Hotărârea nr. 21/2017

Hotãrârea nr. 21 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul şcolar 2016-2017

ROMÂNIA


JUDEȚE L PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 21


privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Dinu Andrei și Sorescu Florina Alina, precum și Raportul de specialitate al Direcției Comunicare, Relații Publice, prin care se propune repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești;

având în vedere solicitările unităților de învățământ cu profil profesional și tehnic;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 7.02.2017;

luând act de Hotărârea de Consiliu Local nr. 1/2017 privind încetarea mandatului domnului consilier Neagu Florin Daniel, Hotărârea de Consiliu Local nr. 2/2017 privind încetarea mandatului domnului consilier Ursu Răzvan Ion si Hotărârea Consiliului Local

5

nr. 16/2017 privind încetarea mandatului domnului consilier Tudor Eduard Emilian;

în conformitate cu art. 96, alin. (2) din Legii Educației Naționale nr. 1/2011 modificată și completată prin Ordonanța de Urgență nr. 81/2016;

în baza art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

conform art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006,

în conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, capitolul III, art. 61, alin. (1), (2), secțiunea a 2-a, art. 96, alin. (5),

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017, conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3 începând cu data prezentei, Hotărârea de Consiliu Local nr. 200/2016, modificată și completată, își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2017

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Conslțijî al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisii Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preunivers stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017

Consiliului de Administrație si Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității au un rol important în organizarea procesului instructiv-educativ, dar și în funcționarea unităților de învățământ preuniversitar. Prezența consilierului local în aceste comisii se justifică prin statutul de interfață între autoritatea locală și școală, ca entitate educațională.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 200/2016, au fost repartizați reprezentanții Consilului Local în Consiliile de Administrație și în Comisia pentru Evaluarea și asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Ploiești.

în urma adreselor primite din partea unităților de învățământ și anume: Colegiul “Spiru Haret”, Colegiul Tehnic “Elie Radu”, Colegiul Tehnic “Lazăr Edeleanu”, Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu”, Liceul Tehnologic de Transporturi, Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”, Liceul Tehnologic “1 Mai”, Liceul “Ludovic Mrazek”, Liceul Tehnologic “Victor Slăvescu”, Liceul Tehnologic de Servicii “Sfântul Apostol Andrei”, prin care, conform art. 96, alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 81/2016, privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011, este necesar a se modifica componența Consiliului de Administrație al unităților școlare cu învățământ profesional și tehnic, și anume, prin diminuarea numărului de reprezentanți ai Consiliului Local Ploiești.

Având in vedere cele prezentate mai sus, se vor desemna doi reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale fiecărei unități de învățământ menționate.

Respectând aplicarea actelor normative în vigoare, propunem proiectul de


Marilena Stanciu L


Dinu Marius AndreDirecția Comunicare, Relații Publice Compartiment Organizare Evenimente


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017

Consiliul de Administrație al unității de învățământ preuniversitar își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările Legii educației naționale nr. 1/2011.

In unitățile de învățământ de stat consiliul de administrație este organ de conducere și este constituit din 7, 9 sau 13 membri astfel:

 • a) în cazul unităților de învățământ de nivel gimnazial cu un singur rând de clase, consiliul de administrație este format din 7 membri cu următoarea componență: 3 cadre didactice inclusiv directorul, 2 reprezentanți ai părinților, un reprezentant al primarului, un reprezentant al consiliului local. Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și pentru învățământul preșcolar și primar;

 • b) în cazul în care consiliul de administrație este format din 9 membri, dintre aceștia 4 sunt cadre didactice, 2 reprezentanți ai părinților, un reprezentant al primarului și 2 reprezentanți al consiliului local. Directorul și directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățămînt respectivă;

 • c) în cazul în care consiliul de administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, 3 reprezentanți ai părinților, un reprezentant al primarului și 3 reprezentanți al consiliului local. Directorul și directorul adjunct sunt membri de drept ai consiliului de administrație din cota aferentă cadrelor didactice din unitatea de învățămînt respectivă;

Potrivit art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4.619/22.09.2014, unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, denumite în continuare unități de învățământ, sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și, după caz, de directori adjuncți. In exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu consiliul reprezentativ al părinților și cu autoritățile administrației publice locale.

în învățământul particular si confesional, în componența conșiliului^deA^ administrație sunt incluși și reprezentanți ai fondatorilor. Conducerea consiliulugde i j administrație este asigurată de persoana desemnată de fondatori. în învățământul general obligatoriu, consiliul de administrație cupri^de^E^un^y reprezentant al consiliului local.

Atribuțiile Consiliului de Administrație sunt:

 • a) adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ;

 • b) aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de învățământ;

 • c) aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea consiliului profesoral;

 • d) stabilește poziția școlii în relațiile cu terți;

 • e) organizează concursul de ocupare a funcțiilor de director și de director adjunct;

 • f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema de personal nedidactic;

 • g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea consiliului profesoral;

 • h) sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

 • i) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor;

 • j) aprobă orarul unității de învățământ;

 • k) își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, alături de director;

 • l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, respectiv ale Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Consiliul de administrație se întrunește lunar, precum și ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia și este legal constituit în prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi. Consiliul de administrație este convocat și la solicitarea a 2/3 din membrii consiliului elevilor, sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al parinților/asociației de părinți.

