Hotărârea nr. 224/2017

Hotãrârea nr. 224 pentru modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 107/2017 privind aprobarea documentaţiei necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activităţile de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 224


pentru modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 107/2017 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu, Gabriel Minea, Andrei Gheorghe, Sanda Dragulea, Aurelian Tudor, Paul Palaș din Colectivul de coordonare și supervizare desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/28.06.2016, modificată și completată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 22/27.02.2017 și Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016 și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Direcției Economice, prin care se propune modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 107/2017 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești;

ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 18.07.2017 ;

luând in considerare prevederile Secțiunii 11 din Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 si a Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/23.06.2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare in municipiul Ploiești;

având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

ținând cont de prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

luând în considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin. 1, 2 și 3, lit a), d) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

având în vedere prevederile art. 2, alin. 1, art. 6, alin. 1, lit. e), art. 9, alin. 1, lit. f), art. 20, alin. 1 si alin. 2, litera e), din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata si actualizată;

în baza prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

având în vedere prevederile art. 6, alin. 5 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă modificările si completările la documentația necesară delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

ART.2. Se aproba in conformitate cu articolul 1, forma modificata a Caietului de sarcini, a Acordului-cadru avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești si a modelului de Contract subsecvent, conform anexelor nr. 2, 3, 4 la prezenta hotărâre.

ART.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea HotărârirdeUonsiliu Local nr. 107/2017 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind O achizițiile publice, reglementează modul de realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziție publică.

De asemenea, articolul 8, alineatul 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, prevede ca “autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.”

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 107/24.04.2017 a fost aprobată documentația necesară delegării gestiunii prin achiziție publica a serviciului de salubrizare pentru O activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești.

Aceasta documentație a fost inaintată către Agenția Naționala pentru Achiziții Publice în vederea analizării si publicării pe SEAP. După publicarea acesteia pe SEAP, au fost transmise Notificări prealabile de către următorii operatori de servicii: S.C. Coral Impex S.R.L., S.C. Allchim CO S.A., S.C. Deraton S.R.L., S.C. DD Chim S.R.L.

Având in vedere acest lucru, Colectivul de coordonare și supervizare s-a întrunit in data de 12.07.2017 si a hotărât adoptarea unor măsuri de remediere la documentația necesară delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești, respectiv modificarea si completarea corespunzătoare a Caietului de sarcini, a Acordului-cadru avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești si a modelului de Contract subsecvent.


Fata de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local aprobarea, rpq si completării Hotărârii de Consiliu Local nr. 107/2017 privind ap/o§areă?;,^)țunl.entației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului 1     1 1: "

activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Plo
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea Hhtârârii de Consiliu Local nr. 107/2017 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești


Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, reglementează modul de realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziție publică. Conform prevederilor art. 154 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice “autoritatea contractantă are obligația de a elabora documentația de atribuire care conține toate informațiile necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă și precisă cu privire la cerințele achiziției, obiectul contractului și modul de desfășurare a procedurii de atribuire.”

De asemenea, articolul 8, alineatul 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, prevede ca “autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrațiv-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.”

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 107/24.04.2017 a fost aprobată documentația necesară delegării gestiunii prin achiziție publica a serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești.

Aceasta documentație a fost înaintată către Agenția Naționala pentru Achiziții Publice în vederea analizării si publicării pe SEAP. După publicarea acesteia pe SEAP, au fost transmise Notificări prealabile de către operatorii de servicii S.C. Coral Impex S.R.L.,

S.C. Allchim CO S.A., S.C. Deraton S.R.L., S.C. DD Chim S.R.L.

Având in vedere acest lucru, Colectivul de coordonare și supervizare s-a intrunit in data de 12.07.2017 si a hotărât adoptarea unor măsuri de remediere la documentația necesară delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești, respectiv modificarea si completarea corespunzătoare a Caietului de sarcini, a Acordului-cadru avand ca obiect delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de

dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești si a modelului dd^Contract subsecvent. Pentru o mare parte dintre solicitările operatorilor de servicii nu s-au^^optat masuri de remediere.                                           /

Urmare a celor prezentate mai sus, avându-se în vedere caracterul de;uțgcnț3 al prezentului proiect de hotarare, justificat de faptul ca autoritatea contractanta are potrivit dispozițiilor art. 6, alin. 5 din Legea nr. 101/2016, obligația de a adopta m^sjm^le de remediere intr-un termen de 7 zile de la data la care si-a manifesta^ce^Smentie, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobarea prezentului proiect de hotărâre.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Direcția Economica Director Executiv, / Nicoleta Craciunoiu/?Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte


R.A.S.P. PLOIEȘTI

Director, /

Ing. Vasile Ionescu

Sef BirouzSaIubritate, Florentin llieI. Modificări si completări la Anexa nr. lj la H.C.L. nr. 107 DE SARCINI PENTRU DELEGAREA GESTIUNII POW - CAIET fe^C^zfrîTIE PUBLICA A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU ÎT lVltĂȚILE DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE SI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 1. Se modifica si se completează articolul 7, alineatul 7 din Caietul de sarcini, care va avea următorul conținut:

„ - Ofertantii vor prezenta documente suport relevante din cadrul carora sa rezulte ca vor dispune de resursele tehnice necesare pentru indeplinirea corespunzătoare a contractului.

- Ofertantul declarat câștigător trebuie sa faca dovada, ulterior incheirii Acordului-cadru, prin orice mijloace legale acceptabile (facturi, contracte, alte documente doveditoare), ca deține sub orice forma, indiferent de modalitatea juridica, utilajele si mijloacele de transport necesare pentru buna desfășurare a activitatilor.”

 • 2. Se modifica articolul 7, alineatul 11 din Caietul de sarcini, care va avea următorul conținut: „Operatorul are obligația de a asigura garanția serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare realizate conform Programului unitar anual, privind executarea corespunzătoare a acestora, iar repetarea lucrărilor se va face pe cheltuiala acestuia, atunci când sunt semnalate si constatate deficiente.”

 • 3. Se modifica si se completează articolul 14, alineatul 2, din Caietul de sarcini, care va avea următorul conținut:

„Din punct de vedere practic, dezinsectia este de doua feluri:

 • -  preventiva (profilactica), care are scopul de a impiedica inmultirea si raspandirea dăunătorilor, prin crearea de condiții nefavorabile dezvoltării acestora, avand caracter permanent;

 • -  curativa (terapeutica sau de combatere) in focar, care urmărește distrugerea insectelor si artropodelor din zona si unitatea unde se actioneaza, aceasta realizandu-se la intervale repetate, conform metodologiilor de lucru recomandate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino” (3-4 pana la 7 tratamente spațiale, lunar, concomitent pe suprafețele domeniului public), pentru distrugerea focarelor.”

 • 4. Se completează articolul 20 din Caietul de sarcini, care va avea următorul conținut: „Obiectivele si suprafețele estimate unde se vor executa activitati de dezinsectie,

dezinfectie si deratizare in municipiul Ploiești, sunt următoarele:


de ceata rece si calda concomitent;

—> ~ 390.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale unităților de invatamant si spitalelor din subordinea Consiliului Local;

- 200.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

—> ~ 20.000 mp. - suprafața căminelor si canalelor, aferente rețelelor edilitare din proprietatea municipiului Ploiești;

—> - 560.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale unităților de invatamant si spitalelor din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 198.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

 • - 14.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale adăposturilor ALA;

~ 28.900.000 mp. (12.621.925 mp. persoane fizice + 16.280.918 mp. persoane juridice)

- suprafața spatiilor deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când activitatea se realizează cu aparate portabile;

—> ~ 22.850.000 mp (13.215.875 mp suprafața apartamentelor + 9.636.175 mp suprafața caselor) - suprafața spatiilor inchise ale clădirilor deținute de persoanele fizice situate pe raza municipiului Ploiești;

—> - 1.859.000 mp - suprafața pârtilor comune inchise ale clădirilor tip condominiu (casa scării, subsoluri, altele) ale persoanelor fizice din cadrul asociațiilor de proprietari;

—> - 1.500.000 mp. - suprafața spatiilor deschise din domeniul public al municipiului Ploiești pentru combaterea căpușei.

 • - 100.000 mp - subsoluri umede si inundate din proprietatea persoanelor fizice si juridice;

  (2)DEZINFECȚIE:


- 560.000 mp. suprafața spatiilor inchise ale ale unităților de invatamant si spitalelor din subordinea Consiliului Local;

—> - 198.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 18.500 mp suprafața mijloacelor de transport in comun ale instituției aflate in subordinea Consiliului Local.

—> -14.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale adăposturilor ALA.

—> - 4.000 mp - suprafața spațiilor special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

—> - 6.000 mp. - suprafața încăperilor din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor menajere;

—> ~ 22.850.000 mp (13.215.875 mp suprafața apartamentelor + 9.636.175 mp suprafața caselor) - suprafața spatiilor inchise ale clădirilor deținute de persoanele fizice situate pe raza municipiului Ploiești;

—> ~ 100.000 locuri unde exista focare declarate care animalelor.

(3) DERATIZARE:

—> ~ 3.751.000 mp. - supr fata zonelor verzi din Memorial Constantin Stere - Bucov in suprafața de 1.

—> - 390.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale din subordinea Consiliului Local;


pun in pericol sanațatea_oamemlor simunicipiul Pfoi^sti/^^®isiy parcul 010.000 mp.)ferciii^î|^^ unităților de înyâțământ^sLspftalelor


—> ~ 200.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local;

~ 20.000 mp. - suprafața cămine si canalizări aferente rețelelor edilitare din proprietatea municipiului Ploiești;

~ 4.000 mp - suprafața spațiilor special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

—> ~ 223.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale unităților de învățământ si spitalelor din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 80.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 14.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale adăposturilor ALA;

—> ~ 28.900.000 mp. (12.621.925 mp. persoane fizice + 16.280.918 mp persoane juridice) - suprafața spatiilor deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când activitatea se realizează cu aparate portabile;

~ 9.140.000 mp (5.286.350 mp suprafața apartamentelor + 3.854.470 mp suprafața caselor) - suprafața spatiilor inchise ale clădirilor deținute de persoanele fizice situate pe raza municipiului Ploiești;

842.000 mp - suprafețele pârtilor comune inchise ale clădirilor tip condominiu (casa scării, subsoluri, altele) ale persoanelor fizice din cadrul asociațiilor de proprietari;

—> ~ 5.000.000 mp spatii inchise ale clădirilor, persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

Suprafețele se pot modifica anual, in raport de evoluția suprafețelor zonelor din intravilan.”

 • 5. Se completează articolul 22 cu alineatul 9 la Caietul de sarcini, care va avea următorul conținut: „Pe parcursul derulării contractului se vor identifica de către reprezentanții autoritatii contractante impreuna cu reprezentanții operatorului de salubritate, suprafețele de execuție pentru fiecare imobil pe spatiile deschise apartinand persoanelor fizice si juridice, stabilindu-se totodată si intervalul orar de acțiune. Reprezentanții autoritatii contractante vor insoti echipele operatorului de salubritate atunci când se vor executa lucrări pe spatiile deschise apartinand persoanelor fizice si juridice.”

 • 6. Se modifica si completează articolul 27 din Caietul de sarcini, care va avea următorul conținut:

„(1). Ofertantii vor prezenta documente suport relevante, din cadrul carora sa rezulte ca vor dispune de resursele umane necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.

(2). Ofertantul declarat câștigător, trebuie sa faca dovada, ultericx cadru, ca deține următorul personal minim solicitat:               fl ș

rdului-

A serviciilor


 • a) Agenti calificați si instruiti conform legislației in vigoare perM^           j------

de dezinsectie, dezinfectie si deratizare - minim 100 persoane;

 • b) Responsabil de contract - acesta va răspunde de derularea confâdt^fu^jWbcmirea documentelor de lucru zilnice si periodice, va tine legătură pemanenta^crr^erviciul de specialitate din cadrul Municipiului Ploiești (instituție care monitorizează activitatile realizate de operator, pentru respectarea clauzelor contractuale si a indicatorilor de performanta) - 1 persoana;

 • c) Medic veterinar - atestat de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania, va asigura desfasurarea in bune condiții a activitatii de deratizare, va stabili masurile necesare in cazul apariției unui focar, precum si modul de lucru si masurile pentru prevenirea accidentelor in caz de ingerare a substanțelor si asigurarea antidotului - 1 persoana;

 • d) Biolog - absolvent Facultatea de biologie, acesta va asigura desfasurarea in bune condiții a activitatii de dezinsectie si dezinfectie, va lua toate masurile necesare in cazul apariției unor focare, va stabili calendarul precis, adecvat operațiunilor, in vederea intreruperii ciclului de varsta prin incubarea larvelor sau prin inmultirea insectelor si parazitilor - 1 persoana;

 • e) Inginer de mediu - cu studii superioare tehnice, specializarea ingineria mediului, acesta va stabili si urmări respectarea normelor de utilizare a substanțelor, pe tipuri de locații si activitati, va analiza cauzele si efectele problemelor de mediu in desfasurarea activităților,va concepe sisteme de protecția mediului si de remediere a zonelor contaminate - 1 persoana;

 • f) Inginer/subinginer mecanic - cu studii superioare tehnice, specializarea mecanica, acesta va răspunde de buna funcționare si intretinerea echipamentelor, utilajelor si a parcului auto, va tine evidenta orelor de funcționare a utilajelor, va verifica sistemul GPS pentru autovehiculele pe care sunt amplasate utilajele de capacitate mare, va oferi informațiile tehnice specifice pentru fiecare utilaj sau echipament — 1 persoana.”

