Hotărârea nr. 223/2017

Hotãrârea nr. 223 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul art.1(1) al Hotărârii nr.208/26.06.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiesti privind transmiterea în administrarea Consiliului Judeţean Prahova a unor imobile-terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploieşti, situate în municipiul Ploieşti, strada Găgeni nr.98A

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

p

h

A Âh : tWS

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

L

1 /

ii

HOTĂRÂREA NR. 223

/

privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul art.l(l) al Hotărârii nr.208/26.06.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Prahova a unor imobile-terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate în municipiul Ploiești, strada Găgeni nr.98A

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Văduva Sorin și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul art.l(l) al Hotărârii nr.208/26.06.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Prahova a unor imobile-terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate în municipiul Ploiești, strada Găgeni, nr.98A;

Având în vedere Hotărârea nr.208/26.06.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Prahova a unor imobile-terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate în municipiul Ploiești, strada Găgeni, nr.98A;

Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu Raportul din data de 5.07.2017 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:


Art.l. Aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul art.l(l) al Hotărârii nr.208/26.06.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, în sensul înscrierii numărului cadastral corect al terenului în suprafață de 974 mp, situat în Ploiești, str.Găgeni 98A, identificat conform planului Anexă nr.l la Hotărârea nr.208/26.06.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, ca fiind 136395, în loc de 132359, cum din eroare s-a tehnoredactat inițial.

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești,


Președinte de

George Sorin 1

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Având in vedere adresa Consiliului Județean nr.3245/2017 prin care a solicitat acordul municipalității in vederea preluării in administrare a terenului in suprafața de 11.473 mp avand nr. cadastral 132657 si a terenului in suprafața de 974 mp avand nr. cadastral 136395, in vederea realizării obiectivului menționat in adresa nr.3006/30.01.2017 a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești: "Extinderea infrastructurii spitalicești prin construcția unui corp de clădire nou pentru extinderea si modernizarea secției de anestezie si terapie intensiva, relocarea secțiilor medicale si a ambulatorului integrat" -in vecinătatea Spitalului de Urgență Ploiești si Hotararea nr.61/26.04.2017 a Consiliului Județean Prahova prin care s-a solicitat preluarea in administratrea Consiliului Județean Prahova a terenului in suprafața de 11.473 mp si a terenului in suprafața de 974 mp, proprietatea privata a municipiului Ploiești, situate in municipiul Ploiești, str.Gageni, nr.98A, prin Hotărârea nr.208 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat transmiterea in administrarea Consiliului Județean a următoarelor loturi:

 • - imobilul-teren în suprafață de 1.200 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 136381 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136381;

 • - imobilul-teren în suprafață de 1.200 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 136382 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136382;

 • - imobilul-teren în suprafață de 9.073 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 136383 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136383;

 • - imobilul-teren în suprafață de 974 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 132359 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 132359.

Menționam faptul ca la art.l(2) din Hotararea nr.61/26.04.2017 a Consiliului Județean, se precizează faptul ca "planurile de amplasament si delimitare a terenurilor prevăzute la art.l sunt cuprinse in anexele nr.l si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare".Anexa nr.l la Hotararea nr.61/26.04.2017 a Consiliului Județean este constituita din "plan de amplasament si delimitare a imobilulukf^p^^nereâ de dezlipire" al terenului in suprafața de 11.473 mp, cu nr. cadastral 13265/^^Ian care are in conținut si "Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil" in care sunt precizate si suprafețele si nr. cadastrale aferente celor 3 loturi rezultate in urma dezmembrării.Acest plan este confirmat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova.

Deși in preambul, in raportul de specialitate la paragraful referitor la Hotărârea nr.508/19.12.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești , in expunerea de motive și în anexa nr.l ale Hotărârii nr.208/26.06.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a invocat corect numărul cadastral al terenului in suprafața de 974 mp ca fiind 136395, dintr-o eroare de redactare, in cuprinsul hotărârii, la art.l(l), s-a menționat eronat numărul cadastral 132359.

