Hotărârea nr. 197/2017

Hotãrârea nr. 197 privind transformarea gradului profesional din II în I a două posturi de inspector de specialitate din cadrul Administraţiei Parcului Memorial ,,Constantin Stere” Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 197 privind transformarea gradului profesional din II în I a două posturi de inspector de specialitate din cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnului Viceprimar Ganea Cristian Mihai și Raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești prin care se propune transformarea gradului profesional din II în I a două posturi de inspector de specialitate din Biroul Administrativ și din Serviciul Ocrotirea Animalelor Comunitare din cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de. 23.06.2017 și raportul Comisei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.06.2017;

având în vedere prevederile art.26 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.„a” și alin.(3) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Aprobă transformarea gradului profesional din II în I a două posturi de inspector de specialitate din Biroul Administrativ și din Serviciul Ocrotirea Animalelor Comunitare din cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, pentru angajații care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, începând cu data de 01.06.2017.

Art.2.Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.06.2017.

Art.3.începând cu aceeași dată anexa Hotărârii Consiliului Local nr. 317/29.09.2016, se modifică corespunzător.

Art.4.Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere" Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5.Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iunie 2017ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din II în I a două posturi de inspector de specialitate din cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

Art.26 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată, coroborat cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, reglementează promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Astfel propun aprobarea statului de funcții al Adminsitrației Parcului Memorial „Constantin Stere” ca urmare a transformării gradului profesional din II în I a două posturi de inspector de specialitate, din cadrul Biroului Administrativ și a Serviciului Ocrotirea Animalelor Comunitare, pentru angajații care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

„CONSTANTIN STERE” PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din II în I a două posturi de inspector de specialitate din cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

Potrivit prevederilor art.26 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, pentru aprobarea Regulam entului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, este reglementată promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Urmare celor menționate mai sus, propunem transformarea din gradul profesional II în I, a două posturi de inspector de specialitate din cadrul Biroului Administrativ și din cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor Comunitare, ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, pentru angajații care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, conform rapoartelor finale anexate;

Concomitent cu transformarea gradului profesional din II în I a posturilor de inspector de specialitate, se completează fișele posturilor cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției contractuale.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.88/03.04.2017.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

O

Director Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Sandu Ștefan Constantin


Sef Birou Resurse Umane și Protecția Muncii Chiotoroiu-Serban Ioana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din II în I a două posturi de inspector de specialitate din cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

Potrivit prevederilor art. 41 din anexa care face parte integrantă din Hotărârea de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, promovarea personalului contractual se face prin examen, organizat trimestrial, semestrial sau anual, în funcție de decizia conducătorului instituției publice, prin transformarea postului ocupat ca urmare a promovării examenului.

Ca urmare a celor menționate mai sus, propun transformarea din gradul profesional II în I, a două posturi de inspector de specialitate din cadrul Biroului Administrativ și din cadrul Serviciului Ocrotirea Animalelor Comunitare, ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, pentru angajații care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, conform rapoartelor finale anexate;

Concomitent cu transformarea gradului profesional din II în I a posturilor de inspector de specialitate, se completează fișele posturilor cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției contractuale.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.88/03.04.2017.

Urmare celor menționate mai sus avizez favorabil proiectul de hotărâre anexat.


Angelesfcu $rța - Daniela

CONSlWTIN STERE PLOIEȘTI

W Mtt/ 26,APR. 20V  . '
Informâ^Lpnvindproba serba

Data șiora desfășurării probei scrise: 25.0^201% ora 10.00

Probleme intervenite pe durata desfî

șurăriiprobei scrise:

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul

1. DINUGABRIEL

J7^3p

ADMIS

Rezultatul final al exămewbi'

„Funcția pentru care se organizează examen:.-INSPECTOR DE SPECIALITATE, gmluit

'Numele si prenumele'candidatului.

Punctajul final al concursului

Rezultatul

LD1NUGABRIEL

W

ADMIS

Comisia de examinare

Președinte: EHBAbtM

Mcnibm: TATARU UMtă        ‘

Secretar: CHlOTMMERBMNIOA^â. nx^vuixis I RA HA l-'/MKCULUl MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTI


Nr. Mia / 2UPRJ017


Informații privind proba scrisa

Data și ora desfășurării probei scrișe : 25^043017, ora 1

q.m

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise:

-

...... ■■■■:

Numele si prenumele candidatului 1 Punctajul .final al probei scrise.

Rezultatul

1. PÎRVU MARIA-LARISA     ]         89.33

ADMIS

Remită tulfinal al examenului

Funcția pentru care se organizează examen : INSPECTOR DESPECIALITATE, gradul I ’

Numele si prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

. RezuMatui

1. PÎRVU MARIA-LARISA

89.33

"ăjws;


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din II în I a două posturi de inspector de specialitate din cadrul Administrației Parcului Memorial Constantin Stere” Ploiești

SECRETAR, Gheorgne Andrei


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. /

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional din II în I a două posturi de inspector de specialitate din cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești

și a emis:

/ *

hoit-

\

Data:        O6.