 • 7. Se modifica si se completează articolul 28 din Caietul de sarcini, care va avea următorul conținut: „Ofertantul va prezenta obligatoriu certificate de calificare si instruire pentru personalul menționat la art. 27 pct. a), emise de instituții abilitate, in conformitate cu legislația in vigoare, astfel:

 • -  Certificate de calificare profesionala pentru ocupația de agent DDD, eliberat in conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, actualizata;

 • -  Certificate de instruire profesionala, eliberate in conformitate cu prevederilor art. 1, punctul 3, litera e) din O.M.S. nr. 1225/24.12.2003, actualizat, privind aprobarea metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea noțiunilor fundamentale de igiena;

Documente eliberate de instituțiile abilitate (diplome, atestate), pentru personalul menționat la art. 27 lit. c), d), e), f).”

 • II. Modificări si completări la Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 1O7/2|hO^4O^2jA0DRD

CADRU AVÂND CA OBIECT DELEGAREA GESTIIMI ^«CraLUI DE SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITĂȚILE D®^D^p®lfeflE, DEZINFECȚIE SI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL PLOWȚÎ?2->^/

% / ; Va"

 • 1.  Se elimina alineatul 6.3 de la articolul 6, din Acordul - “cadru si se renumeroteaza corespunzător celelalte alineate.

 • 2.  Se modifica si completează articolul 6, alineatul 6.5., din Acordul - cadru, care va deveni 6.4. si va avea următorul conținut: „Părțile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii acordului-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, referitoare la tarife, prin act adițional, numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului-cadru, ținând cont si de art. 6.2. din prezentul acord-cadru.”

O III. Modificări si completări la Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.107/24.04.2017 -CONTRACT SUBSECVENT ÎNCHEIAT IN BAZA ACORDULUI CADRU AVAND CA OBIECT DELEGAREA GESTIUNII AERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE SI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

 • 1. Se modifica si completează art. 7.3 din contractul subsecvent, care va avea următorul conținut:

„(1). In situația in care operatorul economic opteaza pentru constituirea integrala a garanției de buna execuție, executarea contractului incepe numai după constituirea garanției de bună execuție, care va fi în cuantum de 10% din prețul contractului, fără TVA, care se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

 • (2). In cazul in care garanția de buna execuție se constituite prin rețineri succesive, executarea contractului incepe după depunerea de către contractant a sumei inițiale O minime de 1% din prețul contractului, in contul deschis la dispoziția achizitorului, la Trezoreria Statului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnării contractului.”

 • 2. Se modifica si completează al doilea paragraf al art. 11, alin. 11.1, din contractul subsecvent, care va avea următorul conținut:

„Garanția de buna execuție se constituie prin virament bancar sau instrument de garantare emis in condițiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurări ori prin rețineri succesive din valoarea facturilor prezentate la plata. In acest caz prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția achizitorului, la Trezoreria Statului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică, conform art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016. Suma inițială care se depune de către contractant in contul, astfel deschis este de 1% din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează sa alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilita drept garanție de buna execuție. Din contul disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele


contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul serj

care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Tro^ferieT^Stațulbi la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituit^           } J ă


execuție, în situația prevăzută la art. 40 din H.G.395/2016. ContiiL^tfe^^S^hi| purtător de dobândă în favoarea contractantului.”                          ‘79

 • 3. Se modifica art. 13.5 din Contractul subsecvent, care va deveni lS^STva avea următorul conținut: „Daunele prevăzute la art. 13.2 si art. 13.3 alin. (1) - alin. (3), precum si cuantumul oricăror alte sume care reprezintă prejudiciul adus achizitorului de către prestator, se vor scadea, in principal, din obligațiile de plata scadente pe care achizitorul le are fata de prestator si/sau vor fi acoperite prin executarea garanției de buna execuție (daca acestea nu sunt îndestulătoare, achizitorul va proceda in conformitate cu dispozițiile art. 18).”


PENTRU DELEGAREA GESTIUNII PRIN ACHZITITIE PUBLICA A SER VICIUL UI DE SAL UBRIZARE PENTR U ACTIVITĂȚILE DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE SI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CAPITOLUL I. - OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

o ART. I

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, indiferent de modul de gestiune adoptat.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 4

 • (1)  Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

 • (2)  Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare.

 • (3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie


 • - autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.;

 • - dezinsecție - activitatea de combatere a insectelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

 • - dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

 • - deratizare - activitatea de stârpire a șoarecilor și șobolanilor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi m icrobiene;

 • - indicatori de performanță - parametri ai serviciului de salubrizare, realizați de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriți la nivelul operatorului;

O - licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

 • - utilizatori - persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii;

 • - vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

CAPITOLUL II. - CERINȚE ORGANIZATORICE MINIMALE

ART.6

Operatorul serviciului de dezinsecție, dezinfecție si deratizare va asigura:

a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor; • b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii și precizați în prezentul caiet de sarcini;

 • d) furnizarea către Municipiul Ploiești, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de dezinsecție, dezinfecție si deratizare in municipiul Ploiești, în condițiile legii;

 • e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare cu utilizatorii, cat si in contractul de delegare a gestiunii prin achiziție publica a serviciilor de dezinsecție, dezinfecție si deratizare in municipiul Ploiești, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 • f) prestarea serviciului de dezinsecție, dezinfecție si deratizare la toți utilizatorii din municipiul Ploiești pentru care are contract de delegare a gestiunii;

  executate c&fjbrțH  i reclamațiS^^șhy


aplicarea de metode performante de management costurilor de operare;

care să con


elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații

terți;

realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor ș

operativă a acestora;

j) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

k) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • l) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

m) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice, necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

n) operațiunile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se prestează de operatorul licențiat de A.N.R.S.C caruia i-a fost atribuit contractul de delegare de gestiune prin achiziție publica, aprobat de Consiliul Local al municipiului Ploiești.

O ART. 7

 • (1) Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești.

 • (2) In timpul prestării serviciului, personalul de deservire al operatorului trebuie sa asigure funcționarea utilajelor si echipamentelor in conformitate cu instrucțiunile si procedurile interne. Subordonarea pe linie operativa si tehnico-administrativa, obligațiile, drepturile si responsabilitățile personalului de deservire operativa, se trec in fisa postului si procedura operaționala.

 • (3) După intrarea in vigoare a contractului de delegare de gestiune, operatorul de salubritate va infiinta si va dota cu echipament necesar un dispecerat care va funcționa in regim permanent, prin care vor fi preluate reclamatiile, sesizările sau situațiile de urgenta. Acesta va fi in legătura directa cu Dispeceratul Primăriei Municipiului Ploiești.

 • (4) Sesizările si reclamatiile, precum si modalitățile de rezolvare a acestora, vor fi aduse la cunoștința, in maxim 2 ore, serviciului de specialitate din cadrul Municipiului

Q Ploiești, care monitorizeza activitatea operatorului, pentru a se lua masurile necesare stingerii focarelor, precum si monitorizarea in timp a acestora. In cazul apariției unor focare, la solicitarea autoritatii contractante, dar si a utilizatorilor (persoane fizice si persoane juridice), operatorul va lua masurile care se impun si va interveni in termen de maxim doua ore de la anunțarea acestora. Pentru serviciile realizate si decontate din bugetul local, operatorul de salubritate desemnat va obține acordul prealabil al autoritatii contractante.

 • (5) Pentru buna desfășurare a activitatii, operatorul de salubritate va asigura, utilajele, echipamentele si mijloacele de transport necesare, dar si mijloacele de comunicare si echipamentele necesare desfășurării operațiunilor (recipienti pentru prepararea substanțelor, masuri, pâlnii, etc.). De asemenea, in termen de maxim 30 de zile de la semnarea contractului, va dispune de un spațiu special amenajat si autorizat, in baza documentelor emise de instituțiile abilitate (Direcția de Sanatate Publica Prahova, Agenția de Protecția Mediului Prahova), pentru depozitarea utilajelor, materiilor prime si pentru


personalul de execuție, spațiu dotat cu vestiare, grupuri sanitare sj^t funcționare.                                                            M _

fl gr

 • (6) Ofertantul trebuie sa faca dovada deținerii acestui spatiuțj^ec autorizat sau un document care sa ateste posibiliatea ca in term semnarea contractului va avea un astfel de spațiu pe teritoriul municipi

 • (7) - Ofertantii vor prezenta documente suport relevante din cadrul c a^sa rezulte ca vor dispune de resursele tehnice necesare pentru indeplinirea corespunzătoare a contractului.


- Ofertantul declarat câștigător trebuie sa faca dovada, ulterior incheirii Acordului-cadru, prin orice mijloace legale acceptabile (facturi, contracte, alte documente doveditoare), ca deține sub orice forma, indiferent de modalitatea juridica, utilajele si mijloacele de transport necesare pentru buna desfășurare a activitatilor.

 • (8) Dispozitivele montate pe mașini si utilaje trebuie sa permită folosirea substanțelor prezentate in oferta si trebuie menținute in stare tehnica optima pentru a asigura o buna desfășurare a activitatilor.

 • (9) Ofertantul va prezenta obigatoriu in oferta tehnica propria concepție privind prestarea fiecărui serviciu in parte, pentru fiecare locație, corelata cu tariful ofertat, cu respectarea tuturor cerințelor minimale din prezentul caiet de sarcini. Acesta va face dovada ca poate executa lucrările in termenele si cu frecventa prevăzute in caietul de sarcini.

 • (10) Operatorul va asigura pe toata perioada de derulare a contractului, un contract de incinerare a cadavrelor de rozătoare si a ambalajelor rezultate in urma activitatilor prestate, incheiat cu o societate specializata si autorizata in acest sens, precum si un contract incheiat cu un laborator autorizat, in vederea cercetării in domeniul igienei mediului si combaterii vectorilor.

 • (11)   Operatorul are obligația de a asigura garanția serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare realizate conform Programului unitar anual, privind executarea corespunzătoare a acestora, iar repetarea lucrărilor se va face pe cheltuiala acestuia, atunci când sunt semnalate si constatate deficiente.

 • (12)   In prezentarea ofertei tehnice si economice, ofertantul va argumenta, obligatoriu, valoarea costurilor prezentate prin documente justificative, care vor insoti oferta tehnico-fmanciara.

ART.8

 • (1) Tarifele se fundamentează si se intocmesc cu respectarea prevederilor Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/09.07.2007, privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

 • (2) Odata cu fisele de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activitatile specifice de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, ofertantul va prezenta un Memoriu tehnico-economic justificativ.

CAPITOLUL III - DESCRIEREA ACTIVITATILOR

 • I. DEZINSECTIE, DEZINFECTIE, DERATIZARE


ART.9

 • (1) Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de dezinsecție; drezinfecție și deratizare în condițiile legii în aria administrativ-teritorială a municipiului Ploiești. Serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se realizează in condiții de exclusivitate pentru toti utilizatorii, numai de operatorul licențiat de A.N.R.S.C., care va fi desemnat in urma procedurii de atribuire a contractului de achiziție publica a serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

 • (2) Pentru serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare realizate la agenții economici si alti utilizatori, efectuate prin alte metode de combatere decât cele chimice (cum ar fi — ecologice, biologice sau alte metode autorizate pentru care nu au fost aprobate tarife si care necesita alte metodologii de lucru, substanțe, echipamente, dispozitive), tarifele practicate se pot stabili si negocia intre operator si utilizator, cu înștiințarea autoritatii contractante.

ART. 10

 • (1) Activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se vor desfasura in baza unui Program unitar de acțiune de combatere a vectorilor (Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini), care va cuprinde:

 • a) tipul de vectori supuși tratamentului;

 • b) perioadele de execuție;

 • c) obiectivele la care se aplică tratamentele.

 • (2) Obiectivele din programul unitar de acțiune la care se aplică tratamentele sunt:

 • a) spațiile deschise din domeniul public și privat al municipiului Ploiești;

 • b) spațiile deschise ale persoanelor fizice și juridice;

 • c) spațiile comune închise ale clădirilor persoanelor fizice și juridice (casa scării, subsol și alte asemenea);

 • d) căminele și canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare.

ART. 11

Obiectivele și suprafețele unde se vor aplica activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare sunt specificate în Anexele nr. 2 la prezentul Caiet de sarcini (Lista obiectivelor și suprafețelor unde se vor aplica activitățile de dezinsecție, dezinfectie și deratizare).

ART. 12

 • (1) Toate materialele si produsele ce se folosesc pentru efectuarea operațiunilor de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, vor fi avizate de către Comisia Națională pentru Produse Biocide.


  • (2) Ofertantul va prezenta in oferta tehnica o lista cu materiale pe

  fi utilizate in derularea activităților, consumurile specifice fiecărui precum si normele de consum.                                           ''

  • (3) Transportul substanțelor se va face cu mijloacele auto ale              acesta
  ___a

  4-x bstanta,


  avand obligația de a lua toate masurile de siguranța pentru a impiedicafs^fgn imprastierea lor.ART. 13

 • (1) Activitățile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare cuprind următoarele etape:

 • a) cunoașterea locațiilor unde se executa dezinsectia, dezinfectia si deratizarea;

 • b) stabilirea dăunătorilor din zona unde se executa dezinsectia, dezinfectia si deratizarea;

 • c) determinarea nivelului de infestare;

 • d) in spatiile deschise este interzisa folosirea substanțelor remanente; vor fi folosite doar substanțe biodegradabile, cu pulverizare in volum ultra redus, fara remanenta, pulverizate obligatoriu cu aparatura compatibila;

 • e) instruirea agentilor DDD care executa dezinsectia, dezinfectia si deratizarea;

 • f) anunțul prin mijloace mass-media cu programul de lucru: zona, data, ora si cine executa lucrarea.

