)


în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, în cî competentă instanța de judecată;                                                       __>A,,

în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, p|ir^rez^|r^ăîe concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului, în c competentă instanța de judecată;

la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului concesionat sau a une din acesta sau când concesionarul se afla in imposibilitatea de a continua contractul;

 • f)  prin acordul de voință al părților, exprimat în scris.

CAPITOLUL XVII - CLAUZA CONTRACTUALĂ PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI

 • 17.1. Concesionarul se obligă ca pe perioada derulării contractului de concesiune să respecte legislația, reglementările, precum și hotărârile consiliului local în vigoare privind protecția mediului.

CAPITOLUL XVIII - STRUCTURA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ A ACESTEIA

 • 18.1. Concesionarul are următoarele obligații

 • a) să folosească personal calificat;

 • b) să asigure timpul de lucru de 40 ore/săptămână, fara ca aceasta sa afecteze continuitatea serviciului;

 • c) să asigure echipament de protecție pentru fiecare funcție în parte, potrivit normativului în vigoare;

 • d) să asigure materiale igienico-sanitare pentru fiecare lucrător/angajat în parte;

 • e) să asigure controlul medical periodic al salariaților;

 • f) să asigure drepturile prevăzute prin contractul individual de muncă, în cazul accidentelor de invaliditate;

 • g) să asigure condițiile de igienă personală la ieșirea din schimb;

 • h) sa protejeze mediul înconjurător;

 • i) sa protejeze flora si fauna, inclusiv cea subacvatica.

CAPITOLUL XIX - SANCȚIUNI

 • 19.1. în caz de nerespectare a prevederilor prezentului contract se vor aplica și sancțiunile prevăzute în Regulamentul de salubrizare a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015, precum și în Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții.

CAPITOLUL XX - LITIGII

 • 20.1. Concesionarul și concedentul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 20.2. Dacă, după 45 de zile de la începerea acestor tratative, concesionarul și concedentul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

CAPITOLUL XXI - DISPOZIȚII FINALE

 • 21.1. Prezentul contract are ca anexe următoarele:

 • a) Anexa nr. 1 - Caietul de sarcini al serviciului;

 • b) Anexa nr. 2 - Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Ploiești;

 • c) Anexa nr. 3 - Indicatorii de performanță ai serviciului; • d) Anexa nr. 4 - Tarifele practicate;

 • e) Anexa nr. 5 - Oferta concesionarului.

Aceste anexe sunt obligatorii la prezentul contract și devin, în consecință, parte inte^ant^;ain;.aJc_^ din care vor decurge și efecte economico-financiare care pot fi revizuite co P"' contractuale, cu acordul ambelor părți.

 • 21.2. Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 21.3. Modificarea prezentului contract de delegare a gestiunii se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 21.4. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris, la adresele stabilite în prezentul contract.

 • (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • (3) Comunicarea între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării:

 • a) concesionar: fax:_______________ , e-mail:_______________

 • b) concedent: fax:________________ , e-mail:________________

 • 21.5. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Municipiul Ploiești

Primar,

Direcția Economica,

Director,

Societatea.................

Director,


Direcția Administrație Publică Juridic Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

Director,

XL


INDICATORI DE PERFORMANTA DIN CAIETUL DE SAR(/Rl>^3 \ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.p. ... l Vp ,J 1   -4

PENTRU DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A ACTIVlffijZltâ$^ DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE SI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL


- ' W

Indicatori de performanta generali

Realizați in anul

1. Contractarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare

a) Număr total de contracte încheiate la persoane fizice si juridice, raportat la numărul de solicitări primite

100%

al) număr de contracte incheiate cu persoane fizice

a2) număr de contracte incheiate cu persoane juridice

2. Mas urarea, facturarea si încasarea contravalorii prestațiilor

a) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinsectie pe spatiile deschise, raportata la suprafața propusa

100%

b) Suprafața realizata pentru activitatea de deratizare pe spatiile deschise, raportata la suprafața propusa

100%

c) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinsectie pe spatiile închise, raportata la suprafața propusa

100%

d) Suprafața realizata pentru activitatea de deratizare pe spatiile închise, raportata la suprafața propusa

100%

e) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinfectie pe spatiile închise, raportata la suprafața propusa

100%

f) Valoarea totala a facturilor încasate, raportata la valoarea totala a facturilor emise

100%

fl) valoarea facturilor încasate de la Primăria Municipiului Ploiești

f2) valoarea facturilor emise către Primăria Municipiului Ploiești

f3) valoarea facturilor încasate de la persoanele fizice si juridice

f4) valoarea facturilor emise către persoanele fizice si juridice

g) Număr total de sesizări fondate rezolvate, privind facturarea raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

gl) număr de sesizări fondate primite de la persoane fizice

g2) număr de sesizări fondate primite de la persoane juridice

5. îndeplinirea prevederilor din contract cu privirea la calitatea serviciilor prestate

a) Număr total de sesizări fondate rezolvate, privind calitatea serviciilor prestate de operator, ca urmare a culpei acestuia, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

al) număr de sesizări fondate primite in scris

a2) număr de sesizări fondate primite telefonic

4. Soluționarea in timp util a sesizărilor utilizatorilor referitoare la serviciile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie

a) Numărul total de sesizări fondate soluționate in timp util, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

b) Numărul total de sesizări fondate primite

c) Numărul de sesizări soluționate in maxim 2 zile

d) Numărul de sesizări soluționate in maxim 7 zile

e) Numărul de sesizări soluționate in maxim 14 zile

TARIFELE PRACTICATENr. crt.

Activitate si locație

Unitate de măsură

(leiW^

fara^=

TVA)

DEZINSECTIE

1.

Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, luciu de apa, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local)

mp

2.

Spatii deschise din domeniul public, când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceata calda sau rece, montate pe autovehicule

mp

3.

Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (unitati de invatamant, spitale, adăposturi ALA si alte instituții publice).

mp

4.

Spatii comune inchise ale persoanelor fizice din asociațiile de proprietari tip condominiu (casa scării, subsol)

mp

5.

Cămine si canale aferente rețelelor edilitare din proprietatea Municipiului Ploiești etc.

mp

6.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când activitatea se executa cu aparate portabile

mp

7.

Combatere căpușe si alti paraziti - domeniul public (locuri de joaca, spatii verzi, parcuri etc.)

mp

8.

Obiective identificate ca reprezentând focare de infestare si care pot pune in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

mp

9.

Spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice si instituții publice, altele decât cele din subordinea Consiliului Local.

mpa


10.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu si ale persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

r l W;

fi ■— 1 i ■ W i

11.

Subsoluri umede si inundate din proprietatea persoanelor fizice si juridice.

mp

T

DEZINFECTIE

12.

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

mp

13.

Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spitale, unitati de invatamant, adăposturi ALA si alte instituții publice).

mp

14.

Mijloace de transport in comun.

mp

15.

încăperi din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan (camere de precolectare + suprafața tobogan).

mp

16.

Locuri unde exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si animalelor.

mp

17.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local

mp

DERATIZARE

18.

Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice subordonate Consiliului Local).

mp

19.

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

mp

20.

Spatii comune inchise de la persoanele fizice si asociațiile de proprietari din imobile tip condominiu (casa scării, subsol, camere de precolectare deșeuri).

mp

21.

Cămine si canale aferente rețelelor rețelelor edilitare din proprietatea Municipiului Ploiești etc.

mp

22.

Spatii inchise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (adăposturi ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

mp23.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

X5

24.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice.

mp

Az

25.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

V?

26.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamentele din imobilele de tip condominiu.

mp


CAIET DE SARCINIPENTRU DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNEA ACTIVITA DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE SI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL PLO

CAPITOLUL I. - OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 4

 • (1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și care sunt în vigoare.

ART. 5

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești, astfel:

 • -  autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • -  dezinsecție - activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • -  dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;


 • -  deratizare - activitatea de stârpire a șoarecilor și șobolanilor prin otrăvire cu s culturi m icrobiene;

 • -  indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați făe/opej pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului

  deservirii,

  ...... H

  erator al • -  licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoașt^^lit'ățea;

serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activităyMl^<^sțuiâ';v

 • -  utilizatori - persoane, fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, indivîdial-saifcolcctiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

 • - vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

CAPITOLUL II. - CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

ART. 6

Operatorul serviciului de dezinsectie, dezinfecție si deratizare va asigura:

 • a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în prezentul caiet de sarcini;

 • d) furnizarea către Municipiul Ploiești, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de dezinsectie, dezinfecție si deratizare in municipiul Ploiești, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare cu utilizatorii, cat si in contractul de gestiune prin concesiune a serviciilor de dezinsectie, dezinfecție si deratizare in municipiul Ploiești, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • f) prestarea serviciului de dezinsectie, dezinfecție si deratizare la toți utilizatorii din municipiul Ploiești pentru care are contract de delegare a gestiunii;

 • g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • h) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

 • i) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • j) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • k) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • l) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

 • m) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice, necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • n) operațiunile de dezinsectie, dezinfecție si deratizare se prestează de operatorul licențiat de A.N.R.S.C caruia i-a fost atribuit contractul de delegare de gestiune prin concesiune, aprobat de Consiliul Local al municipiului Ploiești.

ART. 7

 • (1) Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești.

 • (2) In timpul prestării serviciului, personalul de deservire al operatorului trebuie sa asigure funcționarea utilajelor si echipamentelor in conformitate cu instrucțiunile sic&ffiirile -interne. Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, obligațiile, drepturile^sj^resp’Onsăbilitățile personalului de deservire operativa, se trec in fisa postului si procedura operațional;

 • (3) După incheierea contractului de delegare de gestiune, operatorul de saliJbgtate(^.iMLintăjsipva dota cu echipament necesar un dispecerat care va funcționa in regim permanent, pxiif care vorfi preluate reclamatiile, sesizările sau situațiile de urgenta. Acesta va fi in legătura directa cu DispeceratulPriinăriei Municipiului Ploiești.

 • (4) Sesizările si reclamatiile, precum si modalitățile de rezolvare a acestora,'vor7:fiaduse la cunoștința, in maxim 2 ore, serviciului de specialitate din cadrul Municipiului Ploiești, care monitorizeza activitatea operatorului, pentru a se lua masurile necesare stingerii focarelor, precum si monitorizarea in timp a acestora. In cazul apariției unor focare, la solicitarea concedentului, dar si a utilizatorilor (persoane fizice si persoane juridice), operatorul va lua masurile care se impun si va interveni in termen de maxim doua ore de la anunțarea acestora. Pentru serviciile realizate si decontate din bugetul local, concesionarul va obține acordul prealabil al concedentului.

 • (5) Pentru buna desfășurare a activitatii, operatorul de salubritate va asigura, utilajele, echipamentele si mijloacele de transport necesare, dar si mijloacele de comunicare si echipamentele necesare desfășurării operațiunilor (recipienti pentru prepararea substanțelor, masuri, pâlnii, etc.). De asemenea, in termen de maxim 30 de zile de la semnarea contractului, va dispune de un spațiu special amenajat si autorizat, in baza documentelor emise de instituțiile abilitate (Direcția de Sanatate Publica Prahova, Autoritatea Naționala de Sanatate Veterinara Prahova, Agenția de Protecția Mediului Prahova etc.), pentru depozitarea utilajelor, materiilor prime si pentru personalul de execuție, spațiu dotat cu vestiare, grupuri sanitare si toate utilitățile de funcționare.

 • (6) Ofertantul trebuie sa faca dovada deținerii acestui spațiu special amenajat si autorizat sau un document care sa ateste posibiliatea ca in termen de 30 zile de la semnarea contractului va avea un astfel de spațiu pe teritoriul municipiului Ploiești.

 • (7) Ofertantul trebuie sa faca dovada, prin facturile insotite de documente contabile inregistrate, ca deține sub orice forma, indiferent de modalitatea juridica, utilajele si mijloacele de transport necesare pentru buna desfășurare a activitatilor.

 • (8) Dispozitivele montate pe mașini si utilaje trebuie sa permită folosirea substanțelor prezentate in oferta si trebuie menținute in stare tehnica optima pentru a asigura o buna desfășurare a activitatilor.

 • (9) Ofertantul va prezenta obigatoriu in oferta tehnica propria concepție privind prestarea fiecărui serviciu in parte, pentru fiecare locație, corelata cu tariful ofertat, cu respectarea tuturor cerințelor minimale din prezentul caiet de sarcini. Acesta va face dovada ca poate executa lucrările in termenele si cu frecventa prevăzute in caietul de sarcini.

 • (10) Operatorul va asigura pe toata perioada de derulare a contractului, un contract de incinerare a cadavrelor de rozătoare si a ambalajelor rezultate in urma activitatilor prestate, incheiat cu o societate specializata si autorizata in acest sens, precum si un contract incheiat cu un laborator autorizat, in vederea cercetării in domeniul igienei mediului si combaterii vectorilor.

 • (11) Operatorul are obligația de a asigura garanția serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare realizate conform Programului unitar anual, privind perioada de remanenta a substanțelor, iar repetarea lucrărilor se va face pe cheltuiala acestuia, atunci când sunt semnalate si constatate deficiente.

 • (12) In prezentarea ofertei tehnice si economice, ofertantul va argumenta, obligatoriu, valoarea costurilor prezentate prin documente justificative, care vor insoti oferta tehnico-financiara.

ART.8

 • (1) Tarifele se fundamentează si se intocmesc cu respectarea prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/09.07.2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

 • (2) Odata cu fisele de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitatile specifice de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, ofertantul va prezenta un Memoriu tehnico-economic justificativ.

CAPITOLUL III - DESCRIEREA ACTIVITATILOR


I. DEZINSECȚIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE

ART. 9

 • (1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de dezinsecție, dezț condițiile legii în aria administrativ-teritorială a municipiului Ploiești. Serviciile de d si deratizare se realizează in condiții de exclusivitate pentru toti utilizatorii, numai de 'op^rMpr^rfSentiat de A.N.R.S.C., care va fi desemnat in urma procedurii de atribuire a contractului de concesiune a serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

  (2) Pentru serviciile de dezinsecție, dezinfectie si deratizare realizate la agenții economici si alti utilizatori, efectuate prin alte metode de combatere decât cele chimice (cum ar fi - ecologice, biologice sau alte metode autorizate pentru care nu au fost aprobate tarife si care necesita alte metodologii de lucru, substanțe, echipamente, dispozitive), tarifele practicate se pot stabili si negocia intre operator si utilizator,


cu instiintarea concedentului.

ART. 10

 • (1) Activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor desfasura in baza unui Program unitar de acțiune de combatere a vectorilor (Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini), care va cuprinde:

 • a) tipul de vectori supuși tratamentului;

 • b) perioadele de execuție;

 • c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

 • (2) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

 • a) spațiile deschise din domeniul public și privat al municipiului Ploiești;

 • b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice;

 • c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

 • d) căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare,

ART. 11

Obiectivele și suprafețele unde se vor aplica activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt specificate în Anexele nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini (Lista obiectivelor și suprafețelor unde se vor aplica activitățile de dezinsecție, dezinfectie și deratizare).

ART. 12

 • (1) Toate materialele si produsele ce se folosesc pentru efectuarea operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.

 • (2) Ofertantul va prezenta in oferta tehnica o lista cu materiale pe care le propune a fi utilizate in derularea activitatilor, consumurile specifice fiecărui tip de substanța, precum si normele de consum.

 • (3) Transportul substanțelor se va face cu mijloacele auto ale operatorului, acesta avand obligația de a lua toate masurile de siguranța pentru a impiedica sustragerea sau imprastierea lor.

ART. 13

(1) Activitățile de dezinsecție, dezinfectie, deratizare cuprind următoarele etape:

 • a) cunoașterea locațiilor unde se executa dezinsectia, dezinfectia si deratizarea;

 • b) stabilirea dăunătorilor din zona unde se executa dezinsectia, dezinfectia si deratizarea;

 • c) determinarea nivelului de infestare;

 • d) in spatiile deschise este interzisa folosirea substanțelor remanente; vor fi folosite doar substanțe biodegradabile, cu pulverizare in volum ultra redus, fara remanenta, pulverizate obligatoriu cu aparatura compatibila;

 • e) instruirea agentilor DDD care executa dezinsectia, dezinfectia si deratizarea;

 • f) anunțul prin mijloace mass-media cu programul de lucru: zona, data, ora si cin^^e^ȘUțalucrarea.

 • (2) In urma sesizărilor persoanelor fizice, juridice si asociațiilor de propieta^feeatâfî cu^pnYire ia

zonele si locul unde se cuibăresc acești dăunători, insectele si rozătoarele, agenții P^l^âor^deplasa rapid la fata locului, verificând, potrivit specificului locului si a dăunătorilor, ce tijatomențVș^uplice^Witru combaterea lor, astfel incat sa nu fie afectate apa si solul.                         1

 • (3) Agenții DDD vor verifica periodic, in urma tratamentelor aplicate riscmafeynfestâr.eyfaifeat pe de o parte apariției insectelor din habitate larve netratate, iar pe de alta parte migr^j^^hlților^din zone invecinate sau ieșirii acestora din locurile de adăpostire in care nu au avut desuferif din cauza tratamentelor spațiale, care se aplica sub forma de aerosoli reci sau ceata calda.

 • (4) Pentru fiecare din aceste tipuri de tratamente se va utiliza aparatura adecvata si produsele condiționate special pentru tipul respectiv de tratament.

 • (5) Locurile pentru depozitarea si colectarea deșeurilor menajere sunt locurile unde se cuibăresc insectele si roazatoarele si sunt vizate ca centre de focare de infecție, iar agenții DDD trebuie sa aplice tratament periodic, pe eticheta de toxicitate urmând a se scrie data când s-a executat ultimul tratament.

 • (6) Agenții DDD trebuie sa fie bine instruiri privind manevrarea substanțelor toxice, in caz de accident cu aceste substanțe trebuie sa știe sa intervină cat mai urgent.

 • (7) Personalul care deservește mijloacele auto folosite pentru transportul substanțelor toxice, trebuie sa fie instruit pentru efectuarea transportului in condiții de siguranța, sa dețină toate documentele de insotire si sa nu abandoneze substanțele toxice pe traseu.

 • (8) După terminarea lucrărilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor amplasa, in locuri vizibile, afișe de avertizare asupra prezentei si toxicității substanțelor utilizate.

 • (9) Tarifele pentru activitatile executate pe domeniul public si la utilizatorii (persoane fizice si juridice) din municipiul Ploiești se aproba in Consiliul Local. Pentru alte metode de combatere decât cele chimice (cum ar fi - ecologice, biologice sau alte metode autorizate pentru care nu au fost aprobate tarife si care necesita alte metodologii de lucru, substanțe, echipamente, dispozitive), tarifele pentru utilizatorii vor fi negociate direct, in raport de complexitatea de execuție a lucrării, cu fiecare in parte.

 • (10) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spatii construite, indiferent de destinație, curți si/sau terenuri virane sau amenajate, unitari de administrare a domeniului public, instituții publice, precum si unitari care au in exploatare rețele tehnico-edilitare, sunt obligate sa asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsectie si deratizare, in baza Programului unitar anual.

 • (11) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale activităților de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină salubre spațiile pe care le au în proprietate, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

ART. 14 - DEZINSECTIA

 • (1) Este o activitate de combatere a insectelor prin mijloace chimice si alte mijloace (ecologice, biologice), având ca scop menținerea unui nivel scăzut al densității insectelor, realizând condiții corespunzătoare de igienă si confort pentru populație si turiști, precum și eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli prin intermediul insectelor vectoare.

 • (2) Din punct de vedere practic, dezinsectia este de doua feluri:

 • -  preventiva (profilactica), care are scopul de a împiedica înmulțirea si raspandirea dăunătorilor, prin crearea de condiții nefavorabile dezvoltării acestora, avand caracter permanent;

 • -  curativa (terapeutica sau de combatere) in focar, care urmărește distrugerea insectelor si artropodelor din zona si unitatea unde se actioneaza, aceasta realizandu-se la intervale repetate de 10-14 zile pentru distrugerea focarelor, fiind urmata de dezinsectia profilactica.

 • (3) Dezinsectia previne si combate transmiterea unor boli de către insecte, paraziti si acarieni, care pe langa factorul de disconfort pe care il generează, fiind agenti cauzali ai unor pagube economice, simt si agenti de transmitere la om si animale a unor boli infectioase si parazitare (febra recurenta, meningita, boala Lyme, tifosul exantematic, tuberculoza, ciuma, malaria, afecțiuni cutanate, depnațpSe^i^gitii ale mucoaselor oculare, toxiinfectii alimentare, viroze, etc).

 • (4) Combaterea parazitilor (căpușe, pureci, păduchi, ploșnițe, etc.) se poate^e^tua-prin''tratamente

chimice, cu substanțe insecticide specifice pentru aceste tipuri de tratamente, avan/u si^eder^ cielul de inmultire si dezvoltare al acestora.                                                            r îi


 • (5) Combaterea căpușelor in spatiile deschise se executa prin tratament^cjKutilâje-si; metode specifice, prin pulverizarea substanțelor insecticide pe suprafața zonelor verzi (parcurmlQCuridejoâcâ, loc de agrement, etc.) in mediile propice dezvoltării si răspândirii acestora.

 • (6) Perioada de efectuare a tratamentelor de combatere a căpușelor se executa conform Programului unitar stabilit anual, dar in special acolo unde au fost sesizate apariția unor focare.

 • (7) Tratamentele spațiale si tratamentele la sol se vor efectua cu substanțe biodegradabile cu remanenta redusa, in sistem ULV, astfel:

- in spatii deschise se vor efectua tratamente spațiale, in perioada de timp in care activitatea de zbor a insectelor este maxima, respectiv seara după apusul soarelui sau dimineața inainte de răsărit, cu utilaje de mare putere montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece;

 • - tratamentele la sol se vor desfasura pe parcursul zilei, după răsăritul soarelui, cu aparate purtate de către agenții calificați pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare;

 • - tratamentele pentru combaterea țânțarilor se vor efectua in perioada când temperaturile sunt propice dezvoltării acestora si se vor executa atat impotriva adultilor, cat si a larvelor.

