Hotărârea nr. 229/2017

Hotãrârea nr. 229 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 229


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului Cristian Mihai Ganea, a domnilor consilier: Alexandru Paul Palaș, Gheorghe Andrei, Gheorghe Simion Sirbu, Claudia Oana Salceanu, Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.07.2017;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.38/2017 privind modificarea Legii nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului, H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, modificată și completată, Ordinul nr. 631/890/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportive;

în temeiul Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexelor nr. 1,3,4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Aprobă modificarea listei de investiții pe anul 2017 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Ordonatorul principal de credite și Club Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, este persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca serviciu public de interes local privind promovarea și susținerea sportului de performanță, încurajarea sportului de masă în Municipiul Ploiești și administrarea bazelor sportive și de agrement.

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.38/2017 privind modificarea Legii nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului, H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000:

"Art. 181. - (1) Prin hotarare a autoritatilor deliberative ale administrației publice locale se pot aloca sume din bugetul local, pentru finanțarea activitatii sportive a structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate in subordinea sa, curespectarea legislației naționale si comunitare din domeniul ajutorului de stat.

. (2) Prin hotarare a autoritatilor deliberative ale administrației publice locale se pot aloca sume din bugetul local, cu respectarea legislației naționale si comunitare din domeniul ajutorului de stat, si pentru:

fi premierea, in condițiile legii, a performantelor deosebite obținute la competițiile sportive interne si internaționale oficiale.

(3) Autoritățile administrației publice locale pot aloca sume pentru finanțarea activitatii potrivit alin. (1) si (2) in limita a maximum 5% din bugetul aprobat.

Art. 21

 • (1) In sensul prezentei legi, sunt considerate structuri sportive:

b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societăți comerciale, unitățile de invatamant cu program sau profil sportiv, palatele si cluburile copiilor si elevilor;

Art. 22

(1) In sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociații de drept privat sau instituții de drept public, constituite sau infiintate, după caz, in scopul organizării si administrării unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor si participarea la activitățile si competițiile sportive.

"(2) Pentru scopurile si in condițiile stabilite prin lege pot funcționa cluburi sportive^ persoane juridice de drept public organizate in subordinea organelor administrației publice centrate f locale sau in subordinea instituțiilor de invatamant superior de stat."         ~

In conformitate cu H.G. nr. 1447/2007 privind aprobare^ Noimilor financiare pentru activitatea sportivă, modificată și completată, °Orcfînul nr. 631/890/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportive si in temeiul Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru anul 2017 a fost aprobat prin HCL nr.92/03.04.2017 si rectificat prin HCL nr. 140/30.05.2017 astfel:

Venituri totale în cuantum de 11.190,00 mii lei formate din:

 • - Venituri din activitatea proprie -1.872,00 mii lei:

 • * baze sportive — 867,00 mii lei

 • * Compex Hipodrom - 1.005,00 mii lei

 • - Sponsorizări pentru activitatea sportiva -14,00 mii lei;

 • - Subvenții de la bugetul local - 9.304,00 mii Iei:

 • * baze sportive — 4.749,00 mii lei

 • * Complex Hipodrom - 2.633,00 mii lei

 • * activitatea sportiva — 1.922,00 mii lei

Cheltuieli totale în cuantum de 11.190,00 mii lei reprezentând:

1. Titlul I “Cheltuieli de personal” - 3.118,00 mii lei:

 • * baze sportive -1.300,00 mii lei

 • * Complex Hipodrom — 1.045,00 mii lei

 • * activitatea sportiva - 773,00 mii lei

2.  Titlul II “Bunuri și servicii” - 6.056,00 mii lei

 • * baze sportive - 3.991,00 mii lei

 • * Complex Hipodrom — 902,00 mii lei

 • * activitatea sportiva -1.163,00 mii lei

3. Titlul XII “Active nefinanciare” - 1.561,00 mii lei

 • * baze sportive - 325,00 mii lei

 • * Complex Hipodrom - 1.691,00 mii lei

Actuala rectificare constă în:

Suplimentarea veniturilor:

 • •  activitatea proprie cu 7,00 mii Iei jucătoare handbal)

 • •  subventiea de la bugetul local cu 3.762,00 mii lei: Majorarea cheltuielilor: 3.769,00 mii lei

Baze sportive + Complex Hipodrom - 437,00 mii lei Activitatea sportivă - 3.332,00 mii lei


Având în vedere Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.Consilieri,

Alexandru Paul Palaș Gheorghe Andrei Gheorghe Simion Zoia Staicu

Claudia Oana

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, este persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca serviciu public de interes local privind promovarea și susținerea sportului de performanță, încurajarea sportului de masă în Municipiul Ploiești și administrarea bazelor sportive și de agrement.

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.38/2017 privind modificarea Legii nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului:

"Art. 181. - (1) Prin hotarare a autoritarilor deliberative ale administrației publice locale se pot aloca sume din bugetul local, pentru finanțarea activitatii sportive a structurilor sportive care au calitatea de ordonator de credite aflate in subordinea sa, cu respectarea legislației naționale si comunitare din domeniul ajutorului de stat.

 • (2) Prin hotarare a autoritarilor deliberative ale administrației publice locale se pot aloca sume din bugetul local, cu respectarea legislației naționale si comunitare din domeniul ajutorului de stat, si pentru:

fi premierea, in condițiile legii, a performantelor deosebite obținute la competițiile sportive interne si internaționale oficiale.

 • (3) Autoritățile administrației publice locale pot aloca sume pentru finanțarea activitatii potrivit alin. (1) si (2) in limita a maximum 5% din bugetul aprobat.

Art. 21

(1) In sensul prezentei legi, sunt considerate structuri sportive:

b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societari comerciale, unitățile de invatamant cu program sau profil sportiv, palatele si cluburile copiilor si elevilor;

Art. 22

(1) In sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociații de drept privat sau instituții de drept public, constituite sau infiintate, după caz, in scopul organizării si administrării unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor si participarea la activitățile si competițiile sportive.

"(2) Pentru scopurile si in condițiile stabilite prin lege pot funcționa cluburi spgriive^. persoane juridice de drept public organizate in subordinea organelor administrației p         iftatâp


locale sau in subordinea instituțiilor de invatamant superior de stat."              x

Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific si de forma juridica, se insei iu w’J Registrul sportiv. Procedurile de înregistrare si de atribuire a Certificatulipid^ identii'dle sportiva si a numărului de identificare se stabilesc prin regulamentul de le&


Art. 24                                                                              t

 • (1) Recunoașterea unei structuri sportive, in sensul prezentei legi, se dovedește prin Certificatul ‘de identitate sportiva, eliberat in condițiile prezentei legi.

 • (2) Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia după cum urmeaza:

 • a) la asociațiile județene, respectiv a municipiului București, pe ramuri de sport,constituite potrivit prevederilor art. 34, pentru participarea la competițiile oficiale locale;

 • b) la federația sportiva naționala corespunzătoare, constituita potrivit prevederilor art. 3 5-41, pentru participarea la competițiile oficiale naționale sau internaționale.

"Art. 29. - (1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, înființate ca instituții publice in subordinea administrației publice centrale, locale sau a instituțiilor de invatamant superior de stat, si au drept obiect de activitate performanta, selecția, pregătirea si participarea la competiții interne si internaționale."

Conform H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, modificată și completată si Ordinul nr. 631/890/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportive.

în conformitate cu prevederile art. 49 alin. (5) si (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare

In structura sportivă a instituției funcționează următoarele secții sportive

 • - handbal feminin cu 6 grupe (senioare, junioare I, II, III, IV și minihandbal),

 • - handbal masculin cu 6 grupe (seniori, juniori I, II, III, IV și minihandbal),

 • - baschet feminin cu 3 grupe (minibaschet, UI 6 si Liga 1),

 • - baschet masculin cu 2 grupe (minibaschet si Liga 1),

 • - fotbal copii și juniori 6 grupe,

 • - gimnastică ritmică (grupa de junioare și inițiere),

 • - sah,

 • - karate,

 • - patinaj viteză, -judo,

 • - box,

 • - atletism,

 • - natație,

 • - volei feminin 4 grupe (junioare, cadete, speranțe si minivolei)

 • - volei masculin 2 grupe (speranțe si minivolei),

De asemenea, Club Sportiv Municipal Ploiești organizează activități sportive care vizează toți ploieștenii: campionate de fotbal în sală (pentru diferite categorii de vârstă), concursuri si competiții pentru copii in cadrul “Sportul pentru toti”.

Actuala rectificare constă în:

Suplimentarea veniturilor:


 • •  activitatea proprie cu jucătoare handbal)

 • •  subventiea de la bugetul local cu 3.762,00 mii Iei:

Majorarea cheltuielilor: 3.769,00 mii lei

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Mu pentru anul 2017 a fost aprobat prin HCL nr.92/03.04.2017 si rectifica nr. 140/30.05.2017.