 • (2) In urma sesizărilor persoanelor fizice, juridice si asociațiilor de propietari/ locatari cu privire la zonele si locul unde se cuibăresc acești dăunători, insectele si rozătoarele, agenții DDD se vor deplasa rapid la fata locului, verificând, potrivit specificului locului si a dăunătorilor, ce tratament sa aplice pentru combaterea lor, astfel incat sa nu fie afectate apa si solul.

 • (3) Agenții DDD vor verifica periodic, in urma tratamentelor aplicate, riscul de infestare cauzat pe de o parte apariției insectelor din habitate larve netratate, iar pe de alta parte migrării adulților din zone invecinate sau ieșirii acestora din locurile de adăpostire in care nu au avut de suferit din cauza tratamentelor spațiale, care se aplica sub forma de aerosoli reci sau ceata calda.

 • (4) Pentru fiecare din aceste tipuri de tratamente se va utiliza aparatura adecvata si produsele condiționate special pentru tipul respectiv de tratament.

 • (5) Locurile pentru depozitarea si colectarea deșeurilor menajere sunt locurile unde se cuibăresc insectele si roazatoarele si sunt vizate ca centre de focare de infecție, iar agenții DDD trebuie sa aplice tratament periodic, pe eticheta de toxicitate urmând a se scrie data când s-a executat ultimul tratament.

 • (6) Agenții DDD trebuie sa fie bine instruiti privind manevrarea substanțelor toxice, in caz de accident cu aceste substanțe trebuie sa știe sa intervină cat mai urgent.

 • (7)  Personalul care deservește mijloacele auto folosite pentru transportul substanțelor toxice, trebuie sa fie instruit pentru efectuarea transportului in condiții de siguranța, sa dețină toate documentele de insotire si sa nu abandoneze substanțele toxice pe traseu.

 • (8) După terminarea lucrărilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor amplasa, in locuri vizibile, afișe de avertizare asupra prezentei si toxicității substanțelor utilizate.


 • (9) Tarifele pentru activitatile executate pe domeniul public șj^Ta^utjiizatorii (persoane fizice si juridice) din municipiul Ploiești se aproba in ConsilrfKpcali^^


 • (10) Persoanele fizice sau juridice deținătoare de spatii con/rdife,.^^rei^n de destinație, curți si/sau terenuri virane sau amenajate, unitati de admim^aț,4^â0msiMlui public, instituții publice, precum si unitati care au in exploatare reTpl^\tefeî^ed^i re, sunt obligate sa asigure efectuarea operațiunilor periodice de dezinsect0<si-rierari^affe, in baza Programului unitar anual.

 • (11) Persoanele fizice sau juridice beneficiare ale activităților de deratizare, dezinsecție și/sau dezinfecție au obligația să permită accesul operatorului în locurile unde urmează să se realizeze operația și să mențină salubre spațiile pe care le au în proprietate, luând măsuri de evacuare a tuturor reziduurilor solide, de spălare a încăperilor în care se efectuează colectarea deșeurilor, de eliminare a apei stagnate, de curățare a subsolurilor, de punere în ordine a depozitelor de materiale și de remediere a defecțiunilor tehnice la instalațiile sanitare care provoacă inundarea sau stagnarea apei în subsoluri și/sau pe terenurile deținute.

O ART. 14 - DEZINSECTIA

 • (1) Este o activitate de combatere a insectelor prin mijloace chimice si alte mijloace (ecologice, biologice), având ca scop menținerea unui nivel scăzut al densității insectelor, realizând condiții corespunzătoare de igienă si confort pentru populație si turiști, precum și eliminarea riscurilor de transmitere a unor boli prin intermediul insectelor vectoare.

 • (2) Din punct de vedere practic, dezinsectia este de doua feluri:

 • - preventiva (profilactica), care are scopul de a impiedica înmulțirea si raspandirea dăunătorilor, prin crearea de condiții nefavorabile dezvoltării acestora, avand caracter permanent;

 • - curativa (terapeutica sau de combatere) in focar, care urmărește distrugerea insectelor si artropodelor din zona si unitatea unde se actioneaza, aceasta realizandu-se la intervale repetate, conform metodologiilor de lucru recomandate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologic si Imunologie „Cantacuzino” (3-4 pana la 7 tratamente spațiale, lunar, concomitent pe suprafețele domeniului public), pentru

Q distrugerea focarelor.

 • (3) Dezinsectia previne si combate transmiterea unor boli de către insecte, paraziti si acarieni, care pe langa factorul de disconfort pe care il generează, fiind agenti cauzali ai unor pagube economice, sunt si agenti de transmitere la om si animale a unor boli infectioase si parazitare (febra recurenta, meningita, boala Lyme, tifosul exantematic, tuberculoza, ciuma, malaria, afecțiuni cutanate, dermatoze, iritatii ale mucoaselor oculare, toxiinfectii alimentare, viroze, etc).

 • (4) Combaterea parazitilor (căpușe, pureci, păduchi, ploșnițe, etc.) se poate efectua prin tratamente chimice, cu substanțe insecticide specifice pentru aceste tipuri de tratamente, avandu-se in vedere ciclul de înmulțire si dezvoltare al acestora.

 • (5) Combaterea căpușelor in spatiile deschise se executa prin tratamente cu utilaje si metode specifice, prin pulverizarea substanțelor insecticide pe suprafața zonelor verzi (parcuri, locuri de joaca, loc de agrement, etc.) in mediile propice dezvoltării si răspândirii acestora.

 • (6) Perioada de efectuare a tratamentelor de combatere a căpușelor se executa conform Programului unitar stabilit anual, dar in special acolo unde aj^^*^sizate apariția unor focare.

 • (7) Tratamentele spațiale si tratamentele la sol se vor efA^f (ffi^^stante

biodegradabile cu remanenta redusa, in sistem ULV, astfel:            r            I j

 • - in spatii deschise se vor efectua tratamente spațiale, in perioad^^e'-fiin^h^c^Te activitatea de zbor a insectelor este maxima, respectiv seara după apysuf/șo^&b^sa^ dimineața inainte de răsărit, cu utilaje de mare putere montate pe aufe^feeme, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece;

 • - tratamentele la sol se vor desfasura pe parcursul zilei, după răsăritul soarelui, cu aparate purtate de către agenții calificați pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare;

 • - tratamentele pentru combaterea țânțarilor se vor efectua in perioada când temperaturile sunt propice dezvoltării acestora si se vor executa atat impotriva adultilor, cat si a larvelor.

 • (8) Obiectivele acestei activitati si ale programului unitar de acțiune la care se aplica tratamentele sunt:

 • a) spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, zonele virane intre blocuri, aliniamentele străzilor, suprafața străzilor);

 • b) spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si persoanelor juridice, când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece;

 • c) spatii deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (unitati de invatamant, spitale, direcții si servicii ale municipiului Ploiești si alte obiective);

 • d) spatiile inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • e) spatii deschise - maluri de lacuri si căminele si canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare care aparțin municipiului Ploiești;

 • f) spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice, juridice si asociații de proprietari, când activitatea de dezinsectie se executa cu aparate portabile;

 • g) spatiile inchise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituțiilor publice altele decât cele din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • (9) Dezinsectia se realizează prin:

 • -  pulverizare in zonele verzi (iarba, garduri vii, arbuști, etc.) si tratamente spațiale de la sol, sub forma de ceata, cu acoperire pe toata suprafața municipiului, in parcuri, zone verzi, aliniamente stradale, pentru combaterea țânțarilor si a muștelor adulte, prin care se asigura distrugerea lor imediata;

 • -  tratamente pentru spatii deschise cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece, pe timp de noapte in aceiași zi cu tratamentele stradale spațiale de la sol pe suprafața străzilor si suprafața deschisa din proprietatea privata a persoanelor fizice si persoanelor juridice din municipiul Ploiești;

- tratamentul terestru pentru combaterea larvelor pe terenurile mlăștinoase, lacuri, maluri de ape, cămine si canale aferente rețelelor tehnico-edilitare, prre£si& soluri inundate;ite;                                                            /

dezinsectia subsolului, casa scărilor si poduri, după caz la^p^rso.^^fe^n ari fbcăttue


are ari.


locuiesc in clădiri tip condominiu, unde exista unul dintre cele mai Prin aceasta acțiune se distrug si focarele celorlalte insecte.           <

(10) Dezinsectia se efectuează in:

 • a) clădiri ale unităților sanitare de pe raza municipiului Ploiești;

 • b) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare subordinea Consiliului Local - instituții de invatamant, crese, grădinițe, scoli, licee, colegii, direcții, servicii, regii, etc.);

 • c) spatiile comune inchise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol etc.) ale persoanelor fizice si juridice, inclusiv asociații de proprietari;

 • d) spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești: terenurile instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local, parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, luciu de apa, piețe, târguri si oboare si a altor suprafețe noi care vor aparea ca urmare a dezvoltării orașului;

 • e) spatii deschise din domeniul public, când activitatea se realizează de la aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece;

 • f) cămine si canale aferente rețelei edilitare aflate in patrimoniul municipiului Ploiești (alimentare cu apa, canalizare, termoficare, guri de scurgere);

 • g) clădiri ale operatorilor economici, altele decât cele aflate in subordinea Consiliului Local, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

 • h) subsoluri umede si inundate;

 • i) depozite de deșeuri municipale - statie de tratare mecano-biologica;

 • j) spatii special amenajate in cartierele de locuințe pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • k) zone unde sunt depistate focare care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor (combatere căpușe si paraziti etc.);

 • l) spatii inchise ale operatorilor economici cu profil alimentar si ale unităților sanitare. (12) în cazul constatării apariției unui focar, dezinsecția se efectuează obligatoriu,

fără a fi necesară solicitarea proprietarului spațiului cu destinație de locuință, numai cu avizul sau la cererea autoritatii contractante.
(cele aflate in


ART. 15 - DEZINFECTIA

 • (1) Este o metoda a igienei, constând in operațiuni de prevenire si combatere a bolilor infectioase si parazitare la om si animale, urmarindu-se distrugerea germenilor patogeni de pe suprafețele supuse acestei operațiuni.

 • (2) In dezinfectia chimica trebuie utilizate dezinfectante cu spectru de acțiune bactericida (si/sau tuberculocida), virulicida, fungicida si/sau sporicida.

 • (3) Dezinfectia se efectuează in:

 • a) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor menajere;

 • b) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;


 • c) depozite de deșeuri municipale - statie de tratare mecano-biologjgaj


 • d) mijloacele de transport în comun;                              __

 • e) incinta clădirilor instituțiilor de învățământ, spitalelor^^/ir^giti subordinea Consiliului Local;

 • f) locuri in care exista focare declarate care pun in perico]^^aOe||Șai^r^lor si a animalelor.


 • (4) Dezinfectia previne dezvoltarea germenilor patogeni, f combate raspandirea in masa a bolilor transmisibile.

  tăBrf de boli si


 • (5) Dezinfectia se executa numai la solicitarea persoanelor fizice sau juridice, altele decât cele aflate in subordinea Consiliului Local.

ART. 16 - DERATIZAREA

 • (1) Reprezinta un complex de masuri aplicate permanent in scopul distrugerii rozătoarelor daunatoare (șoareci, șobolani), vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort si menținerii acestora la un nivel numeric redus.

 • (2) Masurile de combatere sunt:

 • - preventiva (impiedicarea stabilirii rozătoarelor in obiective);

 • - profilactica (indepartarea surselor de apa si hrana pentru rozătoare);

 • - defensiva (amplasarea de statii cu momeli toxice in locații bine definite sau in galeriile existente).

 • (3) Substanțele raticide folosite in acțiunea de deratizare sunt sub forma de baton cerat, pasta sau alte tipuri de momeli propuse de către operator si avizate de Comisia Naționala pentru Produse Biocide.

 • (4) Momelile toxice care se vor amplasa in locurile deschise, aflate in stafiile de intoxicare, trebuie protejate impotriva deteriorării lor, vor fî inscripționate - „pericol de otrăvire”, insotite de semnul „cap de mort”. Se va menționa substanța folosita, antidotul in caz de ingerare accidentala, precum si date de identificare ale operatorului.

 • (5) Se realizează la obiectivele in care este prevăzută si operațiunea de dezinsectie, astfel:

 • a) spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, zonele virane intre blocuri, aliniamentele străzilor);

 • b) spatii deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (unitati de invatamant, spitale, direcții si servicii ale municipiului Ploiești si a altor obiective);

 • c) spatiile inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • d) spatii deschise - maluri de lacuri si căminele si canalele aferente rețelelor tehnico-edilitare care aparțin municipiului Ploiești;

 • e) spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice;

 • f) spatiile inchise ale clădirilor persoanelor fizice sau juridice, ale clădirilor instituții publice altele decât cele din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • g) acolo unde sunt depistate focare de infestare sau condiții de dezvoltare a rozătoarelor care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor, in spatiile interioare sau exterioare ale clădirilor apartinand persoanelor fizice sau juridice, inclusiv in zonele demolate si/sau nelocuite.

