Hotărârea nr. 184/2017

Hotãrârea nr. 184 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora, modificată şi completată


ROMÂNIA


•i V ? *£ 'f

-t

-

î s 1

£

n* < z

Ar


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 184 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 plivind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprpbarea componenței acestora, modificată și completată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.06.2017;

Ținând cont de prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 137/2017 privind încetarea mandatului doamnei consilier Enache Cristina Ana-Maria;

Luând în considerare prevederile cuprinse în capitolul I, Secțiunea a IlI-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu privire la organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, art. 54 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016, modificată și completată, în sensul înlocuirii doamnei Enache Cristina Ana-Maria cu domnul Marcu Valentin în cadrul Comisiei de specialitate nr. 5 - Comisia pentru protecție și asistență socială.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016, modificată și completată, rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONT& ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată

Orice activitate instituționalizată presupune stabilirea unei structuri încadrate în norme și reguli bine definite, care în temeiul normelor juridice ce reglementează specificul activității, să constituie premisa unei bune funcționări și capacitatea efectivă de a soluționa problemele caracteristice.

Consiliul Local, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administrației publice locale, nu poate funcționa în mod aleatoriu, având în vedere complexitatea atribuțiilor stabilite de lege.

Potrivit art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local își organizează comisiile de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016, modificată și completată, au fost aprobate comisiile de specialitate pe domenii de activitate, precum și componența acestora.

Ulterior, Instituția Prefectului - Județul Prahova ne-a comunicat Ordinul Prefectului nr. 133/05.05.2017 privind constatarea încetării, de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a doamnei Enache Cristina Ana-Maria, membru în Consiliul Local al municipiului Ploiești.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2017, mandatul doamnei consilier Enache Cristina Ana-Maria a încetat.

Ca urmare, este necesară înlocuirea doamnei Enache Cristina Ana-Maria din cadrul Comisiei de specialitate nr. 5 - Comisia pentru protecție și asistență socială.

Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată

O

Legea nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale, republicată și actualizată, prevede, în mod expres, la art. 54, faptul că activitatea consiliului local este organizată pe comisii de specialitate, pe domenii de activitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016, modificată și completată, au fost aprobate comisiile de specialitate pe domenii de activitate, precum și componența acestora.

Ca urmare a încetării mandatului de consilier al doamnei Enache Cristina Ana-Maria, propun înlocuirea acesteia din cadrul Comisiei de specialitate nr. 5 - Comisia pentru protecție și asistență socială.

O

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată


George Soț^n