Hotărârea nr. 212/2017

Hotãrârea nr. 212 privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiesti sa semneze Actul aditional nr. 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 incheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. si aprobarea ajustarii tarifelor pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale prin excluderea cuantumului taxei de mediu conform Ordonanței de Urgență a Guvenului nr. 48/2017

HOTĂRÂREA NR. 212privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești sa semne adițional nr. 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 incheiat de Asociația de

9

Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C.

Rosal Grup S.A. si aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deșeurilor municipale prin excluderea cuantumului taxei de mediu conform Ordonanței de Urgență a Guvenului nr. 48/2017

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian Mihai, Minea Constantin Gabriel, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Vîscan Robert Ionuț, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Tudor Aurelian-Dumitru și Văduva Sorin și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești sa semneze Actul adițional nr. 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 incheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. si aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deșeurilor municipale prin excluderea cuantumului taxei de mediu conform Ordonanței de Urgență a Guvenului nr. 48/2017;

ținând cont de raportul Comisiei nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului, din data de 10.07.2017;

ținând cont de solicitarea operatorului de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. nr. 538/04.07.2017, înregistrata la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu nr. 1181/04.07.2017 si la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 4403/05.07.2017;

in baza prevederilor contractului nr. 1792/13.09.2017 de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele : 2 - Boldesti-Scăeni si 6 - Valea Doftanei, atribuit in numele si pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

având în vedere prevederile art. II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 48/30.06.2017 pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgenta a Guvenului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu;

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 296/05.09.2016 privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești sa semneze “Contractul de delegare prin

concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele : 2 - Boldesti-Scaeni si 6 - Valea Doftanei”, atribuit in numele si pe seama Consiliului Local al Municipiului Ploiești de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”;

având în vedere prevederile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

în baza prevederilor art. 32, alin. 1, lit. e) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 6, alin. 1, lit. 1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 2, lit. d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 178/30.05.2017 privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale conform contractului nr. 1792/13.09.2016 încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova cu S.C.Rosal Grup S.A.”

ART.2. Se aprobă modificarea prevederilor Capitolului IV - Executarea contractului, art.

10 - Tariful, alin. 1, lit. a) din contractul nr. 1792/13.09.2016, in concordantă cu noile prevederi legale de modificare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 48/2017, prin ajustarea tarifelor pentru activitatea de colectare separată si transport separat al deșeurilor municipale, conform anexei cu tarifele si fișele de fundamentare a acestora care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești sa voteze în Adunarea Generala a Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” modificarea Contractului nr. 1792/13.09.2016 si să semneze Actul adițional nr. 3 care conține prevederile de la articolul 2 si face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.4. începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotătâri prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 200/26.06.2017 se modifica corespunzător.

ART.5. Direcția Economica si Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 10 iulie 2017.

Președinte de ședință, George Sorin Niculae Botez U. \


EXPUNERE DE MOTIVEIa proiectul de hotărâre privind împuternicirea Primarului Munîclprului

Ploiești sa semneze Actul adițional nr. 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 încheiat

de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. si aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deșeurilor municipale prin excluderea cuantumului taxei de mediu conform Ordonanței de Urgență a Guvenului nr. 48/2017

In Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” în care Municipiul Ploiești are calitatea de membru, la art. 5, alin. 2, litera d) se prevede ca “Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul Statut, Asociații mandateaza Asociația sa exercite in numele si pe seama lor, următoarele atribuții legate de Serviciu: stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul intregii arii a Proiectului.” Totodată, la art. 17, alin. 3, litera d), se prevede “Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociati, conform art. 5, alin. 2, sunt: stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Proiectului.”

Aceste tarife ajustate sunt prezentate în Anexa la prezentul proiect de hotarare si sunt insotite de fisele de fundamentare, respectiv memoriul justificativ tehnico-economic.

Tarifele ajustate si prezentate de operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. conform fiselor de fundamentare au fost întocmite conform prevedrilor art. II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 48/30.06.2017 pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgenta a Guvenului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu: “ Taxele prevăzute la art. 9 alin. 1 lit. c) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, se suspenda pana la 01.01.2019.”

Astfel, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” solicita prin adresa nr. 1187/04.07.2017 mandatarea reprezentantului municipiului Ploiești in baza unei hotarari de Consiliu Local care sa cuprindă aprobarea modificării tarifelor de operare a contractului nr. 1792/13.09.2016 conform noilor prevederi legale ale O.U.G. nr 48/2017 pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgenta a Guvenului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu.

Toate aceste aspecte au fost analizate in ședința de lucru a Comisiei nr. 3 - Utilitati publice, calitatea vieții si protecția mediului, care a propus înaintarea si analizarea către Consiliul Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotarare pentru împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești sa semneze Actul adițional nr. 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 incheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. sila proiectul de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești sa semneze Actul adițional nr. 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. si aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deșeurilor municipale prin excluderea cuantumului taxei de mediu conform Ordonanței de Urgență a Guvenului nr. 48/2017

Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, actualizată, prevede la art. 32, alin. 1, lit. e) „în cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale păstrează, în conformitate cu competențele ce le revin, potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilități publice, precum și obligația de a urmări, de a controla și de a supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilități publice, respectiv modul de formare, stabilire, modificare și ajustare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile de utilități publice.”

în Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizata, la art. 6, alin. 1, lit. 1) se prevede ca „autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competențe exclusive în ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea, coordonarea și atribuirea serviciului de salubrizare a localităților, având următoarele atribuții în domeniu: stabilirea, ajustarea ori modificarea tarifelor propuse de operator în conformitate cu normele metodologice elaborate și aprobate de A.N.R.S.C.”

In Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” în care Municipiul Ploiești are calitatea de membru, la art. 5, alin. 2, litera d) se prevede ca “Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul Statut, Asociații mandateaza Asociația sa exercite in numele si pe seama lor, următoarele atribuții legate de Serviciu: stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Proiectului.” Totodată, la art. 17, alin. 3, litera d), se prevede “Atribuțiile Adunării Generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului acordat de Asociati, conform art. 5, alin. 2, sunt: stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a Proiectului.”

Aceste tarife ajustate sunt prezentate în Anexa la prezentul proiect de hotarare si sunt insotite de fisele de fundamentare, respectiv memoriul justificativ tehnico-economic.


Tarifele ajustate si prezentate de operatorul de salubritate S.C. Ro conform fiselor de fundamentare au fost întocmite conform prev Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 48/30.06.2017 pentru modifi^r Ordonanței de Urgenta a Guvenului nr. 196/2005 privind Fondul pe$t prevăzute la art. 9 alin. 1 lit. c) din Ordonanța de Urgenta a Guv^&ld| privind Fondul de mediu, aprobata cu modificări si completări prin cu modificările si completările ulterioare, se suspenda pana la 01.01.20

Fisele de fundamentare a tarifelor pentru activitatea de colectare" separata si transport separat al deșeurilor municipale au fost intocmite de operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. in baza Ordinului A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, fara a mai cuprinde taxa de mediu pentru anul 1 si 2 de contract, fiind inclusa incepand cu anul 3 pana in anul 8 de contract.

Astfel, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” solicita prin adresa nr. 1193/06.07.2017, înregistrata la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești cu nr. 4434/06.07.2017, mandatarea reprezentantului municipiului Ploiești in baza unei hotarari de Consiliu Local care sa cuprindă aprobarea modificării tarifelor de operare a contractului nr. 1792/13.09.2016, conform noilor prevederi legale ale Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr 48/2017 pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgenta a Guvenului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu.

In conformitate cu noile prevederi legislative aparute, respectiv Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 48/30.06.2017 pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgenta a Guvenului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu, tarifele pentru activitatea de colectare separata si transportul separat al deșeurilor municipale trebuie ajustate cat mai urgent.

Toate aceste aspecte au fost analizate in ședința de lucru a Comisiei nr. 3 - Utilitati publice, calitatea vieții si protecția mediului, care a propus inaintarea si analizarea către Consiliul Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotarare pentru împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești sa semneze Actul adițional nr. 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

5

„Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. si aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deșeurilor municipale prin excluderea cuantumului taxei de mediu conform Ordonanței de Urgență a Guvenului nr. 48/2017

MUNCIPIUL PLOIEȘTI,

R.A.S.P. PloieștiDirecția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Tarife lei fara TVA

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Utilizatori casnici urban (lei/locuitor/an)

62,93

63,42

90,01

100,45

101,31

100,68

100,33

99,82

Utilizatori casnici urban (lei/locuitor/luna)

5,24

5,29

7,50

8,37

8,44

8,39

8,36

8,32

Utlizatori casnici rural (lei/locuitor/an)

40,24

40,15

52,91

57,27

57,28

58,72

59,87

61,21

Utilizatori casnici rural (lei/locuitor/luna)

3,35

3,35

4,41

4,77

4,77

4,89

4,99

5,10

Utilizatori noncasnici (lei/tona)

196,83

191,50

269,73

296,73

295,82

294,98

294,01

293,01

ANEXA LA H.C.L nr.


Str. Ion Malorescu, Bl. 33_S^

INTRARE /lESyCătre,.

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR PRAHOVA

Referitor,

Actualizarea tarifelor aferente Contractului nr. 1792/13.09.2016 de delegare a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale in zonele 2 Boldești-Scaeni si 6 Valea Doftanei”

O

Având in vedere adresa dumneavoastră numărul 1172/03.07.2017, va trimitem actualizarea tarifelor aferente’ Contractului nr. 1792/13.09.2016,revizuite ca urmare a modificării OU.G. 196/2005 prin OUG 48/2017.

Anexam prezentei tabelele centralizatoare ale tarifelor si fisele de fundamentare pentru modificarea tarifelor insotite de; memoriile tehnico-economiccj ustificative.

Cu. stima,

O


Director General,

Bogdan NiculescuSediu social:

Str. L abif i n t, ori 84. .Camera 1,

Sector 3, București, România

P u net'de lucru:

Șes. Dude ști — Pânlelîmofi, nr. 1 -3, Sector3, București, România Tei/Fax: (+4021) 255 00 30
^LL^CERT ^LL^CERT ^L^CERT

S.C. ROSAL GRUP S.A.


Nrtțer«ilcae01884 Nr. Certificat; 01134 Nr. Ccrtricat: 00079

ISO 9001: 2008 IS0 14001:2004 OHSAS 18001:2007


OPERATOR ECONOMIC ROSAL GRUP'SA.

Tarif fara TVA

Anul l actual

Anul l propus

Anul 2 actual

Anul 2 propus

Anul 3 actual

Anul 3 propus

Anul 4 actual

Anul 4 propus

Anul 5 actual

Anul 5 propus

Anul 6 actual

Anul 6 propus

Anul 7 actual

Ariul 7 propus

Anul 8 actual

AnulS propus

Media aritmetica pentru fiecare tarif actual pe cei 8 ani

Media aritmetica pentru fiecare tarif propus pe cei 8 ani

Utilizatori casnici urban (lei/locuitor/an)

83.73

62.93

96.45

63J42

101.11

90.01

100.45

100.45

101.31

101.31

100.68

100.68

100.33

100.33

99-82

99.82

97.98

89.87

Utilizatori casnici rural .(lei/locuitor/an)

5Q.46

40.24

55.47

40.15

58.07

52.91

57,27

57.27

57.28

57.28

58.72

58.72

59.87

59.87

61.21

.61.21

57,29

.53.45

Utilizatori non-casnici (leî/tona)

265.83

196.83

287.50

191.50

301.94

269.73

296.73

296.73

295,82

295.82

294.98

294.98

294,01

294.01

29,3.01

293,01

291.23

266.58

DIRECTOR GENERAL, BOGDAN NICULESCUOPERATOR ECONOMIC ROSAL GRUP S.A.

Utilizatori casnici urban

Utilizatori casnici rural

Utilizatori non-casnici

Tarif actual

Tarif propus

Tarif actual

Tarif propus

Tarif actual

Tarif propus

leî/persoana/an

iei/persoaria/an

lei/perspana/ăn

Iei/persoana/an

lei/toria

lei/tona

Anul 1

83.73

62.93

50.46

40.24

265.83

196.83

Anul 2

96.45

63.42

55.47

40.15

’  287.50

191.50

Anul 3

101.11

90.01

58.07

52.91

301.94

269.73

Anul 4

100.45

100.45

57.27

57.27

296,73

296.73

Anul 5

101.31

101,34

57.28

57.28

295.82

295.82.

Anul 6

100.68

100,68

58.72

58.72

294.98

294,98

Anul 7

100.33

100.33

59,87

59.87

294.01

294.01

Anul 8

99.82

99.82

61.21

61.21

293.01

293.01

Utilizatori casnici urban

Utilizatori casnici rural

Utilizatori non-casnici

Tarif actual

Tarif propus

Tarif actual

Tarif propus

Tarif actual

Tarif propus

lei/persoana/luna.

lei/persoaria/luria

lei/persoana/luna

lei/persoana/luna

lei/tona

lei/tona;

Anul 1

6.98

5.24 .

4.21

3.35

265.83

196,83.

Anul 2

8.04

5.29

4.62

3.35

287.50

191,50

. Anul 3

843

7.50

4.84

4.41

301.94

26973

AhUl 4

8.37

8'37

4.77

4.77

. 296.73

296,73

Anul 5

8.44

8.44

4.77

4.77

295.82

295.82

Anul 6

8.39

8.39

4,8'9.

4.89

294.98

294.98

Anul 7

8.36

8.36

4.99

.4.99

294.01

294.01

Anul 8

8.32

8.32:

.5.10

5; 10

293.01

293.01FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL URBAN-ANUL 1

Nr. crt.

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

6,505,241.94

6,505,241.94

0.00

1.1

Carburanți și lubrifianți

1,921,664.24

1,921,664.24

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

51,675.88

51,675.88

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex., alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

237,628.09

237,628.09

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

478,549.57

478,549.57

0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

358,513.55

358,513.55

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

73,616,75

73,616.75

0,00

1.7

Reparații

151,142.65

151,142.65

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

1,714,007.88

1,714,007.88

0.00

1.9

Redeventa**

537,873.71

537,873.71

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

785.63

785.63

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

18,519.33

18,519.33

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

961,264.67

961,264.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

4,794,214.74

4,794,214.74

0.00

2.1

Salarii

3,891,168.89

3,891,168/8'9

0.00

2.2

CAS

15.80%

614,804.69

614,804.69

0.00

2.3

Fond șomaj

0.50.%

. 19,455.84

19,455.84

0.00

2.4

CASS

5.20%

’ 202,340.78

202,340.78

0.00

2.5

Fond accidentași boli profesionale

0.279%

10,856.36

10,856.36

0.00

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

33,074.94

33,074.94

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe salariate

0.25%

9,727.92

9,727.92

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

6,310.32

6,310.32

0.00

2.9

Instruirea personalului

6,475.00

6,475.00

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

558,583.53

558,583.53

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și â deșeurilor voluminoase

377,627.19

377,627.19

0.00

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

12,715,717.62

6,421,209.38

-6^94,508.24

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

35,523.00

35,523.00

8

Alte costuri

15,000.00

15,000.00

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

25,001,908.02

18,707,399.78

/&.W508.24 "

B

COSTURI FINANCIARE

343,521.41

.343j.521.41

I

COSTURI TOTALE (A+B)

25,345,429.43

19,050,921.19)                                                                           J

lei/persoana/an


II

PROFIT

5%

1,267,271.47

952,546.06

-314,725.41

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (I+II+III)

26,612,700.90

20,003,467.25

-6,609,233.65

V

CANTITATE TOTALA - NUMĂR DE PERSOANE FIZICE DJN MEDIUL URBAN IN anuLi

317,853

317,853

317,853

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

83.73

62.93

-20.79

VII

TVA

19%

15.91

11.96

-3.95

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

99.63

74.89

-24.74

T(1) - T(0) + Deltațt)

Tfl)-țarifdl modificat

Ț(0) - ta ritul inițial

Deltățt) - creșterea de tarif

62.93 lei

62.93 iei

8373 lei

-2079

Delta(t) = [Delta(ct) + Deltă(cț) x r%l / Q

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor-totale ca urmare a _g ^4 gpg -modificărilor intervenite'în costuri ’    '

cota de profit a operatorului 5.00%

Q - .cantitatea progranrjatăjh unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează 317,853.00 activitatea6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

33,715.00 tone/an

2,702.13 tone/an

36,417.13 tone/an

16 513 lei/tona

601,356.08 lei/an


Cantitate.deșeuri din reciciabile colectate separat din mediul urban

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul urban

Cantitate de deșeuri reciciabile, inclusiv voluminoase

TARIF Stafie Sortare Boldesti-Scaeni

Cheltuieli sortare de.seuri reciciabile, inclusiv voluminoase

Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul urban          83,494.00 torie/ari

