Hotărârea nr. 210/2017

Hotãrârea nr. 210 privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2017 la 01 iulie 2018 a Regulamentului privind amplasarea şi funcţionarea spaţiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Ploieşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 80/25 februarie 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 210

privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2018 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Ștefan Dănescu, George Botez, Marilena Stanciu, Marius Mateescu, Bogdan Hodorog, Robert Ionuț Vîscan, Sorin Văduva, Sanda Drăgulea, Iulian Bolocan, Claudia Sălceanu și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu și al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană , prin care se propune aprobarea modificării termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2017 la 01 iulie 2018, a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016;

Având în vedere Raportul Comisiei de Specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 21.06.2017 și al Comisiei de Specialitate nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură din data de 21.06.2017;

Ținând cont de Procesul Verbal din data de 09.06.2017 al Comisiei de Specialitate nr. 4 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură și de Procesul Verbal din data de 14.06.2017 al Comisiei de Specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25.02.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 446/21.12.2016, referitoare la modificarea termenului de intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2017 la 1 iulie 2017, a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25.02.2016;

A

In conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1), lit. h) și art. 11, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2017 la 01 iulie 2018, a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016.

Art.2. Aprobă ca termenul de aplicare a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, să fie de 10 ani, de la data intrării în vigoare.

Art.3. Aprobă abrogarea prevederilor subcapitolului III.2.1 - „ REGULI DE AMPLASARE PENTRU COMERȚ DE ÎNTÂMPINARE - TERASE SEZONIERE” care cuprinde articolele de la nr. 11 la 18, inclusiv din Regulamentul privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016.

Art.4. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 446/25.12.2016 și Hotărârii Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, rămân neschimbate .

Art.5. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Public Finanțe Locale și Poliția Locala Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU
RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2017 la 01 iulie 2018, a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are atribuții privind administrarea domeniului public si privat al municipiului și hotărăște cu privire la modul de valorificare a acestuia.

Ca urmare a reglementării comerțului stradal, prin îmbunătățirea serviciilor către populație și a imaginii urbanistice din Municipiul Ploiești s-a emis Hotărârea nr. 80/25.02.2016, prin care a fost aprobat Regulamentul privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu, pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, cu termen de intrare în vigoare de la 01.01.2017.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 446/21.12.2016, s-a aprobat modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 ianuarie 2017 la 01 iulie 2017, a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești.

Având în vedere că până la data inițierii și emiterii prezentului pro^etț^Egtamre, nu a fost stabilită modalitatea de implementare a Regulamentului în seiwl^îțep^arțmlui spațiilor comerciale tip, s-a propus decalarea termenului de aplfet& a» Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 80 din 25.02.2016 demî 01^)7,la 01.07.2018.                                   ’

Există două posibilități:

 • A)   Executant - Municipiul Ploiești printr-una din direcțiile/ sociM^'țrle din aparatul propriu;

 • B)   Executant - operatorii economici ce iși desfasoară activitatea pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești.

In primul caz, există o serie de avantaje, printre care amintim:

 • -  Executantul acestor construcții provizorii le confecționează, păstrând aceleași dimensiuni, pe tip de construcție;

 • -  In cazul neindephnini sarcinilor contractuale, de către operatorii economici, eliberarea spațiilor respective, se poate face în maxim 24 ore fără alte formalități;

 • -  Subinchirierea spațiilor nu va fi posibilă;

 • -  înstrăinarea activității poate fi controlată;

 • -  Pe lângă chiria aferentă terenului, se poate constitui venit anual la bugetul local și prin închirierea acestor construcții provizorii executate de Municipiul Ploiești.

De asemenea, exista si o serie de dezavantaje:

 • -  Riscul crescut ca mulți operatori economici, să renunțe la activitățile desfășurate, până la momentul actual, datorită efortului financiar crescut, ca urmare a eventualelor plăți privind chiria spațiilor respective;

 • -  Termene prelungite, privind procedurile de achiziție servicii (proiectare, execuție, autorizări, alimentare cu energie electrica, etc.).

