Hotărârea nr. 219/2017

Hotãrârea nr. 219 referitoare la aprobarea Procedurii privind organizarea şi funcţionarea teraselor de vară cu profil de alimentaţie publică amenajate în Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 219


referitoare Ia aprobarea Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profd de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Ștefan Dănescu, George Sorin Botez, Marilena Stanciu, Marius Mateescu, Robert Ionuț Vîscan, Sorin Văduva, Iulian Bolocan, Claudia Sălceanu și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu și al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană prin care se propune aprobarea Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești (cu excepția Parcului Tineretului de la Sala Sporturilor);

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești modificată, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 446/21.12.2016, referitoare la modificarea termenului de intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2017 la 1 iulie 2017 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25.02.2016;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 210/26.06.2017 privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2017 la 01 iulie 2018 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016;

Având în vedere Procesele Verbale din datele de 09.06.2017 si 07.07.2017

5

ale Comisiei de Specialitate nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură si de Procesele Verbale din datele de 14.06.2017, de 21.06.2017 si de 28.06.2017 ale Comisiei de Specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în conformitate cu prevederile art.3, alin.(l), lit.h) și art.ll, alin.(2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă Procedura privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești, conform Anexei 1, care constituie parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Aprobă ca termenul de valabilitate al Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești, sa fie de 3 ani de la data adoptării prezentei hotarari.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Public Finanțe Locale si Politia Locala Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIUCristiari


tfiai Ganea


RAPORT DE SPECIALITATE


la Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești (cu excepția Parcului Tineretului de la Sala Sporturilor)

A

In exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are atribuții privind administrarea domeniului public si privat al municipiului și hotărăște cu privire la modul de valorificare a acestuia.

Ca urmare a reglementării comerțului stradal, prin îmbunătățirea serviciilor către populație și a imaginii urbanistice din Municipiul Ploiești s-a emis Hotărârea nr. 80/25.02.2016, prin care a fost aprobat Regulamentul privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu, pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, cu termen de intrare în vigoare de la 01.01.2017.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 446/21.12.2016, s-a aprobat modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 ianuarie 2017 la 01 iulie 2017, a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești.

în ședința Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, din data de 09.06.2017, comisia a stabilit următoarele:

„Se avizează procedura privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică, amenajate în Municipiul Ploiești, cu excepția Parcului Tineretului de la Sala Sportului Ploiești, cu modificările aprobate de Comisia 4. Termenul de aplicare a Regulamentului este de 10 ani de la data adoptării. Prezentul proces verbal se va înainta Direcției Patrimoniu pentru inițierea în regim de urgentă (3 zile) a unui proiect de hotărâre privind aprobarea prezentei proceduri și abrogarea dispozițiilor cu același obiect privind Regulamentul de Comerț, aprobat prin HCL 80/2016, precum si prorogarea intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 80/ 25 februarie 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 446/21.12.2016, cu încă un an”.

In ședința din data de 14.06.2017 Comisia de Specialitate nr. 2 â^Corișiliului;:Lx)cal al Municipiului Ploiești a analizat și avizat favorabil Proiectul ă^hotărâre privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01.07.2017 ^aj01.07;2018 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 80/25.02.2016 și Procedura privind organizarea și funcționarea teraselor de vara cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești (cu excepția Parcului Tineretului de la Sala Sporturilor) cu completarea mențiunilor din Procesul verbal al Comisiei de Specialitate nr.4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 09.06.2017.

Ulterior, în ședința din data de 21.06.2017, Comisia de Specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești a analizat și a avizat favorabil promovarea Proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești ( cu excepția Parcului Tineretului de la Sala Sporturilor), cu mențiunea stabilirii termenului de valabilitate a acesteia la 10 ani de la data adoptării si cu mențiunea eliminării mobilierului din plastic.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 210/26.06.2017 s-a aprobat modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2017 la 01 iulie 2018 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, stabilirea ca termenul de aplicare a Regulamentului sa fie de 10 ani si abrogarea prevederilor subcapitolului III.2.1 - „REGULI DE AMPLASARE PENTRU COMERȚ DE ÎNTÂMPINARE -TERASE SEZONIERE” care cuprinde articolele de la nr. 11 la 18, inclusiv din Regulament.

Proiectul de hotarare referitor la aprobarea Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești (cu excepția Parcului Tineretului de la Sala Sporturilor) a fost respins in ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 26.06.2017.