Tarif Depozit Boldești - Scaenl: menajere si similare                            69.58 lei/tona

Taxa de depozitare AFM                                                   0.00 lei/tona

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si,reziduale           5,809,512.52 Iei/an


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase fracție nevăiorificabila             148.62 tone/an

69.58 lei/tona

0.00 iei/tona

10,340.78 lei/an


Tarif Depozit Boldești Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase - fracție rievalorîficabila

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

6,421,209.38 lei/an


FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL URBAN - ANUL 2

Nr. crt

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

6,500,442.28

.  6,500,442.28

0.00

1.1

Carburanți și lubrifianți

1,921,664.24

1,921,664.24

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

51,675.88

51,675.88

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

237,628.09

237,628.09

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

478,549.57

478,549.57

0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

358,513.55

358,513.55

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

73,616.75

73,616.75

0.00

1.7

Reparații

151,142.65

151,142.65

0.00

L8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

1,714,007^88

1,714,007.88

0.00

1.9

Redeventa**

536,984.05

536,984.05

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

785,63

785.63

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți țex. certificări ISO)

18,519.33

18,519.33

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

957,354.67

957,354.67

0.00

2

Costuri cu muncă vie

4,794,214.74

4,794,214.74

0.00

2.1

Salarii

3,891,168.89

3,891,168.89

0.00

2.2

CAS

15.80%

614,804.69

614,804.69

0.00

2.3

Fond șomaj

0.50%

19,455,84

19,455.84

0.00

2.4

CASS

5.20%

202,340.78

202,340.78

0.00

2.5

Fond accidente și boli profesionale

0.279%

10,856.36

10,856.36

0.00

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

33,074.94

33,074.94

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe salariale

0.25%

9,727.92

9,727.92

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tîchete demasă)

6,310.32

"6,310.32

0.00

2.9

Instruirea personalului

’ 6,475.00

6,475.00

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

557,520.50

557,520.50

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara sj eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

374,268.85

374,268,85

0.00

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

16,218,457.85

6,342,902.60

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

35,523.00

35,523.00

/R&S 0.00 '

8

Alte costuri

15,000.00

15,000.00

TȘTTsăSh

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

28495,427.22

18,619,871.97

i r^87^555.24 3

B

COSTURI FINANCIARE

343,521,41

343,521.41

V -AI

COSTURI TOTALE (A+B)

28,838,948.63

18,963,393.38

-9,875,555.24

I)

PROFIT

5%

1,441,947.43

948,169,67

-493,777.76

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+ll-HII)

30,280,896.06

19,911,563.05

-10,369,333.01

y

CANTITATE TOTALA - NUMĂR DE PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL URBAN IN ANUL 2

313,943

313,943

313,943

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

96.45

63.42

-33.03

VII

TVA

19%

18.33

12.05

-6.28

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

114.78

75,47

-39.30

T(1) = T(0) + Deltațt)

T(1)-tariful modificat

T(0) - tariful iniția!

Deltațt) - creșterea de tarif

63.42 lei

63.42 lei

96.45 lei

-33.03

lei/persoana/an


Delta(t) = [Delta(ct) + Delta(ct) x r%J IQ


Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri


-9,875,555.24 lei


r% - cota de profit a operatorului

5,00%


Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea

313,943,00Memoriu tehnico-economic justificativ aferent fisei ,de fundamentare pentru activitatea TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL UF
6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul urban

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul urban

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase

TARIF Stafie Sortare Boldesti-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciciabile, inclusiv voluminoase


Cantitate de deșeuri biodegradabîlefsi reziduale din mediul urban Tarif Depozit Boldești - Scaenl: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si reziduale


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase - fracție nevalorificabila


Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase - fracție nevalorificabila


Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*


34,665:00 tone/an

2,682.94 tone/an

37,347.94 tone/an

16.513 lei/tona

616,726.48 lei/an


82,028.00 tone/an

69.58 lei/tona

0.00 lei/tona

5,707,508.24 lei/an


268:29 tone/an


69.58 lei/tona

0.00 lej/tona

18,667.88 lei/an


6,342,902.60 lei/an


FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE                                  DIN MEDIUL URBAN-ANUL 3

Nr. prt.

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

7,643,253.29

7,643,253.29

0.00

1.1

Carburanți și lubrifianți

1,921,664.24

1,921,664.24

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

51,675.88

51,675.88

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

237,628.09

237,628.09

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

478,549.57

478,549.57

0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

358,513.55

358,51365

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

73,616.75

73,616.75

0.00

1.7

Reparații

151,142.65

151,14265

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

1,714,007.88

1,714,007.88

0.00

1.9

Redeventa**

1,683,705.06

1,683,705.06

0.00

1.10

Cheltuieli cii protecția mediului

785.63

785.63

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

18,519.33

18,519.33

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

953,444.67

953,444.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

4,794,214.74

4,794,214.74

. 0.00

2.1

Salarii

3,891,168.89

3,891,168.89

0.00

2.2

CAS

15.80%

614,80469

614,804.69

0.00

2.3

Fond șomaj

0.50%

19,455.84

19,455.84

0.00

2.4

CASS

5.20%

202,340.78

202,340.78

0.00

2.5

Fond accidente și boli profesionale

0.279%

10,856.36

10,856.36

0.00

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

. 33,074.94

33,074.94

0.00

2.7

Fond de garantare, creanțe salariale .

0.25%

9,727.92

9,727.92

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

6,310.32

6;310.32

.0.00

2.9

Instruirea personalului

6,475.00

6,475.00

0.00

3':

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

557,887.23

557,887.23

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

.0.00

s:

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

370,91060

370,91060

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

16,144,425.03

12,867,573.40

/^?276i85464-

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

0.50

0.50

■^9 > " ’0 00

8

Alte costuri

0.50

060

, ooo

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+...,+8)

29,510,691.80

26,233640.16

-X276&5164.B

COSTURI FINANCIARE

343,521.41

343,521.41

0.00

I

COSTURI TOTALE (A+B)

29,854,213.21

26,577,361.57

-3,276,851.64

II

PROFIT

1,492,710.66

1,328,868:08

-163,842.58

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0:00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+ll+lll)

31,346,923.87

27,906,229.65

-3,440,694.22

V

CANTITATE TOTALA - NUMĂR DE PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL URBAN EN ANUL 3

310,033

310,033

310,033

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

101.11

90.01

-11.10

VIE

TVA

19%

19.21

17.10

-2.11

VIEI

TARIF, INCLUSIV TVA

120.32

107.11

-13.21

T(1) = T(0) + Delta(t)

T(1) - tariful modificat

T{0)-tariful inițial

Deltațt) - creșterea'de tarif

90.01 lei

90.01 lei

101.11 lei

41.10 lei/persoana/an

Delta(t) = [Delta(ct) + Delta(ct) x r%] / Q

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri

r%- cota de profit a operatorului 5;00%

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează 310,033.00 activitatea

6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul urban

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul urban

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase

TARIF Stafie Sortare Boidesti-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase

Cantitate de deșeuri bîodegradabile și reziduale din mediul urban Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si reziduale

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase - fracție nevalorificabila

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase - fracție nevalorificabila

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor^

34,507.00 tone/an

2,662.91 tone/an

37,169.91 tone/an

16.513 lei/tona

613,786.71 lei/an

81,655.00 tone/an

69.58 lei/toria

80.00 lei/tdna

12,213,954.90 Iei/an

266.29 tone/an

69.58 lei/tona

80.00 leî/tona

39,83179 lei/an


12,867,573.40 lei/an


FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL URBAN-ANUL4

Nr. crt.

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

7,636,485.83

7,636,485.83

0.0(>

1.1

Carburanți și lubrifiant!

1,921,664.24

1,921,664.24

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

51,675.88

51,675.88

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

237.628.09

237,628.09

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

478,549.57

478,549.57

0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

358,513.55

358,513.55

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

73,616.75

73,616.75

0.00

1.7

Reparații

151,142.65

151,142.65

0.00

1.8

Amortizarea .utilajelor și mijloacelor de transport

1,714,007.88

1,714,007.88

0.00

1.9

Redeventa**

1,680,847.60

1,680,847.60

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

785.63

785.63

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

18,519.33

18,519.33

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

949,534.67

949,534.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

4,794,214.74

4,794,214.74

0.00

2.1

Salarii

3,891,168.89

3,891,168.89

0.00

2.2

CAS

15.80%

614,804.69

614,804.69

0.00

2.3

Fond șomaj

0.50%

19,455.84

19,455.84

0.00

2.4

CASS

5.20%

202,340.78

202,340.78

0.00

2.5

Fond accidente si boli profesionale

0.279%

10,856.36

10,856.36

0.00

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

33,074.94

33,074.94

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe salariate

0.25%

9,727.92

9,727.92

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

6,310.32

6,310.32

0.00

2.9

Instruirea personalului

6,475.00

6,475.00

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

556,670.72

556,670.72

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

367,552.16

367,552.16

0.00

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

15,879,767.40

15,879,767.40,

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

35,523.00

35,523.0$

8

Alte costuri

15,000.00

15,00Cj$D.

A.

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

29,285,213.85

29,285,213(85

/zSfiwo

B

COSTURI FINANCIARE

0.00

i țwwo

J                                                                                       )

l

COSTURI TOTALE (A+B)

29,285,213.85

29,285,213.85

0.00

fl

PROFIT

5%

1,464,260.69

1,464,260.69

0.00

III

COTA DE DEZVOLTARE

o;oo

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (I+ll+lll)

30,749,474.55

30,749,474.55

0.00

V

CANTITATE TOTALA - NUMĂR DE PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL URBAN IN ANUL 4

306,123

306,123

306,123

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

100.45

100.45

0.00

VII

TVA

19%

19.09

19.09

0.00

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

119.53

119.53

0.00

T(1)« T(0| + Delta(t)

T(1)-tariful modificat'

T(0) - tariful inițial

Delta(t) - creșterea de tarif

100.45 lei

100.45 lei

100.45 lei

0.00 lei/persoana/an

Delta(t) = [Delta(ct) + Delta(ct) x r%] / Q

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri

0.00 lei

r% - cota* de profit a operatorului Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice;

5.00%

determinată de condițiile concrete îri care șe prestează activitatea

306,123.00

Memoriu tehnico-economic justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitatea TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL ~


6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabîle colectate separat din mediul urban Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul urban35;432.00 tone/an

2,643.72 tone/an


Cantitate de deșeuri reciclabîle, inclusiv voluminoase TARIF Stafie Sortare Boldesti-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabîle, inclusiv voluminoase


Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul urban Tarif Depozit Boldești - Șcaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri bicdegradabile și reziduale


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase - fracție neValorificabila

Tarif Depozit Boldești - Scaent: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase - fracție neValorificabila


Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*


38,075.72 tone/an

16.513 lei/tona

628,744.29 lei/an


80,182.00 tone/an

69.58 lei/tona

120.00 lei/tona

15,200,903.56 lei/an


264.37 torie/an

69.58 lei/tona

120.00 lei/tona

50,119.55 lei/an


15,879^767.40 lei/an


FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN        MEDIUL URBAN - ANUL 5

Nr. crt.

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

7,666,969.61

7,666,969.61

0.00

1.1

Carburanți și lubrifianți

1,921,664.24

1,921,664.24

0.OO

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

51675.88

51,675.88

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

237,628.09

237,628.09

0.00

1.4

Întreținerea utilajelor si autovehiculelor

478,549.57

478,549.57

0.00

1.5

Materii prime si materiale consumabile

358,513.55

358,513.55

0.00

1.6

Echipament de lucru șî protecția rhunciî

73,616.75

73,616.75

0.00

1.7

Reparații

147,000.02

147,000.02

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

1,755,434.17

1,755,434.17

0.00

1.9

Redeventa**

1,677,957.72

1,677,957.72

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

785.63

785.63

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

18,519.33

18,519.33

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

945,624.67

945,624.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

4,794,214.74

4,794,214.74

0.00

2.1

Salarii

3,891,168.89

3,891,-168.89

0.00

2.2

CAS

15.80%

614,804.69

614,804.69

0.00

2.3

Fond șomaj

0.50%

19,455.84

19,455.84

0.00

2.4

CASS

5.20%

202,340.78

202,340.78

0.00

2.5

Fond accidente și boli profesionale

0.279%

10,856.36

10,856.36

0.00

2.6

Cota.de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

33,074.94

33,074.94

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe salariale

0.25%

9,727.92

9,727.92

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

6,310.32

6,310.32

0.00

2.9

Instruirea personalului

6,475.00

6,475.00

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

559,768.89

559,768.89

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

. 0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special si a deșeurilor voluminoase

364,193.81

364,193.81

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

15,714,156.42

15,714,156/4^

VZ .......-O.QC\

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

35,523.00

35,523.80

8

Alte costuri

15,000.00

15,000fo

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+,...+8)

29,149,826.47

29,149,826.V-

B

COSTURI FINANCIARE

8,583.03

.8,583.^

o.op'

iX-X     U.UjJ

A*

1

COSTURI TOTALE (A+B)

29,158,409.50

29,158,409.50

0.00

11

PROFIT

1            5%

1,457,920.48

1,457,920.48

0.00

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (I+II+III)

30,616,329.98

30,616,329.98

0.00

V

CANTITATE TOTALA - NUMĂR DE PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL URBAN IN ANUL 5

302,213

302,213

302,213

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

101.31

101.31

0.00

VII

TVA

19%

19.25

19.25

0.00

VIU

TARIF, INCLUSIV TVA

120.56

120.56

0.00

T(1) = T(0) + Deltațt)

T(1)-tariful modificat

T(O) - tariful inițial Deita(f) - creșterea de tarif

101.31 Iei

101.31 lei

101.31 lei

0.00

lei/persoana/an


Delta(t)«(Delta(ct) + Delta(ct) x r%] / Q

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri

r% - cota de profit a operatorului .Q,- cantitatea programată Tn unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete fn care se prestează activitatea

5,00%

302,213.00Memoriu tehnico-economic justificativ .aferent fisei de fundamentare pentru activitatea dfi TRANSPORT SI TRANSFER DESEURIMENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL

6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclatele colectate separat din mediul urban

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate1 din mediul urban

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase.

TARIF Stafie Sortare Boldesti-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase


Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul-urban Tarif Depozit Boldești-Soaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si reziduale


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase - fracție nevalorifîcabila Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase - fracție nevalorifîcabila


Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*


35,767.00 tone/an

2,623.69 tone/an

38,390.69 tone/an

16.513 lei/tona

633,945.42 lei/an


79,283.00 torie/ân

69.58 lei/tona

120.00 lei/tona

15,030,471.14 lei/an


262.37 tone/an

69.58 lei/tona

120.00 lei/tona

49,739.86 lei/an


15,714,156.42 lei/anFIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL URBAN-ANUL 6

Nr. crt.

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

7,703,654.27

7,703,654.27

0.00

1.1

Carburanți si lubrifiant!

1,921,664.24

1,921,664.24

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

51,675.88

51,675.88

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

237,628.09

237,628.09

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

478,549.57

478,549.57

.0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

358,513.55

358,513.55

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

73,616.75

73,616.75

0.00

1.7

Reparații

144,131.64

144,131.64

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

1,784,117.97

1,784,117.97

o.oo

1.9

Redeyenta**

1,685,454.96

1,685,454.96

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

785.63

785.63

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

18,519,33

18,519.33

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

948,996.67

948,996.67

O.oo

2

Costuri cu munca vie

4,794,214.74

4,794,214.74

0.00

2.1

Salarii

3,891,168.89

3,891,168.89

. 0.00

2.2

CAS

•1.5.80%

614,804.69

614,804.69

0.00

2.3

Fond șomaj

0.50%

19,455.84

19,455.84

0.00

2.4

CASS

5.20%

202,340.78

202,340.78

0.00

2.5

Fond accidente și boli profesionale.