 • (8) Obiectivele acestei activitati si ale programului unitar de acțiune la care se aplica tratamentele sunt:

 • a)  spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, zonele virane intre blocuri, aliniamentele străzilor, suprafața străzilor);

 • b) spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si persoanelor juridice, când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece;

 • c) spatii deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (unitati de invatamant, spitale, direcții si servicii ale municipiului Ploiești si alte obiective);

 • d) spatiile inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • e)  spatii deschise - maluri de lacuri si căminele si canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare care aparțin municipiului Ploiești;

 • f)  spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice, juridice si asociații de proprietari, când activitatea de dezinsectie se executa cu aparate portabile;

 • g)  spatiile inchise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice altele decât cele din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • (9) Dezinsectia se realizează prin:

 • -   pulverizare in zonele verzi (iarba, garduri vii, arbuști, etc.) si tratamente spațiale de la sol, sub forma de ceata, cu acoperire pe toata suprafața municipiului, in parcuri, zone verzi, aliniamente stradale, pentru combaterea țânțarilor si a muștelor adulte, prin care se asigura distrugerea lor imediata;

 • -  tratamente pentru spatii deschise cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece, pe timp de noapte in aceiași zi cu tratamentele stradale spațiale de la sol pe suprafața străzilor si suprafața deschisa din proprietatea privata a persoanelor fizice si persoanelor juridice din municipiul Ploiești;

 • -  tratamentul terestru pentru combaterea larvelor pe terenurile mlăștinoase, lacuri, maluri de ape, cămine si canale aferente rețelelor tehnico-edilitare, zone si subsoluri inundate;

dezinsectia subsolului, casa scărilor si poduri, după caz la persoane fizice care locuiesc in clădiri tip condominiu, unde exista unul dintre cele mai mari focare de tantari. Prin aceasta acțiune se distrug si focarele celorlalte insecte.

 • (10) Dezinsectia se efectuează in:


 • a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza municipiului Ploiești;

 • b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare (cele aflate in su Local - instituții de invatamant, crese, grădinițe, scoli, licee, colegii, direcții, servicii, fegif,

 • c) spatiile comune inchise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol fizice si juridice, inclusiv asociații de proprietari;

 • d) spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești: terenurilelrișAt^ij aflate in subordinea Consiliului Local, parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, luc târguri si oboare si a altor suprafețe noi care vor aparea ca urmare a dezvoltării orașului;

 • e) spatii deschise din domeniul public, când activitatea se realizează de la aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece;

 • f)  cămine si canale aferente rețelei edilitare aflate in patrimoniul municipiului Ploiești (alimentare cu apa, canalizare, termoficare, guri de scurgere);

 • g) clădiri ale operatorilor economici, altele decât cele aflate in subordinea Consiliului Local, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

  subsoluri umede si inundate;

  depozite de deșeuri municipale - statie de tratare mecano-biologica;

  spatii special amenajate in cartierele de locuințe pentru colectarea deșeurilor menajere;

  zone unde sunt depistate focare care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor (combatere


 • h)

 • i)

 • j)

 • k)

căpușe si paraziti etc.);

 • l)  spatii inchise ale operatorilor economici cu profil alimentar si ale unităților sanitare.

 • (11)   în cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu, fără a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință, numai cu avizul sau la cererea autoritatii contractante.

ART. 15 - DEZINFECTIA

 • (1) Este o metoda a igienei, constând in operațiuni de prevenire si combatere a bolilor infectioase si parazitare la om si animale, urmarindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni.

 • (2) In dezinfectia chimica trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de acțiune bactericida (si/sau tuberculocida), virulicida, fungicida si/sau sporicida.

 • (3) Dezinfectia se efectuează in:

 • a) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor menajere;

 • b) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • c) depozite de deșeuri municipale - statie de tratare mecano-biologica;

 • d) mijloacele de transport în comun;

 • e) incinta clădirilor instituțiilor de învățământ, spitalelor si instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Local;

 • f) locuri in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

 • (4) Dezinfectia previne dezvoltarea germenilor patogeni, trasmitatori de boli si combate raspandirea in masa a bolilor transmisibile.

 • (5) Dezinfectia se executa numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, altele decât cele aflate in subordinea Consiliului Local.

ART. 16 - DERATIZAREA

 • (1) Reprezintă un complex de masuri aplicate permanent in scopul distrugerii rozătoarelor daunatoare (șoareci, șobolani), vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort si menținerii acestora la un nivel numeric redus.

 • (2) Masurile de combatere sunt:

- preventiva (împiedicarea stabilirii rozătoarelor in obiective);

 • - profilactica (îndepărtarea surselor de apa si hrana pentru rozătoare);

 • - defensiva (amplasarea de statii cu momeli toxice in locații bine definite sau in galerfil#egsSnfe)>^

 • (3) Substanțele raticide folosite in acțiunea de deratizare sunt sub forma dom^pircerat, pasta sau alte tipuri de momeli propuse de către operator si avizate de Comisia Naționala pefim^(od|je^Bioci'a'c.

 • (4) Momelile toxice care se vor amplasa in locurile deschise, aflate in statfilgde mtaxicare^prebuie protejate împotriva deteriorării lor, vor fi inscripționate - „pericol de otrăvire”, inșoFjie dăjsemțul/^ci de mort”. Se va menționa substanța folosita, antidotul in caz de ingerare accident^X^precutoiși^laie de identificare ale operatorului.

 • (5) Se realizează la obiectivele in care este prevăzută si operațiunea de dezinsectiSpastfel:

 • a)  spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, zonele virane intre blocuri, aliniamentele străzilor);

 • b) spatii deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (unitati de invatamant, spitale, direcții si servicii ale municipiului Ploiești si a altor obiective);

 • c) spatiile inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • d) spatii deschise - maluri de lacuri si căminele si canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare care aparțin municipiului Ploiești;

 • e)  spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice;

 • f)  spatiile inchise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituții publice altele decât cele din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • g) acolo unde sunt depistate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor, in spatiile interioare sau exterioare ale clădirilor apartinand persoanelor fizice sau juridice, inclusiv in zonele demolate si/sau nelocuite.


 • (6) Deratizarea se efectuează in:

 • a) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor menajere;

 • b) locuri in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor;

 • c)  spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • d) clădiri ale unităților sanitare si cu profil alimentar, de pe raza municipiului Ploiești;

 • e)  clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare (instituții de invatamant, crese, grădinițe, scoli, licee, colegii, direcții si servicii, etc.);

 • f)  spatiile comune inchise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol si alte asemenea) ale persoanelor fizice si juridice, inclusiv asociații de proprietari;

 • g) spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești: terenurile instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local, parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri si oboare si a alte suprafețe noi care vor aparea ca urmare a dezvoltării orașului;

 • h) spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice;

 • i)  cămine si canale aferente rețelei edilitare aflate in patrimoniul municipiului Ploiești (alimentare cu apa, canalizare, termofîcare, guri de scurgere);

 • j)  clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

 • k) subsoluri umede si inundate;

 • l)  depozite de deșeuri municipale - statie de tratare mecano-biologica si depozit neconform ecologizat;

 • m) spatii special amenajate in cartierele de locuințe pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • n) zone unde sunt depistate focare care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

ART. 17

In calculul suprafețelor pentru spatii inchise, atat la activitatea de dezinsectie, cat si la activitatea de dezinfectie, se tine cont de coeficientul de 2,5 m.


 • (2) Activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, sunt organizate și funcționează pe bâza rătoarelor principii:                                                              W j         c/

 • a) protejarea sănătății populației;                                               'X&

 • b) conservarea si protecția mediului înconjurător;

 • c)  asigurarea calității și continuității serviciului;

 • d) responsabilitatea față de cetățeni;

 • e)  tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f)  nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;

 • g) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor;

 • h) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a municipiului Ploiești;

 • i)  securitatea serviciului;

 • j)  dezvoltarea durabilă.

ART. 19

Prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității pe întreaga durată de desfășurare, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • c)  controlul calității serviciului prestat;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat prin H.C.L. nr. 218 /2015;

 • f)  prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea capacității de lucru a utilajelor și dispozitivelor pentru efectuarea activității, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în caietul de sarcini;

 • i)  asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat si instruit, în număr suficient.

II. DATE TEHNICE

ART. 20

Obiectivele si suprafețele estimate unde se vor executa activitati de dezinsecție, dezinfecție si deratizare in municipiul Ploiești, sunt următoarele:

(1) DEZINSECȚIE:

—> ~ 4.010.000 mp. - suprafața zonelor verzi si suprafața foliara din municipiul Ploiești (inclusiv Parcul Memorial Constantin Stere - Bucov in suprafața de 1.010.000 mp.) cimitire, maluri de lac, lucii de apa;

—> ~ 2.226.608 mp. - suprafața spatiilor deschise din municipiul Ploiești, când activitatea se executa de pe aliniamenul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere generatoare de ceata rece si calda concomitent;

—> ~ 390.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale unitarilor de invatamant si spitalelor din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 200,000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

—> - 20.000 mp. - suprafața căminelor si canalelor, aferente rețelelor edilitare din proprietatea municipiului Ploiești;


—> ~ 560.000 mp. - suprafața spatiilor închise ale unităților de invatamant si spiț

Consiliului Local;

—> ~ 198.000 mp. - suprafața spatiilor Închise ale instituțiilor publice din subordin

—> ~ 14.000 mp. - suprafața spatiilor închise ale adăposturilor ALA;

—> - 28.900.000 mp. (12.621.925 mp. persoane fizice + 16.280.918 mp. perso spatiilor deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când acti aparate portabile;

—> ~ 22.850.000 mp (13.215.875 mp suprafața apartamentelor + 9.636.175 mp suprafața caselor) -suprafața spatiilor închise ale clădirilor deținute de persoanele fizice situate pe raza municipiului Ploiești;

~ 1.859.000 mp - suprafața pârtilor comune închise ale clădirilor tip condominiu (casa scării, subsoluri, altele) ale persoanelor fizice din cadrul asociațiilor de proprietari;

—> ~ 1.500.000 mp. - suprafața spatiilor deschise din domeniul public al municipiului Ploiești pentru combaterea căpușei.

(2) DEZINFECȚIE:

—> ~ 560.000 mp. suprafața spatiilor închise ale ale unităților de invatamant si spitalelor din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 198.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 18.500 mp suprafața mijloacelor de transport in comun ale instituției aflate in subordinea Consiliului Local.

—> -14.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale adăposturilor ALA.

—* ~ 4.000 mp - suprafața spațiilor special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

—> ~ 6.000 mp. - suprafața încăperilor din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor menajere;

—> - 22.850.000 mp (13.215.875 mp suprafața apartamentelor + 9.636.175 mp suprafața caselor) -suprafața spatiilor inchise ale clădirilor deținute de persoanele fizice situate pe raza municipiului Ploiești;

(3) DERATIZARE: —> ~ 3.751.000 mp. - suprafața zonelor verzi din municipiul Ploiești (inclusiv Parcul Memorial Constantin Stere - Bucov in suprafața de 1.010.000 mp.) si cimitire;

—> ~ 390.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale unităților de învățământ si spitalelor din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 200.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local;

~ 20.000 mp. - suprafața cămine si canalizări aferente rețelelor edilitare din proprietatea municipiului Ploiești;

—> - 4.000 mp - suprafața spațiilor special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

—> ~ 223.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale unităților de învățământ si spitalelor din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 80.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 14.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale adăposturilor ALA;

—> ~ 28.900.000 mp. (12.621.925 mp. persoane fizice + 16.280.918 mp persoane juridice) - suprafața spatiilor deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când activitatea se realizează cu aparate portabile;

—> ~ 9.140.000 mp (5.286.350 mp suprafața apartamentelor + 3.854.470 mp suprafața caselor) - suprafața spatiilor inchise ale clădirilor deținute de persoanele fizice situate pe raza municipiului Ploiești;

—► 842.000 mp - suprafețele pârtilor comune inchise ale clădirilor tip condominiu (casa scării, subsoluri, altele) ale persoanelor fizice din cadrul asociațiilor de proprietari;

Suprafețele se pot modifica anual, in raport de evoluția suprafețelor zonelor din intravilan.^


CAPITOLUL IV. INDICATORI DE PERFORMANTA


ART.21 INDICATORI DE PERFORMANTAIndicatori de performanta generali

j^pâfizati in anul

7. Contractarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare

a) Număr total de contracte incheiate la persoane fizice si juridice, raportat la numărul de solicitări primite

100%

al) număr de contracte incheiate cu persoane fizice

a2) număr de contracte incheiate cu persoane juridice

2. Masurarea, facturarea si incașarea contravalorii prestațiilor

a) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinsectie pe spatiile deschise, raportata la suprafața propusa

100%

b) Suprafața realizata pentru activitatea de deratizare pe spatiile deschise, raportata la suprafața propusa

100%

c) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinsectie pe spatiile inchise, raportata la suprafața propusa

100%

d) Suprafața realizata pentru activitatea de deratizare pe spatiile inchise, raportata la suprafața propusa

100%

e) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinfectie pe spatiile inchise, raportata la suprafața propusa

100%

f) Valoarea totala a facturilor incasate, raportata la valoarea totala a facturilor emise

100%

fl) valoarea facturilor incasate de la Primăria Municipiului Ploiești

f2) valoarea facturilor emise către Primăria Municipiului Ploiești

f3) valoarea facturilor incasate de la persoanele fizice si juridice

f4) valoarea facturilor emise către persoanele fizice si juridice

g) Număr total de sesizări fondate rezolvate, privind facturarea raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

gl) număr de sesizări fondate primite de la persoane fizice

g2) număr de sesizări fondate primite de la persoane juridice

5. îndeplinirea prevederilor din contract cu privirea la calitatea serviciilor prestate

a) Număr total de sesizări fondate rezolvate, privind calitatea serviciilor prestate de operator, ca urmare a culpei acestuia, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

al) număr de sesizări fondate primite in scris

a2) număr de sesizări fondate primite telefonic

4. Soluționarea in timp util a sesizărilor utilizatorilor referitoare la serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare

a) Numărul total de sesizări fondate soluționate in timp util, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

b) Numărul total de sesizări fondate primite

c) Numărul de sesizări soluționate in maxim 2 zile

d) Numărul de sesizări soluționate in maxim 7 zile

e) Numărul de sesizări soluționate in maxim 14 zile


CAPITOLUL V. DURATA CONCESIUNII


ART. 22                                                        y

Durata prezentului contract este de 5 ani, cu drept de prelungire în condițiile^l numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

ART. 23

Executarea contractului va incepe numai după constituirea garanției de bună primul an de concesionare, care va fi în cuantum de 10% din contravaloarea anuala a servicîiloFpTestate de operator si decontate din bugetul local.

CAPITOLUL VI. OBLIGAȚII REFERITOARE LA REALIZAREA SERVICIULUI

ART. 24

Operatorul care prestează activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare are următoarele obligații:

 • (1) Operatorul împreuna cu municipiul Ploiești va actualiza anual, Programul unitar de acțiune de combatere a vectorilor (Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini).

 • (2) Pentru buna organizare și urmărire a execuției serviciilor, înainte de începerea operatiuniilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la obiectivele din Programul unitar de acțiune, sa notifice, in scris, Municipiul Ploiești - serviciul care monitorizează aceste activitatii si sa aduca la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile înainte, următoarele:

 • - tipul operațiunii ce urmeaza a se efectua;

 • - perioada efectuării tratamentelor (data si intervalul orar, in special pentru locurile de joaca, parcuri, locuri de agrement, etc.);

 • - substanțele utilizate, gradul de toxicitate al acestora;

 • - masurile de protecție ce trebuie luate, in special cu referire la copii, batrani, bolnavi, albine, animale si păsări.

 • (3) Operatorul trebuie sa stabilească, de comun acord cu persoanele fizice sau juridice, data si ora începerii tratamentelor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la obiectivele din Programul unitar de acțiune, in spatiile închise si pe suprafețele deținute de aceștia si sa comunice gradul de toxicitate a substanțelor utilizate si masurile de protecție ce trebuie luate, stabilind, de comun acord cu aceștia, data si intervalul orar de efectuare a tratamentului.

 • (4) La inceperea activitatii, reprezentantul operatorului este obligat sa se legitimeze si sa ia toate masurile necesare in vederea efectuării serviciilor in condiții optime, iar la terminarea acestora, se solicita utilizatorului (persoana fizica si/sau juridica), confirmarea efectuării prestației, prin încheierea unui document de lucru.

 • (5) Conform Programului unitar de acțiune din Regulamentul serviciului public de salubrizare aprobat prin H.C.L. 218/2015 si întocmit in conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015, documentele de lucru sunt confirmate de către:

 • -   reprezentanții Municipiului Ploiești din serviciul care monitorizează activitatile realizate de operator (delegatul beneficiarului) pentru spatiile deschise din domeniul public si privat;

 • -   reprezentanții Municipiului Ploiești din serviciul care monitorizează activitatile realizate de operator pentru spatiile deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, in cazul in care tratamentul de dezinsectie pentru combaterea țânțarilor se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece;

 • -   persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari, pentru spatii deschise din proprietatea acestora, in cazul executării tratamentelor de dezinsectie cu aparate portabile, precum si pentru tratamentele de deratizare;

- reprezentanții instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului^oiest^gentru spatii comune închise ale clădirilor acestora. In cazul in care nu este posibila prezenta instituției publice, documentul de lucru se confirma de către reprezentanții Muni^ffȘ serviciul care monitorizează activitatiile realizate de operator.


 • (6) în cazul in care persoanele fizice sau juridice refuza sa permită accesul pejjjrepri pentru efectuarea operațiunilor periodice (conform Programului unitar anual) d^7dj deratizare, ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe serviciu cadrul Municipiului Ploiești pentru luarea măsurilor legale.

 • (7) In cazul in care in urma unui tratament efectuat se aduce o dauna imediata, vizibila, propietatii beneficiarului, acest fapt va fi menționat in documentul de lucru încheiat cu operatorul si va fi comunicat in mod expres concedentului. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura sa afecteze viata si sanatatea oamenilor si viețuitoarelor.

 • (8) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sanatatii oamenilor si viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplica tratamentul, daca s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceștia, daca nu s-au luat masurile necesare informării populației sau tratamentul este ineficient.

ART. 25

 • (1) Urmărirea modului de execuție al lucrărilor se va face de către delegații beneficiarului, conform art. 24, alin. 5, care prin semnarea documentelor de lucru (procese - verbale de recepție) vor confirma modul și execuția acestor lucrări.

 • (2) După executarea serviciilor, reprezentantul operatorului va intocmi procese verbale in care se vor menționa, suprafețele pe care s-au executat aceste activitati, cantitatile si substanțele utilizate si alte recomandări necesare, pe care le va prezenta persoanei de contact (persoana fizica si/sau juridica), in vederea confirmării. Un exemplar al procesului verbal va ramane la persoana de contact, urmând ca in baza acestuia si a documentului fiscal sa se faca plata serviciilor prestate.

 • (3) Recepția finala se va face la terminarea fiecărei acțiuni de tratament, iar rezultatele si observațiile se vor consemna in procesul verbal.

 • (4) Plata serviciilor se va efectua de către concedent, conform Programului unitar de acțiune, in baza procesului verbal de recepție centralizator, semnat de ambele parti, care cuprinde constatările din procesele verbale zilnice.

ART. 26

Serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor desfasura in baza Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor (Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini), cu respectarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației, aprobate prin O.M.S. nr. 119/2014, dar si cu respectarea următoarelor cerințe:

- serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare programate conform Programului unitar de acțiune, se vor desfasura simultan in 10 zone, care cuprind suprafețele domeniului public si privat al municipiului Ploiești, suprafețele spatiilor deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice, clădiri ale instituțiilor publice, spatii comune închise ale clădirilor persoane fizice si juridice de tip condominiu (casa scării, subsoluri uscate,etc.) si se vor desfasura pe întreaga suprafața a municipiului si la toti utilizatorii, intr-un termen de maxim 10 zile, pentru fiecare tip de activitate in parte. Datorita complexității serviciilor care trebuie sa se desfasoare simultan pe toata suprafața municipiului Ploiești este necesar a se folosi un număr de echipe si utilaje suficiente. Operatorul va face dovada prezentării in propunerea tehnica, ca va putea efectua operațiunile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie in termenul stabilit de maxim 10 zile pentru activitatea pe domeniul public si la toti utilizatorii (asociații de proprietari, case, etc.).

In acest sens, acțiunile se vor desfasura simultan in 10 zone, fiind necesare echipe distincte care vor presta activitatile pe categorii de utilizatori, astfel:

Dezinsectie:                                                                   ____

Pentru tratamente la sol cu utilaje portabile pe suprafețele deschise ale domeniuluj;publjc^i^privat. in clădiri ale instituțiilor publice din subordinea consiliului Local:     . ..    .                            .

o pe fiecare zona se folosește cate o echipa, care va acționa in timpul zilei ^/uțțlaj^^naoi& si un mijloc de transport (10 echipe pentru domeniul public, la care se mai adauga jmc^ 5/eȘ^j^<dotate|cu utilaje portabile pentru realizarea activitatilor la unitățile de invatamant, instituții &b^rdonatbjGonsijimui Local, etc).

o pentru părțile comune ale clădirilor tip condominiu, case si agenti economici^se^’â fol^hminim 5 echipe si un mijloc de transport, numai la solicitare.

Pentru tratamentele cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata rece si calda, cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV)., echipele vor acționa in intervalul orar 22,00-04,00 (10 utilaje, care va acoperi suprafața străzilor când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare capacitate, generatoare de ceata rece sau calda, montate pe autovehicule).

Dezinfectie:

o se va efectua de către echipele care executa activitatea de dezinsectie, nefiind, prin obiectivele supuse acțiunii pentru suprafețele de la interiorul imobilelor, o activitate care sa fie restricționată de condițiile meteorologice si de regula se va efectua in paralel cu acțiunea de dezinsectie.

- Deratizare:

Se va folosi personalul menționat la activitatea de dezinsectie:

o pentru combaterea rozătoarelor pe suprafețele deschise ale domeniului public si privat, clădiri ale instituțiilor publice din subordinea consiliului Local, pe fiecare zona se folosește cate o echipa care va acționa in timpul zilei cu un mijloc de transport (10 echipe pentru domeniul public, la care se mai adauga inca 5 echipe dotate cu utilaje portabile pentru realizarea activitatilor la unitățile de invatamant, instituții subordonate Consiliului Local.

o pentru părțile comune ale clădirilor tip condominiu, case si agenti economici, se va folosi minim 5 echipe si un mijloc de transport, numai la solicitare, numai la solicitare.

ART. 27

Obiectivele operatorului de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in municipiul Ploiești sunt:

 • - cunoașterea zonei si a locului unde se executa activitatile;

 • - stabilirea vectorilor din zona unde se executa activitatile;

 • - determinarea nivelului de infestare (operatorul va prezenta in oferta tehnica, propria soluție de determinare a nivelului de infestare);

 • - stabilirea substanțelor si a concentrației care se va utiliza pentru combaterea vectorilor din zona propusa, pentru ca tratamentele aplicate sa nu aiba efecte nocive asupra cetățenilor, solului, apei si sa nu persiste ca elemente poluante;

 • - pregătirea afișelor pentru avizarea populației si inclusiv asupra toxicității substanțelor utilizate, acestea vor conține in mod obligatoriu perioada (intervalul orar) in care se executa activitatea;

 • - instruirea agentilor care executa activitatea;

 • - personalul operatorului care deservește mijloacele de transport a substanțelor trebuie sa fie bine instruit, sa dețină toate documentele de insotire si sa nu abandoneze pesticide sau ambalajele pe traseu;

 • - ambalajele substanțelor folosite in desfasurarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizarei se vor preda, prin grija operatorului, la o societate autorizata pentru aceste servicii in vederea neutralizării.

