Hotărârea nr. 181/2017

Hotãrârea nr. 181 privind aprobarea modificării valorii estimate initial cu încadrarea în limita de 10% a contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 181


privind aprobarea modificării valorii estimate inițial cu îide 10% a contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gabriel Constantin Minea, Cosma Marcian, Aurelian Tudor Dumitru, Alina Sorescu, Florin Sicoie și Raportul de specialitate al Direcției Economice și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea modificării valorii estimate inițial cu incadrarea in limita de 10% a contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 -Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B incheiate cu S.C. Rosal Grup S.A.;

luând în considerare punctul de vedere al Serviciului Juridic-Contencios, Contracte nr. 987/21.06.2017, prezentat în timpul ședinței;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 19.06.2017;

având în vedere adresa Autorității Naționale pentru Achiziții Publice nr. 7846/08.06.2017, inregistrata la Municipiul Ploiești cu nr. 10677/13.06.2017 si la R.A.S.P. Ploiești nr. 3903/14.06.2017;

în baza prevederilor Capitolului IV, punctul 4.4, litera u, din Contractele de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A si nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B;

în temeiul art. 3, lit. a) și e) din Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, actualizată și republicată;

luând în considerare prevederile art. 7, alin. 1, lit. b si alin 2, lit. b din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

în conformitate cu art. 36, alin. 2, lit. d și alin. 6, lit. a, pct. 14 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Aprobă depășirea valorii estimate inițial de 88.000.000 lei fără TVA la data atribuirii a contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A., cu încadrarea în limita de 10%.

ART.2. Aprobă Actul adițional nr. 4 la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - zona

 • A, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.3. Aprobă Actul adițional nr. 4 la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15222/24.08.2011 - zona

 • B, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actele adiționale prevăzute la articolele 2 si 3.

ART.5. Direcția Economică și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 21 iunie 2017.ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


Ia proiectul de hotărâre aprobarea modificării valorii estimatKrffitial cu încadrarea în limita de 10% a contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A.

Potrivit prevederilor articolului 3, literele a) și e) din Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, principiile prin care se organizează și acționează serviciul de salubrizare sunt: protecția sănătății populației; asigurarea calității și continuității serviciului.

Prin Hotararea de Consiliu Local nr. 272/2011 au fost aprobate contractele de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221, 15222/24.08.2011 la valoarea estimata inițial de 88.000.000 lei fara TVA. Acestea au fost prelungite prin Actele adiționale nr. 3 si aprobate prin H.C.L. nr. 276/2016 pe o perioada de maxim 2 ani si 6 luni, incetand de drept la data atribuirii de către Municipiului Ploiești a serviciului care face obiectul acestui contract către operatorul selectat ca urmare a realizării procedurilor de achiziție publica, valoarea estimata ramasa la data prelungirii fiind de 11.814.494 lei fara TVA.

In prezent, pe perioada de prelungire a celor doua contracte pana la data de 15.04.2017, a ramas doar suma de 145.450 lei fara TVA.

Totodată, la Capitolul IV - Drepturile si obligațiile pârtilor, punctul 4.4 Concesionarul are următoarele obligații, litera u), se prevede „in cazul in care concesionarul sesizează existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activitatii ori serviciului public, va notifica de indata acest fapt autoritatii publice, in vederea luării masurilor ce se impun, pentru asigurarea continuității activitatii serviciului public”, iar la punctul 4.2 - Concesionarul are următoarele drepturi, litera f) se prevede „sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului fara plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile, de la primirea facturii”.

Prin adresa nr. 7846/08.06.2017, Autoritatea Naționala pentru Achiziții Publice face referire la Instrucțiunea nr. 1/2016, art. 1, alin. 2 „in situația in care pe parcursul derulării unui contract de achiziție publica, apare necesitatea modificării conditiilor/clauzelor inițiale ale contractului, autoritatea contractanta va stabili, înainte de aprobarea si implementarea acestei modificări, daca modificarea avuta in vedere este, raportat la cicumstantele specifice ale contractului, substanțiala sau nesubstantiala.”