A

In ședința Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, din data de 09.06.2017, comisia a stabilit următoarele:

„Se avizează procedura privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică, amenajate în Municipiul Ploiești, cu excepția Parcului Tineretului de la Sala Sportului Ploiești, cu modificările aprobate de Comisia 4. Termenul de aplicare a Regulamentului este de 10 ani de la data adoptării.Prezentul proces verbal se va înainta Direcției Patrimoniu pentru inițierea în regim de urgentă ( 3 zile ) a unui proiect de hotărâre privind aprobarea prezentei proceduri și abrogarea dispozițiilor cu același obiect privind Regulamentul de Comerț, aprobat prin HCL 80/2016, precum si prorogarea intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local nr. 80/ 25 februarie 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 446/21.12.2016, cu încă un an”.

Ulterior, proiectul de hotărâre a fost analizat in ședința din data de 14.06.2017 a Comisiei de Specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești care a acordat aviz favorabil.

Având în vedere că prin prezentul Proiect de hotărâre a Consiliului Local se propune si abrogarea prevederilor subcapitolului III.2.1 - „ REGULI DE AMPLASARE PENTRU COMERȚ DE ÎNTÂMPINARE - TERASE SEZONIERE”, respectiv de la art. 11 la art.18 inclusiv, al Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, conform procesului verbal din data de 21.06.2017 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local, Procedura privind organizarea si funcționarea teraselor de vara cu profil de alimentație publica amenajate in Municipiul Ploiești ( cu excepția Parcului Tineretului de la Sala Sporturilor), astfel cum a fost modificată, va fi supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, printr-un alt proiect de Hotarare a Consiliului Local,

r > I

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, / Carmen Daniela cur

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ / ARHITECT ȘEF Cristina HertiaVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SERVICIUL JURIDIC CONTENCIOS, CONTRACTE SEF SERVICIU,

Adrian Eduard Androneîntocmit:

Monica Antone

George Panait

Cristina Denisa Trofin i Gabriela Daniela Filio^J^_Ț

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE


privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2017 la 01 iulie 2018 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 80/25 februarie 2016

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are atribuții privind administrarea domeniului public și privat al Municipiului și hotărăște cu privire la modul de valorificare a acestuia.


Având în vedere că în ultimii ani, au fost foarte multe solicitări pentru amplasarea pe domeniul public al Municipiului Ploiești, a construcțiilor cu caracter provizoriu, pentru desfășurarea activităților de tip comercial, acestea au fost amplasate aleatoriu, fapt ce a dus la deteriorarea imaginii urbanistice a mai multor zone ale Municipiului Ploiești.

Piețele din Municipiul Ploiești și zonele adiacente acestora au fost amenajate și modernizate în baza unor autorizații de construcții, pentru a avea o igienizare cât mai bună a zonelor respective și implicit pentru a avea un aspect urbanistic corespunzător unor norme europene.

Ca urmare a reglementării comerțului stradal, prin îmbunătățirea serviciilor către populație și a imaginii urbanistice din municipiul Ploiești s-a emis Hotărârea nr. 80/25.02.2016 prin care a fost aprobat Regulamentul privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești

Prin Hotărârea nr. 446/21.12.2016 s-a aprobat modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 ianuarie 2017 la 01 iulie 2017 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești.

Urbanism a adus în prin plan doua situații cu care municipalitatea se confruntă din lipsa unei hotărâri


în Expunerea de motive ce a stat la baza inițierii și emiterii Hotărârii nr. 446/2016, Comisia de în ceea ce privește realizarea construcțiilor, echipamentelor și a diverselor tipuri de mobilier cu caracter provizoriu:

 • 1.  Executant - Municipiul Ploiești printr-una din direcțiile/ societățile din aparatul propriu;

 • 2.  Executant - operatorii economici ce își desfășoară activitatea pe terenurile ce aparțin

  domeniului public și privat al municipiului Ploiești.