ART. 28 DOTAREA TEHNICO MATERIALA

 • (1) Operatorul are obligația de a-si dimensiona parcul auto, utilajele si echipamentele, precum si personalul calificat, conform cerințelor minimale ale documentației de atribuire, astfel incat sa asigure desfasurarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in condiții corespunzătoare pe raza

municipiului Ploiești, pe toata perioada derulării contractului, cu respectarea normelor de sanatate si securitate in munca.


 • (2) Dotări minime solicitate ofertantului, necesare in vederea desfășurării

 • -   utilaje portabile generatoare de ceata rece, dotate cu sistem de dispersie in voi

60 buc.;

 • -   utilaje portabile (pulverizatoare) generatoare de ceata calda, dotate cu sistțggffie ultraredus (ULV) - min. 20 buc.;

 • -   utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care ceata rece si calda, cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV). Acestea vor fi amp dotate cu rezervoare pentru substanța de lucru, cu volum de minim 200 1, sistemul de dispersie a soluției de lucru va fi automatizat, permițând acționarea brațului in plan vertical si orizontal. Aparatul va fi cu turbina centrifuga, orientarea terminal flexibila a acestuia va permite mișcarea pe orizontala si pe verticala - min. 10 buc.;

  îutrivchicule,


 • -   mijloace de transport (autovehicule), pe care sunt amplaste utilajele autopurtate de capacitate mare -min. 10 buc.;

- mijloace de transport (autovehicule), pentru utilaje portabile, echipamente/personal de execuție - min. 20 buc.;

- materiale de avertizare si informare privind desfasurarea activităților; echipamente de protecție, care vor respecta cerințele in domeniu, conform normativelor aflate in vigoare, vor fi individualizate si inscripționate cu denumirea societății prestatoare.

ART. 29

Ofertantul va face dovada ca deține următorul personal minim solicitat:

 • a) Agenti calificați si instruiri conform legislației in vigoare pentru prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare;

 • b) Responsabil de contract - acesta va răspunde de derularea contractului, intocmirea documentelor de lucru zilnice si periodice, va tine legătură pemanenta cu serviciul de specialitate din cadrul Municipiului Ploiești (instituție care monitorizează activitatile realizate de operator, pentru respectarea clauzelor contractuale si a indicatorilor de performanta), va avea pregătire profesionala si va fi calificat in domeniul serviciilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, conform legislației in vigoare;

 • c) Medic veterinar - acesta trebuie sa fie atestat de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania, va asigura desfasurarea in bune condiții a activitatii de deratizare, va stabili masurile necesare in cazul apariției unui focar, precum si modul de lucru si masurile pentru prevenirea accidentelor in caz de ingerare a substanțelor si asigurarea antidotului;

 • d) Biolog - acesta va asigura desfasurarea in bune condiții a activitatii de dezinsectie si dezinfectie, va lua toate masurile necesare in cazul apariției unor focare, va stabili calendarul precis, adecvat operațiunilor, in vederea intreruperii ciclului de varsta prin incubarea larvelor sau prin înmulțirea insectelor si parazitilor;

 • e) Inginer de mediu - acesta va stabili si urmări respectarea normelor de utilizare a substanțelor, pe tipuri de locații si activitati, va analiza cauzele si efectele problemelor de mediu in desfasurarea activităților,va concepe sisteme de protecția mediului si de remediere a zonelor contaminate;

 • f)  Inginer/subinginer mecanic - acesta va răspunde de buna funcționare si întreținerea echipamentelor, utilajelor si a parcului auto, va tine evidenta orelor de funcționare a utilajelor, va verifica sistemul GPS pentru autovehiculele pe care sunt amplasate utilajele de capacitate mare, va oferi informațiile tehnice specifice pentru fiecare utilaj sau echipament.

ART. 30

Ofertantul va prezenta obligatoriu certificate de calificare si instruire pentru personalul menționat la art. 30 pct. a) si b), emise de instituții abilitate, in conformitate cu legislația in vigoare, astfel:

Certificate de calificare profesionala pentru ocupația de agent DDD, eliberat in conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, actualizata;

Certificate de instruire profesionala, eliberate in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1225/24.12.2003, actualizat, privind aprobarea metodologiei pentru organizarea si np^nstruirii profesionale a personalului privind insusirea noțiunilor fundamentale de igiena (con        vedmfokart.


1, punctul 3, litera e,);                                                                      ,            \ A

- Documente eliberate de instituțiile abilitate (diplome, atestate), pentru personalul menționat la ap. 30 lit. c), d), e), f).


ART. 31 Obiective de ordin economic:

(1) Operatorul va urmări sa realizeze un raport calitate/cost (60% / 40%) cai          pentru

intreaga perioada de derulare a contractului.


(2) Structura si nivelul tarifelor practicate de operator vor reflecta costurile efectiv ale prestației si vor fi Întocmite si prezentate in conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C nr. 109/2007, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specific serviciului de salubrizarea localităților.

 • (3) Tarifele pentru activitatile specifice se pot ajusta/modifica anual, cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, la solicitarea operatorului, in raport cu evoluția parametrului de ajustare, insotit de documentația de fundamentare a tarifelor (indicele de inflație comunicat de Institutul National de Statistica pentru servicile de apa-canal-salubritate).

CAPITOLUL VI. OBLIGAȚII REFERITOARE LA PROTECȚIA MEDIULUI

ART. 32

 • (1) Obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, precum si cele derivate din activitatile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor si a parcului auto, sunt in sarcina exclusiva a operatorului.

 • (2) Acolo unde nu se indeplinesc prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, se vor aplica sancțiuni corespunzătoare.

ART. 33

 • (1) Modul de protecție a mediului:

 • - se au in vedere efectele asupra resurselor de apa subterana, prin reducerea consumului excesiv de substanțe toxice, colectarea tuturor recipientelor folosite si predarea acestora la o unitate de preluare a deșeurilor toxice;

 • - evitarea poluării solului;

 • - evitarea efectelor nocive asupra florei si faunei, prin masuri de protecție;

 • - evitarea efectelor negative asupra vieții sociale si economice a populației;

 • - evitarea depășirii nivelului de poluare fonica.

 • (2) In vederea reducerii efectelor negative asupra mediului inconj urător, ofertantul va prezenta un studiu de impact al dotărilor tehnice (mașini si utilaje), solicitate si utilizate pe toata perioada contractului, precum si a substanțelor folosite de acesta.

CAPITOLUL VIL CUANTUMUL GARANȚIILOR

ART. 34 Garanția de buna execuție a contractului

 • (1) Cuantumul garanției de buna execuție va fi in procent de 10% din contravaloarea anuala din bugetul aprobat de Consiliul Local, fara TVA pentru prestarea serviciilor prevăzut in contract.

 • (2) Executarea contractului va incepe numai după constituirea garanției de buna execuție pentru primul an de concesionare, care va fi in cuantum de 10% din contravaloarea fara TVA a serviciilor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie realizate conform Programului unitar anual si decontate de la bugetul local.

 • (3) Contravaloarea serviciilor prestate va fi stabilita anual prin Hotarare de Consiliu Local al municipiului Ploiești.

 • (4) Concesionarul are obligația ca anual, în termen de 10 zile de la aprobar^a^ugefelufjlocal să

actualizeze garanția de buna execuție conform valorii aprobată de Consiliul Lșd^^^ă^V^p^n|ru prestarea serviciilor. Garanția va fi actualizată în caz de rectificare a valorii bugetare |ara        .aprobată

de Consiliul Local, pentru prestarea serviciilor pe anul în curs.                                         /

 • (5) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, conced^tulx^e^hîiga^s^e a notifica concesionarul pentru neindeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de^legare 'a gestiunii prin concesiune pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare in municipiul Proiesti-pacordandu-i acestuia un termen de 48 de ore pentru soluționare, in zilele lucratoare. In caz de nesolutionare in termenul stabilit, acesta din urma are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție.

 • (6) Concedentul are obligația de a restitui anual scrisorile de garanție bancara daca si-a îndeplinit obligațiile contractuale in anul pentru care a fost emisa sau in termen de 10 zile lucratoare de la indeplinirea tuturor obligațiilor contractuale la expirarea acestuia.

CAPITOLUL VIII. REDEVENȚĂ

ART. 35

 • (1) Pentru serviciul de dezinsectie, dezinfectie, deratizare concesionat, concesionarul va plăti o

redevență în cuantum de.................din sumele incasate din venitul anual brut fara TVA, provenit de la

toți utilizatorii serviciului din municipiul Ploiești (persoane fizice si juridice), care se va achita in 2 (două) rate semestriale egale, pană la data de 15.07, respectiv 15.01 ale fiecărui an, pe întreaga durată a contractului de concesiune.

 • (2) Pentru serviciul de dezinsectie, dezinfectie, deratizare concesionat, concesionarul va plăti o

redevență în cuantum de ........... din sumele incasate din venitul anual brut provenit din activitatile

decontate de la bugetul local, care se va achita prin rețineri proporționale din valoarea fără T.V.A. a fiecărei facturi fiscale emise la plată către concedent si încasata de concesionar, pe întreaga durată a contractului de concesiune.

 • (3) Plata redevenței totale se va face în contul Municipiului Ploiești .........................................

deschis la Trezoreria Ploiești. Codul unic de înregistrare al Municipiului Ploiești este RO 2844855.

 • (4) Redevență plătită în condițiile contractului de delegare de gestiune reprezintă creanța bugetară, supunându-se prevederilor legale în vigoare.

 • (5) în cazul în care, pe perioada derulării contractului de delegare de gestiune, concesiunea devine grevata de regimul T.V.A., cota T.V.A. se va aplica la redevență stabilită.

CAPITOLUIIX. SANCȚIUNI

ART. 36

(1) Pentru executarea necorespunzatoare a serviciilor prevăzute in contract sau neexecutarea unor operațiuni din program sau din contractele cu populația (asociații de proprietari/locatari, persoane fizice) agenti economici, instituții publice, se vor aplica prevederile Regulamentului de salubrizare a municipiului Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr. 218/2015, Anexa 1 si prevederile H.C.L. nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodărirea localității, precum si constatarea faptelor ce constituie contravenție, ori de cate ori este nevoie, avandu-se in vedere prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

CAPITOLUL X. IMPACTUL SOCIAL AL CONCESIUNII

ART. 37

Obiectivele pe care trebuie sa le atingă activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, care fac obiectul concesiunii, sunt următoarele:

 • a)

 • b)

 • c)

 • d)


e)


f)


îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

promovarea calității și eficienta activităților de dezinsectie, dezinfectie, deratizare; dezvoltarea durabilă a serviciilor;

promovarea programelor de dezvoltare si reabilitare a sistemului mecanism eficient de planificare multianual a investițiilor;

protecția si conservarea mediului înconjurător, cu evidențierea masurilor de pferlecți etape de dezvoltare si a sanatatii populației;

respectarea cerințelor din legislația privind protecția mediului referitoare la saluCAPITOLUL XI. RISCURILE CONCESIUNII

ART. 38

Operatorul are obligația sa isi asume toate riscurile din Matricea riscurilor pentru organizarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, precum si răspunderea asupra desfășurării întregii activitati ce fac obiectul concesiunii.

Matricea riscurilor pentru concesiunea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare

1

2

3

4

5

Nr.

Categoria de risc

Descrierea riscului

Alocare

Consecințe /

crt.

Autoritatea contractanta

Impartit

a

Concesionar

managementul riscului

Riscuri de proiectare/autorizare

1

întârzieri in obținerea avizelor / autorizațiilor pentru prestarea serviciilor

Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau sunt înregistrate întârzieri in obținerea acestora pentru serviciile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare.

X

întârzieri in începerea prestării serviciilor.

Riscuri de finanțare a serviciilor

2

Indisponibilitatea finanțării

Concesionarul nu este capabil sa asigure resursele financiare si de capital conform bugetului si in timpul prevăzut.

X

Lipsa finanțării pentru continuarea prestării serviciilor

3

Modificări ale dobânzilor

Ratele dobânzilor sunt supuse schimbărilor, modificând astfel termenii financiari ai ofertei.

X

Crestere/scadere a costurilor serviciilor.

4

Finanțare suplimentara

Datorita shimbarilor de legislație, de politica sau de alta natura, sunt necesare finanțări suplimentare pentru prestarea serviciilor.

X

Concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbării.

5

Modificări in sistemul de taxe si impozite

Pe parcursul implementării proiectului, sistemul de impozitare se poate schimba in defavoarea concesionarului.

X

Impact negativ asupra veniturilor financiare ale concesionarului.

Riscuri aferente cererii si veniturilor

6

Inrautatirea condițiilor economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale si neasteaptate in condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate.

Zy

| s B

j VA?

Venituri sub

"previziunile ^finaciare-, .anterioare', ■'vjI-'H      !V> fi

7

Schimbări demografice

0 schimbare demografica sau socio-economica afecteaza cererea pentru serviciile contractate.

X

-j^eriituri sub previziunile finaciare anterioare

8

Costuri de abordabil itate / accesibilitate

Nivelul de trai al locuitorilor este afectat de condițiile economice nefavorabile.

X

Venituri sub previziunile finaciare anterioare

9

Schimbări majore ale inflației

Rata actuala a inflației va depăși rata previzionata a inflației

X

Depășirea costurilor de prestare a serviciilor.

Riscuri legislative/politice

10

Schimbări legislative/politice specifice

Schimbare legislativa si/sau a politicii concedentului care nu poate fi anticipata la semnarea contractului si care aste adresata direct, specific si exclusiv serviciului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea concesionarului.

X

0 creștere semnificativa in costurile operaționale ale concesionarului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări.

11

Schimbări legislative/politice generale

Schimbare legislativa si/sau a politicii concedentului, care nu poate fi anticipata la semnarea contractului si care este generala in aplicarea sa, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea concesionarului.

X

O creștere semnificativa in costurile operaționale ale concesionarului si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări.

12

Proces decizional defectuos

Derularea serviciului ar putea intampina o puternica opoziție politica.

X

întârzieri importante in derularea serviciului

Riscuri naturale

13

Forța majora

Forța majora asa cum este definita prin lege impiedica executarea contractului.

X

Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului.

Riscuri de operare

14

Resurse de intrare

Resursele necesare pentru operare costa mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile in cantitati suficiente.

X

4 «

Creșteri ale ^QȘturilor si in ^uă^^qazuri "'efb^^ș&gative |si®ickloi]

"©pfi^-^tului.

15

Risc de disponibilitate general

Lucrările si serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute in contract.

X ^=5=

Tt ix- ■  •

^ăntrazieri

importante in prestarea serviciului.

16

Risc de disponibilitate specific

Concesionarul nu cunoaște in detaliu zonele in care va presta serviciul si va suplimenta numărul de utilaje si de echipe in vederea executării cat mai eficient a acestuia

X

Costuri suplimentare fata de cele prevăzute in contract.

17

Capacitate de management

Concesionarul nu isi poate indeplini obligațiile conform contractului.

X

Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau sunt furnizate necorespunzator

18

Condiții neprevăzute

Condiții neprevăzute cauzeaza costuri mai mari pentru prestarea serviciului.

X

Creșteri de cost si efecte negative asupra calitatii serviciilor furnizate.

19

Litigii de munca/personal insuficient calificat

Lipsa personalului calificat pentru prestarea serviciului

X

întârziere in prestarea serviciului si creșterea costurilor

Alte riscuri

20

Creșterea costurilor cu forța de munca

Creșteri neprevăzute de costuri cu personalul ca urmare a modificărilor legislative ulterioare aprobării contractului.

X

Concesionarul este obligat sa ia in calcul toate creșterile de costuri cu personalul la momentul încheierii contractului.

21

Creșterea costurilor cu prestarea serviciului

Depășirea costurilor cu realizarea serviciului

X

Concesionarul este obligat sa ia in calcul toate creșterile de

Ml .ft l\oc\ IWm

costuri cu ■‘'prestarea serviciiijui la

Ehdihentul\

|.incheirii~ j

22

Refuzul utilizatorilor (persoane fizice si persoane juridice) de a permite accesul pe proprietatea acestora pentru prestarea serviciului.

Nerealizarea serviciului conform contractului.

X

'‘îinp^i'bijâatea Creali|cfm in Jcorfditii optime a a serviciului conform contractului.

23

Aspecte privind protecția mediului

Nu se respecta cerințele privind protecția mediului si nu se realizează monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului.

X

Rezilierea concesiunii.

24

Furtul sau distrugerea

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje.

X

Costuri mai mai de intretinre si exploatare.

25

Accidente de munca

Accidente de munca in timpul prestării serviciului.

X

Neefectuarea in condiții optime a serviciului.

26

Servicii efectuate necorespunzator

Servicii nefinalizate, incomplete, parțiale sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

X

Neefectuarea in condiții optime a serviciului va duce la costuri suplimentare, iar lucrările vor fi refăcute pe cheltuiala concesionarului.

27

Condiții meteo nefavorabile

Condițiile meteo nefavorabile impiedica prestarea serviciului

X

întârziere in prestarea serviciului.

CAPITOLUL XII. MODUL DE ORGANIZARE PROPRIU AL OFERTANTULUI:

ART. 39

Ofertantul va prezenta in documentația de oferta, concepția proprie privind modalitatea de organizare si funcționare a serviciului, referiri la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare al acestora, precum si la investițiile privind protejarea mediului, sanatatii populației si in folosul comunității.

CAPITOLUL XIII. RELAȚIA CU ALTE AUTORITATI PUBLICE

ART. 40

Operatorul va avea relații cu:

 • -  Agenția Naționala de Reglementare a Serviciilor Comunitare, care l-a licenVafc\ ofertat;

 • -  Agenția pentru Protecția Mediului, de unde va primi autorizație de mediu ale c monitorizate in permanenta;Direcția de Sanatate Publica Prahova, care ii va monitoriza calitatea prestării serviciilor in municipiului Ploiești si a respectării Normelor sanitare de păstrare a substanțelor de combatere;

 • -  Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, care va monitoriza serviciul prestat;

 • -   Primăria Municipiului Ploiești, care va achita serviciul prestat;

Consilii Locale din comunele invecinate, pentru a stabili planuri de executare a serviciului la limita de hotar intre municipiul Ploiești si comune.

CAPITOLUL XIV. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

ART. 41

Operatorul serviciului va lua următoarele masuri:

 • a) asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana, fara ca aceasta sa afecteze continuitatea serviciului;

 • b) asigurarea echipamentului de protecție pentru fiecare funcție in parte, potrivit normativului in vigoare, inclusiv echipamente speciale pentru personalul care executa serviciul si folosește substanțe toxice;

 • c) asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare lucrator/angajat;

 • d) asigurarea controlului medical periodic al salariatilor;

 • e) asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual de munca in cazul accidentelor invalidate;

 • f) asigurarea curățirii, spălării si dezinfectării mașinilor si recipientelor folosite;

 • g) asigurarea condițiilor de igiena personala la ieșirea din schimb.

 • h) sa folosească personal calificat in domeniul.

 • i) sa protejeze mediul inconjurător.

CAPITOLUL XV. DISPOZIȚII FINALE

ART. 42

Prezentul caiet de sarcini a avut la baza următoarele prevederi legale:

 • -   Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, republicata si actualizata;

 • -  Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii;

Hotărârea de Guvern nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, cu modificările si completările ulterioare;

Ordinul nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localităților;

 • -  Ordinul nr. 109/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare si/sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

Ordinul nr. 111/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciil^^ȘrȘmîf^rc de Utilitari Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al servi ciufeâersalubțiz^ a localităților;                                                                                   “        “


 • -  Ordinul nr. 1517/2009 al Ministerului Finanțelor Publice, privind aprobi

implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice si servicii in Romania, ac           ț

 • -  Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, pentru aprobarea Normei^^e^^M^^y a recomandărilor privind mediul de viata al populației;

 • -  Regulamentul de organizare si funcționare al serviciului de salubritate in munfețpiuFPloiesti aprobat prin H.C.L nr. 218/2015.

ART. 43 îndreptarul tarifelor solicitate

Tarifele vor fi calculate si intocmite potrivit Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007. Fisa de fundamentare insotita de memoriul tehnico-economic justificativ pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice serviciului se va prezenta pentru fiecare operațiune in parte, după cum urmeaza:

Obiective program unitar - Tip vectori tantari

Nr. crt.

Activitate si locație

Unitate de măsură

Tarif (lei/mp fara TVA)

Puncte acordate

DEZINSECTIE

1.

Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, luciu de apa, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local)

mp

10

2.

Spatii deschise din domeniul public, când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceata calda sau rece, montate pe autovehicule

mp

8

3.

Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (unitari de invatamant, spitale, adăposturi ALA si alte instituții publice).

mp

6

4.

Spatii comune inchise ale persoanelor fizice din asociațiile de proprietari tip condominiu (casa scării, subsol)

mp

4

5.

Cămine si canale aferente rețelelor edilitare din proprietatea Municipiului Ploiești etc.

mp

4

6.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când activitatea se executa cu aparate portabile

mp

3

O      J-

W Q 6d 45 £ £ O « e

7.

Combatere căpușe si alti paraziti - domeniul public (locuri de joaca, spatii verzi, parcuri etc.)

mp

4

8.

Obiective identificate ca reprezentând focare de infestare si care pot pune in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

mp ,

XX'

* ( wtt

XX

9.

Spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice si instituții publice, altele decât cele din subordinea Consiliului Local.

mp

Zw

10.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu si ale persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

2

11.

Subsoluri umede si inundate din proprietatea persoanelor fizice si juridice.

mp

2

TOTAL 1

50

DEZINFECTIE

12.

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

mp

4

13.

Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spitale, unitati de invatamant, adăposturi ALA si alte instituții publice).

mp

6

14.

Mijloace de transport in comun.

mp

3

15.

încăperi din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan (camere de precolectare + suprafața tobogan).

mp

3

16.

Locuri unde exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si animalelor.

mp

2

17.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local

mp

2

TOTAL2

20

DERATIZARE

18.

Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice subordonate Consiliului Local).

mp

5

19.

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

mp

4

20.

Spatii comune inchise de la persoanele fizice si asociațiile de proprietari din imobile tip condominiu (casa scării, subsol, camere de precolectare deșeuri).

mp

1I' w

«7--

aii ir i

21.

