Hotărârea nr. 177/2017

Hotãrârea nr. 177 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Detaliere conditii de amplasare pentru construire cladire de birouri P+2, Ploieşti, str. Ana Ipătescu nr. 6

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 177

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI P+2” Ploiești, str. Ana Ipătescu nr. 6

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Dobre Adrian Florin, și a consilierilor Sălceanu Claudia Oana, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae și Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL, Planul Urbanistic de Detaliu „DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI P+2”.

Conform actelor de proprietate, planului suport topografic, documentației Planului Urbanistic de Detaliu ;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri, conform Certificatului de urbanism nr. 653/08.06.2015 prelungit până la 08.06.2017, privind :

  • -  utilități urbane :

o alimentare cu energie electrică acord principiu: nr.43 89/25.03.2016;

o alimentare cu gaze: nr.310432845/23.03.2016; 311584757/23.05.2017 o protecția mediului: decizie nr. 4455/09.05.2016;

  • -   altele :

o Direcția Județeană pentru Cultură: nr. 328/Z/03.06.2016

o Comisia Municipală pentru Transport: nr. 661/26.04.2016 ;

o Biroul Rutier : nr. 771244/18.04.2016 ;

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr.4 „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 19.05.2017;

în baza încheierii nr.263/23.06.2016 a Judecătoriei Ploiești-Secția Civilă privind validarea în funcția de primar Municipiului Ploiești;

în baza Dispoziției nr. 24753/01.08.2016 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 48 alin (1) din Legea nr.350/2001, privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă PLANUL URBANISTIC DE DETALIU „DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI P+2”, str. Ana Ipătescu nr. 6, cu condiția respectării avizului nr. 015 din 11.08.2016 al Arhitectului Șef al municipiului Ploiești, fundamentat de avizul nr. 050 din 11.08.2016 al C.T.A.T.U., anexate prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic de Detaliu se află în intravilan și aparține domeniului public al municipiului conform Hotărârii Consiliului Local nr. 302/13.08.2012, Hotărârii Consiliului Local nr. 240/2011 și extrasului de Carte funciara nr. 44424/04.05.2016 și este dat în administrarea SC APA NOVA PLOIEȘTI SRL prin contract de concesiune.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.l sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA                                  SE APROBĂ

JUDEȚUL PRAHOVA                             PRIMAR,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ         Adrian F


RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI P+2”

Ploiești, str. Ana Ipătescu nr. 6

Beneficiar : S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL

Proiectant: S.C. BIG ARHIGEO S.R.L. - arh.Bogdan Florin GEORGESCU

Proiectul de hotărâre are caracter de urgență, deoarece expiră prelungirea certificatului de urbanism, din motive independente de beneficiar.


Comisia nr. 4 "Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură", a solicitat începând cu ședința din data de 31.08.2016, de la alte compartimente ale primăriei, un răspuns clarificator privind influența investiției raportată la contractul de concesionare. Deoarece nu s-a primit un răspuns edificator, membrii Comisiei nr.4 au menționat în procesul - verbal al ședinței din data de 19.05.a.c., inserarea unui articol în care să se precizeze clar sursa finanțării. Astfel, prin adresa nr. 303840/24.05.2017 S.C. APA NOVA PLOIEȘTI S.R.L. menționează faptul că investiția va fi suportată din fonduri proprii, prevăzute în bugetul de investiții 2017, aprobat prin HCL nr.62/31.03.2017.


Potrivit prevederilor Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991 completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37 N / 2000 Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, Legii 350 / 2001 cu modificările și completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, și a cererii înregistrate la Primăria municipiului Ploiești -Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic de Detaliu "DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI P+2", str. Ana Ipătescu nr. 6 ”, Ploiești;

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37 / N / 2000 și în conformitate cu Legea nr. 350 / 2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare si cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestei solicitări este situat în intravilanul municipiului Ploiești și aparține domeniului public al municipiului conform HCL nr.302/13.08.2012, HCL nr.240/2011 și extrasului de Carte funciara nr. 44424/04.05.2016 si este dat în administrarea SC APA NOVA PLOIEȘTI SRL

5                                                                                                                                                                9

prin contract de concesiune.

Conform PUG aprobat prin HCL 209 / 1999 imobilul are următoarele caracteristici:

U.T.R. de referință (zonă și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafață teren) UTR S 1 ; L/Lmp

Folosința actuală a terenului: curți-construcții

> P.O.T.: 50% ; C.U.T.: 1,5

Conform PUG și RLU terenul se află în zonă protejată din punct de vedere arhitectural și parțial în zonă cu interdicție temporară de construire în intersecție complexă.

Destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale: L zonă pentru locuințe/Lmp zonă predominant rezidențială cu regim de înălțime P,P+l-2 în zonă protejată din punct de vedere arhitectural

funcțiunea dominantă: locuințe individuale, cu regim mic de înălțime, majoritar parter;

funcțiuni complementare: instituții și servicii complexe, activități nepoluante, circulații pietonale, spații verzi, scuaruri

Terenul se încadrează în zona valorică B, conform H.C.L. 553 / 2011 și nr.361/2012

-suprafața totală teren 794 mp ; parcelă construibilă

-terenul are acces la str. Ana Ipătescu și are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

-retragere minimă obligatorie : 14 ml din axul str. Ana Ipătescu

-regim de înălțime: max P+2

-distanța minimă între construcții amplasate pe aceeași parcelă-minim 3 ml -distanța între clădiri pe parcele alăturate trebuie să fie mai mare sau cel puțin egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc - cf. OMS 119/2014,republicat

-orice construcții, lucrări sau plantații se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime de 60 de cm față de linia de hotar (conform noului cod civil), orice derogare de la distanța minimă se poate face prin acordul părților exprimat printr-un înscris autentic.

-nr de parcaje necesar obiectivului se vor asigura pe parcela proprie

Utilizări permise: L - locuințe individuale, instituții publice aferente zonelor rezidențiale, servicii profesionale, sociale și profesionale, comerț; activități nepoluante (conform OMS 536/1997, art.4 și studiu de impact),anexe gospodărești cu regim de înălțime parter (în cond OMS 536/1996,art.16).

Utilizări interzise: L - orice unități economice poluante și care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă și front minim la stradă

Acest PUD a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 653/08.06.2015 prelungit până la 08.06.2017.

OBIECTUL acestui PUD îl constituie detalierea condițiilor de amplasare pentru sediu de birouri propus cu regim de înălțime P+2 .

în urma analizei documentației anexată la dosar, elaborată de către S.C. BIG ARHIGEO S.R.L. - arh.Bogdan Florin GEORGESCU, prin Planul Urbanistic de Detaliu se propun:

- retrageri minime față de limite laterale ~ la vest 2,00 și la est 0,80 m-2,00 m

  • -  retrageri minime față de limitele posterioare = 2 m

  • -  aliniament = 14,0 m din ax. str. Ana Ipătescu

  • -  regim de aliniere = 19,0 m din ax str. Ana Ipătescu

  • -  circulații și accese: accesul pietonal și auto se va realiza direct din str. Ana Ipătescu.

echiparea tehnico-edilitară : amplasamentul beneficiază de posibilități de racordare la rețelele existente în zonă, prin racordarea directă la rețelele stradale sau folosirea racordurilor existente pe teren (apa, canalizare, gaze naturale, energie electrică, CATV).

Indicatorii urbanistici menținuți sunt cei din PUG :

POT propus = 50,00 %

CUT propus =1,50

în ședința din data de 11.08.2016 a Comisiei Tehnice de Urbanism si

9             9                                                                                                                                                                                                   9

Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Plan Urbanistic de Detaliu -’DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI P+2”, str. Ana Ipătescu nr. 6, Ploiești și s - a emis avizul favorabil nr. 050/din 11.08.2016 al comisiei, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 015/11.08.2016.

în perioada 26.05 - 15.06.2016 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Supunem aprobării proiectul Plan Urbanistic de Detaliu „DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI P+2 ”, str. Ana Ipătescu nr. 6, Ploiești, întocmit de către S.C. BIG ARHIGEO S.R.L. - arh.Bogdan Florin GEORGESCU .

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ,

ARHITECT ȘEF, arh. Cristina Herția

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC CONTENCIOS,ACHIZIȚII PUBLICE,CONTRACTE

întocmit,

ing.Mihaela Carmencita Constantinescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

’ DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI P+2”

Ploiești, str. Ana Ipătescu nr. 6

Beneficiar : S.C. APA NOVA PLOIEȘTI SRL

Proiectant: S.C. BIG ARHIGEO S.R.L. - arh.Bogdan Florin GEORGESCU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea documentației PLAN URBANISTIC DE DETALIU „DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI P+2”, str. Ana Ipătescu nr. 6 ”, Ploiești. Deoarece imobilul se află în zonă cu interdicție temporară de construire în intersecție complexă și cu restricție până la elaborare Plan Urbanistic de Detaliu, a fost necesară întocmirea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru ridicarea restricției.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda S.C. APA NOVA PLOIEȘTI S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37 / N / 2000 și în conformitate cu Legea nr. 350 / 2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr. 209 din 10.12.1999 și nr.382/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453 / 2001, Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/ N / 2000 Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești PLAN URBANISTIC DE DETALIU „DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI P+2”, str. Ana Ipătescu nr. 6, Ploiești, întocmit de arh. Bogdan Florin GEORGESCU.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSER VAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiect de hotărâre PLAN URBANISTIC DE DETALIU DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI P+2”, Ploiești, str. Ana Ipătescu nr. 6