0.279%

10,856.36

10,856.36

0.00

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

33,074.94

33,074.94

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe salariale

0.25%

. 9,727.92

9,727.92

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

6,310.32

6,310.32

0.00

2.9

Instruirea personalului

6,475.00

6,475.00

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

561 >431.64

561,431.64

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special si a deșeurilor voluminoase

364,566.96

364,566.96

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

15,811,542.44

15,811,542.44

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

35,523.00

35,523.00

8

Alte costuri

15,000.00

15,000.00

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

29,285,933.05

29.285i933.05

B

COSTURI FINANCIARE

14,525.98

14,525.98/■

1

COSTURI TOTALE (A+B)

29,300,459,03

29,300,459.03

0.00

II

PROFIT

5%

1,465,022.95

1,465,022.95

0.00

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+II+lil)

30,765,481.98

30,765,481.98

0.00

V

CANTITATE TOTALA - NUMĂR DE PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL URBAN IN ANUL 6

305,585

305,585

305,585

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

100.68

100.68

0.00

VII

TVA

19%

19.13

19.13

0.00

vin

TARIF, INCLUSIV TVA

119.81

119.81

0.00

T(1) = T(0)+ Delta(t)

T(1)-tariful modificat

T(0) - tariful inițial Deltațt) - creșterea de tarif

100.68 lei

100.68 lei

100.68 let

0.00        leî/persoa'ria/an

Delta(t) = [Delta(ct) + Delta(ct) x r%] / Q

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri r% - cota de profit a operatorului Q - cantitatea programată In unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea.

0.00 lei

5.00%

305,585.00
Memoriu tehnico-economic justificativ aferent fisei; de fundamentare pentru activitatea de TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL URE

6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat clin mediul urban

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul urban

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase

TARIF Stafie Sortare Boldesti-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase

37,628100 tone/an

2,616.18 tone/an

40,244.18 tone/an

16.513 lei/tona

664,552.09 lei/an


Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul urban           79,636.00 tone/an

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare                             69.58 lei/tona

Taxa de depozitare AFM                                                  120.00 lei/tona

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si reziduale           15,097,392.88 lei/an


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase - fracție neyalbrificăbila


261.62 tone/an


Tarif Depozit Boldești ~ Scaeni: menajere si similare Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase - fracție nevalorificabila

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

69.58 lei/tona

120.00 leî/tpna

49,597.48 lei/an


15,811,542.44 lei/anFIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL URBAN - ANUL 7

Nr. -crt.

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

7,714,635.77

7,714,635.77

0.00

1.1

Carburanți și lubrifianțt.

1,921,664.24

1,921,664.24

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

51,675.88

51,675.88

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

237,628.09

237,628.09

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

478,549.57

478,549.57

0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

,358,513.55

358,513.55

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

73,616.75

73,616.75

0.00

1.7

Reparații

144,131.64

144,131.64

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

1,784,117.97

1,784,117.97

0.00

1.9

Redeventa**

1,693,065.46

1,693,065.46

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

785.63

785.63

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

18,519.33

18,519.33

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

952,367.67

952,367.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

4,794,214.74

4,794,214.74

0.00

2.1

Salarii

3,891,168.89

3,891,168.89

0.00

2.2

CAS

15;80%

614,804.69

614,804.69

0.00

2.3

Fond șomaj

0.50%

19,455.84

19,455.84

0.00

2.4

CASS

5.20%

202,340.78

202,34078

0.00

2.5

Fond accidente și boli profesionale

0.279%

10,856.36

10,856.36

0.00

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

33,074.94

33,074.94

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe salariate

0.25%

9,727.92

9,727.92

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

6,310.32

6,310.32

0.00

2.9

Instruirea personalului

.   6;475.00

6,475.00

0.00

3

Taxe, licențe, acreditari/certificări și autorizări

561,547.38

561,547.38

0.Q0

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

365,313.26

365,313.26

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

16,020,689.43

16,020,689.43

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

35,523.00

35.523.0Q

0.00'

8

Alte costuri

15,000.00

15,000.00

( SSSOMO (

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

29,506,923.58

29,506,923.58

B

COSTURI FINANCIARE

14,525.98

14.525.98l

' A \'^OJ0OÎI

COSTURI TOTALE (A+B)

29,521,449.55

29,521,449.55

0.00

II

PROFIT

5%

1,476,072.48

1,476,072.48

0.00

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+ll+lll)

30,997,522.03

30,997,522.03

0.00

V

CANTITATE TOTALA - NUMĂR DE PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL URBAN IN ANUL 7

308,956

308,956

308,956

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

100.33

1,00.33

0.00

VII

TVA

19%

19.06

19,06

0.00

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

119.39

119.39

0.00

T(1) - T(0) + Delta(t)

T(1)-tariful modificat

TțO) - tariful inițial

Delta(t) - creșterea de tarif

100.33 lei

100.331ei

100.33 lei

0.00        lei/persoana/an.

Delta(ț) = [Delta(ct) + Delta(ct) x r%] / Q

Deltâfct) - creșterea cheltuielilor totale ca umnâre a „      .

modificărilor intervenite in costuri

r% - cota de profit a operatorului 5.00%,

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea

308,956.00F/OA //     1^1 MQ '■ Ș

Memoriu tehnico-economic justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitatea de COEECȚAfțtE^Ț.;^ •£ l TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL-URBA^ANlnll^lf-jii fâ 1 ......ri; }P=Wf!| /o'7

6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul urban

Cantitate estimata de deseuri voluminoase colectate din mediul urban

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase

TARIF Stafie Sortare Boldestî-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase

38,875.00 tohe/an

2,608.67 tone/an

41,483:67 tone/an

16.513 lei/toria

685,019.78 lei/an

Cantitate de deșeuri biodegradâbile si reziduale din mediul urban Tarif Depozit Boldești ~ Șcaenk menajere și similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si.reziduale

80,632.00 tone/an

69.58 iei/tona

120.00 Iei/tona

15,286,214.56 lei/an

o

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase - fracție nevalprificabila

260.87 tone/an

Tarif Depozit Boldești - Scâeni: menajere si similare Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase -fracție nevalorificabila

69.58 Iei/tona 120JD0. Iei/tona

49,455.09 lei/an

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

16,020,689.43 lei/an


FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL URBAN-ANUL 8

Nr. crt.

Specificație

Fundamentarea

anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

7,604,847.65

7,604,847.65

0.00

1.1

Carburanți și lubnfianți

1,921,664:24

1,921,664.24

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

51,675.88

51,675.88

0.00

1,3.

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurareaapelor uzate, combustibil)

237,628.09

237,628.09

0.00

1.4:

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

237,628.09

237,628.09

0.00

1.5

Materii prime și materiale. Consumabile

478,549.57

478,549.57

0.00

1.6,

Echipament de lucru și protecția muncii

73,616.75

73,616.75

0.00

1.7

Reparații

144,131.64

144,131.64

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

1,784,117.97

1,784,117.97

0.00

1.9

Redeyenta**

1,700,791.80

1,700,791.80

0.00

1.10

Cheltuieli cu proiecția mediului

785.63

785.63

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

18,519.33

18,519.33

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

955,738.67

955,738.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

4,794,214.74

4,794,214.74

0.00

2.1

Salarii

3,891,168,89

3,891,168.89

0.00

2.2:

CAS

15.80%

614,804.69

... 614;804.69

- 0.00

2.3:

Fond șomaj

0.50%

19,455.84

19,455.84

0.00

2.4

CASS

5.20%

202,340.78

202,340.78

0.00

2.5;

Fond accidente și boli profesionale

0.279%

10,856.36

10,856,36

0.00

2.6

Cota .de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

33,074.94

33,074.94

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe-salariale

0.25%

9,727.92

9,727.92

0.00

2.8:

Alte cheltuieli cu murica vie (inclusiv tichete de masă)

6,310.32

6,310.32

0.00

2.9!

Instruirea personalului

6,475.00

6,475.00

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări sî autorizări

.   561,525.43

.   561,525.43

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

.0.00

0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

365,686.41

365,686.41

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

16,310,585.35

16,310,585.35-

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

35,523.00

35,523.00

8

Alte costuri

15,000.00

15,0000

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

29,687,382.58

29,687,382.58

B

COSTURI FINANCIARE

5,942.94

5,942:^I

COSTURI TOTALE (A+B)

29,693,325.53

29,693,325.53

0.00

II

PROFIT

5%

1,484,666.28

1,484,666.28

0.00

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (I+il+lli)

31,177,991.80

31,177,991.80

0.00

V

CANTITATE TOTALA - NUMĂR DE PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL URBAN IN ANUL 8

312,327

312,327

312,327

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

99.82

99.82

0.00

VII

TVA

19%

18.97

18.97

0.00

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

118.79

118.79

0.00

Ț(1) = TțO) + Delta(t)

T(1) - tariful modificat

T(0) - tariful inițial Deitâțț) - creșterea de tarif

99.82 lei

99.82 iei

99.82 lei

0.00        lei/pcrsoana/an

Delta(t) = [Delta(ct) + Delta(ct) x r%] / Q:

Delfa(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare,a modificărilor intervenite în costuri r%J - cota de profit a operatorului Q - cantitatea programată în Unități de măsură specifice,, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea

0.00 lei

5.00%;

312,327.006 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul urban

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul urban

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase

TARIF Stafie Sortare Bo/desti-Șca.enî

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase

39,685.00 tone/an

2,601.16 torie/dn

42,286.16 tone/an 16^513 lei/tona 698,271.29 lei/an

Cantitate de deșeuri biodegradabiie si reziduale din mediul urban Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabiie si reziduale

82,092.00 tone/an

69.58 lei/tona

120.00 lei/tona

15,563,001.36 lei/an

o "

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase - fracție nevalorificabila

260.12 torie/ări

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare Taxa de depozitare AFM.

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase - fracție nevalorificabila

69.58' lei/tona

120.00 lei/tona

49,312.71 Iei/ân

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

16,310,585.35 lei/an


FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SITRANSFE^DESEURI'MENA^kk - PI MEDIUL RURAL-ANUL 1

Nr. crt

Specificație

Fdndă'm.entarea, anterioara

’ -'7/

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri ti anuale (k

1

Costuri materiale, din care:

2,512,353,63

2,512,

1.1

Carburanți și lubrifianți

533,191.39

533,

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

15,502.76

15,

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

71,288.43

71.

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

137,232.85

137,

1.5

Materii prime și materiale consumabile

332,146.88

332,

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

20,444.42

20,

1.7-

Reparații

50,686.69

50,

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

397,453;56

397,-

1.9

Redeventa**

161,362.11

161,

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

235.69

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

4,704.18

4,

1,12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri.cu monitorizarea de mediu)

788,104.67

788,

2

Costuri cu munca vie

1,360,270.93

1,360,

2.1

Salarii

1,103,969.16

1,103,

2.2

CAS

15.80%

•174^427.13

174,-

2.3

Fond șomaj

0.50%

5,519.85

5,

2.4

CASS

5.20%

57,406.40

57,-

2.5

Fond accidente și boli profesionala

0.279%

3,080.07

3,

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

9,383.74

9,

2.7

Fond de garantare creanțe salariale

0.25%

2,759.92

■ 2,

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

1,782.17

1,

2.9

Instruirea personalului

1,942.50

1,

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări șl autorizări

130,524.03

130,

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

74,296.60

74,

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

2,739,904.70

1331,

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

10,656.90

10,

8

Alte costuri

4,500.00

4,

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

6^832,506.79

5,423,

B

COSTURI FINANCIARE

121,217.23

121,.


f*

ți «

-I Wa

ui

8*1

1

COSTURI TOTALE (A+B)

«0^5,544,'

II

PROFIT

5lk

ro/ -277,:

III

COTA DE DEZVOLTARE                                              1

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+ll+lll)

r     5,822,

V

CANTITATE TOTALA-NUMĂR DE PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL IN ANUL 1

’  144,693

1

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - 1V:V

50.46

VII

TVA

19%

9.59

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

60;05

Delta(t) = [Delta(ct) + Delta(ct) x r%] / Q

Deltafct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a’ 1405.755 gg | modificări lor intervenite în costuri * 1    ■

r%;-cota de profită operatorului 5.00%:

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se;prestează 144,693.00 activitatea

T(1)» T(0) + Delta(t)

T(1) - tariful modificat, Ț(O) - farifiilinitial' Delta(t) - creșterea de tarif


40-24 Iei

40.24 lei

50.46, lei

-1,0.22 .leifRerapână/ȘOMemoriu tehnico-economic justificativ aferent,fișei de fundamentare pentru activitatea d£ COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN IVlâfl^. W RURAL - ANUL 16 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul rural -         _     __..    ,

_                                   r                             5,657.00 tone/an

zona 2


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural (zona 21 zona 6)

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural -zona 2.

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase - zona 2

TARIF Stafie Sertare Boidesti-Scaenî

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate.separat din mediul rural ? zona 6

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural -zona 6

Cantitate de deșeuri.reciclabile, inclusiv voluminoase -zona 6

TARIF Stafie Sortare Boidesti-Scaenî

Cheltuieli sortare deseuri reciclabile, inclusiv voluminoase.


535.87 tone/an

497.87 tone/an

6,154.87 tone/an

16.513 lei/tpna

218.00 ^tone/an

38.00 tone/an

256.00 tone/an

16.513 lei/toria

105,862.68 lei/an


Cantitate de deșeuri biodegradabile și reziduale din mediul rural -zona 2

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediu! rural -zona 6

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si reziduale.


16,904.00 tone/an

69.58 lei/tona

0.00 lei/tona

652.00 tone/an

69.58 lei/toria

0.00 lei/tona

1,221,546:48 lei/an


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase fracție nevalorifioabila Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase - fracție nevalorificabila


53.59 tone/an

69.58 lei/tona

0.00 lei/tona

3,728.58 lei/an


Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*


1,331,137.74 lei/an


FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL - ANUL 2

Nr. crt.

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

2,513,105.01

2,513,105.01

0.00

1.1

Carburanți și lubrifianți

533,372.30

533,372,30

0.00

1.2

Energie:electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

15,502.76

15,502.76

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare, temporară (ex. alimentare cu apă. epurarea apelor uzate,, combustibil)

71,288.43

71,288.43

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

137,318.24

137,318.24

0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

332,146.88

. 332,146.88

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

20,445:56

20,445.56

0.00

1.7

Reparații

50,691.76

50,691.76

0.00

1:8

Amortizarea: utilajelor și mijloacelor de transport

397,454.88

397,454.88

0.00

1.9

Redeventa**

161,095.22

161,095.22

0:00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

235.69

235.69

O.oo

1.11

Alte servicii executate de terti (ex. certificări ISO)

4,866.63

4,866.63

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

788,686.67

788,686.67

0:00

2

Costuri cu munca vie

1,360^33.54

1,360,333.54

0.00

2.1

Salarii

1,104.020.04

1,104,020.04

0.00

2.2

CAS                                                            . '

15.80%

. 174,435.17

174,435.17

0.00

2.3

Fond șomaj

0,50%

6,520.10

5,520.10

0.00

2.4

CASS ..........

5.20%

57,409:04

57,409.04

o:oo

2.5

Fond accidente și boli profesionale

0.279%

3,080.22

3,080.22

0.00

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

9,384.17

9,384.17

0.00

2.7

Fond de garantare.creanțe salariale

0.25%

2;760.05

2,760.05

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

1,782.26

1,782.26

0.00

2.9

Instruirea personalului

1,942.50

1,942.50

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

130,407.45

130,407.45

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, ciî excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

73,630.60

73,630.60

0-05;

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

3,460,959.75

1,341,399.75

-2,119,560:00

7 .