Cămine si canale aferente rețelelor rețelelor edilitare din proprietatea Municipiului Ploiești etc.

mp

22.

Spatii inchise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (adăposturi ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

mp

23.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

2

24.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice.

mp

2

25.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

2

26.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamentele din imobilele de tip condominiu.

mp

2

TOTAL 3

30

TOTAL GENERAL (TI + T2 + T3)

100

ANEXA NR. 1

LA CAIETUL DE SARCINI

ANEXA 1 la Caietul de sarcini

SCHIȚA PRIVIND PROGRAMUL UNITAR

1) Art. 103, alin 1 - intocmirea programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor se realizează anual de operator impreuna cu municipiul Ploiești, in funcție de prevederea bugetara privind respectarea acestuia


Tipul de vectori supusi tratamentuluiInsecte (dezinsectie)tantari


alti vectori


Viruși, bacterii, etc. (dezinfectie)


Obiectivele la care se aplica tratamentelSpatii deschise din domeniul public si privat al localității


Spatii deschise ale persoanelor fizice si juridice


Spatii comune inchise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice (casa scării, subsol si alte asemenea) Cămine si canale aferente retel^T^ehnicoârbtarePROGRAM UNITAR ANUAL

DEZINSECTIA

Tipul de vectori supusi tratamentului

Obiectivele la care se aplica tratamentele

Perioada de execuție

A. Tip vector tantari

I. Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești

1. Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața străzilor si suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local).

Frecventa: minim 3 tratamente/luna. sezon cald. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

II. Spatii deschise ale persoanelor fizice si juridice

2. Spatii deschise din domeniul public, când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare capacitate, generatoare de ceata rece sau calda, montate pe autovehicule.

Frecventa: minim 3 tratamente/luna. sezon cald. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

3. Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice când activitatea se executa cu aparate portabile.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de către aceștia.

HI. Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice

4. Spatii inchise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spatii ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

Frecventa: 8 tratamente/an sau ori de cate ori este nevoie. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

5. Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de către aceștia.

6. Spatii comune inchise ale persoanelor fizice din asociațiile de proprietari tip condominiu (casa scării, subsol).

Frecventa: 3 tratamente/an aprilie, iulie, septembrie. Decontarea se face de către aceștia sau de către municipiul Ploiești in funcție de prevederea bugetara alocata.

IV. Căminele si canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare

7. Cămine si canale aferente rețelelor apa canal, energie termica, etc.

Frecventa: 6 tratamente/an, sezonul caldr—

Decontarea se face de către admirfîstrâtorii f

.......—■* /-rețelelor tehnico-edilitare sau de-catre municiprajd Ploiești.                      /fc?/               \

Tipul de vectori supusi tratamentului

Obiectivele la care se aplica tratamentele

Perioada de execuție

B. Alt tip de vectori (muște, gandaci, păianjeni, etc.)

I. Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești

8. Combatere căpușe si alti paraziti - domeniul public (locuri de joaca, spatii verzi, parcuri etc.)

Frecventa: 1 tratament/an sau ori de cate ori este nevoie. Decontarea se face din bugetul local al municipului Ploiești.

9. Obiective identificate ca reprezentând focare de infestare si care pot pune in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

Frecventa: la solicitare - doar atunci când se constata, pe suprafața respectiva. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

II. Spatii deschise ale persoanelor fizice si juridice

10. Spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice, instituții publice altele decât cele din subordinea Consiliului Local.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de către aceștia.

m. Spatii închise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice

11. Spatii inchise ale clădirilor persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local si ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de aceștia.

12. Subsoluri umede si inundate din proprietatea persoanelor fizice si juridice.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de aceștia.


DEZINFECTIA


(vectori /^supusi imanentului


Tip vectori viruși, bacterii etc.


Obiectivele la care se aplica tratamentele


I. Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești


II. Spatii închise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice


Perioada de execuție


1. Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

Frecventa: 6 tratamente/an. sezon cald. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

2. Spatii închise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (unitati de invatamant, spitale, adăposturi ALA si alte instituții publice).

Frecventa: 8 tratamente/an sau ori de cate ori este nevoie. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

3. Mijloace de transport in comun.

Frecventa: 8 tratamente/an sau ori de cate ori este nevoie. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

4. încăperi din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan (camere de precolectare + suprafața tobogan).

Frecventa: La solicitare. Decontarea se face de municipiul Ploiești in funcție de prevederea bugetara.

5. Locuri in care exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

Frecventa: la solicitare si constatare. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

6. Spatii închise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice si instituțiilor publice care nu sunt in subordintea Consiliului Local.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de către aceștia.DERATIZAREA

Tipul de vectori supus i tratamentului

Obiectivele Ia care se aplica tratamentele

Perioada de execuție

Tip vectori rozătoare

I. Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești

1. Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local).

Frecventa: 4 tratamente/an (aprilie, iunie, septembrie, noiembrie). Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

2, Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

Frecventa: 4 tratamente/an. (aprilie, iunie, septembrie, noiembrie). Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești.

II. Spatii deschise ale persoanelor fizice si juridice

3. Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de către aceștia.

4. Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de către aceștia.

III. Spatii închise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice

5. Spatii închise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spatii ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

Frecventa: 8 tratamente/an sau ori de cate ori este nevoie. Decontarea se face din bugetul local al municipiului Ploiești

6. Spatii comune închise de la persoanele fizice si asociațiile de proprietari din imobile tip condominiu (casa scării, subsol, camere de precolectare deșeuri).

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de către aceștia sau din bugetul local al municipiului Ploiești in funcție de prevederea alocata.

7. Spatii închise ale clădirilor persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de către aceștia.

8. Spatii închise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobilele de tip condominiu.

Frecventa: la solicitare. Decontarea se face de către aceștia.

IV. Căminele si canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare

9. Cămine si canale aferente rețelelor, apa canal, energie, etc.

Frecventa: 4 tratamente/an. (aprilie, iulie, septembrie, noiembrie). Decontarea se face de către administratorii rețelelor tchnic^^dff^^^u de către municipiul Ploiești.

ANEXA NR. 2

LA CAIETUL DE SARCINI

ANEXA 2.1 la Caietul de sarcini


SUPRATA ZONELOR VERZI SI FOLIARA DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Zone verzi

DEZINSECTIE

DERATIZARE^

Nr. crt.

Denumirea zonei

Suprafața -mp-

1

ZV B-DUL BUCUREȘTI

38,996

38,996

2

GP B-DUL INDEPENDENTEI

44,249

44,249

3

GP GARA DE SUD

11,090

11,090

4

ZVSTR. DEMOCRAȚIEI

2,937

2,937

5

SCUAR STR. JIANU

3,900

3,900

6

SV BLOCURI EMINESCU

18,968

18,968

7

SV DEM.-MUZIC, P-ta Anton

9,352

9,352

8

Bl. JIANU

12,410

12,410

9

SVBL. MILCOV HASDEU

4,032

4,032

10

SV BL. B. BUCURESTI-IND.

18,789

18,789

11

CIMITIRUL ETERNITATEA

43,900

43,900

12

PIAȚA ANTON - SCUAR

2,760

2,760

13

ZV. DEMOCRAȚIEI

410

410

14

GP BAR. BUCOV ST. MOLL

14,800

14,800

15

ZV SOS. ȘTRANDULUI

18,435

18,435

16

ZV STR. MIRCEA CEL BATRAN

1,513

1,513

17

ZV STR SIGHET-G. DOJA

676

676

18

ZV STR. COVURULUI

143

143

19

ZVSTR. VBOLDUR

67

67

20

SCUAR BUNAVESTIRE

5,550

5,550

21

SCUAR STR. PRAGA

1,400

1,400

22

SV B. VESTIRE - GLOBULUI

400

400

23

ZV BL. MIHAI BRAVU

33,684

33,684

24

SV PÂRÂUL DAMBU

8,800

8,800

25

SCUAR BEREASCA

8,050

8,050

26

CIMITIRUL M. BRAVU

70,000

70,000

27

P DENDROLOGIC

28,700

28,700

28

PARC BUCOV-PLAJA

1,010,000

1,010,000

29

PARC GP CAMELIEI

23,777

23,777

30

PARC A. MURESANU

13,200

13,200

31

ZVSTR. AMURESANU

1,350

1,350

32

ZV TRANSILV.-TIPOGRAFIE

521

521

33

ZV GHE. DOJA

1,700

1,700

34

SCUAR GARA DE NORD

5,830

5,830

35

SCUAR TRIUNGI CAMELIEI

2,000

2,000

36

CIMITIRUL VllSOARA

78,600

78,600

37

B-DUL REPUBLICII (linie centura)

12,000

12,000

38

CIMITIRUL SOVIETIC ZV

817

817

39

SV RÂUL DAMBU

73,663

73,663

40

ZV LIZIERA NORD

8,700

8,700

41

ZVSOS NORDULUI

48,944

48,944

42

ZVSTR. GAGENI

13,790

13,790

43

ZVSTR. CAMELIEI

3,600

3,600

44

Polux, Nord, Ghe. Doja, A. Muresanu,. 24 lan, Republicii;)

325,233

325,233

45

ZV Sos Vestului (Rep-Cantac.)

24,870

24,870

46

ZV CANTACUZINO

21,048

21,04847

ZV DN 1 DR

12,000

12,000

48

ZV REPUBLICII (Part.- Sos. Nordului

7,939

7,939

49

ZV ROND SF VASILE + LATERALE

8,550

8,550

50

ZV RREPUBLICII NOU + BENZI

11,500

11,500

51

SV BL. MALU ROȘU +P ÎNALT

8,112

8,112

52

SV BL. I VACARESCU

44,014

44,014

53

SV CANTACUZINO

10,600

10,600

54

P CENTRU CIVIC GP

16,850

16,850

55

P AURORA

22,200

22,200

56

P HALELE CENTRU

5,500

5,500

57

ZV ȘOS VESTULUI

16,580

16,580

58

ZV CĂINENI-BIRUINȚEl

18,300

18,300

59

ZVGEN VMILEA

2,113

2,113

60

ZV BL 7 ETAJE

856

856

61

ZVTACHE IONESCU

856

856

62

ZV GRIVIȚEI E ZOLA

173

173

63

ZV ROND CATEDR. lOAN+lat.

9,420

9,420

64

ZV 13 SEPT.

693

693

65

ZV OMNIA

240

240

66

ZV GOLEȘTI

155

155

67

SV BL CIOCÂRLIA ALTEX

5,700

5,700

68

ZV T VLADIMIRESCU

1,050

1,050

69

ZV P. FARCAȘ/CANTACUZ.

792

792

70

ZV CINEMA MODERN

2,540

2,540

71

SV BL CENTRU

21,678

21,678

72

SV BL VEST 1

161,890

161,890

73

SV BL VEST 2

99,059

99,059

74

SV PENEȘ CURCANU

10,580

10,580

75

STATUIE CARAGIALE

1,140

1,140

76

SCUAR CINEMASCOP

900

900

77

ZV CARTIER VEST 2 (fosta UM)

33,358

33,358

78

P TINERETULUI

171,000

171,000

79

ZV STR. MĂRĂȘEȘTI

28,600

28,600

80

ZV CIMINTIR EROILOR

7,680

7,680

81

ZV GARA DE VEST

6,195

6,195

82

ZVSTR. 1907

661

661

83

ZV STR A IPĂTESCU

413

413

84

ZV STR. KUTUZOV/MĂRĂȘ.

284

284

85

PARC LIBERTĂȚII

15,000

15,000

86

ZV PIAȚĂ 9 MAI

7,080

7,080

87

SV BL 9 MAI

18,667

18,667

88

ZVSTR. EROILOR

7,680

7,680

89

ZV CIMINTIRUL BOLOVANI

2,420

2,420

90

CIMINTIRUL EROILOR

7,900

7,900

91

CIMINTIRUL BOLOVANI

148,700

148,700

92 Parc Municipal Vest

530,000

530,000

93 Hipodrom

190,000

190,000

Total 1

3,751,272

3,751,272
Suprafața foliara

DEZINSECTIE

DERATIZARE Â

Nr. crt.

Denumirea zonei

Suprafața -mp-        J

1

PARC B-DUL INDEPENDENTEI

31,755

//oș

2

GARA DE SUD

6,190

tas

3

LICEUL MIHAI VITEAZU

156

V0 =

4

DIMBU

3,800

5

PARC OBOR

3,534

0^

6

SENS GIRATORIU M. BRAVU

280

0

7

PARC BEREASCA

3,020

0

8

STEMA BUCOV

84

0

9

PARC BISERICA SF. DUMITRU

180

0

10

PARC BUNAVESTIRE

2,150

0

11

PARC PRAGA

650

0

12

PARC FLACARA

316

0

13

PARC UCECOM

686

0

14

TIPOGRAFIEI

180

0

15

COLONIE TELEAJEN

3,150

0

16

DN LIZIERA STEMA

6,512

0

17

CIMITIRUL EROILOR REPUBLICII

825

0

18

LIZIERA NORD

12,565

0

19

PARC CAMELIEI

10,362

0

20

PARC SF. ANDREI

3,305

0

21

PARC DENDROLOGIC

10,175

0

22

PARC CFR NORDULUI

16,375

0

23

PARC MUNICIPAL NORD

5,250

0

24

LIZIERA NOUA

35,500

0

25

BL. 24 IAN - PISTOL

3,050

0

26

GARA DE NORD

2,310

0

27

SCUAR TRANS. (Cameliei-Petuniei)

3,090

0

28

CART. MALU ROȘU

4,470

0

29

CART. I. VACARESCU

10,955

0

30

ROND GIRAT. SF. IOAN

457

0

31

CAS. SF. IOAN

340

0

32

ROND PIAȚA M. VITEAZU

476

0

33

CENTRU CIVIC

4,070

0

34

PARC HALE CENTRU

1,725

0

35

ALTEX SINDICATE

2,665

0

36

STATUIA CARAGIALE

650

0

37

H PRAHOVA-CIUFULICI

495

0

38

CINEMASCOP

240

0

39

FATA GOLEȘTI PARC

125

0

40

SOS. VESTULUI

8,200

0

41

ZV CAINENI

3,420

0

42

TRIUNGHI TATRA

85

0

43

ZV MODERN

1,430

0

44

LATERAL SF. IOAN

600

0

45

CART. P. CURCANU

1,100

0

46

PARC TINERETULUI

42,140

0

47

CIMITIRUL EROILOR

2,670

0

48

CIMITIRUL BOLOVANI

2,240

0

49

PARC ZV EROILOR

470

0

50

PARC ZV 1907

260

0

51

TRIUNGHI PLAIESILOR

90

0

52

PARC 9 MAI

1,570

0

53

GARA DE VEST

1,250

0

54

PARC LIBERTĂȚII

900

0

55

SCUAR CFR

185

0

Total 2

258,728

0

TOTAL = T1 + T2

DEZINSECTIE

DERATIZARE

4,010,000

3,751,272ANEXA 2.2 la Caietul de sarcini

SUPRAFAȚA LUCIU DE APĂ CĂMINE SI CANALIZĂRI DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI AFERENTE REȚELELOR EDILITARE

Luciu de apa

DEZINSECT1E

DERATIZARE

Nr. Crt.

Denumirea zonei

Suprafața -mp-

1

CANALIZARE MUN. PLOIEȘTI

20,000

20,000

Total

20,000

20,000

ANEXA 2.3 Ia Caietul de sarcini


SUPRAFAȚA SPATIILOR DESCHISE ALE INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SI SPITALE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DEZINSECTIE

-

DERATIZARE^

Nr. crt.

Unitati de invatamant

Suprafața -mp-

1

Colegiul National I.L. Caragiale

2424.00

2424.00

2

Colegiul National Mihai Viteazul

5727

5727

3

Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu

28434

28434

4

Colegiul Spiru Haret

8400

8400

5

Colegiul economic Virgil Madgearu

5412

5412

6

Colegiul National Jean Monnet

1732

1732

7

Colegiul National Nichita Stanescu

8675

8675

8

Liceul Ai. I. Cuza

845

845

9

Liceul de arta Carmen Sylvia

9861

9861

10

Colegiul Tehnic Elie Radu

17790

17790

11

Liceul de Transporturi

9940

9940

12

Grup Școlar Industrie Ușoara Ploiești

9736

9736

13

Grup Școlar Toma Socolescu Ploiești

10000

10000

14

Grădiniță nr. 51

7172

7172

15

Grup Școlar Industrial 1 Mai Ploiești

11200

11200

16

Grup Școlar Industrial de Petrol Teleajen Ploiești

13908

13908

17

Grup Școlar Adm si de Servicii Victor Slavescu

2416

2416

18

Școala nr. 8 Grigore Moisil + Grădiniță nr. 41

10828

10828

19

Școala nr. 4 Elena Doamna

5850

5850

20

Școala nr. 21 St. Vineri

1900

190021

Școala nr. 25 H.M. Berthelot

6704

6704

22

Școala nr. 23 Andrei Muresanu Ploiești

2339

2339 ff*

II c

23

Școala nr. 24 Sf. Apostol Andrei Ploiești

6298

6298

24

Școala nr. 15 M. Eminescu Ploiești

1480

1480

25

Școala nr. 16 Anton Pann+ Grădiniță nr.

14

1150

1150

26

Școala nr. 1 Radu Stanian Ploiești

4429

4429

27

Școala nr. 9 Rares Vodă

1413

1413

28

Școala nr. 10 G. Cosbuc

6300

6300

29

Școala nr. 11 Florin Comisei

4885

4885

30

Școala nr. 17 Ion Grigorescu

4100

4100

31

Școala nr. 19

Grădiniță nr. 6

250

250

32

Grădiniță 26

1100

1100

33

Școala nr. 29 Emil Palade

5660

5660

34

Școala nr. 3 Toma Caragiu

1934

1934

35

Școala nr. 22 cartier M. Apostol

2495

2495

36

Școala nr. 31 Nicolae lorga

5645

5645

37

Școala LA. Basarabescu

1340

1340

38

Grădiniță nr. 39 si Cresa nr. 39

2448

2448

39

Grădiniță cu program normal nr. 20

420

420

40

Școala Prof N. Simache

3992

3992

41

Școala I. Vacarescu

5438

5438

42

Școala nr. 5 Ion Creanga

2030

2030

43

Școala nr. 7 Candiano Popescu

5030

5030

44

Școala nr. 12 N. Titulescu

2759

2759

45

Școala nr. 14 Sf Vasile

1315

131546

Școala nr. 28 Nicolae Balcescu

5680

5680 /r

47

Grădiniță cu program normal nr. 7

290

290 I

I S

o

48

Grădiniță cu program normal nr. 3

408

408

49

Grădiniță cu progran normal nr. 4

547

547

50

Grădiniță cu progran normal nr. 5

185

185

51

Grădiniță cu program normal nr. 8

300

300

52

Grădiniță cu program normai nr. 9

215

215

53

Grădiniță cu program normal nr. 10

4254

4254

54

Grădiniță cu program normal nr. 12

3561

3561

55

Grădiniță cu program normal nr. 13

83

83

56

Grădiniță cu program normal nr. 17

5176

5176

57

Grădiniță cu program normal nr. 18

342

342

58

Grădiniță cu program normal nr. 21

1960

1960

59

Grădiniță cu program prelungit nr. 23

900

900

60

Grădiniță cu program prelungit nr. 24

562

562

61

Grădiniță cu program prelungit nr. 28

2594

2594

62

Grădiniță cu program prelungit nr. 30

2024

2024

63

Grădiniță cu program prelungit nr. 32

4343

4343

64

Grădiniță cu program prelungit nr. 33

1422

1422

65

Grădiniță cu program prelungit nr. 34

1105

1105

66

Grădiniță cu program prelungit nr. 35

280

280

67

Grădiniță cu program prelungit nr. 36

5514

5514

68

Grădiniță cu program prelungit nr. 37

173

173

69

Grădiniță cu program prelungit nr. 38

2218

2218

70

Grădiniță cu program prelungit nr. 40 si Cresa 40

8360

836071

Grădiniță cu program prelungit nr. 44

4659

4659

//

72

Grădiniță cu program prelungit nr. 47

2647

2647

! c? ' o

73

Grădiniță cu program prelungit nr. 49

1174

1174

V

74

Grădiniță cu program prelungit nr. 53

7560

7560

75

Cresa Upetrom

2621

2621

76

Spitalul de Pediatrie Ploiești

952

952

77

Statia de Epurare Ploiești

65700

65700

78

Grădiniță nr. 2

0

0

79

Școala nr. 13

0

0

TOTAL

391,013

391,013ANEXA 2.4 la Caietul de sarcini

SUPRAFAȚA SPATIILOR ÎNCHISE ALE INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚ SPITALE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DEZINSECTIE

DERATIZARE

DEZINFECTIE

Nr. crt.