 • (6) Deratizarea se efectuează in:


 • a) încăperile din cadrul condominiilor prevăzute cu tobog^j^desîîna deșeurilor menajere;

 • b) locuri in care exista focare declarate care pun in pericoJfS.Șhațaîe^^i^eBjlor si a animalelor;


 • c) spațiile special amenajate pentru colectarea deșeurilor menire

 • d) clădiri ale unităților sanitare si cu profil alimentar, de pe raza'htunic'îpfultii Ploiești;

 • e) clădiri ale instituțiilor publice, altele decât unitățile sanitare (instituții de invatamant, crese, grădinițe, scoli, licee, colegii, direcții si servicii, etc.);

 • f) spatiile comune inchise din clădirile de tip condominiu (casa scării, subsol si alte asemenea) ale persoanelor fizice si juridice, inclusiv asociații de proprietari;

 • g) spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești: terenurile instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local, parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, piețe, târguri si oboare si a alte suprafețe noi care vor aparea ca urmare a dezvoltării orașului;

 • h) spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice;

 • i) cămine si canale aferente rețelei edilitare aflate in patrimoniul municipiului Ploiești (alimentare cu apa, canalizare, termoficare, guri de scurgere);

 • j) clădiri ale operatorilor economici, clădiri ale persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu;

 • k) subsoluri umede si inundate;

 • l) depozite de deșeuri municipale - statie de tratare mecano-biologica si depozit neconform ecologizat;

 • m) spatii special amenajate in cartierele de locuințe pentru colectarea deșeurilor menajere;

 • n) zone unde sunt depistate focare care pun in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

ART. 17

In calculul suprafețelor pentru spatii inchise, atat la activitatea de dezinsectie, cat si la activitatea de dezinfectie, se tine cont de coeficientul de 2,5 m.

ART. 18

 • (1) Activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, parte componentă a serviciului de salubrizare, au ca obiectiv principal protecția sănătății oamenilor și a mediului împotriva efectelor dăunătoare generate de rozătoare și diferite insecte, care sunt purtătoare de boli microbiene și parazitare atât la oameni cât și la animale.

 • (2) Activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, sunt organizate și funcționează pe baza următoarelor principii:

 • a) protejarea sănătății populației;

 • b) conservarea si protecția mediului înconjurător;

 • c) asigurarea calității și continuității serviciului;

 • d) responsabilitatea față de cetățeni;

 • e)  tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat;

 • f) nediscriminarea și egalitatea de tratament al utilizatorilor;


 • g) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilojf^

  afi\nrivată a


 • h) administrarea corectă și eficientă a bunurilor din propriet/f^ publi

municipiului Ploiești;                                    K

 • i) securitatea serviciului;

 • j) dezvoltarea durabilă.

ART. 19

Prestarea activităților de dezinsecție, dezinfecție și deratizare se va executa astfel încât să se realizeze:

 • a) continuitatea activității pe întreaga durată de desfășurare, cu respectarea prevederilor contractuale;

 • b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele beneficiarului;

 • c) controlul calității serviciului prestat;

 • d) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

 • e) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat prin H.C.L. nr. 218 /2015;

 • f) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

 • g) asigurarea capacității de lucru a utilajelor și dispozitivelor pentru efectuarea activității, în întreaga arie administrativ-teritorială încredințată;

 • h) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în caietul de sarcini;

 • i) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat si instruit, în număr suficient.

 • II. DATE TEHNICE

ART. 20

Obiectivele si suprafețele estimate unde se vor executa activitati de dezinsecție, dezinfecție si deratizare in municipiul Ploiești, sunt următoarele:

(1) DEZINSECȚIE:

—> — 4.010.000 mp. - suprafața zonelor verzi si suprafața foliara din municipiul Ploiești (inclusiv Parcul Memorial Constantin Stere - Bucov in suprafața de 1.010.000 mp.) cimitire, maluri de lac, lucii de apa;

—» ~ 2.226.608 mp. - suprafața spatiilor deschise din municipiul Ploiești, când activitatea se executa de pe aliniamenul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere generatoare de ceata rece si calda concomitent;

~ 390.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale unităților de invatamant si spitalelor din subordinea Consiliului Local;

- 200.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local.

—> ~ 20.000 mp. - suprafața căminelor si canalelor, aferente retelelor^dilitare din proprietatea municipiului Ploiești;


—> ~ 560.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale unităților de im^ subordinea Consiliului Local;

 • - 198.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale institutiilo^cpublj'ce din subjordinea

Consiliului Local.                                                       ‘ y 7     '


—> ~ 14.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale adăposturilor ALA;

 • - 28.900.000 mp. (12.621.925 mp. persoane fizice + 16.280.918 mp. persoane juridice) - suprafața spatiilor deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când activitatea se realizează cu aparate portabile;

—> - 22.850.000 mp (13.215.875 mp suprafața apartamentelor + 9.636.175 mp suprafața caselor) - suprafața spatiilor inchise ale clădirilor deținute de persoanele fizice situate pe raza municipiului Ploiești;

~ 1.859.000 mp - suprafața pârtilor comune inchise ale clădirilor tip condominiu (casa scării, subsoluri, altele) ale persoanelor fizice din cadrul asociațiilor de proprietari;

~ 1.500.000 mp. - suprafața spatiilor deschise din domeniul public al municipiului Ploiești pentru combaterea căpușei.

~ 100.000 mp - subsoluri umede si inundate din proprietatea persoanelor fizice si juridice;

(2)DEZINFECȚIE:

—> ~ 560.000 mp. suprafața spatiilor inchise ale ale unităților de invatamant si spitalelor din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 198.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local;

—> ~ 18.500 mp suprafața mijloacelor de transport in comun ale instituției aflate in subordinea Consiliului Local.

—> -14.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale adăposturilor ALA.

—> ~ 4.000 mp - suprafața spațiilor special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere;

—> - 6.000 mp. - suprafața încăperilor din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan, destinate colectării deșeurilor menajere;

—> ~ 22.850.000 mp (13.215.875 mp suprafața apartamentelor + 9.636.175 mp suprafața caselor) - suprafața spatiilor inchise ale clădirilor deținute de persoanele fizice situate pe raza municipiului Ploiești;

—> - 100.000 locuri unde exista focare declarate care pun in pericol sanatatea oamenilor si animalelor.

(3) DERATIZARE:

 • - 3.751.000 mp. - suprafața zonelor verzi din municipiul Ploiești (inclusiv Parcul Memorial Constantin Stere - Bucov in suprafața de 1.010.000 mp.) si cimitire;

 • - 390.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale unităților de învățământ si spitalelor din subordinea Consiliului Local;


—> ~ 200.000 mp. - suprafața spatiilor deschise ale instituțiilor publice Jâ Consiliului Local;

~ 20.000 mp. - suprafața cămine si canalizări aferente retel^fpr proprietatea municipiului Ploiești;

~ 4.000 mp - suprafața spațiilor special amenajate pentru colfâ^e^S^^pițt menajere;                                                           —

~ 223.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale unităților de învățământ si subordinea Consiliului Local;

~ 80.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local;

—> - 14.000 mp. - suprafața spatiilor inchise ale adăposturilor ALA;

~ 28.900.000 mp. (12.621.925 mp. persoane fizice + 16.280.918 mp persoane juridice) — suprafața spatiilor deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când activitatea se realizează cu aparate portabile;

—> ~ 9.140.000 mp (5.286.350 mp suprafața apartamentelor + 3.854.470 mp suprafața caselor) - suprafața spatiilor inchise ale clădirilor deținute de persoanele fizice situate pe raza municipiului Ploiești;

—* 842.000 mp - suprafețele pârtilor comune inchise ale clădirilor tip condominiu (casa scării, subsoluri, altele) ale persoanelor fizice din cadrul asociațiilor de proprietari;

—> ~ 5.000.000 mp spatii inchise ale clădirilor, persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

Suprafețele se pot modifica anual, in raport de evoluția suprafețelor zonelor din intravilan.

CAPITOLUL IV. INDICATORI DE PERFORMANTA

ART. 21 INDICATORI DE PERFORMANTA

Indicatori de performanta generali

Realizați in anul

I. Contractarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare

a) Număr total de contracte incheiate la persoane fizice si juridice, raportat la numărul de solicitări primite

100%

al) număr de contracte incheiate cu persoane fizice

a2) număr de contracte incheiate cu persoane juridice

2. Masurarea, facturarea si incasarea contravalorii prestațiilor

a) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinsectie pe spatiile deschise, raportata la suprafața propusa

100%

b) Suprafața realizata pentru activitatea de deratizare pe spatiile deschise, raportata la suprafața propusa

100%

c) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinsectie pe spatiile inchise, raportata la suprafața propusa

100%

d) Suprafața realizata pentru activitatea de deratizare pe spatiile inchise, raportata la suprafața propusa

100%


e) Suprafața realizata pentru activitatea de dezinfectie pe spatiile raportata la suprafața propusa                                               '

>100%

f) Valoarea totala a facturilor incasate, raportata la valoarea totalO f facturilor emise                                                     |

,1 1.00%

fl) valoarea facturilor incasate de la Primăria Municipiului Ploiești

w

f2) valoarea facturilor emise către Primăria Municipiului Ploiești     X/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*----->

f3) valoarea facturilor incasate de la persoanele fizice si juridice

f4) valoarea facturilor emise către persoanele fizice si juridice

g) Număr total de sesizări fondate rezolvate, privind facturarea raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

gl) număr de sesizări fondate primite de la persoane fizice

g2) număr de sesizări fondate primite de la persoane juridice

5. îndeplinirea prevederilor din contract cu privirea la calitatea serviciilor prestate

a) Număr total de sesizări fondate rezolvate, privind calitatea serviciilor prestate de operator, ca urmare a culpei acestuia, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

al) număr de sesizări fondate primite in scris

a2) număr de sesizări fondate primite telefonic

4. Soluționarea in timp util a sesizărilor utilizatorilor referitoare la serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare

a) Numărul total de sesizări fondate soluționate in timp util, raportat la numărul total de sesizări fondate primite

100%

b) Numărul total de sesizări fondate primite

c) Numărul de sesizări soluționate in maxim 2 zile

d) Numărul de sesizări soluționate in maxim 7 zile

e) Numărul de sesizări soluționate in maxim 14 zile


CAPITOLUL V. OBLIGAȚII REFERITOARE LA REALIZAREA SERVICIULUI

ART. 22

Operatorul care prestează activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare are următoarele obligații:

 • (1) Operatorul impreuna cu municipiul Ploiești va actualiza anual, Programul unitar de acțiune de combatere a vectorilor (Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini).

 • (2) Pentru buna organizare și urmărire a execuției serviciilor, inainte de inceperea operatiuniilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la obiectivele din Programul unitar de acțiune, sa notifice, in scris, Municipiul Ploiești - serviciul care monitorizează aceste activitatii si sa aduca la cunoștința populației, prin mass-media, cu cel puțin 7 zile inainte, următoarele:

 • - tipul operațiunii ce urmeaza a se efectua;

 • - perioada efectuării tratamentelor (data si intervalul orar, in special pentru locurile de joaca, parcuri, locuri de agrement, etc.);

 • - substanțele utilizate, gradul de toxicitate al acestora;


- masurile de protecție ce trebuie luate, in special cu referire la copd albine, animale si păsări.


 • (3) Operatorul trebuie sa stabilească, de comun acord c 's^®fc  zi;âe sau

juridice, data si ora inceperii tratamentelor de dezinsectie, dezSa?^cti®W obiectivele din Programul unitar de acțiune, in spatiile inchise si pex§dgrâf^ț®! ute de  aceștia si sa comunice gradul de toxicitate a substanțelor utilizate si\^^te®â^protectie ce trebuie luate, stabilind, de comun acord cu aceștia, data si intervalul dfărde efectuare a tratamentului.

 • (4) La inceperea activitatii, reprezentantul operatorului este obligat sa se legitimeze si sa ia toate masurile necesare in vederea efectuării serviciilor in condiții optime, iar la terminarea acestora, se solicita utilizatorului (persoana fizica si/sau juridica), confirmarea efectuării prestației, prin incheierea unui document de lucru.

 • (5) Conform Programului unitar de acțiune din Regulamentul serviciului public de salubrizare aprobat prin H.C.L. 218/2015 si intocmit in conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 82/2015, documentele de lucru sunt confirmate de către:

 • -  reprezentanții Municipiului Ploiești din serviciul care monitorizează activitatile realizate de operator (delegatul beneficiarului) pentru spatiile deschise din domeniul public si privat;

 • -  reprezentanții Municipiului Ploiești din serviciul care monitorizează activitatile realizate de operator pentru spatiile deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, in cazul in care tratamentul de dezinsectie pentru combaterea țânțarilor se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata calda si rece;

 • -  persoanele fizice, reprezentanții persoanelor juridice sau reprezentanții asociațiilor de proprietari, pentru spatii deschise din proprietatea acestora, in cazul executării tratamentelor de dezinsectie cu aparate portabile, precum si pentru tratamentele de deratizare;

 • -  reprezentanții instituțiilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru spatii comune inchise ale clădirilor acestora. In cazul in care nu este posibila prezenta unui reprezentant al instituției publice, documentul de lucru se confirma de către reprezentanții Municipiului Ploiești din serviciul care monitorizează activitatiile realizate de operator.

 • (6) In cazul in care persoanele fizice sau juridice refuza sa permită accesul pe proprietatea acestora pentru efectuarea operațiunilor periodice (conform Programului unitar anual) de dezinsectie si/sau deratizare, ori pentru stingerea unui focar, operatorul are obligația să anunțe serviciul de specialitate din cadrul Municipiului Ploiești pentru luarea măsurilor legale.