In alineatul 2 al art.l s-a menționat insa ca terenurile care fac obiectul acestei hotarari "se identifica potrivit planurilor anexa nr.l si nr.2 la prezenta hotarare".Astfel, Anexa nr.l la Hotărârea nr.208 a Consiliului Local al municipiului Ploiești este reprezentata de planul de amplasament si delimitare a imobilului situat in Ploiești, str.Gageni, nr.98A, plan in care este menționat numărul cadastral corect 136395 si care este confirmat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova.

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care potrivit Raportului a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul art.l(l) al Hotărârii nr.208/26.06.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Prahova a unor imobile-terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate în municipiul Ploiești, strada Găgeni, nr.98A.

Având in vedere faptul ca potrivit adresei nr.3006/30.01.2017 a Spitalului Județean de Urgenta Ploiești, scopul pentru care s-a solicitat transmiterea in administrarea Consiliului Județean Prahova a terenurilor sus menționate, este unul de interes public de importanta majora pentru comunitate, se constata ca proiectul de hotarare alaturat are caracter de urgenta.

Ca atare, se constata necesitatea analizării lui in prima ședința extraordinara a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin Tăbîrcă

Șef Serviciu,

Gabriela Jndruțiu


Director Executiv,

Carmen Daniela Bucur

&


Direcția Economica


Director Executiv,

Nicoleta Crăciunoiu ,7

ap op


AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Publice, Contracte,

/

întocmit: Seceleanu Andrea Luizav

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul art.l(l) al Hotărârii nr.208/26.06.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Prahova a unor imobile-terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate în municipiul Ploiești, strada Găgeni, nr.98A

O

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori O județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Având in vedere solicitarea Consiliului Județean nr.3245/2017 si Hotararea nr.61/26.04.2017 a Consiliului Județean, prin Hotărârea nr.208 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat transmiterea in administrarea Consiliului Județean a următoarelor loturi:

 • - imobilul-teren în suprafață de 1.200 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 136381 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136381;

 • - imobilul-teren în suprafață de 1.200 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 136382 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136382;

 • - imobilul-teren în suprafață de 9.073 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 136383 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136383;

 • - imobilul-teren în suprafață de 974 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 132359 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 132359.

Deși in preambul, in raportul de specialitate la paragraful referitor la Hotărârea nr.508/19.12.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești , in expunerea de motive și în anexa nr.l ale Hotărârii nr.208/26.06.2017 a Consiliului Local al municipiului


Ploiești s-a invocat corect numărul cadastral al terenului in suprafața 136395, dintr-o eroare de redactare, in cuprinsul hotărârii, la arțț. eronat numărul cadastral 132359.

Ca atare, se impune îndreptarea corespunzătoare a acestei supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat:

Consilieri:CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotarare privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în cuprinsul art.l(l) al Hotărârii nr.208/26.06.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Prahova a unor imobile-terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate în municipiul Ploiești, strada Găgeni, nr.98A

Și a emis:

Al'/Z


PREȘEDINTE,

5                            7


Ștefan Danescu

wData:

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 208


privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean imobile-terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate în municipiul Ploiești, strada Găgeni, nr.98A

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

oo


Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune transmiterea în administrarea Consiliului Județean Prahova a unor imobile-terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate în municipiul Ploiești, strada Găgeni, nr.98A;

în conformitate cu Raportul din data de 14.06.2017 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că imobilul - teren în suprafață de 1200 mp, înscris în Cartea funciară nr. 136381 a UAT Ploiești cu numărul cadastral 136381, imobilul -teren în suprafață de 1200 mp înscris în Cartea funciară nr. 13 63 82 a UAT Ploiești cu numărul cadastral 136382, imobilul - teren în suprafață de 9073 mp înscris în Cartea funciară nr. 1363 83 a UAT Ploiești cu numărul cadastral 136383 și imobilul - teren în suprafață de 974 mp înscris în Cartea funciară nr. 136395 a UAT Ploiești cu numărul cadastral 136395, care fac obiectul prezentei hotărâri, fac parte din domeniul privat al municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Hotărârea nr.61/26.04.2017 a Consiliului Județean Prahova privind preluarea în administrarea Consiliului Județean Prahova a unor immobile-terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate în municipiul Ploiești, strada Găgeni, nr.98A;