Costuri cu asigurarea riscului profesional

10,656:90

. .    10,656.90

. . /Z.010'0

8

Altecosturi

. 4,500.00

4,500.00

/A 0:00

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

7,553,593.25

5,434,033.25

-2,119:560.00

B

COSTURI FINANCIARE

121,217.56

121,217:56

vro:o:oI

COSTURI ȚOTALE (A+B)

7,674,810.81

5,555,250.81

-2,119,560.00

II

PROFIT

5%

383,740.54

277,762.54

-105,978.00

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+H+III)

8,058,551.35

5,833,013.35

-2,225,538.00

V

CANTITATE TOTALA - NUMĂR DE PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL IN ANUL 2

145,275

145,275

145,275

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - 1V:V

55.47

40.15

-15.32

VII

TVA

19%

10.54

7.63

-2.91

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

66.01

47.78

-18.23

T(1) = T(0) + Delta(ț)

T(1) - tariful modificat

40.15 lei

40.i5l.ei


T(0) - tariful inițial


55.47 ieî


Del ta (t) - creșterea de tarif -15.32


lei/persoana/an


Delta(t) - [Deita(ct) + Delta(ct) x r%]! Q

Delta(ct) - 'creșterea cheltuielilor totale ca urmare a „ .. _ „„ „„, . .v-i - " . •• -2.119,560.00 let modificănlor intervenite in .costuri

,r% - cota de profit a operatorului 5.00%

Q - cantitatea programată în unități, de măsură specifice, determinată de condițiile concrete fn care se prestează 145,275.00 activitateaMemoriu tehnico-economic justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitatea de COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL - ANUL 2


6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediu] rural -zona 2


5,826.00 tone/an


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colecta'c din mediul rural (zona 2 + zona 6)


,532.06 tone/ari


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural -zona 2

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase -zona 2

TARIF Statie Sortare Boldesfi-Scaeni

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul rural -zona 6

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediulrural -zona 6

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase - zona 6

TARIF Statie Sortare Boldesti-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase


494.06 tone/an

6,320;06 tone/an

16.513 lei/tona

225;00 tone/an

38.00 tbne/an

263.00 tone/an

16.513 lei/tona

108,706.12 lei/an


Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul rural -zona 2

Tarif Depozit Boldeați - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cantitate de.deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul rural -zona 6

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere.si similare

Taxa de depozitare AFM


17,007.00 tone/ari

69.58 lei/tona

0.00 lei/tona

656.00 tone/ari

69.5,8 lei/tona

0.00 lei/tona


Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si reziduale


1,228,99154 lei/an


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase fracție nevalorificabila              53.2Î țone/an

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare                           69;58 lei/tona

Taxa de depozitare AFM                                                    0.00 lei/tona

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase - fracție                     „

. ._                                                                    3^702.09 lei/an

nevalorificabila

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*                     1,341,399.75 lei/anFIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL-ANUL 3

Nr, cri

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

2,858,405.08

2,858,405.08

0.00

1.1

Carburanți și lubrifianți

533,945.48

533,945.48

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toti consumatorii)

15,502.76

15,502.76

0.00

1,3

Intreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex, alimentare cu apă. epurarea apelor uzate, combustibil)

71,288.43

71,288.43

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

137,589.93

.137,589.93

0.00

1.5.

Materii prime și materiale consumabile

332,146.88

332,146.88

0.00

1.6

Echipament de lucru șî protecția muncii

.   20,448.32

20,448.32

0.00

1.7

Reparații

50,704.12

50,704.12

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

397,458.12

397,458.12

0.00

1.9!

Redeyenta**

505,111.52

505,111.52

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

>235.69

235.69

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

4,704.18

4,704.18

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex; costuri cu monitorizarea de mediu)

789,269.67

789,269.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

1,360,486.30

1,360,486.30

0.00

2.1

Salarii

1,104,144.17

1,104,144.17

0:00

2.2

CAS

15.80%

174,454,78

174,454.78

0.00

2,3

Fond șomaj

o.5o%

5,520.72

5,520/72

0.00

2.4-

CASS.

5.20%

57,415.50

57,415.50

0.00

2.5

Fond accidente și boli profesionale

0;279%

3,080;56

3,080.56

0.00

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

. 0.85%

9,385.23

9,385.23

0.00

Z7

Fond de garantare creanțe sâlăriale

0.25%

2,760.36

2,760.36

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

. 1,782.48

1,782.48

0.00

2.9

Instruirea personalului

1,942.50

.   1,942.50

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificăriși autorizări

130,720.04

130,720.04

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

. 0.00

5

Costuri cu.stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

72,964.59

72,964.59

3 .rtHf ..

6

Cheltuieli cu.depozitarea deșeurilor*

3,508,052.69

2,791,052.33

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

10,656.90

■1 (£656.9'0

//*>/

8;

Alte costuri

4,500.00

4,500.00

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

7,945,785.61

7,228,785.25

B

COSTURI FINANCIARE

121,218.37

121,218.371

COSTURI TOTALE (A+B)

8,067,003.98

7,350,003.61

-717,000.36

II

PROFIT

i          5%

403,350.20

367,500.18

-35,850.02

111

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+II+lll)

8,470,354.18

7,717,503.80

-752,850.38

V

CANTITATE TOTALA - NUMĂR DE PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL IN ANUL 3

145,858

145,858

145,858

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

58.07

52;91

-5.16

VII

TVA

19%

11.03

10.05

-0.98

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

69.11

62,96

-6.14

T(1) ~ T(0> + Delta (t)    52.91 lei

T(1) - tariful modificat 52:91 le[

T(0) - tariful Iriitial 58.07 lei

Dclta(l) - creșterea de tarif -5.16

lei/persoana/an


Delta(t) = [Delta(ct) + Delta(ct) x r%] IQ

Deita(cl) - creșterea cheltuielilor totale cai urmare a: 7.7 „   _

modificărilor intervenite în costuri ’    ’    '

r% - cota de profit a operatorului 5.66%

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează 145,858.00 activitatea
Memoriu tehnico-economic Justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitatea de COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL-ANUL 3


6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul rural -zona 2


.5,896.00 tone/an


Canîitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural (zona 2 + zona 6)


528.09 tone/an


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural -zona 2

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase - zona 2

TARIF Stafie Sortare Boldesti-Scaeni

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul rural -zona 6

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural -zona 6

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase - zona 6

TARIFStatie.Sortare Boldesti-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri rbciclabile, inclusiv voluminoase


490.09 tone/an

6,386.09 tone/an

16.513 lei/tona

227.00 tone/an

38,00 tone/an

265.00 tone/an

16.513 lei/tona

109,829.47 lei/an


Cantitate de deșeuri biodegradăbile.si reziduale din mediul rural -zona 2

Țarif Depozit Bdldești-Scaeni: menajeria .si similare

Taxa de depozitare AFM

Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul rural -zona 6

Tarif Depozit Boldești - Scacni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si reziduale


17,212.00 tone/dn

69.58 iei/tona

80.00 lei/tona

664.00 tone/ăn

69.58 lei/tona

80.00 lei/tona

2,673,892.08 lei/an


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase fracție nevalprificabila Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase - fracție nevâlorifîcabila


4.9,01 fone/an

69.58 lei/tona

80.00 lei/tona

7,330.78 lei/an


Cheltuieli cti depozitarea deșeurilor*


2,791,052.33 lei/anFIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL -ANUL 4

Nr. cri.

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/ari)

Țotal creșteri

1

Costuri materiale, din care:

2,858,495.96

2,858,495.96

0.00

1.1

Carburanți și lubrifianți

534,180,49

534,180.49

0.00

1.2

Energie.electrică (se Vor avea îh vedere toți cpns.umatofii)

15,502.76

15,502.76

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

71,288.43

71,288.43

0,00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

137,698.07

137,698.07

0.00

1.5

Materii prime și imateriale consumabile

332,146.88

332,146.88

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

20,451.78

20,451.78

0.00

1.7

Reparații

50,719.58

50,719.58

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

397,462.16

397.462.16

0.00

1.9

Redeventa**

504.254.28

504,254.28

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

235.69

235.69

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți (eX. certificări ISO)

4,704.18

4,704.18

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

789,851.67

789,851.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

1,360,677.35

1,360,677.35

0.00

2.1

Salarii

1,104,299.42

1,104,299.42

0,00

2.2

CAS

15.80%

174,479.31

174,479.31

0.00

2.3

Fond s.orhăj

0.50%

5;521.50

5,521.50

0.00

2.4

CASS

5.20%

57,423.57

57,423.57

0.00

2.5

Fond.accidente și boli profesionale

”0.279%

.3,081.00

3,081.00

0.00

2;6

Cotă de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

9,386.55

9,386.55

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe salariate

0.25%

.2,760.75

2,760.75

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

1,782.76

1,782.76

0.00

2.9

instruirea personalului

1,942.50

1,942.50

.0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări șl autorizări

130,442:55

130.442.55

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0:00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

72,298^59

72,298.59

0.00

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

3,549,899.34

3,549,899.34

0.00,

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

10,656.90

10,656.90

OkOo;

8

Alte costuri

4,500.00

4.500.00

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2*.„.+8)

7,986,970.70

7,986,970.70

//U00,

B

COSTURI FINANCIARE

0.00

0.00

/OOOI

COSTURI TOTALE (A+B)

7,986,970.70

7,986,970.70

0.00

II

PROFIT

5%

399,348.53

399,348.53

0.Q0

III

COTA DE DEZVOLTARE

.. . 0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (Ml+lll)

8,386,319.23

8,386,319.23

0.00

V

CANTITATE TOTALĂ - NUMĂR DE PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL IN ANUL 4

146,440

146,440

146,440

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

57.27

57.27

0.00

VII

TVA

19%

10.88

10;88

0.00

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

68.15

68.15

0.00

T(1) = T(0) + Deltai(t)

T(1) -tariful modificat

T(0) - tariful inițial

Deltaft).- creșterea de tarif

57.27 lei

  • 57.27 lei

  • 57.27 lei

0.00 lei/persoana/an

Delta(t) = [peltațc.t) + Delta(ct) x r%]./ Q

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri

r% - cota de profit a operatorului 5.00%


Q - cantitatea.programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează activitatea

146,440.00
Memoriu tehnico-cconomic justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitatea de COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL-ANUL4


6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul rural -zona 2


5,967.00 tone/an


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural (zona 2 + zona 6)


.524.28 tone/an


Cantitate estimata de deșeuri Voluminoase colectate din mediul rural -zona 2

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase - zona 2

TARIF Stafie Șortatre' Boldesti-Scaehi

Cantitate deșeuri din reciclabile, colectate separat din mediul rural -zona 6

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase-colectate din mediul rural -zona 6

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase - zona 6

TARIF Stafie Sortare Boldesfi-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase


4fî6:28 tone/an

6,453.28 tone/an

16.513 lei/tona

230.00 tone/an

38.00 tone/an

26,8,00 tone/an

16.513 lei/tona

110,988.57 lei/ari


Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul rural -

„„„„ 6                                                             17,419.00 tone/an

zona 2

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare                          69.58 lei/tona

Taxa de depozitare AFM                                                  120.00 lei/tona

Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul rural -                   x

,                                                                    672.00 tone/an

zona 6

Țarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare                          69.58 lei/tona

Taxa de depozitare AFM                                               120.00 lei/tona

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si reziduale          3,429,691.78 lei/an

Cantitate estimata de deșeuri Voluminoase fracție nevalorificabila             48.63 tone/an

Tarif Depozit Boldești ~ Scaeni: menajere si similare                          69.58 lei/tona

taxa de depozitare AFM                                               120,00 lei/tona

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase - fracție                    9        lei/an

nevalorificabila                                                              '


Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*


3,549,899.34 lei/anFIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL-ANULS

Nr. crt.

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri tdtale anuale (lei/an)'

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

2,880,224.29

2,880,224.29

0.00

1.1

Carburanți și lubrifianți

534,258.62

534,258.62

0.00

1.2

Energie: electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

15,502.76

15,502.76

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare, cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

71,288.43

71,288.43

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

137,730.88

137,730.88

. . 0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

332,146.88

332,146.88

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecțiai muncii

20,455.17

20,455.17

0.00

1.7

Reparații

48,303.73

48,303.73

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

421,775.97

421,775.97

0,00

1.9

Redeventa**

503,387.32

503,387.32

0.0Q

1.10.

Cheltuieli cu protecția mediului

235.69

235.69

O.oo

1.11

Alte servicii executate de terți (ex.. certificări ISO)

4,704.18

4,704.18

0.00

1.12

Alte cheltuieli, materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

790,434.67

790,434.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

1,360,864.42

1,360,864.42

0.00

2.1

Salarii

1/104,451.44

1 <104,451.44

0.00

2.2

cas:

15.80%

174,503,33

174,503.33

.0.00

2.3

Fond șomaj

0.50%

5,522.26

5,522.26

0.00

2.4-

CASS

5.20%

57,431.47

57/431.47

0.00

2.5

Fond accidente și boli profesionale

. . 0.279%

3,081.42

3,08.1.42

o.oo

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

. 9,387.84

9,387.84

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe salăriale

0.25%

2,761.13

2,761.13

0.00

2i8;

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

1,783.04

1,783.04

0.00

2.9

Instruirea personalului

1,942.50

1,942.50

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

132,601.46

. 132,601.46

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

0,00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajerei cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

71,632.58

71,632.58

0.00

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

3,554,563.74

3,554,563.74

0.00

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

10,656.90

10,656.90

o:oo:

8

Alte costuri

4,500.00

4,500.00

/ .0:00

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

8,015,043.39

8,015,043.39

ZJ^o.oo:

B

COSTURI FINANCIARE

5,036.71

5,036,71

.■^/QzOO1

COSTURI TOTALE (A+B)

8,020,080.10

8,020,080.10

0.00

II

PROFIT

.5%

401,004.00

401,004.00

0.00

III

COTA DE DEZVOLTARE

o:oo

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+ll+lll)

8,421,084.10

8,421,084.10

0;00

V

CANTITATE TOTALA- NUMĂR DE PERSOANE; FIZICE DIN MEDIUL RURAL IN ANUL 5

147,023

147,023

147,023

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IVtV

57.28

57.28

0.00

VII

TVA

19%

10.88

10.88

0.00

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

68.16

68.16

0.00

T(1) - T(0) + Delta(t)

Ț(1)-tariful modificat

T(0) - tariful inițial Deitațt) - creșterea de tarif

57.28 lei

57.28 lei

57.28 let

0.00 lei/pefsdana/an

Delta(t) - [Delta(ct) + Delța(ct) x r%] / Q

Delta(ct) <creștere.ă chșlțufelifar totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri r% •- cota de profit a operatorului Q • cantitatea programată în unități, de măsură specifice, determinată'de .condițiile concrete în care se prestează activitatea

0.00 lei

5.00%

147,023.00.)

Memoriu tehnico-econornic justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitatea de COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL-ANUL 5


6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabiie colectate separat din mediul rural ~

.  . „                                    r                              6,247.00 tone/an

zona 2

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural {zona 2 + zona 6)'            520,31 tone/an

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural -

zona 2

Cantitate de deșeuri reciclabiie, inclusiv voluminoase - zona 2             6,729.31 tone/an

TARIF Stafie Sortare Boldesfi-Scâeni                                       16.513 lei/tona.

Cantitate deșeuri din reciclabiie colectate separat din mediul rural -           - ..

241.00 tone/an zona 6

Cantitate estimată de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural -         __ _.A ..

3R OH fnnp/sin


zona 6

Cantitate de deșeuri reciclabiie, inclusiv voluminoase - zona 6               279.00 torie/an

TARIF Stafie Sortare Boldesti-Scâeni                                       16.513 lei/tona

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabiie,'inclusiv voluminoase          115,728.27 lei/ân


Cantitate de deșeuri biodegradabilesi reziduale din mediul rural -zona 2

Taxa de depozitare AFM

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Cantitate de.deseuri biodegradabile si reziduale din mediul rural -zona 6

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri,biodeg rada bile si reziduale


17,419.00 tone/an

120,00 lei/tona

69.5'8 lei/tona

672.00 tone/an

69.58 lei/tona

120.00 lei/tona

3,429;691.78 lei/an


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase fracție nevalorificabila Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere, si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase - fracție nevalorificabila


48.23 tone/an

69.58 lei/tona

120,00 lei/tonă

9,143.69 lei/an


Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*


3,554,563.74 lei/ano

)■


FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL-ANUL 6

Nr. crt.

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale, (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

2,896,376.70

2,896,376.70

0.00

1.1

Carburanți și lubrifiant!

533,496.36

533,496.36

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toti consumatorii)

15,502.76

15,502.76

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

71,288.43

71,288.43

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

137,398.66

137,398.66

0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

332,146.88

332,146.88

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

20,430.72

20,430.72

0.00

1.7

Reparații

43,935.04

43,935.04

0.00

1 ;8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport                     ......

445,888.83

445.888.83

0.00

1.9

Redeventa**

. 505,636.49

505,636.49

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

235.69

235.69

0.00

1.11

Alte .servicii executate de terți (ex. certificări ISC»)

4,704.18

4,704.18

0,00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

785,712.67

785,712.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

1,359,514.27

1,359,514.27

0.00

2.1

Salarii

1,103,354.29

1,103,354.29

: 0.00

2:2

CAS

15.80%

174;329:98

174,329.98

OiOO

2.3

Fond șomaj

0;50%

5,516.77

5,516.77

0.00

2.4

GASS

5:20%

57,374.42

57,374.42

0.00

2:5

Fond accidente și boli profesionale

0.279%

3,078.36

3,078.36

0.00

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații      . .

