Hotărârea nr. 18/2017

Hotãrârea nr. 18 privind aprobarea rectificarii Listelor de investiţii pe anul 2017 aferente creditului contractat de municipiului Ploiești de la Exim Bank

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 18


privind aprobarea rectificării Listelor de investiții pe anul 2017 aferente

creditului contractat de municipiului Ploiești de la Exim Bank


Consiliul Local al municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoia Staicu si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea Listelor de investiții pe anul 2017 aferente creditului contractat municipiului Ploiești de la Exim Bank;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 15.02.2017;

Prezenta rectificare este impusă de:

Transmiterea documentației spre aprobare către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadru Ministerului Finanțelor Publice,

art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții având ca sursă de finanțare creditul Exim Bank, pe anul 2017, in sumă de 25.085.212,68 lei, reprezentând diferența neutilizată in anul 2016, aprobată inițial cu suma de 78.780.940 lei, pentru obiective de investiții cu finanțare U.E, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții având ca sursă de finanțare creditul Exim Bank pe anul 2017, in sumă de 71.219.060 lei, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții pe anul 2017, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primăriei Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 27 februarie 2017

Președinte de ședință, Georgeteorin Niculae Bot


Secretar. Măntoiu


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Listelor de investiții pe anul 2017 aferente creditului contractat de municipiului Ploiești de la Exim Bank

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform Hotărârii Consiliului Local nr.33/29.01.2016 privind aprobarea contractării unui imprumut intern in valoare de 150.000.000 lei și conform Hotărârii Consiliului Local nr.377/29.11.2016, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Ploiești se impune rectificarea listei de investiții pentru anul 2017 astfel:

Lista de investiții Anexa 1, având ca sursă de finanțare creditul de la Exim Bank, pe anul 2016, aprobată de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în sumă de 78.780.940 lei se propune spre aprobare cu diferența neutilizată in anul 2016, in sumă de 25.085.212,68 lei astfel:

 • - suma de 4.595.800 lei la proiectul cu finanțare UE, “Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest si Platforma industrială Brazi”, conform Notei de fundamentare a Direcției Relații Internaționale Anexa 3,

 • - suma de 5.000.000 lei „Spital Municipal Ploiești,, conform Notei de fundamentare a direcției Tehnic investiții, Anexa 3.

 • - suma de 1.489.412,68 lei „Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans.9Mai Ploiești,, conform Notei de fundamentare a direcției Tehnic investiții, Anexa 3.

 • - suma de 10.000.000 lei „Construire Piață Centrală Agroalimentară,, conform Notei de fundamentare a direcției Tehnic investiții, Anexa 3.

 • - suma de 4.000.000 lei pentru proiectul “Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești” conform Notei de fundamentare a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, Anexa nr.3

/--------1

# £7 ©Mo apr°bat,si lista c i- anul ^y


Prin Hotărârea Consiliului Local nr.33/29.01.2016 s-a ; obiectivelor de investiții de interes local finanțate din creditul Exim Bank pe^


\ *

F fe-/o'"

2016 în sumă de 71.219.060 lei, listă care nu a fost aprobata de Comisia

Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelo'{vJM^M Publice.

Ca urmare s-a procedat la rectificarea acesteia pentru anul 2017, conform Anexei 2 si a Notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic- Investiții conform Anexei nr.3.

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.

Comisia de buget finanțe,


control administrarea domeniului public și privat, studii, strategii, prognoze


Sârbu Simion Gheorgh

v..-

Andrei Gheorghe


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Listelor de investiți pe anul 2017, aferente creditului contractat de municipiului Ploiești de la Exim Bank

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, conform Hotărârii Consiliului Local nr.33/29.01.2016, privind aprobarea contractării unui imprumut intern in valoare de 150.000.000 lei și conform Hotărârii Consiliului Local nr.377/29.11.2016, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016, se impune rectificarea Listei de investirii pe anul 2017 astfel:

Lista de investirii având ca sursa de finanțare creditul Exim Bank, pe anul 2016, aprobată de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, in sumă de 78.780.940 lei se propune spre aprobare cu diferența neutilizată in anul 2016 in sumă de 25.085.212,68 lei conform Anexei nr.l astfel:

 • - suma de 4.595.800 lei la proiectul cu finanțare UE, “Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest si Platforma industrială Brazi”, conform Notei de fundamentare a Direcției Relații Internaționale Anexa 3,

 • - suma de 5.000.000 lei „Spital Municipal Ploiești,, conform Notei de fundamentare a direcției Tehnic investiții, Anexa 3.

 • - suma de 1.489.412,68 lei „Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans.9Mai Ploiești,, conform Notei de fundamentare a direcției Tehnic investiții, Anexa 3.

 • - suma de 10.000.000 lei „Construire Piață Centrală Agroalimentară,, conform Notei de fundamentare a direcției Tehnic investiții, Anexa 3.

 • - suma de 4.000.000 lei pentru proiectul “Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești” conform Notei de fundamentare a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, Anexa nr.3

O A?

>— 4\

•                                                                                                                  f <'- z                     ''’’ A

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.33/29.01.2016 s-a aprobat lista V'ț obiectivelor de investiții de interes local finanțate din creditul Exim Bank pe anul 2016 in sumă de 71.219.060 lei, listă care nu a fost aprobata de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor / Publice.

Ca urmare s-a procedat la rectificarea acesteia pentru anul 2017, conform Anexei nr.2 si a Notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic- Investiții, conform Anexei nr.3

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRĂCIUNOIU


SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI, Laura Erji STANCIUVIZAT,

Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

DIRECTOR EXECUTIV

Anexa la Raportul de specialitate

INVESTIȚII EXIM BANK

Nr. crt.

Destinație finanțare rambursabila

Valoare aprobata

C.A.I.L -Lei

Trageri efective an 2016

Diferența neutilizata an 2016

Diferența neutilizata in anul 2016 si alocata pentru anul 2017

Proiecte

Alte obiective

TOTAL (1) PROIECTE FINANȚARE UE

78.780.940,00

53.695.727,32

25.085.212,68

4.595.800,00

20.489.412,68

Capitol 66.07.50

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

Spital Municipal Ploiești

5.000.000,00

Capitol 67.07.50

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Modernizarea/extindere funcționala a Hipodromului din Ploiești

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

Capitol 68.07.50

2.138.900,00

542.267,10

1.596.632,90

0,00

0,00

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

2.138.900,00

542.267,10

1.596.632,90

Capitol 70.07.50

11.489.412,68

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

1.489.412,68

Construire Piața Centrala Agroalimentara

10.000.000,00

Capitol 74.07.06

4.000.000,00

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in munJPloiesti

4.000.000,00

Capitol 84.07

61.642.040,00

38.153.460,22

23.488.579,78

4.595.800,00

0,00

Capitol 84.07.03.02

20.492.040,00

20.216.477,17

275.562,83

-

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: B-dul Republicii- Bucla Vest

20.492.040,00

20.216.477,17

275*562,83

Capitol 84.07.50

41.150.000,00

17.936.983,05

23.213.016,95

4.595.800,00

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi

41.150.000,00

17.936.983,05

23.213.016,95

4.595.800,00

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA 1


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2017-Credit Exim Bank 25.085.212,68 LEI

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

BUGET 2017 PROIECTE EUROPENE (INIȚIAL)

Influente (+/-)

BUGET 2017 PROIECTE EUROPENE (RECTIFICAT

CREDIT 2017

TOTAL 2017

0

1

2

3

4=(2+3)

5

6

: 15,47X^0»:

:>J0;876;240:00:

;::::4;595;8OQ:op::<

20,489.41X6:8:

::25;p85;2i2:68::

Cap 66.07.71.01

SANATATE

<:?.app;000;Q(f::

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

1

Spital Municipal Ploiești

0.00

0.00

0.00

5,000,000.00

5,000,000.00

Cap.70.02.71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

:Ți.:4S9-,4:ii68::

<IE489;4I:2J68::

din care

A

Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

1,489,412.68

1,489,412.68

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9Mai Ploiești

0.00

0.00

0.00

1,489,412.68

1,489,412.68

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

10,000.000.00

10,000,000.00

1

Construire Piața Centrala Agroalimentara”

0.00

0.00

0.00

10,000,000.00

10,000,000.00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

::::<

< 44)00, OOiilML:

:::4<odo;oodidd:::

din care

A

Lucrări in continuare

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

4,000,000.00

1

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiești

0.00

0.00

0.00

4,000,000.00

4,000,000.00

Cap. 84.02 .71.01

TRANSPORTURI

:is;4Ț±,o4OJ):o;

<a«;S7<i;240;00>

<jȘ4;595-8Q(j:op<<:

:<4;595;8ppioo:<

din care

A

Lucrări in continuare

15,472,040.00

-10,876,240.00

4,595,800.00

0.00

4,595,800.00

1

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi

15,472,040.00

-10,876,240.00

4,595,800.00

0.00

4,595,800.00


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Madalina CRĂCIUN


SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 2


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2017-Credit Exim Bank 71.219.060,00lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

IICL

Valoare totala conform SF

CREDIT EXIM (neaprobat) 12/2016

Influente (+/-)

CREDIT EXIM RECTIFICAT 2017

0

1

2

<:i$:Ș8M6(hQ0:<;

:S6:998^Șp;00>

-15.779.190.110

:<7ț2F9:O6O0<

SANATATE

^ .WOO.QO.O.OO:::

: 2fMI00;P00;0P:

:<:s5;OQO.OQ;Oft:::

> :I5.000.00Q,00::

B

Lucrări noi

20.000.000,00

20.000.000.00

-5.000.000,00

15.000.000,00

1

Spital Municipal Ploiești

20.000.000,00

20.000.000,00

-5.000.000,00

15.000.000,00

Cap. 70.07 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

:<::.22.:000;ft0.();00:::::

:2P,0Oft.W0;OO>

:<1.9,Op9:39Qf0O:<

TQTAU:::::::::::::::-:::::::::::::-::-:-:::::::::::::::::::-:::-:::::::-::::::-:

din care

A

Lucrări in continuare

0,00

0,00

7.009.390,00

7.009.390,00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans.9Mai Ploiești

206/31.08.07

0,00

0,00

7.009.390,00

7.009.390,00

B

Lucrări noi

22.000.000.00

20.000.000,00

-8.000.000,00

12.000.000,00

1

Construire Piața Centrala Agroalimentara”

20.000.000,00

20.000.000,00

-10.000.000,00

10.000.000,00

2

Locuințe sociale cartier Bereasca ,str.Lucemei

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Cap. 68.02 .71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

din care

B

1

Lucrări noi

4.000.000,00

4.000.000.00

-4.000.000,00

0,00

Achiziție clădiri- cămine sociale

4.000.000,00

4.000.000,00

-4.000.000,00

0,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

z

:<:38^05;0tt0;0():<:

<32.-998'.25(i;0p::

<:28;9Ș8;250<0®$ \

A

din care

Lucrări in continuare

38.905.000,00

32.998.250,00

-4.000.000,00

28.998.250,1)0*

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Cartier Eroilor

156/23.04.15

6.605.000,00

6.605.000,00

0,00

6.605.000,00 7

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Cartier Buna Vestire

398/30.10.15

3.600.000,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00'7 •;