în temeiul art.36 alin.2 lit.c) si art.123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l) Aprobă transmiterea în administrarea Consiliului Județean Prahova a unor terenuri proprietate privată a municipiului Ploiești, după cum urmează:

 • - imobilul-teren în suprafață de 1.200 mp situat în Ploiești, str. Găgeni, nr. 98A, înscris în Cartea funciară nr. 136381 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136381;

 • - imobilul-teren în suprafață de 1.200 mp situat în Ploiești, str. Găgeni, nr. 98A, înscris în Cartea funciară nr. 136382 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136382;

 • - imobilul-teren în suprafață de 9.073 mp situat în Ploiești, str. Găgeni, nr. 98A, înscris în Cartea funciară nr. 136383 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136383;

 • - imobilul-teren în suprafață de 974 mp situat în Ploiești, str. Găgeni, nr. 98A, înscris în Cartea funciară nr. 132359 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 132359;

(2) Imobilele-terenuri prevăzute la art. 1 se identifică potrivit planurilor

anexă nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Consiliul Județean Prahova și orice alte documente necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iunie 2017MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Gestiune Patrimoniu


RAPORT DE SPECIALIATE

la proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Prahova a unor imobile-terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate în municipiul Ploiești, strada Găgeni, nr.98A.

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) litc), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unitarii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori judetean.Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre bunurile ce fac parte din domeniul privat al municipiului Ploiești se numără si o serie de imobile-terenuri după cum urmeaza:

 • - imobilul-teren în suprafața de 1.200 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 136381 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136381;

 • - imobilul-teren în suprafața de 1.200 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 136382 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136382;

 • - imobilul-teren în suprafață de 9.073 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 136383 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136383;

 • - imobilul-teren în suprafață de 974 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 132359 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 132359.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.255/2003 s-a aprobat trecerea terenului in suprafața de 121.000 mp situat in Ploiești, pe str. Gageni, intre Spitalul Județean si S.C. Vinalcool S.A. din domeniul public al municipiului Ploiești in domeniul privat al acestuia, suprafața din care fac parte si cele 4 terenuri menționate mai sus.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.507/19.12.2013 s-a aprobat dezmembrarea imobilului-teren, în suprafață de 11.473 mp, situat în Ploiești, str.Găgeni nr.98A, in 3 loturi după cum urmeaza:

 • - imobilul-teren în suprafața de 1.200 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 136381 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136381;

 • - imobilul-teren în suprafață de 1.200 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 136382 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136382;

 • - imobilul-teren în suprafață de 9.073 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 136383 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136383.

Prin urmare, chiar daca Consiliul Județean Prahova a efectuat solicitarea pentru lotul inițial de 11.473 mp, conform realitatii cadastrale si juridice, transmiterea in administrare va avea ca obiect cele 3 loturi rezultate in urma dezmembrării.

Prin Hotărârea nr.508/19.12.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești a fost aprobata dezmembrarea imobilului-teren, în suprafață de 5670 mp, lot 410, situat în Ploiești, str.Găgeni nr.98A, rezultând 2 loturi după cum urmează:

 • - imobilul-teren în suprafață de 974 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 136395 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136395;

 • - imobilul-teren în suprafață de 4.696 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A, înscris în Cartea funciară nr. 136396 a UAT Ploiești, cu numărul cadastral 136396.

Prin adresa nr.3245/13.02.2017 Consiliul Județean a solicitat acordul municipalității de preluare în administrare a terenului în suprafață de 11.473 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A cu nr. cadastral 132657 și a terenului în suprafața de 974 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A cu nr. cadastral 136395.

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale in ședința din data de 2.03.2017, primind aviz favorabil.

Prin adresa nr.9585/3.05.2017 Consiliul Județean a transmis Hotararea nr.61/26.04.2017 a Consiliului Județean privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Prahova a unor terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate in municipiul Ploiești, strada Găgeni nr.98 A.

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, care in ședința din 14.06.2017 a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Prahova a unor imobile- terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate în municipiul Ploiești, strada Găgeni, nr.98A.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, Carmen Daniela Bucur


AVIZAT,


Director Executiy Adjunct,

Amedeo Florin Tăbîrcă

Șef Serviciu, Gabriela Mîndruțiu

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții

Direcția Economica


Publice, Contracte.