Ulterior, în ședința din data de 28.06.2017, Comisia de Specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești a consemnat următoarele:

„Comisia constata ca in lipsa unor reglementari legale dispoziția 5431/28.04.2017 a Primarului municipiului Ploiești este ramasa fara obiect. Direcția Patrimoniu si Direcția Urbanism vor lua masuri imediate pentru conformare. Vor fî sesizate Comisiile 4 si 7 a Consiliului Local Ploiești in regim de urgenta.”

In ședința Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, din data de 07.07.2017, comisia a stabilit următoarele:

„Comisia constata ca fiind abrogat Regulamentul privind amplasarea de terase, iar noul Regulament nu a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local. Ca urmare, in lipsa unui Regulament din partea Consiliului Local, dispoziția Primarului de a angaja in orice fel patrimoniul UAT, inclusiv sub aspectul închirierilor suprafețelor de teren pentru tarabe, este nelegal.

z°. x\..

Prezentul punct de vedere se va comunica comisiilor nr. 2 si 7 ale Consiliului Local si Departamentelor Juridic si Patrimoniu cat si Direcției Generala de Dezvoltare’/Urbana pentru a lua masurile necesare de conformare.”

Având in vedere faptul ca organizarea si funcționarea teraselor de vara cu profil de alimentație publica amenajate in municipiul Ploiești se poate face in baza unei proceduri, se constata ca proiectul de hotarare alaturat are caracter de urgenta, fiind necesara analizarea lui in prima ședința extraordinara a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Djaniela Bucur

DIRECȚIA GENERALA DE

DEZVOLTARE URBANA


ARHITECT ȘEF, Cristina Hertia A M

I K* II1J11


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE ȘEF SERVICIU, Georgiana Popa


întocmit:

Monica Antonescu


Cristina Denisa Trofin

Gabriela Daniela Filip

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești (cu excepția Parcului Tineretului de la Sala Sporturilor).

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are atribuții privind administrarea domeniului public și privat al Municipiului și hotărăște cu privire la modul de valorificare a acestuia.

Având în vedere ca în ultimii ani au fost foarte multe solicitări pentru amplasarea pe domeniul public al Municipiului Ploiești a construcțiilor cu caracter provizoriu, pentru desfășurarea activităților de tip comercial, acestea au fost amplasate aleatoriu, fapt ce a dus la deteriorarea imaginii urbanistice a mai multor zone ale Municipiului Ploiești.

Ca urmare a reglementării comerțului stradal, prin îmbunătățirea serviciilor către populație și a imaginii urbanistice din Municipiul Ploiești s-a emis Hotărârea nr. 80/25.02.2016 de aprobare a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu, pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, cu termen de intrare în vigoare de la 01.01.2017.

Prin Hotărârea nr. 446/21.12.2016 s-a aprobat modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 ianuarie 2017 la 01 iulie 2017 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești.

In ședința Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, din data de 09.06.2017, comisia a avizat procedura privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică, amenajate în Municipiul Ploiești, cu excepția Parcului Tineretului de la Sala Sportului Ploiești, cu modificările aprobate de Comisia 4 si a stabilit termenul de aplicare a Regulamentului la 10 ani de la data adoptării. Totodată, a stabilit ca procesul verbal sa fie înaintat Direcției Patrimoniu pentru inițierea în regim de urgentă (3 zile) a unui proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii și abrogarea dispozițiilor cu același obiect din Regulamentul de Comerț, aprobat prin HCL 80/2016, precum si prorogarea intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 80/ 25 februarie 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 446/21.12.2016, cu încă un an.

/© —-<<<? r-

/x                                                                                                                                                                                                                     ‘1 ‘--:             ‘        ■• 'Vț

In ședința dm data de 14.06.2017 Comisia de Specialitate nr.^2\-a Consiliului?!^) cal al Municipiului Ploiești a analizat și avizat favorabil Proiectul "<lef-^hotărâre ^privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01.07.2017xla<j.Q 1.07.2018 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 80/25.02.2016 și Procedura privind organizarea și funcționarea teraselor de vara cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești (cu excepția Parcului Tineretului de la Sala Sporturilor) cu completarea mențiunilor din Procesul verbal al Comisiei de Specialitate nr.4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 09.06.2017.