După rectificare bugetul de venituri si cheltuieli va fi următorul:

Venituri totale în cuantum de 14.959,00 mii lei formate din:

 • - Venituri din activitatea proprie - 1.893,00 mii lei:

 • * baze sportive - 867,00 mii lei

 • * Compex Hipodrom - 1.005,00 mii lei

^activitatea sportiva - 7,00 mii lei ( venituri di grila de formare jucătoare handbal)

 • - Sponsorizări pentru activitatea sportiva -14,00 mii lei;

 • - Subvenții de la bugetul local - 13.066,00 mii lei:

 • * baze sportive - 5.247,00 mii lei

 • * Complex Hipodrom — 2.5 72,00 mii lei

^activitatea sportiva - 5.247,00 mii lei

Cheltuieli totale în cuantum de 14.959,mii lei reprezentând:

1. Titlul I “Cheltuieli de personal” - 3.118,00 mii Iei:

 • * baze sportive -1.300,00 mii lei

 • * Complex Hipodrom - 1.045,00 mii lei

^activitatea sportiva — 773,00 mii lei

2.  Titlul II “Bunuri și servicii” - 9.825,00 mii lei

 • * baze sportive — 4.243,00 mii lei

 • * Complex Hipodrom - 1.087,00 mii lei

^activitatea sportiva - 4.995,00 mii lei - Anexa nr.4 (950,00 mii lei titluri executorii cu sportivii si antrenorii conform Anexei nr.3)

3. Titlul XII “Active nefinanciare” - 1.561,00 mii lei

 • * baze sportive - 531,00 mii lei

 • * Complex Hipodrom - 1.485,00 mii lei

Titlul I “Cheltuieli de personal” - 3.115,30 mii lei - va ramane nemodificat.

Titlul II “Bunuri și servicii” - 6.056,00 mii Iei - se va majora cu 3.769,00 mii lei astfel:

A

20.01.03. „încălzit, iluminat și forță motrică”: 920,00 mii Iei - se majoreaza cu 330,00 mii lei pentru asigurarea energiei electrice, termice si gaze pana la sfârșitul anuluipentru bazele sportive, sala de box si sala de judo astfel:


 • * baze sportive - 200,00 mii lei (plăti pana la 30.06.2017- 620,00

 • * Complex Hipodrom -100,00 mii lei (plăti pana la 30.06.2017 activitatea sportiva - 30,00 mii lei (plăti pana la 30.06.2017- 2

 • - Sala de box -15,00 mii lei,

 • - Sala de judo-15,00 mii lei,

20.01.07. „Transport”: 46.00 mii lei - se majoreaza cu 124,00 mu lei pentru

participarea sportivilor la competiții și alte acțiuni cu caracter sportiv conform calendarului competitional întocmit de federațiile sportive si conform Hotărârii de


Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificările si completările ulterioare: „Art. 9. - (1) Transportul participantilor la acțiunile sportive organizate in tara, in alta localitate decât cea in care isi au domiciliul aceștia, se poate efectua, după caz:

d) cu mijloace de transport auto inchiriate, respectiv microbuze, autocare si altele asemenea; ”

 • - Handbal - 20,00 mii lei,

 • - Baschet - 10,00 mii lei,

 • - Volei - 10,00 mii lei,

 • - Fotbal juniori - 15,00 mii lei,

 • - Atletism - 10,00 mii lei

 • - Gimnastică ritmică - 9,00 mii lei,

 • - Box -10,00 mii lei,

 • - Judo -10,00 mii lei,

 • - Natație - 10,00 mii lei,

 • - Karate - 5,00 mii lei,

 • - Patinaj viteza - 5,00 mii lei

 • - Șah -10,00 mii lei.

20.01.08 - „Posta, telecomunicații, radio, tv., internet” 118,00 mii lei se majoreaza cu 52,00 mii lei pentru Sala Sporturilor Olimpia si pentru marirea vitezei si capacitatii internet la Stadionul „Ilie Oana” in vederea acreditării in infrastructura europeana Champions League.

20.03.01 - „Hrana pentru oameni”: 234,00 mii lei - se majoreaza cu 766,00 mii lei cheltuieli cu alimentația de efort, masa la competițiile organizate in tara si cantonamentele de pregătire pentru copiii si juniorii secțiilor sportive conform calendarului competitional si Hotărârii de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificările si completările ulterioare:

"Art. 13. - (1) Cheltuielile zilnice de masa pentru acțiunile sportive organizate in tara se diferențiază pe categorii de acțiuni, după cum urmeaza:

Acțiunea

Limite maxime/persoana

a) Competiții sportive interne:

pana la 45 lei

 • - de nivel comunal, orășenesc sau municipal                        pana la 50 lei

 • - de nivel județean                                                  pana la


 • - de nivel zonal sau interjudetean                                   pana la 70 lef {4 *

 • - de nivel național                                                         O          \<-

 • 1. SECȚIA HANDBAL -166,00 mii lei

190 sportivi legitimați + 6 antrenori + 1 maseur

Cantonament — 40,00 mii lei

Masa deplasări meciuri - 66,00 mii lei

Alimentație de efort - 40,00 mii lei

Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar - 20,00 mii lei

J1J2,J3 (masculin si feminin) - 105 persoane

Cantonament - 40,00 mii lei

*august - cantonament - 7 zile x 105 persoane x 55 lei/zi = 40,00 mii lei Deplasări meciuri — 66,00 mii lei

 • * august - turneu de pregătire - 2 zile x 105 persoane x 55 lei/zi ~ 11,00 mii lei *septembrie - 2 meciuri deplasare x 1 zile x 105 persoane x 55 lei/zi ~ 11,00 mii lei

*octombrie - 2 meciuri deplasare x 1 zile x 105 persoane x 551ei/zi ~ 11,00 mii lei *noiembrie - 1 meci deplasare + turneu de sala 1=3 zile x 105 persoane x 55 lei/zi ~ 11,00 mii lei

 • * decembrie - turneu de sala II - 3 zile x 105 persoane x 5 51ei/zi ~ 11,00 mii lei

J4 (masculin si feminin) - 35 sportivi

*noiembrie - 1 meci deplasare + turneu de sala = 4 zile x 40 persoane x 40 lei/zi ~ 6,00 mii lei

*decembrie - turneu de sala - 3 zile x 40 persoane x 40 lei/zi ~ 5,00 mii lei Alimentație de efort - 40,00 mii lei

66 pers (Jlsi J2 masculin si feminin) x 150 lei/ luna x 4 luni (septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) ~ 40,00 mii lei

Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar - 30,00 mii lei

125 sportivi x 16 competiții x 10 lei / persoana = 20,00 mii lei

 • 2. SECȚIA BASCHET-55,00 mii lei


  66 sportivi legitimați + 4 antrenori


Cantonament - 10,00 mii lei Masa deplasări meciuri — 20,00 mii lei Alimentație de efort -15,00 mii lei Apa si alimente constând in produse li                 ^e

sau alte produse cu efect nutritiv similc

Cantonament -10,00 mii lei

*august - cantonament - 7 zile x 26 persoane x 55 lei/zi = 10,00 mii lei

Deplasări meciuri — 20,00 mii lei

*august - turneu de pregătire - 2 zile x 36 persoane x 55 lei/zi ~ 4,00 mii lei

 • * septembrie - 2 meciuri deplasare x 1 zile x 36 persoane x 55 lei/zi = 4,00mii lei *octombrie - 2 meciuri deplasare x 1 zile x 36 persoane x 55 lei/zi = 4,00mii lei *noiembrie - 2 meciuri deplasare x 1 zile x 36 persoane x 55 lei/zi = 4,00 mii lei

 • * decembrie - 2 meciuri deplasare x 1 zile x 36 persoane x 55 lei/zi = 4,00 mii lei Alimentație de efort -15,00 mii lei

25 pers x 150 lei/ luna x 4 luni (septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) = 15,00 mii lei

Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar -10,00 mii lei

66 sportivi x 15 competiții x 10 lei / persoana = 10,00 mii lei

3. SECȚIA VOLEI- 55,00 mii lei

60 sportivi legitimați + 3 antrenori

Cantonament - 10,00 mii lei

Masa deplasări meciuri -20,00 mii lei

Alimentație de efort - 15,00 mii lei

Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar -10,00 mii lei

Cantonament -10,00 mii lei

*august - cantonament - 7 zile x 25 persoane x 55 lei/zi = 10,00 mii lei

Deplasări meciuri - 20,00 mii lei

 • * august - turneu de pregătire - 2 zile x 38 persoane x 55 lei/zi ~ 4,00 mii lei

 • * septembrie - 2 meciuri deplasare x 1 zile x 38 persoane x 55 lei/zi ~ 4,00mii lei *octombrie - 2 meciuri deplasare x 1 zile x 38 persoane x 55 lei/zi ~ 4,00mii lei *noiembrie - 2 meciuri deplasare x 1 zile x 38 persoane x 55 lei/zi ~ 4,00 mii lei

 • * decembrie - 2 meciuri deplasare x 1 zile x 38 persoane x 55 lei/zi ~ 4,00 mii lei Alimentație de efort -15,00 mii lei

25 pers x 150 lei/ luna x 4 luni (septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) = 15,00 mii lei

Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar -10,00 mii lei

60 sportivi x 16 competiții x 10 lei / persoana ~ 10,00 mii lei

 • 4. SECȚIA FOTBAL COPII SI JUNIO


  150 sportivi legitimați + 10 antrenori + 1 mascur


Masa deplasări meciuri -10,00 mii lei l d \ Alimentație de efort — 20,00 mii lei           \

Apa si alimente constând in produse lacfai&ffr sau alte produse cu efect nutritiv similar - 20,Of.