Director Executiv, Nicoleta Crăciunoiu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Prahova a unor imobile- terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate în municipiul Ploiești, strada Găgeni, nr.98Ă.

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public si privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii.

Potrivit Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare, fac parte din domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelalte bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Printre acestea se număra și 4 loturi situate în Ploiești, str.Gageni, nr.98A, ce fac obiectul prezentului proiect de hotarare.

Precizam faptul terenul in suprafața totala de 121.000 mp situat in Ploiești, str.Gageni, nr.98 A, fac parte din patrimoniul privat al municipiului Ploiești in baza prevederilor Hotărârii nr,255/2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești potrivit caruia s-a aprobat trecerea din domeniul public in domeniul privat al muncipiului Ploiești.

Prin adresa nr.3245/2017 la solicitarea Consiliului Județean de preluare in administrare terenului în suprafață de 11.473 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A cu nr. cadastral 132657 și a terenului în suprafața de 974 mp situat în Ploiești, str.Găgeni, nr.98A cu nr. cadastral 136395, ședința din data de 2.03.2017 a Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale s-a emis acordul in vederea promovării de către Consiliul Județean a unui hotarari in acest sens.

Prin adresa nr.9585/3.05.2017 Consiliul Județean a transmis Hotararea nr.61/26.04.2017 a Consiliului Județean Prahova privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului Județean Prahova a unor terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate in municipiul Ploiești, strada Găgeni 98 A. L< M fcS ■■'jj

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local spre proiectul de hotărâre alăturat.                                       \W.

V‘ *

L O £


z<x

aprobare

-•/' i $.& fi

•■'O*' X
N-385235


?LAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI                  T

SCARA 1:1000Suprafața măsuată

974 mp


N-385130


in


b-

LO IU


UJ


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Categoria de folosințăMențiuni


LOT 1; T65; Intravilan


TOTAL


Imobilul este împrejmuit parțial pe limită: între puncteh 7-8-9-10-1 cu gard din plăci din beton; între 6-7 cu gard din plasă de sârmă; nu este împrejmuit între punctele1-2-12-11-6


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Mențiuni


TOTAL


INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție: STEREO 1970

Punct

E(m)

N|m)

7

579707.660

38515.1.160

8

579717.719

385189.112

9

579722.840

3851"3.160

10

579779.890

3852

5.490

1

579806.652

3852B1.860

2

579811.447

3852=

5.403

12

579784.370

3852<

B.852

11

579727.705

385156.808

6

579712.487

3851!

4.778

Suprafața totală măsurată =974

mp


Executant, Semnătura șrșt •y ’’ CERTIFICAT DE

Nr. 0021 E.' O Gi'îitU'țț.GLnTA.
S.C. «3EO


PROFES5IONALSITUAȚIA ACTUALĂ

SITUAȚIA VIITOARE

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

Nr. cadastnl

Suprafața (mp)

Categoria de folosință

Descrierea imobilului

132657

Lot 4 OS. Intravilan

Imobilu este împrejmuit parțial pe limită: între punctele 10-11-12-13-14--15-1 ci gard din plăci din beton;

nu este "împrejmuit între punctele 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.

. I ..

1200

Cc

LOT 1; Intravilan

11473

Cc

I

1200

Cc

LOT 2; Intravilan

9073

Cc

LOT 3; Intravilan

TOTAL

11473

. .......i -■■■ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL JUDEȚEAN


CP


MUNICIPIUL .PLUiJEȘTI

i.....".....


înregistrare-

pricind solicitarea preluării în administrarea Consiliului județean Prahova a îojr terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploi iști, situate în municipiul


- 3 -05- 2017


HOTĂRÂRE


Ploiești, strada Găgeni nr. 98A


Având în vedere:                                î

 • - Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Jijdețean Prahova, precum și Raportul nr.7277/10.04.2017 al Direcției Generale TehrJce și Patrimoniu privind solicitarea preluării în administrarea Consiliului județearJ Prahova a unor terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate în municipiul Ploiești, strada Găgeni nr. 98A.

