Hotărârea nr. 173/2017

Hotãrârea nr. 173 referitor la aprobarea Studiului de fundamentare privind modalitatea de atribuire a serviciului de iluminat public în municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

L.. *. v.


HOTĂRÂREA NR. 173 referitor la aprobarea Studiului de fundamentare privi modalitatea de atribuire a serviciului de iluminat public în municipiufPloiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Marilena Stanciu, Gheorghe Sîrbu, Gabriel Minea, Aurelian Tudor din Colectivul de coordonare și supervizare desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 316/29.09.2016, modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 450/21.12.2016 și nr. 55/31.03.2017 precum și prin Dispoziția Primarului nr. 25248/12.10.2016, precum și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea Studiului de fundamentare privind modalitatea de atribuire a serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești;

având în vedere Procesul verbal nr. 10/11.04.2017 al Colectivului de coordonare și supervizare, desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 316/29.09.2016, modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 450/21.12.2016 și nr. 55/31.03.2017, precum și prin Dispoziția Primarului nr. 25248/12.10.2016;

luând în considerare prevederile art. 229 si art. 230 din Legea 98/2016 privind achizitiiile publice, art.7, art. 8 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii coroborate cu art. lalin.2 lit. f, art. 1 alin.4, art. 3, art. 8, alin. 1, 2 și 3, litera a, d, din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată,

potrivit prevederilor art. 1, 4 și 5 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 16.05.2017;

în temeiul art. 36 alin. 1, alin. 2, lit. d și alin. 6, lit. a, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Aprobă Studiul de fundamentare privind modalitatea de atribuire a serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

ART. 2. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2017.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare referitor la aprobarea Studiului de fundamentare privind modalitatea de atribuire a serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești

In urma ședinței din data de 11.04.2017 a Colectivului de coordonare si supervizare pentru elaborarea documentației in vederea atribuirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești, desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 316/29.09.2016, modificată prin Hotările Consiliului Local nr. 450/21.12.2016 șinr.55/31.03.2017, precum și prin Dispoziția Primarului nr. 25248/12.10.2016 s-a stabilit prin procesul verbal nr. 10/11.04.2017 prezentarea către Consiliul Local Ploiești a Studiului de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Ploiești.

In baza prevederilor legislației din domeniul serviciilor comunitare si a achizițiilor publice, in particular, din domeniul serviciilor de iluminat public, respectiv Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii si Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, actualizata, s-a elaborat un Studiu de fundamentre din care sa rezulte necesitatea si posibilitatea realizării unui serviciu de iluminat public performant in municipiul Ploiești, prin delegarea indirecta a serviciului unui operator autorizat in condițiile legii.

Studiul de fundamentare referitor la sistemul de iluminat public din municipiul Ploiești este structurat pe următoarele elemente componente:

 • - baza de date cu informații referitoare la infrastructura sistemului de iluminat public;

 • - harta sistemului de iluminat public;

 • - descrierea sistemului actual de iluminat public din municipiul Ploiești;

 • - eficientizarea si optimizarea sistemului de iluminat public;

 • - intretinerea operativa in stare de funcționare a sistemului de iluminat public printr-un sistem performant.

Concluziile Studiului de fundamentare:

 • 1. Argumentele prezentate in Studiul de fundamentare releva necesitatea si posibilitatea realizării unui serviciu de iluminat public performant in municipiul Ploiești, prin concesionarea serviciului către un operator autorizat, in condițiile legii.

 • 2. Pornind de la soluțiile tehnice deja implementate în municipiul Ploiești, de la necesitatea aducerii iluminatului public în parametrii impuși de SR13201 și alinierea la normele Uniunii Europene, se recomandă concesionarea acestui serviciu public către un operator autorizat, în condițiile prevăzute de lege.

In concluzie contractul de delegare de gestiune prin concesiune, constituie cea mai avantajoasa forma aleasa.

Drept pentru care, propunem spre analiza si dezbatere in municipiului Ploiești, proiectul de hotatrare privind aprobarea Studiului privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat Ploiești.
RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare referitor la aprobarea Studiului de


modalitatea de atribuire a serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești

In urma ședinței din data de 11.04.2017 a Colectivului de coordonare si supervizare pentru elaborarea documentației in vederea atribuirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public in municipiul Ploiești, desemnat prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 316/29.09.2016, modificată prin Hotările Consiliului Local nr. 450/21.12.2016 și nr.55/31.03.2017, precum și prin Dispoziția Primarului nr. 25248/12.10.2016 s-a stabilit prin procesul verbal nr. 10/11.04.2017 prezentarea către Consiliul Local Ploiești a Studiului de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului de iluminat public din municipiul Ploiești.

In baza prevederilor legislației din domeniul serviciilor comunitare si a achizițiilor publice, in particular, din domeniul serviciilor de iluminat public, respectiv Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii si Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, actualizata, s-a elaborat un Studiu de fundamentre din care sa rezulte necesitatea si posibilitatea realizării unui serviciu de iluminat public performant in municipiul Ploiești, prin delegarea indirecta a serviciului unui operator autorizat in condițiile legii.

Studiul de fundamentare referitor la sistemul de iluminat public din municipiul Ploiești este structurat pe următoarele elemente componente:

 • - baza de date cu informații referitoare la infrastructura sistemului de iluminat public;

 • - harta sistemului de iluminat public;

 • - descrierea sistemului actual de iluminat public din municipiul Ploiești;

 • - eficientizarea si optimizarea sistemului de iluminat public;

 • - intretinerea operativa in stare de funcționare a sistemului de iluminat public printr-un sistem performant.

Concluziile Studiului de fundamentare:

 • 1.  Argumentele prezentate in Studiul de fundamentare releva necesitatea si posibilitatea realizării unui serviciu de iluminat public performant in municipiul Ploiești, prin concesionarea serviciului către un operator autorizat, in condițiile legii.

 • 2. Pornind de la soluțiile tehnice deja implementate în municipiul Ploiești, de la necesitatea aducerii iluminatului public în parametrii impuși de SR13201 și alinierea la normele Uniunii Europene, se recomandă concesionarea acestui serviciu public către un operator autorizat, în condițiile prevăzute de lege.

In concluzie contractul de delegare de gestiune prin concesiune, conștițuie.ct,Qea mai avantajoasa forma aleasa.

Drept pentru care, propunem spre analiza si dezbatere in         .....__ _

municipiului Ploiești, proiectul de hotatrare privind aprobarea Studiuli|i'jjeyMLdămei§ap privind modalitatea de atribuire a serviciului de iluminat public in municipi ’’1         x
-U -rT

.„7 /.*


R.A.S.P. PLOIEȘTI

9

Director, ing. Vasile nescuMUNICIPIUL PLOIEȘTI

9

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achizișii Publice, Contracte Director Executiv, Z/Z-


Șef Birou Iluminat Public, ing.Marian Manea

Z       J


Direcția Economică

9

Director Executiv, Nicoleta Crăciunoifa


0 2 -05- 2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 3


COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA

ȘI PROTECȚIA MEDIULUI


RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fundamentare privind modalitatea de atribuire a serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești

si a emis:

5

Data:- zoi7-


STUDIU DE FUNDAMENTARE

privind modalitatea de atribuire a serviciului de iluminat public în mu

Capitolul I. INTRODUCERE

Capitolul II. ASPECTE GENERALE PRIVIND ILUMINATUL PUBLIC


Capitolul III. FEZABILITATEA TEHNICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC EXISTENT IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Capitolul IV. FEZABILITATEA -ECONOMICA PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DE CĂTRE O DIRECȚIE SPECIALIZATA SAU CONCESIONAREA ACESTUIA

Capitolul V. FEZABILITATEA FINANCIARA PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DE CĂTRE O DIRECȚIE SPECIALIZATA SAU CONCESIONAREA ACESTUIA

Capitolul VI. ASPECTE REFERITOARE LA MEDIU

Q- Capitolul VIL ASPECTE SOCIALE

Capitolul VIII. ASPECTE INSTITUȚIONALE

Capitolul IX. CONCLUZII

Capitolul I. INTRODUCERE

 • 1.1. Scopul studiului de fundamentare

Scopul studiului de fundamentare consta in determinarea modalității de efectuare a serviciului public de iluminat in municipiului Ploiești.

 • 1.2. Procesul de luare a deciziilor

Studiul de fundamentare este elaborat de Colectivul de coordonare si supervizare, constituit in baza H.C.L. nr 316/29.09.2016, modificata prin H.C.L. nr.450/21.12.2016 si a Dispoziției Primarului nr. 25248/12.10.2016, urmând a fi supus aprobării Consiliulului Local al Municipiului Ploiești.

După realizare, studiul de fundamentare privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de iluminat al municipiului Ploiești , va fi supus spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • 1.3. Structura si conținut

Aspecte generale ale proiectului

Obiective si cerințe ale proiectului

Descrierea proiectului

Analiza pârtilor interesate

Relația proiectului cu politicile publice relevante

Informații generale tehnice

Fezabilitatea tehnica a proiectului

Standarde de performanta tehnica si specificații tehnice de calitate

Starea tehnica a facilităților existente

Utilitati disponibile si necesare

Fezabilitatea economica privind prestarea serviciului de iluminat public d^catre-np^irfectiA specializata sau atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii              etate ț

reglementata de Legea nr.31/1990, republicata, cu modificările si completările i|tqr;ioare^^®(apiteLi social integral al unităților administrativ teritoriale, înființate de autoritatile deliberativ^ î^l^MtetJow administrativ-teritoriale respective

Accesibilitatea privind prestarea serviciului de iluminat public de către o direcție âpdpi^l^^^au atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii către o societate reglementâfacleLegea nr.31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ teritoriale, înființate de autoritatile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective

------ Durata contractului de delegare a gestiunii .   .                                .     - —

Aspecte referitoare la mediu

Capitolul II. ASPECTE GENERALE PRIVIND ILUMINATUL PUBLIC

2.1. Obiectivele si cerințele sistemului de iluminat public

Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de apreciere a nivelului civilizației dintr-o anumită regiune.

Pe de altă parte, un iluminat public eficient conduce la scăderea riscurilor accidentelor rutiere, la scăderea numărului de agresiuni ale infractorilor asupra populației precum și la eficientizarea acțiunilor forțelor de ordine. El are rolul de a asigura atât orientarea și circulația în siguranță a pietonilor și vehiculelor pe timp de noapte, cât și crearea unui ambient corespunzător în orele fără lumină naturală.

Principalele funcțiuni ale iluminatului public sunt:

 • - iluminatul căilor rutiere,

 • - iluminarea zonelor rezidențiale,

 • - iluminatul zonelor comerciale,

 • - iluminatul zonelor de plimbare,

 • - iluminatul parcurilor și grădinilor,

 • - iluminatul clădirilor și monumentelor.

Iluminatul public trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de normele luminotehnice, fiziologice, de siguranță a circulației, și de estetică arhitectonică, în următoarele condiții:

 • - utilizarea rațională a energiei electrice,

 • - reducerea costului investițiilor,

 • - reducerea cheltuielilor anuale de exploatare a instalațiilor electrice de iluminat.

Realizarea unui iluminat corespunzător determină în special reducerea cheltuielilor indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni, îmbunătățirea climatului social și cultural prin creșterea siguranței activităților pe durata nopții.

Studiile efectuate pe plan mondial arată o îmbunătățire continuă a nivelului tehnic al instalațiilor de iluminat public. Creșterea nivelului de iluminare determină creșterea nivelului investițiilor și conduce la reducerea pierderilor indirecte datorate evenimentelor rutiere. Astfel, experiența unor țări vest europene arată că pe durata nopții riscul de accidente este de 1,6 ori mai mare față de zi și cu o gravitate mult mai mare (numărul de morți de 5,4, iar numărul de răniți de 2,1 ori mai mare față de lumina naturală).