Deplasări meciuri -10,00 mii lei

*august - decembrie 10 meciuri x 40 persoane x 25 lei/zi ~ 10,00 mii lei Alimentație de efort - 20,00 mii lei

34 pers x 150 lei/ luna x 4 luni(septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) ~ 20,00 mii lei

Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar - 24,00 mii lei

150 sportivi x 14 competiții x 10 lei / persoana ~ 20,00 mii lei

5. SECȚIA ATLETISM- 35,00 mii lei

60 sportivi legitimați + 3 antrenori

Cantonament - 10,00 mii lei

Masa deplasări competiții -10,00 mii lei

Alimentație de efort -10,00 mii lei

Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar — 5,00 mii lei

Cantonament - 9,00 mii lei

*august - cantonament - 7 zile x 25 persoane x 55 lei/zi ~ 10,00 mii lei

Deplasări competiții -10,00 mii lei

 • * august - 3 zile x 20 persoane x 55 lei/zi ~ 3,00 mii lei

 • * septembrie - 3 zile x 25 persoane x 55 lei/zi ~ 4,00 mii lei

 • * octombrie - 3 zile x 20 persoane x 55 lei/zi ~ 3,00 mii lei

Alimentație de efort -10,00 mii lei

16 pers x 150 lei/ luna x 4 luni (septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) ~ 10,00 mii lei

Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar - 5,00 mii lei

50 sportivi x 10 competiții x 10 lei / persoana = 5,00 mii lei

6. SECȚIA GIMNASTICA RITMICA - 30,00 mii lei

31sportivi legitimați + 3 antrenori

Cantonament - 10,00 mii lei

Masa deplasări competiții -10,00 mii lei Alimentație de efort - 5,00 mii lei

Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar — 5,0


Cantonament -10,00 mii lei

* august - cantonament - 7 zile x 26 persoane x 55 lei/zi = 10,00

Deplasări competiții -10,00 mii lei

 • * august - 7 zile x 14 persoane x 55 lei/zi ~ 5,00mii lei *octombrie - 4 zile x 8 persoane x 55 lei/zi ~ 2,00 mii lei *noiembrie - 2 zile x 8 persoane x 55 lei/zi ~ 1,00 mii lei

 • * decembrie - 3 zile x 12 persoane x 55 lei/zi ~ 2,00 mii lei *decembrie - 8 zile x 12 persoane x 55 lei/zi ~ 5,00 mii lei

  Alimentație de efort - 5,00 mii lei

  8 pers x 150 lei/ luna x 4 luni (septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) = 5,00 mii lei


Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar - 5,00 mii lei

25 sportivi x 20 zile x 10 lei / persoana = 5,00 mii lei

7. SECȚIA BOX- 35,00 mii lei

60 sportivi legitimați + 3 antrenori + 1 maseur

Cantonament -10,00 mii lei

Masa deplasări competiții -10,00 mii lei

A limentatie de efort -10,00 mii lei Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar — 5,00 mii lei

Cantonament -10,00 mii lei *august - cantonament - 7 zile x 26 persoane x 55 lei/zi = 10,00 mii lei

Deplasări competiții -10,00 mii lei

*august - 7 zile x 13 persoane x 55 lei/zi ~ 5,00mii lei

 • * octombrie - 4 zile x 9 persoane x 55 lei/zi ~ 2,00 mii lei *noiembrie - 2 zile x 9 persoane x 55 lei/zi ~ 1,00 mii lei

 • * decembrie - 3 zile x 13 persoane x 55 lei/zi ~ 2,00 mii lei

Alimentație de efort -10,00 mii lei

17 pers x 150 lei/ luna x 4 luni (septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) ~ 10,00 mii Iei

Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar - 5,00 mii lei

25 sportivi x 20 zile x 10 lei / persoana = 5,00 mii lei

8. SECȚIA JUDO - 30,00 mii lei

144 sportivi legitimați + 3 antrenori

Masa deplasări competiții -10,00 mii lei

Alimentație de efort — 10,00 mii lei

Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar —10,00 mii lei

Deplasări competiții -10,00 mii lei


*august - 7 zile x 26 persoane x 55 lei/zi ~ 5,00mii lei *octombrie - 4 zile x 10 persoane x 55 lei/zi ~ 2,00 mii lei *noiembrie - 2 zile x 8 persoane x 55 lei/zi ~ 1,00 mii lei * decembrie - 2 zile x 20 persoane x 55 lei/zi ~ 2,00 mii lei Alimentație de efort -10,00 mii lei

16 pers x 150 lei/ luna x 4 luni (septembrie, octombrie, iioiembri\$d 10,00 mii lei

Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar -10,00 mii lei

100 sportivi x 10 zile x 10 lei / persoana = 10,00 mii lei

9. SECȚIA NATATIE - 20,00 mii Iei

44 sportivi legitimați + 2 antrenori

Masa deplasări competiții -10,00 mii lei

Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar —10,00 mii lei

Deplasări competiții -10,00 mii lei

*august - 7 zile x 14 persoane x 55 lei/zi ~ 5,00mii lei

 • * octombrie - 4 zile x 10 persoane x 55 lei/zi ~ 2,00 mii lei

*noiembrie - 2 zile x 10 persoane x 55 lei/zi ~ 1,00 mii lei

 • * decembrie - 4 zile x 10 persoane x 55 lei/zi ~ 2,00 mii lei

Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar -10,00 mii lei

40 sportivi x 25 zile x 10 lei / persoana = 10,00 mii lei

10.SECTIA KARATE -15,00 mii lei

44 sportivi legitimați + 2 antrenori

Masa deplasări competiții - 5,00 mii lei

Alimentație de efort - 5,00 mii lei

Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar - 5,00 mii lei

Deplasări competiții - 5,00 mii lei

 • * august - 2 zile x 18 persoane x 55 lei/zi ~ 2,00mii lei *octombrie - 4 zile x 9 persoane x 55 lei/zi ~ 2,00 mii lei *decembrie - 2 zile x 10 persoane x 55 lei/zi ~ 1,00 mii lei

Alimentație de efort - 5,00 mii lei

8 pers x 150 lei/ lună x 4 luni (septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) = 5,00 mii lei


Apa si alimente constând in produse lactate, fructe, miere sau i efect nutritiv similar — 5,00 mii lei

44 sportivi x 11 zile x 10 lei / persoana = 5,00 mii lei

SECȚIA PATINAJ VITEZA - 5,00 mii I

14 sportivi legitimați + 1 antrenori

Alimentație de efort - 5,00 mii lei

8 pers x 150 lei/ luna x 4 luni (septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) ~ 5,00 mii lei

12.SECTIA SAH- 10,00 mii Iei

30 sportivi legitimați + 1 antrenori

Masa deplasări competiții — 5,00 mii lei

Alimentație de efort — 5,00 mii lei

Deplasări competiții - 5,00 mii lei

*august - 3 zile x 12 persoane x 55 lei/zi ~ 2,00mii lei

*octombrie - 6 zile x 6 persoane x 55 lei/zi ~ 2,00 mii lei

*decembrie - 2 zile x 10 persoane x 55 lei/zi ~ 1,00 mii lei

Alimentație de efort - 5,00 mii lei

8 pers x 150 lei/ luna x 4 luni (septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) = 5,00 mii lei

20.04.01 - „Medicamente”: 2,00 mii lei- se majoreaza cu 108,00 mii Iei pentru cheltuieli cu susținătoare de efort pentru toate secțiile sportive din cadrul clubului conform recomandărilor medicului si conform Hotărârii de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificările si completările ulterioare:

"Art. 20

(2) Celelalte structuri sportive, precum si direcțiile pentru sport si tineret județene si a municipiului București pot sa procure, in baza prescripției medicale:

 • a) vitamine si susținătoare de efort, in suma de pana la 20'lei/zi pentru fiecare sportiv;

 • b) medicamente, materiale sanitare, unguente si produse pentru masaj utilizate in procesul de ■refacere si recuperare, in suma de pana la 10 lei/zi pentru fiecare sportiv, in cadrul prevederilor bugetare aprobate in acest scop."