 • (7) In cazul in care in urma unui tratament efectuat se aduce o dauna imediata, vizibila, propietatii beneficiarului, acest fapt va fi menționat in documentul de lucru incheiat cu operatorul si va fi comunicat in mod expres autoritatii contractante. Vor fi semnalate, de asemenea, toate aspectele ce sunt de natura sa afecteze viata si sanatatea oamenilor si viețuitoarelor.

 • (8) Operatorul nu este exonerat de răspunderea privind prejudiciile cauzate sanatatii oamenilor si viețuitoarelor, altele decât cele pentru care se aplica tratamentul, daca s-au utilizat substanțe periculoase pentru aceștia, daca nu s-au luat masurile necesare informării

populației sau tratamentul este ineficient. • (9) Pe parcursul derulării contractului se vor identifica de cafre^ autoritatii contractante împreuna cu reprezentanții operatorului de sal^fcitcAe||uprafețele de execuție pentru fiecare imobil pe spatiile deschise apartinand per|oai^|^^zi^ ? i juridice, stabilindu-se totodată si intervalul orar de acțiune. Reprezentantiilmitw4^ contractante vor insoti echipele operatorului de salubritate atunci cand;se;?vor’/''^e£uta lucrări pe spatiile deschise apartinand persoanelor fizice si juridice.


ART. 23

 • (1) Urmărirea modului de execuție al lucrărilor se va face de către delegații beneficiarului, conform art. 22, alin. 5, care prin semnarea documentelor de lucru (procese - verbale de recepție) vor confirma modul și execuția acestor lucrări.

 • (2) După executarea serviciilor, reprezentantul operatorului va intocmi procese verbale in care se vor menționa, suprafețele pe care s-au executat aceste activitati, cantitatile si substanțele utilizate si alte recomandări necesare, pe care le va prezenta persoanei de contact (persoana fizica si/sau juridica), in vederea confirmării. Un exemplar al procesului verbal va ramane la persoana de contact, urmând ca in baza acestuia si a documentului fiscal sa se faca plata serviciilor prestate.

 • (3) Recepția finala se va face la terminarea fiecărei acțiuni de tratament, iar rezultatele si observațiile se vor consemna in procesul verbal.

 • (4) Plata serviciilor se va efectua de către autoritatea contractanta, conform Programului unitar de acțiune, in baza procesului verbal de recepție centralizator, semnat de ambele parti, care cuprinde constatările din procesele verbale zilnice.

ART. 24

Serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare se vor desfasura in baza Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor (Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini), cu respectarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației, aprobate prin O.M.S. nr. 119/2014, dar si cu respectarea cerințelor ca serviciile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare programate conform Programului unitar de acțiune, sa se desfasoare simultan in 10 zone, care cuprind suprafețele domeniului public si privat al municipiului Ploiești, suprafețele spatiilor deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice, clădiri ale instituțiilor publice, spatii comune inchise ale clădirilor persoane fizice si juridice de tip condominiu (casa scării, subsoluri uscate, etc.). Datorita complexității serviciilor care trebuie sa se desfasoare simultan pe toata suprafața municipiului Ploiești, este necesar a se folosi un număr de echipe si utilaje suficiente.

In acest sens, acțiunile se vor desfasura simultan in 10 zone, fiind necesare echipe distincte care vor presta activitatile pe categorii de utilizatori, astfel:

- Dezinsectie:

Pentru tratamente la sol cu utilaje portabile pe suprafețele deschise ale domeniului public si privat, in clădiri ale instituțiilor publice din subordinea consiliului Local:

ope fiecare zona se folosește cate o echipa, care va acționa in timpul zilei cu utilaje portabile si un mijloc de transport (10 echipe pentru domeniul public, la care se mai


ridicat, care pulverizează concomitent ceata rece si calda, cu sistem de disp|rs'i^"itriw^m ultraredus (ULV)., echipele vor acționa in intervalul orar 22,00-04,00 (10 uîife|i'"care va acoperi suprafața străzilor când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare capacitate, generatoare de ceata rece sau calda, montate pe autovehicule).

- Dezinfectie:

o se va efectua de către echipele care executa activitatea de dezinsectie, nefiind, prin obiectivele supuse acțiunii pentru suprafețele de la interiorul imobilelor, o activitate care sa fie restricționată de condițiile meteorologice si de regula se va efectua in paralel cu acțiunea de dezinsectie.

- Deratizare:

Se va folosi personalul menționat la activitatea de dezinsectie:

opentru combaterea rozătoarelor pe suprafețele deschise- ale domeniului public si privat, clădiri ale instituțiilor publice din subordinea consiliului Local, pe fiecare zona se folosește cate o echipa care va acționa in timpul zilei cu un mijloc de transport (10 echipe pentru domeniul public, la care se mai adauga inca 5 echipe dotate cu utilaje portabile pentru realizarea activitatilor la unitățile de invatamant, instituții subordonate Consiliului Local.

opentru părțile comune ale clădirilor tip condominiu, case si agenti economici, se va folosi minim 5 echipe si un mijloc de transport, numai la solicitare, numai la solicitare.

ART. 25

Obiectivele operatorului de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in municipiul

Ploiești sunt:


 • - cunoașterea zonei si a locului unde se executa activitatile;

 • - stabilirea vectorilor din zona unde se executa activitatile; •

 • - determinarea nivelului de infestare (operatorul va prezenta in oferta tehnica, propria soluție de determinare a nivelului de infestare);

 • - stabilirea substanțelor si a concentrației care se va utiliza pentru combaterea vectorilor din zona propusa, pentru ca tratamentele aplicate sa nu aiba efecte nocive asupra cetățenilor, solului, apei si sa nu persiste ca elemente poluante;

 • - pregătirea afișelor pentru avizarea populației si inclusiv asupra toxicității substanțelor utilizate, acestea vor conține in mod obligatoriu perioada (intervalul orar) in care se executa activitatea;

 • - instruirea agentilor care executa activitatea;

 • - personalul operatorului care deservește mijloacele de transport a substanțelor trebuie sa fie bine instruit, sa dețină toate documentele de insotire si sa nu abandoneze pesticide sau ambalajele pe traseu;

- ambalajele substanțelor folosite in desfasurarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizarei se vor preda, prin grija operatorului, la o socigtaXg^autorizata pentru aceste servicii in vederea neutralizării.

v\

ART.26 DOTAREA TEHNICO-MATERIALA       U Ml

 • (1) Operatorul are obligația de a-si dimensiona parcifc^uț^^ș W si echipamentele, precum si personalul calificat, conform cerinr^loix minfma^f ale documentației de atribuire, astfel incat sa asigure desfasurarea activitatilo^dbjăezrnsectie, dezinfectie si deratizare in condiții corespunzătoare pe raza municipiului Ploiești, pe toata perioada derulării contractului, cu respectarea normelor de sanatate si securitate in munca.

 • (2) Dotări minime solicitate ofertantului, necesare in vederea desfășurării activitatilor sunt:

 • -  utilaje portabile generatoare de ceata rece, dotate cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV) - min. 60 buc.;


 • -  utilaje portabile (pulverizatoare) generatoare de ceata calda, dotate cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV) - min. 20 buc.;

 • -  utilaje de mare putere, montate pe autovehicule, cu randament ridicat, care pulverizează concomitent ceata rece si calda, cu sistem de dispersie in volum ultraredus (ULV). Acestea vor fi amplasate pe autovehicule, dotate cu rezervoare pentru substanța de lucru, cu volum de minim 200 1, sistemul de dispersie a soluției de lucru va fi automatizat, permițând acționarea brațului in plan vertical si orizontal. Aparatul va fi cu turbina centrifuga, orientarea terminal flexibila a acestuia va permite mișcarea pe orizontala si pe verticala - min. 10 buc.;

 • -  mijloace de transport (autovehicule), pe care sunt amplaste utilajele autopurtate de capacitate mare - min. 10 buc.;

 • -  mijloace de transport (autovehicule), pentru utilaje portabile, echipamente/personal de execuție - min. 20 buc.;

 • -  materiale de avertizare si informare privind desfasurarea activitatilor;

 • -  echipamente de protecție, care vor respecta cerințele in domeniu, conform normativelor aflate in vigoare, vor fi individualizate si inscripționate cu denumirea societarii prestatoare.

O ART. 27

 • (1) . Ofertantii vor prezenta documente suport relevante, din cadrul carora sa rezulte ca vor dispune de resursele umane necesare pentru indeplinirea corespunzătoare a contractului.

 • (2) . Ofertantul declarat câștigător, trebuie sa faca dovada, ulterior incheirii Acordului-cadru, ca deține următorul personal minim solicitat:

 • a) Agenti calificați si instruiri conform legislației in vigoare pentru prestarea serviciilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare - minim 100 persoane;

 • b) Responsabil de contract - acesta va răspunde de derularea contractului, intocmirea documentelor de lucru zilnice si periodice, va tine legătură pemanenta cu serviciul de specialitate din cadrul Municipiului Ploiești (instituție care monitorizează activitățile realizate de operator, pentru respectarea clauzelor contractuale si a indicatorilor de performanta) - 1 persoana;

 • c) Medic veterinar - atestat de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania, va asigura desfasurarea in bune condiții a activitatii de deratizare, va stabili masurile necesare in


 • e) Inginer de mediu - cu studii superioare tehnice, specializarea ingineria mediului, acesta va stabili si urmări respectarea normelor de utilizare a substanțelor, pe tipuri de locații si activitati, va analiza cauzele si efectele problemelor de mediu in desfasurarea activităților,va concepe sisteme de protecția mediului si de remediere a zonelor contaminate — 1 persoana;

 • f) Inginer/subinginer mecanic — cu studii superioare tehnice, specializarea mecanica, acesta va răspunde de buna funcționare si intretinerea echipamentelor, utilajelor si a parcului auto, va tine evidenta orelor de funcționare a utilajelor, va verifica sistemul GPS pentru autovehiculele pe care sunt amplasate utilajele de capacitate mare, va oferi

O informațiile tehnice specifice pentru fiecare utilaj sau echipament - 1 persoana.

ART. 28

Ofertantul va prezenta obligatoriu certificate de calificare si instruire pentru personalul menționat la art. 27 pct. a), emise de instituții abilitate, in conformitate cu legislația in vigoare, astfel:

 • -  Certificate de calificare profesionala pentru ocupația de agent DDD, eliberat in conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, actualizata;

 • -  Certificate de instruire profesionala, eliberate in conformitate cu prevederilor art. 1, punctul 3, litera e) din O.M.S. nr. 1225/24.12.2003, actualizat, privind aprobarea metodologiei pentru organizarea si certificarea instruirii profesionale a personalului privind insusirea noțiunilor fundamentale de igiena;

Documente eliberate de instituțiile abilitate (diplome, atestate), pentru personalul


menționat la art. 27 lit. c), d), e), f).

ART. 29 Obiective de ordin economic:

 • (1) Operatorul va urmări sa realizeze un raport calitate/cost (60% / 40%) cat mai bun pentru intreaga perioada de derulare a contractului.

 • (2) Structura si nivelul tarifelor practicate de operator vor reflecta costurile efectiv ale prestației si vor fi intocmite si prezentate in conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C nr. 109/2007, privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specific serviciului de salubrizarea localităților.

CAPITOLUL VI. OBLIGAȚII REFERITOARE LA PROTECȚIA MEDIULUI

ART. 30

(1) Obligațiile privind protecția mediului, care decurg direct din prestarea serviciilor publice de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, precum si cele derivate din activitățile

consumului excesiv de substanțe toxice, colectarea tuturor recipientelor folosite si predarea acestora la o unitate de preluare a deșeurilor toxice;

 • - evitarea poluării solului;

 • - evitarea efectelor nocive asupra florei si faunei, prin masuri de protecție;

 • - evitarea efectelor negative asupra vieții sociale si economice a populației;

 • - evitarea depășirii nivelului de poluare fonica.

(2) In vederea reducerii efectelor negative asupra mediului inconjurator, ofertantul va prezenta un studiu de impact al dotărilor tehnice (mașini si utilaje), solicitate si utilizate

pe toata perioada contractului, precum si a substanțelor folosite de acesta.

CAPITOLUI VII. SANCȚIUNI

ART. 32

Pentru executarea necorespunzatoare a serviciilor prevăzute in contract sau neexecutarea unor operațiuni din program sau din contractele cu populația (asociații de proprietari/locatari, persoane fizice) agenti economici, instituții publice, se vor aplica prevederile Regulamentului de salubrizare a municipiului Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr. 218/2015, Anexa 1 si prevederile H.C.L. nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodărirea localității, precum si constatarea faptelor ce constituie contravenție, ori de cate ori este nevoie, avandu-se in vedere prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

CAPITOLUL Vin. RISCURILE ACHIZIȚIEI PUBLICE

ART. 33

Operatorul are obligația sa isi asume toate riscurile din Matricea riscurilor pentru organizarea activitatilor de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, precum si răspunderea asupra desfășurării intregii activitati ce fac obiectul achzitiei publice.


Matricea riscurilor pentru achiziția publica a activităților

1

2

3

4    [ E

Nr. crt.

Categoria de risc

Descrierea riscului

Alocare        ®

»nșUte -mranasfeme ^y^isculu

Autoritat ea contracta nta

Impartit

a

PrW

Riscuri de finanțare a serviciilor

1

Indisponibilita tea finanțării

Autoritatea contractanta nu este capabila sa asigure resursele financiare si de capital conform bugetului si in timpul prevăzut.