Hotărârile consiliului de administrație se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității își desfășoară activitatea în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu completări și modificări prin Legea 87/2006.

La nivelul fiecărei organizații furnizoare de educație din România se înființează comisia pentru evaluarea și asigurarea calității.


Organizația furnizoare de educație elaborează și adoptă propri propriul regulament de funcționare a comisiei pentru evaluarea gi'^âs calității.

'W             v. ?z'

Conducătorul organizației este direct responsabil de calitatea^%du&ațieU furnizate. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității este formată din 3-9 membri. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizației sau de un coordonator desemnat de acesta.

Componența comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile din învățământul preuniversitar cuprinde, în număr relativ egal:

 • a) reprezentanți ai corpului profesoral;

 • b) reprezentanți ai părinților, în cazul învățământului preșcolar, primar sau gimnazial ori ai elevilor, în cazul învățământului profesional, liceal și postliceal;

 • c)  reprezentanți ai consiliului local.

Membrii comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității nu pot îndeplini funcții de conducere în instituția respectivă, cu excepția persoanei care asigură conducerea ei operativă.

Atribuțiile comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității sunt:

 • a) elaborează și coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație,

 • b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația respectivă. Raportul este adus la cunoștință tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare și este pus la dispoziție evaluatorului extern;

 • c)   elaborează propuneri   de îmbunătățire   a calității educației;

 • d) cooperează cu agenția română specializată pentru asigurarea calității, cu alte agenții și organisme abilitate sau instituții similare din țară ori din străinătate, potrivit legii.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 200/2016, au fost repartizați reprezentanții Consilului Local în Consiliile de Administrație și în Comisia pentru Evaluarea și asigurarea Calității în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Ploiești.

în conformitate cu art. 96, alin. (2) din Legii Educației Naționale nr. 1/2011 modificată și completată prin Ordonanța de Urgență nr. 81/2016, în unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic, in cazul consiliului de administrație format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai consiliului local, un reprezentant al părinților și 3 reprezentanți ai opreratorilor economici parteneri.

în urma solicitărilor primite de la unitățile de învățământ și anunțe: Colegiul “Spiru Haret”, Colegiul Tehnic “Elie Radu”, Colegiul Tehnic “Lazăr Edeleamo Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, Colegiul Tehnic “Toma N. Socolescu”, Liceul Tehnologic de Transporturi, Liceul Tehnologic “Anghel Saligny’7 Liceul^% Tehnologic “1 Mai”, Liceul “Ludovic Mrazek”, Liceul TehnologiM^Vî^ț^^5^ Slăvescu”, Liceul Tehnologic de Servicii “Sfântul Apostol Andrei”, este necesară modificarea componenței Consiliului de Administrație, prin numirea a doi reprezentanți ai Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Direcția Comunicare, Relații Publice

Alina Mihaela lștrătescu

Avizat,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice -

Contracte Director Executiv, Ene Roland Doi/ihn

Întocmit,

Consilier >

Danila Stei

Anexa 1 la HCL nr.

TABEL CU REPARTIZAREA COSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016 - 2017

1

COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE" :

Gh. Doja nr. 98, tel. 0244-522340

Dinu Marius, Dănescu Ștefan, Sirbu . . Gheorghe

2

COLEGIUL NATIONAL "M1HAI VITEAZUL"

B-dui Independentei nr. 8, tel. 0244.595952

Botez George Sorin, Stanciu Marilena, Hodorog Bogdan

3

COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA"

Trei Ierarhi nr.10, tel. 0244.525753

Mateescu Marius, Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa

4

COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU"

Nalbei nr. 3, tel. 0244.599540

Stanciu Marilena, Bolocan Iulian, Cosma Mărci an

5

COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET"

Nicolae lo.rga nr. 7, tel. 0244.51968.8

Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Drăgușin Paulica

6

LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.525786

Botez George Sorin, Băzăvan Larisa, Văduva Sorin

7

.       COLEGIUL "SPIRU HARET"

Constructorilor nr. 8,tel. 0244.512161

Văduva Sorin, Dragulea Sanda

8

COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU"

Sos.Vestului nr. 22, tel. 0244.528269

Stanciu Marilena, Enache Cristina

9.

' COLEGIUL TEHNIC "LAZAR EDELEANU"

B-dul Petrolului nr. 14, tel 0244:573182

Vîscari Robert, Văduva Sorin

10

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

Rudului nr. 24, tel. 0244.542341

Palaș-Alexandru Paul, Sorescu Alina

11

COLEGIUL TEHNIC "TOMA N. SOCOLESCU "

Gh, Gr. Cantacuzino nr. 328, tel . 0244.552251

Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

Văleni nr. 144, tel. 0244.543641

Dragulea Sanda, Cosma Marcian

13

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY” .