 • - Handbal - 15,00 mii Iei

 • - Baschet -10 mii lei

 • - Volei -10,00 mii lei

 • - Fotbal juniori - 8,00 mii lei

 • - Atletism - 10,00 mii lei

 • - Gimnastică ritmică - 13,00 mii Iei

 • - Box - 10,00 mii lei

 • - Judo -12,00 mii lei

 • - Natație - 5,00 mii lei


 • - Karate - 5,00 mii Iei

 • - Patinaj viteză - 5,00 mii lei

 • - Sah - 2,00 mii Iei 20.04.02 - „Materiale sanitare” 1,00 mii lei - se majoreaz pentru cheltuieli materiale sanitare pentru secțiile sportive din c. conform recomandărilor medicului.

 • - Handbal - 3,00 mii lei,

 • - Baschet - 3,00 mii lei,

 • - Volei - 2,00 mii lei,

 • - Fotbal juniori - 2,00 mii Iei,

 • - Atletism - 2,00 mii Iei

 • - Gimnastică ritmică - 2,00 mii lei,

 • - Box - 2,00 mii lei,

 • - Judo - 2,00 mii lei,

 • - Natație - 2,00 mii lei,

 • - Karate - 2,00 mii lei,

 • - Patinaj viteza - 2,00 mii lei 20.05.01 - „Uniforme si echipament”: 10,00 mii lei — se majoreaza cu 340,00 mii lei pentru cheltuieli cu echipament sportiv pentru activitatea sportivă pentru toate secțiile de sport din cadrul clubului conform Hotărârii de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificările si completările ulterioare:

Art. 19. - Pentru realizarea acțiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziționarea de instalații si materiale sportive, echipament sportiv de pregătire si competiție, tinuta de reprezentare, după caz, in limita fondurilor prevăzute in buget.

 • - Handbal - 75.000 lei

 • - Baschet - 30.000 lei

-Volei- 40.000 lei

 • - Fotbal juniori - 75.000 lei

-Atletism- 30.000lei

 • - Gimnastică ritmică - 30.000 lei

 • - Box - 25.000 lei

 • - Judo - 30.000 lei

 • - Natație - 30.000 lei

 • - Karate - 30.000 lei

-Patinaj viteza 6.000 lei

-Sah-14.000 lei 20.05.30 - „Alte obiecte de inventar”: 170,00 mii lei (150,00 mii lei baze sportive + 20,00 mii lei activitate sportiva) - se majoreaza cu 110,00 mii lei pentru cheltuieli cu obiecte de inventar specifice pentru activitatea sportivă pentru secțiile de sport din cadrul clubului.

20.06.01.”Deplasari interne, detasari, transferări”: 256,00 mii lei (50,00 mii lei baze sportive + 206,00 mii lei activitate sportiva) se majoreaza cu 274,00 mii lei

(50,00 mii lei Complex Hipodrom + 224,00 mii lei activitate sportiva) - cheltuieli

Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificările si completările ulterioare:

„Art. 12. -

(1) Cazarea participantilor la activitatile sportive organizate in tara se poate face, după caz:

 • a) in unitățile de cazare pentru sportivi;

 • b) in cămine școlare sau studentesti;

 • c) in locuințe inchiriate in condițiile legii;

 • 1. SECȚIA HANDBAL - 70,00 mii lei

190 sportivi legitimați + 6 antrenori + 1 maseur

Cantonament - 35,00 mii lei

Cazre deplasări meciuri - 35,00 mii lei

J1 +J2+J3 (masculin si feminin) -105 sportivi

Cantonament - 35,00 mii lei

 • * august - cantonament - 7 zile x 105 persoane x 50 lei/zi = 35,00 mii lei Deplasări meciuri - 35,00 mii lei

 • * august - turneu de pregătire - 1 zile x 105 persoane x 50 lei/zi ~ 5,00 mii lei

 • * septembrie - 2 meciuri deplasare x 1 zile x 70 persoane x 50 lei/zi = 7,00 mii lei *octombrie - 2 meciuri deplasare x 1 zile x 70 persoane x 50 lei/zi = 7,00 mii lei *noiembrie - 1 meci deplasare + turneu de sala 1=2 zile x 70 persoane x 50 lei/zi ~ 7,00 mii lei

*decembrie - turneu de sala II - 3 zile x 60 persoane x 50 lei/zi ~ 9,00 mii lei

 • 2. SECȚIA BASCHET-25,00 mii lei

66 sportivi legitimați + 4 antrenori

Cantonament -10,00 mii lei

Cazare deplasări meciuri -15,00 mii lei

Cantonament -10,00 mii lei

* august - cantonament - 7 zile x 26 persoane x 50 lei/zi ~ 10,00 mii lei Deplasări meciuri -15,00 mii lei

*august - turneu de pregătire - 2 zile x 26 persoane x 50 lei/zi ~ 2,50 mii lei *septembrie - 2 meciuri deplasare x 1 zile x 26 persoane x 50 lei/zi = 2,50 mii lei *octombrie - 2 meciuri deplasare x 1 zile x 26 persoane x 50 lei/zi = 2,50 mii lei

*noiembrie - 2 meciuri deplasare x 1 zile x 26 persoane x 50 lei/zi = 2,50 mii lei *decembrie - 4 meciuri deplasare x 1 zile x 26 persoane x 50 lei/zi = 5,00 mii lei


3. SECȚIA VOLEI- 30.00 mii Iei

60 sportivi legitimați + 3 antrenori

Cantonament - 10,00 mii lei

Cazare deplasări meciuri — 20,00 mii lei

Cantonament -10,00 mii lei

 • * august - cantonament - 7 zile x 25 persoane x 50 lei/zi = 10,00 mii lei

Deplasări meciuri - 20,00 mii lei

*septembrie - 4 meciuri deplasare x 1 zile x 25 persoane x 50 lei/zi = 5,00mii lei

 • * octombrie - 4 meciuri deplasare x 1 zile x 25 persoane x 50 lei/zi =5,00mii lei *noiembrie - 4 meciuri deplasare x 1 zile x 25 persoane x 50 lei/zi = 5,00 mii lei *decembrie - 4 meciuri deplasare x 1 zile x 25 persoane x 50 lei/zi = 5,00 mii lei