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Cartier Mimiu

52/26.02.10

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00 \

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Cartier Rafov 11

51/26.02.10

2.100.000,00

2.100.000,00

0,00

2.100.000,00

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Cartier Mitica Apostol

485/29.11.13

5.000.000,00

4.193.250,00

0,00

4.193.250,00Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

HCL

Valoare totala conform SF

CREDIT EX1M (neaprobat) 12/2016

Influente

(+/-)

CREDIT EXIM RECTIFICAT 2017

0

1

2

6

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun. Ploiești

19.100.000,00

14.000.000,00

-4.000.000,00

10.000.000,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

TOEVE--’---'-------

din care

•I   VIJU» V V7 VțlJ V •

• •  1 z /•OO.doUjVV- •

• • 0*2* i I                    • ■

A

Lucrări in continuare

15.472.040,00

10.000.000,00

-10.000.000,00

0,00

1

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma Industriala

15.472.040,00

10.000.000,00

-10.000.000,00

0,00

B

Lucrări noi

28.211.420,00

0,00

8.211.420,00

8.211.420,00

1

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

75/27.02.14

28.211.420,00

0,00

8.211.420,00

8.211.420,00

SERVICIUL INVESTIȚIIDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Madalina CRĂCIUNSERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANTSI SANATATE


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

U/^YA 3NOTA DE FUNDAMENTARE

"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi" - bugetul creditelor interne

Prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli de creștere, Domeniu de intervenție: 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, la data de 11.11.2013 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 3929 pentru proiectul „Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi77, cod SMIS: 48114, având o valoare totală de 66.775.750,78 lei, termenul de finalizare corespunzător fiind 30.06.2017.

Pentru finalizarea proiectului este necesara alocarea pe anul 2017 a sumei de 9.553,00 mii lei, astfel:

 • - din bugetul creditelor interne - CEC 4.957,20 mii lei,

 • - din bugetul creditelor interne - Eximbank 4.595,80 mii lei.

Această sumă, pe categorii aferente calendarului de activități ce vor fi derulate în termenul de prelungire solicitat, cuprinde:

contravaloarea lucrărilor de construcție, precum și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului și pentru organizarea de șantier;

 • -   contravaloarea serviciilor de asistență tehnică;

 • -   contravaloarea serviciilor de publicitate;

 • -   contravaloarea serviciilor de audit;

 • -   alte cheltuieli, menționate în bugetul proiectului la capitolele Cheltuieli

Diverse și Neprevăzute și Alte Cheltuieli Neeligibile.


......................

de 9.553,00 mii lei în bugetul creditelor interne al Municipiului Ploiești pe anul 2017.

Manager proiect,

Minodora Farcas

Responsabil tehnic,

Irina Nicolespu

Responsabil financiar,

Mihai Mihaila

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII ANEXA 3...NOTA DE FUNDAMENTARE CREDIT EXIM BANK -2017


CAP. 66.02.71.01. SANATATE

B. Lucrări noi -1. Spital Municipal Ploiești

Avandu-se în vedere gradul ridicat de așteptare al comunității fața de administrația publica locala de a rezolva o stringenta problema sociala - asistența medicala spitaliceasca și ambulatorie la parametri calitativi superiori, pentru imbunatatirea/corectarea stării actuale si a veni in intampinarea necesităților sociale, respectiv satisfacerea necesităților cetățenilor, s-a dispus elaborarea unui studiu privind imbunatatirea si diversificarea serviciilor medicale in unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica din Municipiul Ploiești.

Noile tendințe impun realizarea unei clădiri medicale compacta, modulara, flexibila, dotarea cu noi echipamente, in care actul medical sa fie eficient si adaptat ultimelor standarde iar tratarea pacientului sa primeze. Prin urmare, este necesara realizarea unei noi unitati spitalicești, in conformitate cu standardele obligatorii prevăzute de legislația in vigoare.

Realizarea investiției se bazeaza pe: nevoile sistemului de sanatate din Municipiul Ploiești, existenta unor echipe medicale profesioniste, posibilitatea implementării unor mecanisme de monitorizare si control la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești, riscurile la care sunt expuși pacientii in cazul lipsei acestei investiții si inițiative pre-existente.

In anul 2016, Municipiul Ploiești a asigurat întocmirea unui Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Conform acestuia, pentru o unitate spitaliceasca cu 624 paturi, costul estimativ al investiției este:

Valoarea totala estimata a investiției este de 267.251.400,00 lei din care:

 • -   construcții si lucrări civile: 56.122.794,00 lei;

 • -  amenajare spațiu verde si parcari: 1.012.500,00 lei; instalații si echipamente ale clădirii: 53.450.280,00 lei;

 • -  echipamente medicale: 117.633.186,00 lei;

 • -  echipamente non-medicale, excepție IT: 4.410.000,00 lei;

 • -  IT (Hospital.Information.System, PACS, telemedica): 8.910.000,00 lei;

 • -  proiectare, consultanta si management de proiect: 26.725.140,00 lei.

Suma prevăzută Credit EXIM 1 este 5.000.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma prevăzută Credit EXIM 2 este 15.000.000,00 lei (inclusiv TVA).

Astfel, pentru acest obiectiv se propune alocarea in anul 2017 a sumei de 20.000.000,00 Iei.


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI UNITATEA DE IMPLEMENTARE


In conformitate cu prevederile HG 536/26.04.2006 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției “MODERNIZAREA INSTALAȚIEI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI”.

Lucrările aferente acestui obiectiv au fost contractate si parțial executate in perioada 2008-2014, beneficiind de finanțare atat de la bugetul de stat prin Convenția 5546/26.10.2006, cat si de la bugetul local.

Din proiectul sus menționat au fost realizate următoarele lucrări: Extinderea rețelei de canalizare pentru un număr de 57 de străzi in zonele de nord-est, centru si sud ale municipiului Ploiești;

Canal de preaplin (by pass channel) - preia apele pluviale in exces, in cazul ploilor torențiale, de la strada Tanarul Muncitor, subtraverseaza strada Rafov si le deversează in aval de statia de epurare;

Statia de pompare Tanarul Muncitor si conducta de refulare ape uzate in colectorul străzii Tanarul Muncitor;

Imbunatatirea deversoarelor existente aferente colectorului C1; Modernizarea statiei de epurare a apelor uzate si reorganizare incinta - parțial; Au fost realizate astfel aproximativ 80 % din lucrările aferente proiectului.

La data prezentei note de fundamentare mai sunt necesare lucrări de instalații electrice si automatizare (sistem SCADA), procurare si montaj echipamente pentru treapta biologica de epurare a apei si instalația de biogas, precum si construcții (inclusiv cai de acces in incinta statiei).

Pentru finalizarea lucrărilor propunem alocarea sumei de 14.000.000 lei in cadrul capitolului 74.02.71.01 “Protecția Mediului".


UIP nr. 12/31.01.2017


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA3


NOTE DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anului 2017 Credit Exim Bank

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

A.Lucrari in continuare.

1. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești Etapa a Il-a

In vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus, in cursul anului 2007 s-a elaborat documentația tehnica, fazele PAC, PT, DE, CS, AT.

Obiectivul beneficiază de finanțare prin Programul de finanțare a locuințelor destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, derulat pe baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2007, aprobata cu modificări si completări prin Legea 84/2008.

 • -  Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 206/31.08.2007;

 • -  Autorizație de construire nr. 1073/07.11.2007;

 • -  Lucr\rile de construcții au inceput in noiembrie 2007, au fost sistate in octombrie 2008 [i s-au reluat 'n luna mai 2010, conform hot\r@rii Tribunalului Prahova. In prezent contractul este reziliat datorita nerespectarii obligațiilor contractuale asumate de SC Romconstruct SA.

 • -  In anul 2014 a fost refăcută documentația tehnica pentru restul de executat.

 • -  Estimare valoare contract lucrări rest de executat: 13.532.524 lei fara TVA.

