Hotărârea nr. 206/2017

Hotãrârea nr. 206 rivind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora

ROMÂNIA


ț. —--------

* K Mii

z                                     Ij

s tai 1.

/& R ii


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 206privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

în conformitate cu Raportul din data de 14.06.2017 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”;

Având în vedere prevederile art.3 si art.4 al Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

în temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a bunurilor aferente Sistemului de alimentare cu apă și canalizare, identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la art. 1.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

/X

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Bunurile aferente Sistemului de alimentare cu apa si canalizare fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si sunt transmise in administrare către S.C. Apa Nova S.R.L.

Prin adresa nr.330/31.05.2017 Direcția Economica a transmis situația privind propunerile de casare inaintate de S.C. Apa Nova S.R.L. prin adresa nr.DFC/EO/98/2017.

Având in vedere faptul că aceste bunuri sunt incluse în «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Muncipiului Ploiești », potrivit legislației în vigoare este necesară promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind trecerea acestora în domeniul privat al municipiului Ploiești, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii potrivit prevederilor legale in vigoare. Ulterior, comisia constituita in acest sens va proceda la efectuarea operațiunii sus menționate.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările si completările ulterioare, transferul bunurilor din domeniul public in domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local.

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.

Direcția Gestiune Patrimoniu
Gabriela Mîndruțiu


AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Direcția Economică,Director, Nicoleta Crăciunoiu

1 5 -06- 2017întocmit:

Seceleanu An/reayLuiza

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al Municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea localității care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale in vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Fata de cele prezentate mai sus consideram oportuna si necesara casarea acestor bunuri după trecerea din domeniul public in domeniul privat al localității, drept pentru care supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

faiexA LJr hcl

PROPUNERI CASARI 2017

Nr.Crt

Cont

Gestiunea

Nr.lnv.

Denumire mijloc fix

Adresa

Valoare

Observații

1

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

200193.1 </

BRANȘAMENT APA @20mm OTEL

Str. Caliman, nr. 111

493.47

7

2

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

200395.1 7

BRANȘAMENT APA @20mm OTEL

Str. SATURN, nr. 45

203.47

3

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

201107.1

BRANȘAMENTE APA

Str. BÂRSEI, nr. 5

1.51

4

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

201178.1 xj

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. PODEȚULUI, nr. 6

1,227.29

5

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-164

20104 20104

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI STR_

ANUL 1907=553ML

3.07

se caseaza

74 ml

6

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-164

20638 20638

CONDUCTA DE SERVICIU PT_ ALIM_ CU APA STR FABRICILOR 100ML

0.72

7

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-164

20767

CONDUCTA PUBLICA DE DISTRIBUȚIE

APA STR EROILOR=727ML

63.92

se caseaza

84 ml

8

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-164

21047

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI STR_

MECET 367ML

7,141.69

Z

9

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-141

23405 //

HIDRANT INCENDIU

Str. COLINII, nr.

0.18

Z

10

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-141

23410 J

HIDRANT INCENDIU

Str. Caliman, nr.

0.18

11

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-141

23411

HIDRANT INCENDIU STR CALIMAN

0.18

12

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-141

23412 y

HIDRANT INCENDIU

Str. Caliman, nr.

0.18

13

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-141

23731 7

HIDRANT INCENDIU

Str. KRUPSKAIA, nr.

8.69

14

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-141

24080 y

HIDRANT INCENDIU STR RAZOARE

Str. RAZOARE. nr.

8.00

212 . .0.Q Q0 02 A 05

APA NOVA 2-141

24349

HIDRANT INCENDIU

25.63

16

212 00 00 02 A 05

APA nSOTÎ-ITF"

fFfIBRAMT IH0EHDILM ------ -----

25.63

17

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-141

24390

HIDRANT EXTERIOR ÎNGROPAT

Str. MECET, nr.

647.09'

18

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-141

24391 Z

HIDRANT EXTERIOR ÎNGROPAT

Str. MECET, nr.

647.09

19

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-164

25119

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE A APEI STR_

APELOR 268ML

5,258.88

20

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

25875

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. TABLA BUTII, nr.