 • 4. SECȚIA ATLETISM- 20,00 mii lei

60 sportivi legitimați + 3 antrenori

Cantonament - 8,00 mii lei Cazare deplasări competiții - 12,00 mii lei

Cantonament - 8,00 mii lei

*august - cantonament - 7 zile x 25 persoane x 50 lei/zi = 8,00 mii lei

Deplasări competiții -12,00 mii lei

*august - 3 zile x 20 persoane x 50 lei/zi ~ 3,00 mii lei

 • * septembrie - 3 zile x 25 persoane x 50 lei/zi ~ 4,00 mii lei

 • * octombrie - 3 zile x 25 persoane x 50 lei/zi ~ 4,00 mii lei

 • 5. SECȚIA GIMNASTICĂ RITMICĂ- 19,00 mii Iei

31sportivi legitimați + 3 antrenori

Cantonament - 8,00 mii lei

Cazare deplasări competiții -11,00 mii lei

Cantonament - 8,00 mii lei

*august - cantonament - 6 zile x 26 persoane x 50 lei/zi = 8,00 mii lei

Deplasări competiții -11,00 mii lei

*august - 2 zile x 14 persoane x 50 lei/zi ~ l,80mii lei

 • * octombrie - 4 zile x 8 persoane x 50 lei/zi ~ 1,60 mii lei

*noiembrie - 2 zile x 8 persoane x 50 lei/zi ~ 1,60 mii lei

*decembrie - 2 zile x 12 persoane x 50 lei/zi ~ 1,20 mii lei

18

*decembrie - 8 zile x 12 persoane x 50 lei/zi - 4,80 mii lei


6. SECȚIA BOX- 20,00 mii lei

60 sportivi legitimați + 3 antrenori + 1 maseur

Cantonament - 8,00 mii leiCazare deplasări competiții -12,00 mii lei


Cantonament — 8,00 mii lei

 • * august - cantonament - 6 zile x 26 persoane x 50 lei/zi = 8,00 mii lei

Deplasări competiții -12,00 mii lei

*august- 6 zile x 14 persoane x 50 lei/zi - 3,90mii lei

 • * octombrie - 4 zile x

*noiembrie - 2 zile x

 • * decembrie - 3 zile x

 • * decembrie - 8 zile x


8 persoane x 50 lei/zi - 1,60 mii lei

8 persoane x 50 lei/zi - 0,80 mii lei

12 persoane x 50 lei/zi - 1,80 mii lei

12 persoane x 50 lei/zi - 3,90 mii lei


7. SECȚIA JUDO -10,00 mii lei


144 sportivi legitimați + 3 antrenori


Cazare deplasări competiții -10,00 mii lei


Deplasări competiții -15,00 mii lei

 • * august - 7 zile x 26 persoane x 50 lei/zi - 9,10mii lei

 • * octombrie - 4 zile x

*noiembrie - 2 zile x

 • * decembrie - 2 zile x


10 persoane x 50 lei/zi ~ 2,00 mii lei 8 persoane x 50 lei/zi - 0,80 mii lei

20 persoane x 50 lei/zi -3,10 mii lei


8. SECȚIA NATATIE-WW mii lei


44 sportivi legitimați + 2 antrenori


Cazare deplasări competiții -10,00 mii lei


Deplasări competiții -10,00 mii lei


*august- 7 zile x 14 persoane x 50 lei/zi - 5,OOmii lei


 • * octombrie - 4 zile x *noiembrie - 2 zile x

 • * decembrie - 4 zile x


10 persoane x 50 lei/zi - 2,00 mii lei

10 persoane x 50 lei/zi - 1,00 mii lei

10 persoane x 50 lei/zi - 2,00 mii lei


9. SECȚIA KARATE -10,00 mii lei

44 sportivi legitimați + 2 antrenori

20.06.02. - „Deplasări în străinătate”: 94,00 mii lei (50,00 mii lei Complex Hipodrom + 44,00 mii lei activitate sportiva pentru secțiile: gimnastica ritmica, atletism si patinaj viteza) - se majoreaza cu 106,00 mii lei cheltuieli cu deplasări în străinătate ale sportivilor pentru participarea la competiții externe si pentru angajatii Complexului Hipodrom.

 • - Atletism - 26,00 mii lei,

 • - Gimnastică ritmică - 20,00 mii lei,

 • - Box - 20,00 mii lei,

 • - Patinaj viteza - 20,00 mii lei,

 • - Judo - 20,00 mii lei.

 • 20.13. „Pregătire profesională”: 25,00 mii lei se majoreaza cu 20,00 mii lei (10,00 mii lei Complex Hipodrom + 10,00 mii antrenori) - cheltuieli cu pregătirea profesională a personalului angajat conform legislației în vigoare.

 • 20.14. „Protecția muncii”: 85,00 mii lei se majoreaza cu 45,00 mii lei - cheltuieli cu medicina muncii și servicii ce țin de protecția muncii conform legislației, precum și echipament individual de protecție pentru salariații care lucrează în bazele sportive aflate în administrare.

20.30.04. „Chirii”: 71,00 mii lei - se majoreaza cu 189,00 mii lei cheltuieli cu închiriere de baze sportive pentru buna desfășurare a activitatii sportive conform Hotărârii de Guvern nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva cu modificările si completările ulterioare:

„Art. 22. - (1) Pentru organizarea, respectiv desfasurarea acțiunilor sportive reglementate de prezentele norme, organizațiile sportive pot efectua, după caz, cu încadrarea in prevederile bugetare aprobate, cheltuieli si pentru:

 • a) servicii de inchiriere de baze sportive, săli de conferința, spatii, aparatura birotica si alte bunuri necesare organizării acțiunilor; ”

 • - Handbal - 19,00 mii lei,

 • - Baschet - 10,00 mii Iei,

 • - Volei -10,00 mii lei,

 • - Fotbal juniori - 50,00 mii lei,

 • - Gimnastica ritmica - 10,00 mii lei,

 • - Box - 60,00 mii lei (aprilie - noiembrie 2017 - 8 luni x 7.500 lei = 60.000 lei)

 • - Natatie - 30,00 mii Iei

xO1d -N/J. . ? .

20.30.09 - “Executarea silită a creanțelor bugetare” 122,00x\Tnii lei ^e majoreaza 9S0.00 mii lei renrezenfand titlurile exer.utnrii inreoistrate la I reznipriĂ'1'

majoreaza 950,00 mii lei reprezentând titlurile executorii înregistrate la Trezorerii.'

Municipiului Ploiești conform Anexei nr. 3 (total titluri - 7.477. (A’9,TS'


executata - 953.431,43 lei, suma ramasa de executat - 518.558,06lefy


20.30.30. „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”-. 522,00 mii lei ( Complex Hipodrom pentru premierea curselor de cai + 377,00 mii lei sportiva) se majoreaza cu 536,00 mii Iei pentru activitate sportiva - cheltuieli cu asistenta si investigații medicale, recuperare medicala, vize si taxe, cupe si trofee in cadrul Sportul pentru toti, indemnizații sportive, premieri sportivi, plata altor specialiști - maseur, preparator, cameraman, etc, conform Legii nr. 69/2000 -Legea educației fizice și sportului, modificată și completată prin O.U.G. nr.38/2017, H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, modificată și completată, Ordinul nr. 631/890/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă:

„Art. 21. - (1) Structurile sportive si Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pot efectua cheltuieli pentru asistenta si investigații medicale, respectiv rezonanta magnetica, tomografie computerizata, coronarografie, scintigrame cu raze, izotopi si altele asemenea, privind starea de sanatate a sportivilor de performanta, precum si pentru realizarea intervențiilor chirurgicale si a tratamentelor postoperatorii ale acestora, astfel:

 • a) Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, pentru sportivii loturilor olimpice;

 • b) federațiile sportive naționale, pentru sportivii loturilor naționale;

 • c) celelalte structuri sportive, pentru sportivii legitimați. ”

„Art. 22. - (1) Pentru organizarea, respectiv desfasurarea acțiunilor sportive reglementate de prezentele norme, organizațiile sportive pot efectua, după caz, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate, cheltuieli si pentru:

b) refacere după efort, recuperare si igiena personala, cum ar fi sauna, masaj si altele asemenea; ”

Taxe și vize, vize medicale, arbitraj la competițiile tinute in cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești - 210,00 mii lei (conform anexei nr.4)

 • - Sportul pentru toți: 100,00 mii lei -cheltuieli cu activitati sportive organizate de Clubul Sportiv Municipal si care vizeaza toti ploiestenii si sportivii din cadrul secțiilor sportive:

*Cupa CSM ediția a Il-a de fotbal în sală = 10,00 mii lei

* Competiție rezervată pentru persoane cu dizabilități = 20,00 mii lei

*Cupa liceelor la fotbal în sală = 20,00 mii lei

*Cupa C.S.M. ediția a IlI-a de fotbal în sală rezervată salariaților instituțiilor publice = 10,00 mii lei.

*Cupa Toamnei - 20,00 mii lei

*Cupa Mos Crăciun - 20,00 mii lei

 • - Alți colaboratori: 135,00 mii lei (conform anexei nr.4) - această sumă reprezentând cheltuielile cu contractele antrenorilor, altor specialiști din cadrul structurii sportive- maseur, preparator, etc. conform Legii nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului, modificată și completată prin O.U.G. nr.38/2017, H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,

modificată si completată. Ordinul nr. 631/890/2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă:


"Art. 671. - (1) Participanta la activitatea sportiva pot fi:

 • a) sportivi;

 • b) antrenori;

 • c) medici, asistenți medicali, maseuri, kinetoterapeuti, cercetători;

 • d) arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar.

 • e) alte persoane care contribuie la realizarea activitatii sportive. "(I1) Participanta la activitatea sportiva enumerati la alin. (1) lit.

structurile sportive, după caz, un contract individual de munca sau un contract de activitate sportiva, in condițiile legii.

 • - Cheltuieli cu indemnizații sportive, indemnizații de lot național și premieri -191,00 mii lei (conform anexei nr.4)pentru sportivi si antrenori in urma rezultatelor obținute la competițiile interne si internaționale care au fost încadrate conform Hotărârii de Guvern nr. 1447/2007 - privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva: „Art. 47. - (3) Sportivii de performanta, legitimați in cadrul unui club sportiv, antrenorii acestora si alti membri ai colectivului tehnic pot primi pe perioada acțiunii de pregătire sportiva organizata de clubul respectiv si pe perioada competiției sportive la care participa in numele clubului o indemnizație in suma de pana la 80% din nivelul indemnizației de lot național, prevăzut la alin. (1), in baza criteriilor stabilite de clubul sportiv respectiv. ” Handbal (J1 si J2) - 40,00 mii lei,

 • * Indemnizații - 60 pers, x 300 lei/luna x 2 luni

 • - Baschet -15,00 mii lei,

 • * Indemnizații - 25 pers, x 300 lei/luna x 2 luni

 • - Volei feminin - 15,00 mii lei,

 • * Indemnizații - 25 pers, x 300 lei/luna x 2 luni

 • - Fotbal juniori - 15,00 mii lei

 • * Indemnizații - 25 pers, x 300 lei/luna x 2 luni

 • - Atletism - 23,00 mii lei

 • * Indemnizații - 25 pers, x 300 lei/luna x 2 luni - 15,00 mii lei

 • * Premieri -8,00 mii lei

 • - Patinaj viteza - 5,00 mii lei

 • * Indemnizații - 8 pers, x 300 lei/luna x 2 luni

 • - Gimnastică ritmică - 16,00 mii lei,

 • * Indemnizații - 7 pers, x 300 lei/luna x 4 luni - 8,00 mii lei

 • * Premieri - 8,00 mii lei

 • - Box -18,00 mii lei,

 • * Indemnizații - 17 pers, x 300 lei/luna x 2 luni - 10,00 mii lei

 • * Premieri -8,00 mii lei

 • - Judo -18,00 mii lei,

 • * Indemnizații - 17 pers, x 300 lei/luna x 2 luni - 10,00 mii lei

 • * Premieri - 8,00 mii lei

 • - Karate - 10,00 mii lei,

 • * Indemnizații - 8 pers, x 300 lei/luna x 2 luni - 5,00 mii lei

 • * Premieri - 5,00 mii lei

 • - Șah -16,00 mii lei

 • * Indemnizații - 13 pers, x 300 lei/luna x 2 luni - 8,00 mii lei

 • * Premieri - 8,00 mii lei

Titlul XII “Active nefinanciare” — 1.561,00 mii lei se modifică în interior conform Anexei nr. 2 astfel:

71.01,02 - “Mașini, echipamente si mijloace de transport” -diminuează cu 219,00 mii lei.