Asigurarea unui iluminat corespunzător poate conduce la o reducere cu 30% a numărului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45% pe cele pentru autostrăzi. Totodată, iluminatul corespunzător al trotuarelor reduce su de agresiuni fizice, conducând la creșterea siguranței populației pe timpul no


O privire de ansamblu asupra conceptului de iluminat public ne funcțiunile, arhitectura și costurile sale, ceea ce poate genera strategii și s întregului sistem.

Avantajele unui iluminat public de calitate sunt:

 • - Scăderea costurilor comunității

 • - reducerea accidentelor

____________________- reducerea criminalității_____________________________

 • - utilizarea eficientă a rețelei de drumuri

 • - confort psihic și vizual

 • 2.2. Descrierea Sistemului de Iluminat Public

Serviciul de iluminat public in Municipiul Ploiești este organizat in conformitate cu Regulamentul Serviciului de Iluminat Public, aprobat prin H.C.L. nr.321/21.12.2007

DRUMURILE PRINCIPALE


Datorită puterii instalate mari, costul energiei este cea mai mare problemă; soluția este un sistem optic eficient în cazul unor instalații noi sau renovate.

O bună distribuție luminoasă, mărește distanța dintre stâlpi reducând astfel, drastic, costurile proprietarului sistemului de iluminat în cazul unor noi instalații, iluminatul eficient trebuie adaptat cerințelor cetățenilor, normelor de iluminat și posibilităților bugetului.

DRUMURI SECUNDARE Șl REZIDENȚIALE

Majoritatea punctelor de lumină sunt instalate în aceste zone,cerințele sunt funcționalitatea, economia (în special în consumul de energie) și designul plăcut

Lumina "albă" este folosită pentru a crea zone rezidențiale plăcute, unde oamenii să se simtă în siguranță, iluminatul eficient presupunând scăderea infracționalității și securitate sporită.

ZONE PUBLICE Șl COMERCIALE

Asigurarea securității aici este fundamentală, cerințele sunt similare iluminatului rezidențial, un bun iluminat în zonele publice ( de exemplu: parcuri, zone de promenadă), și comerciale, trebuie să înfrumusețeze orașul aducând atmosferă propice, ambianță, identitate = ÎNFRUMUSEȚAREA ORAȘULUI.

O        ZONE DE RISC SPORIT

Intersecții, joncțiuni de autostrăzi și zone pietonale, joncțiuni de cale ferată, intersecții de drumuri cu geometrie variată.

COSTURILE PROPRIETARULUI de Sistem de Iluminat Public

Analiza acestui aspect presupune:

 • - un mod realist de a privi asupra costurilor iluminatului public,

 • - încercarea de a înțelege nevoile beneficiarilor,

 • - crearea celei mai economice soluții pentru o specificație tehnică dată (nivel de iluminare cerut)

 • - analiza, atât a investiției inițiale, cât și a costurilor de funcționare, care sunt de multe ori o consecință a deciziilor inițiale.

  PRIVIRE ÎN DETALIU ASUPRA ACESTOR COSTURI ARATĂ CEEA FĂCUT PENTRU A PUNE ÎN FUNCȚIUNE O INSTALAȚIE DE ILUMINAT:

  • - faza pregătitoare: cost proiectare, aprovizionare, instalare = INVESTIȚIE

  • - faza de exploatare = COSTURILE CU ENERGIA + COSTURILE DE ÎNT^gfl ieșire din uz: înlocuirea, eliminarea sau reciclarea produsului

  • - COSTURILE TOTALE = INVESTIȚIE + ENERGIE + ÎNTREȚINEREPentru o evaluare corectă este nevoie de înțelegerea nevoilor beneficiarih^t^^ administratorilor de sistem (primăriile). De asemenea, nu trebuie uitată proble^yjqtâ^^*" asupra componentelor sistemului, ca și cea a organizării și desfășurării serviciilondiKluminat pusă într-o lumină nouă de Legea nr. 230/2006.

Astfel, SC Electrica SA deține aproximativ 85% din rețeaua de joasă tensiune, incluzând stâlpi de susținere, sistemele de contorizare, în proprietatea municipalității fiind, corpurile/a paratele de iluminat,. brațele de susținere cu . elementele de fixare, cablurile de conectare.


Urmărind ce trebuie făcut pentru a pune în funcțiune o instalație de iluminat, deosebim:

 • • faza pregătitoare: cost auditare + proiectare + aprovizionare + instalare = INVESTIȚIE INIȚIALĂ

 • • faza de exploatare = COSTURILE CU ENERGIA + COSTURILE DE ÎNTREȚINERE

 • • faza de ieșire din uz = înlocuirea, eliminarea și/sau reciclarea produselor deoarece în majoritatea cazurilor înlocuirea elementelor vechi se face odată cu montarea elementelor noi, iar eliminarea/reciclarea elementelor vechi este încă o problemă ce așteaptă rezolvări, putem concluziona:

COSTURILE TOTALE = INVESTIȚIE + ENERGIE + ÎNTREȚINERE

Serviciul de iluminat public in Municipiul Ploiești este organizat in conformitate cu Regulamentul Serviciului de Iluminat Public, aprobat prin H.C.L. nr.321/21.12.2007

Costul investiției in ultimii 15 ani, in urma desfășurării contractului de delegare nr. 1927/2001, incheiat intre Municipiul Ploiești si SC Luxten Lighting Co SA, s-a ridicat la suma de aproximativ 48.700.000 lei cu TVA , rezultând o medie anuala de 3.246.667 lei cu TVA.

Costul energiei electrice in ultimii 15 ani s-a ridicat la suma de 49.000.000 lei cu TVA, rezultând o medie anuala de 3.266.667 lei cu TVA.

Costul intretinerii-mentinerii sistemului de iluminat public in ultimii 15 ani s-a ridicat la suma de 12.000.000 lei cu TVA, rezultând o medie anuala de 800.000 lei cu TVA

O

Investițiile, modernizarea sistemului de iluminat public se pot realiza de Unitatea Administrativ Teritoriala prin accesarea de fonduri europene sau printr-un contract de gestiune delegata

Principiile generale ale reducerii costurilor de investiție sunt:

 • - creșterea distanței dintre corpurile de iluminat;

 • - folosirea aranjamentului pe o parte sau central;

 • - alegerea corpurilor de iluminat eficiente energetic;

 • - folosirea cablării existente;

 • - montarea corpurilor de iluminat direct pe stâlp;

 • - respectarea normelor de iluminare ME1-ME6;

 • - găsirea unui echilibru între consum și lumină pe drum.

Analizând prețurile din piață, se poate ajunge la ideea că valoarea investiției inițiale reprezintă 10-15% din costul total.

Costul de întreținere este dat de:

 • - costul lămpii înlocuite x frecvența


 • - costul aparatajului înlocuit x frecvența

 • - gradul de protecție al compartimentului optic, care indică și frecvența de cu$

 • - verificarea de siguranță și înlocuirea componentelor electrice             S

întreținerea poate reprezenta până la 10-20% din costul total al sistemuL Prețul energiei electrice fiind în continuă creștere, factura de energie re^ dificilă și se poate soluționa doar printr-o alegere cât mai bună a soluției tehni

 • - spațiere cât mai mare;                                                         ____

 • - folosirea surselor economice (ex: înlocuirea surselor cu vapori de sodiu cu surse cu LED sau unde se poate cu lămpi fluorescente);

 • - contorizare diferențiată (zi/noapte);

 • - folosirea corpurilor cu element optic reglabil, continuu și de înaltă calitate (puritate, geometrie, material);

 • - folosirea sistemelor de dimming în afara orelor de vârf;

 • - reducerea numărului de ore de funcționare (fotocelula);

 • - folosirea panourilor fotovoltaice pentru reducerea consumului de energie electrica furnizata;

 • - introducerea unde este posibil a tele-gestiunii.

Deosebit de importantă este crearea unui echilibru între posibilitățile bugetului și iluminatul stradal eficient. Acest lucru presupune o analiză atât a investiției inițiale, cât și a costurilor de funcționare, care sunt de multe ori o consecință a deciziilor inițiale.

Specific abordării iluminatului public în România este reducerea bugetelor pentru iluminatul stradal, în timp ce costurile cu energia și întreținerea cresc. Din câte se poate observa, problematica iluminatului public este destul de complexă .

începând din ianuarie 2003 există reglementări legislative referitoare la activitățile care au în centru acest iluminat Astfel, prin apariția Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006 au fost definite următoarele:

 • • legislația aplicabilă procedurilor de achiziție a serviciilor de iluminat public;

 • • organismul de monitorizare și control al serviciilor: ANRSC;

 • • modul de gestionare a serviciilor de iluminat public;

 • • factorii de referință (nivel de iluminare, capacitate managerială etc.);

 • • relația operator-beneficiar.

Teoretic, conform legislației în vigoare orice administrație publică locală înțelege că:

 • • este obligată să înființeze (dacă nu există) un serviciu de iluminat public, dar nu unul oarecare, ci unul capabil să respecte cerințele impuse de ANRSC prin procedura de licențiere/autorizare.

 • • este obligată să reabiliteze, să întrețină și să mențină sistemul de iluminat public (gestiune directă sau prin delegare de gestiune), astfel încât acesta să corespundă normelor impuse prin SR EN 13201.

Pe de o parte, avem constrângerile legale, procedura de licențiere /autorizare de către ANRSC a operatorilor și standardizarea iluminatului căilor rutiere iar pe de altă parte, o primărie se confruntă cu un șir întreg de priorități costisitoare, programe de dezvoltare, integrare sau politice, dar mai ales cu o lipsă acută de fonduri.

în acest context, un rol major îl reprezintă relația cu furnizorul de energie, SC ELECTRICA SA, care a gestionat până acum cea mai mare parte a sistemelor de iluminat public din țară. Cum însă același furnizor gestionează și iluminatul casnic și în mare măsură cel industrial, iată o listă cu principalele probleme generate:

 • • nu există un transfer protocolar de gestiune între SC Electrica SA și primării, nefiind definit, identificat și evaluat patrimoniul componentelor sistemului de iluminat public;

 • • nu există o diferențiere clară în toate situațiile a iluminatului public față de celelalte sisteme de iluminat (casnic, industrial);

 • • nu există o bază de date coerentă privind gestiunea sistemului de iluminat care să poată fi transferabilă;

 • • nu există norme care să reglementeze transferul de gestiune și nici relația ulterioară dintre primării și furnizorul de energie privind serviciile acordate.

în aceste condiții, administrația publică locală poate începe

 • • o analiză tehnică, economică și socială a stării actuale a sistemului putea fi elaborat cu resurse proprii sau prin comandarea temei către org medii universitare, operatori de iluminat, servicii externe de cercetare și

 • • încadrarea iluminatului public într-o listă fermă de priorități;

 • • determinarea gradului de suportabilitate a comunității privind un ani serviciul de iluminat; • • cerere oficială a gestiunii serviciului de iluminat public către SC Electrica SA: un protocol privind intenția primăriei, patrimoniul componentelor de sistem, baza de date sau informațiile specifice - planuri, scheme, tabele cantitative, informații privind funcționarea, măsurarea, controlul sau deteriorarea elementelor din sistem;

 • • proiectarea, în etape sau pe ansamblu, a întregului sistem de iluminat în concordanță cu normele impuse;

 • • cercetarea posibilităților de finanțare externă: operatori de iluminat, guvern, bănci, entități europene, alți investitori interesați, soluții alternative;

 • • organizarea procedurilor de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public, dacă acesta nu există deja la nivelul normelor impuse.

Sistemul de iluminat public se află în administrarea consiliului local care trebuie să urmărească aplicarea unor soluții moderne, variante de scheme și echipamente cu scopul îmbunătățirii calității iluminatului prin obținerea unor parametri lumino-tehnici ridicați și creșterii eficienței energetice prin reducerea consumului de energie.