 • -  Pentru finalizarea obiectivului de investiții se va organiza o noua procedura de achiziție publica a contractului de lucrări.

 • -  Pentru executarea lucrărilor a fost obtinuta autorizația de construire nr. 166/26.04.2016.

Informații financiare

 • 1. Valoarea totala a proiectului(investitiei)         - 16.377.600,00 lei, (inclusiv

TVA)

din care C+M                                - 14.404.135,00 lei, (inclusiv TVA)

 • 2. Grafic de finanțare

2007 - 300.000,00 lei - cheltuieli proiectare, buget local;

- 259.771,79 lei -cheltuieli execuție lucrări, buget de stat - Fondul National de Dezvoltare

3287,00 lei cheltuieli urmărire execuție - buget local

2008 - 1.187.821,30 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

12.543,28 lei - cheltuieli urmărire execuție - buget local


 • 2010 - 176.403,45 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget local

 • - 155.009,88 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

 • - 3.475,27 lei - dirigentie de șantier - buget local

 • 2011 - 1.257.917,12 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

9.499,66 lei - asistenta tehnica - buget local

5.187,94 lei - dirigentie de șantier - buget local

2014 - 33.000 lei - cheltuieli proiectare - refacere documentație tehnica pentru rest de executat.

2017- 10.498.802,68 lei

2018 - 3.033.721,32 lei

 • 3. Stadiul fizic actual: lucrări executate 24 %.

Având in vedere ca obiectivul beneficiază de finanțare de la bugetul de stat, pentru finalizarea lucrărilor de constructii-montaj s-au solicitat sume de la bugetul de stat in completarea celor alocate din bugetul local, conform adresei nr. 24349/09.12.2016.

Suma prevăzută Credit EXIM 1 este 1.489.412,681ei (inclusiv TVA).

Suma prevăzută Credit EXIM 2 este 7.009.390,00 lei (inclusiv TVA).

Suma totala prevăzută in buget este de 8.498.802,68 lei(inclusiv TVA)

DirectExecutiv,


SERVICIUL INVESTIȚII

&

APROB

A


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 3


PRIMARAdrian Florin DOBRE

/       1 u 1-


NOTE DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anului 2017 Credit Exim Bank

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

B.Lucrari noi

. „Construire Piața Centrala Agroalimentara”

Construcția propusa este amplasata in partea de nord-est a clădirii Halelor Centrale, clădire inscris in lista monumentelor - PH-II-m-A-16306. Clădirea are un regim de inaltime P+Ep.

La parter se preconizează: hala tarabe, hala came, microhala pentru flori, standuri de vanzare a produselor de tip băcănie, grupuri sanitare publice si comercianti, vestiare aferente halei de came, birouri administrative, birouri control sanitar, birou control cantar si inchiriere cantar.

La etaj se propun spatii destinate amenajării birourilor cu grupuri sanitare proprii.

Date si indicatori ai obiectivului:

 • - Suprafața terenului S = 3683,1 mp

 • - Aria construita Ac = 2692,8mp

 • - Aria construita desfasurata Aed = 3532,3mp

 • - Volumul construcției V = 29118mc

 • - Inaltimea maxima Hmax = 12,50m

 • - Regimul de inaltime P+Ep

 • - Procentul de ocupare a terenului POT = 73%

 • - Coeficientul de utilizare a terenului CUT = 0,95

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Conform documentației Studiu de Fezabilitate intocmit de S.C.RESTITUTIO

S.R.L. Ploiești.