71.01.03 - “Mobilier, aparatura birotica si alte active fixe” —

majorează cu 219,00 mii lei.


Director,

Cezar Stopchiciu,^-- ^


Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, Luminița Albu

,'O CLUBUL

" SPORTIV cp

2 MUNICIPAL

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXAI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RECTIFICARE 2017

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2017

DIN CARE

EXECUȚIE

30.06.2017

INFLUENTE+/-

BUGET RECTIFICAT

PROPUNERE

BUGET 2017

BAZE SPORTIVE

HIPODROM

SPORT

BAZE SPORTIVE

HIPODROM

SPORT

BAZE

SPORTIVE

HIPODROM

SPORT

TOTAL VENITURI - din care:

11.190,00

5.616,00

3.638,00

1.936,00

5.253,45

498,00

-61,00

3.332,00

6.114,00

3.577,00

5.268,00

14.959,00

VENITURILE SECTIUNH DE FUNCȚIONARE - total - din care:

9.174,00

5.291,00

1.947,00

1.936,00

5.253,45

3.332,00

5.583,00

2.092,00

5.268,00

12.943,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

3.0.05.30

1.822,00

817,00

1.005,00

132,65

817,00

1.005,00

1.822,00

Alte venituri

36.50.00

50,00

50,00

6,80

7.00

50,00

0,00

7,00

57,00

Donații si sponsorizări

37.01.00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (-)

37.03.00

-2.016,00

-325,00

-1.691,00

-531,00

-1.485,00

-2.016,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

9.304,00

4.749,00

2.633,00

1.922,00

5.100,00

498,00

-61,00

3.325,00

5.247,00

2.572,00

5.247,00

13.066,00

VENITURILE SECTIUNH DE DEZVOLTARE - total - din care:

2.016,00

325,00

1.691,00

246,00

-246,00

571,00

1.445,00

2.016,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

2.016,00

325,00

1.691,00

0,00

571,00

1.445,00

2.016,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA

11.190,00

5.616,00

3.638,00

1.936,00

5.196,90

498,00

-61,00

3.332,00

6.114,00

3.577,00

5.268,00

14.959,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

9.174,00

5.291,00

1.947,00

1.936,00

5.196,90

252,00

185,00

3.332,00

5.543,00

2.132,00

5.268,00

12.943,00

CHELTUIELI CURENTE

01

9.174,00

5.291,00

1.947,00

1.936,00

5.196,90

252,00

185,00

3.332,00

5.543,00

2.132,00

5.268,00

12.943,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.118,00

1.300,00

1.045,00

773,00

1.201,07

1.300,00

1.045,00

773,00

3.118,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

2.400,00

1.000,00

800,00

600,00

983,98

1.000,00

800,00

. 690^8

l A %jou.oo

Salarii de baza

10.01.01

2.400,00

1.000,00

800,00

600,00

983,98

1.000,00

800,00

'$6oi),0fț,-

Cheltuieli salariale in natura

10.02

166,00

71,00

61,00

34,00

0,00

71,00

61,00

Tichete de vacanta

10.02.06

166,00

71,00

<57,00

34,00

77,00

67,0b

34.00

'        1064)$

Contribuții

10.03

552,00

229,00

184,00

139,00

217,09

229,00

184,00

139,00

; 553,o J

Contribuții de asigurări sociale de stat

1003.01

385,00

160,00

128,00

97,00

155,53

760,00

728,00

^00

•     *i*2<>

DENUMIREA

Cod

BUGET 2017

DIN CARE

EXECUȚIE

INFLUENTE+/-

BUGET RECTIFICAT

PROPUNERE

INDICATORILOR

indicator

BAZE SPORTIVE

HIPODROM

SPORT

30.06.2017

BAZE SPORTIVE

HIPODROM

SPORT

BAZE SPORTIVE

HIPODROM

SPORT

BUGET 2017

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

14,00

5,00

5,00

4,00

4,50

5,00

5,00

4,00

14,00

Contribuții dc asigurări sociale dc sanatate

10.03.03

125,00

52,00

42,00

31,00

50,99

52,00

42,00

31,00

125,00

Contribuții de asigurări pentru accidente, de munca si boli profesionale

10.03.04

!

6,00

3.00

2,00

1,00

1,57

3,00

2,00

1,00

6,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

22,00

9,00

7,00

6,00

4,50

9,00

7,00

6,00

22,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

20

6.056,00

3.991,00

902,00

1.163,00

3.995,83

252,00

185,00

3.332,00

4.243,00

1.087,00

4.495,00

9.825,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la i

20.01

3.354,00

2.621,00

657,00

76,00

2.011,67

252,00

100,00

154,00

2.873,00

757,00

230,00

3.860,00

Furnituri de birou

20.01.01

20,00

15,00

5,00

5,18

15,00

5,00

0,00

20,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

46,00

36,00

10,00

7,04

36,00

10,00

0,00

46,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

920,00

690,00

200,00

30,00

893,24

200,00

100,00

30,00

890,00

300,00

60,00

1.250,00

Apa, canal si salubritate

20.01 04

290,00

190,00

100,00

80,36

190,00

100,00

0,00

290,00

Carburanți si lubrifianti

20.01 05

100,00

63,00

37,00

28,15

63,00

37,00

0,00

100,00

Piese de schimb

20.01.06

50,00

35,00

15,00

2,40

35,00

15,00

0,00

50,00

Transport

20.01.07

46,00

46,00

45,90

124,00

0,00

0,00

170,00

170,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

118,00

78,00

40,00

94,00

52,00

130,00

40.00

0,00

170,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1.764,00

1.514,00

250,00

855,40

1.514,00

250,00

0,00

1.764,00

Reparații curente

20.02

1.000,00

1.000,00

788,19

1.000,00

1.000,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

234,00

234,00

233,50

506,00

740,00

740,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

234,00

234,00

233,50

506,00

740,00

740,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

3,00

3,00

. 1,96

132,00

135,00

135,00

Medicamente

20.04.01

2,00

2,00

1,30

108.00

110,00

110,00

Materiale sanitare

20.04.02

1,00

1,00

0,66

24,00

25,00

25,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

180,00

100,00

50,00

30,00

85,34

525,00

100,00

50,00

555,00

705,00

Uniforme si echipament

20.05.01

10,00

10,00

9,75

415.00

425,00

425,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

170,00

100,00

50,00

20,00

75,59

110,00

100,00

50,00

Uiwu

280,00

Deplasări, detasari, transferări (co

20.06

350,00

50,00

50,00

250,00

248,54

30,00

330,00

50,00

80,00

l        710,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

256,00

50,00

206,00

205,43

30,00

224,00

50,00

ii

Deplasări în străinătate

20.06.02

94,00

50,00

44,00

43,11

106,00

/Jtăo.to

\s4.<»0

Cârti, publicații si materiale docum

20.11

10,00

10,00

0,51

10,00

L t

A1) )~ J?.oo

Pregătire profesionala

20.13

25,00

25,00

10,00

10,00

25,00

10.00

, ib.oo

Jpo

Protecția muncii

20.14

85,00

85,00

64,04

45,00

85,00

45.00

J -

ț. s.^0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.3

20.30

815,00

100,00

145,00

570,00

562,08

0,00

1.675,00

100,00

145,00

^44ș;op

/   2.490,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2017

DIN CARE

EXECUȚIE

30.06.2017

INFLUENTE*/-

BUGET RECTIFICA T

PROPUNERE BUGET 2017

BAZE

SPORTIVE

HIPODROM

SPORT

BAZE SPORTIVE

HIPODROM

SPORT

BAZE SPORTIVE

HIPODROM

SPORT

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

100,00

100,00

15,52

100,00

100,00

Chirii

20.30.04

71,00

71,00

70,70

189,00

260,00

260,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

122,00

122,00

85,19

950,00

1.072,00

1.072,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

522,00

145,00

377,00

390,67

536,00

145,00

913,00

1.058,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

2.016,00

325,00

1.691,00

0,00

246,00

-246,00

0,00

571,00

1.445,00

2.016,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANC

71

2.016,00

325,00

1.691,00

0,00

246,00

-246,00

0,00

571,00

1.445,00

2.016,00

Active fixe

71.01

2.016,00

325,00

1.691,00

0,00

246,00

-246,00

0,00

571,00

1.445,00

2.016,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

600,00

600,00

27,00

-246,00

27,00

354,00

0,00

381,00

Mobilier, aparatură birotică și alte act

71.01.03

1.131,00

240,00

891,00

219,00

459,00

891,00

1.350,00

Alte active fixe

71.01.30

285 00

85,00

200,00

85,00

200,00

285.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONT ABILITATE,Luminița Albu
CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