Fata de acesta prevedere pentru a considera ca nesubstantiala modificarea unui contract, constând in prelungirea duratei acestuia, si implicit, in depășirea valorii estimate s-a făcut o analiza prin raportarea la condițiile impuse cumulativ la art. 4, alin. 2 si la art. 5 din Instrucțiunea nr. 1/2016 a Autorității Naționala pentru Achiziții Publice, aceasta concluzionând următoarele:

 • - se considera indeplinita condiția, intrucat posibilitatea prelungirii duratei a fost prevăzută prin clauzele contractuale inițiale, cunoscute de toti potențialii ofertanti;

 • -  se considera indeplinita condiția, depășirea valorii estimate nefiind cauzate de marirea tarifelor stabilite, pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului;

 • -  se considera indeplinita condiția, modificarea presupunând doar prelungirea duratei fara a implica prestarea unor servicii suplimentare;

 • -  valoarea modificării nu depășește valoarea ce rezulta din aplicarea procentului de „cheltuieli diverse si neprevăzute” sau 10% din prețul contractului inițial (in situația in care nu exista deviz sau prin deviz/contract) nu au fost stabilite asemenea cheltuieli;

 • -  se considera indeplinita modificarea in directa corelare cu obiectul contractului de achiziție publica;

 • -  se apreciaza indeplinita condiția, in măsură in care prelungirea contractelor nu a afectat indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivelor contracte, referitor la schimbarea caracterului general al obiectului contractului.

Având in vedere ca Municipiul Ploiești are in desfășurare procedura de atribuire a contractului de curățenie cai publice si deszăpezire, documentație aprobata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 106/2017, aceasta fiind in evaluare către Autoritatea Naționala pentru Achiziții Publice, aceasta instituție apreciaza ca exista posibilitatea depășirii valorii estimate de 88.000.000 lei fara TVA pe cele doua contracte aflate in derulare (nr. 15221, 15222/24.08.2011), cu condiția incadrarii in limita de 10% a acestei valori, pana la data atribuirii noului contract.

Urmare a celor prezentate mai sus, propunem spre analiza si luarea unei decizii privind prezentul proiect de hotarare.


CONSILIERI,

Cosma MarcianAlina Sorescu

Aurelian Tudor Dumitru

Florin Sicoie

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Vizat, iceprimar, Cristian Ganea proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii ^stimate inițial cu încadrarea în limita de 10% a contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A.


RAPORTDESPECIALITATE


Potrivit prevederilor articolului 3, literele a) și e) din Legea nr. 101/2006 a serviciului public de salubrizare a localităților, republicată, principiile prin care se organizează și acționează serviciul de salubrizare sunt: protecția sănătății populației; asigurarea calității și continuității serviciului.

Prin Hotararea de Consiu Local nr. 272/2011 au fost aprobate contractele de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221, 15222/24.08.2011 la valoarea estimata inițial de 88.000.000 lei fara TVA care au fost prelungite prin Actele adiționale nr. 3 si aprobate prin H.C.L. nr. 276/2016 pe o perioada de maxim 2 ani si 6 luni, acestea incetand de drept la data atribuirii de către Municipiului Ploiești a serviciului care face obiectul acestui contract către operatorul selectat, ca urmare a realizării procedurilor de achiziție publica, valoarea estimata ramasa la data prelungirii fiind de 11.814.494 lei fara TVA.

In prezent, pe perioada de prelungire a celor doua contracte pana la data de 15.04.2017, a ramas doar suma de 145.450 lei fara TVA.

Totodată, la Capitolul IV - Drepturile si obligațiile pârtilor, punctul 4.4 - Concesionarul are următoarele obligații, litera u se prevede „in cazul in care concesionarul sesizează existenta iu posibilitatea existentei unei cauze de natura sa conducă la imposibilitatea realizării activitatii ori serviciului public, va notifica de indata acest fapt autoritatii publice, in vederea luării masurilor ce se impun, pentru asigurarea continuității activitatii serviciului public”, iar la punctul 4.2 - Concesionarul are următoarele drepturi, litera f) se prevede „sa suspende sau sa limiteze prestarea serviciului fara plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile lucratoare, daca sumele datorate nu au fost achitate după 45 de zile, de la primirea facturii”.