Ca urmare a solicitării membrilor Comisiei de Specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, s-a transmis spre analiza, Comisiei nr. 4 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, Raportul de specialitate la Proiectul de hotarare referitor la realizarea construcțiilor, echipamentelor și a diverselor tipuri de mobilier cu caracter provizoriu, pentru desfășurarea activităților de tip comercial, amplasate pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești.

Urmare analizării raportului de specialitate la Proiectul sus menționat, Comisia a avizat procedura privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică, amenajate în Municipiul Ploiești, cu excepția Parcului Tineretului Ploiești, cu modificările aprobate de Comisia 4 si a stabilit termenul de aplicare a Regulamentului la 10 ani de la data adoptării.

Totodată, a stabilit inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii și abrogarea dispozițiilor cu același obiect din Regulamentul de Comerț, aprobat prin HCL 80/2016, precum si

____ prelungirea cu un an a termenului de implementare a Regulamentului aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016.                                        |      '?■ :'Xi>

Având in vedere cele de mai sus, supunem aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Proiectul de hotarare referitor la realizarea construcțiilor, echipamentelor și a diyerfs^lor fipu^de mobilier cu caracter provizoriu, pentru desfășurarea activităților de tip comercial, amplasate pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești.„ONTRACTE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

- - - ■ ~ — . . - . ~ ... — .. — ~


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, ComeEt^â^ Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL încheiat astazi 14.06.2017

Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog Bogdan.

La ședința au participat reprezentanții Direcției Gestiune Patrimoniu

SECȚIUNEA A - PROIECTE DE HOTARARE

|    1. Proiect de hotarare privind privind modificarea termenului de intrare

I       în vigoare de Ia 01 iulie 2017 la 01 iulie 2018 a Regulamentului privind

amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

a > D          * fi

Danescu Ștefan

/

\

Stanciu Marilena

\

\

,y\      /

' Vîscan Robert

\

\

Dragulea Sanda

\

\

Mateescu Marius

\

\

Văduvă Sorin

\

\

Hodorog Bogdan

A

\

\

Rezultat

\

\

2 Privind modificarea pozițiilor 104, 110, 1057 și 1058 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. George Coșbuc nr. 14, str. Gheorghe Doja nr. 201, str. Pictor Negulici, nr. 7 ) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești


i


■ Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, J Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale:PROCES VERBAL DE ȘEDINȚĂ

COMISIA 4

09.06.2017, ora 10.00■ii—jj

01. Solicitare: analizarea documentației privind reînnoirea pentru anul 2017 a convențiilor încheiate pentru folosința temporara a terenurilor ce aparțin domeniului public si privat al municipiului Ploiești, pentru S.C Geomike S.R.L si S.C. Ceas Chei Plus V.H. S.R.L;

Totodată aducem la cunoștința Comisiei nr. 4 următoarele:

Comisia nr. 2 in ședința din 24.05.2017, conform procesului verbal a emis aviz favorabil pana la 30.06.2017 cu condiția achitării debitelor.

Conform adresei nr. 338/29.05.2017, transmisa de către Direcția de Gestiune Patrimoniu, _societatile S.C Geomike S.RL si S.C. Ceas Chei Plus V.H. S.RL nu figurează cu debite in evidentele municipiului Ploiești.

>:^£.:Z=’—

ilc-l


O^/^SoficÎtai^: mitiereaproiectuhride'Ho^S'e^de Bonriliu'Local, privintTa^ stradal al municipiului Ploiești.

J ■      Solicitant:.    DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA -

SERVICIUL CADASTRU SI GIS;

______ a                    *      y____fi ____y /

'L

<q_ t^STcTTLLc’

x,

/I <

Robert Vascan
Iulian Bolocan


George Botez


Mateescu Marius


i

Ah

r

J--------------


Ștefan Danescu


Sorin Văduvă


Salceanu Claudia
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI PENTRU ORGANIZARE SI DEZVOLTARE URBANISTICA, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERA, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE SI

DE ARHITECTURA

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2017 la 01 iulie 2018 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016 si a emis:Data:     ‘


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2017 la 01 iulie 2018 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016 si a emis:PREȘEDINTE^

Dănescu Slffan


SECRETAR,

s''               '

Stanciu Marilena