Mi hai Bravu nr. 249, tel. 0244:523541

. Mateescu Marius, Sîrbu S.i.mion Gheorghe

14

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI"

Petrolului nr. 16, tel. 0244.571648

Dragulea Sanda, Viscan Robert

15

LICEUL TEHNOLOGIC "LUDOVIC MRAZEK"

Mihai Bravu nr. 241,'tel. 0244.518710

Sîrbu Simion Gheorghe, Mateescu Marius

16

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU"

Teleajen nr. 11, tel. 0244.578259

Palaș-Alexandru Paul, Drăgușin Paulica

17

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFANȚUL APOSTOL ANDREI"

. Deditel nr. 4, tel. 0244.531041 =

Stanciu Marilena, Bolocan,Iulian

18

ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STANIAN"

Bobalna nr. 76, tel. 0244.525865

Popa Gheorghe, Vîscan Robert, Neagu Puiu Daniel

19

ȘCOALA GIMNAZIALA "TOMĂ CARAGIU"

Minerva nr. 4, tel. 0244.555460.

Drăgușin Paulica; Stănciu Marilena, Staicu Zoia

20

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA"

Elena Doamna nr. 25, tel. 0244.544570

Bolocan Iulian, Tudor Aurelian,

21

ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU"

- Nucilor nr. 39, tel. 0244.521286    ' .

Minea Gabriel, Sîrbu Simion Gheorghe, Tudor Aurelian         :

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"

Laurilor nr. 2A, tel. 0244.567036

Hodorog Bogdan, Cosma Marcian, Tudor Aurelian

23 _

ȘCOALA GIMNAZIALA "RARESVODĂ"

Vornicul Bold cir nr. 3, tel. 0244,575021

Andrei-Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe

24

SCOALAGIMNAZIALA "GEORGE COSBUC"

Alexandru lapusneanu nr. 17, tel. 0244.513891

Neagu Puiu Daniel, Andrei Gheorghe

25

SCOALAGIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU"

Popa Farcas nr. .23, tel. 0244.524556

Neagu Puiu Daniel, Drăgușin Paulica, Stanciu Marilena

26

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFÂNTUL VAS1LE"

Republicii nr.145, 0244.595954

Sîrbu Simion Gheorghe, Botez George Sorin, Dragulea Sanda

27 .

ȘCOALA GIMNAZIALA "'Ml HAI EMINESCU"

B-dul București nr. 25A, tel. 0244.577588

Vîscan Robert, Neagu Puiu Daniel, Hodorog Bogdan

28

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANTON PANN"

Luminișului nr. 8, tel. 0244.525788

Sîrbu Gheorghe, Văduva Sorin

29

ȘCOALA GIMNAZIALA "1OAN GRIGORESCU"

. izvoare nr. 81, tel. 0244.572676

Stanciu Marilena, Hodorog Bogdan ,

30

SCOALAGIMNAZIALA "SFANTAVINERI"

Poștei nr. 19, tel. 0244.510162

Minea Gabriel, Tudor Aurelian, Danescu Ștefan

31

ȘCOALĂ GIMNAZIALA "ANDREI MURESANU"

Trotus nr. 4, tel. 0244.532460

' Popa Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul

32

ȘCOALA GIMNAZIALA „H.M.BERTHELOT"

Arinului nr. 2, tel. 0244.568211

Bolocan Iulian, Vîscan Robert, Popa Gheorghe

33 '

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU"

Aleea Scolii nr. .2, tel. 0244.563210

Enache Cristina, Vîscan Robert

34

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE EMIL PALADE"

Aleea Godeanu nr.4, tel. 0244.556602

Vîscan Robert, Băzăvan Lansa, Hodorog Bogdan

35

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA"

Minerva nr. 4, tel: 0244.552398 >   ‘

_ Minea Gabriel, Drăgușin Paulica, Băzăvan Lansa

36

ȘCOALA GIMNAZIALA "PROFESOR NICOLAE SIMACHE"

Malu Roșu nr. 102, tel. 0244.537316

Stanciu Marilena, Staicu Zoia, Enache Cristina

37 '

ȘCOALA GIMNAZIALA l.A. BASSARABESCU "

Aleea Strunga. 2, tel, 0244.552109

Sorescu Alina, Staicu Zoia, Tudor Aurelian.

38

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL"

Aleea Levantica nr.2G, tel. 0244.574600

Dragulea Sanda

39

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SCUFIȚA ROȘIE"

Mircea cel Batran nr. 97, tel. 0244.572486

Botez George Sorin

40

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 21

Măgurii nr. 6, tel. 0244.563271

Enache Cristina

41

GRĂDINIȚĂ PROGRAM PRELUNGIT NR.23

Aleea Rasnovenilor nr. 46, tel. 0244.563208

Enache Cristina

42

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 28

Marasesti nr. 58, tel. 0244.515815

Staicu Zoia

43

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30

B-dul București.nr25A, tel. 0244.572609

Dragulea Sanda

44

GRĂDINIȚĂ 1 CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32

Muzicanți nr. 19, tel. 0244.573733

Stanciu Marilena

45

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

Intrarea Grindului nr. 5, tel. 0244.532725

Andrei Gheorghe

46

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE"