Prin adresa nr. 7846/08.06.2017 Autoritatea Naționala pentru Achiziții Publice face referire la art. 1, alin 2 din Instrucțiunea nr. 1/2016 care prevede „in situația in care pe parcursul derulării unui contract de achiziție publica, apare necistatea modificării conditiilor/clauzelor inițiale ale contractului, autoritatea contractanta va stabili, inainte de aprobarea si implementarea acestei modificări, daca modificarea avuta in vedere este, raportata la cicumstantele specifice ale contractului, substanțiala sau nesubstantiala.”

Fata de acesta prevedere pentru a considera ca nesubstantiala modificarea unui contract, constând in prelungirea duratei acestuia, si implicit, in depășirea valorii estimate s-a făcut o analiza prin raportarea la condițiile impuse cumulativ la art. 4, alin 2 si la art 5 din Instrucțiunea nr. 1/2016 a Autorității Naționala pentru Achiziții Publice, aceasta concluzionând următoarele:

 • - se considera indeplinita condiția, intrucat posibilitatea prelungirii duratei a fost prevăzută prin clauzele contractuale inițiale, cunoscute de toti potențialii ofertant!; Ț*/

 • -  se considera indeplinita condiția, depășirea valorii estimate nefiind cauzate de marirea tarifelor stabilite, pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului;

 • -  se considera indeplinita condiția, modificarea presupunând doar prelungirea duratei fara a implica prestarea unor servicii suplimentare;

 • -  valoarea modificării nu depășește valoare ce rezulta din aplicarea procentului de „cheltuieli diverse si neprevăzute” sau 10% din prețul contractului inițial (in situația in care nu exista deviz sau prin deviz/contract) nu au fost stabilite asemenea cheltuieli;

 • -  se considera indeplinita modificarea in directa corelare cu obiectul contractului de achiziție publica;

 • -  se apreciaza indeplinita condiția, in măsură in care prelungirea contractelor nu a afectat indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivelor contracte, referitor la schimbarea caracterului general al obiectului contractului.

Având in vedere ca Municipiul Ploiești are in desfășurare procedura de atribuire a contractului de curățenie cai publice si deszăpezire, documentație aprobata prin Hotararea de Consiliu Local nr. 106/2017, aceasta fiind in evaluare, Autoritatea Naționala pentru Achiziții Publice apreciaza ca exista posibilitatea depășirii valorii estimate de 88.000.000 lei fara TVA pe cele doua contracte aflate in derulare (nr. 15221, 15222/24.08.2011), cu condiția incadrarii in limita de 10% a acestei valori, pana la data atribuirii noului contract.

Urmare a celor prezentate mai sus si avand in vedere caracterul de urgenta, propunem spre analiza si luarea unei decizii privind continuitatea prestării serviciului de către operatorul de salubritate si activitatile specifice contractelor nr. 15221, 15222/24.08.2011.

MUNCIPIUL PLOIEȘTI,

R.A.S.P. Ploiești


direcția Administrație Publică,                            Director,

juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte ing. VasileTonescu


Șef Birou Salubritate, Florentin Ilie

Șef Birou Juridic-Comencios, APUC, Pavel Constantin

Direcția Economica

Nr.1386/16.06.2017


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea modificării valorii estimate inițial cu încadrarea In limita de 10% a contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011-Lotul 1 - zona A si nr.15222/24.08.2011- Lotul 2 - zona B încheiate cu S.C. ROSAL GRUPS.A.

Intre Municipiul Ploiești si S.C. Rosal Grup S.R.L. s-au încheiat contractele de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate nr.15221/24.08.2011 si nr.15222/24.08.2011.

Valoarea estimata stabilita cu ocazia organizării procedurii de achiziție publica a fost stabilita la 88.000.000 lei fara TVA.