0.85%

9,378.51

9,378.51

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe salariale

0:25%

2,758.39

2,758.39

.0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

1,781,06

1,781.06

0.00

2.9

Instruirea personalului

1,942.50

1,942.50

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

136,253.10

136,253.10

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0,00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și, a deșeurilor voluminoase

71,706.58

71,706.58

0.00

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

3,468,316.03

3,468^316.03

0.00

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

10,656.90

10,656.90

0.00

8

Alte costuri

4,500:00

4,500.00

.0:00

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

7,947,323.57

7,947,323.57

./O.QO

B

COSTURI FINANCIARE

10,038.53

10,038.53

.7 "0:00I

COSTURI TOTALE (A+B)

7,957,362.11

7,957,362.11

0.00

II

PROFIT

5%

397,868.11

397,868.11

0.00

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.09

0.00

0;00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+ll+lll)

8,355,230.21

8,355,230.21

0.00

V

CANTITATE TOTALA - NUMĂR DE PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL IN ANUL 6

142,301

142,301

142,301

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

58.72

58.72

0.00

VII

TVA

19%

11.16

11.16

0.00

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

69.87

69.87

0.00

T(1) = T(0) + Delta(t)

T(1)-tariful modificat

T(O) -tarifulinițial Delta(t) - creșterea de tarif

58.72 lei

  • 58.72 lei

  • 58.72 lei

0.00 lei/persoana/an

Delta(t) = [Delta(ct) + Delta(ct) x r%] / Q

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a .modificărilor.intervenite în costuri r% - cota de profit a operatorului Q ^cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează 'activitatea


0.00 lei


■5:00%


142.301.C0Memoriu tehnico-economic justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitatea de COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL: ANUL 6

6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul rural -zona 2

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural (zona 2 + zona 6)

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural -zona 2

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase - zona 2

TARIF Stație Sortare Boldesti-Scaeni

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul rural -zona 6

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural -zona 6

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase - zona 6

TARIF Stafie Sortare Boldesti-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase

Cantitate de deșeuri, biodegradabile și reziduale din mediul rural -zona 2

Taxa de depozitare A FM

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul rural -zona 6

Tarif Depozit Boldești- Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si reziduale

Cantitate estimata de deșeuri voluminoase fracție nevalorificabila

Tarif Depozit Boldești -Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase - fracție nevalorificabila

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

6,095.00 tone/an

518.82 tone/an

48'1.82 tone/an

6,576.82 tone/an

16.513 lei/tona

235.00 tone/an

37.00 tone/an

272.00 tone/an

16.513 lei/tona

113,094.62 lei/an

16,994.00 tone/an

120.00 lei/tona

69.58 iei/tona

656.0.0. tone/an

69.58 lei/tona

120.00. lei/tohâ 3,346,087.00 lei/ari

48.18 tone/an

69.58 iei/tona 120.00 iei/tona

9,134.41 lei/an


3,468,316.03 lei/anFIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL - ANUL 7


Nr. crt.

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale, anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

2,892,371.73

2,892,371.73

0.00

1.1

Carburanți și lubrifianți

532,602.73

532,602.73

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

15,502.76

15,502.76

0.00

1.3

Întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea, apelor uzate, combustibil)

71,288.43

71,288.43

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

137,002.15

137,002.15

0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

332,146.88

332,146.88

0100

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

20,407.07

20,407.07

0.00

1.7

Reparații

43,859.14

43,859.14

0,00

1,8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

445,712.40

445,712.40

0.00

1.9

Redeventa**

507,919.64

507,919.64

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

235.69

235.69

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

4,704.18

4,704.18

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

780,990.67

780,990.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

1,358,208.35

1,358,208.35

0.00

2.1

Salarii                               ’ .

1,102,293.08

1,102,293.08

■ 0.00

2.2

CAS

15.80%

174,162.31

174,162.31

0.00

2.3

Fond șomaj

0.50%

5,511.47

5,511.47

■ .0.00

2.4

CASS

5.20%

57,319:24

57,319.24

0.00

2;5

Fond accidente și boli profesionale

0.279%

3,075.40

3,075.40

0.00

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

9,369.49

9,369:49

0.00

2.7

Fond de,garantare creanțe salariate

0.25%

2,755.73

2,755.73

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de„masă)

1,779.14

1,779.14

0.00

2.9

Instruirea personalului

■1,942.50

1,942.50

0.00

3

Taxe, licențe, acreditari/certificări și autorizări

136,324.64

136,324.64

0,00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menaje excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

Țe, cu

71,854.58

71,854.58

0.00 .

.6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

3,360,236.79

3,360,236.79

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

10,656.90

10,656.90

A

8

Alte costuri

4(500.00

4,500.00

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

7,834,153.00

7,834,153.00B

COSTURI FINANCIARE

10,007.71

10,007.71

0.00

1

COSTURI TOTALE (A+B)

7,844,160.71

7,844,160.71

0.00

II

PROFIT

5%

392,208.04

392,208.04

0.00

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+ll+lll)

. 8,236,368.74

8,236,368.74

0.00

v

CANTITATE TOTALA - NUMĂR DE PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL IN ANUL 7

137,579

137,579

137,579

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

59.87

59.87

0.00

VII

TVA

19%

11.37

11.37

0.00

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

71.24

7K24

0.00

T(1) = T(0) + Delta(t)

T(1) - tariful, modificat

T(0) - tariful inițial Delta(t) - creșterea de tarif

59.87 lei

59.87 lei

59;87 Ier'

0'00       Jer/persoana/an

Delta(t) = [Del

lta(cț) + Delta(ct) x r%] / Q

Deita(ct) - crește

srea 'ctîeltuîetilor totale ca' urmare a modificărilor Intervenite în costuri

0.00' lei

r% - cota de profit a operatorului

5.00%

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice,

'activitatea

Memoriu tehnico-economic justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitatea de COLECTARE, TRANSPORT Si TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL-ANUL 7


6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Canțitatedeseuri din reciclabile colectate separat din mediul rural -zoria 2


6,052.00 tone/an


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural (zona 2 + zona 6)


517.33 tone/an


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural -zona 2

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase - zona 2

TARIF Stafie Sortare Boldesfi-Scaeni

Cantitate deșeuri dirt reciclabile colectate separat din mediul rural -zona 6

Cantitate estimata de deșetiri voluminoase colectate din mediul rural -.zona 6

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase - zona ,6

TARIF Stafie Sortare Boldesfi-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase


481.33 tone/an

6,533.33: tone/an

16.513 lei/tona

233.00 tone/an

36.00* tohe/an

269.00 tone/an

16.513 lei/tona

112,326.94lei/an


Cantitatede. deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul rural -zona 2

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa.de depozitare. AFM

Cantitate de deșeuri biodegradabile st reziduale din mediul rural -zona 6

Tarif Depozit Boldesfi-Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si reziduale


16,449.00 tone/an

69.58lei/tona

120.00 lei/tona

635.00. tone/an

69.58 lei/tona

120.00 lei/tona

3^238,784.72 lei/an


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase' fracție nevaiorificabilâ             48.13 tone/an

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare                          6.9.58 lei/tona

Taxa de depozitare AFM                                                  120.00 lei/tona

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase - fracție                    g 125 13 lei/an

nevalorificabila


Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*


3,360,236.79 lei/anFIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL - ANUL 8


Nr. crt.

Specificație

Fundamențarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (leî/an)

Costuri totale anuale (leî/an)

Total creșteri

11

Costuri materiale, din care:

2,888,184.24

2,888,184.24

0.00

1.1

Carburanți șî lubrifianți

531,562.00

531,562.00

0.00

1.2

Energie.eiectrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

15,502.76

15,502.76

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de.stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate,, combustibil)

71,288.43

71;288.43

0,0’0

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

136,534.99

136,534.99

0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

332,146.88

332;146.88

0.00

1.6.

Echipament de lucru și protecția muncii

20,383.37

20,383,37

0.00

1.7

Reparații

43,783.10

43,783.10

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

445,535.65

445;535.65

0.00

1.9

Redeventâ**

510,237.54

510,237.54

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

235.69

235.69

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

4,704.18

4,704,18

0.00

1;12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

776,269.67

776,269.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

1,356000.04

1,356,900.04

0.00

2.1

Salarii

1,101,229.93

1,101,229.93

0.00

2.2

GAS

15.80%

173,994.33

.   173.994.33

0.00

2.3

Fond șomaj

0;50%

5,506.15

5.506.15

0.00

2.4

CASS

5.20%

57,263.96

57;263.96

0.00

2.5

Fond accidente și boli profesionale

0.279%

3,072.43

3,072.43

0.00

2:e

Cota de.contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

9,360.45

9,360.45

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe sala riale

0.25%

2,753107

2,753.07

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

1,777.22

1,777.22

0.00

2.9.

Instruirea personalului

1,942.50

1,942.50

0.00

3

Taxe, licențe, ac reditări/certificări și autorizări

136,034.41

136,034.41

6.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara st eliminarea deșeurilor periculoase menajerei cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

71,854.58

71,854158

o.oo

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

3,271,392.44

3,271,392.44

0,00’

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

10,656:90

10,656190

Z0.O O

8

Alte costuri

4.500.00

1  4,500.00

//o.oo

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

7,739,522.62

7,739,522.62

060 țB

COSTURI FINANCIARE

4,940.12

4,940.12

0.00

. 1

COSTURI TOTALE (A+B)

7,744,462,74

7,744,462.74

0.00

11

PROFIT

5%

387,223.14

387.223.14

0.00

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (1*11+111)

8,131,685.87

8,131,685.87

0.00

V

CANTITATE TOTALA - NUMĂR DE PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL IN ANUL 8

132,858

132,858

132,858

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA-IV:V

61.21

61.21

0.00

VII

TVA

19%

11.63

11.63

0.00

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

72.83

72.83

0.00

T(1> = T(0) + Delta(t)

T(1) - tariful modificat

1(0) - .tariful initiai Dclta(t) - creșterea de tarif

61.21 lei

61.21 lei

61.21 lei

0.00       lei/perscana/an

Deita(t) = [0

'elta(ct) + Delta(cf) x r%] / Q

Deltăfct) - ere:

?terea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri

0.00 lei

r% - cota de profit a operatorului

5,00%

Q-cantitatea progțî determinatăde co

amată Tri unități de măsură-specifice, ndițiile concrete în carc.sc prestează

132,858.00

.activitatea

Memoriu tehnico-cconomic justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitatea de COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI MENAJERE - PERSOANE FIZICE DIN MEDIUL RURAL-ANUL 8


6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabiie colectate separat din mediul rural -         _        t

„                                                                 5,891.00 tone/an

zona 2


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural (zona 2 + zona S)


515.84 tone/an


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase colectate din mediul rural -zona 2

Cantitate de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase - zona 2

TARIF Stafie Sortare Boldesfi-Scaeni

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul rural -zona 6

Cantitate estimata de deseuri voluminoase colectate din mediul rural -zona 6

Cantitate, de deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase - zona 6

TARIF Static Sortare Boldesti-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile, inclusiv voluminoase


480.84 tone/an

6,371.84 tone/an

16.513 lei/toria

228.00 tone/an

35.00 tone/an

263.00 tone/an

16.513 lei/tona

109,561.19 lei/an


Cantitate de deșeuri, bibdegrâdabile și reziduale din mediul rural -zona 2

Tarif Depozit Boldești-Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul rural -zonai 6

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si reziduale


16,012.00 tone/an

69.58 lei/tona 120.00 lei/toria

618.00 tone/an

69.58 lei/toria,

120.00 lei/tona.

3,152,715.40 lei/an


Cantitate estimata de deșeuri voluminoase fracție nevalorificabila Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri voluminoase - fracție nevalorificabila


48.08 tone/an

69.58 lei/tona

120.00 lei/tona

9,115.85lei/an


Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*


3,271,392.44 lei/anFIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT Si TRANSFER DEȘEURI SIMILARE - PERSOANE JURIDICE -ANUL 1

Nr. crt.

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/anj

Costuri totale anuale (lei/ân)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

3,867,595.19

3,867,595.19

0.00

1.1

Carburanți și lubrifianți

1,092,454.47

1,092,454.47

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

36,173.11

36,173.11

.0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

166,339.66

166,339.66

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

266,729.72

266,729.72

0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

178,158.38

178,158.38

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

41,710176

41,71.0.76

0.00

1.7

Reparații

84,058.48

84,058.48

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

970,406:14

970,406.14

0.00

1.9

Redeventâ**

376,511.60

376,511.60

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

549.94

549.94

0.00

1.1‘1

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

11,091.26

11,091.26

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

643,411.67

643,411.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

2,837,147.94

2,837,147.94

0.00

2.1

Salarii

2,302,226.52

2,302,226.52

0.00

2.2

CAS

15.80%

36'3/751.79

363,751.79

0.00

2.3,

Fond, șomaj

0.50%

11,511.13

11,511.13

0.00

2.4

GASS

5.20,%

119,715.78

119;715:78

0.00

2.5

Fond accidente și boii profesionale

0.279%

6,423.21

.6,423,21

0.00

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

19,568.93

19,568.93

0.00

2,7

Fond de garantare creanțe salariale=                            .

0.25%

5,755.57

5,755.57

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

3,662.52

3,662.52

0.00

2.9

Instruirea personalului

4,532.50

4,532.50

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificărî și autorizări

302,705.27

302,705.27

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

. 0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

0,00

0.00

0.00

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor^

7,239,803.98

3,487,823.29

-3,751,980.69,

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

24,866.1.0

24,866.10

o.ojj:

8

Alte costuri

10,500.00

10,500.00

0^0;

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

14,282,618.48

10j530,637.78

-3,751 ,98®.:

B

COSTURI FINANCIARE

173,058.86

"173^058:861

COSTURI TOTALE (A+B)

14,455,677.34

10,703,69.6.64

-3,751,980.69

II

PROFIT

5%

722,783.87

535,184.83

-187,599.03

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+ll+lll)

15,178,461.21

11,238,881.48

-3,939,579.73

'W

CANTITATE TOTALA DE DEȘEURI IN ANUL 1(TONE)

57,09.9

57,099

57,099

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

265.83

196.83

-69.00

VII

TVA

19%

50.51

37.40

-13.11

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

316.33

234.23

-82.10

TfO ~ T(O) + Delta(t)

T(1) - tariful modificai

T(O) - tariful inițial

Delta(t) - creșterea de tarif

196.83 lei

■196.S3 lei

265.83 lei

-69.00 lei/tona

Delta (t) = [Delta(ct) + Delta(cț) x r%] / Q

Delța(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a: 3 7g1 gg0 modificărilorintervenite în costuri ’ '    '

r% - cota de profit a operatorului 5.00%

Q -cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează '57,099100 activitatea

Memoriu tehnico-economic justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitaț^a^dc COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI SIMILARE - PERSOANE JURIDICE|/$jjL6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul urban         6,880.95 tone/an

TARIF Stafie Sortare Bo/destl-Scaeni                                         16.51 lei/tpnâ

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul rural          6,716.71 tope/ah

TARIF Stație Sortare Bpțdesti-țScaeni                                        16.513 lei/toria

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile                                224,538.08 leifan


Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul urban         21,670.71 tone/an

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare                           69.58 Iei/tona

Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul rural            5,721.64 tone/an

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare                           69.58 'Iei/tona:

Taxa de depozitare AFM                                                    0.00 Iei/tona

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si reziduale          1,905,959.36 lei/an


Cantitate estimata de deșeuri reciclabile fracție nevalorificabîla

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare Taxa de depozitare AFM


3,399.41 tone/an

69;58 lei/țana

0.00 Iei/tona


Cheltuieli depozitare deșeuri reciclabile - fracție nevalorificabîla


236,531.21 lei/an


Cantitate deșeuri din grădini si parcuri rhixt - zona 2

Cantitate deșeuri din piețe mixt - zona 2

Cantitate deseori din grădini si parcuri - biodegradabile - reziduale -zona 2

Cantitate deșeuri din piețe - biodegradabile - reziduale - zona 2

Cantitate deșeuri stradale - mixt - zona 2

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri de pe domeniul public - zona 2


187 tone/an

1.34 tone/an

1,685 tone/an

481 tone/an

13,619 tone/an

69.58 Iei/tona

0.00 lej/tona

1,120,655.48 lei/an


Cantitate deșeuri din piețe mixt - zona 6

1 torie/ăn

Cantitate deșeuri stradale - mixt - zona 6

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

1 țone/ari

69.58 Iei/tona

Taxa de depozitare ÂFM

Cheltuieli depozitare deșeuri de pe domeniul public - zona 2

0.00 Iei/tona

139.16 leî/an

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

3,487,823.29 lei/an


FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI SIMILARE - PERSOANE JURIDICE - ANUL 2

Nr, crt.