 • -  Adresa nr. 3006/30.01.2017 a Spitalului Județear de Urgență Ploiești

 • -  Adresa nr. 3245/09.03.2017 a Primăriei municipi țlui Ploiești

i

 • - Prevederile art 867 și art 868 din Legea nr. 287/2( 09 privind Codul civil;

în temeiul prevederilor art. 97 și 123 din Legea nr. 215 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulteHoare;

I


de Urgență Ploiești


Consiliul Județean Prahova adoptă prezente ihotărâre:


Art.l fl) Se solicită preluarea în administrarea Conciliului județean Prahova a terenului în suprafață de 11.473 mp și a terenului în suprafî ță de 974 mp, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate în municipiul Ploieșt _| strada Găgeni nr. 98A.

(2) Planurile de amplasament și delimitare a terenurilor prevăzute la art.l sunt cuprinse în anexele nr.l și 2 care fac parte integranta dj


pi prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Juridic Contencios și Administra |e Publică va comunica


prezenta hotărâre persoanelor interesate.

ROMÂNIA     jp

CONSILIUL JUDEȚEAN PDAHOyAf


Ploiești, Bd. Republicii, nr. 2-4, tel: (G44-514545y fax: 0244-514166

www.cinh.ro; e-mail: patrimoniu j^cjph.ro


MU


î<


cP


* s.

■'•'X.

i . £■i'


___2.

::........S.45     !


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOUȘtP n’- 25/7


Având în vedere adresa Spitalului Județean de Urgență Ploiești nr.3006/2017 (anexată la prezenta) vă rugăm să ne comunicați dacă sunte j de acord cu preluarea în administrarea Consiliului Județean Prahova a terenului în sițjrafață de 1L473 mp, nr. cadastral 132657 și a terenului în suprafață de 974 mp, nr. iadastral 136395, terenuri aflate m vecinătatea Spitalului Județean de Urgență Ploiești

Menționăm că, acest acord ne este necesar în vederea inițierii unui proiect de hotărâre prjvjțid solicitarea preluării în administrarea Cons Jiului Județean Prahova a terenurilor sus menționate.
Spitalul Județean de Ur

q ’i. < i-1CĂTRE CONSILIUL JUDEȚEAN P


In atentia d-luî Președinte al Consiliului


In vederea realizării obiectivului: E _ SPITALICEȘTI PRIN CONSTRUCȚIA UNUI CORP D OOfiXTTNDEREA SI MODERNIZAREA SECȚIEI DE I ^INTENSIVAJtELOCAREA SECUILOR MEDICALE INTEGRAT» este necesar a se realiza preluarea in a Municipiului Ploiești a doua loturi de teren situate Județean de Urgenta Ploiești,strada Gageni nr.98A,in cadastral 136395 si respectiv suprafața de 1 132657(conform schiței anexate),aflat in patrimonilu vedere următoarele:


EREA INFRASTRUCTURII CLĂDIRE NOU PENTRU STEZIE SI TERAPIA A AMBULATORIULUI ministrare de la Primăria in vecinătatea Spitalului. uprafata de 974mp,cu nr 473mp,cu nr cadastral imariei Ploiești,avand in 7

l

A


1. Necesitatea extinderii Infrastructurii Spitalului Județean de Urgenta Ploiești,prin construirea unui corp de clădire nou,pentru exteriloare din locațiile Buna-Vestire si Boldescujapt rei improprii in care se desfasoara activitatea in acele locatl i îndeplinirii cerințelor si circuitelor funcționale,prin lucrai | jpjidernizarea spatiilor respective.


relocarea secțiilor pamat de condițiile ,a imposibilității de consolidare si


2.Necesitatea unificării secțiilor ATI si a Blocului operatoi locație,fapt ce ar realiza si concentrarea resursei umane | deficitare dar si o optimizare a efortului investitional pentl operator»


jintr-o singura >entru specialitățile u ATI sl Blocul


3» Pentru asigurarea infrastructurii necesare: cailor de act lacienti si salariati,a fluxurilor de aprovizinare si îndeplini suprafața ocupata de clădiri din total suprafața teren.


es si parcare pentru ea criteriilor privind

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotarare privind transmiterea în administrarea Consiliului Județean Prahova a unor immobile-terenuri, proprietatea privată a municipiului Ploiești, situate în municipiul Ploiești, strada Găgeni, nr.98ASECRETAR, Marilena Stanciu

Data: