Hotărârea nr. 180/2017

Hotãrârea nr. 180 privind atribuirea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a licenţei asupra mărcilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Ploieşti, în baza unor contracte de licenţă exclusivă cu titlu oneros

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 180 privind atribuirea prin licitație publică deschisă cu strigare a licenței asupra mărcilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Ploiești, în baza unor contracte de licență exclusivă cu titlu oneros

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre, a viceprimarilor George Pană și Cristian-Mihai Ganea, a consilierilor Gheorghe Andrei, Iulian Bolocan, George Botez, Marcian Cosma, Ștefan Dănescu, Marius Dinu, Sanda Dragulea, Gabriel Minea, Marius Mateescu, Puiu Neagu, Paul Palaș, Gheorghe Popa, Florin Sicoie, Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, Marilena Stanciu, Alina Sorescu, Aurelian Tudor, Sorin Văduva și Robert Vîscan, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcției Gestiune Patrimoniu și Direcției Economice privind atribuirea prin licitație publică deschisă cu strigare a licenței asupra mărcilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Ploiești, în baza unor contracte de licență exclusivă;

în baza Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului României nr. 1134 din 2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 295/2016 privind împuternicirea primarului Municipiului Ploiești cu privire la luarea măsurilor în vederea valorificării drepturilor rezultate din calitatea de titular al mărcilor F.C. PETROLUL PLOIEȘTI, F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 6, lit. “a”, pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă atribuirea prin licitație publică deschisă cu strigare a licenței asupra mărcilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea licitației publice deschise cu strigare pentru atribuirea în baza unor contracte de licență exclusivă cu titlu oneros asupra mărcilor prevăzute la art. 1 - conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.3 Aprobă Caietul de sarcini cadru pentru atribuirea prin licițâ'H^pubJicăx deschisă cu strigare a licenței asupra mărcilor prevăzute la art. 1 -                 — ■■

Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.4 Aprobă prețul de pornire la licitație pentru atribuirea licâ^f^s^yp^j; flecarei mărci în valoare de 14.472 lei/marcă/an.

Art.5 Aprobă pentru atribuirea licenței asupra fiecărei mărci: -pasul de licitație în valoare de 5.000 lei,

-garanția de participare la licitație în sumă de 14.000 lei, -taxa de participare la licitație este de 1.000 lei, -contravaloarea caietului de sarcini este de 500 lei.

Art.6 Aprobă Contractul cadru de licență exclusivă cu titlu oneros asupra mărcilor prevăzute la art. 1 - ce constituie Anexa nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 Aprobă ca durata contractelor de licență exclusivă asupra mărcilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre să fie de 4 (patru) ani de la încheierea acestora.

Art.8 Aprobă constituirea Comisiei de licitație pentru atribuirea în baza unui contract de licență exclusivă cu titlu oneros a licenței asupra mărcilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, în următoarea componență:

MEMBRI:

SUPLEANTI:

Botez George - Consilier local

Stanciu Marilena - Consilier local

Andrei Gheorghe - Consilier local

Dragulea Sanda - Consilier local

Danescu Ștefan - Consilier local

Cosma Marcian - Consilier local

Viscan Robert - Consilier local

Staicu Zoia - Consilier local

Sirbu Gheorghe - Consilier local

Tudor Aurelian - Consilier local

Popa Gheorghe - Consilier local

Salceanu Claudia - Consilier local

Hodorog Bogdan - Consilier local

Bolocan Iulian - Consilier local

Secretariatul comisiei de licitație va fi asigurat de către reprezentanți ai Direcției Gestiune Patrimoniu a Municipiului Ploiești și reprezentanți ai Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte a Municipiului Ploiești. Reprezentanții din aparatul de specialitate al primarului vor fi numiți prin dispoziția Primarului.

Art.9 Aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru atribuirea în baza unui contract de licență exclusivă cu titlu oneros a licenței asupra mărcilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, în următoarea componență:

MEMBRI:

SUPLEANTE

Dinu Marius - Consilier local

Văduvă Sorin - Consilier local

Sorescu Florina - Consilier local

Sicoie Florin - Consilier local

Neagu Puiu - Consilier local

Minea Gabriel - Consilier local

Secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor va fi asigurat de către reprezentanți ai Direcției Gestiune Patrimoniu a Municipiului Ploiești si

reprezentanți ai Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte a Municipiului Ploiești. Reprezentanții din aparatul de specialitate al primarului vor fi numiți prin dispoziția Primarului.

Art.10 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze cu câștigătorii licitațiilor contractele de licență exclusivă cu titlu oneros.

Art.ll Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.12 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 06 iunie 2017Contrasemne;

Anabell Olim


Secretar, Măntoiu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE privind atribuirea prin licitație publică deschisă cu strigare a licenței asupra mărcilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Ploiești, în baza unor contracte de licență exclusivă cu titlu oneros

Potrivit prevederilor art 36 alin. 6, lit. a), pct. 6 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local asigura, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul.

în acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.220/13.07.2009, s-a aprobat preluarea prin cesiune de către municipiul Ploiești a mărcilor deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol: F.C. PETROLUL PLOIEȘTI, F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.295/2016 primarul Municipiului Ploiești a fost imputemicit cu privire la luarea măsurilor în vederea valorificării drepturilor rezultate din calitatea de titular al mărcilor F.C. PETROLUL PLOIEȘTI, F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95.

In acest scop, a fost realizată prima etapă a procesului de valorificare, și anume efectuarea evaluărilor acestor mărci de către un evaluator autorizat. Prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești au fost însușite rapoartele de evaluare si a fost stabilita valoarea mărcilor F.C. PETROLUL PLOIEȘTI, F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95.

Pentru transmiterea dreptului de folosința asupra mărcilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Ploiești în baza unui contract de licență exclusivă cu titlu oneros este oportună atribuirea licenței asupra acestora prin licitație publică deschisă cu strigare în condițiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

Prețul de pornire la licitație a fost stabilit la valoarea reieșita din rapoartele de evaluare a mărcilor F.C. PETROLUL PLOIEȘTI, F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95, respectiv de 14.472 lei/marca/an.

Totodată se propune ca pentru atribuirea licenței asupra fiecărei mărci pasul de licitație sa fie de 5.000 lei, garanția de participare la licitație să fie in cuantum de 14.000 lei, taxa de participare la licitație de 1.000 lei, iar contravaloarea caietului de sarcini să fie de 500 lei.

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privindadrni publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, ;îh ci legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care suntâațe/p în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centM*^


<—itîă

SE

, prin lege

_______________________________s_ r....................

Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliulpî^ipWc&'l'-Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat privind atribuirea prin licitație publică deschisă cu strigare a licenței asupra mărcilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Ploiești, în baza unor contracte de licență exclusivă cu titlu oneros.

PRIMAR Adrian FlorinGeorge Fană

A


CristianAMi

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIO PUBLICE, CONTRACTE

DIRECȚIA ECONOMICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea prin licitație publică deschisă cu strigare a licenței asupra mărcilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Ploiești, în baza unor contracte de licență exclusivă cu titlu oneros

Potrivit prevederilor art. 36 alin. 6, lit. a), pct. 6 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local asigura, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind sportul.

în acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.220/13.07.2009, s-a aprobat preluarea prin cesiune de către municipiul Ploiești a mărcilor deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol: F.C. PETROLUL PLOIEȘTI, F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95.

în temeiul acestei hotărâri, între părțile sus menționate s-a încheiat contractul de cesiune marcă nr. 14982/ 14.07.2009 în baza căruia municipiul Ploiești a devenit titularul următoarelor mărci:

 • - F.C. PETROLUL PLOIEȘTI - marca individuala combinata, depozit național reglementar (d.n.r) M 2006 09867, fiind înregistrata sub nr. 080417/2006 la Oficiul de Stat pentru Invenții si Mărci (O.S.I.M.);

 • - F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 1924 - marca individuala combinata, depozit național reglementar (d.n.r.) M 2006 09869, fiind înregistrata sub nr. 080419/2006 la Oficiul de Stat pentru Invenții si Mărci (O.S.I.M.);

 • - FOTBAL CLUB PETROLUL - marca individuala verbala, depozit național reglementar (d.n.r.) M 2006 10057, fiind înregistrata sub nr. 079064/2006 la Oficiul de Stat pentru Invenții si Mărci (O.S.I.M.);

 • - PETROLUL PLOIEȘTI - marca individuala combinata, depozit național reglementar (d.n.r.) M 2007 02960, fiind inregistrata sub nr. 084673/2007 la Oficiul de Stat pentru Invenții si Mărci (O.S.I.M.);

 • - PETROLUL 52 - marca individuala verbala, depozit național reglementar (d.n.r.) M 2007 06696, fiind inregistrata sub nr. 087077/2007 la Oficiul de Stat pentru Invenții si Mărci (O.S.I.M.);

 • - PETROLUL 95 - marca individuala verbala, depozit național reglementar (d.n.r.) M 2007 06697, fiind inregistrata sub nr. 087078/2007 la Oficiul de Stat pentru Invenții si Mărci (O.S.I.M.).

La cererea Municipiului Ploiești, înregistrarea mărcilor F.C. PETJR^TOfe^ PLOIEȘTI, F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95 a fost perioada de 10 ani, prin plata taxelor prevăzute de lege.              |2c( /KSffl )

Totodată, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local alwum^^Mi A Ploiești nr.220/13.07.2009 s-a încheiat între Municipiul Ploiești Petrolul” S.A. un contract de licență exclusivă de marcă.

întrucât această societate comercială și-a încetat activitatea ca urmare a intrării in faliment prin procedura generala, conform Sentinței nr. 821/2016, pronunțata de Tribunalul Prahova, se impune valorificarea mărcilor sus menționate către o alta entitate din domeniul sportului care să continue tradiția fotbalistică și să continue performanțele care leagă numele orașului de sportul cu balonul rotund.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.295/2016 primarul Municipiului Ploiești a fost imputemicit cu privire la luarea măsurilor în vederea valorificării drepturilor rezultate din calitatea de titular al mărcilor F.C. PETROLUL PLOIEȘTI, F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95.

In acest scop, până în prezent a fost realizată prima etapă a procesului de valorificare, și anume efectuarea evaluărilor acestor mărci de către un evaluator autorizat. Conform legislației specifice achizițiilor publice, între municipiul Ploiești și P.F.A. Constantin Valerică, evaluator autorizat membru titular A.N.E.V.A.R. a fost încheiat contractul de prestări servicii de evaluare a mărcilor sus menționate nr.3713/17.02.2017.

în baza acestuia, la data de 2 iunie 2017, municipiului Ploiești i-au fost înaintate un număr de 6 rapoarte de evaluare pentru mărcile sus menționate.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești au fost însușite rapoartele de evaluare si a fost stabilita valoarea mărcilor F.C. PETROLUL PLOIEȘTI, F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95.

Conform acestor rapoarte de evaluare, fata de cele prezentate in cuprinsul lor, precum si fata de solicitările cuprinse in contractul nr.3713/17.02.2017, concluzia expertului a fost acea ca valoarea finala estimata a fiecăreia dintre cele 6 mărci este de 14.472 lei, rezultata in urma aplicării metodei de evaluare „evitarea plătii redeventei”.

Pentru transmiterea dreptului de folosința asupra mărcilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Ploiești în baza unui contract de licență exclusivă cu titlu oneros este oportună atribuirea licenței asupra acestora prin licitație publică deschisă cu strigare în condițiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

Prețul de pornire la licitație a fost stabilit la valoarea reieșita din rapoartele de evaluare a mărcilor F.C. PETROLUL PLOIEȘTI, F.C. PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95, respectiv de 14.472 lei/marca/an.

Totodată se propune ca pentru atribuirea licenței asupra fiecărei mărci pasul de licitație sa fie de 5.000 lei, garanția de participare la licitație să fie in cuantum de 14.000 lei, taxa de participare la licitație de 1.000 lei, iar contravaloarea caietului de sarcini să fie de 500 lei.


Potrivit prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște; Ții legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunțpfa t ± în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centi^J^CO

Ca atare, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâri refefit^^ atribuirea prin licitație publică deschisă cu strigare a licenței asupra mărcilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Ploiești, în baza unor contracte de licență exclusivă cu titlu oneros, potrivit prevederilor legale a acestor mărci.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Șef Serviciu, Adrian Androne


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CraciunoiuO

Anexa nr. 1 IaH.C.L. nr.


Situația mărcilor aflate în proprietatea privată a Municipiului Ploiești


Nr. crt.

Denumirea

Număr marcă

Număr de depozit

Preț de pornire Ia licitație

(lei/an)

Pas de licitație

(lei)

Taxă participare la licitație

(lei)

Garanție de participare Ia licitație (lei)

Preț caiet de sarcini

(Iei)

1.

FC PETROLUL PLOIEȘTI

080417

M 2006 09867

14.472

5.000

1.000

14.000

500

2.

FC PETROLUL

PLOIEȘTI 1924

080419

M 2006 09869

14.472

5.000

1.000

14.000

500

3.

FOTBAL CLUB PETROLUL

079064

M2006 10057

14.472

5.000

1.000

14.000

500

4.

PETROLUL PLOIEȘTI

084673

M 2007 02960

14.472

5.000

1.000

14.000

500

5.

PETROLUL 52

087077

M 2007 06696

14.472

5.000

1.000

14.000

500

6.

PETROLUL 95

087078

M 2007 06697

14.472

5.000

1.000

14.000

500  /

—h
Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. .1^9


Regulament

pentru organizarea si desfasurarea licitației publice deschise cu strij atribuirea a 6 mărci aflate in proprietatea privata a Municipiului PldJ©!

unui contract de licența exclusiva cu titlu oneros

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Municipiul Ploiești a decis organizarea unei proceduri transparente si concurentiale pentru atribuirea unui contract de licența asupra mărcilor deținute de Municipiul Ploiești in condițiile descrise in acest caiet de sarcini, in contextul in care exista riscul ridicat ca, in lipsa unei exploatări continue, mărcile aflate in proprietatea Municipiului Ploiești sa isi piarda valoarea sau validitatea deși acestea au acumulat o valoare economica semnificativa.

Art.l. Obiectul prezentului regulament cadru il constituie reglementarea, organizarea si desfasurarea operațiunilor de atribuire a 6 mărci aflate in proprietatea privata a Municipiului Ploiești, in baza unui contract de licența exclusiva cu titlu oneros.

Art.2.

 • (1) Principiile care stau la baza licitație publice deschise cu strigare, sunt următoarele:

 • a) Transparenta, respectiv punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea a 6 mărci aflate in proprietatea privata a Municipiului Ploiești, in baza unor contracte de licența exclusiva cu titlu oneros;

 • b) Tratamentul egal pentru toti ofertantii, însemnând ca toate criteriile de selecție se aplica intr-o maniera nediscriminatorie;

 • c) Libera concurenta, respectiv asigurarea condițiilor ca orice candidat, persoana juridica capabila, potrivit legislației, sa aiba dreptul de a participa la licitație in condițiile legii, ale convențiilor si acordurilor la care Romania este parte.

 • (2)  Scopul prezentului Regulament il constituie realizarea procedurilor si operațiunilor specifice in vederea atribuirii prin licitație publica deschisa cu strigare a 6 mărci aflate in proprietatea privata a Municipiului Ploiești in baza unor contracte de licența exclusiva cu titlu oneros.

Art.3. Prețul de pornire la licitația publica deschisa, cu strigare, este de 14.472 lei/marca/an si a fost stabilit in baza unor Rapoarte de evaluare întocmite de către un expert evaluator autorizat si insusite de Consiliul Local al Municipiului Ploiești, conform HCL nr....../.

Art.4. Prezentul Regulament este guvernat de următoarea legislație:

 • - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al modificările si completările ulterioare;

 • - Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu completările ulterioare; • - Legea nr. 84/1998 privind mărcile si indicațiile geografice, repnfeljc^ modificările si completările ulterioare.

 • - HG 1134/2010 privind regulamentul de aplicqare a Legii nr.84/1998 privind mărcile si indicațiile cartografice republicata cu modificările si completaruile ulterioare.

CAPITOLUL II ORGANIZAREA LICITAȚIEI

Art.5. Operațiunile pregătitoare organizării licitației publice deschise cu strigare in vederea atribuirii prin licitație publica deschisa cu strigare a 6 mărci aflate in proprietatea privata a Municipiului Ploiești in baza unor contracte de licența exclusiva cu titlu oneros sunt indeplinite de Direcția Gestiune Patrimoniu -Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din Primăria Municipiului Ploiești.

Art.6. In vederea organizării licitației publice deschise cu strigare, Direcția Gestiune Patrimoniu - Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu va intocmi caietul de sarcini, documentația de licitație si anunțul publicitar si va face demersuri pentru publicarea anunțului privind organizarea licitației.

Art.7. Caietul de sarcini:

Caietul de sarcini trebuie sa cuprindă obligatoriu următoarele elemente:

 • 1. Date generale

  • 1.1. descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie atribuit;

  • 1.2. destinația bunurilor ce fac obiectul atribuirii;

 • 2. Condițiile generale ale atribuirii:

2.1 criteriul de evaluare - prețul cel mai mare ofertat

 • 2.2. regimul bunurilor utilizate de licențiat in derularea contractului de licența (regimul bunurilor proprii), unde este cazul;

 • 2.3.  obligativitatea asigurării exploatării in regim de continuitate si permanenta;

 • 2.4. interdicția transmiterii către altul a bunului atribuit;

 • 2.5. durata atribuirii care nu poate depăși 4 de ani, cu posibilitatea de prelungire numai in condițiile legii;

 • 2.6. suma minima si modul de calcul al acesteia;

 • 2.7. natura si cuantumul garanțiilor;

 • 2.8. condițiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul atribuirii, cum sunt:


 • 2.8.1. condiții privind folosirea si conservarea patrimoni privind protejarea si punerea in valoare a patrimoniului c după caz;

 • 2.8.2.  condiții impuse de acordurile, tratatele internaționale la care Romania este parte.

 • 3. Condițiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca calificare.

 • 4. Lista documentelor obligatorii pentru participarea la licitației.

 • 5. Termenul limita (ziua, ora), modul si locul de depunere a cererii de inscriere la licitație.

 • 6. Cuantumul garanției de participare la licitație in suma de 14.000 lei, a taxei de participare la licitație in cuantum de 1.000 lei si care nu se va restitui participantilor la licitație, precum si forma de depunere si condițiile de restituire a acestora.

 • 7.  Prețul de pornire a licitației publice deschise, cu strigare, este de 14.4721ei/marca/an. Pasul de licitație este de 5.000 lei.

 • 8. Prețul caietului de sarcini care se stabilește in cuantum de 500 lei și va fi pus în vânzare de către Direcția Gestiune Patrimoniu - Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din Primăria Municipiului Ploiești.

Art. 8. Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa in număr nelimitat ofertanti, care indeplinesc condițiile, conform legislației in vigoare, sa desfasoare activitatea sportiva de fotbal si sa dețină un certificat de identitate sportiva pentru ramura fotbal.

 • 2. La licitație vor fi calificați ofertantii care au transmis toate documentele solicitate prin caietul de sarcini si fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local si bugetul general consolidat. Astfel:

 • - acte doveditoare ale calitatii de agent economic/ Asociație/ Structura sportiva (copie CUI si anexe la CUI, autorizații de funcționare), copii acte de identitate atat pentru reprezentanții societatii/asociatiei/structurii sportive, cat si pentru imputemicitii acestora, precum si imputemicirea de reprezentare legalizata.

 • - dovezi privind datoriile la bugetul local si de stat:

 • 1. certificat de atestare fiscala eliberat de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si unde are sediul social, in original sau copie legalizata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii la bugetul local al Municipiului Ploiești si unde are sediul social. Certificatul de atestare fiscala emis in intervalul 25 ale lunii - finele lunii este valabil pe toata perioada următoare a lunii emiterii. Pe perioada de utilizare certificatul poate fî utilizat in original sau in copie legalizata;

 • 2. certificat de atestare fiscala eliberat de Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice, in original sau copie legalizata, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii pentru sediu/sedii secundare/puncte de lucru la bugetul de stat, fondul asigurărilor sociale, fondul de șomaj;

 • - chitanțele doveditoare ale intrării in posesia caietului de sarcini si ale plătii taxei de participare la licitație si garanției de participare la licitației, in copie.

 • 3. Comisia de licitație descalific orice ofertant a cărei documentație nu indeplineste, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate.


 • 4. Fiecare ofertant poate depune o singura documentația de calificare pen marca licitata.

 • 5. Documentația de calificare va fi redactata in limba romana si se singur exemplar semnat si stampilat de către ofertant. DocumentatiaMî are valabilitate 45 zile de la data depunerii ei.

 • 6. Revocarea documentației de calificare după inregistrarea acesteia adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

Art.9. Anunțul de licitație

 • 1.  Direcția Gestiune Patrimoniu - Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din Primăria Municipiului Ploiești, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data licitației publice organizate în vederea atribuirii a 6 mărci aflate in proprietatea privata a Municipiului Ploiești, in baza unor contracte de licența exclusiva cu titlu oneros, va asigura aducerea la cunoștința publică a desfășurării respectivei licitații prin publicarea anunțului de participare într-un ziar de interes local si pe site-ul oficial al Municipiului Ploiești. Odata cu aducerea la cunoștința publica va instiinta si Comisia de licitație cu privire la organizarea licitației.

 • 2. Anunțul de licitație trebuie sa cuprindă, obligatoriu, următoarele elemente:

1.informații generale privind obiectul atribuirii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie atribuit;

2.informații privind documentația de licitație;

 • 2.1. modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentației de licitație;

 • 2.2. costul si condițiile de plata pentru obținerea acestui exemplar

 • 2.3. data limita pentru solicitarea clarificărilor;

 • 3. informații privind ofertele:

  • 3.1. data limita de depunere a ofertelor;

  • 3.2. adresa la care trebuie depuse ofertele;

  • 3.3. numărul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta;

 • 4. data, locul si ora desfășurării licitație;

Art.10. Direcția Gestiune Patrimoniu - Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din Primăria Municipiului Ploiești va pune caietul de sarcini, la dispoziția solicitantului, care a achitat în prealabil contravaloarea acestuia, în termen de cel mult 1 zi calendaristica de la înregistrarea cererii sale.

Art.ll. 1. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de licitație printr-o solicitare scrisa intr-un termen in care sa permită autoritatii contractante transmiterea răspunsului cu cel puțin 2 zile înainte de data depunerii documentației de calificare.

 • 2. Direcția Gestiune Patrimoniu - Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din Primăria Municipiului Ploiești va transmite răspunsurile însoțite de întrebările aferente către toate persoanele interesate care au obținut caietul de sarcini și, respectiv, către Comisia de licitație, luând măsurile necesare, pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.

Art.12. 1. Pentru desfasurarea procedurii licitației este obligatorie participm^ajcef?? puțin un ofertant.

 • 2. Plicurile, inchise si sigilate, se predau Comisiei de licitație la data fi/aWpeâ®g deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

 • 3. După deschiderea plicurilor in ședința publica, comisia de licitati^âw^^. documentațiile de calificare, care nu conțin toate documentee si nu indefj^sg^ condițiile de fond si de forma si a datelor prevăzute in prezentul regulament.

 • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor cel puțin o documentație de calificare sa întrunească condițiile prevăzute.

COMISIA DE LICITAȚIE

Art.13. 1. Comisia de licitație va fi alcatuita dintr-un număr de minim 5 membri titulari si supleantii acestora numiți prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Comisia de soluționare a contestațiilor va fi alcatuita dintr-un număr de minim 5 membri titulari si supleantii acestora numiți prin hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • 2. Nu au dreptul să fie implicate în procesul de licitație următoarele persoane:

 • a) soț/soție, rudă sau afm până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoană fizică;

 • b) soț/soție, rudă sau afm până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, persoane juridice;

 • c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

 • d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de licitație;

 • e) care au participat, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la organizarea atribuirii bunului respectiv;

 • f) care pot influența operațiunile de atribuire sau care au obținut informații la care persoanele interesate de atribuirea bunului nu au avut acces.

 • 3. înaintea deschiderii ședinței publice de licitație, membrii Comisiei de licitație vor senina o declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu se află într-una dintre situațiile de incompatibilitate menționate la alin.(2).

Art.14. Persoanele care se află într-una dintre situațiile prevăzute mai sus, nu are dreptul de a fi ofertant, sub sancțiunea excluderii din procedura de licitație.

Art.15.1. Secretariatul comisiei de licitație pentru atribuirea a 6 mărci aflate in proprietatea privata a Municipiului Ploiești, in baza unor contracte de licența exclusiva cu titlu oneros se asigură de către Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din Primăria Municipiului Ploiești.

 • 1. Atribuțiile secretarului comisiei de licitație:


 • a) întocmirea procesului-verbal de deschidere si calificare a documentați^^ 8 de ofertanti;

 • b) întocmirea procedului verbal de adjudecare;

 • c) înregistrarea proceselor verbale la registratura Municipiului Ploiest

 • d) păstrarea și arhivarea documentelor licitației;

 • e) desfășoară și alte activități, în calitate de secretar, legate de buna lucrărilor Comisiei de licitație, dispuse de Președinte.

 • 2. Secretarul Comisiei de licitație este obligat să respecte confidențialitatea lucrărilor și dezbaterilor din ședințele acesteia.

 • 3. Lucrările ședințelor Comisiei de licitație se vor desfășura astfel:

 • - ședința este prezidată de președintele Comisiei, iar în lipsa acestuia de supleant;

 • - comisia de licitație este legal întrunită în prezenta majorității membrilor desemnați si ia decizii valabile cu votul majorității din numărul membrilor săi în funcție, numai pe baza criteriilor prevăzute în caietul de sarcini;

 • - in cazul in care nu este intrunit cvorumul necesar desfășurării licitației, comisia isi reia activitatea in prima zi lucratoare imediat următoare, la aceeași ora si in același loc.

 • 4. Dezbaterile din ședință sunt consemnate de către secretar, într-un proces verbal care va cuprinde mențiuni privind locul și data desfășurării ședinței, numărul membrilor prezenți, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate motivate, daca este cazul.

 • 5. La încheierea dezbaterilor, membrii Comisiei de licitație au obligația să semneze procesul verbal de ședință, după examinarea exactității celor înscrise. Procesul verbal de ședință se semnează și de către secretarul Comisiei.

Art.16. Atribuțiile Comisiei de licitație sunt:

 • a) deschiderea documentațiilor de calificare depuse, în cadrul ședinței licitației publice deschise, desfășurate la data, ora și locul stabilite prin anunțul publicitar;

 • b) selectarea și calificarea ofertelilor pe baza datelor, informațiilor și documentelor prezentate de ofertanți în cadrul ofertelor depuse;

 • c) excluderea documentațiilor de calificare care nu întrunesc condițiile de eligibilitate;

 • d) analizarea și evaluarea documentațiilor de calificare, în baza criteriilor stabilite în caietul de sarcini;

 • e) desemnarea câștigătorului licitației publice deschise;

 • f) întocmirea și semnarea procesului verbal de licitație.

Art.17. Comisia de licitație adoptă decizii în mod independent și numai pe baza criteriilor de eligibilitate prevăzute în caietul de sarcini.

Art.18. Membrii Comisiei de licitație au obligația de a asigura protejarea acelor informații care le sunt comunicate de personae juridice cu titlu confidențial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informațiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.

CAPITOLULUI


DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI


Art. 19. Modul de prezentare a ofertelor

 • 1. Documentația de calificare se redactează in limba romana.

 • 2. Un ofertant poate depune doar o singură documentație de marca. Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către Primăria Municipiului Ploiești și prevăzut în anunțul publicitar. Fiecare exemplar trebuie să fie semnat de către ofertant.

 • 3. Ofertele se depun la Registratura Municipiului Ploiești, Bulevardul Republicii nr.2, intrarea C, camera 69, parter din cadrul Palatului Administrativ, în plicuri închise, sigilate, semnate si stampilate si vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, precizandu-se data si ora.

 • 4. Riscurile legate de transmiterea documentației de calificare inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente intocmirii si prezentării dosarului de participare la licitație.

 • 5. Documentațiile de calificare depuse la o altă adresă decât cea stabilită prin anunțul de participare, documentațiile de calificare primite și înregistrate după termenul limită de primire prevăzut în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și vor fi înapoiate ofertanților fără a fi deschise.

 • 6. Pe plic se va indica denumirea licitației si a mărcii pentru care depune documentația de calificare. Pe plic se înscriu numele sau denumirea ofertantului, sediul social al acestuia, după caz, precum și mențiunea A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE ȘEDINȚA DE LICITAȚIE. Plicul va trebui să conțină documentele prevăzute la cap. 3 din caietul de sarcini, printre care:

 • - o fișă cu informații privind ofertantul și o scrisoare de interes, semnată de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

 • - acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertantului, stabilite prin caietul de sarcini, dovada achitării caietului de sarcini, a taxei de participare și a garanției de participare la licitația publică deschisă, precum și dovezi privind datoriile la bugetul local și de stat.

 • 7. Ofertantul va întocmi opisul documentației de calificare, va numerota, va semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitație si va înscrie pe ultima fila numărul acestora, de asemenea sub semnătură si stampila proprie. Daca acest fapt nu este indeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici si care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

 • 8. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a documentațiilor de calificare se depune cel puțin o documentație de calificare, procedura licitației publice va continua.

Art. 20. Garanția de participare la licitație

 • 1. Garanția pentru participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea administrației publice locale față de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de licența.

  Garanția de participare la licitația organizata pentru atribuirepublica deschisa cu strigare a 6 mărci aflate in proprietatea privata a Ploiești, in baza unui contract de licența exclusiva cu titlu oneros 14.000 lei/marca.                                                                       1

Garanția de participare la licitație se poate achita cu numea^y Municipiului Ploiești sau prin virament in contul MunicipWî^^loie^ti, R023TREZ5215006XXX000128, deschis la Trezoreria Ploiești, CIF 2844^“^^

NOTA: Daca un ofertant participa la licitarea mai multor marcî^este obligatoriu sa faca dovada constituirii garanției de participare pentru flecare marca pentru care licitează.

 • 2. Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu din Primăria Municipiului Ploiești va preciza în caietul de sarcini, informații cu privire la:

 • - cuantumul garanției pentru participare în sumă fixă de 14.000 lei/marca, stabilit prin Hotararea Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

 • - perioada de valabilitate a garanției pentru participare, care va acoperi, de regulă, întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului.

 • 3. Garanția de participare depusă de ofertant se virează în bugetul propriu al primăriei, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații:

 • a) când ofertantul își retrage documentația de calificare si/sau oferta după inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare si de desemnare a câștigătorului;

 • b) ofertantul își revocă oferta, după adjudecare;

 • c) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul nu semnează contractul în termen de maxim 2 zile calendaristice de la data desfășurării licitației publice.

 • 4. Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător si a celui clasat pe locul al doilea va fi reținuta de Municipiul Ploiești pana la momentul incheierii contractului de licența de către câștigătorul licitației. In momentul incheierii contractului de licența, garanția de participare constituita de titularul contractului de licența va fi transformata in garanție de buna execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi restituita.

 • 5. In condițiile in care ofertantul clasat pe locul intai nu incheie contractul de licența in termenul de 2 zile de la data rămânerii definitive a rezultatelor licitației, acesta pierde garanția de participare la licitație.

 • 6. In acest caz, contractul de licența se incheie cu ofertantul clasat pe locul al doilea, iar garanția de participare constituita de acesta se transforma in garanție de buna execuție a contractului.

 • 7. In situația in care nici cel de-al doilea clasat nu incheie contractul de licența in termen de 2 zile de la comunicare, pierde garanția de participare si se va proceda la organizarea unei noi licitații.

 • 8. Celorlalți ofertanti declarați necastigatori li se restituie garanția de participare depusa, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

Art. 21. Organizarea si desfasurarea licitației

 • l.La data si ora anunțate pentru desfasurarea licitației vor fi prezenti membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertantilor si, după caz. Neparticiparea la licitație a ofertantilor care au depus documentele de participare in termenul stabilit atrage după sine excluderea de la licitație si pierderea garanției de participare la licitație.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau

  desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație si veofertantilor. Plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de licWî& evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifica totalitatea comisiei de licitație va intocmi un proces verbal in care va consemna rezultatul analizei, numele ofertantilor respinși si motivul respingerii lor si ofertantii care indeplinesc condițiile de eligibilitate. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei si ofertantii prezenti.

Îndeplinirea condițiilor de fond si de forma, ce trebuiau depuse si care nu indeplinesc condițiile de eligibilitate.

3. După analizarea conținutului plicurilor si a documentelor depuse, seâ;etațiatm


 • 4. In cazul in care participa un singur ofertant, a cărui docuemntatie de calificare indeplineste condițiile caietului de sarcini, dreptul de folosința asupra mărcii va fi adjudecat ofertantului calificat, iar prețul de adjudecare al mărcii este prețul de pornire al licitației.

 • 5. Președintele comisiei anunța prețul de pornire a licitației si pasul de licitație.

 • 6. Licitația se desfasoara după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț in urcare, in funcție de raportul dintre cerere si oferta. Astfel, se pleaca de la prețul de pornire a licitației; președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau un multiplu al acestuia pana când unul dintre ofertanti oferă un preț majorat cu un pas de licitare sau un multiplu al acestuia si nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 7. Președintele comisiei repeta de trei ori prețul oferit de ofertant si daca nici un alt ofertant nu majoreaza prețul strigat, marca se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț.

Prețul de adjudecare a dreptului de folosința asupra mărcii este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

 • 8. Secretariatul comisiei va intocmi procesul verbal de adjudecare in care se vor consemna denumirea ofertantilor, denumirea ofertantului câștigător si a ofertei cu care acesta a castigat licitația pentru licența, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea si oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație si de reprezentații ofertantilor.

Se consemnează, daca este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participant; in cazul in care unul dintre membrii comisiei de licitației refuza semnarea procesului verbal, acesta isi va motiva decizia, fie in conținutul procesului verbal fie intr-un document care va devei anexa la acesta.

 • 9. Intr-o anexa la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, asa cum au fost ei anunțați, prin strigare, in cadrul ședinței de licitație de către ofertanti, incepand de la prețul de pornire al licitației.

 • 10. Documentele apartinand ofertantilor care au transmis notificări de retragere, documentele intarziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi inapoiate ofertantilor respectivi.

 • 11. Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea descalificarea ofertantilor respectivi.


 • 12. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor organizatorului licitației.

 • 13. Procesul verbal de adjudecare a licitației împreuna cu anexele documentul pe baza caruia este stabilit rezultatul licitației publice^fesjc^îse strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va multiplica irrmaid5®^ exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare parte participanta la licitație si anume:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidenta la dispoziția comisiei;

 • - cate un exemplar ofertantilor participanti la licitație, la cerere.

 • 14.   In procesul verbal al licitației se va consemna de asemenea faptul ca rezultatele raman definitive doar in momentul soluționării eventualelor contestații.

 • 15.   Rezultatul licitației va fi afișat in termen de maxim 24 ore la sediul organizatorului acesteia.

 • 16.   Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune in scris, la sediul organizatorului licitației in termen de maxim 24 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate in termen de maxim 48 de ore de la depunerea lor, de către o comisie desemnata prin hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

 • 17.   In cazul in care câștigătorul licitației renunța la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

 • 18.   Semnarea contractului de licența se va face in termen de 24 de ore de la ramanerea definitiva a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de licența determina pierderea garanției de participare si interdicția de a participa la o alta licitație ulterioara, organizata de Municipiul Ploiești.

CAPITOLUL IV DISPOZIȚII FINALE

Art. 22. 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea sa apara cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii in limitele competentelor stabilite si in conformitate cu reglementările legale in vigoare, decizii care vor fi consemnate in procesul verbal al licitației si notificate in mod corespunzător participantilor la licitație.

 • 2.     Ofertantii care sunt dovediți ca au stabilit cu alti ofertanti intelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3.     De regula, nu se permite anularea licitației. In mod excepțional, anularea licitației se face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea si desfasurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitație sau au produs discriminări intre ofertanti.

 • 4.     Decizia de anulare a licitației va fi luata de conducerea instituției organizatoare a licitației impreuna cu comisia de licitație.

 • 5. In cazul anularii licitației, organizatorul va comunica hotararea de anulare, in scris, tuturor ofertantilor participanti si se va proceda la restituirea ga participare la licitație integral.


CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea prin licitație publica deschisa cu strigare a licenței asupra mărcii_______________aflate in proprietatea

privata a Municipiului Ploiești, in baza unui contract de licența exclusiva cu titlu oneros

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


CAIET DE SARCINI


pentru atribuirea prin licitație publica deschisa cu strigare

a licenței asupra mărcii__________aflate in proprietatea privata a Municipii

Ploiești, in baza unui contract de licența exclusiva cu titlu oneros

1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Obiectul licitației il constituie atribuirea prin licitație publica deschisa cu strigare a licenței asupra mărcii ___________aflate in proprietatea privata a

Municipiului Ploiești, in baza unui contract de licența exclusiva cu titlu oneros.

Marca_________________ va fî utilizata doar in scopul desfășurării activitatii

sportive Fotbal.

Obiectul licitației este stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 84/1998 privind mărcile si indicațiile geografice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile si indicațiile geografice si a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 295/30.08.2016.

2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE MĂRCI

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 220/13.07.2009 s-a aprobat preluarea prin cesiune de către Municipiul Ploiești a mărcilor deținute de Federația Sindicatelor Libere din Petrol.

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 295/30.08.2016 a fost împuternicit primarul Municipiului Ploiești in vederea luării masurilor necesare pentru valorificarea drepturilor rezultate din calitatea de titular al mărcilor: FC PETROLUL PLOIEȘTI, FC PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 si PETROLUL 95.

3. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA LICITAȚIE SI CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

La licitație pot participa in număr nelimitat ofertanti care indeplinesc condițiile, conform legislației in vigoare, sa desfasoare activitatea pentru ramura de sport Fotbal in situația in care este declarata calificata de după analizarea documentelor din dosarul de participare la

Dosarul de participare la licitație trebuie sa documente, in funcție de specialitatea activitatii sportive organizare:

către comisia/d^ln licitație. • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - OPIS, conform anexei;

 • b) Copii de pe Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului/ Hotararea judecătoreasca definitiva si irevocabila privind înscrierea in Registrul asociațiilor si fundațiilor; de pe statut; de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante, din care rezulta ca are ca obiect de activitate desfasurarea de activitati in ramura de sport Fotbal, cu sau fara activitati conexe acestora;

 • c) Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului / Registrul asociațiilor si fundațiilor din care sa rezulte obiectul de activitate si situația societății in domeniul de activitate aferent ramurei de sport Fotbal;

 • d) Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului (nu mai vechi de 30 de zile) din care să rezulte că societatea nu se află în litigii, în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciară sau faliment/ Certificat la zi (nu mai vechi de 30 de zile) eliberat de grefa Judecătoriei in a cărei circumscripție teritoriala isi are sediul asociația/ fundația sau Tribunalul in a cărei circumscripție teritoriala isi are sediul federația;

 • e) Orice alte documente/ autorizații de funcționare eliberate de autoritatile competente din care sa rezulte ca are ca obiect de activitate desfasurarea de activitati sportive in ramura Fotbal, cu sau fara activitati conexe acestora;

 • f) Dovada ca este afiliata Federației Romane de Fotbal/ Asociației Județene de Fotbal;

 • g) Copie de pe Certificatul de Identitate Sportiva;

 • h) Raport privind activitatea desfasurata in ramura de sport Fotbal, precum si un plan de management sportiv, care sa cuprindă obiectivele de performanta ale ofertantului in vederea atingerii cel puțin a obiectivelor solicitate de licentiator prin formularul de contract;

 • i) Copie de pe Certificatul de înregistrare Fiscala;

 • j) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala), din care sa rezulte ca documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu realitatea;

 • k) Dovada ca nu este înregistrat in Centrala Incidententelor de Plăti (CIP);

 • l) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local si bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscala, eliberate de organele fiscale competente:

 • 1. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești si Serviciul Public Finanțe Locale in a cărei raza teritoriala isi are sediul social,

 • 2. Primăria in a cărei raza teritoriala isi are sediul social.

 • 3. Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice in a teritoriala isi are sediul social, toate valabile la data

 • m) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala),                 ©1

rezulte ca nu se află în litigii cu Primăria municipiului Ploiești;          LSSIIV !

 • n) Declarație pe proprie răspundere, in forma autentica (notariala),

rezulte ca in cazul adjudecării licitației, in calitate de licențiat, va inscrf^^Ojșpta^w^ in Registrul mărcilor si va plăti taxa prevăzută de legislația in vigoa^Mhra^^ pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • o) Copia actului de identitate a reprezentantului legal al ofertantului;

 • p) împuternicire de la asociati pentru reprezentantul legal al ofertantului, in forma autentica (notariala);

 • q) Informații generale despre ofertant, conform anexei;

 • r) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • s) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • t) Dovada constituirii garanției de participare la licitație.

Toate documentele si informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii.

Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

4. CONDIȚII GENERALE DE CONTRACTARE SI ELEMENTE DE PREȚ

 • 4.1. Pretul de pornire a licitației publice deschise, cu strigare, este de 14.4721ei/marca/an.

Acesta a fost stabilit in baza raportului de evaluare nr.______________

Prețul contractului este prețul de adjudecare, la care se adauga anual un procent de 2 % din veniturile obținute din folosința mărcii, conform clasificării acesteia.

Plata sumei pentru transmiterea licenței se va efectua anual, in primele 10 zile ale lunii aprilie pentru anul anterior celui in care se efectuează plata, prin virament din contul licențiatului sau cu numerar, in contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Ploiești. Plata sumei pentru transmiterea licenței se face incepand cu data încheierii contractului de licența.

Prin excepție, pentrul anul 2017 si ultimul an de contract, plata sumei se va calcula proporțional cu perioada de timp ramasa pana la finele anului si se va efectua in termen de 10 zile de la data semnării contractului de licența. Procentul de 2 % din veniturile obținute din folosința mărcii in anul 2017 se va se va efectua in anul 2018, in primele 10 zile ale lunii aprilie .

 • 4.2. Termenul de transmitere a licenței este de 4 ani.

 • 4.3. Câștigătorul licitației va avea obligația sa faca dovada înregistrării mărcii la autoritatile competente (ex. OSIM), conform prevederilor legislației in vigoare, in termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de licența.

 • 4.4. Pasul de licitație este de 5.000 lei.

  lei si se achi^iti Publicitate, • 4.5. Garanția de participare la licitație este in suma

 • 4.6. Taxa de participare la licitație este de 1.000 lei

 • 4.7. Contravaloarea caietului de sarcini este de 500 la Direcția Gestiune Patrimoniu, Compartimentul Patrimoniu (str. Emile Zola nr. 8, etaj 1, cam. 8).

5. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANT!

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul. Republicii nr. 2, in calitate de proprietar, organizează licitație publica deschisa cu strigare in data de .......................... ora ....... pentru atribuirea mărcii___________ aflate in proprietatea privata a Municipiului Ploiești, in baza unui contract de licența exclusiva cu titlu oneros.

Licitația va avea loc la sediul Municipiului Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, Palatul Administrativ, etajul 1, sala de 200 de locuri, județul Prahova.

A. Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa in număr nelimitat ofertanti care îndeplinesc condițiile, conform legislației in vigoare, sa desfasoare activitatea sportiva fotbal, in situația in care este declarata calificata de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație, prevăzute in capitolului 3 al prezentului caiet de sarcini.

 • 2. La licitație vor fi calificați ofertantii care au transmis toate documentele solicitate prin caietul de sarcini si fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local si bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate.

 • 4. Fiecare ofertant poate depune o singura oferta pentru fiecare marca licitata.

 • 5. Oferta va fi redactata in limba romana si se depune intr-un singur exemplar semnat si stampilat de către ofertant. Oferta are valabilitate 45 zile de la data depunerii ei.

 • 6. Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia si înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

B. Garanția de participare la licitație

1 .Garanția de participare la licitația organizata pentru atribuirea prin licitație publica deschisa cu strigare a mărcii________________aflate in proprietatea privata a

Municipiului Ploiești, in baza unui contract de licența exclusiva cu titlu oneros este in suma de 14.000 lei.

NOTA: Daca un ofertant participa la licitarea mai multor mărci este obligatoriu sa faca dovada constituirii garanției de participare pentru fiecare marca pentru care licitează.

 • 2.Garantia de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Ploiești sau prin virament in contul Municipiului R023TREZ5215006XXX000128, deschis la Trezoreria Ploiești, CIF


3.Ofertantul va pierde garanția de participare daca isi retra înregistrarea acesteia si inainte de adjudecare si de desemnarea casti^â

 • 4.Garantia de participare a ofertantului declarat câștigător si locul al doilea va fi reținuta de Municipiul Ploiești pana la mome$ contractului de licența de către câștigătorul licitației. In momentfilJîhQîeî^î’ contractului de licența, garanția de participare constituita de titularul contract de licența va fi transformata in garanție de buna execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi restituita.

In condițiile in care ofertantul clasat pe locul intai nu incheie contractul de licența in termenul de 2 zile de la data rămânerii definitive a rezultatelor licitației, acesta pierde garanția de participare la licitație.

In acest caz, contractul de licența se incheie cu ofertantul clasat pe locul al doilea, iar garanția de participare constituita de acesta se transforma in garanție de buna execuție a contractului.

In situația in care nici cel de-al doilea clasat nu incheie contractul de licența in termen de 2 zile de la comunicare, pierde garanția de participare si se va proceda la organizarea unei noi licitații.

 • 5.Celorlalți ofertanti declarați necastigatori li se restituie garanția de participare depusa, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

 • C. Modul de prezentare a ofertelor

 • 1. Oferta se depune in plic inchis, sigilat, semnat si stampilat la

Registratura Municipiului Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, intrarea C, camera 69, parter, pana la data de...... orele______.

 • 2. Plicul trebuie sa conțină documentele prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se va menționa:

 • -  numele ofertantului si sediul acestuia;

 • -  denumirea licitației si a mărcii pentru care depune oferta;

 • -  “A nu se deschide inainte de data de__________

 • 3. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor se depune cel puțin o oferta, procedura licitației publice va continua.

 • 4. Ofertele primite si înregistrate după termenul limita de primire precizat in anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație si înapoiate ofertantilor fara a fi deschise.

 • 5. Ofertantul va numerota, va semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitație si va înscrie pe ultima fila numărul acestora, de asemenea sub semnătură si stampila proprie. Daca acest fapt nu este indeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici si care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

 • 6. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii si prezentării dosarului de participare la licitație.

 • D. Organizarea si desfasurarea licitației

 • 1. La data si ora anunțate pentru desfasurarea licitației vor fî prezenti membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertantilor si, după caz, alti speciaH^S^tătL Neparticiparea la licitație a ofertantilor care au depus documentele dez^^SîparânTK termenul stabilit atrage după sine excluderea de la licitație si pierdețȘ^at&tieLdi^^ participare la licitație. Excepție fac cazurile de forța majora invo<&t|ffi^^^^m) 3-termen de 48 ore de la producere.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau^^membw^/ desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație si va anuhfa^u^ă< ofertantilor. Plicurile inchise si sigilate vor fi predate comisiei de licitație in vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse si elimina ofertantii care nu indeplinesc condițiile

de eligibilitate.

 • 3. După analizarea conținutului plicurilor si a documentelor depuse, secretariatul comisiei de licitație va intocmi un proces verbal in care va consemna rezultatul analizei, numele ofertantilor respinși si motivul respingerii lor si ofertantii care indeplinesc condițiile de eligibilitate. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei si ofertantii prezenti.

 • 4. In cazul in care exista o singura oferta, care Întrunește condițiile prevăzute si este calificata, licența asupra mărcii va fi adjudecata ofertantului calificat, iar prețul de adjudecare al mărcii este prețul de pornire al licitației.

 • 5. Președintele comisiei anunța prețul de pornire a licitației, pasul de licitație si eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).

 • 6. Licitația se desfasoara după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț in urcare, in funcție de raportul dintre cerere si oferta. Astfel, se pleaca de la prețul de pornire a licitației; președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau un multiplu al acestuia pana când unul dintre ofertanti oferă un preț majorat cu un pas de licitare sau un multiplu al acestuia si nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 7. Președintele comisiei repeta de trei ori prețul oferit de ofertant si daca nici un alt ofertant nu majoreaza prețul strigat, licența asupra mărcii se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț.

Prețul de adjudecare a licenței asupra mărcii este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

 • 8. Secretariatul comisiei va intocmi procesul verbal de adjudecare in care se vor consemna denumirea ofertantilor, denumirea ofertantului câștigător si a ofertei cu care acesta a castigat licitația pentru licența, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea si oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fî semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație si de reprezentații ofertantilor.

Se consemnează, daca este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanti.

 • 9. Intr-o anexa la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, asa cum au fost ei anunțați, prin strigare, in cadrul ședinței de licitație de către ofertanti, incepand de la prețul de pornire al licitației.