Anexa nr.2

Lista de investiții pentru anul 2017

NR. CRT

DENUMIRE INDICATORI

CANTITATE

PREȚ

VALOARE

INFLUgf®

AF

t——---

PROPUN 1 RE ’z A

71.01,02 - Mașini, echipamente si mijloace de trans

lort

t FFi

o

» 1

Cisterna stropit pista trap

1

400,00

400,00

0,00

2

Mașina autostart tip Pick-up

1

200,00

200,00

,4<^oo,oo

3

Remorca cisterna

1

0,00

0,00

O

*      98,00

4

Cauciucuri pentru tractor

4

14,00

56^0

56,00

5

Tractor intretinere gazon

1

27,00

27,00

27,00

TOTAL 71,01,02

600,00

-219,00

381,00

71,01,03 - Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

« 6

Sterilizator umed/uscat

1

7,50

7,50

7,50

7

Ecograf veterinar

1

13,00

13,00

13,00

8

Centrifuga

1

5,50

5,50

5,50

9

Microscop triocular

1

7,00

7,00

7,00

10

Lampa Wood

1

4,00

4,00

4,00

11

Electrocauter

1

6,50

6,50

6,50

12

Pistol tranchilizare

1

3,00

3,00

3,00

« 13

PC post paza

7

10,00

70,00

70,00

14

Echipament video Kit TX/RX x800m

1

32,50

32,50

32,50

15

Sistem cronometrare curse

1

14,00

14,00

14,00

16

Echipament rețea LAN

1

16,50

16,50

16,50

17

Echipament video

1

4,50

4,50

4,50

18

Mixer video

1

5,00

5,00

5,00

19

NAS stocare date

1

10,00

10,00

10,00

20

Centrala antiefractie

1

10,00

10,00

32,00

42,00

21

Computer paza

3

4,00

12,00

12,00

22

Stabilizator camere video

1

5,00

5,00

5,00

23

Sistem irigație

1

250,00

250,00

125,00

375,00

24

Sistem photofinish complet automatizat

1

455,00

455,00

-184,00

271,00

' 25

Echipament de dezumificare si incalzire

1

200,00

200,00

200,00

26

Suprafața joc sala sport

1

165,00

165,00

165,00

27

Xerox

3

27,00

81,00

81,00

TOTAL 71,01,03

1.131,00

219,00

1.350,00

71,01,30 - Alte active fixe

28

Iluminat perimetral celule fotov

1

200,00

200,00

200,00

* 29

interiorul tribunelor si peluzelor

1

55,00

55,00

55,00

30

Licențe software si programe antivirus

30

1,00

30,00

30,00

TOTAL 71,01,30

285,00

0

285,00

TOTAL ACTIVE NEFINANCIARE

2.016,00

0,00

2.016,00

CLUBUL ț) ZI    i=j cpORllV

1   £ MUNldPAL

% ' :

Sef birou achiziții publice, organizare competiții,

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


Anexa nr.3C.S.M.

Titlurilor executorii AN 2016

Nr. crt.

Data

BEJ

Nr. dosar

Creditor

Suma

Stadiu

1.

14.09.2016

LICA IONEL

700/ 2016

PREDA GEORGIANA CĂTĂLINĂ

16.572.99 (modifica re suma)

REZOLVAT

2.

04.10.2016

PAVEL SI MUSAT

730/ 2016

HRUPEC NEVEN

85.792,56

REZOLVAT

3.

04.10.2016

PAVEL SI MUSAT

727/ 2016

DM1TROVIC MARINA

87.310,56

Parțial plătit (19iunie, 22iunie, 7iulie)

4.

04.10.2016

PAVEL SI MUSAT

726/ 2016

TATALOVIC DRAGICA

56.686,56

REZOLVAT

5.

04.10.2016

PAVEL SI MUSAT

725/ 2016

BOZOVIC 1VANA

53.592,56

Parțial plătit (19iunie, 22iunie, 7iulie)

6.

04.10.2016

PAVEL SI MUSAT

722/ 2016

r TIVADAR MARIA MIHAELA

114.784,5

6

REZOLVAT

7.

04.10.2016

LICA IONEL

719/ 2016

BALABAN DACI AN A CARMEN

78.741,38

Parțial plătit (19iunie, 22iunie, 7iulie)

8.

04.10.2016

LICA IONEL

718/ 2016

GHEORGHE CARMEN

31.519,6

REZOLVAT

9.

04.10.2016

LICA IONEL

717/ 2016

APETREIOANA VALENTINA

41.599,60

REZOLVAT

10.

20.10.2016

PAVEL SI MUSAT

734/ 2016

CARASOL ALEXANDRA LUMINIȚA

15.530,56

Parțial plătit (19iunie, 22iunie, 7iulie)

11.

20.10.2016

PAVEL SI MUSAT

742/ 2016

DINU GRETA IONELA

65.208,56

Parțial plătit (19iunie, 22iunie, 7iulie)

12.

21.10.2016

DUMITRU FLORINA LOREDANA

365/ 2016

FARCAU RAMONA PETRUTA

95.323

22.732,33 (19iunie)

26.047,97 (22iunie)

26.047,97 (07iulie)

Rest 20.494,73

13.

04.11.2016

PAVEL SI MUSAT

741/ 2016

CHIRICUTA ANDREEA LUIZA

32.769,4

Parțial plătit (19iunie, 22iunie. țiftidC*

14.

10.11.2016

LICA IONEL

786/ 2016

ȘERB AN ELENA

62.126.27

Parțial plătit (19iunie,i^jrfiey?i^e)

15.

6.12.2016

LICA IONEL

830/

SEIKO ALLA

31.390

REZOLWtt'l2016

16.

6.12.2016

LICA IONEL

831/ 2016

APETREIOANA VALENTINA

21.198

Parțial plătit (19iunie, 22iunie, 7iulie)

17.

6.12.2016

LICA IONEL

832/ 2016

GHEORGHE CARMEN

22.462,48

Parțial plătit (19iunie, 22iunie, 7iulie)

18.

6.12.2016

LICA IONEL

833/ 2016

TIVADAR MARI A MIHAELA

30.807.6

Parțial plătit (19iunie, 22iunie, 7iulie)

19.

15.12.2016

LICA IONEL

859/ 2016

SERBAN ELENA

19.127,28

Parțial plătit (19iunie, 22iunie, 7iulie)

20.

16.01.2017

DUMITRU FLORINA LOREDANA

449/ 2016

FARCAU RAMONA PETRUTA

47.142,20

Parțial plătit (19iunie, 22iunie, 7iulie)

21.

31.01.2017

LICA IONEL

1/20

17

BALABAN DACIANA CARMEN

31.106,04

Parțial plătit (19iunie, 22iunie, 7iulie)

22.

31.01.2017

LICA IONEL

3/20

17

BOZOVIC IV AN A

23.134,70

Parțial plătit (19iunie, 22iunie, 7iulie)

23.

31.01.2017

LICA IONEL

4/20

17

DRAGICA TATALOVIC

25U94,15

Parțial plătit (19iunie, 22iunie, 7iulie)

24.

31.01.2017

LICA IONEL

5/20

17

DMITROVIC MARINA

37.958,80

Parțial plătit (19iunie, 22iunie, 7iulie)

25.

14.02.2017

MUSAT IOAN

7/20

17

TUDORA. NICOLETA

151335,11

Plătit 56.505,28

26.

24.02.2017

LICA IONEL

2/20

17

HRUPEC NEVEN

29.146,68

Parțial plătit (19iunie, 22iunie, 7iulie)

27.

10.03.2017

PAVEL SI MUSAT

897/ 2016

SZOPKA RAZVAN ILIE

59.(88,62

Parțial plătit (19iunie, 22iunie, 7iulie)

28.

25.05.2017

PAVEL SI MUSAT

417/ 2017

NEGRARU DRAGOS IONUT

13255,09

Parțial plătit (I9iunie, 22iunie, 7iulie)

29.