Pentru reducerea consumului de energie electrică aferent iluminatului public se recomandă:

 • - clasificarea străzilor conform normativelor internaționale și stabilirea parametrilor lumino-tehnici în funcție de această clasificare;

 • - reducerea nivelului de iluminare pe durata orelor cu trafic redus (0,5) prin reducerea tensiunii de alimentare cu circa 10% se poate realiza o reducere a fluxului luminos cu circa 10% și o reducere a puterii absorbite, pe acest interval de timp, cu circa 20%;

 • - adoptarea acestei măsuri permite reducerea consumului de energie electrică pentru iluminat cu circa 10% pe durata unui an și reducerea corespunzătoare a facturii de energie electrică pentru iluminat;

 • - adoptarea de măsuri pentru reducerea prețului unitar de revenire a energiei electrice (lei/KWh) pentru iluminat public, în special prin negocierea unui tarif redus, având în vedere consumul pe durata nopții (gol în curba de sarcină a furnizorului de energie electrică)

 • - utilizarea lămpilor performante în procesul de reabilitare a instalațiilor de iluminat public și a corpurilor de iluminat performante.

Conform legislației, organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, serviciul de iluminat public va respecta și va îndeplini, la nivelul comunității locale, în întregul lor, indicatorii de performanță aprobați prin hotărârea Consiliului Local.

Criterii de calitate în iluminatul public

Iluminatul public stradal se realizează pentru iluminatul căilor de circulație publică, străzi, trotuare, piețe, intersecții, parcări, treceri de pietoni, poduri, pasaje, pasaje subterane.

Pentru toate aceste obiective, standardul roman SR 13201 precum si normele europene (CIE) stabilesc criterii clare de calitate și cantitate a iluminatului.

Mărimile principale ce se supun reglementărilor normativelor amintite sunt:

 • - nivelul de luminanță a suprafeței drumului sau iluminarea (după caz);

 • - uniformitatea acestei luminanțe /iluminări;

 • - limitarea orbirii cauzate de sistemul de iluminat (orbire de incapacitate și de disconfort).

Dacă în cazul iluminării căilor de circulație aspectele tehnico-economice sunt prioritare, în asigurarea unui mediu confortabil, luminos, în cazul centrului orașului trebuie realizat un echilibru între mai multe aspecte după cum urmează:


o Selecționarea unor aparate de iluminat cu performanțe bune dar care să ră anumite cerințe estetice, pentru ca astfel să se poată realiza o armory arhitectural și peisajul urban;

o Iluminatul trebuie să asigure securitatea pietonilor în raport cu vehiculele giflgțe Jf la potențialele comportamente criminale;

o Controlul iluminării panourilor publicitare și al efectelor altor reflectoare surse de lumină utilizabile din punct de vedere ai iluminării maxime admise culoare corelată, al culorii surselor de iluminat și al poziționării acestora față de tr^fr! vederea evitării distragerii atenției pârtieipanților la trafic și a armonizării culorilor reclamelor luminoase cu cele utilizate la iluminatul public;

o Protejarea mediului contra poluării luminoase;

o Protejarea echipamentului contra actelor de vandalism;

o întreținerea facilă a instalației.

2.3- Analiza pârtilor interesate

Autoritatea publica locala in calitate de autoritate contractanta, urmărește ca utilizatori (persoane fizice, asociații de proprietari, agenti economici, instituții publice,etc) sa beneficieze de un serviciu care sa corespunda condițiilor minime ale Regulamentului de iluminat a municipiului Ploiești, a legislației in domeniu si a normelor europene privind creșterea standardului de calitate in executarea serviciilor de iluminat

Alte parti interesate: - Județul Prahova cu comunele învecinate proiectului autoritatile de reglementare, după cum urmeaza: Autoritatea Naționala de Reglementare a Serviciilor Comunitare, si Autoritatea Naționala de Regelementare si Monitorizare a Achizițiilor Publice si Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova.

Serviciile de iluminat public se organizează și funcționează în conformitate cu respectarea principiilor stabilite de Legea nr.51/2006 republicata, actualizata, privind serviciile comunitare de utilități publice și Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, trebuind să asigure satisfacerea următoarelor cerințe:

 • - ridicarea gradului de civilizație,

 • - a confortului și a calității vieții,

 • - creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul colectivităților locale,

 • - asigurarea siguranței circulației rutiere și pietonale.

 • 1. în cazul prestării activitatii de iluminat public de către un serviciu public specializat, cu personalitate juridica, in subordinea autoritatii locale, autoritățile administrației publice locale trebuie sa înființeze acest serviciu, sa achiziționeze utilajele specifice desfășurării activitatii, sa angajeze personalul specializat, sa faca demersurile pentru obținerea autorizațiilor si licențelor necesare prestării acestui serviciu de utilitate publica.

Prioritățile care vor sta la baza înființării unei direcții specializata pentru prestarea serviciului de iluminat public vor fi, în condițiile legii, următoarele:

 • - eficiență economică si management performant;

 • - suma investițiilor propuse;

 • - termenul de realizare;

 • - prețul prestațiilor, costul lor de utilizare;

 • - valoarea tehnică;

 • - modul de rezolvare a obligațiilor privind protecția mediului și a problemelor sociale;

 • - garanțiile profesionale și financiare propuse de către fiecare ofertant

Serviciul public specializat trebuie să respecte următoarele condiții:

 • - continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • - adaptabilitate la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;


 • - satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunității I calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

 • - administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale;

 • - respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului utilizării energiei electrice;

  - respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele int§i;pjf/și de cele ale Uniunii Europene în acest domeniu.


 • 2. în cazul concesiunii, autoritățile administrației publice locale apelează la un4>ontrăct de delegare a gestiunii pentru realizarea unui serviciu performant prin intermediul unui agent economic autorizat, denumit Operator.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice,

aflate . sub. coordonarea autorității _ naționale de reglementare (ANRSC) și în consecință, operatorii vor fi atestați de către aceasta.


Prioritățile care vor sta la baza selecției pentru concesionare vor fi, în condițiile legii, următoarele:

 • - eficiență economică si management performant;

 • - suma investițiilor propuse;

 • - termenul de realizare;

 • - prețul prestațiilor, costul lor de utilizare;

 • - valoarea tehnică;

 • - modul de rezolvare a obligațiilor privind protecția mediului și a problemelor sociale;

 • - garanțiile profesionale și financiare propuse de către fiecare ofertant.

Operatorul selecționat trebuie să respecte următoarele condiții:

 • - continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ;

 • - adaptabilitate la cerințele concrete, diferențiate în timp și spațiu, ale comunității locale;

 • - satisfacerea judicioasă, echitabilă și nepreferențială a tuturor membrilor comunității locale, în calitatea lor de utilizatori ai serviciului;

 • - administrarea și gestionarea serviciului în interesul comunităților locale;

 • - respectarea reglementărilor specifice în vigoare din domeniul transportului, distribuției și utilizării energiei electrice;

 • - respectarea standardelor minimale privind iluminatul public, prevăzute de normele interne și de cele ale Uniunii Europene în acest domeniu.

2.4- Aspecte privind politicile publice relevante

In ultima perioada, serviciul de iluminat public a avut ca evoluție o dinamica accelerata.

Problemele de baza ale serviciului au fost rezolvate prin stabilirea unui cadru legislativ unitar, includerea serviciului in cadrul serviciilor comunitare de utilitati precum si reglementarea modalității de gestiune a acestuia.

Capitolul III. FEZABILITATEA TEHNICA A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC EXISTENT IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Starea generală a sistemului de iluminat public din municipiul Ploiești si situația actuala a sistemului de iluminat public este prezentata mai jos:

- corpurile de iluminat existente, cu descărcări in vapori de sodiu, au fost puse in funcțiune in perioada 2001-2012, prin contractul de delegare nr.1927/2001 incheiat intre Municipiul Ploiești si cu SC Luxten Lighting Co SA;

Situația actuala a sistemului de iluminat public este prezentata maj^


 • 1, Situația elementelor de susținere : Stâlpi

  Stâlpi beton

  PMP

  Lampadari PMP

  Stâlpi beton Electrica

  Stâlpi lemn Electrica

  Stâlpi metal Electrica

  Lampadâfîfc

  V; Electrica

  1636

  2516

  7819

  1185

  809

  133


 • 2. Situația rețelelor electrice (km)


  CDLUX 2 PMP

  CD 4-6 PMP

  973

  21


  5. Situația corpurilor de iluminat


  Corpuri de iluminat PMP

  Corpuri de iluminat Electrica

  15916

  1043


  Rețea LES

  Rețea

  LEA

  TYIR

  Rețea

  LES

  PMP

  Rețea LEA TYIR PMP

  Rețea

  LES

  Electrica

  Rețea LEA classic Electrica

  Rețea

  LEA

  TYIR

  Electrica

  125.998

  78.763

  1.200

  1.700

  30.880

  107.805

  126.317

  6. Situație audit console de susținere


  Console de susținere PMP

  Console

  Electrica

  13170

  170Capitolul IV. FEZABILITATEA ECONOMICA PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DE CĂTRE O DIRECȚIE SPECIALIZATA SAU DELEGAREA ACESTUIA

4.1. Modul de gestionare și costurile de întreținere și modernizare SIP, pe ultimii trei ani

în prezent, infrastructura prin care se realizează alimentarea cu energie electrică în municipiul Ploiești este în proprietatea SC SDFEE Electrica S.A. in proporție de aproximativ 85% si in proporție de aproximativ 15% o reprezintă rețelele de alimentare (subterane si aeriene), punctele de aprindere reabilitate, o mica parte din stâlpii de susținere (cu precădere stâlpii tip lampadar amplasați in parcuri si in zone verzi), aparatele de iluminat și consolele care în proporție de 98% se află în proprietatea municipiului Ploiești.

Costurile pentru întreținerea infrastructurii sistemului de iluminat public sunt in sarcina U.A.T. pentru părțile componente pe care le deține, iar în sarcina societății Electrica pentru rețelele, stâlpii, punctele de aprindere si punctele de transformare aflate in proprietatea sa.

Comparația costurilor serviciilor de intretinere-mentinere, a serviciilor de iluminat ornamental-festiv si a lucrărilor de reabilitare-extindere a sistemului de iluminat public

1. Costurile anuale pentru reabilitarea-extinderea sistemului de iluminat public plătite de Municipiul Ploiești:

 • - in ultimii 15 ani, in urma desfășurării contractului de delegare nr. 1927/2001, încheiat intre Municipiul Ploiești si SC Luxten Lighting Co SA, s-a ridicat la suma de aproximativ 48.700.000 lei cu TVA , rezultând o medie anuala de 3.246.667 lei cu TVA;

 • 2. Costul energiei electrice plătite de Municipiul Ploiești:

 • - in ultimii 15 ani s-a ridicat la suma de 49.000.000 lei cu TVA, rezultând o medie anuala de 3.266.667 lei cu TVA;

 • 3. Costurile anuale pentru serviciile de intretinere-mentinere plătite de Municipiul Ploiești:

 • - in ultimii 15 ani s-a ridicat la suma de 12.000.000 lei cu TVA, rezultând o medie anuala de 800.000 lei cu TVA;

4.Costurile anuale pentru serviciile de iluminat ornamental festiv-temporar plătite de Municipiul Ploiești:

- in ultimii 15 ani costurile cu serviciile de iluminat ornamental-festiv au fost de

16.000.000 lei cu TVA, rezultând o medie anuala de 1.066.667 lei cu TVA.


rVTcHTor "c


Rezulta un cost anual al lucrărilor de reabilitare-extindere, a intretinere-mentinere si iluminat ornamental festîv-temporar de 3.246.067/+ 1.066.667 = 5.113.334 lei cu TVA, respectiv 4.234.544 lei fara TVA, considef^ntț TVA de 21.5% avand in vedere ca primii 8,5 ani care compun media au de 19%, următorii 5,5 ani au avut cota de TVA de 24%, iar 1 an a avut'bp 20%.

