Hotărârea nr. 202/2017

Hotãrârea nr. 202 privind modificarea şi completarea anexei nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploieşti, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 425/25.10.2013

ROMÂNIA                                 |

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 202


privind modificarea și completarea anexei nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 425/25.10.2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești Adrian Florin Dobre, cât și Raportul de specialitate comun S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, prin care se propune modificarea anexei nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 23.06.2017;

Luând în considerare:

  • - Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/08.03.2006, republicată, art. 1 al 2 lit.h ;

  • - Legea nr. 92/10.04.2007 - Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, art.41;

  • - Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 263/06.12.2007 pentru aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;

  • - Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, art.3 si art. 5;

  • - Legea 227/2015 - Cod Fiscal cu modificările și completările ulterioare, art. 319;

  • - Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată,

în temeiul art. 36 alin. 2, lit “d” și alin 6, lit “a” pct 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică și se completează anexa nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 425/24.10.2013, conform anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 425/25.10.2013 cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art.3 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești și SC Transport Călători Express SA Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iunie 2017

Președinte de'ședință,

George Sorin 1


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport publi persoane în Municipiul Ploiești, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.425/25.10.2013

A

In conformitate cu Legea nr.51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, Legea nr. 92 / 10.04.2007 - Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 263 / 06.12.2007 pentru aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.425/25.10.2013 a fost aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în municipiul Ploiești.

Referitor la anexa nr. 8 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în municipiul Ploiești, denumită “ Modul de facturare și încasare a contravalorii serviciului”, se propune modificarea alin.(5) și alin.(6) cu respectarea legislației în vigoare, astfel:

“Operatorul încasează contravaloarea serviciului prestat pentru categoriile defavorizate de călători care beneficiază de reducere sau gratuitate, în baza facturilor fiscale emise către Municipiul Ploiești. Facturile, însoțite de deconturi justificative sunt transmise de către Operator -Municipiului, de două ori pe lună. Facturile conțin TVA și vor fi emise astfel:

-Prima factură va fi emisă pentru serviciile prestate in perioada 01-15 a lunii curente in data de 16 a lunii curente, dar nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare;

-A doua factură pentru perioada 16-30(31) si de regularizare a lunii curente, va fi emisă până în data de 15 a lunii următoare.

Facturile vor fi achitate după înregistrarea la sediul Municipiului și avizarea de către Serviciul de specialitate din cadrul R.A.S.P. Ploiești. Municipiul are obligația să efectueze plata facturilor fiscale emise de către Operator în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării facturilor fiscale la sediul Municipiului, cu respectarea prevederilor art.319 din Legea nr.227/2015 cu modificările și completările ulterioare, Codul Fiscal”.

Modificările și completările anexei nr.8, se regăsesc în Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


S.C. Transport Călători Express SA Ploiești


RAPORT DE SPECIALITA

la proiectul de hotărâre privind modificarea și complet               1 la

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.425/25.10.2013


în conformitate cu prevederile art.l al 2 lit.h din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, modificată si completată, transportul public local de persoane face parte din sfera serviciilor comunitare de interes si utilitate publică. Astfel acest serviciu se află în responsabilitatea autorităților administrației publice locale.

Potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, Legii nr. 92 / 10.04.2007 - Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 263 / 06.12.2007 pentru aprobarea Normelor - cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.425/25.10.2013 a fost aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în municipiul Ploiești.

Conform legii 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante, art.3, alin. 4/ ” Procedura de recepție sau verificare prevăzută la alin. (3) lit. c) nu poate depăși 30 de zile calendaristice de la data recepției bunurilor sau prestării serviciilor. Prin excepție, părțile pot stipula în contract un termen mai mare de 30 de zile calendaristice, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă ”.

La art. 5, alin. (1) se precizează “In raporturile dintre profesioniști, termenul de plată nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice. Prin excepție, părțile pot stipula în contract un termen de plată mai mare, sub rezerva ca această clauză să nu fie abuzivă, potrivit art. 12”.

Conform Legii nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare Codul Fiscal, facturarea se efectuează cu respectarea prevederilor art.319.

Ținând cont de faptul că Operatorul are de dus la îndeplinire achitarea datoriei la ANAF în rate lunare eșalonate pe o perioadă de 5 ani, cât și de faptul că plata salariilor lunare se face in două tranșe, pentru a evita blocarea activității societății se propune modificarea alin.(5) și alin.(6) la anexa nr.8 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în municipiul Ploiești, denumită “Modul de facturare și încasare a contravalorii serviciului”, cu respectarea legislației în vigoare, astfel:

“Operatorul încasează contravaloarea serviciului prestat pentru categoriile defavorizate de călători care beneficiază de reducere sau gratuitate, în baza facturilor fiscale emise către Municipiul Ploiești. Facturile, însoțite de deconturijWiftcătive sunt transmise de către Operator - Municipiului, de două ori pe lună. Facturile conțin TVA și vor fi emise astfel:

-Prima factură va fi emisă pentru serviciile prestate in perioada 01-15 a lunii curente, in data de 16 a lunii curente, dar nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare,

-A doua factură pentru perioada 16 - 30(31) ale lunii si de regularizare a lunii curente, va fi emisă până în data de 15 a lunii următoare.