 • 10. Documentele apartinand ofertantilor care au transmis notiggâr^de retragere, documentele întârziate sau cele care nu prezintă garanție licitație vor fi înapoiate ofertantilor respectivi.


 • 11. Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respi descalificarea ofertantilor respectivi.

  • 12. După ședința de licitație toate documentele licitației se^v^^lriv^ sediul organizatorului licitației.


 • 13. Procesul verbal de adjudecare a licitației impreuna cu anexele sale reprezintă documentul pe baza caruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va multiplica in mai multe exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare parte participanta la licitație si anume:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidenta la dispoziția comisiei;

 • - cate un exemplar ofertantilor participanti la licitație, la cerere.

 • 14. In procesul verbal al licitației se va consemna de asemenea faptul ca rezultatele raman definitive doar in momentul soluționării eventualelor contestații.

 • 15. Rezultatul licitației va fi afișat in termen de 24 ore la sediul organizatorului acesteia.

 • 16. Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune in scris, la sediul organizatorului licitației in termen de 24 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate in termen de 48 de ore de la depunerea lor, de către o comisie desemnata prin hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești.

 • 17. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele raman definitive.

 • 18. In cazul in care câștigătorul licitației renunța la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

 • 19. Semnarea contractului de licența se va face in termen de 24 de ore de la ramanerea definitiva a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de licența determina pierderea garanției de participare si interdicția de a participa la o alta licitație ulterioara, organizata de Municipiul Ploiești.

6. DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea sa apara cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii in limitele competentelor stabilite si in conformitate cu reglementările legale in vigoare, decizii care vor fi consemnate in procesul verbal al licitației si notificate in mod corespunzător participantilor la licitație.

 • 2. Ofertantii care sunt dovediți ca au stabilit cu alti ofertanti înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regula, nu se permite anularea licitației. In mod excepțional, anularea licitației se face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea si desfasurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitație sau au produs discriminări intre ofertanti.

 • 4. Decizia de anulare a licitației va fi luata de cond organizatoare a licitației impreuna cu comisia de licitație.

 • 5. In cazul anularii licitației, organizatorul va comunica hot


scris, tuturor ofertantilor participanti si se va proceda la restitu^/â\ participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație

 • - model de transmitere informații generale despre ofertant

 • - formular de contract

 • - marca

 • - alte documente referitoare la licitație

SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUM DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE


OFERTANT


Nr.


(denumire si adresa)


(ziua, luna, anul)Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Ca urmare a anunțului publicitar aparut in______;________________________

_____________________________________________privind organizarea licitației publice deschise, noi_________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

va transmitem alaturat, in cadrul termenului limita comunicat de dumneavoastră, următoarele:


La data si ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publica a ofertelor, din partea noastra va participa un reprezentant deplin autorizat sa ne reprezinte si sa semneze in numele si pentru firma noastra.


Data completării


(ziua, luna, anul) societății)


OFERTANT, (semnătură autorizata si, după caz, stampila


OFERTANT


(denumire/numele, sediul/adresa, tel, fax)


INFORMAȚII GENERALE (persoane juridice)


Subsemnatul .......................................... in calitate de reprezentant legal al

societății

comerciale/asociatiei/etc..............................................................................................

declar pe propria răspundere următoarele informații:

 • 1. Denumirea firmei/asociatiei/etc.

(denumirea si forma de organizare a agentului economic)

 • 2. Sediul:..........................................................................................................

(adresa completa a sediului, telefon/fax)

 • 3. Certificatul de inregistrare a agentului economic/asociatiei/etc. la Oficiul Registrului Comerțului/ Registrul asociațiilor si fundațiilor

(numărul si data înmatriculării)

 • 4. Capitalul social:...........................................................................................

(subscris si varsat)

 • 5. Pana la data de.....................la dosarul firmei/asociatiei/etc. nu s-au operat

cereri de înscrieri de mențiuni referitoare la hotararea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sa sub stare de interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de insolventa, dizolvare sau lichidare, reorganizare judiciara sau faliment.

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii, este : ......................................................

(conform celor inscrise in statutul societatii/asociatiei/etc.)

Ofertant,

(semnătură si stampila)

Anexa nr. 4 la HCL ni^J


CONTRACT DE LICENȚĂ EXCLUSIVĂ


încheiat în baza Legii nr.84/1994 privind mărcile și indicațiile^ 1134/2010, a Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată HCLnr. / 2017

Municipiul Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr......

reprezentată prin Primarul Municipiului Ploiești, domnul Florin Adrian Dobre, în calitate de Licențiate r

(forma organîzatorico-juridică și denumirea întreprinderii)

în persoana___________________________________________________________numit în continuare

Licențiat, pe de altă parte

Denumite în continuare, separat sau împreună, Partea/Părțile

Luând în considerație faptul că:

 • 1. Licențiatorul ( Municipiul Ploiești) este titularul drepturilor exclusive asupra mărcii,

conferite prin certificatul nr.______________;

 • 2. Licențiatul se obliga sa folosească, în condițiile stipulate în prezentul contract, licența de

folosire a mărcii conform certificatului menționat la pct. 7   au convenit asupra următoarelor:

 • 1. Definirea termenilor

în sensul prezentului contract, termenii de mai jos semnifică:

 • 1.1. „Certificat” - certificatul nr.___________, precum și documentele de protecție, care pot fi

obținute pentru obiectul prezentului contract în perioada de valabilitate a acestuia.

 • 1.2. „Confidențialitate” - respectarea măsurilor de preîntâmpinare a divulgării accidentale sau intenționate a datelor, ce țin de prezentul contract, persoanelor terțe.

 • 1.3. „Plăți” - plățile ce includ achitarea de către Licențiat a tuturor obligațiilor legale si contractuale de plata.

 • 2. Subiectul contractului

Prin prezentul contract se stabilește modalitatea de folosire de către Licențiat a drepturilor exclusive ale Licențiatorului asupra mărcii înregistrate conform certificatului nr.___________.

 • 3. Obiectul contractului

  • 3.1. Licențiatorul transmite licențiatului drept de folosință exclusivă asupra

   mărcii_____________________________( Marca) înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și

   Mărci sub nr........., număr de depozit, a cărei reprezentare grafică este prevăzută în Anexa 11a


contract, pentru toate clasele de produse și servicii pentru care aceasta este înregistrată pe întreg teritoriul României și anume.......clasele........


 • 5.1. Prețul contractului este prețul de adjudecare, la care se adauga anual din veniturile obținute din folosința mărcii.

Plata sumei pentru transmiterea licenței se va efectua anual, in primele 10 zile ale lunii aprilie pentru anul anterior celui in care se efectuează plata, prin virament din contul licențiatului sau cu numerar, in contul Municipiului Ploiești R039TREZ52121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Ploiești. Plata sumei pentru transmiterea licenței se face incepand cu data încheierii contractului de licența.

Prin excepție, pentru anul 2017 și ultimul an de contract plata sumei se va calcula proporțional cu perioada de timp rămasă până la finele anului și se va efectua în termen de 10 zile de la data semnării contractului de licență. Procentul de 2 % din veniturile obținute din folosința mărcii în anul 2017 se va efectua în anul 2018, in primele 10 zile ale lunii aprilie .

 • 5.2. Pentru plata cu întârziere a sumelor datorate, licențiatul datorează penalități de întârziere licențiatorului în procent de 0,1% pe zi de întârziere din suma/sumele neachitate la termen pana la îndeplinirea integrală a obligațiilor.

 • 5.3. în caz de neîndeplinire a obligațiilor contractuale sau de întârziere o perioadă mai mare decât 60 de zile licențiatul datorează licențiatorului daune compensatorii în procent de 20% din sumele datorate Municipiului Ploiești la nivelul unui an contractual.