ANALIZA STRUCTURII COSTURILOR PENTRU VIITORUL CONTRACT

Conform Ordinului ANRSC nr.77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de iluminat public structura de determinarea valorilor serviciului de iluminat public este următoarea:

V= C(t)+p


V= valoarea rezultata din activitatile specifice de iluminat public pentru 1 an

p= profitul operatorului

Determinarea cheltuielilor

 • 1.Cheltuieli materiale, din care:

 • - materii prime si materiale;

 • - amortizarea, daca este cazul;

 • - alte cheltuieli materiale.

 • 2. Cheltuieli cu munca vie, din care:

 • - salarii

 • - CAS;

 • - fond șomaj;

 • - CASS;

 • - fond de risc;

 • - cota de contribuții pentru concedii si indemnizații;

 • - fond de garantare creanțe salariale

 • 3.Cheltuieli operaționale (utilaje etc.)

 • I. Cheltuieli de exploatare (1+2+3) C(t)

 • II. Profit

 • III. Valoare activitate de iluminat public, exclusiv TVA, V=C(t) + p


  Serviciul Public-

  cu personalitate juridica in cadrul Unîtatii Administrativ Teritoriale in subordinea,©^^jJiuldLll^oql

  ffa /\—  Posturi pentru Serviciu Public de Iluminat

  Denumire post

  Salariul de baza

  Număr posturi

  Salarii de baza/luna

  Director (Sef Serviciu)

  un post

  3665

  1

  3.665

  Contabil sef

  un post

  3763

  1

  3.763

  inspector specialitate

  șapte posturi

  2443

  7

  17.101

  consilier juridic

  un post

  2726

  1

  2.726

  referent

  un post

  1598

  1

  1,598

  muncitor calificat

  opt posturi

  1652

  8

  13.216

  șofer

  trei posturi

  1724

  3

  5.172

  casier/magaziner

  un post

  1553

  1

  1.553

  Total salarii

  19124

  23

  48.794

  Diferența ore noapte

  electrician

  1652

  1

  1.652

  șofer

  1724

  1

  1.724

  Total salarii cu ore noapte

  52.170

  Viramente 22.5%

  11.738

  Total salarii cu viramehte/luna

  63.908Număr de personal necesar:

 • >             1 Director Executiv (Sef serviciu) responsabil coordonare;

 • >              1 inginer rețele electrice gr IVA /gr IVB;

 • >             1 Contabil Sef

 • >           1 Economist

 • >               1 consilier juridic

 • >            1 casier - magaziner

 • >               1 inginer rețele electrice gr III A /gr III B;

 • >             1 inginer responsabil tehnic cu execuția atestat AN RE conform Ordinului nr.11/2013;

 • >             1 responsabil care asigura protecția si securitatea muncii conform Legii nr.319/2006 si investițiile (absolvent curs ssm);

 • >             1 responsabil resurse umane si administrativ - studii economice;

 • >              1 persoana cu pregătire in achizițiile publice ( absolvent curs de achiziții publice)

 • >              1 persoana relații publice- referent cu atestat de arhivar

 • >              7 electricieni exploatare rețele electrice gr.llB, atestati conform Ordinului ANRE nr.11/2013;

 • >            1 lacatus mecanic

 • >             3 șoferi - 2 șoferi PRB-uri, 1 șofer categoria B - autoutilitara;

>              5 dispeceri - la Dispeceratul Primăriei Municipiului Ploiesti( serviciul

externalizat in baza unui contract intre Municipiul Ploiești si Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, acesta fiind centrul de preluare a tuturor reclamatiilor pe se utilitati publice)


Dispeceratul Primăriei Municipiului Ploiești - funcționează in cadrul Regiei Aut|ng^n Servicii Publice Ploiești

Trebuie:

Modificata organigrama Primăriei Municipiului Ploiești - transformata in Serviciul Public de Iluminat Stradal______________________.. ______________________________________________________________________________________________________________________■_ _

Buget propriu

Structura costurilor de funcționare a serviciului public pentru:

Menținerea intretinerea serviciului de iluminat public:

 • 1. Cheltuieli cu munca vie :

 • - salarii................., structurat din analiza;

 • - alte cheltuieli ( CAS, fond de șomaj, CASS, fond de risc, cota de contribuții pentru concedii si indemnizații)

 • - fond garantare creanțe salariale

 • 2. Cheltuieli cu materialele:

 • - materii prime si materiale;

 • - alte cheltuieli materiale;

 • 3.Cheltuieli operaționale ( utilaje, etc)

II. Activitatea 2: montaj / demontaj / inchiriere iluminat ornamental festiv in municipiul Ploiești anual.

Trebuie:

 • -  Aprobat Regulamentul de Organizare si Funcționare al Serviciului de Iluminat Public;

 • -  Caietul de sarcini;

 • 1.1. ANALIZA COSTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC PENTRU ÎNTREȚINERE-MENȚINERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIfe UNUI SERVICIU IN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI :


1.Cheltuieli cu munca vie pentru personalul serviciului Total cheltuieli cu munca vie salarii, sporuri: 63.908 lei/Iuna

Cheltuieli cu echipamente de protecție:

7 electricieni x 220 lei/ echipament de protecție x 2 rânduri de echipamenteJi^pW^ctie pe an rezulta 7 x 220 x 2 /12 luni = 257 lei/Iuna

Total cheltuieli cu munca vie si echipamente de protecție : 63.908 + 257 = 64.165 lei/Iuna

Total I = 64.165 lei/Iuna

 • 2. Cheltuieli cu materialele

Pentru rezolvarea sesizărilor din decursul unei luni estimate la un număr de 200 care cuprind înlocuire de lămpi, înlocuire dispozitive de aprindere stingere, înlocuire bobine (balast) in corp de iluminat, înlocuire siguranțe in cutii de distribuție, automatizare, puncte de aprindere, înlocuire contactoare in punctele de aprindere, refacere legaturi electrice (intre rețea si corpul de iluminat cu DD-uri, intre punctele de aprindere si rețea, refacere coloane de alimentare), mansoane de legătură si/sau derivație, intregire rețea electrica subterana si aeriana, alte cheltuieli cu materialele.

Preturile estimate pentru lămpile cu vapori de sodiu de 70W, 100W, 150W, 250W, 400W, sunt in medie de 70 lei / bucata

Preturile pentru dispozitivele de aprindere stingere sunt in medie de 200 lei / bucata

Preturile estimate pentru bobinele (balasturile) corpurilor cu vapori de sodiu de 70W-400W, sunt in medie de 70 lei/ bucata

Preturile estimate pentru siguranțele folosite in cutiile de distribuție, automatizare, sunt in medie de 15 lei / bucata.

Preturile estimate pentru contactoarele folosite in punctele de aprindere iluminat public, sunt in medie de 1000 lei / bucata

Preturile estimate pentru refacerea legaturilor electrice cu CDD-uri, sunt in medie de 6 lei/bucata

Preturile estimate pentru refacerea legaturilor intre punctele de aprindere si rețea sunt in funcție de tipul (aerian, subteran) si marimea rețelei de refăcut (intre 1m si 50m), materialele folosite cabluri si alte materiale, sunt de la 250 lei / refacere pana la 3000 lei / refacere, rezulta o medie de 1625 lei / refacere

Preturile estimate pentru întregirea rețelelor electrice aeriene sunt in funcție de tipul rețelei si de lungimea rețelei întregite (intre doi stâlpi sau mai multi), întregirea rețelei aeriene intre doi stâlpi se estimează a fi intre 500 lei si 2500 lei, rezulta o medie de 1500 lei

Preturile estimate pentru întregirea rețelelor electrice subterane sunt in funcție de tipul rețelei si de lungimea rețelei întregite (intre doi stâlpi sau mai multi), întregirea rețelei subtera stâlpi se estimează a fi intre 1000 lei si 5000 lei, rezulta o medie de 3000 lei


Preturile estimate pentru mansoane de legătură si/sau derivație, sunt in medie d bucata.

Daca se estimează ca in decursul unei luni se rezolva un număr de 200 presupun înlocuirea a : 100 bucăți lămpi, 50 bucăți dispozitive de aprindere stingere bobine (balasturi), 50 bucăți siguranțe in cutii de distribuție, automatizare si in puncte de aprindere, 3 bucăți contactoare in punctele de aprindere, 100 bucăți CDD-uri refacere legaturi electrice (CDD-uri), 1 refacere ale legaturilor intre punctele de aprindere si rețea, 1 întregire a retelor electrice aeriane, 1 întregire a retelor electrice subterane si realizarea a 5 mansoane de legătură si/sau derivație rezulta un cost cu materialele de : 70 x 100 + 50x200 + 70x70 + 50 x 15 + 3x 1000+ 100x6 + 1 x 1625 + 1 x 1500+ 1 x 3000 + 5 x 800 = 36.375 lei, suma la care se adauga materiale conexefscule si unelte), alte cheltuieli cu materialele, suma estimata la 3625 lei

Având in vedere cele prezentate mai sus, pentru serviciile de mentinera-intretinere se estimează suma de 40.000 lei/ luna.

Total II = 40.000 lei/Iuna

 • 3. Cheltuieli operaționale (utilaje etc)

Pentru a se putea efectua lucrări aferente serviciului de iluminat public sunt necesare următoarele utilaje, autoutilitara, scule, dispozitive, verificatoare :

 • - 2 utilaje tip PRB se estimează suma de 125.000 euro pentru un utilaj, rezulta suma estimata de 250.000 euro, aproximativ 1.125.000 lei

 • - 2 autoutilitara se estimează suma de 14.000 euro pentru o autoutilitara, rezulta suma estimata de 28.000 euro, aproximativ 126.000 lei

-1 autolaborator PRAM specializat in încercări, prelocalizari si localizări exacte ale defectelor electrice pe cabluri subterane, se estimează suma de 100.000 lei;

 • - 1 ciocan hidraulic (picon), se estimează suma de 30.000 lei

 • - 1 compactor mecanic, se estimează suma de 25.000 lei

 • - aparate pentru masurat parametrii de rețea si luminotehnici:

 • - 4 multimetru digital portabil - cu capabilitate pentru minim următoarele măsurători: tensiune, intensitate; 4 x 2500 lei/buc , rezulta suma de 10.000 lei

-1 aparat măsurare rezistenta izolație (tensiuni nominate încercare 100-5000 V.c.c), se estimează suma de 2500 lei

 • - 1 aparat măsurare valoare rezistenta de dispersie pentru prize de pamant, se estimează suma de 1500 lei.

 • - 4 truse de scule pentru lucrări electrice se estimează suma de 1250 lei/ bucata, rezulta suma estimata de 5000 lei

Cheltuieli pentru sediu, punct de lucru, atelier, utilitati se estimeazajsuma de 20.000 lei / luna.


Suma estimata petru achiziționarea utilajelor, autoutilitarelor, scul^lpr, verificatoarelor este de :

1.125.000 + 126.000 + 100.000 + 30.000 + 25.000 + 10.000 + 2.500 + 1.500 1.425.000 lei

La aceasta suma se mai adauga costurile pentru licențierea serviciului care includ instruirea personalului, obținerea atestatului ANRE (costul atestatului, documentele necesare atestatului), întocmirea documentației pentru licența ANRSC, costul acestei licențe, aceste costuri nu se pot estima exact.

Consum combustibil si lubrifiant (se considera un consum mediu de 20 litri/zi pentru un utilaj si 7 litri /zi pentru un autoturism).