Ulterior, în ședința din 21.06.2017, Comisia de Specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești a analizat și a avizat favorabil promovarea Proiectului de hotărâre referitor la aprobarea Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești (cu excepția Parcului Tineretului de la Sala Sporturilor), cu mențiunea stabilirii termenului de aplicare a acesteia la 10 ani de la data adoptării.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 210/26.06.2017 s-a aprobat modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2017 la 01 iulie 2018 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, stabilirea ca termenul de aplicare a Regulamentului sa fie de 10 ani si abrogarea prevederilor subcapitolului III.2.1 - „REGULI DE AMPLASARE PENTRU COMERȚ DE ÎNTÂMPINARE -TERASE SEZONIERE” care cuprinde articolele de la nr. 11 la 18, inclusiv din Regulament.

Proiectul de hotarare referitor la aprobarea Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești (cu excepția Parcului Tineretului de la Sala Sporturilor) a fost respins in ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 26.06.2017.

Ulterior, în ședința din data de 28.06.2017, Comisia de Specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești a constatat ca in lipsa unor reglementari legale dispoziția 5431/28.04.2017 a Primarului municipiului Ploiești este ramasa fara obiect si a consemnat ca Direcția Patrimoniu si Direcția Urbanism vor lua masuri imediate pentru conformare si vor fi sesizate Comisiile 4 si 7 a Consiliului Local Ploiești in regim de urgenta.

în ședința Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, din data de 07.07.2017, comisia a constatat ca fiind abrogat Regulamentul privind amplasarea de terase, iar noul Regulament nu a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local. Ca urmare, in lipsa unui Regulament din partea Consiliului Local, dispoziția Primarului de a angaja in orice fel patrimoniul UAT, inclusiv sub aspectul închirierilor suprafețelor de teren pentru tarabe, este nelegal; acestea vor fi comunicate comisiilor nr. 2 si 7 ale Consiliului Local si Departamentelor Juridic si Patrimoniu cat si Direcției Generala de Dezvoltare Urbana pentru a lua masurile necesare de conformare.

Față de cele prezentate, supunem analizei Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.Consilieri :


Bogdan Hodorog

Vîscan Robert Ionut

9

Văduva Sorin

Dragulea Sanda

Iulian Boloean

Claudia SăleeanuMUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROCEDURAprivind organizarea si funcționarea teraselor de vara cu profil de alimerit^ie^


publica amenajate in Municipiul Ploiești


Art. 1. Din punct de vedere urbanistic, terasele de vara se pot amenaja, aducand culoare si animație orașului.

Art. 2. Agenții economici care urmeaza sa amenajeze terase de întâmpinare au prioritate la desfasurarea acestei activitati. Atribuirea amplasamentelor pentru terasele sezoniere, in alte locuri decât in fata punctului propriu de lucru, se poate face numai prin licitație in condițiile legii.

Art. 3. Organizarea teraselor se face numai de către firmele care desfasoara activitate de alimentație publica autorizate in condițiile legii.

Art. 4. Pentru organizarea si funcționarea teraselor amenajate in municipiul Ploiești, se stabilesc următoarele reguli:

o Perioada de funcționare este in funcție de solicitările depuse.

o Amplasarea terasei trebuie făcută astfel incat sa nu impiedice circulația pietonala (se va asigura o lățime minima de 1 m de trotuar), pe baza planurilor de amplasare avizate de către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.

o Estetica lor se realizează prin alegerea unui mobilier adecvat:

 • •  Elemente de design, din lemn sau fier forjat, ori diferite aliaje;

 • •  Delimitarea teraselor de zonele de circulație se va realiza prin jardiniere de mici dimensiuni sau prin mobilier ușor;

o Sunt impuse condiții de buna vecinătate;

o In funcție de necesitați, Comisia nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești va hotari cu privire la acordul de vecinătate al agentilor economici/Asociațiilor de locatari din imobilele aflate in imediata vecinătate a teraselor;

o Se va respecta legislația privind liniștea si ordinea publica;

o Se va prezenta contractul incheiat cu operatorul de salubritate, Municipiul Ploiești rezervandu-si dreptul de a rezilia convenția imediat si fara alte pretenții in cazul nementinerii curățeniei;

o Programul de funcționare:

 • •  Terasele de vara pot funcționa in intervalul orar menționat in autorizația de funcționare, dar nu mai târziu de ora 2300;

 • •  Fiecare din societățile care solicita amenajarea unei astfel de terase de vara are obligația de a depune documentația in vederea obținerii autorizației privind desfasurarea activitatii de alimentație publica la

Compartimentul Autorizații si Programe de Funcționare ^Direcția Gestiune Patrimoniu, camera: 3, anterior eliberării convenției <plnțru folosința temporara a terenului de către Serviciul Contracte; r.....?.