15.06.2017

MUSAT IOAN

69/2

017

GHEORGHE GEORGE DANIEL PFA

79.552,35

Plătit 28.252,64

TOTAL TITLURI = 1.472.989,49 lei

SUMA PLĂTITĂ   = 953.431,43 lei (conform anexa de mai jos)

REST              = 519.558,06 lei (Pavel si Musat 155.294,80 Lica Ionel 187.005,38 Dumitru Florina 67.536,93 M

Data plătii

Suma plătită

Beneficiar

09.01.2017

17.116,56

Preda Georgiana

09.01.2017

19.317,80

Gheorghe Carmen09.06.2017

31.390,00

Alia Seiko

09.06.2017

12.201,80

Gheorghe Carmen

09.06.2017

41.599,60

Apetrei Oana

19.06.2017

114.784,56

Tivadar

19.06.2017

56.686,56

Tatalovic

19.06.2017

85.792,56

Hrupec

19.06.2017

30.000,00

SCPEJ Pavel si Musat (-)

19.06.2017

36.931,09

BEJ Musat Ioan (Gheorghe Daniel si TudorNicoleta)

19.06.2017

14.874,59

SCPEJ Pavel si Musat (-)

19.06.2017

22.732,33

BEJ Dumitru Florina (Farcau Ramona)

19.06.2017

7.396,25

SCPEJ Pavel si Musat (-)

19.06.2017

62.607,74

BEJ Lica Ionel (-)

22.06.2017

59.894,86

SCPEJ Pavel si Musat (-)

22.06.2017

71.739,46

BEJ Lica Ionel (-)

22.06.2017

26.047,97

BEJ Dumitru Florina (Farcau Ramona)

22.06.2017

42.317,71

BEJ Musat Ioan (-)

07.07.2017

36.808,59

BEJ Musat Ioan (Gheorghe Daniel si TudorNicoleta)

07.07.2017

5.509,12

BEJ Musat Ioan (Gheorghe Daniel si Tudor Nicoleta)

07.07.2017

59.894,85

SCPEJ Pavel si Musat (-)

07.07.2017

71.739,46

BEJ Lica Ionel (-)

07.07.2017

26.047,97

BEJ Dumitru Florina (Farcau Ramona)

953.431,43

JUDEȚUL:" PRAHOVA

Anexa iir.4


CUIB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

BUGETUL SECȚIILOR SPORTIVE

mii lei

DENUMIREA

INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi 2017

Necesar

TOTAL NECESAR

BUGET 2017 SPORT

Handbal

Baschet

Volei

fotbal

Atletism

Gimnastica ritmica

Box

O s

Natatie

K a rate

Patinaj viteza

-C

«

Sportul pt. toti

CHELTUIELI

CURENTE

01

1.936,00

3.803,00

5.739,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

773,00

773,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

600,00

600,00

Salarii de baza

10.01.01

600,00

600,00

Cheltuieli salariale in natura

10.02

34,00

34,00

Tichete de vacanta

10.02.06

34,00

34,00

Contribuții

10.03

139,00

139,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

97,00

97,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4,00

4,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

31,00

U*H!**S-

31,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

f/

*(41

II

1.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6,00

X

L ?

•t s

6,00

', O c »! r*

Alte obiecte de inventar

Uniforme si echipament

Bunuri de natura obiectelor de inventar

(Materiale sanitare

[Medicamente

Medicamente si materiale sanitare

suplimente nutritive .

indemnizație

hrana

masa competiții

oficiale

masa cantonament

Hrana pentru oameni (total)

|llrana

Transport

Incalz.it, Iluminat si forța motrica

TITLUL II

BUNURI SI

SERVICII

DENUMIREA INDICATORILOR

20.05.30

20.05.01

20.05

| 20.04.02

«a

<<

20.04

K> P*

Ș5

E

$3

s

20.01.07

20.01.03

20.01

3

Cod indicator

20,00

10,00

30,00

1,00

K3 O O

3,00

*■*»

<3>

<3>

bs» «s

<3

<3

K>

4^

O

3

234,00

234,00

46,00

30,00

76,00

1.163,00

Prevederi 2017

15,00

75,00

00‘06

3,00

Ut o o

18,00

20,00

40,00

66.00

«u

3

3

3

166,00

h-i

O

0

20,00

20,00

1.471,00

Handbal

Necesar

10,00

30,00

40,00

3,00

10,00

13,00

8

8

tșj

.53

3

»-w

53

3^

3

55,00

55,00

10,00

10,00

246,00

Baschet

10,00

40,00

50,00

bJ o o

10,00

12,00

<3>

§

8

20,00

3

3

55,00

00‘SS

10,00

10,00

223,00

Volei

10,00

75,00

85,00

2,00

8,00

10,00

Nj

_<3>

31

20,00

<3

<3

50,00

’Jl

0

0

0

15,00

15,00

316,00

Fotbal

10,00

30,00

40,00

O O

10,00

12,00

’-o

8

<3>

<3

<3

<3

3

8

35,00

35,00

10,00

10,00

254,00

Atletism

25,00

30,00

55,00

2,00

yj o o

15,00

ț-o

<3j

10,00

10,00

30,00

30,00

9,00

9,00

227,00

Gimnastica ritmica

10,00

25,00

35,00

2,00

o o o

12,00

8

oo‘oi

3

8

00'01

35,00

UJ Ui

© 0

10,00

Ut

0

0

25,00

280,00

Box

30,00

30,00

I 2,00

JO o o

14,00

0

10,00

00'01

30,00

30,00

10,00

15,00

25,00

202,00

ludo

10,00

30,00

40,00

2,00

CA o o

7,00

10,00

8

20,00

20,00

10,00

10,00

140,50

Natatie

30,00

30,00

2,00

ut o o

7,00

<-»»

<3

<35

35 <3

5,00

H* Ui

O

0

Ui

O ©

5,00

5,00

107,50

Karate

10,00

6,00

16,00

2,00

5,00

7,00

5*

<3>

<3>

5,00

5,00

5,00

5,00

O\ Cs

0

Patinaj viteza

£

&

H-■U ©

O

Ui o

O

5,00

5,00

Ol

8

10,00

10,00

10,00

00*01

89,50

Sah

rar

-

> ’i ® t

00‘0

0

s

00‘0

0,00

180,00

Sportul pt. toti

t .'

Mg

h-k

1 ■

T tS 7

—M—

v° g

24,00

108,00

132,00

•—

<&

140,00

176,00

3

35

506,00

506,00

124,00

30,00

154,00

3.803,00

TOTAL NECESAR

c

i

"*L ®

r

o

o

-

Ui

Ui

Ui

O o

110,001

135,00

110,00

140,00

376,00

8

740,00

740,00

170,Oo|

dh

0

s

230,00

8

O

BUGET 2017 SPORT


Volei


Gimnastica ritmica


Natatie


Patinaj viteza


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 6/2017 -Legea bugetului de stat pe anul 2017, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2017, aprobat inițial prin H.C.L. nr. 92/03.04.2017 si rectificat prin H.C.L. nr. 140/30.05.2017, este structurat astfel: Venituri total in suma de 11.190,00 mii lei - din care:

-venituri proprii

- donații si sponsorizări

-subventii/transferuri de la bugetul local

 • - baze sportive suma de

 • - hipodrom suma de

 • - sport         suma de

personal conform organigramei aprobate).


1.872,00 mii lei

14,00 mii lei

9.304,00 mii lei - total din care:

4.749,00 mii lei

2.633,00 mii lei

1.922,00 mii lei ( pentru finanțarea cheltuielilor de


Cheltuieli - suma de 11.190,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4)„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor


modificarea Legii nr. 69/2000 - legea educației fizice si sportului si Ordinul M.T.S. nrk’S3J /2017 pri vtiid aprobarea modelului cadru al contractului de activitate sportive, impugn rectificarea buj^frffi V 1 .<

Astfel, se majoreaza cu 3.762,00 mii lei suma reprezentând subvenții la capitolul 67r!5"*scultura, recreere si religie - Club Sportiv Municipal” prin diminuarea aceluiași capitol - “bunuri si servicii in cont primărie”.

Bugetul rectificat se prezintă astfel:

Venituri total in suma de 14.959,00 mii lei - din care:

-venituri proprii                            1.879,00 mii lei

- donații si sponsorizări                        14,00 mii lei

 • - baze sportive suma de

 • - hipodrom suma de

 • - sport         suma de


-subventii/transferuri de la bugetul local 13.066,00 mii lei - total din care: personal conform organigramei aprobate).

5.247,00 mii lei

2.572,00 mii lei

5.247,00 mii lei (pentru finanțarea cheltuielilor de


Cheltuieli - suma de 14.959,00 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

SERVICIUL BUGf T, ÎMPRUMUTURI,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRA \ PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PR(


RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Clubului Sportiv Municipal PloieștiData: Q Q 'o 7- Om 3-