Având in vedere ca pentru serviciul de iluminat public se folosesc 2 utilaje tip PRB si 1 autoturism rezulta un consum mediu estimat:

2 utilaje x 20l/zi x 30 de zile x 5 lei/l = 6000 lei/ luna

2 autoturisme x 7l/zi x 30 de zile x 5 lei/l = 2100 lei/ luna

Total cheltuieli cu utilajele 8100 lei/luna

Total III = 8100 lei/luna + 20.000 lei/luna

 • 3.Cheltuieli de exploatare (l+ll+lll)

64.165 lei/luna + 40.000 lei/luna + 8100 lei/luna + 20.000 lei/luna = 132.265 lei/luna

Având in vedere faptul ca serviciul este in subordinea Consiliului Local Ploiești la valoarea prezentata nu se adauga si profitul.

In concluzie valoarea estimata lunar este de 110.592 lei/luna

132.265 lei/luna x 12 = 1.587.180 lei fara TVA pe an

Suma la care se adauga suma de achiziție a utilajelor, autoutilitarelor, sculelor, dispozitivelor, verificatoarelor de 1.425.000 lei, rezulta suma de :

1.587.180   + 1.425.000 = 3.012.180 lei fara TVA in primul an

 • 1.2.ANALIZA COSTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC PENTRU IJ^ERETINERE-MENTINERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PWlKsf I A^PRI N CONCESIUNEA SERVICIULUI CĂTRE UN OPERATOR PRIVAT :


1.Cheltuieli cu munca vie pentru operatorul

Personal necesar:

 • -  1 sef responsabil contract

 • -   1 inginer rețele electrice gr.lVA/ gr.lVB

 • -   1 inginer rețele electrice gr.IHA/ gr.IIIB

 • -  1 inginer responsabil tehnic cu execuția atestat AN RE

 • -  7 electricieni exploatare rețele electrice

 • -  3 șoferi

 • -  1 lacatus mecanic

 • -  5 dispeceri

In total 20 de persoane

Cheltuieli cu personalul, salarii (sporul de vechime este inclus in salariul de incadrare):

 • -  1 sef responsabil contract cu salariul de incadrare de 3500 lei / luna

 • -  2 ingineri rețele electrice cu salariul de incadrare de 2500 lei/ luna rezulta 2x 2500 =

O           5000 lei/ luna

 • -  1 inginer responsabil tehnic cu execuția cu salariul de incadrare de 3000 lei/ luna

 • -  7 electricieni exploatare rețele electrice cu salariul de incadrare de 2000 lei/luna rezulta. 7x2000=14.000 lei/luna

 • -  3 șoferi cu salariul de încadrare de 1600 lei/luna rezulta 3x1600=4800 lei/luna

 • -  5 dispeceri cu salariul de incadrare de 1600 lei/luna rezulta 5 x1600=8000 lei/luna

 • -  1 lacatus mecanic cu salariul de incadrare de 1600 lei/luna

 • -  Total cheltuieli cu salariile de incadrare: 39.900 lei/luna

Cheltuieli cu tichete de masa pentru 20 de persoane:

20 persoane x 21 zile lunar x 10 lei/tichet rezulta suma de 4200 lei/luna

Cheltuieli cu sporul de lucru sambata si duminica:

Spor de 5% lunar

7 electricieni: 14,000 lei/luna x 5% = 700 lei/luna

3 șoferi: 4800 lei/luna x 5% = 240 lei/luna

5 dispeceri: 8000 lei/luna x 5% = 400 lei/luna

Cheltuieli cu sporul de noapte

Spor de noapte 25% la orele lucrate intre ora 22.00 si 6.00

7 electricieni: 2000 lei/luna /168 ore lunar =11,9 lei pe ora, luând o medie de 40 de ore pe luna rezulta 11,9 x 40 ore x 25% x 7 = 4165 lei/luna

3 șoferi: 1600 lei/luna /168 ore lunar = 9,52 lei pe ora, luând o medie de 40 de ore pe luna rezulta 9,52 x 40 ore x 25% x 3 = 1428 lei/luna

5 dispeceri : 1600 Iei/luna/168 ore lunar = 9,52 lei pe ora, luând o medie de 40 de ore pe luna rezulta 9,52 x 40 ore x 25% x 5 = 2380 lei/luna 39.900 + 700 + 240 + 400 + 4165 + 1428 + 2380 = 49.213 lei/ luna

Total cheltuieli cu munca vie salarii, sporuri : 49.213 lei/luna + 4200 lei/luna cheltuieli cu tichete de masa = 46.023 lei/luna


Alte cheltuieli cu salariile (CAS, șomaj, CASS, fond de risc, cota de contri concedii si indemnizații, fond de garantare creanțe salariale) aproximat cheltuielile cu salariile si sporurile rezulta 49.213 x24% = 11.811 lei /

Cheltuieli cu echipamente de protecție:

7 electricieni x 220 lei/ echipament de protecție x 2 rânduri de echipameri pe an rezulta 7 x 220 x 2 /12 luni = 257 lei/luna

Total cheltuieli cu munca vie si echipamente de protecție : 49.213 + 11.811 + 257 + 4200 = 65.481 lei/luna

Total l = 65.481 lei/luna

II. Cheltuieli cu materialele

Pentru rezolvarea sesizărilor din decursul unei luni estimate la un număr de 200 care cuprind înlocuire de lămpi, înlocuire dispozitive de aprindere stingere, înlocuire bobine (balast) in corp de iluminat, înlocuire siguranțe in cutii de distribuție, automatizare, puncte de aprindere, înlocuire contactoare in punctele de aprindere, refacere legaturi electrice (intre rețea si corpul de iluminat cu DD-uri, intre punctele de aprindere si rețea, refacere coloane de alimentare), mansoane de legătură si/sau derivație, întregire rețea electrica subterana si aeriana, alte cheltuieli cu materialele.

Preturile estimate pentru lămpile cu vapori de sodiu de 70W, 100W, 150W, 250W, 400W, sunt in medie de 70 lei / bucata

Preturile pentru dispozitivele de aprindere stingere sunt in medie de 200 lei / bucata

Preturile estimate pentru bobinele (balasturile) corpurilor cu vapori de sodiu de 70W-400W, sunt in medie de 70 lei/ bucata

Preturile estimate pentru siguranțele folosite in cutiile de distribuție, automatizare, sunt in medie de 15 lei / bucata.

Preturile estimate pentru contactoarele folosite in punctele de aprindere iluminat public, sunt in medie de 1000 lei / bucata

Preturile estimate pentru refacerea legaturilor electrice cu CDD-uri, sunt in medie de 6 lei/bucata

Preturile estimate pentru refacerea legaturilor intre punctele de aprindere si rețea sunt in funcție de tipul (aerian, subteran) si marimea rețelei de refăcut (intre 1m si 50m), materialele folosite cabluri si alte materiale, sunt de la 250 lei / refacere pana la 3000 lei / refacere, rezulta o medie de 1625 lei / refacere

Preturile estimate pentru întregirea rețelelor electrice aeriene sunt in funcție de tipul rețelei si de lungimea rețelei întregite (intre doi stâlpi sau mai multi), întregirea rețelei aeriene intre doi stâlpi se estimează a fi intre 500 lei si 2500 lei, rezulta o medie de 1500 lei


presupun înlocuirea a : 100 bucăți lămpi, 50 bucăți dispozitive de aprindere stingere, 70 bucăți bobine (balasturi), 50 bucăți siguranțe in cutii de distribuție, automatizare si in puncte de aprindere, 3 bucăți contactoare in punctele de aprindere, 100 bucăți CDD-uri refacere legaturi electrice (CDD-uri), 1 refacere ale legaturilor intre punctele de aprindere si rețea, 1 întregire a retelor electrice aeriane, 1 întregire a retelor electrice subterane si realizarea a 5 mansoane de legătură si/sau derivație rezulta un cost cu materialele de :

70 x 100 + 50 X 200 + 70 x 70 + 50 x 15 + 3 x 1000 + 100 x 6 + 1 x 1625 + 1 x 1500 + 1 x 3000 + 5 x 800 = 36.375 lei, suma la care se adauga materiale conexe(scule si unelte), alte cheltuieli cu materialele, suma estimata la 3625 lei


Având in vedere cele prezentate mai sus, pentru serviciile de mentinere-intretinere se

estimează suma de 40.000 lei/ luna.

Total II = 40.000 lei/luna

III Cheltuieli operaționale (utilaje etc)

Consum combustibil si lubrifiant (se considera un consum mediu de 20 litri/zi pentru un utilaj si 7 litri /zi pentru un autoturism).

Având in vedere ca pentru serviciul de iluminat public se folosesc 2 utilaje tip PRB si 2 autoturisme rezulta un consum mediu estimat:

2 utilaje x 20l/zi x 30 de zile x 5 lei/l = 6000 lei/ luna

2 autoturisme x 7l/zi x 30 de zile x 5 lei/l = 2100 lei/ luna

Total cheltuieli cu utilajele 8100 lei/luna

Q Total I = 8100 lei/luna

2 Cheltuieli de exploatare (l+ll+lll)

65.481 lei/luna + 40.000 lei/luna +8100 lei/luna = 113.581 lei/luna

Profitul operatorului poate fi intre 5% si 10%, se estimează a fi de 7%

113.581 lei/luna x 7% = 7.951 lei/luna

In concluzie valoarea estimata lunar este de 121.532 lei/luna

121.532 lei/luna x 12 = 1.458.384 lei fara TVA pe an


 • 2.1. ANALIZA COSTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC PENT&rjLD memtai                  SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC

SERVICIU IN CADRUL PRIMARI

ORNAMENTAL FESTIV-TEMPORAR PLOIEȘTI PRIN ÎNFIINȚAREA UNUI PLOIEȘTI:1.Cheltuieli cu munca vie

1.Cheltuieli cu munca vie pentru personalul serviciului

Având in vedere faptul ca același personal care prestează serviciul de intretinere-mentinere va presta si serviciul de iluminat ornamental costurile cu munca vie sunt cuprinse in cheltuielile prezentate la serviciul de intretinere-mentinere se considera ca nu sunt costuri suplimentare pentru plata salariilor.

II. Cheltuieli cu materialele

Pentru realizarea iluminatului ornamental festiv-temporar, inclusiv instalațiile (ghirlandele) si estimând ca montarea instalațiilor de iluminat ornamnetal se face intr-o luna, in aproximativ 30 de locații, sunt necesare materiale care pot fi inchiriate sau achiziționate (traversări, figurine 2D si 3D, plase, șiruri etc) in valoare medie estimata de 1.000.000 lei/luna.

Total II = 1.000.000 lei/luna

III Cheltuieli operaționale (utilaje etc)

Consum combustibil si lubrifiant (se considera un consum mediu de 20 !itri/zi pentru un utilaj si 7 litri /zi pentru un autoturism).

Având in vedere ca pentru serviciul de iluminat public se folosesc 2 utilaje tip PRB si 2 autoturisme rezulta un consum mediu estimat:

2 utilaje x 20l/zi x 30 de zile x 5 lei/l = 6000 lei/ luna

2 autoturisme x 7l/zi x 30 de zile x 5 lei/I = 2100 lei/ luna

Total cheltuieli cu utilajele 8100 lei/luna

Total III = 8100 lei/luna

 • IV.Cheltuieli de exploatare (l+ll+lll)

1.000.000 lei/luna + 8100 lei/luna = 1.008.100 lei/luna

In concluzie valoarea estimata lunar este de 1.008.100 lei/luna, cuprinzând si instalațiile de iluminat ornamental

Având in vedere faptul ca activitatea de iluminat ornamental nu este o activitate care nu se executa permanent si se desfasoara in perioada sărbătorilor de iarna (3 luni), sau ocazional (in perioada Sărbătorilor Pascale sau alte evenimente cu caracter redus de repetabilitate), pentru montarea instalațiilor de iluminat ornamental este necesara o luna, funcționarea iluminatului ornamental este de o luna, iar pentru demontare este necesara o luna se estimează costul anual cu iluminatul ornamental festiv-temporar realizat anual astfel:


Pentru luna in care se montează iluminatul ornamental suma estimata este

1.008.100 lei/luna

Pentru luna in care iluminatul ornamental funcționează si se fac doar lucjfag'^de^țj a acestuia se estimează doar cheltuielile cu munca vie, utilajele si profitul, la fefts care se demontează instalațiile de iluminat ornamental astfel: 8100 lei/luna x 2 luni = 16.200 lei/luna

Total cheltuieli cu iluminatul ornamental intr-un an se estimează suma de :

1.008.100 lei + 16.200 lei = 1.024.300 lei fara TVA/ an________ _        ________ __________

2.2.ANAL1ZA COSTULUI SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC PENTRU ILUMINAT ORNAMENTAL FESTIV-TEMPORAR SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI:

1.Cheltuieli cu munca vie pentru operator

Având in vedere faptul ca același personal care prestează serviciul de intretinere-mentinere va presta si serviciul de iluminat ornamental costurile cu munca vie sunt cuprinse in cheltuielile prezentate la serviciul de intretinere-mentinere se considera ca nu sunt costuri suplimentare pentru plata salariilor.