Pana in prezent s-au efectuat plăti astfel:

AN 2011 =    6.001.651,94 lei; (TVA 24%= 1.161.610,05 lei)

AN 2012 =   24.132.494,20 lei; (TVA 24%= 4.670.805,33 lei)

AN 2013 =   17.033.386,31 lei; (TVA 24%= 3.296.784,45 lei)

AN 2014 =   21.033.150,32 lei; (TVA 24%= 4.070.932,32 lei)

AN 2015 =   18.349.548,62 lei; (TVA 24%= 3.551.525,54 lei)

AN 2016 =  15.714.599.49 lei: (1.215.358,50 lei din care TVA 24%=

O 235.230,68 lei; 14.499.240,99 lei din care TVA 20%= 2.416.540,17 lei);

AN 2017 =  6.092.474,84 lei: (545.341,31 lei din care TVA 20% = 90.890,22

lei; 5.547.133,53 lei din care TVA 19% : 885.676,78 lei)

Total plăti perioada 2011 - 2017 = 108.357.305,72 lei (cu TVA)

Total plăti fara TVA = 87.977.310,18 lei

In evidenta contabila exista facturi neachitate in suma totala de

1.034.540,99 lei (din care TVA in suma de 165.178,81 lei)

Prevederea bugetara pe anul 2017 esteinsumade 16.000.000 lei din care s-au efectuat plăti in suma de 7.162.985,56 lei (6.092.474,84 lei ROSAL-ctr.15221/15222/24.08.2011 si 1.070.510,72 lei ctr.Asociația de Dezvoltare Intercomunitara).

Din punct de vedere al legalității si al respectării actelor normative in domeniul achiziției publice nu ne putem pronunța cu privire la aprobarea modificării valorii estimate inițiale.

Plățile conform prevedere bugetara se pot efectua numai in condițiile existentei baze legale si a sursei de finanțare conform art. 3 „Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu există baza legală pentru respectiva cheltuială.” si art.4 „Nicio cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonanțată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.

Fata de cele prezentate pana la 31.12.2017 exista posibilitatea efectuării de plăti pentru cap. "Salubritate - Material si prestări de servicii cu caracter funcțional " in suma de 8.837.014,44 lei, conform bugetului local aprobat pentru anul 2017.

Director Economic                          Sef Serviciu Financiar - Contabilitate

Nicoleta Craciunoiu


Taracila


’ela


Sef Serviciu Buget împrumuturi

Stanciu Laura

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA JURIDICA

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de Hotarare privind aprobarea modificării valorii estimate inițial cu încadrarea in limta a 10% a contractelor de delegare de gestiune prin concesiunea serviciului de salubritate in

Municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 / Lot 1 zona A si Nr. 15222/24.08.2011 - Lot 2 Zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A

Nr.

Având in vedere adresa primita de Agenția Naționala pentru Achiziții Publice prin care contractele care fac obiectul prezentei Hotarari se pot suplimenta cu pana la 10% din valoarea estimata, consider ca din punct de vedere a legalității nu se impune emiterea unei Hotarari de Consiliu Local pentru aprobarea suplimentarii cu pana la 10 % a contractelor încheiate intre Municipiul Ploiești si S.C. Rosal Grup S.A.

Menționez ca Agenția Naționala pentru Achiziții Publice este forul competent care reglementează interpreterile legale si emite instrucțiuni care se aplica in relațiile contractuale care fac obiectul legislației Achiziției Publice .

SEF SERVICU JURIDIC

ACT ADIȚIONAL NR. 4

la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate ffijA municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - zona Afer i .

încheiat azi........................... V'A

/\

In temeiul H.C.L.............................. privind aprobarea modificării valorii'estimate

inițial cu încadrarea în limita de 10% a contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A.

Părțile contractante:

Municipiul Ploiești, avand sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, cod fiscal 2844855, cont virament nr. RO 23TREZ52124510220XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin domnul Adrian Florin Dobre - Primar, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în Ploiești, Piața Victoriei, nr. 17, tel: 0244-541071, fax: 0244-513670, cod unic de înregistrare 1343872, reprezentata prin Vasile Ionescu - Director, în calitate de concedent, pe de o parte

si

S.C. Rosal Grup S.A., cu sediul principal in București, str. Labirint, nr. 84, camera 1, sector 3, tel: 021-2006951, fax: 021-2551108, cod unic de înregistrare 6089555, reprezentata prin dl. Bogdan Niculescu - Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte, o

au convenit următoarele:

Art. 1. Depășirea valorii estimate inițial de 44.000.000 lei fara TVA la data atribuirii a contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A încheiat cu S.C. Rosal Grup S.A., cu încadrarea in limita de 10%.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului raman neschimbate.