Deditel nr. 2, tel. 0244.530860

Băzăvan Larisa

47

GRĂDINIȚĂ CU PROGRĂM PRELUNGIT NR. 35

Maramureș nr. 27, tel. 0244.524193

Dinu Marius Andrei

48

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. MC. MINA"

Slt. Erou Marian Moldoveanu nr. 14, tel. 0244.555604

Drăgușin Paulica

49

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38

Poștei nr. 23, tel. 0244.541266

Sîrbu Simion Gheorghe

50

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40

Anotimpului nr. 1, tel. 0244.552690

Văduva Sorin

51

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SI NORMAL "CRAI NOU"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.523627

Băzăvan Larisa

52

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47

Aleea Iezerului nr.5-7, tel. 0244.557019

Staicu Zoia

53.

GRĂDINIȚĂ CU PRGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534940

Bolocan Iulian

54

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN "LICURICI"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534762

Stanciu Marilena

55

CLUB SPORTIV ȘCOLAR PLOIEȘTI

Ștefan cel Mare nr. 5, tel. 0244.526602

Andrei Gheorghe

56

ȘCOALA POSTLICEALA F.E.G.

Trotus nr. 4, tel. 0244.567252

Cosma Marcian

57

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "SFANȚUL VASILE CEL MARE"

B-dul Petrolului nr. 16, tel. 0244.574921

Dinu Marius Andrei

58

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "TOMA IONESCU"

Predeal nr. 28, tel. 0244.567395

Popa Gheorghe

59

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "REGINA MARIA DE ROMANIA"

Sos. Vestului nr. 22, tel. 0244.582025

Dinu Marius Andrei

60

LICEUL ECONOMIC "MIHAIL MANOILESCU"

B-dul Patrolului nr. 16, tel. 0244.574921

Tudor Aurelian

61

ȘCOALA POSTLICEALA "FORTUNA"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0344267599

Văduva Sorin

62

LICEUL UCECOM "SPIRU HARET"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0244.523381

Văduva Sorin

63

ȘCOALA SI GRĂDINIȚĂ "SPECTRUM"

Minerva nr. 2, tel. 0244.582520

Drăgușin Paulica

64

GRĂDINIȚĂ "HAPPY KIDS"

. Ivan Micîurin nr. 6A, tel. 0734333254

Tudor Aurelian

65

GRĂDINIȚĂ "ARIEL"

Prof. Dr. Gh. Marinescu nri 2, tel. 0244.597894

Neagu Puiu Daniel

66

GRĂDINIȚĂ "PISCOTEL"

Domnișori nr. 7, tel. 0244.518361

Botez George Sorin

. 67

GRĂDINIȚĂ "DUCKY-DUCK"

Fortunei nr. 21, tel. 0721.446982

Vîscan Robert

68

GRĂDINIȚĂ "SFINȚII APOSTOLI PETRU SI PAVEL"

Matei Basarab nr. 63, tel. 0748259835

Sîrbu Simion Gheorghe

69

GRĂDINIȚĂ "CASUTA CU POVESTI"

Petre Negulescu nr. 14, 0724493257

Stanciu Marilena

70

GRĂDINIȚĂ "TODA"

. Trotus nr. 4, tel. 0723385590

Cosma Marcian

71

GRĂDINIȚA'’SOPHIA’

Ana ipatescu nr. 56, tel. 0722210907

Stanciu Marilena

72

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA PRAHOVA

Gh. Doja nr. 98, tel. 0244.522340

Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa

73

PALATUL COPIILOR PLOIEȘTI

- -  . Mărasesti nr. 239, tel. 0244.596146

Sorescu Alina, Băzăvan Larisa

74

ȘCOALA SPECIALA NR.1

Fagaras nr. 1, tel. 0244.574563

Neagu Puiu Daniel

75.

ȘCOALA SPECIALA NR.2

Gh. Gr. Cantăcuzino nr. .328, tel. 0244.552027

Stanciu Marilena

76

ȘCOALA GIMNAZIALA EXCELSIS

B-dul București nr. 76, tel. 0785025555

Dragulea Sanda

77

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAlVLPRELUNGIT "HELLO KIDS"

Ștr. Frasinet nr. 2A, tel. 0723616533

Stanciu Marilena

Anexa 2 la HCL nr.