15

290.42

21

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

26764

BRANȘAMENT APA @25mm

Str. Caliman, nr. 74

165.97

22

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

26873 /

BRANȘAMENT APA @25mm

Str. Caliman, nr. 101

202.05

z 1


212 00 00 02„A 05


212 00 00 02 A 05


212_00_00_02_A_05

212 OO„OO O2 A O5


212 00 00 02 A l05


212 00 00 02 AJ)5


212_00_00_02_AX)5

212_00_00_02„A_05

212_00_00_02_A_05

212_00_00_02_A_05

212_00_00_02_A_05

212_00_00_02_A_05

212 00 00 02 A 05


212_00_00_02_A„05

212J)0_00_02„A_05

212_00_00_02_A_05

212_00_00„02_A_05

212„O0lOO_O2_A„O5

212 00 00 02 A 05


212_00_00_02_A„05

212_00_00_02_A_05


212_00_00_02_A_05

212_00_00_02sA_i05 -

212_00_00„02_A_05

212_OO_OO_O2_A_O5

212_00_00_02_A_05

212_00_00_02_A_05

212_00_00_02_A„05

212 00 00 02 A 05


APA NOVA 2-164

APA NOVA 2-165


APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APĂ NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165


APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165


APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-16527121

27224 y£ETEA DE APA STRADALA STR„ JEPILOR 232ML

^BRAANSAMENT APA @25mm OTELStr. VENUS, nr. 7


27230

27271 y

27290

27299 yy

27309 y/

27316 / z

27552 y

27554 y

27791 y

28161 X/^

29332 y


BRAANSAMENT APA @25mm OTEL BRANȘAMENT APA @25mm OTEL Branșament apa @25mm otel BRANȘAMENT APA @25mm otel BRANȘAMENT APA @25mm OTEL BRANȘAMENT APA @25mm OTEL BRANȘAMENT APA BRANȘAMENT APA BRANȘAMENT APA @25mm OTEL BRANȘAMENT APA @25mm otel BRANȘAMENT APA @25 OTEL


200148 ț// 200567~zZ

200817 y

201916 y /


201920 //

201922u/BRANȘAMENTE APA

BRANȘAMENT APA @20mm OTEL SEPARAȚIE TEHNICA BRANȘAMENTE APA BRANȘAMENTE APA .BRANȘAMENTE APA


Str. Caliman, nr. 115A

Str. JEPILOR, nr. 3

Str, JEPILOR, nr. 11

Str. Caliman, nr. 58

Str. JEPILOR, nr. 6

Str. JEPILOR, nr. 7

Str. JEPILOR, nr. 4

Str. JEPILOR, nr. 8

Str. MECET, nr. 11

Str. MECET, nr. 2B

Str. JUPITER, nr. 42

Str. GHEORGHE

ASACHI, nr. 15

Str. Caliman, nr. 61


Str. Caliman, nr. 53

Str. Caliman, nr. 64

Str. Caliman, nr. 97


201925

201944 y \


BRANȘAMENTE APA

BRANȘAMENTE APA


Str. Caliman, nr. 125

Str. Caliman, nr. 51


APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165--

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165


APA NOVA 2-165


201946 y/ 204947^/ 201948 y / 201954 y/ 201955. 201956 201958 \y 201960 y


BRANȘAMENTE APA BRAĂTSAMENTEAP BRANȘAMENTE APA BRANȘAMENTE APA BRANȘAMENTE APA BRANȘAMENTE APA BRANȘAMENTE APA BRANȘAMENTE APA