Unitati de invatamant

Suprafața -mp-

1

Colegiul National I.L. Caragiale

12,102.50

4841.00

12,102.50

2

Colegiul National Mihai Viteazul

18690

7476

18690

3

Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu

21,392.50

8557.00

21,392.50

4

Colegiul Spiru Haret

30,940.00

12376.00

30,940.00

5

Colegiul economic Virgil Madgearu

21,555.00

8622.00

21,555.00

6

Colegiul National Jean Monnet

22,055.00

8822.00

22,055.00

7

Colegiul National Nichita Stanescu

10,500.00

4200.00

10,500.00

8

Liceul Al. I. Cuza

9,690.00

3876.00

9,690.00

9

Liceul de arta Carmen Sylvia

11,772.50

4709.00

11,772.50

10

Colegiul Tehnic Elie Radu

24,465.00

9786.00

24,465.00

11

Liceul de Transporturi

9,812.50

3925.00

9,812.50

12

Grup Școlar Industrie Ușoara Ploiești

20,147.50

8059.00

20,147.50

13

Grup Școlar Toma Socolescu Ploiești

10,017.00

4007.00

10,017.00

14

Grădiniță nr. 51

4,008.00

1603.00

4,008.00

15

Grup Școlar Industrial 1 Mai Ploiești

29,727.50

11891.00

29,727.50

16

Grup Școlar Industrial de Petrol Teleajen Ploiești

25,077.50

10031.00

25,077.50

17

Grup Școlar Adm si de Servicii Victor Slavescu

5,755.00

2302.00

5,755.00

18

Școala nr. 8 Grigore Moisil +

Grădiniță nr. 41

11,590.00

4636.00

11,590.00

19

Școala nr. 4 Elena Doamna

4,500.00

1800.00

4,500.00

20

Școala nr. 21 Sf. Vineri

7,902.50

3161.00

7902

21

Școala nr. 25 H.M. Berthelot

6,262.50

2505,00

/: /

22

Școala nr. 23 Andrei Muresanu Ploiești

7,935.00

3174,00

■7

T^S.OOJf?^

K

23

Școala nr. 24 Sf. Apostol Andrei Ploiești

13,075.00

5230.00

24

Școala nr. 15 M. Eminescu Ploiești

7,620.00

3048.00

7,620.00

25

Școala nr. 16 Anton Pann+

Gradinita nr. 14

5,032.50

2013.00

5,032.50

26

Școala nr. 1 Radu Stanian Ploiești

5,842.50

2337.00

5,842.50

27

Școala nr. 9 Rares Vodă

3,290.00

1316.00

3,290.00

28

Școala nr. 10 G. Cosbuc

3,500.00

1400,00

3,500.00

29

Școala nr. 11 Florin Comisei

2,905.00

1162.00

2,905.00

30

Școala nr. 17 Ion Grigorescu

6,500,00

2600.00

6,500.00

31

Școala nr. 19

Grădiniță nr. 6

1,875.00

750.00

1,875.00

32

Școala nr. 29 Emil Palade

6,610.00

2644.00

6,610.00

33

Școala nr. 3 Toma Caragiu

23,250.00

9300.00

23,250.00

34

Școala nr. 22 cartier M. Apostol

1,262.50

505.00

1,262.50

35

Școala nr. 31 Nicolae lorga

5,662.50

2265.00

5,662.50

36

Școala I.A. Basarabescu

6,450.00

2580.00

6,450.00

37

Grădiniță nr. 39 si Cresa nr. 39

3,780.00

1512.00

3,780.00

38

Grădiniță cu program normal nr. 20

200.00

80.00

200.00

39

Școala Prof N. Simache

10,897.50

4359.00

10,897.50

40

Școala I. Vacarescu

4,565.00

1826.00

4,565.00

41

Școala nr. 5 Ion Creanga

6,100.00

2440.00

6,100.00

42

Școala nr. 7 Candiano Popescu

6,295.00

2518.00

6,295.00

43

Școala nr. 12 N. Titulescu

2,645.00

1058.00

2,645.00

44

Școala nr. 14 Sf Vasile

7,200.00

2880.00

7,200.00

45

Școala nr. 28 Nicolae Balcescu

8,550.00

3420.00

8.550.00--^

46

Grădiniță cu program normal nr. 7

340.00

136.00

,Z^4;O':OS1JZ

47

Grădiniță cu program normal nr. 3

330.00

132.00

-ți?—

330.00   /[■

c                 . '•

48

Grădiniță cu progran normal nr. 4

507.50

203.00

\o|?5O r :

49

Grădiniță cu progran normal nr. 5

600.00

240.00

600.00

50

Grădiniță cu program normal nr. 8

510.00

204.00

510.00

51

Grădiniță cu program normal nr. 9

250.00

100.00

250.00

52

Grădiniță cu program normal nr. 10

1,380.00

552.00

1,380.00

53

Grădiniță cu program normal nr.

12

3,190.00

1276.00

3,190.00

54

Grădiniță cu program normal nr. 13

542.50

217.00

542.50

55

Grădiniță cu program normal nr.

17

2,142.51)

857.00

2,142.50

56

Grădiniță cu program normal nr. 18

200.00

80.00

200.00

57

Grădiniță cu program normal nr.

21

2,810.00

1124.00

2,810.00

58

Grădiniță cu program prelungit nr. 23

7,000.00

2800.00

7,000.00

59

Grădiniță cu program prelungit nr. 24

710.00

284.00

710.00

60

Grădiniță cu program prelungit nr.

28

6,005.00

2402.00

6,005.00

61

Grădiniță cu program prelungit nr. 30

2,820.00

1128.00

2,820.00

62

Grădiniță cu program prelungit nr. 32

2,892.50

1157.00

2,892.50

63

Grădiniță cu program prelungit nr. 33

5,360.00

2144.00

5,360.00

64

Grădiniță cu program prelungit nr. 34

892.50

357.00

892.50

65

Grădiniță cu program prelungit nr. 35

1,367.50

547.00

1,367.50

66

Grădiniță cu program prelungit nr. 36

9,830.00

3932.00

9,830.00

67

Grădiniță cu program prelungit nr. 37

630.00

252.00

630.00

68

Grădiniță cu program prelungit nr. 38

1,835.00

734.00

1,835.00

69

Grădiniță cu program prelungit nr.

40 si Cresa 40

4,540.00

1816.00

4,540.00

70

Grădiniță cu program prelungit nr. 44

4,000.00

1600.00

71

Grădiniță cu program prelungit nr. 47

3,782.50

1513.00

72

Grădiniță cu program prelungit nr. 49

4,725.00

1890.00

lîaB

73

Grădiniță cu program prelungit nr.

53

1,850.00

740.00

//ovâ mY lljșîsZpfi i

74

Cresa Upetrom

2,775.00

1110.00

2,775.00

75

Spitalul de Pediatrie Ploiești

9,225.00

3690.00

9,225.00

76

Statia de Epurare Ploiești

2,585.00

1034.00

2,585.00

77

Grădiniță nr. 2

550.00

220.00

550.00

78

Școala nr. 13

2,915.00

1166.00

2,915.00

TOTAL

558,097.50

223,239.0

558,097.50'a


ANEXA 2.5 la Caietul de sarcini


SUPRAFAȚA SPATIILOR ÎNCHISE ALE ADĂPOSTURILOR SPECIAL CIVILA PENTRU POPULAȚIEDEZINSECTIE

DERATIZARE

DEZINFECTIE

Nr. crt.

Număr adapost

Adresa

Suprafața -mp-

1

015-016

Aleea Vlasiei bl. 7A

300

300

300

2

017-018

Aleea Vlasiei bl. 7B

300

300

300

3

085-086

Arnauti bl. 56A

300

300

300

4

087-088

Arnauti bl. 56B

300   ,

300

300

5

094

Aurel Vlaicu nr. 22

150

150

150

6

071-072

Bahluiului bl. 141A

300

300

300

7

073-074

Bahluiului bl. 141B

300

300

300

8

075-076

Bahluiului bl. 149C

300

300

300

9

077-078

Bahluiului bl. 149D

300

300

300

10

079-080

Bahluiului bl. 154A

300

300

300

11

007-008

Bd. Republicii bl. 3B1

300

300

300

12

009-010

Bd. Republicii bl. 4A

300

300

300

13

011-012

Bd. Republicii bl. 4B

300

300

300

14

013-014

Bd. Republicii bl. 9B2

300

300

300

15

001-002

Calea București bl. 10B

300

300

300

16

005-006

Calea București bl. 5E

300

300

300

17

003-004

Calea București bl. 7B

300

300

300

18

029-030

Chimiei bl. 57

300

300

300

19

053-054

Cosminele bl. 179A

300

300

300

20

055-056

Cosminele bl. 181C

300

300

300

21

057-058

Cosminele bl. 181D

300

300

300

22

041-042

Dealu cu Piatra bl. 30A

300

300

300

23

043-044

Dealu cu Piatra bl. 30B

300

300

300

24

045-046

Dealu cu Piatra bl. 30C

300

300

300

25

047-048

Dealu cu Piatra bl. 30D

300

300

300

26

049-050

Dealu cu Piatra bl. 30E

300

300

300

27

051-052

Dealu cu Piatra bl. 30F

300

300

300

28

031-032

Deltei bl. 14A

300

300

300

29

033-034

Deltei bl. 14B

300

300

300

30

091

Domnișori bl. 85

150

150

15031

092

Domnișori bl. 86

150

15(Jog(

W®0 ?|

32

019-020

Ghe Doja bl. B2

400

400V^

33

089

Independentei nr. 1

50

50

34

039-040

Măgurii bl. 33B

300

300

35

025-026

Metalurgistilor bl. 51A

300

300

300

36

027-028

Metalurgistilor bl. 51B

300

300

300

37

081-082

Padina bl. 51A

300

300

300

38

083-084

Padina bl. 51B

300

300

300

39

090

Penes Curcanu bl. 156 A

150

150

150

40

021-022

Petrochimistilor bl. 49A

300

300

300

41

023-024

Petrochimistilor bl. 49B

300

300

300

42

035-036

Rasnovenilor bl. 57A

300

300

300

43

037-038

Rasnovenilor bl. 57B

300

300

300

44

093

Sabinelor nr. 18

80

80

80

45

059-060

Silistei bl. 157A

300

300

300

46

061-062

Silistei bl. 157B

300

300

300

47

063-064

Silistei bl. 158A

300

300

300

48

065-066

Silistei bl. 158B

300

300

300

49

067-068

Silistei bl. 160A

300

300

300

50

069-070

Silistei bl. 160B

300

300

300

TOTAL

14,030

14,030

14,030


ANEXA 2.6 la Caietul de sarcini


SUPRAFAȚA STRĂZILOR DIN MUNICIPIUL PLOIES

DEZINSECTIE


Dimensiune strada

Nr. crt.