II. Cheltuieli cu materialele

Pentru realizarea iluminatului ornamental festiv-temporar, inclusiv instalațiile (ghirlandele) si estimând ca montarea instalațiilor de iluminat ornamnetal se face intr-o luna, in aproximativ 30 de locații, sunt necesare materiale care pot fi inchiriate sau achiziționate (traversări, figurine 2D si 3D, plase, șiruri etc) in valoare medie estimata de 1.000.000 lei/luna.

Total II = 1.000.000 lei/luna

III Cheltuieli operaționale (utilaje etc)

Consum combustibil si lubrifiant (se considera un consum mediu de 20 litri/zi pentru un utilaj si 7 litri /zi pentru un autoturism).

Având in vedere ca pentru serviciul de iluminat public se folosesc 2 utilaje tip PRB si 2 autoturisme rezulta un consum mediu estimat:

2 utilaje x 20l/zi x 30 de zile x 5 lei/l = 6000 lei/ luna

2 autoturisme x 7l/zi x 30 de zile x 5 lei/l = 2100 lei/ luna

Total cheltuieli cu utilajele 8100 lei/luna

Total III = 8100 lei/luna

IV.Cheltuieli de exploatare (l+ll+lll)

1.000.000 lei/luna + 8100 lei/luna = 1.008.100 lei/luna

Profitul operatorului poate fi intre 5% si 10%, se estimează a fi de 7%


1.008.100 lei/luna x 7% = 70.567 lei/luna

In concluzie valoarea estimata lunar este de 1.078.667 lei/luna, cuprinzând iluminat ornamental

Având in vedere faptul ca activitatea de iluminat ornamental nu este se executa permanent si se desfasoara in perioada sărbătorilor de iarna (3

(in perioada Sărbătorilor Pascale sau alte evenimente cu caracter redus de repetabilitate), pentru montarea instalațiilor de iluminat ornamental este necesara o luna, funcționarea iluminatului ornamental este de o luna, iar pentru demontare este necesara o luna se estimează costul anual cu iluminatul ornamental festiv-temporar realizat anual astfel:

Pentru luna in care se montează iluminatul ornamental suma estimata este de :

1.078.667 lei/luna

Pentru luna in care iluminatul ornamental funcționează si se fac doar lucrări de întreținere a acestuia se estimează doar cheltuielile cu munca vie, utilajele si profitul, Ia fel si pentru luna in care se demontează instalațiile de iluminat ornamental astfel:

8100 lei/luna x 7% = 567 lei/luna

8.667 lei/ luna x 2 luni = 17.334 lei

Total cheltuieli cu iluminatul ornamental intr-un an se estimează suma de :

1.078.667 lei + 17.334 lei = 1. 096.000 lei fara TVA/ an

Din valorile estimate pe activitati se calculează valoarea anuala compusa din suma celor doua activitati (intretinere-mentinere sistem de iluminat public si iluminat ornamnetal festiv-temporar) pentru serviciu infiintat in cadrul Primăriei Municipiului Ploiești:

In primul an : 3.012.180 + 1.024.300 = 4.036.480 lei fara TVA

In al doilea an: (1.587.180 + 1.024.300) x 2,5% = 2.676.767 lei fara TVA

In al treilea an: 2.676.767 x 2,3% = 2.738.333 lei fara TVA

In al patrulea an: 2.738.333 x 2,2% = 2.798.576 Iei fara TVA

In al cincilea an: 2.798.576 x 2,2% = 2.860.145 lei fara TVA

Total suma estimata pe 5 ani pentru prestarea activitatilor de un serviciu infiintat in cadrul Primăriei Municipiului Ploiești: 15.110.301 lei fara TVA, suma la care se adauga costurile pentru licențierea ANRE si ANRSC


Din valorile estimate pe activitati se calculează valoarea anuala corn celor doua activitati (intretinere-mentinere sistem de iluminat pub ornamnetal festiv-temporar) pentru concesiunea către un operator priva£

In primul an : 1.458.384 + 1.096.000 = 2.554.384 Iei fara TVA

In al doilea an: 2.554.384 x 2,5% = 2.618.244 lei fara TVA

In al treilea an: 2.618.244 x 2,3% = 2.678.464 lei fara TVA

In al patrulea an: 2.678.464 x 2,2% = 2.737.390 lei fara TVA

In al cincilea an: 2.737.390 x 2,2% = 2.797.613 lei fara TVA

In cazul in care durata estimata a contractului se va prelungi pe 2 ani, valoarea estimata in conformitate cu art.13 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii se va fi calcula in felul următor:

In primul an de prelungire : 2.797.613 x 2,2% = 2.859.160 Iei fara TVA

In al doilea an de prelungire : 2.859.160 x 2,2% = 2.922.062 Iei fara TVA

Total suma estimata pe 5 ani si pentru prelungirea pe 2 ani concesiune: 13.386.095 lei fara TVA + 5,781.222 lei fara TVA = 19.167.317 lei fara TVA

 • 4.1.1. Modul de înregistrare și rezolvare a sesizărilor din partea cetățenilor privind SIP

Sesizările cetățenilor se primesc la Primăria municipiului Ploiești si/sau la dispeceratul societății care asigură întreținerea echipamentelor din SIP.

Defectele privind aparatele de iluminat public se rezolvă în termene ce nu depășesc 48 ore de la înregistrare.

Durata minima privind rezolvarea sesizărilor in termen scurt se datoreaza si faptului ca operatorul beneficiază de asistenta tehnica centralizata care consta in înlocuirea subansamblelor defecte prin punerea la dispoziție a unui corp nou de iluminat ce este montat imediat si reținerea corpului cu defecte pentru verificare si reparații la sediul central.

In cazul achiziției, pentru rezolvarea sesizărilor si reclamatiilor in termen cat mai scurt se vor asigura stocuri suficiente care sa asigure înlocuirea in timp util a subansamblelor defecte (corpuri, lămpi,cabluri etc).

 • 4.2. Analiza de risc

Managementul riscului presupune următoarele etape:

 • - Identificarea riscului

 • - Analiza riscului

 • - Reacția la risc

Identificarea riscului - se realizează prin întocmirea unor liste de control.

Analiza riscului- utilizează metode cum sunt: determinarea valorii așteptate, simularea Monte Carlo si arborii decizionali.

Reacția la risc - cuprinde masuri si acțiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea riscului.

Numim risc nesiguranța asociată oricărui rezultat. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea de apariție a unui eveniment sau la influenta, la efectul unui eveniment în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci când:


 • - un eveniment se produce sigur, dar rezultatul acestuia e nesigur

 • - efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția evenimentului este neș evenimentul cât și efectul acestuia sunt incerte.

Identificarea riscului

Pentru identificarea riscului se va realiza matricea de evaluare a riscurilor.

Analiza riscului

Aceasta etapă este utilă în determinarea priorităților în alocarea resurselor pentru controlul și finanțarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de măsurare a importanței riscurilor precum și aplicarea lor pentru riscurile identificate.

Pentru această etapă, esențială este matricea de evaluare a riscurilor, în funcție de probabilitatea de apariție și impactul produs.

Reacția la risc

Tehnici de control a riscului recunoscute în literatura de specialitate se împart în următoarele categorii:

 • • Evitarea riscului - implică schimbări ale planului de management cu scopul de a elimina

apariția riscului

 • • Transferul riscului - împărțirea impactului negativ al riscului cu o terță parte (contracte de

asigurare, garanții)

 • • Reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea și/sau impactul negativ al riscului

 • • Planuri de contingență - planuri de rezervă care vor fi puse în aplicare în momentul apariției riscului.

  Tipul riscului

  Elementele riscului

  Tip acțiune corectiva

  Metoda de eliminare

  Riscul lucrării

  Riscul de apariție a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia la timp si la costul estimat

  Eliminare risc

  Semnarea unui contract cu termen de finalizare fix

  Riscul de întreținere

  Riscul de apariție a unui eveniment care generează costuri suplimentare de intretinere datorita execuției lucrărilor

  Eliminare risc

  Semnarea unui contract cu clauze de garanții extinse astfel incat aceste costuri sa fie susținute de executant

  Asigurarea finanțării

  Riscul ca beneficiarul sa nu poata asigura finanțarea

  Eliminare risc

  Beneficiarul va studia amanuntit documentația si va stabili anual lucrările ce se vor executa in funcție de bugetSoluții tehnice

Riscul ca soluțiile tehnice sa nu fie corespunzătoare din punct de vedere tehnologic

Eliminare risc

Grad de atractivitate scăzută a proiectului

Riscul ca locuitorii sa nu aprecieze sistemul de iluminat si chiar sa vandalizeze componentele sistemului si astfel sa nu se realizeze beneficiile prevăzute

Diminuare risc

Preturile materialelor

Riscul ca preturile materialelor sa creasca peste nivelul contractat

Diminuare risc


Beneficiarul impreu proiectantul vor; amanuntit do astfel incat s cea mai bun tehnica Realizarea uri^j^g de informare as beneficiilor proiectului si intensificarea controalelor politiei in zonele de riscSemnarea unui contract de execuție ferm cu durata specificata si urmărirea realizării programului conform grafic


După cum se poate observa riscurile de realizare a proiectului sunt destul de reduse, iar gradul lor de impact nu afecteaza eficacitatea si utilitatea proiectului.