Valoarea totala fara TVA =20.737.030,00 lei, din care:C+M=17.246.810,00 lei

Suma prevăzută Credit EXIM 1 este 10.000.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma prevăzută Credit EXIM 2 este 10.000.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma totala prevăzută in buget este de 20.000.000,00 lei(inclusiv TVA)

Director Executiv,


Sorina fcOM


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 3


NOTE DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anului 2017 Credit Exim Bank

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

B.Lucrari noi

2.Locuinte sociale Str. Lucernei nr. 1 Ploiești

Municipiul Ploiești se confrunta cu un număr crescut de cereri de locuințe din partea familiilor ce constituie cazuri sociale, numărul acestora depășind posibilitățile municipalității de a sigura spatii locative.

Pentru imbunatatirea serviciilor publice de asistenta sociala, creșterea calitatii vieții pentru categoriile sociale defavorizate si pentru a soluționa problema spatiilor locative, Municipiul Ploiești isi propune construirea unor locuințe sociale.

In acest sens a fost identificat terenul din str. Lucernei nr. 1 iar in anul 2014 a fost elaborata documentația “Plan Urbanistic Zonal str. Lucernei”, aprobat prin H.C.L. nr. 235/26.06.2014.

Conform prevederilor urbanistice pe terenul cu suprafața de 32.535 mp se pot realiza apoximativ 200 locuințe cu un regim de inaltime maxim P+l.

Pentru continuarea acțiunilor de realizare a obiectivului, in conformitate cu prevederile H.G. 907/2016, se vor realiza următoarele etape de intocmire a documentațiilor tehnico economice : studiul de fezabilitate, P.A.C. , P.T. , D.E.

In vederea inceperii lucrărilor propunem alocarea in anul 2017 a sumei de 2.000.000 lei.

Suma prevăzută in buget : 2.000.000 lei (inclusiv TVA).


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 3NOTE DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anului 2017 Credit Exim Bank

PROTECȚIA MEDIULUI A.Lucrari in continuare

1. Extindere rețea canalizare cartier Eroilor

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Eroilor, realizarea de racorduri pentru cetateni (pe străzile Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Crasna, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganului, Jepilor, Daliei, Slt. Erou Constantinoiu Vasile).

Investiția are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor tehnico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCT IMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor încheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 156/23.04.2015 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețele subterane in Municipiul Ploiești” - etapa I, care cuprinde si realizarea relelei de canalizare pe străzile din cartierul Eroilor.

Pentru demararea lucrărilor la acest obiectiv se propune alocarea sumei 6.605.000,00 lei cu TVA.

Suma prevăzută in buget : 6.605.000 lei (inclusiv TVA).


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 3


PRIMAR

Adrian Flc rin DOBRENOTE DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anului 2017 Credit Exim Bank

PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

2. Extindere rețea canalizare cartier Buna Vestire

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Buna Vestire, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  realizarea rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare aferente proprietăților;

 • -  creșterea gradului de siguranța si confort pentru riverani;

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCT IMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 398/30.10.2015 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețea canalizare cartier Buna Vestire”.

Pentru demararea lucrărilor la acest obiectiv se propune alocarea sumei 3.600.000,00 lei cu TVA.

Suma prevăzută in buget: 3.600.000 lei (inclusiv TVA).SERVICIUL INVESTIT!!


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 3


NOTE DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anului 2017 Credit Exim Bank

PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

3. Extindere rețea canalizare cartier Mimiu

Proiectul propune soluția tehnica de execuție a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Mimiu (Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra), cu descărcare in colectorul existent pe B-dul Petrolului, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 3482 ml

 • -  racorduri menajere - 213 buc.

 • -  guri de scurgere - 161 buc.

 • -  subtraversare CF industriala

 • -  conducta refulare

 • -  statie pompe ape uzate menajere

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCT IMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 49/26.02.2010 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețea canalizare cartier Mimiu”.

Pentru demararea lucrărilor la acest obiectiv se propune alocarea sumei 2.500.000,00 lei cu TVA.

Suma prevăzută in buget : 2.500.000 lei(inclusiv TVA).