Denumire tronson strada

Suprafața -mp-

Lungime

-m-

Lățime

-m-

1

1 MAI

500

100

5.0

2

13 DECEMBRIE

1,200

240

5.0

3

13 SEPTEMBRIE

1,350

225

6.0

4

24 IANUARIE

500

120

4.2

5

8 MARTIE

3,600

600

6.0

6

ABRUD

1,588

260

6.1

7

ACARULUI

830

170

4.9

8

ACVILEI

10,440

870

12.0

9

AEROPORTULUI

900

150

6.0

10

AFINELOR

1,200

240

5.0

11

AGRICULTORI

189

54

3.5

12

ALBAIULIA

9,000

1285

7.0

13

ALBĂSTRELELOR

1,680

210

8.0

14

ALBEȘTI

463

178

2.6

15

ALBINEI

1,536

256

6.0

16

ALBISOR

2,085

491

4.2

17

ALECU RUSSO

1,043

163

6.4

18

ALEXANDRU CEL BUN

1,868

279

6.7

19

ALEXANDRU DEPARATEAIX

1,524

242

6.3

20

ALEXANDRU DON ICI

1,050

210

5.0

21

ALEXANDRU GLINKA

2,295

340

6.8

22

ALEXANDRU LAPUSNEANL

2,800

400

7.0

23

ALEXANDRU MACHEDON

728

104

7.0

24

ALEXANDRU ODOBESCU

4,480

670

6.7

25

ALEXANDRU VLAHUTA

4,450

618

7.2

26

ALUNILOR

3,129

447

7.0

27

AMARADIEI

1,410

188

7.5

28

AMURGULUI

128

44

2.9

29

AMZEI

3,080

505

6.1

30

ANA IPATESCU

5,651

669

13.0/8.4

31

ANDREI IOACHIMESCU

1,011

158

6.4

32

ANDREI MURESANU

9,454

160

940

6,8

8,9

33

ANOTIMPULUI

2,496

480

5.2

34

ANTON PANN

1,176

168

7.0

35

ANUL 1848

1,000

200

5.0

36

ANUL 1907

3,430

490

7.0

37

APELOR

12,100

1550

12.0/7.0

38

APRODUL PURICE

1,875

250

7.5

39

ARBORILOR

4,270

610

7.0

40

ARCAȘI

2,821

317

8.9

41

ARCULUI

2,593

455

5.7

42

ARCUȘULUI

850

109

7.8

43

ARDEALULUI

530

100

5.3

44

ARGEȘ

1,246

257

4.8

45

ARH. ION MINCU

1,206

173

7.0

46

ARH. TOMA SOCOLESCU

2,804

308

9.1

47

ARHIMEDE

2,170

310

7.0

48

ARIESULUI

650

130

5.0

49

ARINULUI

1,550

310

5'0

50

ARMASILOR

3,570

541

6.6

51

ARMONIEI

904

133

6,8,

52

ARNAUTI

1,680

240

7<Q

53

ARNOTA

520

130

4VS

54

ARON VODĂ

704

160

4.4

55

ARȚARULUI

1,890

270

7.0

56

ARTEI

630

97

6.5

57

ASTREI

2,256

282

8.0

58

ATELIERULUI

3,448

431

8.0

59

AUGUST TREBONIU LAURI

770

110

7.0

60

AUREL VLAICU

1,472

230

6.4

61

AURORA

506

110

4.6

62

AUSTRULUI

240

60

4.0

63

AVIATORILOR

620

100

6.0

64

AVINTULUI

1,563

260

6.0

65

AVRAM IANCU

980

140

7.0

66

AZUGA

4,939

449

11.0

67

AZURULUI

241

56

4.3

68

BACIULUI

550

110

5.0

69

BADESTI

1,974

188

13.5/7.0

70

BAHLUIULUI

4,410

630

7.0

71

BAICOI

3,340

334

10.0

72

BAIULUI

975

130

7.5

73

BANATULUI

1,931

333

5.8

74

BĂNEȘTI

1,608

335

4.8

75

BANU MĂRĂCINE

336

70

4.8

76

BARAOLTULUI

3,000

600

5.0

77

BARBU CATARGIU

804

120

6.7

78

BARBU CONSTANTINESCU

1,406

145

9.7

79

BARBU DELAVRANCEA

1,380

225

6.1

80

BARBU ȘTIRBEI

1,966

342

5.7

81

BARCANESTI

5,700

760

7.5

82

BASARABILOR

1,875

250

7.5

83

B-DUL BUCUREȘTI

30,800

2200

14.0

84

B-DUL INDEPENDENTEI

16,368

1364

12.0

85

B-DUL PETROLULUI

23,885

2810

10.0+7.0/2

86

B-DUL REPUBLICII

71,900

4450

14

22

18

14

87

BEIUS

570

950

0.6

88

BERCENI

440

110

4.0

89

BERESTl

1,540

285

5.4

90

BERZEI

1,022

276

3.7

91

BIBESCU VODĂ

671

129

5.2

92

BICAZ

1,428

280

5.1

93

BIHORULUI

670

149

4.5

94

BIRSEI

552

120

4.6

95

BIRUINȚEI

840

270

3.1

96

BIRZAVA

448

128

3.5

97

BISTRIȚEI

400

80

5.0

98

BOBILNA

7,424

1160

6.4

99

BODOCULUI

2,201

310

7.1

100

BOGDAN PETRICEICU HAS

6,232

820

7.6

101

BOGDAN VODĂ

510

100

5.1

102

BOIAN

1,380

189

7.3

103

BOLDESCU

1,400

205

6.8104

BORSEC

400

800

0.5

105

BORZESTI

52

40

1.3

106

BRADETULUl

1,382

234

5.9

107

BRADULUI

1,610

230

7.®

108

BRANCIOG

750

250

3.(«

109

BRANULUl

383

65

5.$

110

BRAȘOVENI

908

118

7.T

111

BRATES

566

177

3.2

112

BRATOCEA

1,300

260

5.0

113

BRAZDEI

2,966

400

7.4

114

BREBENEI

1,125

225

5.0

116

BRINCOVEANU VODĂ

1,944

436

4.5

117

BRINDUSELOR

10,980

915

12.0

118

BRUMARELELOR

1,550

310

5.0

119

BUCEGI

910

130

7.0

120

BUCSOIUL

880

110

8.0

121

BUJORILOR

1,410

210

6.7

122

BUNAVESTIRE

15,198

1727

8.8

123

BUREBISTA

358

120

3.0

124

BUSTENARI

5,474

550

10.0

125

BUSUIOCULUI

1,470

210

7.0

126

BUZĂULUI

1,025

100

10.3

127

BUZESTI

1,025

201

5.1

128

C.T.GRIGORESCU

1,506

189

8.0

129

CAINENI

1,361

294

4.6

130

CAISULUI

200

41

4.9

131

CALABREAZA

174

62

2.8

132

CALARASI

2,080

260

8.0

133

CALIMAN

7,003

1015

6.9

134

CALMATUI

500

100

5.0

135

CALOMFIRESCU

3,424

434

7.9

136

CALTUNASI

1,610

230

7.0

137

CALUGARENI

1,100

200

5.5

138

CALUSARI

297

54

5.5

139

CAMELIEI

9,250

1850

5.0

140

CĂMINELOR

150

50

3.0

141

CANARULUI

11,400

950

12.0

142

CANDIANO POPESCU

1,568

245

6.4

143

CAPORAL TRAIAN DUMITR

2,500

500

5.0

144

CĂPRIOARELOR

280

70

4.0

145

CĂPȘUNILOR

2,450

350

7.0

146

CARAIMAN

495

110

4.5

147

CARAMIDARI

626

108

5.8

148

CARPATI

1,040

80

13.0

149

CARPENULUI

4,737

758

6.2

150

CĂRVUNARILOR

1,184

230

5.1

151

CASIN

3,060

480

6.4

152

CASTANILOR

2,170

310

7.0

153

CASTOR

1,200

250

4.8

154

CATARINA VARGA

221

46

4.8

155

CATINEI

1,880

470

4.0

156

CATUNU

360

900

0.4

157

CAVALULUI

1,830

300

6.1

158

CAZĂRMII

330

40

8.3

159

CEAHLAU

951

104

9.1

160

CERASULUI

176

88

2.0

161

CERBULUI

9,144

76.2

12.0

162

CERCELUȘ

3,036

440

6.9

163

CERCULUI

474

206

2.3

164

CERNA

1,280

200

6.4

165

CERNICA

720

180

4.0

166

CETINEI

4,570

457

10.0167

CEZAR BOLLIAC

1,992

332

6.0

168

CHARLES DARWIN

1,080

180

6.0

169

CHEIA

1,069

230

4.6

170

CHILIA

280

65

4.3

171

CHIMIEI

3,864

230

6.8/10.0

172

CHINDIEI

931

194

4.8

173

CIBINULUI

750

250

3.0

174

CICERO

756

180

4.2

175

CIMBRULUI

3,250

650

5.0

176

CIMPINITA

240

120

2.0

177

CIMPOIULUI

500

100

5.0

178

CfOCIRLIEI

11,400

950

12.0

179

CIOPLEA

1,248

320

3.9

180

CIPRIAN PORUMBESCU

1,496

136

11.0

181

CIRESOAIA

2,200

275

8.0

182

CIREZARILOR

625

125

5.0

183

CIUCAS

440

110

4.0

184

ClUCULUl

1,000

200

5.0

185

CLABUCET

280

7,0

4.0

186

CLAUDIU

171

57

3.0

187

CLEMENTEI

2,337

410

5.7

188

CLOPOTARI

1,740

240

7.3

189

CLOPOȚEI

3,080

440

7.0

190

CLUBULUI

650

130

5.0

191

CLUJULUI

960

160

6.0

192

CODRUL COSMINULUI

844

201

4.2

193

CODRULUI

620

155

4.0

194

COLINII

3,828

612

6.25

195

COLTEI

256

38

6.7

196

COMANA

353

82

4.3

197

COMETULUI

1,152

240

4.8

198

CONCORDIEI

350

100

3.5

199

CONSTANTEI

972

180

5.4

200

CONSTANTIN BREZEANU

2,625

750

3.5

201

CONSTANTIN D. GHEREA

4,800

50/300

0.9

202

CONSTANTIN MILLE

840

210

4.0

203

CONSTANTIN STERE

570

100

5.7

204

CONSTRUCTORILOR

517

94

5.5

205

COOPERAȚIEI

460

10/50

6.0/8.0

206

CORĂBIEI

400

80

5.0

207

CORLATESTI

5,250

600

8.8

208

CORNATEL

8,844

737

12.0

209

CORNULUI

877

214

4.1

210

COSANZEANA

344

80

4.3

211

COSARI

1,371

154

8.9

212

COSMESTI

1,757

303

5.8

213

COSMINELE

6,230

890

7.0

214

COSMONAUTILOR

500

100

5.0

215

COSMOS

240

600

0.4

216

COSNA

480

154

3.1

217

COSTACHE NEGRI

1,220

182

6.7

218

COSTACHE NEGRUZZI

1,876

386

4.9

219

COSTILEI

363

98

3.7

220

COVURULUI

2,820

470

6.0

221

COZIA

2,438

460

5.3

222

CPT. AV. POPESCU CIOCAI

2,670

307

8.7

223

CRĂIȚELOR

2,556

310

8.2

224

CRAZNA

324

90

3.6

225

CREUZOT

2,588

320

8.1

226

CRINGASI

1,440

180

8.0

227

CRINGULUI

4,802

686

7.0

228

CRINULUI

1,365

210

6.5229

CRISAN

3,807

540

7.1

230

CRISMARITELOR

3,150

450

7.0

231

CRISTIANUL

2,111

364

5.8

232

CRISULUl

568

142

4.0

233

CRIVATULUI

1,410

266

5.3

234

CRIZANTEMELOR

1,375

275

5.ț0

235

CUMPĂTULUI

940

180

5.2

236

CUPTOARELOR

6,000

750

8.0

237

CURCUBEULUI

2,030

385

5.3

238

CUZA VODĂ

2,744

300

9.1

239

DACIEI

707

202

3.5

240

DALIEI

780

130

6.0

241

DAMBOVITA

1,699

330

5.1

242

DEALU CU PIATRA

1,000

200

5.0

243

DECEBAL

2,835

443

6.4

244

DEDITEL

625

125

5.0

245

DELFINULUI

10,812

901

12.0

246

DELTEI

1,258

262

4.8

247

DEMOCRAȚIEI

14,450

500/850

8.5/12,0

248

DEPOULUI

8,260

1180

7.0

249

DEPOZITELOR

7,500

1500

5.0

250

DEZROBIRII

1,800

360

5.0

251

DIACONUL CORESI

625

125

5.0

252

DILIGENTEI

2,028

338

6.0

253

DIMBULUI

1,438

274

5.2

254

DIMITRIE BOLINTINEANU

2,668

460

5.8

255

DIMITRIE CANTEMIR

1,715

245

7.0

256

DOAGA

950

190

5.0

257

DOAMNA STANCA

445

84

5.3

258

DOGARILOR

739

174

4.2

259

DOMNIȘORI

10,321

1190

8.7

260

DORNA

1,360

170

8.0

261

DOROBANȚI

2,050

410

5.0

262

DORULUI

1,037

250

4.1

263

DR. BAGDAZAR

1,949

260

7.5

264

DR. CAROL DAVILA

2,054

446

4.6

265

DR. GHEORGHE PETRESC

2,923

504

5.8

266

DR. TOMA IONESCU

2,676

446

6.0

267

DR. VICTOR BABES

884

170

5.2

268

DRAGOS VODĂ

2,188

374

5.9

269

DREPTĂȚII

1,000

200

5.0

270

DREZINEI

630

140

4.5

271

DRUMUL SERII

11,206

1088

10.3

272

DUCA VODĂ

1,390

278

5.0

273

DU M BRAVEI

2,170

310

7.0

274

DUMBRĂVENI

2,170

310

7.0

275

DUNĂRII

1,253

174

7.2

276

ECATERINA TEODOROIU

1,058

147

7.2

277

ECOULUI

114

38

3.0

278

ELENA DOAMNA

6,216

740

8.4

279

ELEVILOR

750

250

3.0

280

EMIL RACOVITA

260

65

4.0

281

EMILE ZOLLA

4,320

360

12.0

282

ENERGIEI

4,920

820

6.0

283

EROILOR

9,840

1200

8.2

284

EROUL NECUNOSCUT

1,320

300

4.4

285

EUFROSIN POTECA

1,064

140

7.6

286

FABRICILOR

6,084

780

7.8

287

FĂCLIEI

1,080

360

3.0

288

FAGARAS

1,586

206

7.7

289

FĂGET

840

140

6.0

290

FAGULUI

2,590

370

7.0291

FA! NARI

364

130

2.8

292

FANȚI N ELE

2,100

350

6.0

293

FAT-FRUMOS

910

150

6.1

294

FAURARI

1,295

156

8.3

295

FECIOAREI

420

60

7.0

296

FERIGII

10,080

840

12.0

297

FEROVIARILOR

535

113

4.7

298

FIERARILOR

5,670

420

18.0/9.0

299

FINTA

1,173

255

4.6

300

FLACARA

576

80

7.2

301

FLORARILOR

1,620

300

5.4

302

FLORILOR

702

117

6.0

303

FLUTURILOR

11,040

920

12.0

304

FOIȘOR

550

110

5.0

305

FORTUNEI

1,750

324

5.4

306

FRAGILOR

2,380

340

7.0

307

FRASINET

2,250

375

6.0

308

FRASINULUI

1,120

160

7.0

309

FRĂȚIEI

840

120

7.0

310

FREAMĂTULUI

184

80

2.3

311

FRUCTELOR

327

71

4.6

312

FRUNZELOR

210

70

3.0

313

FUIORULUI

250

50

5.0

314

FUNDENI

650

143

4.5

315

FURNALULUI

1,000

200

5.0

316

FURNICA

624

130

4.8

317

GAGENI

15,133

1735

8.7

318

GAROAFELOR

1,225

175

7.0

319

GATERULUI

9,920

1240

8.0

320

GAZETEI

247

52

4.8

321

GEORGE BARITIU

1,235

130

9.5

322

GEORGE COSBUC

2,385

300

8.0

323

GEORGE TOPIRCEANU

1,292

190

6.8

324

GHEORGHE ASACHI

1,260

210

6.0

325

GHEORGHE DOJA

19,860

1000/980

13.0/7.0

326

GHEORGHE GR. CANTACU

31,900

2700/700

10.0/7.0

327

GHEORGHE LAZAR

2,013

122/100

10.6/7.2

328

GHEORGHE SINCAI

1,901

388

4.9

329

GHEORGHE SION

665

133

5.0

330

GHEORGHE TITEICA

2,553

304

8.4

331

GHIGHIULUI

13,650

1950

7.0

332

GHILCOS

1,425

190

7.5

333

GHIMES

436

68

6.4

334

GHIMPAȚI

1,440

160

9.0

335

GHIOCEI

1,568

280

5.6

336

GILOTRULUI

1,360

170

8.0

337

GINDULUI

1,170

130

9.0

338

GIRLEI

5,184

470

11.0

339

GLADIOLELOR

625

125

5.0

340

GLOBULUI

364

54

6.7

341

GODEANU

1,000

200

5.0

342

GOLEȘTI

2,516

370

6.8

343

GORASLAU

660

165

4.0

344

GORNISTILOR

200

50

4.0

345

GORUNULUI

2,480

355

7.0

346

GRĂDINARI

3,460

480

7.2

347

GRĂDINILOR

360

900

0.4

348

G-RAL EREMIA GRIGORES

9,000

1125

8.0

349

G-RAL GHEORGHE MAGHF

1,715

268

6.4

350

G-RAL ION DRAGALINA

3,000

350

8.5

351

G-RAL TRAIAN MOSOIU

671

110

6.1352

G-RALVASILE MILEA

4,230

90/160/50

12.0/15.0/

15.0

353

GRĂNICERI

1,395

310

4.5

354

GRANITULUI

1,854

180

10.3

355

GRAURULUI

1,351

193

7.0

356

GRAUSORULUI

1,000

200

5.0

357

GRIGORE ALEXANDRESCL

625

125

5.0

358

GRIGORE TOCILESCU

900

150

6.0

359

GRINDULUI

780

260

3.0

360

GRIVITEI

4,200

300

14.0

361

GUTUILOR

750

150

5

362

HANIBAL

1,243

113

11.0

363

HARPEI

1,285

252

5.1

364

HORATIU

539

70

7.7

365

HOREI

420

70

6.0

366

HOREZULUI

1,410

155

9.1

367

HORIA

2,027

260

7.8

368

HORTENSIEI

600

100

6.0

369

lALOMITEI

744

240

3.1

370

IASOMIEI.

1,568

224

7.0

371

IASULUI

822

120

6.9

372

IAZULUI

304

80

3.8

373

IENACHITAVACARESCU

4,125

550

7.5

374

IEZARULUI

1,600

400

4.0

375

INDUSTRIEI

6,080

800

7.6

376

INEU

720

120

6.0

377

ÎNFRĂȚIRII

1,625

325

5.0

378

INOTESTI

6,698

550

12.2

379

INULUI

420

70

6.0

380

ION CREANGA

1,350

250

5.4

381

ION GHICA

822

123

6.7

382

ION HELIADE RADULESCU

1,109

198

5.6

383

ION LUCA CARAGIALE

5,440

680

8.0

384

ION MAIORESCU

1,305

229

5.7

385

ION NECULCE

1,436

271

5.3

386

ION RUSU SIRIANU

1,861

263

7.1

387

ION ABASARABESCU

469

70

6.7

388

ISTRITA

300

750

0.4

389

ITALIANA

1,110

200

5.6

390

IULIU MANIU

2,072

339

6.1

391

IVAN V. MICIURIN

1,271

170

7.5

392

IZLAZULUI

5,298

459

9.8

393

IZVOARE

5,278

926

5.7

394

IZVORAS

280

700

0.4

395

JEPILOR

895

179

5.0

396

JIANU

625

250

2.5

397

JIJIEI

690

115

6.0

398

JIULUI

1,040

260

4.0

399

JUNIORILOR

375

75

5.0

400

JUPITER

1,530

300

5.1

401

KUTUZOV

1,022

146

7.0

402

LABIRINT

155

62

2.5

403

LABORATORULUI

5,600

800

7.0

404

LACAUTI

375

150

2.5

405

LĂCRĂMIOARELOR

1,125

225

5.0

406

LACUL BILEA

1,000

200

5.0

407

LACULUI

1,040

130

8.0

408

LALELELOR

1,470

210

7.0

409

LAMIITEI

2,905

415

7.0

410

LANULUI

270

900

0.3

411

LAPTARI

375

75

5.0

412

LAPUSNA

1,980

300

6.6413

LĂSTUNULUI

9,600

800

12.0

414

LATINA

320

80

4.0

415

LAURILOR

375

75

5.0

416

LAUTARI

833

170

4.9

417

LEANDRULUI

1,540

220

7.Qf

418

LEBEDEI

896

140

6.4.

419

LEMNARI

1,560

416

3.8

420

LEONARD DOROFTEI

414

138

3.0

421

LEULUI

1,496

267

5.6

422

LEVANTICA

250

100

2.5

423

LIBELULEI

250

100

2.5

424

LIBERTĂȚII

7,200

750/200

8.0/6.0

425

LICURICI

228

60

3.8

426

LILIACULUI

1,330

190

7.0

427

LINARIEI

1,250

250

5.0

428

LIREI

336

70

4.8

429

LIVEZILOR

1,858

177

10.5

430

LOBACEVSCHI N.

4,140

460

9.0

431

LOCOMOTIVEI

1,785

180

9.9

432

LOGOFĂTUL TAUTU

1,443

260

5.6

433

LOPATARI

217

83

2.6

434

LOTRULUI

1,260

140

9.0

435

LUCA ARBORE

1,274

245

5.2

436

LUCEAFĂRULUI

308

44

7.0

437

LUCERNEI

4,400

440

10.0

438

LUGOJANA

1,805

190

9.5

439

LUMINII

1,600

291

5.5

440

LUMINIȘULUI

3,320

332

10.0

441

LUMINIȚEI

660

110

6.0

442

LUNCA PRUTULUI

1,953

180

10.9

443

LUPENI

10,972

1330

8.2

444

LUPTĂTORILOR

1,352

276

4.9

445

MACAZULUI

80

20

4.0

446

MĂCEȘULUI

2,331

333

7.0

447

MACULUI

3,096

516

6.0

448

MAGHIRANULUI

1,540

220

7.0

449

MAGNOLIEI

50

17

3.0

450

MĂGURII

675

225

3.0

451

MAIOR SONTU

960

170

5.6

452

MĂLINULUI

846

151

5.6

453

MALU ROȘU

12,600

1200/300

8.7/7.2

454

MARAMUREȘ

4,452

459

9.7

455

MARASESTI

21,175

2750

7.7

456

MAREȘAL AVERESCU

1,152

180

6.4

457

MARGARETELOR

1,416

210

6.7

458

MĂRGĂRITARULUI

2,450

350

7.0

459

MARIN BRUTARU

2,080

260

8.0

460

MARIN MEHEDINTEANU

15,360

1280

12.0

461

MATASARI

97

36

2.7

462

MATEI BASARAB

3,151

573

5.5

463

MECET

1,133

220

5.2

464

MERCURULUI

1,298

245

5.3

465

MERIDIANE

210

50

4.2

466

MERILOR

1,250

180

6.9

467

MESTEACĂNULUI

1,624

232

7.0

468

MEȘTERUL MANOLE

1,471

154

9.6

469

METALURGISTILOR

800

240

3.3

470

MICA

750

150

5.0

471

MICSUNELELOR

1,680

240

7.0

472

MIEILOR

79

36

2.2

473

MIERLEI

10,284

857

12.0

474

MIHAI BRAVU

33,640

3144

10.7

5 ( i ^L'

-p’î T'

\ v

\ : z» ■. '


* r” “V?L'' CL


475

MIHAI EMINESCU

6,364

860

7.4

476

MIHAIL KOGALNICEANU

3,196

340

9.4

477

MILCOV

2,208

320

6.9 i

478

MILITARI

2,875

500

5.8/

479

MIMIULUI

7,000

640

io.g

480

MINDRA

548

148

? A 1

481

MINELOR

320

80

4.0^

482

MINERVA

2,250

450

5.0

483

MIORIȚA

590

94

6.3

484

MIRCEA CEL BATRIN

12,250

1460/145

7.0/14.0

485

MIRON COSTIN

3,012

563

5.3

486

MITROPOLITUL DOSOFTEl

290

100

2.9

487

MITROPOLITUL VARLAAM

259

70

3.7

488

MOARA NOUA

200

500

0.4

489

MOCANILOR

800

200

4.0

490

MOLDOVEI

305

47

6.5

491

MOLIFTULUI

1,610

230

7.0

492

MORENI

4,053

579

7.0

493

MORILOR

550

50

11.0

494

MOS ION ROATA

2,232

372

6.0

495

MOȘNENI

1,125

225

5.0

496

MOȚILOR

2,365

396

6.0

497

MOTRULUI

500

100

5.0

498

M-TII DOBROGEI

2,098

247

8.5

499

MUGURILOR

1,020

170

6.0

500

MUNCII

876

120

7.3

501

MUNTELUI

206

55

3.7

502

MUNTENIEI

1,405

281

5.0

503

MURELOR

1,410

285

4.9

504

MUREȘ

720

120

6.0

505

MUSCATELOR

1,785

255

7.0

506

MUSCEL

81

45

1.8

507

MUȘEȚELULUI

2,088

360

5.8

508

MUZELOR

1,140

215

5.3

509

NAIULUI

125

48

2.6

510

NALBEI

625

125

5.0

511

NAMOLOASA

1,029

210

4.9

512

NARCISELOR

2,100

300

7.0

513

NAȚIUNII

3,120

480

6.5

514

NEAGOE BASARAB

4,634

800

5.8

515

NEAJLOV

765

153

5.0

516

NEGOIUL

509

90

5.7

517

NEGRU VODĂ

3,115

537

5.8

518

NEGURII

1,064

190

5.6

519

NEPTUN

1,068

178

6.0

520

NICHITA STANESCU

520

130

4.0

521

NICOLAE BALCESCU

4,050

500

8.1

522

NICOLAE FILIMON

1,456

224

6.5

523

NICOLAE FILIPESCU

900

90

10.0

524

NICOLAE IORGA

2,171

500

4.3

525

NICOLAE SIMACHE

625

200

3.1

526

NICOLAE TITULESCU

4,741

878

5.4

527

NICOPOLE

4,071

690

5.9

528

NICOVALEI

1,340

200

6.7

529

NOVAC

732

122

6.0

530

NUCETULUI

1,500

250

6.0

531

NUCILOR

2,562

420

6.1

532

NUFĂRULUI

1,357

174

7.8

533

OBORULUI

5,280

440

12.0

534

OGORULUI

150

500

0.3

535

OITUZ

1,792

320

5.6

536

OLIMP

464

116

4.0537

OLTENI

464

116

4.0

538

OLTULUI

2,011

383

5.25

539

ORZARI

324

90

3.6

540

OSTAȘILOR

1,085

162

6.7

541

OTELULUI

280

80

3.5

542

OVIDIU

388

97

4.0

543

PĂCII

3,000

500

6.0

544

PACURETI

2,500

500

5.0

545

PADINA

1,050

150

7.0

546

PĂDURII

2,422

346

7.0

547

PAJUREI

438

175

2.5

548

PALANCA

1,564

184

8.5

549

PĂLTINIȘ

1,167

278

4.2

550

PALTINULUI

1,564

184

8.5

551

PANCIU

1,428

218

6.6

552

PANDURILOR

1,625

250

6.5

553

PARASUTISTILOR

1,750

500

3.5

554

PARIS

979

110

8.9

555

PASAJ OMNIA

300

-

-

556

PASTORILOR

375

100

3.8

557

PATRIEI

1,287

260

5.0

558

PAUL CONSTANTINESCU

375

100

3.8

559

PELINULUI

2,510

420

6.0

560

PENES CURCANUL

4,656

490

9.5

561

PERILOR

1,080

120

9.0

562

PERIS

264

66

4.0

563

PERSANI

1,000

280

3.6

564

PESCARUS

374

104

3.6

565

PETRARCA

1,870

340

5.5

566

PETRE NEGULESCU

1,954

216

9.0

567

PETRICEICU VODĂ

468

104

4.5

568

PETROCHIMISTILOR

1,875

240

7.8

569

PETRONIU

360

72

5.0

570

PETRU CERCEL

875

175

5.0

571

PETRU MAIOR

1,033

181

5.7

572

PETRU MUSAT

580

100

5.8

573

PETRU PONI

1,020

150

6.8

574

PETUNIEI

1,250

250

5.0

575

PIAȚA 1 DECEMBRIE 1918

7,500

720

10.4

576

PIAȚA EROILOR

200

-

-

577

PIAȚA MIHAI VITEAZUL

200

-

-

578

PIAȚA VICTORIEI

3,000

150

20.0

579

PIATRA CRAI ULUI

576

64

9.0

580

PICHETULUI

640

160

4.0

581

PICTOR BARBU ISCOVESC

2,871

495

5.8

582

PICTOR NEGULICI ION

1,245

150

8.3

583

PICTOR ROSENTHAL

17,691

1053/130

13.9/23.5

584

PIELARI

7,701

1050

7.3

585

PIERSICULUI

1,540

220

7.0

586

PIETll

927

103

9.0

587

PIETRARILOR

975

150

6.5

588

PINULUI

516

120

4.3

589

PIRIULUI

200

500

0.4

590

PISCULUI

250

50

5.0

591

PLAI ESI LOR

6,458

580

11.1

592

PLAIULUI

600

100

6.0

593

PLATOȘEI

480

120

4.0

594

PLEVNEI

400

80

5.0

595

PLOILOR

594

132

4.5

596

PLOPILOR

3,570

510

7.0

597

PLUGARILOR

851

133

6.4

598

PLUTELOR

10,800

900

12.0599

POD FERO

9,800

653

15,0

600

POD FEROI

9,800

653

15.0

601

POD GARA DE SUD

9,800

1000

9.8

602

POD ITAU

7,200

600

12.0

603

POD TARGOVISTE

4,550

650

7.Q

604

POD TATARANI

6,575

450/200

9.5/11.1

605

POD VĂLENI

400

6,0

6.fc

607

PODEȚULUI

426

110

3.$

608

PODUL DE LEMN

500

100

5.0

609

PODUL ÎNALT

5,320

380

14.0

610

POETUL ANGHELV.

895

179

5.0

611

POIENIȚEI

2,299

291

7.9

612

POLIGONULUI

7,225

900

8.0

613

POLUX

720

180

4.0

614

POMILOR

2,170

310

7.0

615

POMPELOR

6,187

825

7.5

616

POMPIERILOR

1,400

175

8.0

617

POPA FARCAS

5,985

665

9.0

618

POPA ȘAPCA

740

148

5.0

619

PORTITA

520

100

5.2

620

PORUMBACU

231

55

4.2

621

PORUMBIȚEI

250

100

2.5

622

POSADA

136

47

2.9

623

POSTĂVARUL

225

50

4.5

624

POȘTEI

8,250

750

11.0

625

PRAGA

3,357

425

7.9

626

PRAHOVEI

950

190

5.0

627

PREDEAL

2,373

353

6.7

628

PREDELUS

440

110

4.0

629

PRIGORIEI

9,120

760

12.0

630

PRIMĂVERII

1,805

354

5.1

631

PRINCIPATELE UNITE

823

168

4.9

632

PRISLOP

2,160

150

14.4

633

PRIVIGHETORII

949

130

8.4/6.2

634

PROF. DR. GH. MARINESCI

930

155

6.0

635

PROF. DR. RAINER

511

74

6.9

636

PROF. ION T. GRIGORE

1,925

250

7.7

637

PROFESORILOR

700

125

5.6

638

PROGRESULUI

217

75

2.9

639

PRUNDULUI

50

17

3.0

640

PRUNILOR

1,540

220

7.0

641

PRUT

147

42

3.5

642

PUTNA

2,625

525

5.0

643

PUȚUL CU APA RECE

2,289

327

7.0

644

RĂCHITEI

11,400

950

12.0

645

RADU CEL MARE

1,380

230

6.0

646

RADU DE LA AFUMAȚI

3,696

528

7.0

647

RADU STANIAN

500

100

5.0

648

RAFINORILOR

2,812

375

7.5

649

RAHOVEI

2,700

406

6.7

650

RAMUREL

340

66

5.2

651

RÂPELOR

750

150

5.0

652

RAPSODIEI

2,250

450

5.0

653

RARAU

250

50

5.0

654

RARES VODĂ

3,152

394

8.0

655

RARISTEI

500

150

3.3

656

RASNOVENILOR

625

125

5.0

657

RAUSOR

50

17

3

658

RAZBOIENI

2,025

270

7.5

659

RAZOARE

1,429

283

5.0

660

RECOLTEI

800

200

4.0

661

RECONSTRUCȚIEI

1,850

370

5.0662

REDUTEI

850

170

5.0

663

REGIMENTULUI

1,000

200

5.0

664

REZERVOARELOR

7,560

720

10.5

665

RIFOV

25,125

1900

134

666

RINDUNELELOR

560

100

5.®

667

RIULUI

765

85

668

ROBANESTI

810

176

44

669

RODICA

715

130

5.5

670

ROGOZULUI

520

80

6.5

671

ROMANA

11,120

1390

8.0

672

ROMANEȘTI

250

100

2.5

673

ROMAN IȚEI

400

100

4.0

674

ROMULUS

2,400

200

12.0

675

ROȘIORI

6,300

840

7.5

676

ROTAR! .