Art. 3. Prezentul act adițional a fost Încheiat azi                      în două.exemplare

originale, câte unul pentru fiecare parte și face parte integrantă din contract.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


S.C. ROSAL GRUR_^1>^ DIRECTOR GENERAL,


Bogdan Niculescu


Direcția Economică,

Director Executiv,

Nicoleta Craciunoiu

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Director,

Vasile Ionescu

ACT ADIȚIONAL NR. 4la contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de salubritate ih municipiul Ploiești nr. 15222/24.08.2011 - zona B                 /

încheiat azi........................... X

V//*, V

In temeiul H.C.L.............................. privind aprobarea modificării valorii estimate

inițial cu încadrarea în limita de 10% a contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A.

Părțile contractante:

Municipiul Ploiești, avand sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, cod fiscal 2844855, cont O.

virament nr. RO 23TREZ52124510220XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, reprezentat prin

domnul Adrian Florin Dobre - Primar, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, cu

sediul în Ploiești, Piața Victoriei, nr. 17, tel: 0244-541071, fax: 0244-513670, cod unic de

înregistrare 1343872, reprezentata prin Vasile Ionescu - Director, în calitate de concedent, pe de o parte

si

S.C. Rosal Grup S.A., cu sediul principal in București, str. Labirint, nr. 84, camera 1, sector 3, tel: 021-2006951, fax: 021-2551108, cod unic de înregistrare 6089555, reprezentata prin dl. Bogdan Niculescu - Director General, in calitate de concesionar, pe de alta parte, o

au convenit următoarele:

Art. 1. Depășirea valorii estimate inițial de 44.000.000 lei fara TVA la data atribuirii a contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B incheiat cu S.C. Rosal Grup S.A., cu incadrarea in limita de 10%.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contra ctului raman neschimbate.

Art. 3. Prezentul act adițional a fost incheiat azi

în două^exmiplare

< V- ° A "A

. - /

S.C. ROSAL GRUP S.A< tey DIRECTOR GENERALA

Bogdan Niculescu


originale, câte unul pentru fiecare parte și face parte integrantă din contract. a -

X'.


f|O te

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR,

Adrian Florin Dobre

Direcția Economică,

Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Director,

Vasile Ionescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIEȚII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării valorii estimate inițiala cu incadrarea in limita de 10% a contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate in municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 -Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A.

si a emis:

3

_
Data:     •&£>. ^^1 -Z-


MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

agenția Națională pentru achiziții public^

■    ||°SDomnul Adrian Florin DOBRE - Primar


< MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ț^Ă^dul Republicii, nr.2, Ploiești, județul Prahova

Tel. 0244/516699, fax 0244/513829A

____ age^iAnationălăa / PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE


0 8 JON 2017

intrare »,

IEȘIRE             .........


R.A. SERVICII PUBLICE- R.A. ____________PLOIEȘTI ______


NR fNREGiST'RAi/


consiliere metodologică. cu privire la încadrarea prelungirii duratei unor— contracte de delegare de gestiune prin concesiune a serviciilor de salubritate în Municipiul Ploiești în categoria modificărilor nesubstanțiale ale contractului, astfel cum sunt definite prin Instrucțiunea ANAP nr. 1/2016


Stimate domnule primar,

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 10677/15.05.2017, înregistrată la Agenția Națională pentru Achiziții Publice sub nr. 7846/15.05.2017, vă comunicăm, în temeiul dispozițiilor art. 3 lit. b) din O.U.G. nr. 13/2015, următoarele:

 • 1. Scurtă prezentare a situației de fapt

Prin adresa dumneavoastră menționată în paragraful anterior reveniți cu explicații suplimentare la adresa nr. 8294/12.04.2017, la care instituția noastră v-a răspuns prin adresa nr. 5913/28.04.2017.

