Hotărârea nr. 220/2017

Hotãrârea nr. 220 privind constituirea, pe lângă Consiliul Local al Municipiului Ploiești, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 220 privind constituirea, pe lângă Consiliul Local al Municipiului Ploiești, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Dobre și a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva și Marius Dinu Andrei, precum și Raportul de Specialitate al Direcției Comunicare, Relații Publice, redactat în vederea aprobării constituirii, pe lângă Consiliul Local al Municipiului Ploiești, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploiești;

având în vedere art. 3 și art. 10 alin.(l) din Legea Tinerilor nr. 350/2006, prin care autoritățile administrației publice centrale și locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate acestora au obligația să sprijine activitatea de tineret și să asigure cadrul adecvat de desfășurare a acesteia la nivel național si local;

5             5   3'

• 1 • • •

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 6 - învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport, din data de 06.07.2017;

luând în considerare prevederile art. 36 alin. (2), lit. d, alin. (6) lit.a pct. 5, precum și art. 45 alin (1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE.


Art. L Se aprobă constituirea, pe lângă Consiliul Local al Municipiului Ploiești, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, structură consultativă, fără personalitate juridică, care funcționează pe baza dialogului structurat în ceea ce privește elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului, la nivel local.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului Ploiești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.
REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET

Capitolul I - Dispoziții generale

Art. 1. - Consiliul Consultativ pe probleme de tineret, denumit în continuare CCPT, este structură consultativă pe probleme de tineret, fără personalitate juridică, ce funcționează pe lângă Consiliul local și Primarul Municipiului Ploiești.

Art. 2.   - CCPT își desfășoară activitatea în baza HCL

_______de înființare și a prevederilor prezentului Regulament de Organizare și Funcționare, denumit în continuare ROF și în conformitate cu reglementările legislației naționale și europene în vigoare.

Art. 3. - CCPT reprezintă forul consultativ pe lângă Consiliul local și Primarul Municipiului Ploiești, care funcționează pe baza dialogului structurat în ceea ce privește elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului la nivel local.

Capitolul II - Componență


Art. 4. - (1) Din cadrul CCPT pot face parte reprezentări ai structurilor de tineret cu activitate la nivelul municipiului Ploiești astfel:

 • a) fundații județene pentru tineret și/sau organizații federative ale tinerilor la nivel județean;

 • b) organizațiile studențești;

 • c) organizațiile de elevi;

 • d) structurile sindicale adresate tinerilor;

 • e) structurile patronale adresate tinerilor;

 • f) structurile de tineret ale partidelor politice;

 • g) alte organizații neguvemamentale de tineret.

 • (2) Organizațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) trebuie să.-aiMpe^op^lțtatș.ț

juridică.                                                                         |

 • (3) Structurile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) trebuie să aparț^a^or-s^^țăr/ sindicale / patronale cu reprezentativitate recunoscută conform f >egii nr.>$2/2011 a dialogului social, republicată.

 • (4) Structurile prevăzute la alin. (1) lit. f) trebuie să aparțină unor partide politice care au organizații de tineret constituite statutar.

 • (5) Organizațiile prevăzute la alin. (1) lit. g) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă personalitate juridică;


 • b) să reprezinte un grup de tineri bine determinat prin statut.

Art. 5. - (1) în vederea constituirii CCPT, înscrierea se va face prin cerere de adeziune scrisă depusă la Secretarul municipiului Ploiești, însoțită de documentele doveditoare îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4.

 • (2) Prima componență a CCPT se stabilește prin depunerea unei cereri de adeziune la Secretarul municipiului Ploiești.

A

 • (3) înscrierile ulterioare în CCPT se vor face prin depunerea unei cereri de adeziune la Secretariatul CCPT, însoțită de documentele doveditoare îndeplinirii condițiilor prevăzute la art, 4.

 • (4) După constituirea CCPT, plenul va admite sau respinge cererile de adeziune ale organizațiilor și structurilor prevăzute la art. 4. Plenul va întocmi hotărârea de respingere pe care o va comunica petentei și care poate fi contestată la Comisia pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, sport, culte și protecție socială din cadrul Consiliului Local.

Capitolul III - Competențe

Art. 6. - (1) Principalele domenii de lucru abordate de CCPT sunt următoarele:

 • a) cultură;

 • b) educație și formare;

 • c) ocuparea forței de muncă și antreprenoriat;

 • d) participare și activități de voluntariat;

 • e) sport, sănătate și mediu;

 • f) incluziune socială și susținerea tinerei familii.


4^"

 • (2) In funcție de prioritățile stabilite, CCPT poate stabili alte donflpîii de^u.cfy^. în baza hotărârii plenului CCPT.                                              •£/'


  „4? /

  J>V


Capitolul IV - Drepturile și obligațiile structurilor componente

Art. 7. - Structurile cu reprezentare în CCPT au următoarele drepturi:

 • a) dreptul de a desemna un reprezentant, cu drept de vot, în cadrul plenului CCPT de către fiecare organizație sau structură componentă;

 • b) dreptul de a propune și de a participa la activitatea CCPT;

 • c) dreptul de a fi informate cu privire la activitatea CCPT;

 • d) dreptul de a se retrage din CCPT;

 • e) dreptul de a desemna membri pentru Comisiile de lucru CCPT.