TABEL CU REPARTIZAREA COSIUERILOR LOCALI
ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA Șl ASIGURAREA CALITĂȚII DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016 - 2017

Nr.crt                    Unitatea de învățământ Adresa și numărul de telefon Nume consilier local

1

COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE"

Gh. Doja nr. 98, tel. 0244.522340

Sîrbu Simion Gheorghe

2

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL"

B-dul Independentei nr. 8, tel. 0244.595952

Enache Cristina

3

COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA"

Trei Ierarhi nr.1O, tel. 0244.525753

Stanciu Marilena

4

COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU"

Nalbei nr. 3. tel. 0244.599540

Hodorog Bogdan

5

COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET"

Nicolae lorga nr. 7, tel. 0244.519688

Stanciu Marilena

6

LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.525786

Bolocan Iulian

7

COLEGIUL "SPIRU HARET"

Constructorilor nr. 8,tel. 0244.512161

Stanciu Marilena

8

COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU"

Sos.Vestului nr. 22, tel. 0244.528269

Neagu Puiu Daniel

9

COLEGIUL TEHNIC "LAZAR EDELEANU"

B-dul Petrolului nr. 14, tel 0244.573182

Neagu Puiu Daniel

10

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

Rudului nr. 24, tel. 0244.542341

Stanciu Marilena

11

COLEGIUL TEHNIC "TOMA N. SOCOLESCU "

Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328, tel. 0244.552251

Tudor Aurelian

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

Văleni nr. 144, tel. 0244.543641

Drăgușin Paulica

13

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY”

Mihai Bravu nr. 249, tel. 0244.523541

Cosma Marcian

14

LICEUL TEHNOLOGICI MAI"

Petrolului nr. 16, tel. 0244.571648

Stanciu Marilena

15

LICEUL TEHNOLOGIC "LUDOVIC MRAZEK"

Mihai Bravu nr. 241, tel. 0244.518710

Dragulea Sanda

16

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU"

Teleajen nr. 11, tel. 0244.578259

Vîscan Robert

17

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFANȚUL APOSTOL ANDREI"

Deditel nr. 4, tel. 0244.531041

Andrei Gheorghe

18

ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STANIAN"

Bobalna nr. 76, tel. 0244.525865

Sîrbu Simion Gheorghe

19

ȘCOALA GIMNAZIALA "TOMA CARAGIU"

Minerva nr. 4, tel. 0244.555460

Staicu Zoia

20

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA"

Elena Doamna nr. 25, tel. 0244.544570

Stanciu Marilena

21

ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU"

Nucilor nr. 39, tel. 0244.521286

Popa Gheorghe

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOIS1L"

Laurilor nr. 2A, tel. 0244.567036

Stanciu Marilena

23

ȘCOALA GIMNAZIALA "RARES VODĂ"

Vornicul Boldur nr. 3, tel. 0244.575021

Cosma Marcian

24

SCOALAGIMNAZIALA "GEORGE COSBUC"

Alexandru lapusneanu nr. 17, tel. 0244.513891

Vîscan Robert

25

SCOALAG1MNAZIALA "NICOLAE TITULESCU"

Popa Farcas nr. .23, tel. 0244.524556

Băzăvan Larisa

26

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFÂNTUL VASILE"

Republicii nr.145, 0244.595954

Andrei Gheorghe

27

ȘCOALA GIMNAZIALA "MlHAI EMINESCU"

B-dul București nr. 25A, tel. 0244.577588

Văduva Sorin

28

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANTON PANN"

Luminișului nr. 8, tel. 0244.525788

Neagu Puiu Daniel

29

ȘCOALA GIMNAZIALA "IOAN GRIGORESCU"

Izvoare nr. 81, tel. 0244.572676

Sîrbu Simion Gheorghe

30

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANTA VINERI"

Poștei nr. 19, tel. 0244.510162

Enache Cristina

31

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANDREI MURESANU"

Trotus nr. 4, tel. 0244.532460

Bolocan Iulian

32

ȘCOALA GIMNAZIALA „H.M.BERTHELOT"

Arinului nr. 2, tel. 0244.568211

Băzăvan Larisa

33

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU"

Aleea Scolii nr. .2, tel. 0244.563210

Popa Gheorghe

34

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE EMIL PALADE"

Aleea Godeanu nr.4, tel. 0244.556602

Stanciu Marilena

35

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA"

Minerva nr. 4, tel. 0244.552398

Hodorog Bogdan

36

ȘCOALA GIMNAZIALA "PROFESOR NICOLAE SIMACHE"

Malu Roșu nr. 102, tel. 0244.537316

Dragulea Sanda

37

ȘCOALA GIMNAZIALA I.A. BASSARABESCU "

Aleea Strunga. 2, tel. 0244.552109

Drăgușin Paulica

38

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL"

Aleea Levantica nr.2G, tel. 0244.574600

Neagu Puiu Daniel

39

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SCUFIȚA ROȘIE"

Mircea cel Batran nr. 97, tel. 0244.572486

Sîrbu Simion Gheorghe

40

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 21

Măgurii nr. 6, tel. 0244.563271

Staicu Zoia

41

GRĂDINIȚĂ PROGRAM PRELUNGIT NR.23

Aleea Rasnovenilor nr. 46, tel. 0244.563208

Dragulea Sanda

42

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 28

Marasesti nr. 58, tel. 0244.515815

Sorescu Alina

43

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30

B-dul București nr.25A, tel. 0244.572609

Vîscan Robert

44

GRĂDINIȚĂ I CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32

Muzicanți nr. 19, tel. 0244.573733

Sorescu Alina

45

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

Intrarea Grindului nr. 5, tel. 0244.532725

Popa Gheorghe

46

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE"