4.3. MATRICEA RISCURILOR PENTRU ACHIZIȚIE

Identificarea riscurilor, impartirea lor pe categorii si alocarea riscurilor in cazul realizării proiectului prin metoda tradiționala de achiziție publica sunt prezentate in tabelul de mai jos:


Nr. ort

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Municipiul Ploiești

Impartita

Prestator

1.Riscuri referitoare la locație

1

Aprobări

Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau acestea pot fi obținute sub condiții neprevăzute

X

2

Moștenire culturala

Creșterea costurilor si a perioadei de timp ca rezultat al descoperirii unor situri arheologice si/sau patrimoniu național

X

2.Riscuri de proiectare

3

Eșecul proiectării

Posibilitatea ca proiectarea pârtii private sa nu îndeplinească specificațiile tehnice de calitate cerute, creșterea pe termen lung a costurilor suplimentare

X

4

Deficienta de proiectare

Timp suplimentar necesar in realizarea planificării datorita lipsei de experiența ce conduc Ia întârzieri in începerea proiectului si la costuri suplimentare

X5

Depășirea costurilor proiectării

Proiectarea ia mai mult timp decât planificarea inițiala, costuri si timp suplimentare pentru finalizarea proiectului

X

z

6

Schimbări in proiectare de către ambele parti

Proiectarea nu este conforma cu specificațiile tehnice de calitate, costuri si timp suplimentare pentru finalizarea proiectului

'P z '>

, y y /c'

7

întârzieri in obținerea avizelor

Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau sunt înregistrate intarzieri in obținerea acestora, majorarea costurilor.aferente. realizării______

proiectului

X

8

Schimbări ulterioare ale proiectării

Modificări ale proiectării datorita relocării utilităților sau datorita schimbării legislației, întârziere in implementare si majorarea costurilor

X

3.Riscuri de finanțare a proiectului

9

Indisponibilitatea finanțării

Concesionarul nu este capabil sa asigure resursele financiare si de capital conform bugetului si in timpul prevăzut

X

10

Finanțare suplimentara

Datorita schimbărilor de legislație, de politica sau de alta natura, sunt necesare finanțări suplimentare pentru reconstrucție, modificare, concesionarul nu poate suporta financiar costurile schimbării

X

11

Modificări in sistemul de taxe si impozite

Pe parcursul implementării proiectului, sistemul de impozitare se poate schimba in defavoarea Concesionarului, impact negativ asupra veniturilor acestuia

X

12

Profituri din refinantare

Finalizarea investiției se face la un cost mai mic decât ce! inițial, schimbare profitabila in finanțarea proiectului

X

4,Riscuri aferente cererii si veniturilor

13

Inrautatirea condițiilor economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale si neașteptate in condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate, venituri sub previziunile financiare anterioare

X

14

Schimbări demografice

O schimbare demografica sau socioeconomica afecteaza cererea pentru prestațiile contractate

X


15

Schimbări majore ale inflației

Valoarea plăților efectuate in timp este afectata de inflație, scăderea veniturilor din proiect

/fir A—. h-/ Itâ)

r—>

O 4^/ x *V

S.Riscuri legislative/politice                                                 ||                 Ie

16

Schimbări legislative/ de politica

Schimbarea legislativa si/sau a politicii Concedentului care nu poate fi anticipata la semnarea contractului si care este adreata direct, specific si exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din .... partea concesionarului . .

W'cl IIIH9

X

17

Proces decizional defectuos

Implementarea proiectului ar putea intampina o puternica opoziție politica, întârzieri ale proiectului sau chiar oprirea acestuia

X

18

Riscul valorii reziduale

Riscul ca activele aferente proiectului, la finalizarea contractului nu vor fi predate in condițiile prevăzute, creșterea costurilor de întreținere a activelor

X

6.Riscuri naturale

19

Cutremur si alte evenimente naturale

Cutremurele si alte evenimente naturale au ca rezultat întârzieri si/sau costuri crescute aferente proiectului

X

20

Forța majora

Forța majora asa cum este definita prin lege, împiedica executarea contractului

X

21

Alte riscuri naturale

Alte fenomene sau evenimente, necuprinse in clauzele de forța majora, împiedica sau amana executarea contractului

X

7.Riscurile etapei de pregatire/atribuire

22

Riscuri de pregătire

Proiectul nu îndeplinește cerințele legislației in domeniu privind pregătirea proiectului de concesiune, întârzieri in implementarea proiectului sau chiar oprirea acestuia

X

23

Pregătirea necorespunzatoare a documentelor de atribuire

Lipsa de experiența in pregătirea documentației de atribuire ce deteremina întârzieri in implementarea proiectului sau proiectul ar putea sa nu inceapa

X

8.Riscuri referitoare la construcție                                             ^besb^

24

Disponibilitatea resurselor

Resursele necesare pentru . finalizarea construcției costa mai mult decât estimările inițiale, nu au calitatea corespunzătoare sau sunt indisponibile in cantitatile necesare, creșteri de cost si efecte negative asupra serviciilor furnizate

/u /

// *=7

C3

\o

\jF J?-

S'''

Wlh

25

Risc de defect ascuns

Defecte ascunse in structurile preexistente aferente proiectului, timp suplimentar, creșteri de cost si efecte negative asupra calitatii serviciilor furnizate

X

26

întârzieri in construcție

Apariția unui eveniment pe durata construcției, evenimet care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia in termenul stabilit si la costul estimat

X

27

Risc de asigurare

Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe durata de viata a proiectului sau creșteri substanțiale ale ratelor la care se calculează primele de asigurare

X

28

Aspecte privind protecția mediului

Nu se respecta cerințele privind protecția mediului si nu se realizează monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului care pot conduce la rezilierea concesiunii

X

9.Riscuri de operare si de întreținere

29

Schimbarea cerințelor autoritatii contractante in afara limitelor agreate prin contract

Concedentul schimba cerințele după semnarea contractului, creșterea costurilor cu proiectul

X

30

Resurse de intrare/input

Resursele necesare pentru operare costa mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile in cantitati suficiente

X

31

Risc de furnizare a utilităților

Utilitățile (de exemplu curentul electric) necesare funcționarii serviciului nu sunt disponibile, nu se poate realiza serviciul

X

32

întreținere si reparații

Costul de întreținere a activelor este mai mare decât cel estimat inițial

X

33

întreținere

întreținerea activelor finalizate nu corespunde specificațiilor tehnice de calitate stipulate in contractul de concesiune

X

:«ști

Autoritatea contractanta : 2600 :33 = 78,78%

Prestator : 700:33 = 21,22%

4.4. MATRICEA RISCURILOR PENTRU CONCESIUNEIn cadrul unui contract de concesiune, concesionarul preia diferite responsabilități pentru realizarea si operarea serviciului. Majoritatea dintre aceste riscuri sunt de asemenea transferate împreuna cu aceste responsabilități. Identificarea si alocarea corecta a riscurilor este foarte importanta pentru aprecierea in întregime a structurii concesiunii. Fiecare risc poate fi alocat fie autoritatii contractante, fie concesionarului, sau poate fi impartît intre autoritatea contractanta si concesionar in funcție de partea capabila sa-l gestioneze cel mai bine.

Studiul de fundamentare cuprinde definirea riscurilor aferente proiectului, luând in considerare alternativele identificate de distribuția riscurilor intre părțile contractante.

Pentru fiecare risc, impactul producerii acestuia este definit in contextul costurilor suportate de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești sau de către concesionar.

Regula generala pentru alocarea unui risc este aceea ca acesta trebuie suportat de către partea (autoritaea contractanta sau concesionar) care poate atenua riscul in cea mai mare măsură si/sau care poate controla consecințele in cea mai mare măsură.

O intelelgere eronata a situatieieste aceea ca scopul unei concesiuni este de a aloca „toate riscurile „ concesionarului. Deși in cadrul unei concesiuni, autoritatea contractanta isi asuma mai puține riscuri decât in cazul unei achiziții publice tradiționale, alocarea riscurilor trebuie sa fie acceptabila pentru concesionar si finanțatori.

Alocarea riscurilor, asa cum este ea stabilita in Studiul de fundamentare, nu este statica, trebuie sa se bazeze pe scopul si constrângerile autoritatii contractante si trebuie sa tina seama daca alocarea riscurilor, impartirea lor pe categorii si.alocarea riscurilor pentru Concesiune, sunt prezentate in tabelul de mai jos :

Nr.crt.

Denumirea riscului

Descrierea riscului

Alocare

Municipiul Ploiești (Concedent)

Im partita

Concesionar

1.Riscuri referitoare la locație

1

Aprobări

Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau acestea pot fi obținute sub condiții neprevăzute

X

2

Moștenire culturala

Creșterea costurilor si a perioadei de timp ca rezultat al descoperirii unor situri arheologice si/sau patrimoniu național

X

2.Riscuri de proiectare

3

Eșecul proiectării

Posibilitatea ca proiectarea pârtii private sa nu îndeplinească specificațiile tehnice de calitate cerute, creșterea pe termen lung a costurilor suplimentare

X


Sg

4

Deficienta de proiectare

Timp suplimentar necesar in realizarea planificării datorita lipsei de experiența ce conduc la întârzieri in începerea proiectului si la costuri suplimentare

c e

VA(

\ /

fc-

’k, —

5

Depășirea costurilor proiectării

Proiectarea ia mai mult timp decât planificarea inițiala, costuri si timp suplimentare pentru finalizarea proiectului

' ...... K

X

6

Schimbări in proiectare de către ambele parti

Proiectarea nu este conforma cu specificațiile tehnice de calitate, costuri si timp suplimentare pentru finalizarea proiectului

X

7

întârzieri in obținerea avizelor

Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau sunt înregistrate întârzieri in obținerea acestora, majorarea costurilor aferente realizării proiectului

X

8

Schimbări ulterioare ale proiectării

Modificări ale proiectării datorita relocării utilităților sau datorita schimbării legislației, întârziere in implementare si majorarea costurilor

X

3.Riscuri de finanțare a proiectului

9

Indisponibilitatea finanțării

Concesionarul nu este capabil sa asigure resursele financiare si de capital conform bugetului si in timpul prevăzut

X

10

Finanțare suplimentara

Datorita schimbărilor de legislație, de politica sau de alta natura, sunt necesare finanțări suplimentare pentru reconstrucție, modificare

X

11

Modificări in sistemul de taxe si impozite

Pe parcursul implementării proiectului, sistemul de impozitare se poate schimba in defavoarea Concesionarului, impact negativ asupra veniturilor acestuia

X

12

Profituri din refinantare

Finalizarea investiției se face la un cost mai mic decât cel inițial, schimbare profitabila in finanțarea proiectului

X4.Riscuri aferente cererii si veniturilor

13

Inrautatirea condițiilor economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale si neașteptate in condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate, venituri sub previziunile financiare anterioare

I

o al

A trl

v <

X

14

Schimbări demografice

0 schimbare demografica sau socioeconomica afecteaza cererea pentru prestațiile contractate

X

15

Schimbări majore ale inflației

Valoarea plăților efectuate in timp este afectata de inflație, scăderea veniturilor din proiect

X

S.Riscuri legislative/politice

16

Schimbări legislative/ de politica

Schimbarea legislativa si/sau a politicii Concedentului care nu poate fi anticipata la semnarea contractului si care este adreata direct, specific si exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea concesionarului

X

17

Proces decizional defectuos

Implementarea proiectului ar putea intampina o puternica opoziție politica, întârzieri ale proiectului sau chiar oprirea acestuia

X

18

Riscul valorii reziduale

Riscul ca activele aferente proiectului, la finalizarea contractului nu vor fi predate in condițiile prevăzute, creșterea costurilor de întreținere a activelor

X

6.Riscuri naturale

19

Cutremur si alte evenimente naturale

Cutremurele si alte evenimente naturale au ca rezultat întârzieri si/sau costuri crescute aferente proiectului

X


20

Forța majora

Forța majora asa cum este definita prin lege, împiedica executarea contractului

64

21

Alte riscuri naturale

Alte fenomene sau evenimente, necuprinse in clauzele de forța majora, impiedica sau amana executarea contractului

X xo;

ZWqV

7.Riscurile etapei de pregatire/atribuire

22

Riscuri de pregătire

Proiectul nu îndeplinește cerințele legislației in domeniu privind pregătirea proiectului de concesiune, întârzieri in implementarea proiectului sau chiar oprirea acestuia

X

23

Pregătirea necorespunzatoare a documentelor de atribuire

Lipsa de experiența in pregătirea documentației de atribuire ce deteremina întârzieri in implementarea proiectului sau proiectul ar putea sa nu inceapa

X

8.Riscuri referitoare la construcție

24

Disponibilitatea resurselor

Resursele necesare pentru finalizarea construcției costa mai mult decât estimările inițiale, nu au calitatea corespunzătoare sau sunt indisponibile in cantitatile necesare, creșteri de cost si efecte negative asupra serviciilor furnizate

X

25

Risc de defect ascuns

Defecte ascunse in structurile preexistente aferente proiectului, timp suplimentar, creșteri de cost si efecte negative asupra calitatii serviciilor furnizate

X

26

Întârzieri in construcție

Apariția unui eveniment pe durata construcției, eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia in termenul stabilit si la costul estimat