Astfel, înțelegem că în data de 24.08.2011, în urma organizării procedurii de licitație deschisă pe loturi, Municipiul Ploiești a semnat două contracte de delegare de gestiune prin concesiune a serviciilor de salubritate în Municipiul Ploiești, având o valoare estimată de 88.000.000 lei fără T.V.A. și o durată de 5 ani.

în data de 05.09.2016 durata celor două contracte a fost prelungită prin acte adiționale pentru o perioadă de maxim 2 ani și 6 luni, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 în vigoare la momentul semnării celor două contracte, potrivit cărora durata unui contract de delegare a gestiunii poate fi prelungită doar o singură dată, pentru o perioadă care nu poate depăși jumătate din durata inițială, cu condiția ca durata totală să nu depășească 49 de ani.

La momentul încheierii actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor respective, valoarea estimată a acestora nu fusese depășită prin plățile efectuate până la acel moment, însă în prezent diferența dintre valoarea estimată și plățile efectuate până la data încheierii actelor adiționale de prelungire a duratei a fost acoperită prin plățile efectuate ulterior prelungirii duratei.

Tarifele aferente prestării serviciului care face obiectul celor două Contracte în cauză au rămas nemodificate pe întreaga perioadă de derulare a contractelor, inclusiv după prelungirea duratei acestora.                                    V. •-./

Depășirea valorii estimate a celor două contracte de delegare a gestiunii serviicilor de salubritate a fost determinată de mărirea suprafețelor pe care se desfășoară activitățile aferente prestării serviciilor de salubritate prin asfaltarea unor noi străzi și de necesitatea creșterii frecvenței de prestare a serviciilor ca urmare a măririi volumelor de lucrări specifice activităților de curățenie căi publice și deszăpezire.

în urma exprimării în termeni monetari a modificării constând în prelungirea duratei contractelor, autoritatea contractantă apreciază că depășirea valorii estimate până la data atribuirii noilor"contracte^vândl’câ obiectf delegarea de gestiuhe a serviciilor de salubritate se va încadra în limita de 10% din valoarea estimată a contractelor în vigoare impusă prin art. 5 alin. (1) din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2016 ca și condiție pentru încadrarea ca nesubstanțială a unei modificări.

"La”data fransmiterii către ANAP a adresei dumneavoastră nr. 10677/15.05.2017, documentația aferentă procedurii de atribuire a noilor contracte de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare pentru activitățile de curățenie căi publice și deszăpezire se afla în curs de validare de către ANAP.

Având în vedere cele menționate mai sus, ne solicitați punctul de vedere cu privire la calificarea modificării celor două contracte în cauză ca fiind nesubstanțială atât sub aspectul prelungirii duratei acestora cât și al depășirii valorii estimate pe perioada de prelungire în limita a 10% din cuantumul acesteia.

 • 2. Sediul materiei

Art. 1, art. 7 alin. (1), art. 30-32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice1;

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică,, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare2;

Art. 3 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 1 alin. (2), art. 4 alin. (2), art. 5 din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2016 privind modificarea contractului de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate și încadrarea acestor modificări ca fiind substanțiale sau nesubstanțiale.

 • 3. Consiliere metodologică

Având în vedere informațiile prezentate în adresa dumneavoastră, în raport cu prevederile legale aplicabile, instituția noastră este în măsură să precizeze următoarele:

/>  .......Z,z

O

foc.; ■■■<. ■ 7     /    . ' ț

Salubrizarea localităților face parte din categoria serviciilor comunitare de .utilități / publice, definită la art. 1 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 51/2006? Prin4 urmaj^yn continuare se impune analizarea prevederilor relevante ale acestui actnormativ/în vigoare la data atribuirii celor două contracte supuse analizei noastre.

După cum se prevede la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, acest act normativ stabilește cadrul juridic și instituțional unitar, obiectivele, competențele, atribuțiile și instrumentele specifice necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilități publice.