Deditel nr. 2, tel. 0244.530860

Cosma Marcian

47

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35

Maramureș nr. 27, tel. 0244.524193

Dănescu Ștefan

48

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. MC. MINA"

Slt. Erou Marian Moldoveanu nr. 14, tel. 0244.555604

Băzăvan Larisa

49

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38

Poștei nr. 23, tel. 0244.541266

Stanciu Marilena

50

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40

Anotimpului nr. 1, tel. 0244.552690

Drăgușin Paulica

51

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SI NORMAL "CRAI NOU"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.523627

Dragulea Sanda

52

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47

Aleea Iezerului nr.5-7, tel. 0244.557019

Hodorog Bogdan

53

GRĂDINIȚĂ CU PRGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534940

Andrei Gheorghe

54

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN "LICURICI"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534762

Dragulea Sanda

55

CLUB SPORTIV ȘCOLAR PLOIEȘTI

Ștefan cel Mare nr. 5, tel. 0244.526602

Stanciu Marilena

56

ȘCOALA POSTLICEALA F.E.G.

Trotus nr. 4, tel. 0244.567252

Staicu Zoia

57

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "SFANȚUL VASILE CEL MARE"

B-dul Petrolului nr. 16, tel. 0244.574921

Stanciu Marilena

58

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "TOMA IONESCU"

Predeal nr. 28, tel. 0244.567395

Staicu Zoia

59

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "REGINA MARIA DE ROMANIA"

Sos. Vestului nr. 22, tel. 0244.582025

Băzăvan Larisa

60

LICEUL ECONOMIC "MIHAIL MANOILESCU"

B-dul Patrolului nr. 16, tel. 0244.574921

Vîscan Robert

61

ȘCOALA POSTLICEALA "FORTUNA”

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0344267599

Dragulea Sanda

62

LICEUL UCECOM "SPIRU HARET"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0244.523381

Dragulea Sanda

63

ȘCOALA SI GRĂDINIȚĂ "SPECTRUM"

Minerva nr. 2, tel. 0244.582520

Băzăvan Larisa

64

GRĂDINIȚĂ "HAPPY KIDS"

. Ivan Miciurin nr. 6A, tel. 0734333254

Băzăvan Larisa

65

GRĂDINIȚĂ "ARIEL"

Prof. Dr. Gh. Marinescu nr. 2, tel. 0244.597894

Staicu Zoia

66

GRĂDINIȚĂ "PISCOTEL"

Domnișori nr. 7, tel. 0244.518361

Stanciu Marilena

67

GRĂDINIȚĂ "DUCKY-DUCK"

Fortunei nr. 21, tel. 0721.446982

Stanciu Marilena

68

GRĂDINIȚĂ "SFINȚII APOSTOLI PETRU SI PAVEL"

Matei Basarab nr. 63, tel. 0748259835

Mateescu Marius

69

GRĂDINIȚĂ "CASUTA CU POVESTI"

Petre Negulescu nr. 14, 0724493257

Dragulea Sanda

70

GRĂDINIȚĂ "TODA"

. Trotus nr. 4, tel. 0723385590

Dănescu Ștefan

71

GRĂDINIȚĂ "SOPHIA1

Ana Ipatescu nr. 56, tel. 0722210907

Văduva Sorin

72

PALATUL COPIILOR PLOIEȘTI

. Marasesti nr. 239, tel. 0244.596146

Stanciu Marilena

73

ȘCOALA SPECIALA NR.1

Fagaras nr. 1, tel. 0244.574563

Băzăvan Larisa

74

ȘCOALA SPECIALA NR.2

Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328, tel. 0244.552027

Văduva Sorin

75

ȘCOALA GIMNAZIALA EXCELSIS

B-dul București nr. 76, tel. 0785025555

Neagu Puiu Daniel

77

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "HELLO KIDS"

Str. Frasinet nr. 2A, tel. 0723616533

Sorescu Alina Florina

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Șl CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE v COLEGIUL TEHNIC "ELI E RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. ȘOS. VESTULUI NR. 22; TEL/ FAX: 0244528269 e-mail^erțergetip zpJ(â) botmail.com

Nr./W/^Z 2017 ~


CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Prin prezenta, conducerea Colegiului Tehnic ”Elie Radu”, Municipiul Ploiești, vă solicită desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație al unității, având în vedere modificarea componenței acestuia conform OUG nr. 81 / 2016 privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale Nr. 1 / 2011. Art 96 alineatul (2), litera c, 18 c1.
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

COLEGIUL TEHNIC “LAZAR EDELEANU ” MUNICIPIWJ^LC®^^ B-dul. Petrolului, nr. 14 Ploiești - Prahova

0244 / 573182 ; Fax: 0244 / 573792; e-mail: lazar edeleanu@yaho^drh7- v \

Către,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

Vă adresăm rugămintea de a desemna doi reprezentanți ai CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPILULUI PLOIEȘTI care să facă parte din Consiliul de administrație al Colegiului Tehnic „Lazăr Edeleanu” Municipiul Ploiești, în conformitate cu Ordonanța de urgență Nr. 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, Art. I (18) ”cA1).MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE^ COLEGIUL ECONOMIC „V1RGIL MADGEARU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI               fe]

Str.Rudului, nr.24, Municipiul Ploiești, jud. Prahova          b țn\

Tel. 0244/542.341; Fax 0244/543.794(Secretariat); Tel./Fax 0244/591.240 (Director^ e-mail: colegiuleconomicploiestî&ho tmaii.com         'W

_____________________site: http://cevmDl.licee.edu.ro_____________________________________'/•


Nr. înreg.