Di        xecutiv,Sohn^SOM


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 3


NOTE DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anului 2017 Credit Exim Bank

PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

4. Extindere rețea canalizare cartier Rafov II

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Rafov, cu descărcare in colectoarele existente pe B-dul Petrolului, str. Barcanesti, Industriilor si B-dul Calea București, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 4.455 ml

 • -  racorduri menajere - 407 buc.

 • -  guri de scurgere - 97 buc.

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCT IMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 51/26.02.2010 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețea canalizare cartier Rafov II”.

Pentru demararea lucrărilor la acest obiectiv se propune alocarea sumei 2.100.000,00 lei cu TVA.

Suma prevăzută in buget : 2.100.000 Iei (inclusiv TVA).

Director Executiv, Sorina SOM

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA 3

NOTE DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anului 2017 Credit Exim Bank


APROBAT, PRIMARPROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

5. Extindere rețea canalizare cartier Mitica Apostol

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Mitica Apostol, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  realizarea rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare aferente proprietăților;

 • -  creșterea gradului de siguranța si confort pentru riverani;

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCT IMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 485/29.11.2013 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Extindere rețea canalizare cartier Mitica Apostol”.

Pentru demararea lucrărilor la acest obiectiv se propune alocarea sumei 5.000.000,00 lei cu TVA.

Suma prevăzută in buget : 4.193.250 lei (inclusiv TVA).

Director Executiv,


SERVICIUL INVESTIT!!


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

ANEXA3


NOTE DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anului 2017 Credit Exim Bank

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B - Lucrări noi

Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului, proiectare si execuție

Descrierea proiectului

Pasajul rutier existent este amplasat la capătul stației de cale ferată Ploiești Sud și face legătura dintre străzile Depoului și Mimiului (Mărfurilor), amplasate de o parte și de alta a căii ferate București - Ploiești - Buzău.

In urma expertizei tehnice, efectuate in anul 2009, s-a decis inchiderea circulației rutiere pe acest pasaj, fiind incadrat in clasa V a stării tehnice.

Având in vedere ca degradările constatate s-au accentuat din cauza lipsei masurilor de remediere si ca starea tehnica actuala a pasajului nu mai corespunde cerințelor necesare pentru exploatarea in condiții de siguranța, s-a procedat la reexpertizarea pasajului.

In urma expertizei elaborata de expert tehnic atestat M.L.P.A.T. s-a stabilit ca pasajul superior nu asigura condițiile minime de siguranța si necesita înlocuirea.

înlocuirea structurii pasajului existent cu o structura noua presupune:

 • -  demolarea pasajului existent;

 • -  lucrări de execuție a unui nou pasaj si a rampelor de acces;

 • -  deviere /protecție instalații, conducte si cabluri;

 • -   protecția si relocarea cablurilor telefonice si fibra optica;

 • -  lucrări de deviere a rețelelor de apa si canalizare existente pe strada Mimiului;

 • -  lucrări de protejare si eventuala relocare a conductelor de gaze naturale si a conductelor subterane de petrol.

Prin I-Iotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.75/27.02.2014 s-a aprobat documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiție”Creare pasaj de trecere între strada Depoului și strada Mimiului ”.

In vederea atribuirii contractului pentru obiectivul de investiții "Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului (proiectare^ execuție) ”, in perioada 2014-2015, au fost organizate doua proceduri de achiziție publică, ambele fiind anulate ca urmare a faptului ca nu a fost depusa nici-o oferta.

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 28.211.420 lei, inclusiv TVA Credit angajament 2017:

- B - Lucrări noi’. 8.211.420 lei, inclusiv TVA

Pentru demararea lucrărilor de execuție, a serviciilor de proiectare, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 8.211.420 lei, inclusiv TVA, Cap.B -Lucrări noi.

Suma prevăzută in buget: 8.211.420,00 lei (inclusiv TVA).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

// £             a 1

Va

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Listelor de investiții pe anul 2017 aferente creditului contractat de municipiului Ploiești de la Exim Bank


SECRETAR,


Data:                 —