354

52

6.8

677

ROVINE

561

102

5.5

678

ROZELOR

250

90

2.8

679

ROZETEl

2,450

350

7.0

680

ROZMARIN

2,660

380

7.0

681

RUBINELOR

1,531

348

4.4

682

RUCAR

100

25

4.0

683

RUDULUI

16,712

2089

8.0

684

RUGINOASA

44

37

1.2

685

SABINELOR

2,000

500

4.0

686

SĂLCIEI

1,540

220

7.0

687

SALCIMILOR

1,760

220

8.0

688

SALVA VISEU

500

100

5.0

689

SALVADOR

661

189

3.5

690

SAMUEL MICU

686

140

4.9

691

ȘANTIERULUI

1,260

200

6.3

692

SAPUNARI

1,178

187

6.3

693

SATURN

1,232

280

4.4

694

SCAIENI

4,114

374

11.0

695

SCARISOARA

200

100

2.0

696

SCHIORILOR

500

100

5.0

697

SCOLII

1,200

300

4.0

698

SCORUȘULUI

300

75

4.0

699

SCULPTORI

1,694

292

5.8

700

SECELENILOR

113

75

1.5

701

SECIULUI

540

100

5.4

702

SEMĂNĂTORI

117

45

2.6

703

SEMENICULUI

400

100

4.0

704

SERG.EROU MATEESCU G

3,850

700

5.5

705

SERG.MAJ.CONSTANTINEI

875

175

5.0

706

SEVASTOPOL

668

163

4.1

707

SEVER AXENTE

595

70

8.5

708

SIGHET

1,040

130

8.0

709

SILISTEI

188

75

2.5

710

SIMION BARNUTIU

3,210

321

10.0

711

SINAII

1,875

341

5.5

712

SIPOTE

1,100

275

4.0

713

ȘIRET

1,155

155

7.5

714

SITARULUI

1,043

158

6.6

715

SLT. EROU CALIN CĂTĂLIN

3,430

140/250

12.0/7.0

716

SLT. EROU CONSTANTINIU

1,001

200

5.0

717

SLT. EROU DUMITRU BASC

875

175

5.0

718

SLT. EROU MOLDOVEANU

4,450

690

6.4

719

SMIRDAN

1,050

150

7.0

720

SNAGOV

2,344

375

6.3

721

ȘOIMULUI

948

184

5.2

722

SOLDAT EROU ARHIP NICC

3,000

600

5.0

723

SOMES

1,020

170

6.0724

SONDELOR

10,428

1320

7.9

725

SOS. BUDA

4,880

610

8.0

726

SOS. BUFTEA

20,000

2500

8.0

727

SOS. GHIGHIULUI

19,500

1950

10.0z

728

SOS. NORDULUI

16,250

1250

13$

729

SOS. VESTULUI

28,500

3000

if MW V'

730

SOVEJA

805

230

731

SPATAR MILESCU

2,313

472

■K

732

SPATAR MILESCU II

1,200

200

6J

733

SPATARI

3,360

480

7.0

L

734

SPICULUI

1,092

156

7.0

735

SPIRU HARET

318

120

2.7

736

SPITALULUI

2,519

403

6.3

737

SPLAIULUI

4,800

800

6.0

738

SPORTULUI

739

112

6.6

739

STADIONULUI

4,343

511

8.5

740

STANISOAREI

438

175

2.5

741

STĂRUINȚEI

991

187

5.3

742

ȘTEFAN CEL MARE

6,400

640

10.0

743

ȘTEFAN GRECEANU

2,688

256

10.5

744

ȘTEFAN OCTAVIAN lOSIF

705

141

5.0

745

STEGARULUI

1,345

238

5.7

746

STEJARULUI

2,080

260

8.0

747

STELUȚELOR

211

98

2.2

748

STICLARULUI

1,300

500

2.6

749

STINDARDULUI

3,916

297

13.2

750

STINELOR

75

50

1.5

751

STINJENEILOR

1,680

240

7.0

752

ȘTRANDULUI

15,113

1270

11.9

753

STREIULUI

150

100

1.5

754

STREJNIC

1,875

375

5.0

755

STRUNGA

800

200

4.0

756

STUPILOR

124

80

1.6

757

SUCEAVA

255

75

3.4

758

SUDORULUI

450

150

3.0

759

TABACI

752

114

6.6

760

TABLA BUTII

1,273

190

6.7

761

TACHE IONESCU

3,900

260

15.0

762

TANINULUI

1,108

277

4.0

763

TARCAULUI

2,820

564

5.0

764

TARGSOR

875

175

5.0

765

TATRA

1,870

271

6.9

766

TAZLAU

3,800

644

5.9

767

TEIULUI

2,676

223

12.0

768

TEIUS

235

50

4.7

769

TELEAJEN

756

210

3.6

770

TEMISANA

4,108

498

8.2

771

ȚESĂTORILOR

1,495

230

6.5

772

THEODORAMAN

2,667

381

7.0

773

TIMIȘ

396

66

6.0

774

TIMOTEI CIPARIU

960

200

4.8

775

TIMPULUI

966

210

4.6

776

TINARUL MUNCITOR

5,280

644

8.2

777

TINERIMII

3,180

530

6.0

778

TINTEA

3,206

229

14.0

779

TIRGOVISTEI

4,875

750

6.5

780

TIRGULUI

2,034

226

9.0

781

TIRNAVA

1,050

350

3.0

782

TISEI

800

160

5.0

783

TISMANA

1,656

338

4.9

784

TITAN

400

226

1.8

785

ȚIȚEIULUI

1,296

144

9.0

786

TITU MAIORESCU

1,254

226

5.5

787

TOAMNEI

216

54

4.0

788

TOMA CARAGIU

792

110

7.2

789

TOMIS

594

93

6.4

790

TOPORASI

867

170

5.1

791

TORCĂTORI

4,427

575

7.7

792

TRACTOARELOR

471

157

3.0

793

TRAIAN

5,850

900

6.5

794

TRAI AN SAVULESCU

5,261

501

10.5

795

TRAIAN VUIA

1,549

240

6.5

796

TRANDAFIRILOR

7,776

648

12.0

797

TRANSFORMATORULUI

700

140

5.0

798

TRANSILVANIEI

6,696

930

7.2

799

TREI IERARHI

2,100

200

10.5

800

TRENULUI

2,259

251

9.0

801

TRESTIOARA

9,840

820

12.0

802

TRIAJ

800

133

6

803

TRIBUNEI

3,634

460

7.9

804

TRIFOIULUI

1,050

150

7.0

805

TRIMBITEl

160

400

0.4

806

TRIUMFULUI

1,395

178

7.8

807

TROIENELOR

1,000

250

4.0

808

TROMPETEI

417

86

4.8

809

TROTUS

600

200

3.0

810

TUDOR VLADIMIRESCU

6,764

890

7.6

811

TUFANELELOR

800

160

5.0

812

TUNARI

2,268

360

6.3

813

TURDA

270

60

4.5

814

TURLEI

150

60

2.5

815

TURMELOR

563

225

2.5

816

TURNĂTORULUI

930

173

5.4

817

UDRÎSTE NĂSTUREL

2,734

408

6.7

818

ULIERULUI

1,111

190

5.8

819

ULMULUI

327

109

3.0

820

UNGHIULUI

1,963

357

5.5

821

UNIRII

1,870

300

6.2

822

URANUS

815

94

8.7

823

UZINEI

1,584

176

9.0

824

VAGONULUI

1,500

200

7.5

825

VĂII

2,000

200

10.0

826

VALEA ALBA

600

150

4.0

827

VĂLENI

10,064

1233

8.2

828

VALTER MARACINEANU

1,008

180

5.6

829

VÂNTULUI

193

70

2.8

830

VARATEC

1,227

186

6.6

831

VARBILAU

250

100

2.5

832

VASILEALECSANDRI

2,124

354

6.0

833

VASILE BOIERESCU

204

30

6.8

834

VASILE CONTA

1,377

255

5.4

835

VASILE GOLDIS

300

50

6.0

836

VASILE LUCACIU

544

80

6.8

837

VASILE LUPU

5,775

660

8.75

838

VASILE PIRVAN

640

160

4.0

839

VASLUI

1,409

231

6.1

840

VEGA

2,111

320

6.6

841

VENIAMIN COSTACHE

4,088

750

5.5

842

VENUS

1,211

173

7.0

843

VERII

999

144

6.9

844

VERONICA MICLE

1,920

320

6.0

845

VETERANI

850

170

5.0

846

VICTORAS

1,175

125

9.4

847

VICTORIEI

1,190

248

4.8
9


848

VIDINULUI

919

146

6.3

849

VIILOR

10,800

900

12.0

850

VIISOAREI

2,272

284

80*

851

VINATORI

748

136

852

VINTILEANCA

7,080

590

853

VIOAREI

1,677

243

854

VIOLETELOR

9,396

783

12^fh

855

VIORELELOR

1,540

220

7W'

856

VIRFULCU DOR

400

80

5.0

857

VISEULUI

1,170

150

7.8

858

VITEJILOR

3,000

500

6.0

859

VITIOAREI

500

200

2.5

860

VLAD TEPES

5,376

672

8.0

861

VLAICU VODĂ

113

47

2.4

862

VLASIEl

840

210

4.0

863

VOI LA

286

110

2.6

864

VORNICEI

2,550

420

6.1

865

VORNICUL BELDIMAN

1,812

270

6.7

866

VORNICUL BOLDUR

2,600

416

6.3

867

VRANCEI

3,323

468

7.1

868

ZAGANULUI

612

90

6.8

869

ZAMBILELOR

1,400

200

7.0

870

ZAMORA

600

300

2.0

871

ZANOAGA

441

116

3.8

872

ZARANDULUI

650

320

2.0

873

ZĂVOIULUI

9,600

800

12.0

874

ZBORULUI

380

50

7.6

875

ZEFIRULUI

2,527

486

5.2

876

ZIDARI

3,975

795

5.0

877

ZIMBRULUI

2,300

463

5.0

878

ZINELOR

920

200

4.6

879

ZMEULUI

1,980

150

13.2

880

ZORELELOR

742

106

7.0

881

ZORILOR

100

20

5

882

ZUGRAVULUI

1,100

155

7.1

OTAL

2,226,608ANEXA 2.7 la Caietul de sarcini


SUPRATA SPATIILOR DESCHISE DIN PROPRIETATEA PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE

când activitatea se realizează cu aparate portabile

OBIECTIV

DEZINSECTIE

DERATIZARE

Suprafața - mp-

Terenuri deținute de persoanele fizice

12,621,925

12,621,925

Terenuri deținute de persoanele juridice

16,280,918

16,280,918

TOTAL

28,902,843

28,902,843

ANEXA 2.8 la Caietul de sarcini


SUPRAFAȚA SPATIILOR SPECIAL AMENAJATE PENTRU COLECTARE#/) MENAJERE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

platforme gospodăreștiDEZi N FECTI E^âfefă^ițfi^RE

Nr. crt

Nr. inv.

Adresa

Suprafața -mp-

1

1905

Str, 13 DECEMBRIE, nr, 13, Bl, G3,4

22.09

22.09

2

1869

Str, 24 IANUARIE, nr, 0, Bl, F

16.00

16.00

3

1588

Str, ALEXANDRU GLINKA, nr, 0, Bl, 5 N

32.00

32.00

4

1914

Str, ALEXANDRU GLINKA, nr, 0, Bl, spate PTTR

16.00

16.00

5

1572

Str, ANOTIMPULUI, nr, 0, Bl, Cinema Modern

22.09

22.09

6

1570

Str, ANOTIMPULUI, nr, 1, Bl, 49

25.00

25.00

7

1571

Str, ANOTIMPULUI, nr, 2, Bl, 43

25.00

25.00

8

1921

Str, ARIESULUI, nr, 0, Bl, 35-38

22.09

22.09

9

1629

Str, ARINULUI, nr, Sc 25, Bl, Cresa Bl 46 A si 46

11.47

11.47

10

1805

Str, BAHLUIULUI, nr, 141

5.00

5.00

11

1804

Str, BAHLUIULUI, nr, 154

16.00

16.00

12

1880

Str, BANATULUI, nr, 3, Bl, 37A

5.00

5.00

13

1574

Str, BARAOLTULUI, nr, 13, Bl, 47

16.00

16.00

14

1746

Str, BARAOLTULUI, nr, 5, Bl, 40 B

26.40

26.40

15

1573

Str, BARAOLTULUI, nr, 9, Bl, 42 A

16.00

16.00

16

1603

Str, BARCANESTI, nr, 0, Bl, 14 A

15.00

15.00

17

1604

Str, BARCANESTI, nr, FN, Bl, GRĂDINIȚĂ

5.00

5.00

18

1862

Str, BASARABILOR, nr, , Bl, TOLSTOI

16.00

16.00

20

1728

Str, BASARABILOR, nr, 0, Bl, spate Bl K 10 - K 11

6.25

6.25

19

1727

Str, BASARABILOR, nr, 0, Bl, spate Bl K 12

11.00

11.00

21

1718

Str, BIBESCU VODĂ, nr, 0, Bl, 2

9.30

9.30

22

1554

Str, BIRUINȚEI, nr, 1, Bl, 134 A

12.00

12.00

23

1781

Str, BOBALNA, nr, 0, Bl, 1

2.25

2.25

24

1782

Str, BOBALNA, nr, 0, Bl, 1 spate

4.37

4.37

25

1783

Str, BOBALNA, nr, 0, Bl, 2

3.22

3.22

26

1593

Str, BOBALNA, nr, 0, Bl, Pajurei spate complex A 4

21.35

21.35

27

1911

Str, BOGDAN PETRICEICU HASDEU, nr, 0, Bl, 2 -6

16.00

16.00


28

1621

Str, BREBENEI, nr, 0, Bl, 6 sc A si 4 A

9,77

9-77

29

2005

Str, BRUMARELELOR, nr, 0, Bl, 129

p* A A/K

30

2008

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 116 Deditel

31

2011

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 133,134,135

32

2010

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 25

33

2009

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 25-30

15.00

15.00

34

2006

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 31/64

22.09

22.09

35

2013

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 32 A

16.00

16.00

36

2012

Str, CAMELIEI, nr, 0, bl, 34/56

16.00

16.00

37

1617

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 38 si 41 si 46

10.39

10.39

38

1620

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 43 SI 41

15.00

15.00

39

1876

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 48

16.00

16.00

40

1644

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 52

12.60

12.60

41

2014

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 54-34 (39)

16.00

16.00

42

1653

Str, CAMELIEI, nr, 0, Bl, 70

9.45

9.45

43

2015

Str, CAMELIEI, nr, 0, Gostat

16.00

16.00

44

1829

Str, CASIN, nr, 13, Bl, 16D

20.00

20.00

45

1877

Str, CASTOR, nr, 5, Bl, G9-G4

16.00

16.00

46

1630

Str, CATINEI, nr, 0, Bl, 27 A si B

5.00

5.00

47

1910

Str, CERNICA, nr, 0, Bl, F1

9.00

9.00

49

1889

Str, CIBINULUI, nr, 11, Bl, A12

20.25

20.25

50

1888

Str, CIBINULUI, nr, 3, Bl, A8

21.00

21.00

52

1886

Str, CIBINULUI, nr, 6, Bl, A9

16.00

16.00

48

1873

Str, CIMBRULUI, nr, 1, Bl, 18

20.25

20.25

53

1903

Str, CIPRIAN PORUMBESCU, nr, Intersecție

5.00

5.00

54

1845

Str, CIUCULUI, nr, 0, Bl, 72

12.00

12.00

55

1868

Str, CLEMENTEI, nr, 0, Bl, 26 N

16.00

16.00

56

1818

Str, CODRULUI, nr, 0, Bl, 1

9.00

9.00

101

1916

Str, CONSTANTIN BREZEANU (GLORIEI), nr, 0, inters Mos Ion Roata

15.84

15.84

57

1917

Str, CONSTANTIN BREZEANU, nr, 0, Bl, Cimitir Viisoara

10.00

10.00

58

1884

Str, CONSTANTIN BREZEANU, nr, 0, Bl, Predeal

5.00

5.00

59

1922

Str, CORNATEL, nr, FN

5.00

5.00

60

1808

Str, COSMINELE, nr, 0, Bl, 181

31.96

31.96

61

1918

Str, COSMONAUTILOR, nr, 0, Bl, 124

12.00

12.00

62

1883

Str, COSTACHE NEGRUZZI, nr, 0, Bl, 34 B

5.0?

63

1850

Str, CRISTIANUL, nr, 0, Bl, 150 L

22.09

64

1902

Str, CUMPĂTUL, nr, 0, Bl, 11 H

12.00

V

65

1580

Str, CUMPĂTUL, nr, 0, Bl, H 14

5.0b

153

1800

Str, CURCUBEULUI (PANDURI), nr, Bl, 2 E 1

16.00

^^^*16,00

154

1801

Str, CURCUBEULUI (PANDURI), nr, Bl, 3 B 1

12.00

12.00

66

1803

Str, CURCUBEULUI, nr, 0, Bl, 1 C 1D

31.96

31,96

67

1770

Str, DALIEI, nr, 1, Bl, 15 I

15.04

15.04

68

1771

Str, DALIEI, nr, 5, Bl, I 5 H

14.50

14.50

69

1826

Str, DEALUL CU PIATRA, nr, 0, Bl, 26

5.00

5.00

70

1907

Str, DEMOCRARIEl, nr, 0, Bl, E

16.00

16.00

71

1792

Str, DOCTOR CAROL DAVILA, nr, 1, Bl, 119 A

16.00

16.00

72

1791

Str, DOCTOR CAROL DAVILA, nr, 122

12.00

12.00

73

1838

Str, DOMNIȘORI, nr, 0, Bl, 9 D

16.00

16.00

74

1835

Str, DOMNIȘORI, nr, 16, Bl, 7G

22.09

22.09

75

1831

Str, DOMNIȘORI, nr, Casin, Bl, 12E

12.00

12.00

76

1882

Str, DRAGOS VODĂ, nr, 0, Bl, 34 E

16.00

16.00

110

1881

Str, DUCA VODĂ (IEDEREI), nr, 1, Bl, 35A

5.00

5.00

77

1822

Str, ELEVILOR, nr, 0, Bl, 54

31.96

31.96

78

1798

Str, FĂCLIEI, nr, 137B

16.00

16.00

79

1799

Str, FĂCLIEI, nr, 138 G

16.00

16.00

80

1833

Str, FĂGET, nr, 0, Bl, 12 l

12.00

12.00

81

1842

Str, FĂGET, nr, 0, Bl, 12J

12.00

12.00

82

1592

Str, FAT-FRUMOS, Gioconda Bl F1

9.00

9.00

84

1834

Str, FRASINET, nr, 0, Bl, 4 E

16.00

16.00

85

1841

Str, FRASINET, nr, 0, Bl, 5 N

25.00

25.00

86

1646

Str, GAGENI, nr, 0, Bl, 110 -124

10.44

10.44

87

1636

Str, GAGENI, nr, 0, Bl, 110 si 125

13.87

13.87

88

1637

Str, GAGENI, nr, 0, Bl, 111 si 114

17.48

17.48

89

1618

Str, GAGENI, nr, 0, Bl, 111 si 126

9.00

9.00

90

1569

Str, GENERAL EREMIA GRIGORESCU, nr, 0, Bl, 44

16.00

16.00

91

1568

Str, GENERAL EREMIA GRIGORESCU, nr, 0, Bl, 45-48

12.00

12.00

92

1567

Str, GENERAL EREMIA GRIGORESCU, nr, 0, Bl, 58-59

16.00

93

1566

Str, GENERAL EREMIA GRIGORESCU, nr, 0, Bl, 60-59

22.09

94

1560

Str, GENERAL EREMIA GRIGORESCU, nr, 0, Bl, 95

25.00

95

1923

Str, GEORGE TOPARCEANU, nr, 0, Bl, PARC

n<j

22.0^

96

1716

Str, GHEORGHE DOJA, nr, 0, Bl, 36A ( Națiunii)

15.00

97

1552

Str, GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, nr, 0, Bl, 130 A

5.00

5.00

98

1553

Str, GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, nr, 0, Bl, 131 D PT 524

20.25

20.25

99

1551

Str, GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO, nr, 230, Bl, 129 C

16.00

16.00

100

1925

Str, GHILCOS, nr, 0, Bl, 25

22.09

22.09

102

1809

Str, GODEANU, nr, 0, Bl, 120

29.24

29.24

103

1847

Str, GODEANU, nr, 8, Bl, 115

5.00

5.00

104

1796

Str, GORNISTILOR, nr, 0, Bl, 141 M

25.00

25.00

105

1660

Str, GRINDULUI, nr, 0, Bl, Grădiniță nr, 33

12.25

12.25

106

1887

Str, GRINDULUI, nr, 2, Bl, B1

9.00

9.00

107

1885

Str, GRINDULUI, nr, 2, Bl, B1,B3

16.00

16.00

108

1863

Str, GRIVITEI, nr, 0, Bl, H , Sc, C si D

22.09

22.09

109

1864

Str, GRIVITEI, nr, 0, Bl, H, Sc, A ,B

20.25

20.25

111

1814

Str, IENACHITA VACARESCU, nr, 0, Bl, 101 E

31.96

31.96

112

1807

Str, IEZERULUI, nr, 0, Bl, 132

31.96

31.96

113

1597

Str, INDUSTRIEI, nr, 0, Bl, 16 A

22.50

22.50

114

1598

Str, INDUSTRIEI, nr, 0, Bl, 17 B

19.50

19.50

115

1602

Str, INDUSTRIEI, nr, 0, Bl, 6 A

18.49

18.49

116

1600

Str, INDUSTRIEI, nr, 0, Bl, 6 B

25.80

25.80

117

1601

Str, INDUSTRIEI, nr, 0, Bl, 6 C

20.00

20.00

118

1748

Str, ÎNFRĂȚIRII, nr, 0, Bl, 23

10.75

10.75

119

1747

Str, ÎNFRĂȚIRII, nr, 0, Bl, 36

23.73

23.73

120

1912

Str, LĂCRĂMIOAREI, nr, 0, Bl, 12-1

9.00

9.00

121

1913

Str, LĂCRĂMIOAREI, nr, 0, Bl, 2-3

6.30

6.30

122

1899

Str, LĂCRĂMIOAREI, nr, 0, Bl, 4

12.00

12.00

123

1900

Str, LĂCRĂMIOAREI, nr, 0, Bl, 7

5.00

5.00

124

2018

Str, LACUL BALEA, 0, bl, 30 (29)

5.00

5.00

125

1733

Str, LACUL BALEA, nr, 0, Bl, C 1

20.00

20.00

126

1870

Str, LAPUSNA, nr, 8, Bl, 31H

16.00

16.00

127

1642

Str, LAURILOR, nr, 0, Bl, 35 si 37

5.00

5.00

128

1898

Str, LEVANTICA, nr, 0, Bl, 13

9.00

130

1839

Str, LIBERTĂȚII, nr, 0, Bl, 89

16.0^

131

1867

Str, LUMINII, nr, 0, Bl, 30 F G

22.C&

siw

132

1901

Str, LUPENI, nr, 1, Bl, M6

V

12.00

133

2019

Str, MĂGURII BRANCIOG Bl, 49

22.09

134

1819

Str, MALU ROȘU, nr, 0, Bl, 35 B C

25.00

25.00

135

1794

Str, MALU ROȘU, nr, Trafo 101, Bl, A 1

12.00

12.00

136

1815

Str, MALU ROȘU, nr, Trafo 516 , Bl, 120 E

16.00

16.00

137

1788

Str, MALU ROȘU, nr, Trafo 517, Bl, 117

12.00

12.00

138

1927

Str, MIHAI BRAVU, nr, 0, Bl, 41 ( PT 598)