MI/nTcÎP]^^
Înregis.

J‘EȘTÎ

-are


Către,
CONSILIUL LOCAL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Având în vedere O.U.G. 81 / 2016 art. 96 alin. (2) lit. cl) care precizează : ”în unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional și tehnic, în cazul Consiliului de Administrație format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului. 2 reprezentanți ai consiliului local, un reprezentant al părinților și 3 reprezentanți ai operatorilor economici parteneri”, vă rugăm să ne desemnați reprezentanții Consiliului Local, care să facă parte din Consiliul de Administrație al Colegiului Economic ..Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești.

Vă mulțumim!


SECRETAR ȘEF, Tudor Sorina Elena

UI

W. Va~S|>o.ct\7


Către Primăria municipiului PLOIEȘTI


In atentia domnului Primar,

In conformitate cu Legea nr.1/2011, a Educației Naționale, secțiunea a 2-1, art.96, alin.(5), art.61, alin.(1),(2) si a Ordonanței de Urgenta nr.81/2016 , alin.18. care modifica componenta Consiliului de administrație a unităților școlare cu invatamant professional si tehnic, va rog sa desemnați numai doi reprezentanți ai Consiliului Local, pentru anul școlar 2016-2017.

Prin adresa primita in data de 02.08.2016, erau repartizați la Colegiul Tehnic "Toma N. Socolescu" Ploiești următorii consilieri locali:

Bazavan Larisa

Stanciu Marilena

Dragulea Sanda

Va mulțumesc.

Cu deosebita stima,

prof. Rodica Avramescu-director Colegiul Tehnic "Torria N. Socolescu"Ploiesti


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI Str. Văleni, Nr.144G

Telefon/Fax: 0344801862

E-mail: gst.ploiesti@gmail.com

Nr.120/26.01.2017
M U i'J f cI Pi (J£ PL; i r £ST1

înregistrare *

....................-•  1869

CĂTRE,

Primăria Municipiului Ploiești Direcția Tehnic - Investiții

Serviciul Dezvoltare, Administrare unități de învățământ și sănătate

Prin prezenta, având în vedere art.18 din OUG nr.81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și anume a art.96 alin (2) litera c) cu introducerea literei c1) în care se precizează componența consiliului de administrație din învățământul profesional și tehnic, vă aducem la cunoștință că din consiliul de administrație fac parte un reprezentant al primarului și doi reprezentanți ai consiliului local.

Având în vedere faptul că în prezent în consiliul de administrație al Liceului Tehnologic de Transporturi Ploiești sunt nominalizați un reprezentant al primarului - Dispoziția nr.24594/19.07.2016 - doamna Burtoiu Ana și trei reprezentanți ai consiliului local -HCL nr.200/22.07.2016 - doamna Dragulea Sanda, Bolocan Iulian și domnul Botez George Sorin, vă rugăm să desemnați reprezentantul primarului și cei doi consilieri locali în consiliul de administrație al Liceului Tehnologic de Transporturi Ploiești.LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY", MUNICIPIULUI PLOIEȘTI STR. MIHAI BRAVU, NR. 249,

TEL/FAX 0244 523 541

Nr. inreg. 44 / 17 ianuarie 2017[Lo

^4. of. Xc> —
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Prin prezenta vă rugăm să desemnați doi reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca membri ai Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Anghel Saligny", conform OUG 81/2016, art. 96.
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA LICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI” MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. PETROLULUI, NR. 16, 100531, PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVA TEL.: 0344.801711, 0344.801712; FAX: 0344.801712, E-mail: liclmaip@gmâil.com

NR. $___

t          18 -01-

MUNlCÎPlfe ÎNREGISTRAI

Către: CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Având în vedere prevederile art.l, alin 18 din Ordonanța de urgență nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 943 din 23 noiembrie 2016, vă solicităm desemnarea, în scris, a doi reprezentanți din partea dumneavoastră pentru a face parte din Consiliul de administrație al Liceului Tehnologic ”1 Mai” Municipiul Ploiești în anul școlar 2016-2017.

Cu stimă,MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PR$ LICEUL TEHOLOGIC "LUDOVIC MRAZEK

100410, Ploiești, Str. Mihai Bravu, Nr. 241 Tel. 0244525710 / Fax. 0372876870 E-mail: Detrol@opticnet.ro Site: www.liceul-mrazek.ro


CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

înregistrareIn conformitate cu Legea nr. 1/2011, a Educației Naționale, secțiunea a 2-a , art. 6, alin (5), art. 61, alin (1), (2) și ca urmare a OG 81/2016, vă rugăm să ne transmiteți repartizarea reprezentanților Consiliului Local Ploiești desemnați pentru Consiliul de Administrație al unității noastre școlare pentru anul școlar 2016-2017.