X

27

Risc de asigurare

Riscurile asigurabile pot deveni neasigurabile pe durata de viata a proiectului sau creșteri substanțiale ale ratelor la care se calculează primele de asigurare

X28

Aspecte privind protecția mediului

Nu se respecta cerințele privind protecția mediului si nu se realizează monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului care pot conduce la rezilierea concesiunii

.fi*

/ îK-h

Xg

(J

9.Riscuri de operare si de întreținere

29

Schimbarea cerințelor autoritatii contractante in afara limitelor agreate prin contract

Concedentul schimba cerințele după semnarea contractului, creșterea costurilor cu proiectul

X

30

Resurse de intrare/input

Resursele necesare pentru operare costa mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzătoare sau nu sunt disponibile in cantitati suficiente

X

31

Risc de furnizare a utilităților

Utilitățile (de exemplu curentul electric) necesare funcționarii serviciului nu sunt disponibile, nu se poate realiza serviciul

X

32

întreținere si reparații

Costul de întreținere a activelor este mai mare decât cel estimat inițial

X

33

întreținere

întreținerea activelor finalizate nu corespunde specificațiilor tehnice de calitate stipulate in contractul de concesiune

X


Autoritatea contractanta : 900 : 33 = 27,27%


Concesionar : 2400 : 33 = 72,73%


Analizând cele doua matrîcî, riscurile Municipiului Ploiești in varianta concesiunii sunt mult mai mici decât cele care ar rezulta in varianta achiziției clasice.Capitolul V. FEZABILITATEA FINANCIARA PRIVIND PRESTAREA SERVIP

ILUMINAT PUBLIC DE CĂTRE 0 DIRECȚIE SPECIALIZATA SAU CONOEiițffi^A ACESTUIA                / £

U rș

■ c

Orice agent economic care prestează un serviciu sau o activitate din cadrul,,^ comunitar de utilitate publică, este obligat să dețină licența.                       '

Prima condiție necesară pentru licențiere, și cea mai importantă, este obținerea~de'îcatre acesta a unui atestat de la ANRE, care să-i confere dreptul de proiectare și execuție de lucrări

în Sistemul Energetic Național.

Existența unui serviciu propriu al primăriei, cu personal specializat si cu dotare tehnică necesară prestării unui serviciu de calitate, ar presupune importante costuri financiare pentru dotarea lui, pentru personal, pentru licențiere, pentru întreținere, pentru reparații, etc.

Trebuie sa-si estimeze costurile si veniturile pe întreaga durata de viata a componentelor, respectiv 10 ani, inclusiv identificarea si cuantificarea financiara a riscurilor, trebuie sa conducă la stabilirea unor tarife reale.


In analiza fezabilității economice principalul indicator pe care ii urmăresc toti utilizatorii, ii constituie tariful practicat.

Aplicarea de către Delegat a preturilor si tarifelor aprobate de către Consiliul Local al municipiului Ploiești este obligatorie.

Preturile si tarifele avizate trebuie sa respecte următoarele cerințe:

 • a) asigurarea furnizarii/prestarii serviciilor la nivelurile de calitate si indicatorii de performanta stabiliți de Consiliul Local al municipiului Ploiești prin caietul de sarcini, regulamentul de organizare si funcționare a serviciului si prin contractul de delegare, după caz;

 • b) realizarea unui raport calitate/cost cat mai bun pentru serviciile furnizate/prestate pe perioada angajata si asigurarea unui echilibru Intre riscurile si beneficiile asumate de părțile contractante;

 • c) asigurarea exploatării si întreținerii eficiente a bunurilor apartinand domeniului public si privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de iluminat al municipiului Ploiești.

5.1. Analiza beneficiilor indirecte și a costurilor antrenante poate să aibă în vedere mai multe aspecte:

 • - reducerea costurilor de întreținere prin utilizare unui management performant,

 • - realizarea unui climat favorabil pentru prelungirea timpului petrecut în afara locuinței, cu efect indirect și mai greu de cuantificat asupra veniturilor la bugetul local colectate de ia comercianți,

 • - reducerea consumului în instalațiile de iluminat public.

O

5.2. Nivelul minim al redeventei

în conformitate cu:

 • - prevederile legislației în vigoare dar și a regimului concesiunilor prin care se stabilește, ca modul de calcul și modul de plată a redevenței se stabilește de către autoritățile administrației publice locale, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr.867/16.11.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare Ia atribuirea contractelor de concesiune de lucrări si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii, art.96 alin.(3) „ Concedentul nu se obliga Ia plata niciunei sume de bani daca prin contract se stabilește faptul ca riscul de operare este preluat integral de concesionar. In cazul in care contractul de concesiune conține clauze in acest sens, concedentul are dreptul de a primi o redeventa care poate fi stabilita la un nivel fix sau intr-un anumit procent din cuantumul veniturilor incasate de concesionar de la utilizatorii finali ca urmare a activitatilor realizate.”


 • a. organizarea și desfășurarea pe principii și criterii comerciale și concurențiato»^țfeSî^h4i prestat;

 • b. protejarea autonomiei financiare a operatorilor;                             /* /         \

  • c. reflectarea costului efectiv al prestării serviciului în structura și nivelul tarifelcr; Șr

  • d. ajustarea periodică a tarifelor și reflectarea corespunzătoare în nivelul acesWâya


generate de majorarea în amonte a unor tarife;

 • e. recuperarea integrală a cheltuielilor prin tarife;

 • f. acoperirea prin tarife cel puțin a sumelor investite și a cheltuielilor curente de mh^dhfe^și întreținere a serviciului,

Luând în considerare specificul acestui tip de serviciu valoarea redeventei anuale în cazul delegării de gestiune va fi de minim 5% din valoarea anuală fara TVA a veniturilor încasate din serviciile prestate (serviciile de intretinere-mentinere, a serviciilor de iluminat ornamental festiv), valoarea (procentul) redeventei va fi unul din criteriile de atribuire a contractului.

Având in vedere cele prezentate mai sus, costul estimat pentru infiintarea unui serviciu specializat in cadrul Primăriei Municipiului Ploiești si prestarea serviciului de acesta fata de concesiunea serviciului către un operator privat rezulta costuri mai mari cu prestarea

> serviciului de către un serviciu specializat (15.110.301 lei) decât concesiunea acestuia


(13.386.095 lei) pentru perioada analizata de 5 ani.

Din analiza matricilor riscurilor, riscurile Municipiului Ploiești in varianta concesiunii sunt mult mai mici decât cele in cazul înființării unui serviciu in cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Durata propusa pentru delegarea serviciului

Autoritatea publica locala stabilește ca durata contractului de delegare prin concesiune sa fie de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe 2 ani, in condițiile legilor in vigoare la data încheierii contractului de delegare a gestiunii, numai cu aprobarea prealabila a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, perioada in care concesionarul va presta activitatile ce fac obiectul acestui contract

Perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe 2 ani, corespunde cerințelor realitatii concrete existente la nivelul municipiului Ploiești, pentru efectuarea activitatilor de intretinere-mentinere sistem de iluminat public, iluminat ornamental festiv-temporar, de durata medie a mașinilor si utilajelor, a echipamentelor si a altor dotări specifice desfășurării activitatii de iluminat public pentru a i se permite operatorului in intervalul de 5 ani sa isi poata amortiza cheltuielile aferente cu achiziția de mașini si utilaje, a costurilor pentru efectuarea serviciului, precum si a unui profit rezonabil.

Durata concesiunii a fost stabilita in conformitate cu prevederile art.32, alin. (3) si (4) din Legea nr.51/2006 , republicata, actualizata a serviciilor comunitare de utilitati publice, iar activitatile care sunt propuse concesionarii fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice, asa cum sunt definite la art.1, alin.(2), litera f)” iluminatul public”.

Considerând faptul ca bugetul anilor următori nu va scadea sub w^rațiba .estimata a contractului si se va indexa doar cu indicele preturilor de consum pe drrnatorii 5 ani si posibilitatea de prelungire a contractului pe 2 ani se estimează valoa delegare:


Valoare estimata lei fara TVA pe anul 2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6(1)

7(2)

6=(1+2+3+4+5+6+7)

2.554.384

2.618.244

2.678.464

2.737.390

2.797.613

2.859.160

2.922.062

19.167.317

Indicele preturilor - de consum (IRC)

2,5%

2,3%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

- - --------—......-

TOTAL GENERAL VALOARE ESTIMATA PE 5 ANI SI CU PRELUNGIREA PE 2 ANI fara TVA

19.167.317


Capitolul VI. ASPECTE REFERITOARE LA MEDIU

luminatul public are implicații directe și în protecția mediului prin mai mulți factori:

 • - prin utilizarea eficientă a energiei (reducerea consumurilor nejustificate, utilizarea de echipamente performante cu consumuri reduse de energie).

 • - prin utilizarea echipamentelor cu componente reciclabile (ex.: excluderea utilizării surselor cu vapori de mercur).

 • - reducerea poluării luminoase prin orientarea aparatelor de iluminat spre suprafața căii de circulație (aparatele de iluminat nu pot fi utilizate pe post de "reflectoare").

Capitolul VII. ASPECTE SOCIALE

 • - creșterea gradului de civilizație, a confortului și a calității vieții cu o puternică componentă socială, designul sistemelor de iluminat carosabil sau pietonal generează o imagine specifică fiecărui oraș sau spațiu, reprezentând elemente de micro-arhitectură prin care se transmite foarte mult cu minim de limbaj formal.

 • - creșterea gradului de securitate individuală și colectivă în cadrul comunităților locale, asigurarea siguranței circulației rutiere și pietonale, realizarea unei infrastructuri edilitare modeme, funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economico-socială a comunității locale.

Capitolul VIII. ASPECTE INSTITUȚIONALE

Durata estimata a atribuirii contractului de delegare

Autoritatea publica locala stabilește ca durata contractului de delegare sa fie de 5 ani, perioada in care Concesionarul va presta activitatile ce fac obiectul acestui contract

Perioada de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire pe 2 ani, corespunde cerințelor realitatii concrete existente la nivelul municipiului Ploiești, pentru efectuarea activitatilor de intretinere-mentinere si iluminat ornamental in obiectivele propuse si stabilite. S-a stabilit aceasta durata ținând cont de posibilitatea amortizării costurilor cu utilajele, echipamentele, dispozitivele pe care operatorul de iluminat public le are pentru desfasurarea activitatii.

Durata concesiunii va fi stipulata in contractul de concesiune si reprezintă perioada in care Municipiul Ploiești va delega gestiunea serviciului de iluminat public din municipiul Ploiești.

*'

Capitolul IX. CONCLUZII


 • 1. Argumentele expuse mai sus relevă NECESITATEA și POSIBILITATEA „realizării^iur^ serviciu de iluminat public performant în municipiul Ploiești, prin concesiunea seryiciuidi d un operator autorizat în condițiile legii.

 • 2. Pornind de la soluțiile tehnice deja implementate în municipiul Ploiești, de la aducerii iluminatului public în parametrii impuși de SR13201 și alinierea la normele Uniunii Europene, se recomandă concesionarea acestui serviciu public către un operator autorizat, în condițiile prevăzute de lege.

Luând in considerare aspectele de ordin tehnic si financiar-economic, se apreciaza ca prin concesiunea serviciului de iluminat, aceasta corespunde nevoilor actuale ale comunității in vederea prestării unui serviciu performant.

In concluzie contractul de delegare de gestiune prin concesiune, constituie cea mai avantajoasa forma aleasa.


COLECTIVUL DE COORDONARE SI SU

Președinte: D-na Marilena Stanciu

Membrii:     D-l Aurelian-Dumitru Tudor


D-l Constantin Gabriel Minea...i

D-l Gheorghe Sirbu-Simion D-na Mihaela Zaharia D-na Claudia Elena Car D-na Nicoleta Craciunoiu.' D-l Vasile lonescu ... D-na Elena Motoran D-l Marian Manea