t>tr. uanman, nr. 65

Str. Caliman, nr. 67

Str. Caliman, nr. 68

Str. Caliman, nr. 80

Str. Caliman, nr. 66

Str. Caliman, nr. 72

Str. Caliman, nr. 94

Str. Caliman, nr. 89

Str. Caliman, nr. 76


203.74

305.62

203.74

  • 469.50

115.16

305.62

  • 407.50

246.65

268.83

432,27

383.33


13.06

1,452.39

675.48

3.88

19.12

6.03


6.16

  • 1.64

1.86

0;10

0.53

0.16

  • 3.70

3.92

3.62

  • 2.65

  • 3.71

212_00_00,02_A,05

212,00,00,02,A_05

212,00,00_02_A_05

212_00_00,02,A_05

212,00,00_02_A_0 5

212,00,00,02,A 05


212 00 00 02 A 05


212 00 00 02 A 05


212 00 00 02 A 05


212 00 00 02 A 05


212_00_00_02_A_05

212 00 00 02 A 05


212,00,00,02_A_05

212,00,00_02_A_0 5 212_00_00,02_A_05 212,00,00,02,A,0 5 212,00_00,02,A_05 212_00_00,02_A_05


212,00_00_02_A_05

212,00_00,02_A_05

212 00 00 02 A 05


212,00,00,02 A 05


212,00,00,02 A 05


212 00 00,02,A 05


APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165


'C/

201961 / ~[î


BRANȘAMENTE APA


201962 ț/ pRANSAMENTE APA


201963 c/

201968. z

201970 / z

201972


BRANȘAMENTE APA BRANȘAMENTE APA BRANȘAMENTE APA BRANȘAMENTE APA


APA NOVA 2-165


APA NOVA 2-165


APA NOVA 2-165


APA NOVA 2-165


APA NOVA 2-194

APA NOVA 2-165


APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165


APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165

APA NOVA 2-165


APA NOVA 2-165


APA NOVA 2-165


APA NOVA 2-165


202006 /


202029^


202146 J


202700


BRANȘAMENTE APA


BRANȘAMENT APA STR, CALIMAN NR, 93=4 6ML202963 J


202975 ț/ >

202976    j

202977    z

202978


202980 /


Str. Caliman, nr. 51 Str. Caliman, nr. 70

Str. Caliman, nr. 60

Str. Caliman, nr. 59

Str. Caliman, nr. 84

Str. Caliman, nr. 71 Str. MIRON COSTIN, nr. 132,70

5.59

1.39

3.26

5,21

2.77


1.92


496.66


SEPARAȚII TEHNICE STR, MICIURIN NR_8

BRANȘAMENT APA STR, MIRON COSTIN NR,10=8ML_______________________

BRANȘAMENT APA STR, CALIMAN NR, 107=5M CU APARAT DE MĂSURĂ

BRANȘAMENTE APA

BRANȘAMENT APA OTELZINCAT L=8m STR, COSTACHE NEGRII NR,23

BRANȘAMENTE APA

BRANȘAMENTE APA

BRANȘAMENTE APA

BRANȘAMENTE APA

BRANȘAMENTE APA

Str. COLINII, nr.256.20


94.08


96.71

0.03


496.78

17.41

0,02

0.03

0,43

0.43


20298Tv^; 202982 V204118 J


204389


BRANȘAMENTE APA

BRANȘAMENTE APA- -

BRANȘAMENTE APA


BRANȘAMENTE APA


BRANȘAMENTE APA


Str. DECEBAL, nr. 48

Str. MIHAIL EMINESCU, nr. 8

Str. POPA FARCAS, nr. 5, Ap. 2


2.89

-- 2.89

2.89


5.03


0.15


10.10r ■ .

00

212 00 0d 02 A 05   ’

APA NOVA 2-1;65

204507

BRANȘAMENTE APA

Str. FABRICILOR, nr.

y-^0.20

: z9

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-1,65

204508, /

BRANȘAMENTE APA

Str. FABRICILOR, nr.

0.03

; 80

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-1,65

204540 /

BRANȘAMENTE APA

Str. GRIVITA ROȘIE, nr. 1

15.73

; 81

212 00 00 02 A 05

APA NOVA.2-165

204570

BRANȘAMENTE APA

Str. GOLEȘTI, nr. 11,

Et. P, Ap. 1

10.63

' ■ 82

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

205548

BRANȘAMENTE APA

Str. JEPILOR, nr.

-^VI5

83

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

205559 v/

/

BRANȘAMENTE APA

Str. INDEPENDENTEI, nr. 14

y^ 10.40

84

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-1.65

206374

BRANȘAMENTE APA

Str. IVAN V.

MICIURIN, nr. 8

^^4.79

85

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207126 y

BRANȘAMENTE APA

Str. NICOPOLE, nr.