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (Iei/an)

Costuri totale anuale (Iei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

3,867,000.45

3,867,000.45

0.00

1.1

Carburanți și lubrifiănțî

1,092,477.41

1,092,477.41

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere, toți consumatorii)

36,173.11

36,173.11

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

166,339.66

166,339.66

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

266,742.34

266,742.34

0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

178,158.38

178,158.38

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

41,709.62

41,709.62

0.00

1.7

Reparații

84,053.42

84,053.42

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de. transport

970,404.81

970,404.81

0.00

1.9

Redeventa**

375,888.84

375,888.84

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

549.94

549.94

0.00

1.11

Alte servicii executate.de terți (ex. certificări ISO)

11,091.26

11,091.26

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

643,411.67

643,411.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

2,837,085.33

2,837,085.33

0.00

2.1

Salarii

2,302,175.64

2,302.175.64

0.00

2.2

CAS

15.80%

363,743.75

363,743.75

0.00

2.3

Fond șomaj

0.50%

11,510.88

11,510.88

0.00

2.4

CASS

5.20%

119,713.13

119,713,13

0.00

2.5

Fond accidente șî boli profesionale

. .    0.279%

6,423.07

6,423.07

0.00

2.6

Cota.de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

19,568.49

19,568.49

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe salariale

0.25%

5,755.44

5,755.44

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tîchete de masă)

3,662.43

3.662.43

0?00

2.9

Instruirea personalului

4,532.50

4,532.50

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certifîcări și autorizări

306,900.38

306,900.38

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

0.00

0.00

0,00

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

8,539,330.07

3,277,385.61

-5,261,944,45

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

.24,866.10

24,866.10

...--70:0’0"

8

Alte costuri

1O.5OO.00

10,500.00

A

GOSTURI DE EXPLOATARE (1+2+,...+8)

15,585,682.32

10,323,737.87

/>-S,261,944.45 ’

B

COSTURI FINANCIARE

173,058.53

173;058.53

.       / ZO.OO.1

COSTURI TOTALE (A+B)

15,758,740.85

10,496,796.40

-5,261,944.45

IE

PROFIT

5%

787,937.04

524,839.82

-263,097.22

EH

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+II+III)

16,546,677.90

11,021,636.22

-5,525,041.68

V

CANTITATE TOTALA DE DEȘEURI IN ANUL 2 (TONE)

57,554

57,554

7    57,554

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

287.50

191.50

-96.00

VII

TVA

19%

54.62

36.39

-18.24

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

342.12

227.89

-114.24

T(1) = T(0) + Delta(t)

T(1) - tariful modificat

T(0) -s tariful iriitial Delta(t) •? creșterea de tarif

191.50 lei

  • 191.50 lei

  • 287.50 lei

-96.00 lei/tona

Delta(t) = [Delta(ct) * Delta(ct) x r%l / Q

Delta(ct) -creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri

-5,251,944.45 tei


r% - cota de profit a operatorului 5.00% Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condîțfite concrete în care se prestează 57,554.00 activitatea


Memoriu tehnico-economic justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitatea de COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI SIMILARE - PERSOANE JURIDICE - ANUL 2


6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul urban

TARIF Statie Sortare Boldesti-Scaeni

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul rural TARIF Statie Sortare Boldesti-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile


6,936.01 țorie/an

16.51 iei/tona

6,770.45 tone/an

16.513 Iei/tona

226,334.82 lei/an


Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul urban Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul rural Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si reziduale


21,844.11 tone/an

69.58 Iei/tona

5,767.42 tone/an

69.58 lei/tona

0.00 lei/tona

1,921,210.75 lei/an


Cantitate deșeuri.din grădini si parcuri mixt - zona 2

Cantitate deșeuri din, piețe mixt - zona 2

Cantitate deșeuri din grădini si parcuri - biodegradabile - reziduale -zonă 2

Cantitate deșeuri din piețe - biodegradabile - reziduale - zona 2

Cantitate deșeuri stradale - mixt - zona 2

Tarif Depozit Boldești- Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM


189 tone/an

135 tone/an

1,699 tone/an

485 tone/an 13,728 tone/an 69.58 lei/tona

0.00 lei/tona


Cheltuieli depozitare deșeuri de pe domeniul public - zona 2


1,129,700.88 lei/an


Cantitate deșeuri din piețe mixt - zona 6                                           1 tone/an

Cantitate deșeuri stradale - mixt - zona 6                                          1 tone/an

Tarif Depozit Boldești - Scaeni:-menajere si similare                          69.58 lei/tona

Taxa de depozitare AFM                                                  0.0Q lei/tona


Cheltuieli depozitare deșeuri de pe domeniul public - zona 2


139.16 lei/an


Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor4


3,277,385.61 lei/anFIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI SIMILARE - PERSOANE JURIDICE -                               ANUL 3

Nr. crt.

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

4,669,833.68

4,669,833.68

0.00

1.1

Carburanți și lubrifianțî

1,092,573.99

1,092,573.99

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

36,173.11

36,173.11

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate; combustibil)

166,339.66

166,339.66

0.00

1.4

întreținerea utilajelor sî autovehiculelor

266,792.65

266,792.65

0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

178,158.38

.   178,158.38

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

41,706.86

41,706.86

0.00

1.7

Reparații

84,041.06

84,041.06

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

970,401.58

970,401.58

0.00

1.9

Redeventa**

1,178,593.54

1,178,593.54

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

549.94

549.94

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

11,091.26

11,091.26

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

643,411.67

643,411.67

0.00

2

Costuri cu muncă vie

2,836,932.57

2,836,932.57

0.00

2.1

Salarii

2,302,051.51

2.302,051.51

0.00

2.2

CAS

15.80%

363,724.14

363,724.14

.0.00

2.3

Fond șomaj

0.50%

11,510.26

11,510.26

0.00

2.4

CASS

. 5.20%

119,706.68

119,706.68

0.00

2.5

Fond accidente și boli profesionale

0.279%

6,422.72

6,422.72

.0.00

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

19,567.44

19,567.44

■ 0.00

2.7

Fond de garantare creanțe salariale

0.25%

. .5,755.13

5,755.13

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

3,662.20

3,662.20

0.00

2.9

Instruirea personalului

4,532.50

4,532,50

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certfficări și autorizări

“ 310,263.72

310,263.72

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

0.00

0.00

0.00

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

8,657,418.56

6,877,891.93

-1,779,526.63

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

24,866.10

24,866.10

o.qo

8

Alte costuri

10,500.00

10,500.00

.0.00 Î

A

COȘTURI DE EXPLOATARE (1+2+...3-8)

16,509,814.63

14,730,288.00

-1,779,526163

B

COSTURI FINANCIARE

173,057.73

173.057.73

' 0100)                                                                                                                 ,î

I

COSTURI TOTALE (A+B)

16,682,872.36

14,903,345.73

-1,779,526.63

II

PROFIT

5%

834,143.62

745„167.29

-88,976.33

IEI

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+II+HI)

17,517,015.98

15,648,513.02

-1,868,502.96

V

CANTITATE TOTALA DE DEȘEURI IN ANUL 3 (TONE)

58,015

58,015

58,015

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

301.94

269.73

-32.21

VII

TVA

19%

57.37

51.25

-6.12

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

359.31

320;98

-38;33

T(1) = T(0) + Delta(t)

T(1)-tariful modificat

T(0) - tariful inițial

Delta(t) - creșterea de tarif

269.73 lei

269.73 lei

301.94 lei

-32.21 lei/tona

Delta(t) = [Delta(ct) + Delta(ct) x r%J / Q

Oelta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a _1 7/g g2g g3 modificărilor intervenite în costuri ’    '

r% - cota de profit a operatorului 5.00%

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, determinată de condițiile .concrete în care se prestează 58,015.00 activitatea

Memoriu tehnico-economic justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitatea de COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI SIMILARE - PERSOANE JURIDICE - ANUL 3


6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabîie colectate separat din mediul urban TARIF Sfatie Sortare Boldesfi-Scaeni

Cantitate deșeuri din reciclabîie colectate separat din mediul rural TARIF Stafie Sortare Boldesfi-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabîie


6,701.31 tone/an

16.51 lei/tona

6,824.53 tone/an

16.513 lei/tona

223,352.10 lei/ari


Cantitate de.deșeuîi biodegradabile si reziduale din mediul urban        22,308.68 tone/an

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare                          69.58 lei/tona

Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul rural           5,813.49 tone/an

Tarif Depozit Boldesfi-Scaeni: menajere si similare                         69.58 lei/tona

Taxa de'depozitare AFM                                                   80.00 lei/tona

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si reziduale.          4,206,513,55 lei/an


Cantitate deșeuri din grădini si parcuri mixt - zona 2                             190 tone/an

Cantitate deșeuri din piețe mixt s- zona 2                                        136 tone/an

Cantitate deșeuri din grădini si parcuri - biodegradabile - reziduale -                 tone/an

zona 2                                                                     ’

Cantitate deșeuri din piețe - biodegradabile - reziduale - zona 2                 489 tone/an

Cantitate: deșeuri stradale - mixt - zona 2                                    13,837 tone/an

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare                          69.58 lei/tona

Taxa de depozitare AFM                                                80.00 lei/tona


Cheltuieli depozitare deșeuri de pe domeniul public - zona 2


2,447,727.12 lei/an


Cantitate deșeuri din piețe mixt - zona 6

Cantitate deșeuri stradale - mixt - zona 6

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri de pe domeniul public - zona 2


1 tone/an

1 tone/an

69.58 lei/tona

80.00 lei/toria

299.16 lei/an


Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*


6,877,891.93 lei/ario

j


FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT Șl TRANSFER DEȘEURI SIMILARE - PERSOANE JURIDICE -ANUL 4

Nr. crt

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

4,667,769.19

4,667,769.19

0.00

1.1

Carburanți și lubrîfianți

1,092,542.82

1,092,542.82

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

36,173.11

36,173.11

0,00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

166,339.66

166,339.66

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

266,782.50

266,782.50

0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

178’158.38

178,158.38

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

41,703.39

41,703.39

0.00

1.7

Reparații

84,025.60

84,025.60

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

970,397.53

970,397.53

0.00

1.9

Redeventa**

1,176,593.32

1,176,593.32

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

549.94

549.94

0,00

1.11

Alte servicii executate de terți (ex certificări ISO)

11,091.26

11,091.26

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

643,411.67

643,411.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

2,836,741.52

2,836,741.52

0.00

2,1

Salarii

2,301,896.25

2^301,896.25

0.00

2.2

GAS

15.80%

363,699.61

363,699.61

0.00

2.3.

Fond sorriaj

0.50%

11,509.48

11,509,48

0.00

2.4

CASS

5.20%

119,698.61

119,698.61

0.00

2.5

Fond accidente și boli profesionale

0.279%

6,422.29

6,422.29

0.00

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

19,566.12

19,566.12

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe salariate

0.25%

5,754.74

5,754.74

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

3,661.92

3,661.92

0.00

2.9

Instruirea personalului

4,532.50

4,532.50

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

310,061.53

310,061.53

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

0.00

0.00

0.00

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

8,676,380.62

8,676,380.62

0.00

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

24,866.10

24,866.10

0.00

8

Alte costuri

10,500.00

10,500.00

0.00

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

16,526,318.96

16,526,318.96

0.00

B

COSTURI FINANCIARE

0,00

0.00

0.001

COSTURI TOTALE (A+B)

16,526,318.96

16,526,318.96

0.00

11

PROFIT

5%

826,315.95

826,315.95

0.00

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+ll+lll)

17,352,634.91

17,352,634.91

0.00

CANTITATE TOTALA DE DEȘEURI IN ANUL 4 (TONE)

58,479

58,479

58,479

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

296.73

296.73

0.00

VII

TVA

19%

56.38

56.38

0.00

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

353.11

353.11

0.00

T(1) =T(0) + Delta(t)

296.73 lei

T(1) -tariful modificat

296.73 lei

T(0) - tariful inițial

296.73 lei

Delta(t) -creșterea de tarif

0.00      leî/tona

Deltâ(ț) = [Delta(ct) + Delta(ct) xr%] / Q

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a

n hn loî

modificărilor intervenite în costuri'

w.UU Ici

- cota de profit a operatorului

5.00%

Q - cantitatea programată în unități de măsură specifice, HpfarmiriâtA fta                     în

ar 47Q rin

uCLDI | ț HI JCKQ UG wl Iviți HC UJIJvl Uly <11 vCtl v.Ow. p*ColCflul. activitatea

J<J r*r f • v/yU

Memoriu tehnico-economic justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitatea de

COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI SIMILARE - PERSOANE JURIDICE - ANUL 4


6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciciabiie colectate separat din mediul urban TARIF Stafie Sortare Boldesti-Scaerii

Cantitate deșeuri din reciciabiie colectate separat din mediul rural TARIF Stafie Sortare Boldesti-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciciabiie


7,047.47 tone/an

16.51 lei/tona

6,879.26 tone/an

16.513 lei/tona

229,972.13 lei/an


Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul urban Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul rural

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxai de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si reziduale


22,195.16 torie/an

69.58 lei/tona

5,860.11 torie/ari

69.58 lei/tona

120.00 lei/tona

5,318,717.65 lei/an


Cantitate deșeuri din grădini st parcuri mixt - zona 2

Cantitate deșeuri din piețe mixt - zona 2

Cantitate deșeuri din grădini si parcuri - biodegradabile - reziduale -zona 2

Cantitate deșeuri din piețe - biodegradabile - reziduale - zona 2

Cantitate deșeuri stradale - mixt - zona 2

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM


192 tone/an

137 tone/an

1726 tone/an

493 tone/an 13,948 tone/an 69.58 lei/tona 120.00 lei/tona


Cheltuieli depozitare deșeuri de pe domeniul public - zonă 2


3,127,311.68 lei/an


Cantitate deșeuri din piețe mixt - zona 6

Cantitate deșeuri stradale - mixt - zona 6

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere, si similare Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri de pe domeniul public - zona 2


1 tone/an

1 tone/ări

69.58’ lei/tona

120.00 lei/tona

379.16 lei/an


Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*


8,676,380.62 lei/ari
FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI SIMILARE - PERSOANE JURIDICE -ANUL 5

Nr. crt

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (Eei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

4,676,258.44

4,676,258.44

0.00

1.1

Carburanți și lubrifianți

1.092,464.69

1,092,464.69

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

36,173.11

36,173.11

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

166,339.66

166,339.66

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

266,749.69

266,749.69

0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

178,158.38

178,158.38

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

41,700.01

41,700.01

0.00

1.7

Reparații

82,827.62

82,827.62

0.00

1;8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

982.222.00

982,222.00

0.00

1.9

Redeventa**

1,174,570.40

1,174,570.40

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

549.94

549.94

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

11,091.26

11,091.26

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

643,411.67

643,411.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

2,836,554.45

2,836,554.45

0.00

2.1

Salarii

2,301,744.24

2,301,744.24

0.00

2.2

CAS

„15.80%

363,675.59

363,675.59

0.00

2.3

Fond șomaj

0.50%

. 11,508.72

11,508.72

0.00

2.4

CASS

5.20%

119,690.70

119,690.70

0.00

2.5

Fond accidente și boli profesionale

0.279%

6,421.87

6,421.87

o.oo

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

19,"564.83

19,564.83

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe salariale

0.25%

5754.36

;5,754.36

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

3,661.65

3,661.65

0.00

2.9

Instruirea personalului

4,532.50

4,532.50

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificâri și autorizări

311,254.94

311,254.94

0.00

4

Costuri ou închirierea utilajelor

0.00

0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

0.00

0.00

0.00

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

8,745,491.99

8,745^91.99

0.00

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

24,866.10

24.866.10

0.00

8

Alte costuri

10,500.00

10,500.00

,o;o'o

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

16,604,925.92

16,604,925.92

o.oo

B

COSTURI FINANCIARE

2,450.71

2,450.71

*9.00
I

COSTURI TOTALE (A+B)

16,607,376.63

16,607,376.63

0.00

II

PROFIT

5%

830,368.83

830,368.83

0.00

in

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0;00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (I+II+III)

17,437,745.46

17,437,745.46

0.00

V

CANTITATE TOTALA DE DEȘEURI IN ANUL 5 (TONE)

58,947

58,947

58,947

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

295.82

295.82

0.00

VII

TVA

19%

56.21

56.21

0.00

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

352.03

352.03

0.00

T(1) = T(0) + Delta(t) 295.82 lei

T(1)-tariful modificat 295.82tei

T(0) - tariful inițial .295.82 lei

Deltațt) - creșterea de tarif 0.00

leiftona;


Delta (t) a [Delta(ct) + Dclta(ct) x r%] / Q

Dettațcț) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a            ■

modificărilor intervenite în costuri '    61

r% - cota de profit a operatorului 5.00% Q- cantitatea programată în unități de măsură specifice,

determinată de condițiile concrete în care șe.presțeaza 58,947.00 activitatea


o

J


Memoriu tehnico-economic justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitatea de COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI SIMILARE PERSOANE JURIDICE - ANUL 5


6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediat urban TARIF Stafie Sortare Boldesti-Scaeni

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul rural TARIF Statie Sortare Boldesti-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile


7,103.71 tone/an

16.51 lei/tona

6,934.15 tone/an

16.513 lei/tona

231,807.22 iei/ari


Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul urban Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Cantitate de deșeuri biodegradăbile si reziduale din mediul rural.