22.09

22.09

139

1908

Str, MIHAIL EMINESCU, nr, 0, Bl, 1

16.00

16.00

129

1906

Str, MILCOV (LIBELULEIO, nr, 0, Bl, 3

20.25

20.25

140

1575

Str, MINERVA, nr, 0, Bl, PARC BL 73

5.00

5.00

141

1830

Str, MURELOR, nr, 144

5.00

5.00

142

1832

Str, MUREȘ, nr, PT 534, Bl, 6 G

16.00

16.00

143

1844

Str, MUSCEL, nr, Padina, Bl, 10 E

22.09

22.09

144

1622

Str, NALBEI, nr, 0, Bl, 20

22.68

22.68

145

1649

Str, NORDULUI, nr, 0, Bl, 101

10.44

10.44

146

1624

Str, NORDULUI, nr, 0, Bl, 11 B

16.50

16.50

147

1632

Str, NORDULUI, nr, 0, Bl, 11 si 14

9.61

9.61

148

1874

Str, NORDULUI, nr, 0, Bl, 7 si 11

5.00

5.00

149

1596

Str, PAJUREI, nr, 0, Bl, 3

11.70

11.70

150

1591

Str, PAJUREI, nr, 0, Bl, A 7

16.53

16.53

151

1595

Str, PAJUREI, nr, 0, Bl, A1 - A2

12.51

12.51

152

1590

Str, PAJUREI, nr, 0, Bl, B 1 - B 2

13.68

13.68

155

1559

Str, PERSANI, nr, 0, Bl, 94

25.00

25.00

156

1928

Str, PETROCHIMISTILOR, nr, 0, Bl, 22

50.00

50.00

157

1641

Str, PETUNIEI, nr, 0, Bl, 102 si 103

5.00

5.00

158

1635

Str, PETUNIEI, nr, 0, Bl, 106 si 109

19.09

19.09

159

1638

Str, PETUNIEI, nr, 0, Bl, 109A-128

12.67

12.67

160

1639

Str, PETUNIEI, nr, 0, Bl, 149 SI 150

14.63

14.63

161

1875

Str, PETUNIEI, nr, 11, Bl, 147,148

20.25

20.25

162

1802

Str, PODUL ÎNALT, nr, 0, Bl, 4

16.00

16.00

163

1879

Str, POLUX, nr, 0, Bl, G 12- G14

9.00

t-j f.-- 4^ Ar

164

1878

Str, POLUX, nr, 3, Bl, G11-G15

2^09

// , ,

165

1605

Str, POȘTEI, nr, 0, Bl, D

lifeșâi ^4

166

1836

Str, PRISLOP, nr, PT 490, Bl, 6

3Tg§

167

1812

Str, PROFESORILOR, nr, 0, Bl, 34 A

31.96

168

1634

Str, RAPSODIEI, nr, 0, Bl, 139 si 140

12.35

12.35

169

1648

Str, RAPSODIEI, nr, 0, Bl, 141

15.36

15.36

170

1824

Str, RASNOVENILOR, nr, 1, Bl, 62C

22.09

22.09

171

1851

Str, REGIMENTULUI, nr, 0, Bl, 153 H

16.00

16.00

172

1852

Str, REGIMENTULUI, nr, 0, Bl, 154 H

25.00

25.00

173

1708

Str, REPUBLICII, nr, 0, Bl, 31 B 1

31.35

31.35

174

1872

Str, REPUBLICII, nr, 0, Bl, 32 A

20.25

20.25

175

1871

Str, REPUBLICII, nr, 43, Bl, 31B1

20.25

20.25

176

1594

Str, RODICA, nr, 0, Bl, Rodica

6.00

6.00

177

2007

Str, ROMANITEI, nr, 0, Bl, 22

22.09

22.09

178

1920

Str, SABINELOR, nr, 0, Bl, 2 PT 1

31.96

31.96

179

1828

Str, SCOLII, nr, 0, Bl, 23

31.96

31.96

180

1650

Str, SCORUȘULUI, nr, 0, Bl, 12 A

18.29

18.29

181

2016

Str, SCORUȘULUI, nr, 0, Bl, 12 B

5.00

5.00

182

1843

Str, SECIULUI, nr, 0, Bl, 8 A

9.50

9.50

183

1816

Str, SERGENT EROU GHEORGHE MATEESCU, nr, 0, Bl, 2

16.00

16.00

184

1821

Str, SERGENT EROU GHEORGHE MATEESCU, nr, 0, Bl, 42-40

5.00

5.00

185

1827

Str, SERGENT EROU GHEORGHE MATEESCU, nr, 0, PT 422, Bl, 24

25.00

25.00

186

1825

Str, SERGENT EROU GHEORGHE MATEESCU, nr, 0, Secelenilor, Bl, 19

16.00

16.00

187

1806

Str, SILISTEI, nr, 0, Bl, 157 D

22.09

22.09

188

1811

Str, SILISTEI, nr, 0, Bl, 158

22.09

22.09

189

1853

Str, SIPOTE, nr, FN, Bl, 1521

31.96

31.96

190

1730

Str, SLT, EROU CALIN CĂTĂLIN, nr, 0, Bl, K 14

32.09

32.09

191

1861

Str, SLT, EROU CALIN CĂTĂLIN, nr, 8, Bl, K 3

16.00

16.00

192

1749

Str, SLT, EROU MOLDOVEANU MARIAN, nr, 0, Bl, 16

33.15

33.15

193

1750

Str, SLT, EROU MOLDOVEANU MARIAN, nr, 0, Bl, 19

12.25

12.25

194

1751

Str, SLT, EROU MOLDOVEANU MARIAN, nr, 0, Bl, 20

14.76

14.76

195

1752

Str, SLT, EROU MOLDOVEANU MARIAN, nr, 0, Bl, 21

9.61

9.61

196

1753

Str, SLT, EROU MOLDOVEANU MARIAN, nr, 0, Bl, 22

38y

197

1754

Str, SLT, EROU MOLDOVEANU MARIAN, nr, 0, Bl, 8

2fl

2^£3

kn-

198

1563

Str, SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, nr, 0, Bl, M 10

25-^5

2%^

199

1564

Str, SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, nr, 0, Bl, M 13

31.S®

200

1565

Str, SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, nr, 0, Bl, M 17

22.09

22.09

201

1561

Str, SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, nr, 0, Bl, M 4

25.00

25.00

202

1562

Str, SOLDAT EROU NICOLAE ARHIP, nr, 0, Bl, M7 (6)

31.96

31.96

203

1797

Str, SPATAR MILESCU, nr, 140

22.09

22.09

204

1789

Str, SPATAR MILESCU, nr, Trafo 518, Bl, 121 E

16.00

16.00

205

1790

Str, SPATAR MILESCU, nr, Trafo 541 , Bl, 125 C

22.09

22.09

206

1820

Str, STANELOR, nr, 0, Bl, 56

9.00

9.00

207

1904

Str, ȘTEFAN CEL MARE, nr, 40, Bl, K5

15.00

15.00

208

1866

Str, ȘTEFAN GRECEANU, nr, 11, Bl, K8

12.00

12.00

209

1557

Str, STREJNIC, nr, 0, Bl, A 11

5.00

5.00

210

1558

Str, STREJNIC, nr, 0, Bl, A 6

31.96

31.96

211

1813

Str, STRUNGA, nr, 9 Mai

31.96

31.96

212

1849

Str, TARGOVISTEI, nr, 0, Bl, 86

9.00

9.00

213

1657

Str, TARNAVEI, nr, 0, Bl, A 3

12.25

12.25

214

1658

Str, TARNAVEI, nr, 0, Bl, A 4

12.25

12.25

216

1924

Str, THEODOR AMAN, nr, 43, Bl, 29C (28D1)

25.00

25.00

215

1926

Str, THEODOR AMAN, nr, FN, Bl, 30A (29)

31.96

31.96

217

1725

Str, TOMA CARAGIU, nr, 0, Bl, spate Muzeul de Istorie

15.21

15.21

218

1865

Str, TOMA CARAGIU, nr, 0, Bl, spate Muzeul de Istorie

8.00

8.00

219

1726

Str, ULIERULUI, nr, 0, Bl, B 2

12.25

12.25

220

1721

Str, ULIERULUI, nr, 16, Bl, B4

14.00

14.00

221

1707

Str, VENIAMIN COSTACHE, nr, 0, Sc 14

29.24

29.24

222

1848

Str, VESTULUI, nr, 0, Bl, 2

9.00

9.00

223

1764

Str, VESTULUI, nr, 0, Bl, 5

15.00

15.00

224

1854

Str, VESTULUI, nr, FN, Bl, 4

12.00

12.00

225

1915

Str, VICTORAS, nr, (Tribunei), Bl, 18 H

12.00

12.00

226

2017

Str, VITEJILOR, nr, 0, Bl, 110

25.00

25.00

227

1793

Str, VITEJILOR, nr, Aviatorilor, Bl, 105A 1 PT 5 Dalkia

9.00

9.00

228

1795

Str, VITEJILOR, nr, Spatar Milescu , Bl, Trafo 477 BL 109 ABC

5.00

229

1729

Str, VLAD TEPES, nr, 0, Bl, 7 A

8.60

230

1817

Str, VLASIEI, nr, 0, Bl, 4

16.00

1 =—                  Jl

3     1

231

1823

Str, VLASIEI, nr, 0, Bl, 6

16.00

V, ‘

232

1837

Str, VORNICEI, nr, 0, Bl, 62-68

25.00

233

1840

Str, VORNICEI, nr, 5, Bl, 81

31.96

31.96

234

1810

Str, ZAMORA, nr, 0, Bl, 112-114

25.00

25.00

235

1846

Str, ZARANDULUI, nr, FN, Bl, 126

31.96

31.96

236

1555

Str, ZIMBRULUI, nr, 0, Bl, 133F 133 D

12.00

12.00

237

1556

Str, ZIMBRULUI, nr, 0, Bl, 135 A

12.00

12.00

TOTAL

3,926.09

3,926.09

~ 4.000

- 4.000

SUPRAFAȚA PÂRTILOR COMUNE ÎNCHISE ALE CLĂDIRILOR DE TIP CONDOMINIU ALE ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

DEZINSECTIE

DERATIZARE

DEZINFECTIE

Nr. Crt.

Tipul scării de bloc

Suprafața medie/ nivel -mp-

Număr nivele

Suprafața casa scării -mp-

Suprafața camera precolectare -mp-

Suprafața subsol -mp-

Numărul scărilor de bloc

Suprafața interior --mp-

Suprafața interior --mp-

Suprafața interior --mp-

1

2

3

4

5=3x4

6

7

8

9=[(5+6) 2,5+(7x1,5)]x8

10=(5+6+7)x8

11

1

P+1

20

2

40

0

84

19

4,294

2,356

0

2

P+1+M

20

3

60

0

84

3

828

432

0

3

P+2=3

20

3

60

0

84

50

13,800

7,200

0

4

P+2+M

20

4

80

0

84

5

1,630

820

0

5

P+3=4

20

4

80

0

84

80

26,080

13,120

0

6

P+3+M

20

5

100

0

84

1

376

184

0

7

P+4

20

5

100

0

84

2241

842,616

412,344

0

8

P+4+M

20

6

120

0

84

3

1,278

612

0

9

D+P+4

20

6

120

0

84

2

852

408

0

10

P+5

20

6

120

0

84

12

5,112

2,448

0

11

P+E+5

20

7

140

0

84

7

3,332

1,568

0

12

P+E+6

20

8

160

0

84

4

2,104

976

0

13

P+7

20

8

160

315

84

63

82,751

35,217

787.5

14

p+E+7

20

9

180

180

84

36

36,936

15,984

450

15

P+8

20

9

180

440

84

88

147,488

61z,95^

'VOJOO

16

P+E+8

20

10

200

45

84

9

6,647

2,961

\tT2.5

17

P+9

20

10

200

450

84

90

157,590

66,,06A

! ,/<l125

18

P+E+9

20

11

220

60

84

12

9,912

4368:

^ștT14Z150

19

P+10

20

11

220

885

84

177

511,265

'-"SV

210,453

2212.5

20

P+11

20

12

240

15

84

3

2,291

1,017

37.5

21

P+14

20

15

300

10

84

2

1,802

788

25

TOTAL

1,858,982

841,268

6,000

Nota:

 • 2.5 ml este indicele de determinare pe inaltime pentru realizarea activitatii de dezinsectie pentru casa scării si camere de precolectare

 • 1.5 ml este indicele de determinare pe inaltime pentru realizarea activitatii de dezinsectie pentru subsoluri (in municipiul Ploiești sunt foarte multe blocuri cu subsol tehnic cu inaltimea de 1,0 m, dar exista si blocuri cu subsoluri cu inaltimea mai mare de 2,5 m)

5 mp este suprafața aproximativa a unei camere de precolectare

SUPRAFAȚA SPATIILOR ÎNCHISE ALE CLĂDIRILOR DEȚINUTE DE PERSOANELE FIZICE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

OBIECTIV

DEZINSECTIE

DEZINFECTIE

DERATIZARE

Suprafața -mp-

Suprafața -mp-

Suprafața -mp-

0

1

2=1x2,5

3

4=3x2,5

5

Apartamente

5,286,350.36

13,215,875.90

5,286,350.36

13,215,875.90

5,286,350.36

Case

3,854,470.26

9,636,175.65

3,854,470.26

9,636,175.65

3,854,470.26

TOTAL

9,140,820.62

22,852,051.55

9,140,820.62

22,852,051.55

9,140,820.62

Nota:

2,5 ml este indicele de determinare pe înălțime pentru realizarea activitatilor de dezinsectie si dezinfectie pentru spatiile închise ale clădirilor deținute de persoanele fizice din municipiul Ploiești

SUPRAFAȚA SPATIILOR ÎNCHISE SI DESCHISE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE SUBORDONATE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DERATIZARE

DEZINSECTIE

DEZINFECTIE

DEZINSECTIE

DERATIZARE

NR. CRT.

UNITATE

Suprafața construcție desfasurata -interior

Suprafața teren exterior

Suprafața interior -(col. 1)

Suprafața interior -(col. 1x2,5)

Suprafața interior -(col. 1x2,5)

Suprafața teren exterior-(col. 2)

Suprafața teren exterior (col. 2)

1

2

3

4

5

6

7

(mp)

(mp)

(mp)

(mp)

(mp)

(mp)

(mp)

1

Casa de Cultura "LL. Caragiale" -str. Democrației nr. 60-62 tel. 0244/578148; fax: 0244/578149

385.00

0.00

385.00

962.50

962.50

0.00

0.00

2

Spitalul Municipal Ploiești - str. Ana

Ipatescu nr. 59

tel. 0244/523904, fax: 0244/596272

10,107.00

13,464.00

10,107.00

25,267.50

25,267.50

13,464.00

13,464.00

3

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare - Centrul Social de Urgenta pentru persoane fara adapost - B-dul Petrolului nr. 8A tel. 0244/522724

509.30

220

509.30

1,273.25

1,273.25

220

220.00

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare - Cantina Sociala - str. Mihai Bravu nr. 231 tel. 0244/522724

613.00

1000

613.00

1,532.50

1,532.50

1000

.'Z * L

=^000.00

Administrația Serviciilor Sociale

Comunitare - Sediul A.S.S.C. - str.

Ghe. Gr. Cantacuzino nr. 46 tel. 0244/522724

252.02

676

252.02

630.05

630.05

676$0

o        I        s 2

Administrația Serviciilor Sociale

Comunitare - Sediul A.S.S.C. - str.

Poștei nr. 6

tel. 0244/522724

258.41

598

4

Filarmonica "Paul Constantinescu" str. Anton Pann" nr. 4

tel. 0244/515841

629.25

180

5

Consiliul Local al Municipiului Ploiești - Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor                  B-

dul Independentei nr. 10

Tel. 0344/078314; fex: 0344/078319

1,106.73

651.11

6

S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.R.L.

str. Văleni nr. 32

tel. 0244/544212; fax: 0244/510353

906.62

2152

7

Teatrul Toma Caragiu

str. Toma Caragiu nr. 13

tel. 0244/546431; fax: 0244/594807

2,465.00

-

8

S.C. Tranport Calatori Express S.A. Ploiești

str. Gageni nr. 88 cod postai

100137 Ploiești Prahova

Tel. 0244/543751; fax: 0244/513228

21,060.84

139,678

9

S.C. Hale si Piețe S.A.

Str. Grivitei nr. 15

tel. 0372056960; fax: 037206961

16,416.48

37,553.78

10

Parcul Memorial C-tin Stere Ploiești

DN 1B, Km 11+535 Ploiești tel./fax: 0244/275972

14,026.49

-

11

Politia Locala

B-dul Independentei nr. 21 Ploiești tel./fax 0244/513255

2,060.11

5,763.50

12

Clubul Sportiv Municipal Ploiești

2,000.00

500.00

13

Spitalul de Pediatrie Ploiești

6,000.00

1,500.00

258.41

646.03

646.03

598

598.00

629.25

1,573.13

1,573.13

180

180.00

1,106.73

2,766.83

2,766.83

651.11

651.11

906.62

2,266.55

2,266.55

2152

2,152.00

2465.00

6,162.50

6,162.50

-

-

21,060.84

52,652.10

52,652.10

139,678

139,678.00

16,416.48

41,041.20

41,041.20

37,553.78

37,553.78

14,026.49

35,066.23

35,066.23

-

-

2,060.11

5,150.28

5,150.28

,/'\X

5,7fs3.-50 . \

J - <

ĂS/ISÎ!

2,000.00

5,000.00

5,000.00

500$Qq>^

6,000.00

15,000.00

15,000.00

1,500.00

1,500.00

14

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești

800

100

800.00

2,000.00

2,000.00

100.00

100.00

TOTAL GENERAL

79,596.25

204,036.39

79,596.3

198,990.63

198,990.63

204,036.39

204,036.39

Nota - Suprafața mijloacelor de transport in comun aflate in concesiune la S.C. Transport Calatori Expres S.A. este de 7.261 mp x 2,5 = 18.152 mp pentru care se executa activitatea de dezinfectie.

DEZINFECTIE

NR. CRT.

UNITATE

Suprafața mijloacelor de transport in comun

Suprafața mijloacelor de transport in comun (col. 1x2,5)

1

2

(mp)

(mp)

15

S.C. Tranport Calatori Express S.A. Ploiești

str. Gageni nr. 88 cod postai

100137 Ploiești Prahova

Tel. 0244/543751; fax: 0244/513228

7,261.00

18,152.50

ANEXA 2.12 la Caietul de sarcini

SUPRAFAȚA SPATIILOR DESCHISE DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI COMBATEREA CĂPUȘEI


Domeniul public                                 Unitati de invatamant

Nr. Crt.

Zona

Suprafața -mp-

Nr. crt.

Unitate de invatamant

Suprafața -mp-

1

GP B-dul Independentei

44,249

1

Grădiniță cu program prelungit nr. 21

1960

2

Sv. Blocuri Eminescu

18,968

2

Grădiniță cu program prelungit nr. 36 St MC. Mina

5514

3

Sv. Democrației - Muzicanți Piața Anton

9,352

3

Grădiniță cu program prelungit nr.23 si Cresa Ploiești

900

4

Sv. Bl. Milcov Hasdeu

4,032

4

Grădiniță cu program prelungit nr. 53 Licurici

7560

5

GP Bar. Bucov St. Mall

14,800

5

Școala nr. 8 Grigoare Moisil si Grădiniță nr. 41

10828

6

Scuar str. Praga

1,400

6

Grădiniță cu program prelungit si Cresa nr. 49 Dumbrava Minunata

1174

7

SV Pârâul Dambu

8,800

7

Grădiniță cu program prelungit nr. 35

280

8

P. Dendrologic

28,700

8

Grădiniță cu program prelungit nr. 38

2218

9

Parc GP Cameliei

23,777

9

Grădiniță cu program nr. 44 Crai Nou

4659

10

Parc A. Muresanu

13,200

10

Școala nr. 15 M. Eminescu

1480

11

Cimitirul Sovietic ZV

817

11

Școala Prof Nicolae Simache

3992

12

SV Râul Dambu

73,663

12

Grădiniță cu program prelungit nr. 47

2647

13

Scuar Triunghi Cameliei

2,000

13

Grup Școlar Toma Socolescu

10000

14

Polux, cart. Nord, cart. Ghe. Doja, cart. A.Muresanu, cart.

325,233

14

Grup Școlar Industrie Ușoara

9736

15

Sv. Bl. Malu Roșu + P. înalt

8,112

15

Grădiniță cu program normal nr. 3

408

16

Sv. Bl. I. Vacarescu

44,014

16

Grădiniță cu program prelungit nr. 37 Sf. Stelian

173

17

Sv. Cantacuzino

10,600

17

Grădiniță cu program prelungit nr. 34 Raza de Soare

1105

11

P. Centru Civic GP

16,850

18

Școala nr. 16 Anton Pann

1150

12

P. Aurora

22,200

19

Școala nr. 5 Ion Creanga

2030

13

P. Haie Centru

5,500

20

Școala nr. 9 Rares Vodă

1413

Zv Tudor Vladimirescu

1,050

21

Grădiniță cu program prelungit nr. 32

4343

14

ZV Golești (parc statuie Caragiale)

155

15

P. Tineretului

171,000

Zv. Piața 9 Mai

7,080

16

Parc Libertății

15,000

Parc C-tin Stere

220,000

TOTAL GENERAL

1,090,552


-------------rJ \ ■

22

[K /     'i

Școala nr. 28 Nicolae Balcescu

'    | "j

1

5680

23

Școala nr. 29 Emil Palade

5660

24

Școala nr. 19

250

25

Grup Școlar Industrial 1 Mai

11200

26

Grădiniță cu program normal nr. 17 Scufița Roșie

5176

27

Colegiul Spiru Haret

8400

28

Grădiniță cu program normal nr. 10

4254

29

Grădiniță nr. 26

1100

30

Grup Școlar Adm. si de Serv. Victor Slavescu

2416

31

Liceul de Transporturi

9940

32

Grădiniță cu program normal nr. 24

562

33

Școala nr. 24 Apostol Andrei

6298

34

Școala I.A. Basarabescu

1340

35

Grădiniță cu program normal nr. 8

300

36

Grădiniță cu program normal nr. 2

0

37

Colegiul Economic Virgil Madgearu

5412

38

Grădiniță cu program normal nr. 5

185

39

Școala nr. 14 Sf. Vasile

1315

40

Școala nr. 21 Sf. Vineri

1900

41

Școala nr. 12 NicoIaeTitulescu

2759

42

Grădiniță nr. 39 si Cresa 39

2448

43

Grădiniță cu program normal nr. 7

290

44

Școala nr. 7 Candiano Popescu

5030

45

Grădiniță cu program normal nr. 18 Căsuța cu Povesti

342

46

Școala nr. 31 Nicolae lorga

5645

47

Școala nr. 3 Toma Caragiu

1934

48

Școala nr. 17 Ion Grigorescu

4100

49

Grădiniță cu program normal nr. 4

547

50

Școala I. Vacarescu

5438

51

Grup Școlar Industrial Teleajen

13908


52

ff

C o leg i u I N atio nai J ea n M o n net              /’.fitâ

"1732

53

loc!

Școala nr. 11 Florin Comisei

£ 4885

54

Grădiniță cu program prelungit si Cresa^r'04p--‘

-^•'■i/8360

55

Colegiul National I.L. Caragiale

2424

56

Colegiul National Nichita Stanescu

8675

57

Colegiul Tehnic Lazar Edeleanu

28434

58

Grădiniță cu program normal nr. 51

7172

59

Școala nr. 4 Elena Doamna

5850

60

Școala nr. 1 Radu Stanian

4429

61

Școala nr. 10 George Cosbuc

6300

62

Statia de Epurare

65700

63

Grădiniță cu program normal nr. 13 Cheita de Aur

83

65

Grădiniță cu program normal nr. 12 Sf. Arh. Mihail si Gavril

3561

66

Grădiniță cu program normal nr. 9 N. Stanescu

215

67

Grădiniță cu program prelungit nr. 33

1422

68

Școala nr. 13

0

69

Școala nr. 23 Andrei Muresanu

2339

70

Grădiniță cu program normal nr. 20

420

71

Școala nr. 22 Cart. M. Apostol

2495

72

Colegiul National Mihai Viteazul

5727

73

Colegiul Tehnic Elie Radu

17790

74

Liceul de Arta Carmen Sylva

9861

75

Liceul AL.I. Cuza

845

76

Școala nr. 25 H.M. Berthelot

6704

77

Grădiniță cu program prelungit nr. 28

2594

78

Grădiniță cu program prelungit nr. 30

2024

79

Cresa Upetrom

2621

80

Spitalul de Pediatrie

952

TOTAL

391,013

TOTAL SUPRAFAȚA =


1,481,565