• In conformitate cu prevederile art. 475 din Legea nr.â227/08.09/20i5j privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ^teridare,/Si^ Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea . Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fis’eâl;>cu modificările si completările ulterioare, coroborate si cu Hbtâfa'rea nr. 429/21.12.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale peanul 2017, agenții economici care desfasoara activitatea, potrivit Clasificării Activităților din Economia Naționala CAEN, clasa 5610 (vechi 5530) - Restaurante si 5630 (vechi 5540) - Baruri, datoreaza bugetului local in raza caruia este amplasata unitatea sau standul de comercializare o taxa de eliberare/viza anuala a autorizației, după cum urmeaza:

ANUL/Hotararea

Suprafața

<25

mp

25,1-50 mp

50,1-100 mp

100,1-500 mp

500 mp

2017 - HCL nr.

429/21.12.2016

280 lei

420 lei

550 lei

1.000 lei

4.000 lei

NOTA: Cuantumul acestei taxe se va stabili anual, prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, pentru anul următor.

• In cazul in care agentul economic care solicita amenajarea unei terase de vara in fata unitatii de alimentație publica apartinand aceleași societăți, la care deține autorizație privind desfasurarea activitatii de alimentație publica, acesta nu va mai achita o noua taxa, terasa de vara nefiind considerata un nou punct de lucru.

o Ocuparea efectiva a terenului se va face numai pe baza de convenții pentru folosința temporara incheiate intre Municipiul Ploiești - prin Direcția Gestiune Patrimoniu si agenții economici care sunt autorizați sa desfasoare aceasta activitate in zona propusa, cu achitarea către bugetul local a taxei pentru ocuparea temporara a terenului calculata conform Hotărârii nr. 429/21.12.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017, in funcție de incadrarea in zonele de fiscalitate stabilite prin Hotararea nr. 553/21.12.2011 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea zonării fiscalității municipiului Ploiești, cu modificările si completările ulterioare, astfel:

Zona A - 1 leu/m.p./zi

Zona B - 0,9 lei /m.p./zi Zona C - 0,8 lei /m.p./zi

Zona D - 0,7 lei /m.p./zi

NOTA: Cuantumul acestei taxe se va stabili anual, prin hotarare' a-Consiliului Local al Municipiului Ploiești, pentru anul următor.                         \ : >

P-'' E

Art. 5. Taxa pentru ocuparea temporara a domeniului public si/sau privat pentriy toata perioada se achita la eliberarea convenției.                      x i         : X

Art. 6. Agentul economic va achita in conformitate cu prevederile Codului fiscal si taxa (stabilita in condiții similare impozitului) pe teren la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

Art. 7. Incalcarea oricărei prevederi dintre cele enumerate mai sus, constituie motiv de reziliere a convenției, implicit pentru eliberarea terenului.

Art. 8. La expirarea convenției încheiate pentru folosința domeniului public si/sau privat, solicitantul trebuie sa aduca terenul pe care a fost amenajata terasa de vara la starea inițiala.

Terasele de vara au caracter provizoriu.

Art. 9. Fiecare agent economic care solicita sa desfasoare aceasta activitate pe terenurile aflate in proprietatea Municipiului Ploiești, va depune la Registratura Municipiului Ploiești - B-dul. Republicii nr. 2, Intrarea C, parter, cam. 69, un dosar care va cuprinde următoarele informații si documente:

Z Copii de pe documentele firmei:

 • -  certificat de Înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului Comertului/cod unic de inregistrare;

 • -  copie statut societate (extras obiectul de activitate)

Z Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul local eliberat de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

J Certificat constatator din care să rezulte că societatea nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment;

J Dovada punctului de lucru propriu cu profil de alimentație publica autorizat (in cazul agentilor economici care vor amenaja terase de intampinare)

 • -  certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului (in copie);

 • -  autorizație privind desfasurarea activitatii de alimentație publica (in copie);

 • -  act de proprietate sau contract inchiriere/comodat/asociere pentru spațiu;

 • -  plan de situație cotat al punctului de lucru si al terasei propuse

J Propunerea de amenajare a terasei:

 • -  plan de situație cotat;

 • -  suprafața terasei;

