Hotărârea nr. 192/2017

Hotãrârea nr. 192 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI!

privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești

în Adunarea Generală a Acționarilor

de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 23.06.2017;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/2013, privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate pe acțiuni, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/2013;

Urmare demisiilor domnilor consilieri Cosma Marcian și Văduva Sorin, înregistrate la Municipiul Ploiești cu nr. 13399/19.06.2017, respectiv nr.13709/22.06.2017;

Ținând cont de prevederile art. 3 pct. 2, lit. a și art. 64*3, alin. 1 din O.U.G 109/2011 (modificată prin Legea 111/2016), privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, republicată și actualizată;

în temeiul prevederilor art. 1 din Legea 31/1990, privind societățile, republicată și actualizată;

în baza art. 36, alin. 1 și art. 37, din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Numește reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești:

 • 1. Marcu Valentin

 • 2. Neagu Puiu

Art. 2 Aprobă Contractul de Mandat al domnului Marcu Valentin în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă Contractul de Mandat al domnului Neagu Puiu în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Contractele de Mandat.

Art. 5 Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 iunie 2017

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești


Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin Hotărârea Consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale’'.

Potrivit art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată “(1) Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2017, au fost numiți reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a S.C.’TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești.

Urmare demisiilor domnilor consilieri Cosma Marcian și Văduva Sorin din Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, înregistrate la Municipiul Ploiești cu nr. 13399/19.06.2017, respectiv nr. 13709/22.06.2017, propun desemnarea unor noi consilieri locali.

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOB

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

’l


,Z©

RAPORT DE SPECIALITATE    K'

- - -


Ia proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților CorfsjJjuiuiȚ^ocâl^ al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționa^IdKîiSxjyy de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

O                  Astfel, Consiliul Local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de

interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează și analizează activitatea acestora.

Potrivit prevederilor art. 3, pct. 2, lit. a coroborat cu art. 2 pct. 2 lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, „autoritatea publică tutelară are competențe să numească reprezentanții statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora”.

Totodată, potrivit art. 64A3 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată “Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane ”.

Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. O           Ploiești au fost numiți prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2017.

Ulterior, prin adresele nr. 13399/19.06.2017 și nr. 13709/22.06.2017, domnii consilieri Cosma Marcian și Văduva Sorin și-au înaintat demisiile din calitatea de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești din Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Ca urmare, este necesară înlocuirea domnilor consilieri Cosma Marcian și Văduva Sorin cu alți reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești și aprobarea contractelor de mandat ale acestora.

Față de aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Anex nr. 1

Ia Hotărârea Consiliul Local nr. /%//2017


CONTRACT DE MANDAT

CAP.l

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de acționar Ia S.C. «TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, cu sediul’în municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, în calitate de mandant, reprezentat prin primar, domnul Dobre Adrian Florin;

S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Găgeni, nr. 88, Județul Prahova, reprezentată prin director general delegat Nicolae Alexandri;

Și

____________________, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr.___/20I7, cu domiciliul în Ploiești, județul Prahova,

posesor C.I./B.L, seria__, nr.________, eliberat/ă de__________Ploiești, în calitate de

mandatar, au încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2

în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată, și ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitatea sa de acționar unic la societatea comercială “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, acordă împuternicire persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de acționar, iar mandatarul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 3

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 3

Mandantul împuternicește pe mandatar, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești.

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile terților.

CAP. 4

TERMENUL CONTRACTULUI

/.//>A, a v/       \ •'

/ r- 1 < \

ART. 4

il !~i                                        i-

C ;                                  >-! „ îl

Durata prezentului contract este de la data semnării, pâna/lăxdata^înceiăfii calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului PloteșJ:i;pîii?^du}i'ârea Generală a Acționarilor la societatea comercială “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, dar nu mai mult de 4 ani.

Contractul de mandat este cu titlu gratuit.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

ART. 5

în perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al municipiului, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți, obligațiile adunării generale a asociaților, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le va îndeplini numai pe baza unui mandat special din partea mandantului, în cazul:

 • a) înstrăinării acțiunilor, părților sociale sau a activelor;

 • b) schimbării formei juridice a societății comerciale;

 • c) aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale;

 • d) contractării de împrumuturi.