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradăbile si reziduale


22,372.27 tone/an

69.58 lei/tona

5,906.87 tone/an

69.58 lei/tona

120.00 lei/tona

5,361,158.95 lei/an


Cantitate deșeuri din grădini si parcuri mixt - zona 2

Cantitate deșeuri din piețe mixt - zona 2

Cantitate deșeuri din grădini sî parcuri - biodegradăbile - reziduale -zona 2

Cantitate deșeuri din piețe - biodegradăbile - reziduale - zona 2

Cantitate deșeuri stradale - mixt - zona 2

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare,

Taxa de depozitare AFM


193 tone/an

138 țorie/an

1,740 tohe/an

497 tone/an 14,059 tone/an 69.58 lei/tona 120.00 lei/tona


Cheltuieli depozitare, deșeuri de pe domeniul public - zona 2


3,152,146.66 Iei/ari


Cantitate deșeuri din piețe mixt - zona 6,

Cantitate deșeuri stradale - mixt - zona 0

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri de pe domeniul public - zona 2


1 tone/an

1 tone/an

69.58 lei/tona 120.00 lei/tona

379.16 lei/an


Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*


8,745,491.99 Jei/an
FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI SIMILARE - PERSOANE JURIDICE -ANUL 6

Nr. crt

Specificație

Fundamentarea anterioară

Propus

Costuri totale anuale (iei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

. 1

Costuri materiale, din care:

4,687,115.71

4,687,115.71

0.00

1.1

Carburanți și Iubrifianți

1,092,964.86

1,092,964.86

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

36,173.11

36,173.11

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

166,339.66

166,339,66

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

266;955.91

266,955.91

0.00

1.5

Materii prime si materiale consumabile

178,158.38

178,158.38

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

41,724.46

41,724.46

0.00

1.7

Reparații

81,751.73

81,751.73

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

988,176.26

988,176.26

0.00

1.9

Redeventa**

1,179,818.47

1,179,818.47

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

549.94

549.94

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

11,091.26

11,091.26

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

643,411.67

643,411.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

2,837,904.60

2,837,904.60

0.00

2.1

Salarii

2,302,841.39

2,302,841.39

.0.00

2.2

CAS

15.80%

363,848,94

363,848.94

0.00

2.3

Fond șomaj

0.50%

11,514.21

11,514.21

0.00

.2.4

CASS

5.20%

119,747.75

119,747.75

0.00

2.5

Fond accidente și boli profesionale

0.279%

6,424.93

.6,424.93

0.00

2,6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

19,574.15

19,574.15

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe salăriale

0.25%

5,757.10

5,757.10

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

3,663.63

3,663.63

0.00

2.9

instruirea personalului

4,532.50

4,532,50

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificâri și autorizări

312,473.22

312,473.22

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere; cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

0.00

0.00

0.00

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

81815,379.01

8,815,379.01

0.00,

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

24,866.10

24,866.10

0,0'0

8

Alte costuri

10,500.00

10,500.00

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

16,688,238.64

16,688,238.64

70’00

B

COSTURI FINANCIARE

3,678.44

3,678.44

îo.oo1

COSTURI TOTALE (A+B)

16,691,917.08

16,691,917.08

0.00

II

PROFIT

5%

834,595.85

834,595.85

0.00

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (1+11+111)

17,526,512.93

17,526,512.93

0.00

V

CANTITATE TOTALA DE DEȘEURI IN ANUL 6 (TONE)

59,416

59,416

59,416

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

294.98

294.98

0.00

Vil

TVA

19%

56.05

56.05

0.00

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

351,03

351.03

0.00

T(1) = T(0) + Delta(t)

294.98 lei

T(1) - tariful. modificat

294.98 lei

T(0) - tariful înitiat

294.98 lei

Delta(t) -creșterea de tarif

.0.00       leî/tona

Delta(t) = [Delta(ct) + Delta(ct) x.r%] / Q

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a modificărilor intervenite în costuri

0.00 lei

r% - cota de profit a operatorului

5.00%

-cantitatea programată în ..unită Ji de măsură specifice, determinată de condijiile concrete în care se prestează activitatea

59,416,00

Memoriu tehnic o-economic justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitatea de COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI SIMILARE - PERSOANE JURIDICE - ANUL 6

6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor’*

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul urban TARIF Statie Sortare. Boidesti-Scaeni

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul rural TARIF Statie Sortare Boldesti-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile

Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul urban Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul rural

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile si reziduale

Cantitate deșeuri din grădini si parcuri mixt- zona 2

Cantitate deșeuri din piețe mixt - zona 2

Cantitate deșeuri din grădini si parcuri - biodegradabile - reziduale -zona 2

Cantitate deșeuri din piețe - biodegradabile - reziduale - zona 2

Cantitate deșeuri stradale - mixt - zona 2

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere .si similare

Taxa de depozitare ĂFM

Cheltuieli depozitare deșeuri de pe domeniul public - zona 2

7,160.45 tone/an

16,51 lei/tona

6,989;54 tone/an

16.513 lei/tona

233,658.74 lei/an


22,550.96 tone/an

69.58 lei/tona

;5,954.05 tone/an

69.58 lei/tona

120.00 lei/tona,

5,403,980.31 lei/an


195 tone/an

139 tone/an

1,754 tone/an

501 tone/an 14,171 tone/an 69.58 lei/tona 120.00 lei/tona


3,177,360.80 lei/an


Cantitate deșeuri din piețe mixt - zona 6                                           1 tone/an

Cantitate deșeuri stradale - mixt - zona 6                                          1 tone/an

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere și similare                          69.58 lei/tona

Taxa de depozitare AFM                                                  120.00 lei/tona

Cheltuieli depozitare deșeuri de pe domeniul public - zona 2


379.16 lei/an


Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*


8,815,379.01 lei/an
FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI SIMILARE - PERSOANE JURIDICE -ANUL 7

Nr. crt.

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

4,693,319.25

4,693,319.25

0.00

1.1

Carburanți șî lubrifianțl

1,093,392.57

1,093,392,57

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

36,173.11

36,173.11

0.00

1,3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă , epurarea apelor uzate, combustibil)

166,339.66

166,339.66

0.00

1.4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

267,128.42

267,128.42

0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

178,158.38

178,158.38

0.00

1.6

Echipament de. lucru și protecția muncii

41,748111

41,748.11

0.00

1.7

Reparații

81,827.63

81,827.63

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

988,352.68

988,352.68

0.00

1.9

Redeventa**

1,185,145.82

1,185,145.82

0.00

1.10

Cheltuieli cu protecția mediului

549.94

549.94

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

11,091.26

11,091.26

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

643,411.67

643,411.67

0.00

2

Costuri cu munca vie

2,839,210.52

2,839,210.52

0.00

2.1

Salarii

2,303,902.60

2,303,902.60

0.00

2.2

CAS

15.80%

. 364,016.61

364,016.61

0.00

2.3

Fond șomaj

0.50%

11,519.51

11,519:51

0.00

2.4

CASS

5.20%

119,802.94

119,802.94

0.00

2.5

Fond accidente și boli profesionale

0.279%

6,427.89

-6,427.89

0.00

2.6

Cota de contribuții pentru concedii și indemnizații

0.85%

19,583.17

19,583.17

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe salariale

0.25%

5.759.76

5,759.76

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

3,665.54

3,665.54

0.00

2.9

Instruirea personalului

4,532.50

4,532.50

0.00

3

Taxe, licențe, acreditări/certificări și autorizări

312,621.89

312,621.89

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajerei cu excepția celor cu regim special și a deșeurilor voluminoase

0.00

0.00

0.00

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

8,885,019.05

8,885,019.05

0.00

7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

24,866.10

24,866.10

O.OJT

8

Alte costuri

10,500.00

10,500.00

0zQ0.

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

16,765,536.80

16,765,536.80

&Q9o

)

B

COSTURI FINANCIARE

3,709.26

3,709.26

0.00

1

COSTURI TOTALE (A+B)

16,769,246.06

16,769,246.06

0.00

II

PROFIT

5%

. 838,462.30

838,462.30

0.00

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (I+II+III)

17,607,708.37

17,607,708.37

O.OQ

V

CANTITATE TOTALA DE DEȘEURI IN ANUL 7 (TONE}

59,888

59,888

59,888

VI

TARIF; EXCLUSIV TVA - IV:V

294.01

294.01

0.00

VII

TVA

19%

55.86

55.86

0.00

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

349.87

349.87

0.00

T(1) = T(0) + Delta(t)

T(1) -tariful modificat

T(0) - tariful inițial Delta(t) - creșterea de tarif

294.01 lei

294.01 lei

294.01 lei

0.00 lei/tofia

Delta(t) = [Delta(ct) + Delta(ct) x r%] / Q

Dclta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmarea o 001 ' modificărilor intervenite in costuri

r% - cota de profit a operatorului 5.00%

Q - cantitatea programată în Unități: de măsură specifice, determinată de condițiile concrete în care se prestează   59,888.00

‘activitatea

Memoriu tehnico-economic justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitatea de COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI SIMILARE - PERSOANE JURIDICE - ANUL 7


6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul urban TARIF Statie Sortare Boldesti-Scaeni

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul rural TARIF Statie Sortare Boldesti-Scaeni

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile


7,217.36 tone/an

16.51 lei/tona

7,045.09 tone/an 16.513 lei/tona 235,515.74 lei/an .


Cantitate de deșeuri biodegradabiie si reziduale din mediul urban Tarif Depozit Boldești- Scaeni: menajere si similare

Cantitate de deșeuri biodegradabiie si reziduale din mediul rural

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxă de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabiie si reziduale


22,730.19 tone/an

69.58 lei/tona

6,001.37 tone/an

69.58 lei/tona

120.00 lei/tona

5,446,928.37 leî/an


Cantitate deșeuri din grădini si parcuri mixt - zona 2                             196 tone/an

Cantitate deșeuri din piețe mixt - zona 2                                        139 tone/an

Cantitate deșeuri din grădini si parcuri - biodegradabiie - reziduale -                 tone/an

zona 2

Cantitate deșeuri din piețe - biodegradabiie,- reziduale - zona 2                 505 fone/an

Cantitate deșeuri stradale - mixt - zona 2                                   14,283 tone/an

tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare                          69.58 lei/tona

Taxa de depozitare AFM                                               120.00 lei/tona


Cheltuieli depozitare deșeuri de pe domeniul public -Zona2


3,202,195.78 lei/an


Cantitate deșeuri din piețe mixt - zona 6.

Cantitate deșeuri stradale - mixt - zona 6

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare Taxa de depozitare AFM


1 tone/an

1 torie/an

69.58 lei/tona 120.00 lei/tona


Cheltuieli depozitare deșeuri de pe domeniul public - zona 2


379.16 lei/an


Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*


8,885,019.05 lei/an
FIȘĂ FUNDAMENTARE PENTRU MODIFICARE TARIF COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI SIMILARE - PERSOANE JURIDICE -ANUL 8


Nr. crt.

Specificație

Fundamentarea anterioara

Propus

Costuri totale anuale (lei/an)

Costuri totale anuale (lei/an)

Total creșteri

1

Costuri materiale, din care:

4,699,520.33

4,699,520.33

0.00

1.1

Carburanți și lubrifiariți

1,093,763.55

1,093,763.55

0.00

1.2

Energie electrică (se vor avea în vedere toți consumatorii)

36,173.11

36,173.11

0.00

1.3

întreținerea bazei de lucru, inclusiv a spațiului de stocare temporară (ex. alimentare cu apă, epurarea apelor uzate, combustibil)

166,339.66

166,339.66

0.00

1,4

întreținerea utilajelor si autovehiculelor

267,273.59

267,273.59

0.00

1.5

Materii prime și materiale consumabile

178,158.38

178,158.38

0.00

1.6

Echipament de lucru și protecția muncii

41,771.81

41,771.81

0.00

1.7

Reparații

81,903.67

81,903.67

0.00

1.8

Amortizarea utilajelor și mijloacelor de transport

988,529.44

988,529.44

0.00

1.9

Redeventa*'

1,190,554.26

1,190,554.26

0.00

1.10

Cheltuieli cu,protecția mediului

549.94

549.94

0.00

1.11

Alte servicii executate de terți (ex. certificări ISO)

11,091.26

11,091.26

0.00

1.12

Alte cheltuieli materiale (ex. costuri cu monitorizarea de mediu)

643,411.67

643,411.67

o:oo

2

Costuri cu munca vie

2,840,518.83

2,840,518.83

0.00

2.1

Salarii

2,304.965.75

2,304,965.75

0.00

2.2

CAS

15.80%

364,184.59

364,184.59

0.00

2.3

Fond șomaj

0.50%

11,524.83

. 11,524.83

0.00

2;4

CASS

5.20%

119,858.22

119,858.22

0.00

2.5

Fond accidente si boli profesionale

0.279%

6,430.85

6,430.85

0.00

2.6

Cota de contribuții pentru concedii si indemnizații

0.85%

19,592.21

19,592.21

0.00

2.7

Fond de garantare creanțe salariale

0.25%

5,762.41

5,762.41

0.00

2.8

Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masă)

3,667.46

3,667.46

0.00

2.9

Instruirea personalului

4,532.50

4,532;50

0.00

3

Taxe, licenței acreditări/certificări și autorizări

312,768.87

312,768.87

0.00

4

Costuri cu închirierea utilajelor

0.00

0.00

0.00

5

Costuri cu stocarea temporara si eliminarea deșeurilor periculoase menajere, cu excepția celor cu regim specialși a deșeurilor voluminoase

0.00

0.00

6

Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

8,955,756.50

8,955,756.50

//■:<o-<>o

:7

Costuri cu asigurarea riscului profesional

24,866.10

24,866.10

8

Alte costuri

10,500.00

10,500.00

■~\"J 0.00

A

COSTURI DE EXPLOATARE (1+2+....+8)

16,843,930.62

16,843,930.62

jț-tfA 0.00B

COSTURI FINANCIARE

1,289.43

1,289.43

0.00

1

COSTURI TOTALE (A+B)

16,845,220.05

16,845,220.05

0.00

II

PROFIT

5%

842,261.00

842,261.00

0.00

III

COTA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

IV

VENITURI OBȚINUTE (l+II+III)

17,687,481.06

17.687.481.06

0;00

v

CANTITATE TOTALA DE DEȘEURI IN ANUL 8 (TONE)

.60,365

60,365

60,365

VI

TARIF, EXCLUSIV TVA - IV:V

293.01

293.01

0.00

VII

TVA .    .