 • -  descrierea tipului de mobilier;                                4\

 • -  propunerea locației cu respectarea condițiilor din p/o^eâufa^''-> \ v\

 • -  simulare 3D sau foto cu elementele obligatorii dinjp^cedura^ 4 j 4

S Acorduri de principiu ale Inspectoratului pentru Sftuațif de/Urgânta, Direcției de Sanatate Publica, Direcției Sanitar-Veterinare si^pentru ■Siguranța Alimentelor, Politiei Locale Ploiești, Agenției pentru Protecția MediuiuiA/

Art. 10. După eliberarea convenției privind folosința temporara a terenului reprezentând domeniul public si/sau privat al Municipiului Ploiești agentul economic are obligația de a se prezenta la Compartimentul Autorizații, Programe de Funcționare in vederea eliberării autorizației de funcționare a terasei, in intervalul dorit, dar nu mai mare de ora 23:00.

Art. 11. Dosarul înregistrat la Registratura Municipiului Ploiești va fi repartizat către Direcția Gestiune Patrimoniu. Aceasta va verifica existenta documentelor nominalizate in Procedura si regimul juridic al terenului solicitat.

Dosarul va fi prezentat Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale, pentru avizul de oportunitate.

Ulterior, daca avizul este favorabil, dosarul va fi transmis - in copie - către Direcția Generala de Dezvoltare Urbana.

Direcția Generala de Dezvoltare Urbana va analiza documentația depusa, va exprima un punct de vedere si o va supune atenției Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru aprobare, iar ulterior, va comunica Direcției Gestiune Patrimoniu si spre stiinta petentilor daca solicitarea este avizata favorabil sau nefavorabil.

Art. 12. In baza avizului favorabil al Comisiei nr. 4, Direcția Gestiune Patrimoniu va întocmi convenția pentru folosința temporara a terenului.

O

Art. 13. Direcția Generala de Dezvoltare Urbana din cadrul Municipiului Ploiești si Serviciul Disciplina in Construcții, Afisaj Stradal si Protecția Mediului si Serviciul Control Comercial din cadrul Politiei Locale Ploiești vor urmări modul de respectare de către agenții economici a condițiilor de amplasare (D.G.D.U.), respectiv, funcționare (Politia Locala) a teraselor de vara.

Art. 14. Convenția se va încheia pe o perioada de minim 6 luni, cu drept de prelungire.

Art. 15. Convenția încheiata pentru folosința temporara a terenului reprezentând domeniul public si/sau privat al Municipiului Ploiești poate fi denunțata de către locator cu preaviz de 30 de zile calendaristice si cu aducerea terenului la forma inițiala, liber de sarcini.


O

Art. 16. Taxa pentru ocuparea temporara a domeniului public7 șl?sațfprivaț\al^  Municipiului Ploiești pentru toata perioada se achita la eliberarea cor®ntiei.; j i


Art. 17. Solicitarea de prelungire va fi depusa cu 30 de zile incinte de-expirarea^ perioadei contractuale si va fi supusa doar analizei Comisiei de specialitate:.nr.<2z a Consiliului Local a Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale.

Art. 18. In situația in care se acorda aviz favorabil, se va incheia o noua convenție pentru următoarea perioada solicitata, când de asemenea taxa datorata pentru ocuparea temporara a domeniului public si/sau privat se achita la eliberarea convenției.

Art. 19. In cazul in care in mod expres se va solicita incheierea convenției inițiale pe o perioada mai mare de 6 luni, aceasta se va aviza favorabil cu plata anticipata a taxei datorate pentru intreaga perioada.

Art. 20. Amplasarea si funcționarea teraselor pe domeniul public si/sau privat al municipiului Ploiești fara autorizație de funcționare emisa de autoritatea locala sau fara respectarea dispozițiilor din autorizația de funcționare constituie contravenție si se sancționează cu amenda de la 500 la 2500 lei. Contravenției nu ii sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare, privind posibilitatea achitării, in termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului verbal, a jumătate din minimul amenzii.

Contravențiile se constata si se sancționează de către imputemicitii primarului si Politia Locala.