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFIC LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVILI „VICTOR SLĂVESCU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI VI STR. TELEAJEN, NR.ll, COD POȘTAL: 100540


TEL/FAX: 0244.578.259, TEL: 0344.801.706; E-mail: gsasp i@vahoo.com

Nr. 113/17.01.2017

______

MUNiClPiL’L iijUlEȘTi

ÎNREGISTRARE

1242

Z® -iO- / [

CĂTRE

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

Prin prezenta, conducerea Liceului Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” Ploiești, vă solicită desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație al unității având în vedere modificarea componenței acestuia conform OUG nr. 81 / 2016 privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale Nr. 1 / 2011. Art 332, 18 c1.
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Șl CERCETĂRII ȘTIINȚIFI

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII “SFANȚUL APOSTOL ANDR MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Strada Deditel nr.4 Ploiești Jud.Prahova Tel: 0244/531041 ; Fax 0244/531041  e-mail: lts aa@yahoo.com

NR......../74........I


__

MUNICIPIUL. . .. EȘTI

ÎNREGISTRARE

18 -01- 7017

CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

în conformitate cu prevederile art. 5. alin. (1), alin. (2), lit a) din Anexa la OMEN nr. 4619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar si art. 1 cifra 18, lit. C 1 din OUG nr. 81/2016 - privind modificarea si completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, vă rugăm să desemnați 2 (doi) reprezentanți în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic de Servicii "Sfântul Apostol Andrei", Municipiul Ploiești pentru anul școlar 2016 - 2017.

Vă mulțumim!
k

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

Serviciul Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate t ‘ J ' /V Tel 0244 516699/164

Nr./^ /                                               (*

- 1 -02- 2017


V


Către,

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

Prin prezenta, va înaintam spre analiza si competenta soluționare adresa Liceului Tehnologic de Transporturi, înregistrata la Municipiul Ploiești cu nr.1869 /26.01.2017 cu privire la componenta consiliului de administrație din invatamantul profesional si tehnic.

Anexam in copie adresa Liceului Tehnologic de Transporturi.

In speranța unei bune colaborări,

Director Executiv, Sorina SOMDirector Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUNNume, prenume

Funcția publica

Semnptupa

Data

ELABORAT

Stambolgiu M.

Consilier

01.02.2017

VERIFICAT

Mihut C.

Sef Serviciu

_

01.02.2017

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, r/.UNICIPlUL PLOIEȘTI Str. Văleni, Nr.144G

Telefon/Fax: 0344801862

E-mail: gstploiesti@gmail.com

Nr. 120/26.01.2017
Khi,            tUr/’-T

! " ■i; '■ ! ■ i f i (JL i’Lo'gȘTI

| '•'•■REGISTRARE

j.......................-• 1869

U A 1

Primăria Municipiului Ploiești Direcția Tehnic - Investiții

Serviciul Dezvoltare, Administrare unități de învățământ și sănătate


Prin prezenta, având în vedere ar'. 18 completarea Legii educației naționale nr.1.'2<?; introducerea literei c1) în care se precizează învățământul profesional și tehnic, vă aduc'-m fac parte un reprezentant al primarului și doi pr

Având în vedere faptul că în prezent m ? de Transporturi Ploiești sunt nominalizez nr.24594/19.07.2016 -- doamna Burtoiu / n:; HOL nr.200/22.07,2016 - doamna Dragulea f: Sorin, vă rugăm să desemnați reprezentam t * de administrație al Liceului Tehnologic deTrmm Ho OUG nr.81/2016 privind modificarea și anume a art.96 alin (2) litera c) cu componența consiliului de administrație din > cunoștință că din consiliul de administrație cu’tanți ai consiliului local.

s: ul de administrație al Liceului Tehnologic : reprezentant al primarului - Dispoziția ;i -ei reprezentanți ai consiliului local -.!?, Bolocan Iulian și domnul Botez George : 'ului și cei doi consilieri locali în consiliul ulmi Ploiești.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017PREȘEDINTE,

StanciuSECRETAR, Larisa Băzăvan

Dsla; <^4

COLEGIUL “SPIRU HARET” MUNICJPIUL PLOIEȘTI


1861STR. CONSTRUCTORILOR, NR. 8 TEL./FAX. 0244512161

E-mail: spiruh2003@vahoo.com

NR.262/26.01.2017


CĂTRE,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Ca urmare a OUG nr. 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educației nr. 1/2011, art. 18 alin cl, vă rugăm să nominalizați 2 (doi ) reprezentanți ai Consiliului local care să facă parte din Consiliul de administrație al COLEGIUL “SPIRU HARET” MUNICIPIUL PLOIEȘTI.

| DIRECTORI

PROF. SANDU MIELAI