■o


Astfel, potrivit art. 7 alin. (1) din același act normativ, “Serviciile de utilități publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligațiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigențe/cerințe fundamentale, și anume:

 • a) universalitate;

 • b) continuitate din punct de vedere calitativ și cantitativ, în condiții contractuale reglementate;

 • c) adaptabilitate la cerințele utilizatorilor și gestiune pe termen lung;

 • d) accesibilitate egală și nediscriminatorie la serviciul public, în condiții contractuale reglementate;

 • e) transparență decizională și protecția utilizatorilor. ”

Totodată, la art. 30-32 din Legea nr. 51/2006 sunt reglementate anumite aspecte specifice cu privire la contractul de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, aspecte de natură a contura regimul juridic al acestui contract.

Unul dintre aceste aspecte vizează durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice și condițiile în care aceasta poate fi prelungită.

Astfel, potrivit art. 32 alin. (3), durata unui contract de delegare a gestiunii poate fi prelungită doar o singură dată, pentru o perioadă care nu poate depăși jumătate din durata inițială, cu condiția ca durata totală să nu depășească 49 de ani.

Un alt aspect se referă la procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, procedură care, potrivit art. 30 alin. (12) din Legea nr. 51/2006 în cazul serviciilor de utilități publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), f) și g), se stabilește în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006.

Din coroborarea prevederilor legale invocate mai sus, se desprind următoarele concluzii:

 • -  regimul juridic al contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice (inclusiv salubrizarea) a fost stabilit prin Legea nr. 51 /2006;

 • -  procedura de atribuire aplicabilă contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare care fac obiectul analizei noastre se stabilea în baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2006;


j? Ji' >- -......:    \

// /’ •• < • \

 • -  cu privire la regimul juridic al contractului de delegare a gestiunii serviciilor de

utilități publice (inclusiv salubrizarea), Legea nr. 51/2006 reprezintă legea specială prin raportare la O.U.G. nr. 34/2006, care reprezintă legea generală;'' .          .<* .

 • -  în virtutea caracterului de lege specială, prevederile Legii nr. 51/2006 se , aplică cu prioritate , prevalând prevederilor legii generale.

în concret, cu privire la speța supusă analizei noastre, legea la care trebuie să ne raportăm în vederea analizării condițiilor de prelungire a duratei contractelor de delegare de gestiune este Legea nr. 51/2006, în vigoare la data semnării celor două contracte.

Prin urmare, pentru prelungirea duratei contractelor respective conform Legii nr. 51/2006 se impunea respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

 • -  prelungirea să aibă loc o singură dată.;

o

 • -  prelungirea să nu depășească jumătate din durata inițială;

 • -  durata totală a contractului (cea inițială cumulată cu durata prelungirii) să nu depășească 49 de ani;

 • -  prelungirea să fie aprobată de autoritățile deliberative ale unităților administrați v-teritoriale;

 • -  contractul de delegare să fie prelungit printr-un act adițional încheiat între operator, respectiv operatorul regional, și unitățile administrativ-teritoriale, respectiv asociația de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit.

în urma analizării condițiilor enumerate mai sus, considerăm că acestea au fost respectate în cazul prelungirii duratei contractelor de delegare a gestiunii încheiate de Municipiul Ploiești în data de 24.08.2011.

Pe de altă parte, dacă ne raportăm la condițiile în care era posibilă, potrivit O.U.G. nr.

o .

34/2006, modificarea contractelor atribuite în baza acesteia, precizăm următoarele:

Potrivit art. 1 alin. (2) din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2016.—“în situația în care. De parcursul derulării unui contract"de achiziție publică, apare necesitatea modificării condițiilor/clauzelor inițiale ale contractului, autoritatea contractantă va stabili, înainte de aprobarea și implementarea acestei modificări, dacă modificarea avută în vedere este, raportat la circumstanțele specifice ale contractului, substanțială sau nesubstanțială”.