 • 6. Drepturile și obligațiile părților

  • 6.1. (a) Licențiatorul se obligă la următoarele :

 • - să permită exploatarea mării de către licențiat în conformitate cu clauzele contractuale;

 • - să mențină în vigoare Marca, formulând în termen cererile de reînnoire a depozitului și obținând efectiv prelungire duratei de protecție a acesteia. în acest sens Licențiatorul are obligația de a prezenta Licențiatului de îndată dovada prelungirii Mărcii;

 • - să întreprindă demersurile necesare în vederea asigurării opozabilității contractului de licență față de terți prin înregistrarea la OSIM, respectiv să înregistreze licența care face obiectul prezentului contract în Registrul Național al Mărcilor. în situația în care licențiatorul nu își îndeplinește această obligație în termen de 30 de zile de la data semnării prezentului contract, Licențiatul este îndreptățit și împuternicit să aducă la îndeplinire înregistrarea și publicarea licenței;

 • - să respecte caracterul exclusiv al licenței acordate Licențiatului, respectiv să nu încheie alte contracte de licență pentru aceeași marcă;

 • - să mențină în vigoare marca, formulând cererile de reînnoire în acest sens;

 • - să se abțină de la executarea oricărui act de natură a tulbura folosința mărcii de către Licențiat;

 • - să garanteze Licențiatul pentru folosința liniștită a Mărcii, respectiv pentru tulburările provenite din fapta proprie ( neachitarea taxelor de reînnoire a Mărcii, utilizarea Mărcii sau licențierea Mărcii către alte persoane de pe teritoriul României) și să efectueze diligențele necesare pentru a preveni tulburările cauzate Licențiatului de terți și să ia toate măsurile de combatere a unor asemenea tulburări.

 • (b) Licențiatorul declară că la momentul semnării prezentului contract nu are cunoștință despre drepturile unor persoane terțe, care ar putea fi încălcate prin acordarea acestei licențe.

 • 6.2. Licențiatul se obligă la următoarele:

 • - să exploateze și să utilizeze Marca în condiții corespunzătoare;


 • - să folosească Marca numai pentru produsele și serviciile pentru care a fost înr

 • - să folosească Marca pentru produsele cărora li se aplică Marca, numai mar contractului de licență, având totuși posibilitatea de a aplica pe aceste produse§ie§Jn^®î el este fabricantul acestora, dacă este cazul;

 • - să informeze Licențiatorul cu privire la orice pretenții sau solicitări formulale privire la exploatarea și utilizarea Mărcii sau cu privire la potențialele utilizărhneautori Mărcii de către terți, constatate în desfășurarea activității;

 • -  să nu schimbe locația de derulare a meciurilor oficiale ale echipei, în situația în care echipă gazdă, respectiv pe Stadionul „ Ilie Oană”, cu excepția cazului în care intervine o situație de suspendare a terenului de joc, suspendare care este constatată și impusă de organismele abilitate în domeniu.

 • - la sfârșitul contractului să se claseze în primele zece echipe din Liga 1. în situația nerespectării acestei clauze contractul se consideră reziliat de drept, fără intervenția instanțelor judecătorești;

 • - semestrial va transmite licențiatorului toate documentele privind veniturile realizate din folosința mărcii. în situația în care licențiatul nu transmite documentele doveditoare din care să rezulte veniturile obținute contractul se consideră reziliat de drept.

 • - sa asigure bugetul anual necesar îndeplinirii obiectivelor sportive asumate prin semnarea prezentului contract. în situația nerespectării acestei clauze contractul se consideră reziliat de drept, fără intervenția instanțelor judecătorești;

 • - sa nu desfășoare activități sau sa îndeplinească fapte/acte prin care sa aducă atingere mărcii sau imaginii Municipiului Ploiești. în situația nerespectării acestei clauze contractul se consideră reziliat de drept, fără intervenția instanțelor judecătorești.

 • 7. Drepturile Licențiatului

  • 7.1. Licențiatul dispune conform legii de dreptul exclusiv de exploatare și utilizare a Mărcii pe durata acestui contract.

  • 7.2. Licențiatul nu are dreptul de a retransmite către alte persoane drepturile de exploatare și folosință a mărcii pe teritoriul României;

  • 7.3. Licențiatul are dreptul de exploatare a Mărcii la nivel național și internațional.

 • 8. Asigurarea confidențialității

  • 8.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea informației, obținute de la Licențiat în cadrul executării prezentului contract.

Părțile vor întreprinde toate măsurile pentru a preîntâmpina divulgarea totală sau parțială a datelor menționate sau aducerea la cunoștința unor persoane terțe fără un acord reciproc în acest sens.

 • 8.2. Asigurarea confidențialității în conformitate cu prezentul contract este obligatorie pe întregul termen de valabilitate a contractului și cel puțin trei ani după expirarea acestuia.

 • 10. Publicitatea

Licențiatul este în drept/se obligă să indice în materialele publicitare respective, precum și pe produsele sale și în documentele ce însoțesc serviciile titularul mărcii care constituie obiectul prezentului contract.

 • 11. încetarea contractului


  11.1.

  11.2.


Contractul poate înceta în următoarele situații:

(a) prin comun acord, părțile convenind încetarea contractulfeș

 • (b) prin reziliere, în cazul neexecutării culpabile a obligațiilor contracfoaîe'^, dintre părți. Dacă una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile menționate, prezentul-cQntfa^t consideră desființat de drept fără punere în întârziere și fără intervenția in stanțe i'dejif' **

 • (c) prin reziliere, în cazul pierderii CIS ( certificat de identificare sportivă), a calității de afiliat la FRF ( Federația Româna de Fotbal) și AJF ( Agenția Județeană de Fotbal), fără punere în întârziere și fără intervenția instanței de judecată.

 • (d) prin denunțare unilaterală de către oricare dintre părți cu notificare prealabilă a celeilalte părți cu minim 30 de zile;

 • (e) contractul va înceta de la data pierderii de către Licențiator a dreptului de proprietate asupra Mărcii;

 • (f) în cazul dizolvării voluntare a Licențiatului ca urmare a hotărârii membrilor fondatori;

g) in cazul declanșării procedurii de insolventa solicitate de creditori.

 • 11.3. Partea care în mod culpabil nu execută, execută parțial sau defectuos obligațiile ce îi incumbă în baza acestui contract, este ținută a plăti despăgubiri, în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12. Forța majoră

  • 12.1. Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate.

  • 12.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, în maximum 5(cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție.

  • 12.3. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.

  • 12.4. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6(șase) luni, fiecare, partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe. în acest caz, nici una din părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la această dată.

 • 13. Legea aplicabilă. Litigii

  • 13.1.       Prezentul contract va fi guvernat de legea română și va fi interpretat în acord cu legea română.

  • 13.2.       Nicio notificare a legilor, hotărârilor și reglementărilor din România, survenită ulterior semnării contractului și care afectează în mod negativ drepturile părților, nu va fi aplicabilă prezentului contract.

  • 13.3.       Părțile convin ca în cazul unei dispute rezultând din/sau în legătură cu acest contract, vor încerca cu bună -credință soluționarea prin acord amiabil. în cazul în care un asemenea acord nu este atins în 30 de zile calendaristice, litigiul va fi soluționat de către instanța competentă material si teritorial, potrivit dispozițiilor legale.

   14. Dispoziții Finale • 14.1.       Prezentul contract nu va fi modificat sau amendat decât prii; semnat de ambele părți prin reprezentanții autorizați.

 • 14.2.       Dacă o clauză a prezentului contract va fi declarată nulă, cetește pr|p vor fi afectate de această nulitate. Părțile convin că orice clauză declafa înlocuită printr-o clauză care să corespundă cât mai mult cu putință spinKfl c^t^^

 • 14.3.       Părțile își vor comunica reciproc adresele la care urmează a se reaîîzirnotifrile pe parcursul derulării prezentului contract.

 • 14.4.       Orice notificare efectuată de către oricare dintre părți în conformitate cu acest contract va fi transmisă prin scrisoare recomandată, fax sau înmânată la adresele stabilite de părți art.14.3.

 • 14.5.       Nicio întârziere sau omisiune din partea Licențiatului în exercițiul oricărui drept, facultate sau privilegiu decurgând din prezentul contract sau care i se cuvine de drept în oricare alt mod nu va afecta aceste drepturi și nici nu va fi considerată ca o renunțare la un astfel de drept, facultate sau privilegiu. Nicio exercitare singulară sau parțială a unui astfel de drept, facultate sau privilegiu nu va exclude pe mai departe exercițiul acestora sau al altor drepturi, facultăți sau privilegii.

Prezentul contract a fost încheiat la________________, astăzi,________în 3 (trei) exemplare

originale în limba română, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru a fi depus la OSIM și intră în vigoare azi, data semnării sale de către părțile contractante.

Licențiator                                                 Licențiat

Municipiul Ploiești

Prin primar Florin Adrian Dobre