Art. 8 - Structurile cu reprezentare în CCPT au următoarele obligații:

 • a) obligația de a respecta prezentul Regulament;

 • b) obligația de a desemna reprezentanți la ședințele plenare CCPT;

 • c) obligația de a-și informa membrii cu privire la probleme dezbătute în cadrul ședințelor CCPT;

 • d) obligația de a respecta deciziile CCPT, în cazul în care acestea nu contravin statutelor proprii;

 • e) obligația de a răspunde convocărilor la sesiuni, la termenul stabilit;

 • f) obligația de a nu acționa în numele CCPT fără a avea mandat în acest sens;

 • g) obligația de a-și anunța în scris retragerea din CCPT.

Capitolul V - Structura organizatorică

Secțiunea 1. Structuri intern

Art. 9. - Structurile interne ale CCPT sunt următoarele:

 • a) Plenul;

 • b) Comisiile de lucru;

 • c) Secretariatul.

Secțiunea a 2-a. Plenul

Art. 10. - (1) Plenul este structura internă de conducere, cu rol deliberativ, a CCPT.

(2) Plenul este format din totalitatea reprezentanților organizațiilor/ sțructiuiW

*                                                                                                                                                                                                       lltfl                     : 1>r                  I

ce intră în componența CCPT, după cum urmează: câte un reprezența^Wny partea tuturor organizațiilor și structurilor de tineret la niv^/lpcal/ îndeplinesc condițiile prevăzute în art. 4, cu sau fără personalitate juriâțqăo

 • (3) Membrii reprezentanți în Plen pot fi doar tineri, conform legislației în vigoare.

Art. 11. - Plenul are următoarele atribuții:

 • a) propune comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Ploiești modificarea prezentului Regulament;

 • b) stabilește componența comisiilor de lucru;

 • c) propune primarului și Consiliului local direcțiile de finanțare pentru activitățile de tineret, în conformitate cu Legea nr. 350/2006;

 • d) adoptă rezoluții și recomandări privind temele de interes dezbătute cu incidență în domeniul tineretului.

Art. 12. - (1) Plenul se întrunește o dată pe lună sau în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, convocarea se va face în scris fie de către secretariatul CCPT sau de cel puțin 1/3 din membrii cu drept de vot.

 • (2) Convocarea plenului în sesiune ordinară se face cu cel puțin 7 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru desfășurarea acesteia, iar în sesiune extraordinară cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte.

 • (3) Sesiunea plenului se consideră regulamentară, la prima întrunire, numai în prezența a minimum jumătate plus unu din membrii cu drept de vot, iar la a doua întrunire în prezența a minimum 1/3 plus unu din numărul membrilor cu drept de vot. In cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, sesiunea se va amâna pentru o dată ulterioară, ce va fi comunicată de secretariatul CCPT.

 • (4) La sesiunile ordinare sau extraordinare ale plenului pot participa, ca invitați, câte un reprezentant din partea oricărei structuri de / pentru tineret care își manifestă interesul de a participa la respectiva sesiune, precum și alte persoane care primesc acest statut în plen, cu aprobarea Plenului; aceștia nu au drept de vot și pot interveni în dezbateri numai cu acordul conducătorului de ședință.

 • (5)  Reprezentanții Primăriei municipiului Ploiești, Consiliul Local al Municipiului Ploiești și Direcției Județene pentru Sport și Tineret Prahova sunt participanți de drept la ședințele plenului.

 • (6) Ședințele sunt prezidate în mod rotativ de către reprezentanții organizațiilor și structurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) cu excepția reprezentanților partidelor politice. La fiecare ședință se va alege un nou moderator de ședință.


Art. 13. - (1) Plenul adoptă hotărâri în vederea exercitării atribuții

 • (2) Hotărârile plenului se adoptă prin consens. în cazul în c& realizat consensul, hotărârile se vor adopta cu votul majorității cefepidzen

 • (3) Modificarea ROF se face numai cu avizul Plenului, la prqfFuh^a^ minimum 1/3 din membrii cu drept de vot ai plenului, iar pentru aprobare este necesar votul majorității membrilor înscriși.

Secțiunea a 3-a. Comisiile de lucru

Art. 14. - (1) Comisiile de lucru sunt structuri interne de specialitate, fiecare dintre acestea acționând pe câte un domeniu de lucru prevăzut în ROF sau stabilit de plen.

 • (2) O comisie de lucru este formată din reprezentanții aleși din rândul membrilor plenului.

 • (3) Un membru al plenului poate să facă parte din cel mult trei comisii de lucru.

Art. 15. - Comisiile de lucru au ca atribuție principală elaborarea strategiilor și politicilor în domeniile de lucru prevăzute în ROF, precum și în alte domenii considerate prioritare de către plen.

Art 16. - Modul de desfășurare a activității Comisiilor se stabilește de către plen.

Art. 17. - Pe lângă comisiile de lucru prevăzute mai sus, se poate hotărî înființarea unor comisii cu caracter temporar, pentru a lucra pe teme specifice, considerate prioritare de către plen, pe domenii de interes care nu sunt prevăzute în ROF.

Secțiunea a 4-a. Secretariatul

Art. 18. - Secretariatul CCPT este ales de către plen din rândul membrilor cu drept de vot.

Art. 19. - Secretariatul are următoarele atribuții:

 • a) alcătuiește procesele - verbale ale sesiunilor plenului;

 • b) ține evidența documentelor CCPT și le va preda spre păstrare și arhivare către secretarul municipiului Ploiești;

 • c) convoacă sesiunile de lucru conform art. 13.

Capitolul IV. Dispoziții tranzitorii și finale


Art. 20. - Prevederile prezentului ROF au la bază Legea nr. 35"Cg20Q6 â tiîjeriloi'f’ .                  .         .                 ....     ..               ’i \            I

și se poate completa cu alte documente legislative viitoare.


//EXPUNERE DE MOTIVEprivind constituirea, pe lângă Consiliul Local al Municipiului Ploiești, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploiești

Conform art 3 din Legea Tinerilor nr. 350/2006, autoritățile administrației publice centrale și locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate acestora au obligația să sprijine activitatea de tineret și să asigure cadrul adecvat de desfășurare a acesteia la nivel național și local, în condițiile legii.

în scopul sporirii gradului de participare a tinerilor la viața publică și încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităților individuale sau de grup, administrația locală susține participarea tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea și realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret și pentru tineret.

Conform aceleiași legi, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale se implică în sprijinirea și îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viața economică, educațională și culturală a țării și a localității pe raza cărora activează, prin înființarea de consilii consultative constituite din organizațiile neguvemamentale de și pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituție publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului.

Autoritățile administrației publice locale și județene asigură cadrul instituțional și condițiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului, astfel încât, în toate problemele ce vizează tineretul, au obligația de a organiza proceduri de consultare cu organizațiile neguvemamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale, implicându-se în organizarea de proceduri de consultare cu fundațiile județene pentru tineret, precum și cu organizațiile neguvernamentale de tineret și pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unități administrativ-teritoriale.

Având în vedere art. 36 alin. (6), punctul 5 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind tineretul, precum și prevederile art. 45 alin. (1), considerăm oportună inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului

Ploiești, precum și a constituirii, pe lângă Consiliul Local al Municipiului Ploiești, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploiești^?

V'          o/

Primar,


Marilena Stanciu

Adrian Florin Dobre


Larisa Bază vanDirecția Comunicare, Relații Publice Compartiment Organizare EvenimenteRAPORT DE SPECIALITATE

privind constituirea, pe lângă Consiliul Local al Municipiului Ploiești, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Ploiești

în urma demarării unei ample campanii care are ca scop principal recunoașterea tinerilor și a a sectorului de tineret ca prioritate locală, asociațiile EUROSPIRIT și JCI Prahova au înaintat Consiliului Local Ploiești o adresă prin care solicită crearea unei structuri consultative, fără personalitate juridică, denumită Consiliul Consultativ al Tinerilor.

Aceasta va funcționa pe lângă Primăria municipiului Ploiești, pe baza dialogului structurat în ceea ce privește elaborarea și monitorizarea aplicării politicilor publice în domeniul tineretului, la nivel local.

Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 350/2006, Legea Tinerilor „autoritățile administrației publice centrale și locale, unitățile, instituțiile și serviciile publice subordonate acestora au obligația să sprijine activitatea de tineret și să asigure cadrul adecvat de desfașuare a acesteia la nivel național și local, în condițiile legii”.

Știută fiind grija și preocuparea pe care administrația publică locală o manifestă în ceea ce privește educația în rândul tinerilor, precum și implicarea de care a dat dovadă prin alocarea, de la bugetul local, a unor sume importante ca au avut ca beneficiari directi tinerii ploieșteni, crearea unei astfel de organizații ar constitui, practic, o interfață între municipalitate și celelalte organisme și instituții care, prin activitatea pe care o desfășoară, contribuie la susținerea și punerea în practică a politicilor publice în domeniul tineretului.

Direcția Comunicare, Relații Publice

/î/l

/./ /

Director Executiv?

n


Director Executiv  Alina Istrătescu?


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte

Georgiana Popa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ,

CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind constituirea, pe lângă Consiliul Local al Municipiului Ploiești, a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret și a regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al Municipiului PloieștiPREȘEDJNTE,

Marilenâf!Stanciu

SECRETAR, Larisa Băzăvan