Astfel, pentru a considera ca nesubstanțială modificarea unui contract constând în prelungirea duratei acestuia și, implicit, în depășirea valorii estimate este necesară analizarea acesteia prin raportare la condițiile impuse cumulativ la art. 4 alin. (2) și la art. 5 din Instrucțiunea ANAP nr. 1/2016, respectiv:

a) modificarea nu introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura inițială de atribuire, ar fi permis selectarea altor candidați decât a celor selectați inițial sau alegerea unei alte oferte decât a celei declarate câștigătoare ori ar fi permis și participarea altor operatori economici la procedură;

Str. Foișorului nr. 2, sector 3, București, 031178

Tel: +4 021 311 8090 Fax: +4 021 311 8095 E-mail: contact@anap.qov.ro                                              4

www.anap.p/jv.ro- /,r

 • - considerăm îndeplinită condiția, întrucât posibilitatea prelungirii durateia fost prevăzută prin clauzele contractuale inițiale, cunoscute de toți potențialii ofertanți;, x-.

■ V" - ■ -■ ■     -

 • b) modificarea nu schimbă balanța economică a contractului în făvoaYfea^contrăcțapțylui

într-o manieră care nu a fost prevăzută în contractul inițial;

 • -  considerăm îndeplinită condiția, depășirea valorii estimate nefiind cauzată de mărirea tarifelor stabilite pentru prestarea serviciilor care fac obiectul contractului;

 • c) modificarea nu extinde domeniul contractului în mod considerabil;

 • -  considerăm îndeplinită condiția, modificarea presupunând doar prelungirea duratei, fără a implica prestarea unor servicii suplimentare;

df respectiva Tnodificăre este aferentă llhui contract d^se^ său de lucrări aferent realizării investițiilor publice și/sau a lucrărilor de intervenție asupra acestora;

 • - în solicitarea dumneavoastră și în documentele anexate acesteia nu regăsim informații din care să reiasă dacă respectivele contracte de servicii sunt aferente realizărit investițiilor publice și/sau a lucrărilor de intervenție asupra acestora, prin adresa dumneavoastră afirmând doar că “prelungirea (modificarea) este aferentă unor contracte de servicii”;

 • e) în-urma expr-imării-în'termeni-monetari, valoarea modificării nu depășește valoarea ce rezultă din aplicarea procentului de "cheltuieli diverse și neprevăzute" (definit în devizul general al proiectului și/sau în contract, conform legislației incidente), sau 10% din prețul contractului inițial (în situația în care nu există deviz sau prin deviz/contract nu au fost stabilite asemenea cheltuieli);

 • - din afirmațiile dumneavoastră înțelegem că se anticipează ca depășirea valorii estimate până la data atribuirii noilor contracte având ca obiect delegarea de gestiune a serviciilor de salubritate să se încadreze în limita de 10% din valoarea estimată a contractelor, existând astfel premisele îndeplinii acestei condiții;

 • f) respectiva modificare este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;

 • - din punctul nostru de vedere, astfel cum înțelegem din informațiile cuprinse în solicitarea dumneavoastră și în documentele anexate acesteia, prelungirea contractelor a fost determinată de necesitatea asigurării serviciului de salubrizare până la încheierea noilor contracte de delegare a gestiunii și nu de necesitatea îndeplinirii contractelor precedente, obiectul acestora fiind realizat la expirarea duratei pentru care au fost încheiate;

 • g) respectiva modificare este în directă corelare cu obiectul contractului de achiziție publică;

 • - apreciem îndeplinită condiția;

 • h) nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului, fapt ce presupune că scopul contractului (așa cum a fost descris în cadrul procedurii prin care a fost atribuit inițial), precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați.

în încheiere precizăm că autoritatea contractantă este singura în măsură să stabilească dacă prelungirea duratei contractelor în cauză reprezintă o modificare substanțială sau nesubstanțială, raportat la circumstanțele specifice ale contractului și la prevederile legale aplicabile, aceasta deținând toate informațiile relevante legate de situația de fapt și de drept care a determinat necesitatea modificării respective, fiind în același timp responsabilă pentru respectarea tuturor dispozițiilor legale aplicabile.

1

Forma în vigoare la data semnării celor două contracte de delegare de gestiune prin concesiune a serviciilor de salubritate în Municipiul Ploiești, respectiv 24.08.2011

2

Forma în vigoare la data semnării celor două contracte de delegare de gestiune prin concesiune a serviciilor de salubritate în Municipiul Ploiești, respectiv 24.08.2011