Facturile vor fi achitate după înregistrarea la sediul Municipiului și avizarea de către Serviciul de specialitate din cadrul R.A.S.P. Ploiești. Municipiul are obligația să efectueze plata facturilor fiscale emise de către Operator în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării facturilor fiscale la sediul Municipiului”.

Având în vedere necesitatea și urgenta dezbatere a proiectului de hotărâre,vă rugăm să aprobați introducerea acestuia pe ordinea de zi a ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICĂ


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, CONTRACTE


- ^-^Ănexa^^.

Anexa nr.8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transportpublic local de persoane în Municipiul Ploiești                               F t \     ;;

MODUL DE FACTURARE ȘI ÎNCASARE A CONTRAVALORII

SERVICIULUI

Pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, Operatorul percepe și încasează de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de legitimație de călătorie.

Pentru accesul persoanelor transportate la serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, Operatorul eliberează anticipat legitimațiile de călătorie, respectiv: bilete, abonamente, legitimații valabile pentru 1 zi, autorizații de transport.

Pentru contravențiile săvârșite de persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public local de persoane efectuate prin curse regulate, fără titlu ori legitimație de călătorie valabile sau refuză să prezinte organelor de control ale Operatorului titlu ori legitimația respectivă, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de transport, Operatorul eliberează și încasează pe loc, biletul de suprataxă sau încheie procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției în cazul în care călătorul refuză plata biletului de suprataxă.

Operatorul încasează și reține toate veniturile din vânzările de bilete, abonamente, legitimații de 1 zi, bilete de suprataxă.

Operatorul încasează contravaloarea serviciului prestat pentru categoriile defavorizate de călători care beneficiază de reducere sau gratuitate, în baza facturilor fiscale emise către Municipiul Ploiești. Facturile, însoțite de deconturi justificative sunt transmise de către Operator -Municipiului, de două ori pe lună. Facturile conțin TVA și vor fî emise astfel:

-Prima factură va fî emisă pentru serviciile prestate in perioada 01-15 a lunii curente, in data de 16 a lunii curente, dar nu mai târziu de data de 15 a lunii următoare;

-A doua factură pentru perioada 16-30(31) ale lunii si de regularizare a lunii curente, va fi emisă până în data de 15 a lunii următoare.

Facturile vor fi achitate după înregistrarea la sediul Municipiului și avizarea de către Serviciul de specialitate din cadrul R.A.S.P. Ploiești. Municipiul are obligația să efectueze plata facturilor fiscale emise de către Operator în termen de maxim 30 zile calendaristice de la data înregistrării facturilor fiscale la sediul Municipiului.

Municipiul Ploiești are obligația să efectueze plata facturilor fiscale emise de către Operator în termen de maxim 30 zile calendaristice, de la data înregistrării facturilor fiscale la sediul Municipiului, cu respectarea prevederilor art.319 din Legea nr.227/2015 cu modificările și completările ulterioare, Codul Fiscal.

Plata cu întârziere a facturilor emise conduce la calcularea de majorări de întârziere, în procent de 0,05% pe zi, pentru fiecare zi de întârziere. Calculul și regularizarea sumelor aferente majorărilor de întârziere se realizează în prima lună a anului următor pentru facturile emise în anul precedent.


soluționarea de comun acord a părții contestate în termenul de plată a facturii, astfel încât, dacă rezolvarea este favorabilă Operatorului, plata integrală a facturii să se poată efectua la termen.

Neachitarea facturilor și a penalităților în termen de 60 de zile de la data scadenței are ca urmare întreruperea acordării legitimațiilor de călătorie acestor categorii de călători.

MUNICIPIUL,

PRIMAR,


OPERATORUL, SC TCE SA PLOIEȘTI, DIRECTOR GENERAL

Adrian Florin Dobre


ing. Alexandri Nicolae


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR, ec. Nicoleta Craciunoiu


DIRECTOR FINANCIAR,


ec. Monica Tanase


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-

CONTENCIOS, CONTRACTE


BIROU JURIDIC, RESPONSABIL DISCIPLINA CONTRACTUALA cons.jur. Monica Manea
TRANSPORT CALATORI EXPRESS S.A, PLOIEȘTI

INTRARE „ Zf n A K a IEȘIRE

.a»a1...,Z4.mna.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI CONSILIUL LOCĂL ALJMC^ICIPIULUI PLOIEȘTI

transmitem proiectul de hotărâre privind modificarea și


va

exei nr.8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport


Alăturat completarea public local de persoane în Municipiul Ploiești, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.425/25.10.2013

Proiectul este însoțit de hotărâre, expunere și raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr.8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.425/25.10.2013.


mg. AlexanCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR, 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STR

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul privind modificarea și completarea anexei nr.8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.425/25.10.2013


PREȘEDINTE,

Paul Palas . 1

9 -S

SEC


TAR,