Intocmit/redactat: 07.07.2017

Monica Antonescu


PROCES VERBAL DE ȘEDINȚĂ

COMISIA 4

07.07.2017, ora 10.00


^<tzc.C7vJcg,^

02. Solicitare: prezentarea adresei nr. 400M.07.2617, înaintata de Direcția Gestiune Matrimoniu către Comisiei nr. 4, privind constatarea Comisiei nr. 2 in ședința din 28.06.2017, referitoare la "lipsa unor reglementari legale, Dispoziția 5431/28.04.2017 a Primarului municipiului Ploiești este ramasa fara obiect”, dispoziție prin care a fost aprobata 'Procedura plivind organizarea si funcționarea teraselor de vara ou pro® de alimentație publica amenajate in municipiul Ploiești (cu excepția Parcului Tineretului de la Sala Sporturilor)”;

J         nr înregistrare:      304975/04.07.2017;

solicitant        DIRECȚIA GESTIUNE PAONIU - SERVICIUL CONTRACTE ___

CL-PVC4/O7.Q7.2OI?2.                C^Z. Ai                A_Z^>


f-Ac^T"

£-ț

PVC. 4 /07.07.2017


2


CONTRACTE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL

e: -o


încheiat astazi 28.06.2017                      k / ;

Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Stanc^Mărilenăf Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdan.

La ședința au participat reprezentanții Direcției Gestiune Patrimoniu

SECȚIUNEA A-PROIECTE DE HOTARARE


SECȚIUNEA B-SSLICITARI BIVERSE

CAPITBLULI - COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

1. Cu privire la solicitarea doamnei Stoica Paraschiva care dorește să cumpere imobilul în care locuiește, situat în Ploiești, str. Minelor nr. 15, vă comunicăm următoarele:

Prin adresa nr. 17723/2014 petenta dorește sa cumpere imobilul în care locuiește, situat în Ploiești, str. Minelor nr. 15.

Imobilul este închiriat in baza contractului de închiriere nr. 9734/09.10.2014 cu valabilitate până la data de 18.05.2019.

Imobilul situat în Ploiești, str. Minelor nr. 15 a fost expertizat în luna mai 2015 de către S.C. TUDOR ARHCONS SRL având ca unica soluție demolarea.


Prin adresa nr. 553/09.02.2016 Serviciul Juridic Contencios, Contracte ne-a comunicat faptul că, "potrivit art. 7 din contractele de închiriere în temeiul cărora chiriașii ocupă locuințele cu unica soluție demolarea, raportul contractul dintre locatar si locator încetează de drept daca bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinației stabilite”. Astfel, notificarea ce trebuie trimisa chiriașilor le va aduce la cunoștința acestora încetarea de drept a contractului de închiriere, conform art.7 alin.l. Excepție de la aceasta regula poate constitui situația în care chiriașii intenționează să cumpere locuința în temeiul HCL nr.339/2013. Așadar, pentru a putea încheia contractual de vânzare cumpărare, este necesar să existe un contract de închiriere valabil încheiat.

în cadrul ședinței din data de 02.03.2017 a Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, s-a analizat situația imobilelor ce au fost expertizate și au ca unica soluție demolarea și s-a consemnat “pentru locuințele cu soluția demolare se va transmite o notificare privind evacuarea spațiului (termen de 30 zile) ”

Conform adresei nr. 500/04.05.2017 doamna Stoica Paraschiva a fost notificata cu privire la evacuarea locuinței. Ca urmare a acestei notificări, doamna Stoica Paraschiva revine cu o noua solicitare (înregistrata sub nr. 10603/2017) prin care ne comunică faptul că își menține cererea de cumpărare și că nu dorește să părăsească locuința.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

Stanciu Marilena

Vîscan Robert

• :\

Dragulea Sanda

rj' '

Mateescu Marius

B   ■ A

Văduvă Sorin

AA. ' A

Hodorog Bogdan

AA':'A

Rezultat4. Prin adresa nr. 12813/12.06.2017 SC Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești SRL solicita acordul pentru incheierea convenției de folosința temporara a terenului in suprafața de 2 mp situat in Parcul Mihai Viteazul, de către IF Frigea D. Ion, in perioada 01.07.2017-31.12.2017.

întocmit: George Panait

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

Stanciu Marilena

Vîscan Robert

Dragulea Sanda

Mateescu Marius

Văduvă Sorin

Hodorog Bogdan

Rezultat


fÂ\ S-^-                /w. ap,

My PA^^SA/P e&âcPGtb&uc                           cot^J.PPF^

A- f^)AT Ac-A AA .^Odr^fkfCjE                       cA

AcA            AA& ASPfApA A c/?o£v U-QA-C ,

_____________________________________r-_________ f__________________________________ '_____________________________________ CoMr’pTL                cA 7/T A PS A    t&W. PA'GCpAlTA/rA (A deAAlTA

AAsP^nA- 5A3//^o^'2o.l> A             AMf Pioi&n1      tyMrtJA.

t ctâ&St ' &2 .           & At/A lMM/î \kAL Lu4Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, urism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale: