Hotărârea nr. 22/2017

Hotãrârea nr. 22 referitoare la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităţilor de salubrizare în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 22 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu, Gabriel Minea, Aurelian Tudor, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe din cadrul Colectivului de coordonare și supervizare, desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/28.06.2016 și completat prin Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016 și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 16.02.2017;

având în vedere Procesul verbal din data de 14.02.2017 al Colectivului de coordonare și supervizare, desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/28.07.2016 și completat prin Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016;

luând în considerare prevederile art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 396/29.11.2016 si Hotărârea de Consiliu Local nr. 277/30.08.2017;

luând în considerare prevederile art. 1, alin. 3 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/28.07.2016

în conformitate cu prevederile Secțiunii 1.3.1 din Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1517/27.05.2009, actualizat și Ordinul Autorității Naționale de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice nr. 9574/16.07.2009, actualizat;

luând în considerare prevederile art. 3, alin. 1, art. 8, alin. 1, 2 și 3, lit. a), d), art. 39, alin. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1, lit. e) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată și actualizată;

în temeiul prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2, litera d) și alin. 6, litera a), punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă modificarea prevederilor articolului 1 alineatul 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 248/2016 și articolului 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 277/2016 si Hotărârea de Consiliu Local nr. 396/2016 care va avea următorul conținut: „Se prelungește termenul de elaborare a documentației în vederea atribuirii contractului de delegare de gestiune a activităților de curățenie căi publice și deszăpezire, în Municipiul Ploiești, pe o durată de 90 de zile, până la data de 29.05.2017”.

ART.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 396/2016 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 277/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești rămân neschimbate.

ART.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2017ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea

Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de

salubrizare în municipiul Ploiești


Ca urmare a ședințelor de lucru din datele de 11.08.2016, 17.08.2016, 24.08.2016, 01.09.2016, 20.10.2016, 03.11.2016, 17.11.2016, 22.11.2016, 27.12.2016, 04.01.2017 10.01.2017, 16.01.2017, 08.02.2016 si 14.02.2017, Colectivul de coordonare și supervizare, desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/2016 și completat prin Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016 a elaborat studiile de fundamentare privind oportunitatea delegării de gestiune a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și separat a activității de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare în municipiul Ploiești, precum si documentația necesara delegării gestiunii prin concesiune pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești si documentația necesara delegării gestiunii prin concesiune pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Având în vedere complexitatea elaborării acestor documentații, precum si a celei în vederea atribuirii contractului de delegare de gestiune a activităților de curățenie căi publice și deszăpezire, Colectivul de coordonare și supervizare desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/2016 și completat prin Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016, a propus în ședința din data de 08.02.2017, modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 248/2016, prin prelungirea termenului de elaborare a documentației în vederea atribuirii contractului de delegare de gestiune a activităților de curățenie căi publice și deszăpezire, în Municipiul Ploiești, cu o durată de 90 de zile, până la data de 29.05.2017.

Pentru aceste considerente, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


Colectivul de coordonare și supervizare

Sîrbu - Simion Gheorghe


Tudor Aurelian-Dumitru


Palaș Alexandru Paul


Minea Constantin Gabrie


Gheorghe AndreiREGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

f't '

Vi

■ 2URAPORT DE SPECIALITATE       ___

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotă^^^misiUimia Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurareaă^fif^jprme salubrizare în municipiul Ploiești

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/2016, s-a aprobat constituirea Colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației în vederea atribuirii contractelor de delegare de gestiune a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție, colectarea, transportul și neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, curățenia căilor publice și deszăpezirea.

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 396/2016, s-a prelungit termenul de elaborare a documentațiilor în vederea atribuirii contractelor de delegare de gestiune a activităților de dezinsecție, deratizare, dezinfecție, colectarea, transportul și neutralizarea cadavrelor de animale de pe domeniul public, curățenia căilor publice și deszăpezirea, în Municipiul Ploiești, pe o durată de 90 de zile, până la data de 28.02.2017.

Ca urmare a ședințelor de lucru din datele de 11.08.2016, 17.08.2016, 24.08.2016, 01.09.2016, 20.10.2016,’03.11.2016, 17.11.2016, 22.11.2016, 27.12.2016, 04.01.2017, 10.01.2017, 16.01.2017, 08.02.2017 si 14.02.2017, Colectivul de coordonare și supervizare, desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/2016 și completat prin Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016 și în baza noilor prevederi legale apărute (Legea nr. 100/2016, Legea nr. 98/2016, Hotărârea de Guvern nr. 395/2016), a elaborat studiile de fundamentare privind oportunitatea delegării de gestiune a activităților de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și separat a activității de colectare a cadavrelor de animale de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare în municipiul Ploiești, aprobate prin H.C.L. nr. 8/27.01.2017, respectiv H.C.L. nr. 7/27.01.2017, precum si documentația necesara delegării gestiunii prin concesiune pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție si deratizare, in municipiul Ploiești si documentația necesara delegării gestiunii prin concesiune pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Ploiești și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare.

Având în vedere complexitatea elaborării acestor documentații, precum si a celei în vederea atribuirii contractului de delegare de gestiune a activităților de curățenie căi publice și deszăpezire, Colectivul de coordonare și supervizare desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 248/2016 și completat prin Dispoziția Primarului nr. 24758/03.08.2016, a propus în ședința din data de 14.02.2017, modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 248/2016, prin prelungirea termenului de elaborare a documentației în vederea atribuirii contractului de delegare de gestiune a activităților de curățenie căi publice și deszăpezire, în Municipiul Ploiești, pe o durată de 90 de zile, până la data de 29.05.2017.

Urmare a celor prezentate mai sus, avându-se în vedere caracterul de urgență al prezentului proiect de hotarare, deoarece termenul de elaborare a documentației în vederea atribuirii contractului de delegare de gestiune a activităților de curățețrie^^ăUpublice și deszăpezire este până la data de 28.02.2017, propunem Consiliului Ploiești aprobarea prezentului proiect de hotărâre.R.A.S.P. PLOIEȘTI


MUNICIPIUL PI.OlUSII


Director, ing. Vasile IonescuDirecția Administrație Publică,

9                                       9                            7

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv,

EneȘef Birou Salubritate Florentin Ilie


Direcția Economică

9

Director Executiv Nicoleta Crăciunoiu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA ITEȚlîȘlpROTECȚI MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești

si a emis:Data:


COMISIA NR. 3 - Utilitati publice, calitatea vieții si protecția m

TABEL MEMBRI COMISIA NR. 3 pentru avizarea proiectului de hotărâre referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești

Nume, prenume

Aviz favorabil

Aviz

nefavorabil

Abținere

Semnătură

Minea Gabriel Constantin

Sorescu Florina Alina

'feX'K

Danescu Ștefan

X

Tudor Aurelian Dumitru

/

^x

T

Data: 16.02.2017