X

Lipsa fmantarii pentru continuarea prestării serviciilor

2

Modificări ale dobânzilor

Ratele dobânzilor sunt supuse schimbărilor, modificând astfel termenii financiari ai ofertei.

X

Crestere/sca ere a costurilor serviciilor.

3

Finanțare suplimentara

Datorita shimbarilor de legislație, de politica sau de alta natura, sunt necesare finanțări suplimentare pentru prestarea serviciilor.

X

Prestatorul nu poate suporta financiar costurile schimbării.

4

Modificări in sistemul de taxe si impozite

Rezultatul net este influențat de regimul fiscal

X

Impact negativ asupra veniturilor financiare.

Riscuri aferente cererii si veniturilor

5

Inrautatirea condițiilor economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale si neasteaptate in condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii

X

Venituri sul previziunile fmaciare anterioare.pentru prestațiile contractate.

6

Costuri de abordabilitate / accesibilitate

Nivelul de trai al locuitorilor este afectat de condițiile economice nefavorabile.

X

1/ fel

li’. W

■\c   \ ~

\ 5^1 -7

-Vehitita sub ^pjevigi ijnile ®hacme ;ăi^țtfare

7

Schimbări majore ale inflației

Rata actuala a inflației va depăși rata previzionata a inflației

X

Depășirea costurilor de prestare a serviciilor.

Riscuri legislative/politice

8

Schimbări legislative specifice

Modificări legislative care vizeaza direct acest serviciu

X

0 creștere semnificativ in costurile operaționale ale prestatorulu si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări.

9

Schimbări legislative generale

Schimbare legislativa si/sau a politicii autoritatii contractante, care nu poate fi anticipata la semnarea contractului si care este generala in aplicarea sa, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea prestatorului.

X

0 creștere semnificativ in costurile operaționale ale prestatorulu si/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări.

10

Schimbări

Derularea

X

întârzieripolitice

serviciului ar putea intampina o puternica opoziție politica.

A/er/

U w

^Yinbprtante i ^eruîarea wll \ț? V i liservicrului.

B

Riscuri naturale

11

Forța majora

Forța majora asa cum este definita prin lege impiedica executarea contractului.

X

^Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului.

Riscuri de operare

12

Resurse de intrare

Resursele necesare pentru operare costa mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile in cantitati suficiente.

X

Creșteri ale costurilor si in unele cazuri efect negative aupra calitatii serviciilor furnizate in cadrul contractului

13

Risc de disponibilitate

Evenimente neprevăzute care impiedica desfasurarea serviciului.

X

Costuri suplimentar fata de cele prevăzute ir contract.

14

Creșterea costurilor cu forța de munca

Creșteri neprevăzute de costuri cu personalul ca urmare a modificărilor legislative ulterioare aprobării contractului.

X

Prestatorul este obligat sa ia in calcul toate creșterile de costuri cu personalul 1 momentul incheierii contractului

15

Creșterea costurilor cu prestarea serviciului

Depășirea costurilor cu realizarea serviciului

X

Prestatorul este obligat sa ia in calcul toate creșterile de costuri cu prestarea


/ F"

M PȚ,

^Wiciului 1

_m'orfentul ;3nclieini\ ■c^ntrfedlui

Alte riscuri

\\'      FV

vî*' '''

16

Risc privind protecția mediului

Creșterea costurilor datorata unor masuri de protecția mediului neprevăzute inițial.

w

vOjfer^ere seinnificatix in costurile operaționale ale prestatorulu

17

Furtul sau distrugerea

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje.

X

Costuri mai mari de intretinre si exploatare.

18

Accidente de

munca

Accidente de munca in timpul prestării serviciului.

X

Neefectuare in condiții optime a serviciului.

19

Servicii efectuate necorespunzat or

Servicii nefinalizate, incomplete, parțiale sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

X

Neefectuare in condiții optime a serviciului va duce la costuri suplimentar , iar lucrării vor fi refăcute pe cheltuiala prestatorulu

20

Condiții meteo nefavorabile

Condițiile meteo nefavorabile impiedica prestarea serviciului

X

întârzieri in prestarea serviciului.

CAPITOLUL IX. MODUL DE ORGANIZARE PROPRIU AL OFERTANTULUI:

ART. 34

Ofertantul va prezenta in documentația de oferta, concepția proprie privind modalitatea de organizare si funcționare a serviciului, referiri la utilajele din dotare folosite, la modul de asigurare a coeficientului de utilizare al acestora, precum si la investițiile privind protejarea mediului, sanatatii populației si in folosul comunității.


CAPITOLUL X. RELAȚIA CU ALTE AUTORITATE PUBLICE

ART. 35

Operatorul va avea relații cu:

- Agenția Naționala de Reglementare a Serviciilor Comunitar^/ pentru serviciul ofertat;


 • -  Agenția pentru Protecția Mediului, de unde va primi autorizație de ine ale cărui obiective vor fi monitorizate in permanenta;

 • -  Direcția de Sanatate Publica Prahova, care ii va monitoriza calitatea prestării serviciilor in municipiului Ploiești si a respectării Normelor sanitare de păstrare a substanțelor de combatere;

 • -  Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, care va monitoriza serviciul prestat;

 • -  Primăria Municipiului Ploiești, care va achita serviciul prestat;


 • -  Consilii Locale din comunele invecinate, pentru a stabili planuri de executare a serviciului la limita de hotar intre municipiul Ploiești si comune.

CAPITOLUL XI. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

ART. 36

Operatorul serviciului va lua următoarele masuri:

 • a) asigurarea timpului de lucru de 40 ore/saptamana, fara ca aceasta sa afecteze continuitatea serviciului;

 • b) asigurarea echipamentului de protecție pentru fiecare funcție in parte, potrivit normativului in vigoare, inclusiv echipamente speciale pentru personalul care executa serviciul si folosește substanțe toxice;

 • c) asigurarea materialelor igienico-sanitare pentru fiecare lucrator/angajat;

 • d) asigurarea controlului medical periodic al salariatilor;

 • e) asigurarea drepturilor prevăzute prin contractul individual de munca in cazul accidentelor invalidate;

 • f) asigurarea curățirii, spălării si dezinfectării mașinilor si recipientelor folosite;

 • g) asigurarea condițiilor de igiena personala la ieșirea din schimb;

 • h) sa folosească personal calificat in domeniul;

 • i) sa protejeze mediul inconjurator.

CAPITOLUL XII. DISPOZIȚII FINALE

ART. 37

Prezentul caiet de sarcini a avut la baza următoarele prevederi legale:

 • -  Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • -  Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, republicata si actualizata;

 • -  O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, cu modificările si ^completările ulterioare;


 • -  Ordinul nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare^^dtruZsN^iviile

Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea reguMi^ij^uf^acbmW serviciului de salubritate a localităților;                                         k ~

 • -  Ordinul nr. 109/2007 al Autorității Naționale de Reglementar^^bdtniiSeiV&lile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea Normeîot^^g^^ogice de stabilire, ajustare si/sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

 • -  Ordinul nr. 111/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C), privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

 • -  Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandărilor privind mediul de viata al populației;

 • -  Regulamentul de organizare si funcționare al serviciului de salubritate in municipiul Ploiești aprobat prin H.C.L nr. 218/2015.

  O

  ART. 38 ÎNDREPTARUL TARIFELOR SOLICITATE


Tarifele vor fi calculate si intocmite potrivit Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007. Fisa de fundamentare insotita de memoriul tehnico-economic justificativ pentru stabilirea tarifelor la activitatile specifice serviciului se va prezenta pentru fiecare operațiune in parte, după cum urmeaza:

Obiective program unitar - Tip vectori tantari

Nr. crt.

Activitate si locație

Unitat e de masur a

Tarif (lei/mp fara

TVA)

Puncte acordate

DEZINSECTIE

1.

Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, luciu de apa, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local)

mp

10

2.

Spatii deschise din domeniul public, când activitatea se executa de pe aliniamentul stradal al cailor publice cu utilaje de mare capacitate generatoare de ceata calda sau rece, montate pe autovehicule

mp

8

3.

Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (unitati de invatamant, spitale, adăposturi ALA si alte instituții publice).

mp

6


4.

Spatii comune inchise ale persoanelor fizice din asociațiile de proprietari tip condominiu (casa scării, subsol)

mp

4

5.

Cămine si canale aferente rețelelor edilitare din proprietatea Municipiului Ploiești etc.

mp

f &

if W

6.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, când activitatea se executa cu aparate portabile

mp

■>< 1 (J v.

3

Obiective program unitar - Alti tipuri de vectori

7.

Combatere căpușe si alti paraziti - domeniul public (locuri de joaca, spatii verzi, parcuri etc.)

mp

4

8.

Obiective identificate ca reprezentând focare de infestare si care pot pune in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor.

mp

3

9.

Spatii deschise din proprietatea persoanelor fizice si juridice si instituții publice, altele decât cele din subordinea Consiliului Local.

mp

2

10.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamente din imobile de tip condominiu si ale persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

2

11.

Subsoluri umede si inundate din proprietatea persoanelor fizice si juridice.

mp

2

TOTAL 1

50

DEZINFECTIE

12.

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

mp

4

13.

Spatii inchise ale clădirilor instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (spitale, unitati de invatamant, adăposturi ALA si alte instituții publice).

mp

6

14.

Mijloace de transport in comun.

mp

3

15.

încăperi din cadrul condominiilor prevăzute cu tobogan (camere de precolectare + suprafața tobogan).

mp

3

16.

Locuri unde exista focare declarate care pun


in pericol sanatatea oamenilor si animalelor.

mp

2

17.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice si juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local

mp

(i' -

X\ . 7 Z

(j

’! ti

TOTAL 2

"020

DERATIZARE

18.

Spatii deschise din domeniul public si privat al municipiului Ploiești (parcuri, spatii verzi, cimitire, maluri de lac, suprafața spatiilor deschise a instituțiilor publice subordonate Consiliului Local).

mp

5

19.

Spatii special amenajate pentru colectarea deșeurilor menajere (platforme gospodărești).

mp

4

20.

Spatii comune inchise de la persoanele fizice si asociațiile de proprietari din imobile tip condominiu (casa scării, subsol, camere de precolectare deșeuri).

mp

4

21.

Cămine si canale aferente rețelelor rețelelor edilitare din proprietatea Municipiului Ploiești etc.

mp

4

22.

Spatii inchise ale clădirilor unităților sanitare si instituțiilor publice aflate in subordinea Consiliului Local (adăposturi ALA, spitale, unitati de invatamant si alte instituții publice).

mp

5

23.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

2

24.

Spatii deschise din proprietatea privata a persoanelor fizice.

mp

2

25.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor juridice care nu sunt in subordinea Consiliului Local.

mp

2

26.

Spatii inchise ale clădirilor persoanelor fizice, inclusiv apartamentele din imobilele de tip condominiu.

mp

2

TOTAL 3

30

TOTAL GENERAL (TI + T2 + T3)

100


AVÂND CA OBIECT DELEGAREA GESTIUNII SERVICI SALUBRIZARE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERATIZARE ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

1. Părțile acordului-cadru

In temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/ acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, s-a încheiat prezentul acord-cadru de servicii

Intre:

Autoritatea contractantă MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, B-dul

Republicii nr. 2, telefon 0244/516699, fax 0244/513829, C.I.F. RO2844855’cont nr. ...................(IBAN), deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentată prin Dobre Adrian Florin, Primar, - în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,

Si

5


Operator Economic:...................................................................................., cu sediul în

............................, str.........................., nr................, tel........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.................................., și Cod unic de înregistrare

............................, având cont IBAN nr........................................................................ la banca..........................................., reprezentată prin...........................................................,

în calitate de promitent-prestator, pe de altă parte.

2. Scopul acordului-cadru

 • 2.1 Scopul acordului-cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condițiilor esențiale care vor guverna contractele subsecvente pentru prestarea serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Ploiești

3. Obiectul acordului-cadru

 • 3.1. Obiectul acordului-cadru il reprezintă prestarea serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Ploiești, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru.

4. Durata acordului cadru

 • 4.1. Durata prezentului acord-cadru este de 48 luni de la semnarea lui de^^ate-aifiWe^

părți.                                                                                   H

 • 4.2. Prezentul acord-cadru încetează să producă efecte după 48 de luni calIMațe ele la-dațâ^ înregistrării acordului-cadru la achzitor sau la atingerea valorii estimate a acdf'dului-cadfu/ 4.3 Prevederile prezentului acord-cadru nu produc efecte în lipsa unui contract" subsecvent în vigoare.

5. Prețul unitar al serviciilor

 • 5.1 Preturile unitare ale serviciilor ce fac obiectul prezentului acord-cadru sunt incluse de prestator in propunerea financiară, ce face parte integrantă din prezentul acord-cadru, iar categoriile de servicii aferente acestor prețuri se regăsesc în anexa la prezentul acord-cadru.

 • 5.2. Valoarea totală a serviciilor este de .............. fără TVA, reprezentând valoarea

ofertată pe cantitățile maxime ale acordului-cadru, la care se adaugă TVA în cotă legală.

 • 5.3. Valoarea detaliată este conform ofertei financiare.

 • 5.4. Părțile convin și recunosc faptul că valoarea estimată a acordului-cadru a fost stabilita cu respectarea Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu toate completările ulterioare, în condițiile în care, la încetarea acordului-cadru, valoarea estimată a acestuia, din orice motive, nu a fost atinsă, promitentul-prestator nu poate pretinde de la promitentul-achizitor achitarea valorii estimate sau plata de prejudicii, indiferent de cuantumul diferenței dintre valoarea estimată și valoarea contractata prin contracte subsecvente.