19%

55.67

55.67

0.00

VIII

TARIF, INCLUSIV TVA

348.68

348.68

0.00

T(1) » T(0) + Delta(t)

293.01 lei

T(1)-tariful modificat

293.01 lei

T(0) - tariful inițial

293.01 lei

Del taft) - creșterea de tarif

0.00.      lei/tona

Delta(t) = [Delta(ct) + Delta(ct) x-r%]7 Q

Delta(ct) - creșterea cheltuielilor totale ca urmare a

a nri Ioj

modificărilor intervenite în costuri

U.uU Ici

r% - cota de profit a operatorului

5.00%

Q - cantitatea programată in unități de măsură specifice,

determinată de condițiile concrete în care se prestează

60,365.00

activitatea

Memoriu tehnico-economic justificativ aferent fisei de fundamentare pentru activitatea de COLECTARE, TRANSPORT SI TRANSFER DEȘEURI SIMILARE - PERSOANE JURIDICE - ANUL 8


6 Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*

Cantitate deșeuri .din reciclabile colectate separat din mediul urban         7,274.94 tone/an

TARIF Stație Sortare Boldesti-Scaeni                                         16.51 lei/tona

Cantitate deșeuri din reciclabile colectate separat din mediul rural          7,101.29 tone/an

TARIF Stație Sortare Boldesti-Scaeni                                       16.513 lei/tona

Cheltuieli sortare deșeuri reciclabile                                  237,394.65 iei/an


Cantitate de deșeuri biodegradabile si reziduale din mediul urban         22,911.52 tone/an

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare                          69.58 lei/tona

Cantitate de deșeuri biodegradabile și reziduale din mediul rural            6,049.25 tone/an

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare                           69.58 lei/tona

Taxa de depozitare AFM                                                120.00 leî/tona

Cheltuieli depozitare deșeuri biodegradabile și reziduale          5,490,383.19 lei/an


Cantitate deșeuri din grădini si parcuri mixt - zona 2

Cantitate deșeuri din piețe mixt - zona 2

Cantitate deșeuri din grădini si parcuri - biodegradabile - reziduale -zona 2

Cantitate deșeuri din piețe - biodegradabile - reziduale - zona 2

Cantitate deșeuri stradale - mixt - zona 2

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri de pe domeniul public - zona 2


198 tone/an

140 tone/an

1,782 tone/an

509 tone/an

14.396 tone/an

69.58 lei/tona

120.00 lei/tona

3,227,599.50 Iei/an


Cantitate deșeuri din piețe mixt - zona 6

Cantitate deșeuri:stradale - mixt-zona 6

Tarif Depozit Boldești - Scaeni: menajere si similare

Taxa de depozitare AFM

Cheltuieli depozitare deșeuri de pe domeniul public - zona 2


1 tone/an

1 tone/an

69.58 lei/toria

120.00 lei/tona

379.16 Iei/an


Cheltuieli cu depozitarea deșeurilor*


8,955,756.50 leî/anACT ADIȚIONAL NR.3


La contractul de delegare prin concesiune a .gestiunii.activitatii de colectare,, transport și; transfer a deșeurilor municipale; in zonele :;2-Boldpsti-âcăehi si 6 —Valea Doftanei, nr.1792/13023/13.09.2016                     ș

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE UNiTATI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE PARTENERI ATUL PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR PRAHOVA, cu sediul în Ploiești strada B-dul Republicii nr.. 2-4 Palatul Administrativ, camerele 610-611, județul Prahova, înregistrată Registrul asociațiilor Si fundațiilor de pe lângă judecătoria Ploiești cu numărul 38/15,10.2009, cod, de înregistrare fiscala 26119626, cont RO 92 BTRLRONC 0258910401 deschis la Banca Transilvania Ploiești reprezentată de Toader Bogdan Andrei, având funcția de președinte ADI în numele și, pe seama unităților adm'iriistrativ-teritoriale membre: județul Prahova, Comuna Alunis, Comuna Aricești Rahtivani, Orașul Baicoi, Comuna Barcanesti, Comuna Be'rceni, Comuna Bortea, Orașul Boldesti-Scaiehi, Comuna Biejpi, Comuna -Brazii Comuna Bucov, Comuna Cocorastii Colt, Comuna Cocorastii Mislii, Comuna Cosmicele, Comuna Dumbravesti, Comuna Filipestii de Pădure, Comuna Filipestii de Târg, Comuna. Floresti, Comuna Gorgota, Comuna Lipanesti, Comuna Magureni, Comuna Manesti, Comuna Olari, Comuna Paulestii Municipiul Ploiești, Crasul Plo'pehi, ComUna Poienarii Burchii, Comuna Puchenii Mari, Comuna Scorteni, Comuna Sima, Orașul Stanic, Comuna Stefesti, Comuna-Tinosu, Comuna Tirgsoru Vechi, Comuna Varbiau, Comuna, Vilcanesii, Comuna Valea Doftanei                                                                              ■

Și

Primăria Comunei,Alunis, cu sediul ih Comuna Alunis, sat Alunis nr. 1042, județul Prahova, reprezentată de Bjgiu Iulian Cristian, in calitate de Primar,.

§S ;

Primăria Comunei Aricești Rahtivani, cu sediul in Comuna Aricești! Rahtivani strada Principala, nr, 75 județul Prahova, reprezentată de Cristea Alexandru, in calitate jje- Primar, Și

Primăria Orașului Baîcoi, cu sediul in orașul Baicoi, strada Unirii, nr. 21, județul Prahova ,reprezentată de Constantin Marius, ici calitate de Primar,,

Și

Primăria Comunei Barcanesti, cu sediul, ih Comuna Bârcanesti, .reprezentată de Lupu ValeriUj in calitate de Primar,

■Și                                                                                                                                                                           !

Primăria Comunei Berceni, cu sediul in Comuna Berceni, județul Prahova.reprezentatăde Pândele Gosmina Ramona, in calitate de Primar,

și

Primăria Corn Unei Bertea, cu sediul in Comuna Bertea, județul Prahova .reprezentată de Boghici Aurelian, in calitate.de Primar,                                               î

ȘlPrimăria Orașului Boldesti-Scaieni, cu sediul in Orașul Boldești Scaierii .stradă nr. 2, județul Prahova, reprezentată de Bucuroiu Constantin. in calitate de Primar, Și

Primăria Comunei Blejoi, cu sediul, in Comuna Blejoi, județul Prahova, repre; Dumitru Adrian,Jp calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Brazi, cu sediul in Comuna, Brazi, strada Teilor, nr. 80, județul Prahova, reprezentată de Radu Leonas, id ealitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Bucpv, cu sediul in Comuna Bucov; strada Principala, județul Prahova, reprezentată de Savu Ion, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Cocorastii Colt, cu sediul in Comuna Cocorastii Colț, județul Prahova, reprezentată de Bardaș. Dorii, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Cocorastii Mișlîi, cu sediul in Comuna Cocorastii' Mislii strada: Principala, nr. 23, județul Prahova, reprezentată de Alexandru Daniel, in calitate de Primar, Și

Primăria Comunei Cosminele, cu sediul iri Comuna Cosminete,. județul Prahova,: reprezentată de Anton Cornelia, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Dumbravesti, cu sediul in Comuna Dumbravesti, strada Principala, județul Prahova, reprezentată de State Valentin, în calitate de Primar,

?'

Primăria Comunei Filipestii de Pădure, cu sediul in Comuna Filipestii de Pădure, strada Valea Rea, nr. 344, județul Prahova, reprezentată de Morarescu Costel/in calitate de Primar^ Și

Primăria Comunei Filipestii de Târg, cu sediul in Comuna Filipestii de Țarg, județul Prahova, reprezentată de Manole A'urelia'rii in calitate de'-Primar,

Și1

Primăria Comunei Floresti, cu sediul in Comuna Floresti, strada Principală, nr. 604, județul Prahova, reprezentată de David Eugen Eduărd, in calitate de,Primar,

și

Primăria Comunei Gorgota, cu sediul in Comuna Gorgota, stradă Principală, nr. 70, județul Prahova,.reprezentată de Dumitru lonut Nicolae, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Lipanesti, cu sediul ih Comuna Lipanesti, strada Principala, nr. 47, județul Prahiva .reprezentată de Nicâ Robert Viorel, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei MagurenL cu sediul in Comuna Magureni, strada Principala, județul Prahova, reprezentată de. Gheorghe Iordache,. in calitate de. Primar,                ’

și'                                                                                                                                                                             ■

Primăria Comunei Manesti, cu sediul in Comună Manesti, strada Principală, județul Prahova, reprezentată de Nitoi.Constantin, in calitate de Primar;

Și-

Primăria Comunei Olari, cu sediul in Comuna Olari, strada Principala, județul reprezentată de Voinescu Milica, în calitate de Primar*, Și


Primăria Comunei Paulesti, cu sediul iri Comuna Paulesti, strada Principala, nr. 650, județul Prahova; reprezentată, de Sandii Tudor, in calitate de Primar,

Șî

Primăria Municipiului Ploiești,; cu sediul in Orașul Ploiești, strada Bd. Republicii, nr;2-4, județul Prahova, reprezentată de Cobre Adrian Florin, in calitate de Primar,

Și

Primăria Crasului Plopeni, cu sediul in Orașul Plopeni strada Independentei, ne 12, județul

Prahova, reprezentată de Nita Dragos., in calitate de .Primar,

Ș.î

Primăria Comunei Poienarii Burchii, cu sediul in Comuna Poienii Burchii, strada Principală, județul Prahova;reprezențătă de NedelcU Daniel, in calitate de Primar, și

Primăria Comunei Puchenii Mări, cu sediul in Comuna Puchenii Mari, , județul Prahova, reprezentată de Negoi Constantin, in calitate de Primar, și

Primăria Comunei Scorteni, cu sediul în Comuna Scorteni; județul Prahova, reprezentată1 de Neacsu Mihai, in calitate dăPrimar,                                          !

Și

Primăria Comunei Sirna, cu sediul jn Comuna Sima;, județul Prahova, reprezentată de Sandu Vâlerica, in calitate de Primar,

Și

Primăria Orașului Șlariic, cu sediul in Orașul Slanic, Strada Progresului, nr. 4, județul

Prahova, reprezentată de Moraru Remus, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Stefești, cu sediul iri, Comuna Stefesti, strada Principala,, județul Prahova, reprezentată de Tabaras Vasile, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Tino.su, cu sediul in Comună Tinosu, strada Principala, nr. 3'47, județul

Prahova, reprezentată de Andrei iulian Gabriel, in calitate de Primar,

Și

Primăria Comunei Tirgsoru Vechi, cu sediul in Comuna: Țîrgsoru Vechi, strada Principala, nr. 753B, județul Prahova, reprezentată de Dragan Nicolae, in calitate de Primar, Și

Primăria Comunei Varbilau, cu sediul in Comuna Varbilau, strada 'Principala; județul Prahova, reprezentată de lonita Ion, in calitate-de Primar,

Și

Primăria Comunei Vilcanesti, cu sediul in Comuna Vilcaheșțî; stradă Principala, județul Prahova, reprezentată de Manole Adrian, în calitate de Primar,                    '

Și


Primăria Comunei Valea Doftaneij cu sediul in Comuna Valea Doftânei in județul Pr< reprezentată de Lucian Vileford Cosțea in calitate de Primar, (aceste unități administrativ-teritoriale având împreună calitatea de delegatar), denumită cele ceiirmează „Delegatar’-, pe de o parte,

Și

Societatea S.C ROSAL GRUP S.A, cu sediul în București, Ștr. Labirint, nr. 84, Camera 1, Sector 3, înmatriculată la Oficiul! Registrului Comerțului: de pe lângă tribunalul București cu numărul 346/8222/1'994, cod unic de înregistrare 6089555 AF:RO, cont R018RNCB0079002647060001, deschis la BCR, Agenția Titan, reprezentată de Bogdan Niculeșcu, în calitate de împuternicit, denumită în cele ce urmează „Delegat", pe de; altă parte,                                                                                              !

Denumite în continuare împreuna „Părțile? și separat „Partea",

Avand'in vedere:

  • - Solicitarea delegatului cu nr 538/1181 din 04.07.2017 de modificare a ta rifelbr.fi se lor de fundamentare

  • - 0.U.G pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu prin OUG;48/2017,

Părțile au convenit încheierea prezentului Act Adițional Ja Contractul de> delegare a. gestiunii serviciului de salubrizare! respectiv a activităților de colectare; si transport deșeuri municipale conform termenilor și condițiilor stipulate în cele ce urmează:

Art.1 Ca urmare a aprobării modificării tarifelor, tabelul de lâ ărt.10 alin.Uit. a se modifica, si va avea următorul conținut:

Anul

Anul 1

Anul 2

Anul;3

Anul 4

Anul5

Anul 6

Anul 7

Anul 8

Utilizatori casnici urban (lei/locuitor/an)

62.93

63.42

90.01

100.45

101.31

100.68

1,00.33

99.82

Utilizatori casnici urban (leî/iocuitor/luha)

5.24

5.29

7.50

-8.37

8.44

8.39

8.36

8.32

Utilizatori casnici rural (lei/locuitor/an)

40.24

40/15

52.91 .

57.27

57.28

58.721

5.9.87

61.21

Utilizatori casnici ru ra î (I e i/l oc u ito r/l u ri a)

3.35

3.35

4.41

4.77

4;77

4.89 •; •

4.99

5.10

Utilizatori non-casnici (lei/tona)

196.83

191,50

269.73

296,73

295.82

29,4.98

294.01

293.01

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

Prezentul Act Adițional este încheiat in limba romana, azi 10.07.2017, in doua exempia originale.


Pentru DELEGATAR


PENTRU. DELEGATPentru DELEGATAR


Președintele ÂDI,


Toader Bogdan Andrei


Primăria Comunei Alunis,


Bigiu Iulian Cristian


Primăria Comunei Aricestii Rahtivani,

Cristea Alexandru


Primăria Orașului Baicoi,


Constantin Marius

Primăria Comunei Barcanesti,

Lupu Valeriu


Primăria Comunei Berceni,


Pândele Cosmica Ramona


Primăria Comunei Bertea,


Boghici Aurelian

Primăria Orașului Boldesti-Scaieni,,


Bucuroiu Constantin

Primăria Comunei Blejoi,

Dumitru Adrian


Primăria Comunei Brazi,

Radu Leonas


DELEGAT


Delegat,


Bogdan Niculescu


Primăria Comunei Bucov,

Savu Ion

Primăria Comunei Coco răstii Colt

Bardas Doru

Primăria Comunei Cocorastii Misiri,

Alexandru Daniel

Primăria Comunei Cosminele,

Anton Corneliu

Primăria Comunei Dumbravesți;

State Valentin

Primăria Comunei Filipestii de Pădure,

Morarescu Costel

Primăria Comunei Filipestii de Târg,

Manole Aurelian

Primăria Comunei Floresti,

David Eugen Eduard

Primăria Comunei Gorgota,

Dumitru lonut Nicolae

Primăria. Comunei. Lipanesti,.

Nîca Robert Vîorel

Primăria Comunei Magureni,

Gheorghe lordache

Primăria Comunei Manesti,


Nftoi Constantin

Primăria Comunei Olari,

Vqînescu Mitica

Primăria Comunei Paulesti,

Sandu Tudor

Primăria Municipiului Ploiești,

Dobre Adrian Florin

Primăria Orașului Plopeni,

Nita Dragos

Primăria Comunei Poienarii Burchii,

Nedelcu Daniel.

Primăria Comunei PucherHi Mari,

Negoi Constantin

Primăria Comunei Scorteni,

Neacsu Miha.i

Primăria Comunei Sirna,

Sandu Valerica

Primăria Orașului Slanic,

Moraru Remus

Primăria Comunei Stefesti,

Tabaras Vasile

Primăria Comunei Tinosu,

Andrei Iulian Ga briei

Primăria Comunei Țirgsoru Vechi,

Dragan Nîcolae

Primăria Comunei Varbiau^

lonita Ion

Primăria Comunei Vilcanesti,

Manole Adriani

Primăria Comunei Valea Doftanei,

Costea Lucian Viieford
Referițoi’                         Generale a Aviației petitrii. Asociații Implicați din -zona

2r6: BbldesfUScaeni ;si Valea.; Doftanei^ in data de 10 iulie 2017 care; $Ș va dcsfasura: la sediul Gqnsiiidlui JudeteanPrahova^ B-dul Repțiblidî i,;nr, 2-4? Ploiești, SMlâ de 2:00 locuri, va-infonnam. ■:da a.fâsXmadifÎGata.-ora-la carele va desfasuraaceasta pentru 14:30 cu urmatpMca. pXțiinerd'efzi;

Ordineadezi:

1. ApbblWe modificare tarife: de operare practicate de catre; S.£L, ROSALGRUP S.A.j aferente contractului atribuit pentr2+6^ol;deșți-ăca£ni si VâlCa,î)pfțan<i j nr. 1792/13023 din t3;Q^2®jl conform noilor prevederi legale de modificare a OUG 196/2005prin OUG 48/2017,

I* Aprobate Act Adițional hr. 3 la contractul de delegare â gestiunii Serviciului nr, 1792/13023 din 13.09.2016, ce modifica prevederile artlO alin(l), iita), conform aaeuWKtâtasâiț,

3. Diverse.

1I.A.T implicat. Va UetiM mandat pentru aprobarea :celor menționate marsus;

Mandatul trebuie sa contiiia: -Aprobarea modificării tarifelor si Semnarea Actului Adițional

007.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind împuternicirea Primarului Municipiului Ploiești sa semneze Actul adițional nr. 3 la Contractul nr. 1792/13.09.2016 incheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. si aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separata si transport separat al deșeurilor municipale prin excluderea cuantumului taxei de mediu conform Ordonanței de Urgență a Guvenului nr. 48/2017

Dat.: ./P-       Zg