14, Et. p, ap: 1

5.67

86

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207170 y

BRANȘAMENTE APA

Str. UDRISTE

NĂSTUREL, nr. 42

9.20

87

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207190 v/

BRANȘAMENTE APA

Str. COSTACHE

NEGRI, nr. 1

3.91

88

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207191 J

/pansamente APA

Str. COSTACHE

NEGRI, nr. 3

^^>.09

89

212 00„00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207192 J

BRANȘAMENTE APA

/

l/ 37.27

90

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207230 //

BRANȘAMENTE APA

Str. NUCILOR, nr. 24

8.80

91

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207240 </

BRANȘAMENTE APA

Str. NUCILOR, nr.

l/41.37

92

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207347

BRANȘAMENTE APA

Str. ALEXANDRU

ODOBESCU, nr. 55

-^^0.97

p| OII QR——

93

212 00 CO 02 A 05

APA NOVA 2-165

208116 V

BRANȘAMENTE APA

Ap. 1

2.02

94

212 pO OOJ)2 A 05

APA NOVA 2-165

208.122

BRANȘAMENTE APA

Str. MOSÎONRdĂTĂ,"

nr. 27, Et. P, Ap. 2

0.14

..........................-

95

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

208522    t

BRANȘAMENTE APA

Str. ION HELIADE

RADULESCU, nr. 16

i/ 8.78

z.Z,

96

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

208662

BRANȘAMENTE APA

Str. Vasile Roaîta, nr.

99

6.33

. 97

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

209084 y

BRANȘAMENT APA

Str. SPATARI, nr. 14,

Ap. 1

vxzX12.20

pșy

98

212„00 00 02 A^05

APA-NOVA 2-165

209113

z-'      ......

BRANȘAMENT APA

Str. STEGARULUI, nr. 17

<j>^8.59

' 99

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165 '

209514

BRANȘAMENT APA

Str. STADIONULUI, nr. 13

t^-^19.91

100

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

209730 S

BRANȘAMENT APA

Str. TEMISANA, nr. 20

^^0.90

, ;101

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

209918 /

BRANȘAMENT APA

Str. TINERIMII, nr. 31 BIS

^^6.94

;102

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

210663 y/

BRANȘAMENTE APA

Str. COSTACHE NEGRI, nr. 7

. /32.51

'103

212-00 00 02-A 05 ‘

APA NOVA 2-165

210897

ȘRANSAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 88

.5.72

104

212 00-00 02 A 05

Apa NOVĂ 2-165

211084

^PANSAMENTE APA

Str. Caliman, nr. 90

5.72

105

212-00-00 02 A-05

APA NOVA 2-165

211141

BRANȘAMENT APA

Str. TEMISANA, nr. 45

^^19.69

H06

212-00 00-02 A 05

APA NOVA 2-165

274645 S

BRANȘAMENT APA @25mm OTEL

Str. Caliman, nr. 99

252.58

107

212 00 00„02 A 05

APA NOVA 3-22

999925021 /

pÂNAL DEVERSOR-SANT DESCHIS MIHAI BRAVU=420M

l/^415.92

108

212 00 00-02 A 05

APA NOVA 3-22

999925412

CONDUCTA CANALIZARE CVARTAL POLLUX=277M

18,388.66

se caseaza

141 ml

109

212-00—00 02 A-05

APA NOVA 3-22

999927114

REȚEA DE CANALIZARE ZONA MIHAI BRAVU-1260ML

72,315.27

se caseaza

114 ml

TOTAL:

118,154.66


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE DE / 31.05.2017Către,

Direcția de Gestiune Patrimoniu Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri

Lblic -rețele apa si canalizare “


cestor bunuri din domeniul public


g Prin prezenta va transmitem situația ” Propuneri casare-domeniul p

transmise de SC APA NOVA Ploiești cu adresa nr. DFC/EO/98/2017,!|flate iin concesiune la Apa Nov$ Ploiești, in valoare totala de 118.154,66 lei cu 109 poziții.

Va rugam sa procedați la intocmirea unei hotariri de consiliu de trecere a i

in domeniul privat in vederea casarii.

Va mulțumim pentru colaborare si intelegere

Nume, prenume

Funcția publica

II

x^cmnatiXa

Data

ELABORAT

Costache Viorica

Consilier

JL

31.05.2017

VERIFICAT

Taracila Manuela

Sef Serviciul Financiar Contabilitate^

-

31.05.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

O

Comisia a luat in discuție Proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestoraPREȘEDINTE,

Ștefan Dănescu