 • 5.5. Prețul unitar este stabilit în lei, ferm și nu se ajustează decât în condițiile art. 6.

6. Ajustarea prețului

 • 6.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul acord-cadru.

 • 6.2. Prețul contractului poate fi ajustat in conformitate cu art.28 alin.(5) din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și în conformitate cu Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localităților.

 • 6.3. Părțile contractante vor1 încheia un act adițional la contractul de baza pentru valoarea ajustata a prețului contractului, în conformitate cu prevederile noilor reglementari legale (exemplu: CAS, șomaj, sanatate, fond de accidente si boli profesionale, TVA, alte asemenea prevederi legale).

 • 6.4. Părțile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii acordului-cadru, de a conveni modificarea clauzelor acestuia, referitoare la tarife, prin act adițional, numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acordului-cadru, ținând cont si de art. 6.2. din prezentul acord-cadru.


8. Documentele acordului-cadru

 • a. propunerea tehnică;

 • b. propunerea financiară;

 • c. caietul de sarcini, impreuna cu anexele sale;

 • d. regulamentul serviciului de salubrizare.

9. Obligațiile promitentului-prestator

 • 9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciul de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Ploiești în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru conform propunerilor tehnice și financiare, anexe la prezentul acord-cadru.

 • 9.2. Prestatorul va avea următoarele obligații:

 • a. respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului;

 • b. exploatarea, întreținerea și reparația echipamentelor și utilajelor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c. furnizarea către achizitor si A.N.R.S.C. a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul în condițiile legii;

 • d. respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului;

 • e. aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

 • f. realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

 • g. evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • h. personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract să respecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii, precum și legislația, normele, prescripțiile și regulamentele privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

 • i.  să respecte prevederile regulamentului serviciului, caietului de sarcini al serviciului și ale celorlalte reglementări specifice serviciului prestat;

 • j.  să respecte indicatorii de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii serviciului și precizați în caietul de sarcini;

 • k. să aibă o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

  06 privin data • 1. sa obțină licența prevăzută la art. 49 alin (3) din Legea nr. serviciile comunitare de utilitati publice in termen de 90^^ilfeJȘe incheierii prezentului acod-cadru.                          fr


 • 9.3. Prestatorul va emite factura pentru serviciile prestate în luna amerioără^ană în Șata de 15 ale lunii curente. Factura va fi însoțită de procesul verbal de confirmare.: a ;ser?Zici prestate semnat de reprezentantul prestatorului și reprezentantul achizitorului. ;

 • 9.4. Obligațiile prestatorului vor fi completate cu cele prevăzute în caietulMd^ârcini.

10. Obligațiile promitentului-achizitor

 • 10.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate - activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Ploiești.

 • 10.2. Achizitorul se obliga sa recepționeze serviciile prestate in termenele convenite prin caietul de sarcini. Calitatea și cantitatea prestației se analizează de delegații împuterniciți ai achizitorului si prestatorului și se va consemna în procesul verbal de confirmare a serviciilor. Dacă se constată, de achizitor, cu ocazia recepțiilor, efectuarea superficială a

O unor servicii de către prestator, ele se vor reface pe cheltuiala prestatorului, pe loc, sau în cel mai scurt timp posibil.

 • 10.3. Achizitorul se obliga sa plătească prețul către prestator in termen de 30 zile de la primirea și înregistrarea facturii de către achizitor, factură însoțită de anexa serviciilor prestate și confirmate de reprezentatul achizitorului.

11. Recepție și verificări

 • 11.1. Promitentul-achizitor, prin reprezentanții sai, are dreptul de a verifica conformitatea situației de fapt cu specificațiile prevăzute în oferta tehnica si financiara.

 • 11.2. Calitatea si cantitatea prestației se analizează de către delegații împuterniciți ai acestora și se va consemna în procesul verbal de confirmare.

 • 11.3. Dacă situația de fapt nu corespunde specificațiilor tehnice, fiind neconformă, promitentul-achizitor prin reprezentantul său are dreptul să solicite, iar promitentul-prestator are obligația, fără a modifica prețul, de a schimba situația de fapt, conform specificațiilor tehnice, în termen de 48 de ore de la comunicarea situației

(3 necorespunzătoare.

 • 11.4. Efectuarea unor astfel de verificări nu îl vor absolvi pe promitentul-prestator de obligațiile prevăzute în contractul subsecvent și în prezentul acord-cadru.

12. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 12.1. în cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contractul subsecvent, achizitorul are dreptul de a rezilia unilateral acordul-cadru, fără intervenția instanțelor de judecată și de a solicita daune interese, pentru prejudiciul cauzat.

13 Comunicări

 • 13.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.


 • 13.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, tele cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

14. încetarea acordului cadru

 • 14.1. Prezentul acord-cadru încetează de drept:

 • a. prin ajungerea la termen;

 • b. prin atingerea valorii maxime.

 • 14.2. Acordul-cadru poate înceta și în următoarele cazuri:

 • a. prin acordul de voință al părților;

 • b. prin rezilierea de către o parte, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 30 zile a părții în culpă. Rezilierea intervine in mod automant fara intervenția instanței judecătorești si fara indeplinirea vreunei formalități prealabile, după expirarea unui termen de 30 de zile de la data notificării pe care partea lezată o va trimite părții în culpă pentru a-i anunța rezilierea;

 • c. prin denunțare unilaterală, fără punere în întârziere și fără intervenția instanțelor judecătorești, de către promitentul-achizitor în situația în care promitentul-prestator cesionează total sau parțial obligațiile sale asumate prin acordul-cadru sau contractul subsecvent.

 • 14.3. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptul achizitorului de a cere constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia, în una dintre următoarele situații:

 • a. contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea 98/2016;

 • b. contractul nu ar fî trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

 • 14.4. Contractul încetează de drept în cazul în care prestatorul este declarat în faliment sau în cazul în care i s-a anulat licența de operare.

15. Amendamente - Modificarea acordului-cadru

 • 15.1. Orice modificare a acordului-cadru, se poate face în condițiile legii numai printr-un act adițional la acordul-cadru și numai în timpul perioadei de valabilitate a acordului. Scopul actului adițional trebuie să fie strâns legat de acordul inițial. Schimbările majore, ca de exemplu modificarea fundamentală a caietului de sarcini, sau a prețului unitar, nu pot fi făcute printr-un act adițional care să altereze condițiile competiției la momentul încheierii acordului-cadru.

 • 15.2. Dacă solicitarea de modificare provine de la promitentul-prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la promitentul-achizitor cu cel puțin 60 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a actului adițional, cu excepția cazurilor care sunt temeinic justificate de către promitentul-prestator și acceptate de către promitentul-

achizitor. Data intrării în vigoare a actului adițional va fi data înregistr^j|£âceștma la promitentul-achizitor.


 • 15.3. După semnarea actului adițional, părțile promitente vor tre modificării și vor fi obligate la respectarea acestora.

 • 15.4. Nicio modificare nu va avea efect retroactiv. Orice modificare ^c^ordțil^chp care nu a fost efectuată potrivit legii și în forma unui act adițional, va fi c^Jd.e^|ița<nuiăf

16. Forța majoră

 • 16.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 16.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 16.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

16.4 Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 16.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

17 Limba care guvernează acordul-cadru

 • 17.1. Limba care guvernează acordul-cadru este limba română.

18.Legea aplicabilă acordului-cadru

 • 18.1 Prezentul acord-cadru este guvernat de legea română. Competența pentru soluționarea oricărui litigiu izvorât din acest acord-cadru revine instanței române.

Părțile au convenit să încheie azi ............................

prezentul acord-cadru, în două


PRESTATOR,


exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA NR. 4 LA H.C.L. NR.


CONTRACT SUBSECVENT


ÎNCHEIAT IN BAZA ACORDEJLUI-CADRU AVAND   oâlO

DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PE ACTIVITĂȚILE DE DEZINSECȚIE, DEZINFECȚIE ȘI DERA I IZARE IS

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

1. Părțile contractanteîn temeiul Legii 98/2016 privind achizițiile publice, H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/ acordului - cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii

Intre:

Autoritatea contractantă: MUNICIPIUL PLOIEȘTI, cu sediul în Ploiești, B-dul

Republicii nr. 2, telefon: 0244/516699, fax: 0244/513829, C.I.F. RO 2844855 cont nr. ...........(IBAN), deschis la Trezoreria Municipiului5 Ploiești, reprezentată prin Dobre Adrian Florin, Primar, - în calitate de Achizitor, pe de o parte,

Si

Operator Economic:...................................................................................., cu sediul în

............................, str.........................., nr................, tel........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr.................................., și Cod unic de înregistrare

............................, având cont IBAN nr........................................................................ la banca ..........................................., reprezentată prin ...........................................................,

în calitate de Prestator, pe de altă parte.

2. Definiții

 • 2.1 în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

 • a. contract - reprezintă prezentul contract și toate anexele sale;

 • b. achizitor și prestator - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

 • c.  prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;

 • d. servicii - activități a căror prestare fac obiect al contractului;

 • e. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și


zile a termenului și se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al achizitorului nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală, o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

3. Interpretare

 • 3.1 în prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4. Obiectul contractului

 • 4.1. Obiectul contractului îl constituie delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare în municipiul Ploiești, conform ofertei tehnice si caietului de sarcini.

3

 • 4.2. Prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului contract se realizează pe domeniul public si privat al Municipiului Ploiești, conform operațiunilor cuprinse în oferta tehnică și caietul de sarcini.

 • 4.3. Prestarea serviciului se face conform Programului unitar anual, întocmit de achizitor impreuna cu prestatorul. Programul se va adapta în raport de condițiile meteo și alte situații excepționale.

5. Prețul contractului

 • 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către

  achizitor, este de


  lei fără TVA.


 • 5.2. Preturile unitare ale serviciilor prestate si categoriile de servicii aferente acestor tarife se regăsesc în propunerea financiară, care face parte integrantă din prezentul contract.

6. Durata contractului

 • 6.1. Durata prezentului contract este de 12 luni de la semnarea lui de către ambele părți și înregistrarea la achizitor.

7. Executarea contractului

 • 7.1. Executarea contractului începe la data emiterii ordinului de incepere, dat de reprezentanții achizitorului.

 • 7.2. Prestatorul va tine în permanență legătură cu reprezentantul desemnat de achizitor ca fiind responsabil cu urmărirea contractului.

 • 7.3. (1). In situația in care operatorul economic opteaza pentru constituire^' garanției de buna execuție, executarea contractului incepe numai dup% garanției de bună execuție, care va fi în cuantum de 10% din prețul TVA, care se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării


(2). In cazul in care garanția de buna execuție se constituite prin i executarea contractului incepe după depunerea de către contractant minime de 1% din prețul contractului, in contul deschis la dispoziția ac Trezoreria Statului, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnării contractului.

8 . Documentele contractului

 • a. propunerea tehnică;

 • b. propunerea financiară;

 • c. caietul de sarcini, împreuna cu anexele sale;

 • d. garanția de buna execuție;

 • e. regulamentul serviciului de salubrizare.

O 9. Obligațiile prestatorului

 • 9.1.  Prestatorul se obligă să presteze serviciul de salubrizare pentru activitățile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare în municipiul Ploiești, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract conform propunerilor tehnice și financiare, anexă la prezentul contract.

 • 9.2.  Prestatorul va avea următoarele obligații:

 • a.    respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului;

 • b.    exploatarea, întreținerea și reparația echipamentelor și utilajelor cu personal autorizat funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

 • c.     respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin caietul de sarcini;

 • d.    aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

Q          e. realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare

operativă a acestora;

 • f.     evidența orelor de funcționare a utilajelor;

 • g.    ținerea unei evidențe a gestiunii serviciilor prestate și raportarea situației periodic, achizitorului, conform reglementărilor în vigoare;

 • h.    asigurarea personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

 • i.     o dotare proprie cu instalații și echipamente .specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract;

 • j.     să exploateze, să întrețină și să asigure reparația utilajelor proprii cu personal autorizat si modernizarea bazei de producție;

 • k.    să furnizeze către achizitor și către A.N.R.S.C. informațiile de interes public solicitate și să asigure accesul la documentațiile și informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de

  1.


  m.


  fiului, ale  salubrizare, în conformitate cu prevederile regulamentului ș prezentului contract și ale acordului și autorizației de mediu^@M A să țină evidența orelor de funcționare a utilajelor, confortr^ementăflțor în vi poare-                                              '           V\

  vigoare,                                                                      l

  să asigure personalul autorizat necesar pentru prestarea ^®vița^îoii așȘrpate


  n.


  o.