ART. 6

Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART. 7

Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și îl va informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori i se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART. 8

Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art. 5.

CAP. 6

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

ART-9

Răspunderea mandatarului:                                              '■

 • a) mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționeaza..pșntrii neexccutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantumț^jî^^pm sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

în cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

ART.10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAP. 8 ÎNCETAREA CONTRACTULUI

O       ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea mandatarului;

 • d) renunțarea mandatarului;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

CAP. 9

DISPOZIȚII FINALE

ART. 13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile privitoare la mandat din Codul civil și Codul comercial.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.                 Ț/ ■ . -'

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte unU;l pentru fiecare

parte, astăzi


MANDATAR,


MANDANT,

Consiliul Local al Municipiului Ploiești Primar,

DOBRE ADRIAN FLORIN

S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești

Director general delegat,

Nicolae Alexandri


Anex nr. 2

Ia Hotărârea Consiliul Loca! nr.^%/2017

CONTRACT DE MANDAT

CAP.l

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART.l


Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de acționar la S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr, 2-4, județul Prahova, în calitate de mandant, reprezentat prin primar, domnul Dobre Adrian Florin;

S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A- Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Găgeni, nr. 88, Județul Prahova, reprezentată prin director general delegat Nicolae Alexandri;

Și

_____________________, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii nr.___/2017, cu domiciliul în Ploiești, județul Prahova,

posesor C.I./B.L, seria__, nr._______, eliberat/ă de _____ Ploiești, în calitate de

mandatar, au încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2

CONDIȚIILE MANDATULUI

ART. 2

în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată, și ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitatea sa de acționar unic la societatea comercială “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, acordă împuternicire persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de acționar, iar mandatarul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 3

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 3

Mandantul împuternicește pe mandatar, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești.

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite,: sunt opozabile terților.                                                                    /<■ XȚ"

CAP. 4

TERMENUL CONTRACTULUI                        \


ART. 4

Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data încetării calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea comercială “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești, dar nu mai mult de 4 ani.

Contractul de mandat este cu titlu gratuit.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

O       a. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

ART. 5

în perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al municipiului, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți, obligațiile adunării generale a asociaților, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le va îndeplini numai pe baza unui mandat special din partea mandantului, în cazul:

 • e) înstrăinării acțiunilor, părților sociale sau a activelor;

 • f) schimbării formei juridice a societății comerciale;

 • g) aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale;

 • h) contractării de împrumuturi.

ART. 6

Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART. 7

Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și îl va informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori i se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI ART. 8

Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la art. 5.


Răspunderea mandatarului:


 • a) mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislație^^pmerclale/și prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexccutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

în cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

ART.10

Răspunderea mandantului:


 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7 MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

CAP. 8

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea mandatarului;

 • d) renunțarea mandatarului;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

CAP. 9

DISPOZIȚII FINALE

ART. 13                                   CJBX ■ H

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispoz^fî^V^i^K)^ mandat din Codul civil și Codul comercial.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anteri^are sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi________________________.

MANDATAR,


MANDANT,

Consiliul Local al Municipiului Ploiești Primar,

DOBRE ADRIAN FLORIN

S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești Director general delegat,

Nicolae AlexandriDemisieSubsemnatul, Cosma Marcian, domiciliat in Ploiești, Str.

Rapsodiei Nr.6, Bl. 142 Sc.B Ap.23, in calitate de consilier local reprezentant in A.G.A. la S.C. TRANSPORT CALATORI EXPRESS PLOIEȘTI, va rog sa luati act de demisia mea din funcția de membru A. G.A. la SC T. C.E. S.A. Ploiești.

19.06.2017

Cosma MarcianO

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
Subsemnatul Văduva Sorin, reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A., începând cu data de 22.06.2017 îmi prezint demisia din Adunarea Generală a Acționarilor S.C. TCE S.A.


Data

22.06.2017


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților

Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la

S.C. “TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești


PREȘI

di^teCL^

SECRJ

ETAR,

George Sori

ĂNlCuiae | Botez

Gheorgi

ie Andrei

Data:            -

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2017 privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr.297/12.09.2016 și 422/21.12.2016, privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. PloieștiSECRETAR, Gheo^he Andrei