  P-q-


  r.


  s.


  t.


prin contract, precum și conducerea operativă prin disjw^ț-și^^^^rea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

în cazul în care prestatorul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității ori serviciului public, va notifica de îndată acest fapt achizitorului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității activității serviciului public;

să aplice tarifele aprobate prin hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

sa asigure realizarea Programului unitar anual;

în caz de calamități naturale sau alte situații de urgență, să pună la dispoziția achizitorului, contra cost, toate mașinile și utilajele din dotare, in temeiul prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecția civila;

să respecte toate obligațiile și răspunderile personalului operativ, cuprinse în Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Ploiești

sa folosească in desfasurarea activitatii mașini si utilaje performante care sa limiteze la minimum efectele zgomotului si vibrațiilor, evitandu-se disconfortul cetățenilor si a populațiilor de animale si păsări;

sa înființeze activitatea de dispecerat si de înregistrare a sesizărilor, avand un program de funcționare permanent;

sa prezinte în termen de maxim 10 (zece) zile după semnarea prezentului contract, contractele de munca/colaborare ale personalului tehnic de specialitate propus pentru îndeplinirea contractului (copie lizibila cu mențiunea “conform cu originalul”);

V.


să realizeze și să respecte angajamentele privind măsurile propuse în ofertă, referitoare la protecția mediului.

 • 9.3. Prestatorul are obligația să presteze serviciile ce fac obiectul prezentului contract cu profesionalism, la standardele și/sau performanțele asumate și în conformitate cu prevederile legale și oferta tehnică depusă.

 • 9.4. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de și pentru contract, în măsură în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acestea.

 • 9.5. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor la termenul convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor documentelor și operațiunilor, metodelor și aparaturii de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

 • 9.6. Prestatorul se obligă să poarte răspunderea de calitatea îndeplinirii serviciilor din contract.

  u.


 • 9.7. Prestatorul are obligația să efectueze serviciile la data și în condițiile solicitate de achizitor, în caz contrar acesta din urmă are dreptul de a percepe penalități 9.8 Prestatorul garantează și se obligă ca, pe toata perioada de derul depună toate diligențele pentru a menține stabilitatea personal/l^i obiectului contractului.


  .. ă .

  ntractului, sa realizării


 • 9.9. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva ori

  Pietate erialele,


 • i)     reclamații și acțiuni in justiție, ce rezultă din încălcarea unor di^g£ intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipam^ folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate, și

 • ii)    daune - interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente.

 • 9.10. In conformitate cu prevederile art. 319, alin.(16) din Legea nr. 227/2015 republicată privind Codul fiscal, prestatorul are obligația de a emite factură către achizitor, cel mai târziu până în cea de-a 15 zi a lunii următoare celei în care prestarea serviciilor s-a efectuat.

A

 • 9.11.  In cazul în care, în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, potrivit legii, se constată că prestatorul a încasat sume necuvenite de la persoana juridică achizitoare, prestatorul are obligația să le restituie în termen de 10 zile de la notificarea achizitorului, inclusiv penalitățile, daunele - interese, majorările, dobânzile aferente, etc.

 • 9.12. Obligațiile prestatorului vor fî completate cu cele prevăzute în Caietul de sarcini.

 • 9.13. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu corespund cerințelor prevăzute in caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

10. Obligațiile achizitorului

 • 10.1. Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

 • 10.2. Achizitorul se obliga sa recepționeze serviciile prestate in termenele convenite prin caietul de sarcini. Calitatea și cantitatea prestației se analizează de delegații achizitorului si prestatorului și se va consemna în procesul verbal de confirmare a prestării serviciilor. Dacă se constată, de achizitor, cu ocazia recepțiilor, efectuarea superficială a unor servicii de către prestator, ele se vor reface pe cheltuiala prestatorului, pe loc, sau în cel mai scurt timp posibil.

 • 10.3. Achizitorul se obliga sa plateasca prețul către prestator in termen de 30 zile primirea și înregistrarea facturii de către achizitor, factură însoțită de anexa serviciilor prestate și confirmate de reprezentatul achizitorului.

 • 10.4. Alte obligații ale achizitorului:

 • a. de a aproba, dacă este cazul, studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea serviciului de salubrizare cu respectarea cerințelor impuse de legislația privind protecția mediului în vigoare ;

 • b.  de a participa, dacă este cazul, la constituirea unei asociații de dezvoltare intercomunitară, în vederea realizării unor investiții de interes comun din infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de salubrizare;

 • c. de a stabili, dacă este cazul, taxele speciale pentru serviciile de salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

 • d. de a modifica/ajusta tarifele propuse de prestator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • e. de a sancționa prestatorul conform regulamentului serviciului de salib^j care acesta nu operează la parametrii de eficiență și calitate la cș respectă indicatorii de performanță ai serviciului de de salubrizare; f*


  în cazul în


  t ori nu


 • f. de a monitoriza și exercita controlul cu privire la fumizarea/pi^st^a^ salubrizare și să ia măsurile necesare în cazul în care prestatorul ilOsigîîț|®dil performanță și continuitatea serviciului pentru care s-a obligat;

 • g. de a refuza, în condiții justificate, aprobarea ajustării tarifelor propuse.de prestator;

 • h. de a inspecta modul in care este satisfăcut interesul public prin realizarea serviciilor, verificând respectarea obligațiilor asumate prin contractul de delegare;

 • i. de a rezilia contractul de delegare și de a organiza o nouă procedură de atribuire a contractului, în cazul în care prestatorul este sancționat contravențional, pe bază de proces-verbal necontestat sau menținut printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, de minim 5 (cinci) ori/an.

11. Garanția de buna execuție

11. 1. Cuantumul garanției de buna execuție este de 10 % din valoarea contractului fără o TVA, respectiv...............

Garanția de buna execuție se constituie prin virament bancar sau instrument de garantare emis in condițiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurări ori prin rețineri succesive din valoarea facturilor prezentate la plata. In acest caz prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția achizitorului, la Trezoreria Statului în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de-achiziție publică, conform art. 39 alin. (3) din H.G. nr. 395/2016. Suma inițială care se depune de către contractant in contul, astfel deschis este de 1% din prețul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, achizitorul urmează sa alimenteze acest cont prin rețineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilita drept garanție de buna execuție. Din contul disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al achizitorului, care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a achizitorului în favoarea căreia este constituită garanția de bună Q execuție, în situația prevăzută la art. 40 din H.G.395/2016. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului.

 • 11.2. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract.

 • 11.3. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de buna execuție, achizitorul are obligația de a notifica prestatorul pentru neindeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de delegare a gestiunii, acordandu-i acestuia un termen de 48 de ore pentru soluționare, in zilele lucratoare. In caz de nesolutionare in termenul stabilit, acesta din urma are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție.

 • 11.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de buna execuție în cel mult 14 zile de la data plății facturii finale, dacă nu a ridicat pana la acea data pretenții asupra ei.

 • 12. Recepție și verificări


  • 12.1. Achizitorul prin reprezentantul sau are dreptul de a verifica conforrșâ de fapt cu specificațiile prevăzute în oferta tehnica si financiara.

  • 12.2. Calitatea si cantitatea prestației se analizează de către delega^i^ăcl^ prestatorului și se va consemna în procesul verbal de confirmare.

  • 12.3. Dacă situația de fapt nu corespunde specificațiilor tehnice, achizitorul sau reprezentantul său are dreptul să solicite, iar prestatorul areobliggțiă^g modifica prețul, de a schimba situația de fapt, conform specificațiilor tehnice, îiH€

48 de ore de la comunicarea situației necorespunzătoare.

 • 12.4. Efectuarea unor astfel de verificări nu îl vor absolvi pe prestator de obligațiile

prevăzute în contractul subsecvent.

13. Sancțiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligațiilor

 • 13.1. în cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termenul perioadei convenite la clauza 10.3, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă de 0,1%/zi întârziere din plata neefectuată, începând cu ziua a 45 -a de la data înregistrării facturilor.

 • 13.2. în cazul în care prestatorul nu își îndeplinește obligațiile ce decurg din prezentul contract, atunci achizitorul are dreptul de a aplica penalități de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

13.3 Pact comisoriu

 • (1) In caz de neexecutare, executare necorespunzatoare a obligațiilor contractuale principale (art.9) de către prestator, precum si al întârzierii in îndeplinirea obligațiilor o perioada mai mare de 30 zile de la data scadentei, achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept, fara intervenția instanței de judecata. Rezilierea operează de drept după expirarea perioadei de remediere a încălcării contractuale, notificata de către achizitor prestatorului si numai daca prestator nu a remediat respectiva încălcare înăuntrul termenului indicat in notificare.

 • (2) In cazurile de neexecutare, executare necorespunzatoare ori întârziere in îndeplinirea obligațiilor o perioada mai mare de 30 de zile, prestatorul datoreaza daune compensatorii, care se determina astfel:

 • - pentru neexecutarea totala a obligațiilor asumate si/sau care ii revin, prestatorul are obligația de a plăti achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 20% din prețul total, fara TVA, al contractului;

 • - in cazul in care executarea este numai parțiala si este corespunzătoare, daunele reprezintă 15% din valoarea serviciilor care nu au fost prestate la care se adauga, daca este cazul, si penalitati de intarziere calculate de la data scadentei obligației neindeplinite pana la data la care a intervenit rezilierea. Daca nu se poate stabili proporția serviciilor care nu au fost prestate, prestatorul datoreaza achizitorului daune compensatorii in cuantum de 10% din prețul total, fara TVA, al contractului;

 • - in cazul in care prestare serviciilor este parțiala si, totodată, necorespunzatoare, prestatorul datoreaza achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o suma in cuantum de 15% din valoarea totala, fara TVA, a contractului.

 • 13.4. „Daunele prevăzute la art. 13.2 si art. 13.3 alin. (1) - alin. (3), precum si cuantumul oricăror alte sume care reprezintă prejudiciul adus achizitorului de către prestator, se vor scadea, in principal, din obligațiile de plata scadente pe care achizitorul le are fata de

prestator si/sau vor fi acoperite prin executarea garanției de buna execuție (daca acestea nu sunt îndestulătoare, achizitorul va proceda in conformitate cu dispozițiile ar^J


 • 13.5  Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, #îi.in^cmouricare scrisă adresată prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din um^/aa^ltmen^ou condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul lap'acțîune^âi despăgubire pentru furnizor. în acest caz, prestatorul are dreptul de a p^îpde numaf^ta corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunț^jhvipilat^?le a contractului.

Al

 • 13.6  In caz de nerespectare a prevederilor prezentului contract se vor aplica și sancțiunile prevăzute în Regulamentul de salubrizare a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 218/2015, precum și în Hotărârea Consiliului Local nr. 228/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții.

14. Interdicția subdelegării și cesionarea contractului

 • 14.1. Se interzice prestatorului să încheie cu terți contracte de subdelegare având ca obiect prestarea serviciului delegat sau parti din acesta.

 • 14.2. Cesionarea contractului de delegare de către prestator unei alte societăți nu este admisă decât în cazul în care această societate este rezultatul divizării, fuzionării sau înființării ca filială a societății aparținând prestatorului cu aprobarea achizitorului și corelată cu respectarea condițiilor inițiale de atribuire a gestiunii.

A

lS.Incepere, finalizare, recepția serviciilor

 • 15.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor de la emiterii ordinului de începere, conform art. 7.1.

 • 15.2. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă, trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

 • 15.3. Achizitorul are dreptul de a verifica oricând modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor în raport cu documentele contractului.

 • 15.4. Achizitorul și prestatorul au obligația reciprocă de a notifica, în scris, unul celuilalt identitatea reprezentanților săi pentru acest scop. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract.

 • 15.5. Recepția serviciilor va fi realizată de către părți în momentul finalizării prestării serviciilor, ocazie cu care se va încheia un proces verbal de confirmare. în cazul în care sunt făcute obiecțiuni pe procesul - verbal de confirmare, serviciile în cauză vor fi remediate în conformitate cu cele agreate de către părți în scris, într-un termen de cel mult de 24 ore.

 • 15.6. Procesul verbal de confirmare este documentul care atestă recepționarea de către achizitor a serviciilor realizate de către prestator și confirmă îndeplinirea cerințelor impuse serviciilor corespunzătore contractului.

16.1ncetarea contractului

 • 16.1. Prezentul contract poate înceta în următoarele condiții: a. de drept, la expirarea duratei acestuia;

 • b. prin acordul de voință al părților, prin semnarea unui act adițional;

 • c. achizitorul are dreptul de a denunța unilateral contractul, oricând             ^derulării

acestuia, cu o notificare prealabilă de 15 zile, fără nicio compensație Ji/s^^tia frecare prestatorul cesionează total sau parțial obligațiile contractuale. în acefr^Ly^^Womil^re dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea diwOT^^Wd^|wită până la data denunțării unilaterale a contractului.

 • d. în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunța^^un^t^ulă de către achizitor, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina achizitorului, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată.

17. Amendamente

 • 17.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional.

 • 17.2. Oricare dintre părțile contractante are dreptul de a cesiona creanțele născute din prezentul contract, dar numai după primirea acordului scris al celeilalte parti, sub sancțiunea rezilierii contractului in condițiile prevăzute de art.13.4.

O

18 Soluționarea litigiilor

 • 18.1. Achizitorul și prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

 • 18.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

19. Comunicări

 • 19.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

 • 19.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, Q cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

20. Forța majoră

 • 20.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

 • 20.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

 • 20.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

 • 20.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

 • 20.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

flec’                       ’

21. Limba care guvernează contractul                            Â        4?

21.1 Limba care guvernează contractul este limba română.

 • 21.2. Competența pentru soluționarea oricărui litigiu izvorât din ace^cp^tț^ctdfevine instanței române.

9

Părțile au convenit să încheie azi


prezentul contract, în două exemplare.


ACHIZITOR, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRESTATOR,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIUL UI              j

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 107/2017 privind aprobarea documentației necesare delegării gestiunii prin achiziție publică a serviciului de salubrizare pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Ploiești

și a constatat:

PREȘEDINTE,


Data: