Hotărârea nr. 166/2017

Hotãrârea nr. 166 privind organizarea de licitaţie publică pentru închirierea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 166

privind organizarea de licitație publică pentr unor spații cu altă destinație decât aceea d

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind organizarea de licitații publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință;

în conformitate cu raportul din data de 10.05.2017 al Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare: procesul verbal din 09.01.2017 al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință și procesul verbal din data de 26.04.2017 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Conform prevederilor art. 14 și 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 36 alin.l, alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), b), art.45 alin. (3) și art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare, a unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință, pentru desfășurarea de activități conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă Caietul de sarcini cadru pentru închirierea prin licitație publică deschisă, cu strigare a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință prevăzute la art. 1 - ce constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Stabilește că durata închirierii pentru spațiile scoase la licitație publică prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre va fi de 5 (cinci) ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți.

Art.4 Aprobă constituirea Comisiei de licitație pentru închirierea spațiilor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre, în următoarea componență:

MEMBRI:

 • - Doamna Zoia Staicu - Consilier local

 • - Doamna Marilena Stanciu - Consilier local

 • - Doamna Sanda Dragulea - Consilier local

 • - Domnul Bogdan Hodorog - Consilier local

 • - Domnul Sorin Văduva - Consilier local

 • - reprezentant al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte a Municipiului Ploiești;

 • - reprezentant al Direcției Economice a Municipiului Ploiești;

SECRETAR:

 • - reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu a Municipiului Ploiești;

Reprezentanții din aparatul de specialitate al primarului - membri în comisia de licitație și membrii comisiei de contestații vor fi numiți prin dispoziția Primarului.

Art. 5 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractele de închiriere cu câștigătorii licitațiilor.

A

Art.6 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art.7 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2017.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind organizarea de licitație publică pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință

Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

închirierea se face prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 18/21.02.1997 și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 20/27.02.1998 , spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Ploiești, str. Buna Vestire nr. 163, str. Industriei nr. 102, str. Bratocea nr. 22, str. Mărășești nr. 26 str. Vlad Țepeș nr. 37, str. Gen. Traian Moșoiu nr. IA, et. II, str. Mihai Eminescu nr. 22, bl. 6, sc. B, parter și Piața Victoriei nr. 5, bl. B Est, parter fac parte din domeniul privat.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 45/14.03.2007 spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 21 a trecut din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești.

Pentru valorificarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință libere este oportună închirierea acestora prin licitație publică deschisă cu strigare în condițiile prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

Prețurile de pornire la licitație se calculează pornind de la tarifele aprobate prin Hotărârea nr. 7/2007 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, actualizate cu indicii de inflație comunicați de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova.

în cadrul ședinței Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 26.04.2017, s-a propus ca prețul caietului de sarcini să fie de 100 lei, garanția de participare la licitație să fie prețul de pornire x 2, iar taxa de participare la licitație conform Anexei nr. 1. Pasul de licitație va fi de 50 lei.


Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind admi^îstrâți^Nv publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște,ile

legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin l^^m7 y competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

'Xțp ■'P?x^~**

Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliulî^^bcalj^T\ Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat privind organizarea deHicUa^r publice pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință.
DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


AVIZAT,

VICEPR1 CRISTIAN MIM

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind organizarea de licitație publică pentru închiner'caXA^ unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință

Potrivit prevederilor art. 123 alin. (1) și (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 18/21.02.1997 și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 20/27.02.1998 , spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Ploiești, str. Buna Vestire nr. 163, str. Industriei nr. 102, str. Bratocea nr. 22, str. Mărășești nr. 26 str. Vlad Țepeș nr. 37, str. Gen. Traian Moșoiu nr. IA, et.II, str. Mihai Eminescu nr. 22, bl. 6, sc. B, parter și Piața Victoriei nr. 5, bl. B Est, parter fac parte din domeniul privat.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 45/14.03.2007 s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, B-dul Independenței nr. 21. în condițiile în care Consiliul Local va aproba prezenta hotărâre, în contractul de închiriere care se va încheia, se va introduce o clauză conform căreia închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință încetează necondiționat dacă nevoile urbanistice sau administrative o vor impune.

Prin adresa nr. 301874/28.03.2017, reprezentanții Direcției Generale de Dezvoltare Urbană ne-au comunicat evoluția adreselor poștale privind spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință care fac obiectul acestui proiect de hotărâre.

Prin adresa nr. 223/31.03.2017 s-a solicitat Serviciului Juridic Contecios, Contracte să ne comunice dacă pentru respectivele spații există litigii pe rolul instanțelor de judecată.

Prin adresa nr. 552/13.04.2017 reprezentanții Serviciului Juridic Contecios, Contracte au comunicat faptul că pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință situate în Ploiești, str. Buna Vestire nr. 163, str. Industriei nr. 102, str. Bratocea nr. 22, str. Vlad Țepeș nr. 37, str. Mihai Eminescu nr. 22, bl. 6, sc. B, parter și B-dul Independenței nr. 21 nu au fost identificate acțiuni pe rolul instanțelor de judecată.

Pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Mărășești nr. 26, pe rolul Judecătoriei Ploiești se află dosarul nr. 3190/281/2013, reclamant Municipiul Ploiești, pârât - Asociația Revoluției din România- Decembrie 1989, având ca obiect „pretenții”.

Pentru imobilul din Ploiești, str. Gen. Traian Moșoiu nr.lA, et.II, pe rolul Judecătoriei Ploiești se află dosarul nr. 1125/281/2017, reclamant Municipiul Ploiești, pârât - Partidul Popular și al Protecției Sociale, însă obiectul litigiului afectează alt spațiu cu altă destinație situat la etajul II.


Prin adresa nr. 224/31.03.2017 s-a solicitat Serviciului Aplicarea Legilor Proprietății să ne comunice dacă spațiile cu altă destinație decât aceea de str. Buna Vestire nr. 163, str. Industriei nr. 102, str. Bratocea nr. 22, sț 26, str. Vlad Țepeș nr. 37, str. Gen. Traian Moșoiu nr. IA, str. Mi^LEmiheșcu/nrf 22, bl. 6, sc. B, parter și B-dul Independenței nr. 21, fac obiectul Mbr r^vendjcări

conform legilor proprietății.1 I

Prin adresa nr. 210/27.04.2017 reprezentanții Serviciului Aplicarea' LegiJ&/ Proprietății au comunicat următoarele:

în urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Buna Vestire nr. 163 (fost 168 conform adresei Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 301874/28.03.2017), nu s-au identificat notificări formulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, nici cereri formulate în baza Legii nr. 247/2005. De asemenea, precizăm faptul că nu nu s-au identificat nici cereri formulate în baza Legii nr.18/1991, republicată.

în urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Bratocea nr. 22 (fost 15 conform adresei Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 301874/28.03.2017), nu s-au identificat notificări formulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, nici cereri formulate în baza Legii nr. 247/2005. De asemenea, precizăm faptul că nu nu s-au identificat nici cereri formulate în baza Legii nr.18/1991, republicată.

în urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Mărășești nr. 26 (fost 27 conform adresei Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 301874/28.03.2017), nu s-au identificat notificări formulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, nici cereri formulate în baza Legii nr. 247/2005. De asemenea, precizăm faptul că nu nu s-au identificat nici cereri formulate în baza Legii nr.18/1991, republicată.

în urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Vlad Țepeș nr. 37 (fost 22 bis conform adresei Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 301874/28.03.2017), nu s-au identificat notificări formulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, nici cereri formulate în baza Legii nr. 247/2005. De asemenea, precizăm faptul că nu nu s-au identificat nici cereri formulate în baza Legii nr. 18/1991, republicată.

în urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. General Traian Moșoiu nr.lA, et.II (fără informații referitoare la evoluția adresei poștale conform adresei Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 301874/28.03.2017), nu s-au identificat notificări formulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, nici cereri formulate în baza Legii nr. 247/2005. De asemenea, precizăm faptul că nu nu s-au identificat nici cereri formulate în baza Legii nr.18/1991, republicată.

în urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Mihai Eminescu nr.22, bl.6, sc.B, parter (fără informații referitoare la evoluția adresei poștale conform adresei Direcției Generale de Dezvoltare Urbană nr. 301874/28.03.2017), nu s-au identificat notificări formulate în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001, nici cereri formulate în baza Legii nr. 247/2005. De asemenea, precizăm faptul că nu nu s-au identificat nici cereri formulate în baza Legii nr.18/1991, republicată.

în urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că, pentru spatiul^u^gltă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Independenței au identificat notificări formulate în conformitate cu prevederile Legn $r<1^200T, nici cereri formulate în baza Legii nr. 247/2005. De asemenea, precizm^aptihlțcă nu '' nu s-au identificat nici cereri formulate în baza Legii nr. 18/1991, republicata^

în urma verificărilor efectuate a reieșit faptul că, pentru destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Industriei i^^02'':(fd|taX Democrației nr.252, conform adresei Direcției Generale de Dezvoltare Uroamr'nr. 301874/28.03.2017), nu s-au cereri formulate în baza Legii nr. 247/2005 și nici cereri formulate în baza Legii nr. 18/1991, republicată.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, s-a identificat notificarea înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 49146/17.10.2001, ce a fost soluționată prin emiterea Dispoziției Primarului Municipiului Ploiești nr. 13403/16.10.2007 privind restituirea în natură a unei părți din imobil, respectiv spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință și terenul aferent în suprafață de 174,96 mp, cotă indiviză din totalul de 576,00 mp.

Pentru restul imobilului, precum și pentru terenul în suprafață de 401,04 mp cotă indiviză din totalul de 576,00 mp, notificanții au primit despăgubiri în condițiile Legii nr.l 12/1995, despăgubiri ce au fost stabilite de către instanța de judecată prin Sentința Civilă nr. 6556/21.06.1999 a Judecătoriei Ploiești.

Prețurile de pornire la licitație se calculează pornind de la tarifele aprobate prin Hotărârea nr. 7/2007 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, actualizate cu indicii de inflație comunicați de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova.

Potrivit Hotărârii nr. 7/2007 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Anexa nr.l tariful pe mp la chirie pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință este :

 • - spații pentru birouri ( Ia societăți comerciale ) pentru zona I - tariful este de 13,99 lei/mp/lună, pentru zona II este de 12,59 lei/mp/lună și pentru zona III este de 11,19 lei/mp/lună, actualizat cu indicele de inflație comunicat la nivelul anului 2017 de către Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova.

 • - spații pentru activități comerciale mixte pentru zona I - tariful este de 27,98 lei/mp/lună, pentru zona II este de 25,18 lei/mp/lună, actualizat cu indicele de inflație comunicat la nivelul anului 2017 de către Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova.

 • - spații pentru activități comerciale de alimentație publică pentru producție pentru zona II - tariful este de 7,55 lei/mp/lună, actualizat cu indicele de inflație comunicat la nivelul anului 2017 de către Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Prahova.

Tarifele pentru dependințe (vestibul, antreu, oficiu, terasă, grup sanitar, spălătorie, uscătorie) aferente spațiului închiriat vor reprezenta 40% din tariful spațiului.

Suprafețele prevăzute în Anexa nr.l la prezenta hotărâre sunt cele existente în evidența actuală, urmând ca după întocmirea/finalizarea formalităților de publicitate imobiliară să se procedeze la rectificarea contractului prin act adițional. Câștigătorul licitației va efectua operațiunile de publicitate imobiliară pe cheltuială proprie, fără posibilitatea recuperării sumelor cheltuite de la bugetul local.


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur

iela Bucur


Avizat,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Șef Serviciu, Adrian Androne


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

întocmit,

Grațiela Lipioașcă MonicaNeagu JJa

Anexa nr. 1 Ia HCL nr.


Tarife chirii spații cu altă destinație (Iei/mp/luna)

Actualizare cu indicele de inflație

Prețul de pornire Iei

Garanție licitație lei

Pasul de licitație lei

Taxă de licitație

Caiet de sarcini

Adresă

Suprafața mp

Destinație/Zona

Tarif HCL7/2007 (lei/mp/luna)

2017

0

1

2

3

4

5 (1x4)

6

7

8

9

Str. Buna

Vestire nr. 163 1-2 SI 0289

Suprafață utilă

26,50

spații pentru birouri (la societăți comerciale) zona III

8,00

11,19

296,54

593,08

50

500

100

Str. Industriei nr. 102

1-1 S3 0040

Suprafață utilă 93,42

401,04 suprafață de teren aferent

spații pentru activități comerciale de alimentație publică pentru producție zona II

5,40

7,55

705,32

1.410,64

50

700

100 .

Str. Gen.

Traîan Moșoiu nr. IA

1-1 SI 0116-nr. de inventar

Suprafață utilă

43,45

spații pentru birouri (Ia societăți comerciale) zona I

10,00

13,99

607,87

1.215,74

50

1000

100

Str. Vlad

Țepeș nr. 37

1-1 S2 0112-nr. de inventar

Suprafață utilă

170

spații pentru birouri (la societăți comerciale) zona II

9,00

12,59

2140,3

4.280,6

50

700

100Piața Victoriei nr. 5 ,bl. B Est, parter

1-2 SI 0520-nr. de inventar

Suprafață utilă

20

spații pentru activități comerciale mixte zona I

20,00

27,98

559,6

1.119,2

50

1000

100

Str. Bratocea nr. 22

1-2 S5 0098 -nr. de inventar

33,72(corp

 • A)

99,40(corp

 • B)

102 teren aferent

spații pentru birouri (la societăți comerciale) zona III

8,00

11,19

377,33 (corp A) 1112,29 (corp B)

754,66 (corp A) 2.224,58 (corp B)

50

500

100

Str. Mihai Eminescu nr.

22, bl. 6, sc. B, parter

1-2 S3 0176-nr. de inventar

Suprafață utilă 31,80

16,80 suprafața locativa principala

spații pentru birouri (la societăți comerciale) zona II

9,00

12,59

211,51 + dependințe

75,54=’

287,05

574,1

50

1000

100

15,00 dependințe

Str. Mărășești nr. 26

1-2 S2 0115-nr. de inventar

Suprafață utilă 134,15

74,22 suprafața locativă principala

spații pentru birouri (la societăți comerciale) zona II

9,00

12,59

934,43+

dependințe

301,81 =

1236,24

2.472,48

50

1000

100

59,93 dependințe

422,09 suprafața de teren aferent

B-dul Independenței nr. 21 1-1 SI 0221 -nr, de inventar

Suprafață utilă

34,34

spații pentru activități comerciale mixte zona II

18,00

25,18

864,68

1.729,36

50

1000

100

Suprafață construită desfășurată 56,13Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.
CAIET DE SARCINI pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești,............................

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


CAIET DE SARCINI


pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a spațiului destinație decât aceea de locuință situat în Municipiul Ploiești,

 • 1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Obiectul licitației îl constituie închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Municipiul Ploiești, str..............................în suprafață de

................, pentru profilul de activitate.......(ex. Comerț mixt).

Spațiul închiriat va fi utilizat doar în scopul desfășurării activității de..........

Obiectul licitației este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii nr............./................ a Consiliului Local al

Municipiului Ploiești.

 • 2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE SPAȚIUL COMERCIAL SCOS LA LICITAȚIE ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII

Spațiul comercial situat în Municipiul Ploiești, .......................... scos la

licitație în vederea închirierii este proprietatea Municipiului Ploiești, aparținând domeniului privat, conform HCL nr. 18/21.02.1997 și 20/27.02.1998 sau HCL NR.45/14.03.2007, după caz.

Suprafața utilă totală este de...........mp, din care:

 • -  Suprafață exclusivă:

 • -  Suprafață dependințe comune:

 • -  Suprafață teren aferent

închirierea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în str. ...................încetează necondiționat dacă nevoile urbanistice sau administrative o vor impune.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente, în funcție de specificul activității și de forma de organizare:

 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - OPIS -conform anexei;

 • b) Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante, din care rezultă că are ca obiect de activitate

 • c) Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte:

 • 1. obiectul de activitate și situația societății în domeniul de activitate pentru care se scoate la licitație spațiul comercial;

 • 2. că societatea nu se află în litigii, în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciară sau faliment;

 • d) Copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;

 • e) Declarație pe proprie răspundere, în formă autentică (notarială), din care să rezulte că documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu realitatea;

 • f) Dovada că nu sunt înregistrați în Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) prin document emis de către Bancă sau de către Centrala Incidentelor de Plăți, prezentată în original;

 • g) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local și bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală, eliberate de organele fiscale competente (Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Primăria Municipiului Ploiești, Direcția Generală a Finanțelor Publice), prezentate în original, în copie legalizată sau în copie conformă cu originalul, valabile la data licitației;

 • h) Declarație pe proprie răspundere, în formă autentică (notarială), din care să rezulte că nu se află în litigii cu Primăria Municipiului Ploiești;

 • i) împuternicire de la asociați pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, în formă autentică (notarială);

 • j) Proces verbal de vizualizare locație și identificare stare tehnică a imobilului încheiat între proprietar și ofertant;

 • k) Declarație pe proprie răspundere, în formă autentică (notarială), prin care

ofertantul își asumă cunoașterea stării tehnice a imobilului și în cazul

adjudecării licitației nu va avea alte pretenții privind starea imobilului;

 • l) Declarație pe proprie răspundere, în forma autentică (notarială), din care să

rezulte că în cazul adjudecării licitației, în calitate de chiriaș va amenaja pe

cheltuială proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor în vigoare, fără pretenții de recuperare a sumelor cheltuite în acest sens;


 • m) Declarație pe proprie răspundere, în forma autentică (notarială), rezulte că în cazul adjudecării licitației, în calitate de chiriaș operațiunile de publicitate imobiliară pe cheltuială proprie, fără recuperării sumelor cheltuite de la bugetul local.

 • n) Informații generale despre firmă, conform anexei;

 • o) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • p) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • q) Dovada constituirii garanției de participare la licitație.

Toate documentele și informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii.

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

4. CONDIȚII GENERALE DE CONTRACTARE ȘI ELEMENTE DE PREȚ

 • 4.1.Prețul de pornire al licitației publice deschise, cu strigare, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești,............., este de...........

lei/lună.

Acesta a fost stabilit având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007 privind transformarea în lei a tarifelor prevăzute în contractele de vânzare cumpărare, asociere și concesiune.

Prețul de adjudecare a licitației va deveni preț în contractul de închiriere.

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7/2007, chiria se va actualiza anual, cu indicele de inflație (se va aplica indicele lunar al prețurilor de consum - luna decembrie a anului precedent față de luna decembrie a anului anterior acestuia comunicat de Institutul Național de Statistică).

Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului printr-o notificare, fără a se mai încheia un act adițional.

Plata chiriei se va efectua lunar, în primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata, prin virament din contul chiriașului sau cu numerar, în contul Municipiului Ploiești ................................. deschis la Trezoreria Ploiești.

Plata chiriei se face începând cu data încheierii contractului închiriere.

 • 4.2. Termenul de închiriere a spațiului comercial este de 5 ani, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți.

 • 4.3. Pasul de licitație este 50 lei.

 • 4.4. Garanția de participare la licitație este prețul de pornire x 2;

NOTĂ: Dacă un ofertant participă la licitarea mai multor spații, este obligatoriu să facă dovada constituirii garanției de participare pentru fiecare spațiu pentru licitează.                                                                   0 ^3—'


 • 4.5. Taxa de participare la licitație este de........lei                      ' \     <

>             it

NOTA: Dacă un ofertant participă la licitarea mai multor spații, este oblis^^iupsă ; facă dovada plății taxei de participare pentru fiecare spațiu pentru care licite^k>^S5

 • 4.6. Contravaloarea caietului de sarcini este de 100 lei si se achizitioncază'âe'^" la Direcția Gestiune Patrimoniu - Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu (str. Emile Zola nr. 8, etaj 1, cam. 8).

NOTĂ: Dacă un ofertant participă la licitarea mai multor spații, este obligatoriu să facă dovada plății contravalorii caietului de sarcini pentru fiecare spațiu pentru care licitează.

5. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, B-dul. Republicii nr. 2, în calitate de proprietar, organizează licitație publică deschisă cu strigare în data de ............................, ora ............, în vederea închirierii spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Municipiul Ploiești, str..........................., pentru

profilul de activitate -.............................................

Licitația va avea loc la sediul Municipiului Ploiești,......................,

A. Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa un număr nelimitat de persoane fizice sau juridice române, care au calitatea de comerciant și care îndeplinesc condițiile, conform legislației în vigoare, să desfășoare activitatea specifică profilului ......................................................, în situația în care este declarată calificată de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație, prevăzute în capitolul 3 al prezentului caiet de sarcini.

 • 2. La licitație vor fî calificați ofertanții care au transmis toate documentele solicitate prin caietul de sarcini și fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local și bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate.

 • 4. Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă pentru fiecare spațiu licitat.

 • 5. Oferta va fi redactată în limba română și se depune într-un singur ștampilat de către ofertant. Oferta ar

  exemplar semnat șidata depunerii ei.

 • 6. Revocarea ofertei după înregistrarea acesteia atrage după sine pierderea garanției de participare.

 • B. Garanția de participare la licitație

 • 1. Garanția de participare la licitația organizată pentru închirierea spațiului

cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Municipiul Ploiești, str. ..............................................este în sumă de ..............lei.

 • 2. Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Ploiești sau prin virament în contul Municipiului Ploiești ........................................ deschis la Trezoreria Ploiești.

 • 3. Ofertantul va pierde garanția de participare dacă își retrage oferta după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare și de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător și a celui clasat pe locul al doilea va fi reținută de Municipiul Ploiești până la momentul încheierii contractului de închiriere de către câștigătorul licitației.

în condițiile în care ofertantul clasat pe locul întâi nu încheie contractul de închiriere în termenul de 15 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a rezultatelor licitației, acesta pierde garanția de participare Ia licitație.

în acest caz, contractul de închiriere se încheie cu ofertantul clasat pe locul al doilea.

A

In situația în care nici cel de-al doilea clasat nu încheie contractul închiriere în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare, pierde garanția de participare și se va proceda la organizarea unei noi licitații.

 • 5. Celorlalți ofertanți declarați necâștigători li se restituie garanția de participare depusă, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

 • C. Modul de prezentare a ofertelor

 • 1. Oferta se depune în plic închis, sigilat, semnat și ștampilat la Registratura Municipiului Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, intrarea C, camera 69, parter, până la data de................................, orele.............

 • 2. Plicul trebuie să conțină documentele prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se vor menționa:

 • -  numele ofertantului și sediul acestuia;

 • -  denumirea licitației și a spațiului pentru care depune oferta;

 • -  “A nu se deschide înainte de data de...............(data licitației), orele

.........(ora licitației).”

 • 3. în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor se depune o singură ofertă valabilă, procedura licitației publice se va relua.

 • 4. în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor se depun mai multe oferte din care una singură este valabilă, procedura licitației publice se va relua.

 • 5. Ofertele primite și înregistrate după termenul limită de primire pregizi


anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și înapoiate ofertanți deschise.                                                                  _

 • 6. Ofertantul va numerota, va semna și stampila fiecare filă cupr^isăfmf^șâiil 1 de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora <|e aș^m.^|


sub semnătură și ștampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit,'Sra 1 ' licitației nu va purta nicio răspundere pentru eventualele consecințe ce vo^decurg^c^^ de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.


 • 7. Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii și prezentării dosarului de participare la licitație.

 • D. Organizarea și desfășurarea licitației

 • 1. La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertanților și, după caz, alți specialiști și invitați. Neprezentarea la licitație a ofertanților care au depus documentele de participare în termenul stabilit, atrage după sine excluderea de la licitație și pierderea garanției de participare la licitație. Excepție fac cazurile de forță majoră invocate, în scris, în termen de 48 ore de la producere.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele ofertanților. Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifică totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină ofertanții care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea de către membrii comisiei a conținutului plicurilor și a documentelor depuse, secretariatul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei, numele ofertanților respinși și motivul respingerii lor și ofertanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei și ofertanții prezenți.

 • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor ofertanților, cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute și să fie calificate.

 • 5. Președintele comisiei anunță prețul de pornire al licitației, pasul de licitație și eventualele notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (dacă este cazul).

 • 6. Licitația se desfășoară după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț în urcare, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă. Astfel, în cazul în care există cel puțin două oferte calificate, se pleacă de la prețul de pornire al licitației; președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu câte un pas de licitare sau un multiplu al acestuia până când unul dintre ofertanți oferă un preț majorat cu un pas de licitare sau un multiplu al acestuia și nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 7. în cazul în care există cel puțin două oferte calificate și niciun ofertant nu oferă mai mult decât prețul de pornire al licitației, procedura licitației publice se va relua. în cazul în care există cel puțin două oferte calificate și ofertanții oferă același preț majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare, procedura licitației publice se va relua.

 • 8. Președintele comisiei repetă de trei ori prețul oferit de ofertant și dacă niciun alt ofertant nu majorează prețul strigat, spațiul se adjudecă ofertantului_care vor consemna denumirea ofertanților, denumirea ofertantului câștigâfâj^șf cu care acesta a câștigat licitația pentru închirierea spațiului scoM^lij^^^ denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia. Proceiht^eF&al de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentanții ofertanților.  ofertant


Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanți.

 • 10. Intr-o anexă la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost ei anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornire al licitației.

 • 11. Documentele aparținând ofertanților care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate ofertanților respectivi.

 • 12. Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea ofertei și descalificarea ofertanților respectivi.

 • 13. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

 • 14. Procesul verbal de adjudecare al licitației împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va multiplica în mai multe exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare parte participantă la licitație și anume:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

 • - câte un exemplar ofertanților participanți la licitație, la cerere.

 • 15. In procesul verbal al licitației se va consemna, de asemenea, faptul că rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

 • 16.  Rezultatul licitației va fi afișat în termen de 24 ore la sediul organizatorului acesteia.

 • 17. Eventualele contestații ale licitanților se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 24 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnată de Primarul Municipiului Ploiești.

 • 18. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

 • 19. în cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

 • 20. Semnarea contractului de închiriere se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, Ia sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de vânzare

cumpărare determină pierderea garanției de participare și interdicția de a participa la o altă licitație ulterioară, organizată de Municipiul Ploiești.


6. DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competențelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Ofertanții care sunt dovediți că au stabilit cu alți ofertanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurenței, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

 • 4. Decizia de anulare sau amânare a licitației va fi luată de conducerea instituției organizatoare a licitației împreună cu comisia de licitație.

 • 5. în cazul anulării licitației, organizatorul va comunica hotărârea de anulare, în scris, tuturor ofertanților participanți și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - anexa Informații generale despre firmă

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - opis

 • - releveu, plan

 • - model contract de închiriere

 • - alte documente referitoare la licitație

SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE


OFERTANT .............................................

(denumire și adresă)

Nr.__________/______________

(ziua, luna, anul)

Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

5

Ca urmare a anunțului publicitar aparut în_____________________________

_____________________________________________privind organizarea licitației publice deschise, noi___________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

vă transmitem alaturat, în cadrul termenului limită comunicat de dumneavoastră, următoarele:

La data și ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publică a ofertelor, din partea noastră va participa un reprezentant deplin autorizat să ne reprezinte și să semneze în numele și pentru firma noastră.

DATA COMPLETĂRII                OFERTANT,

(ziua,luna,anul)


(semnătura autorizată și după caz, ștampila societății)

OFERTANT


(denumire/numele, sediul/adresa, tel, fax)

INFORMAȚII GENERALE (persoane juridice)

Subsemnatul .......................................... în calitate de reprezentant legal al

societății .......................... ,  declar pe

propria răspundere următoarele informații:


 • 1. Denumirea firmei

(denumirea și forma de organizare a agentului economic)

 • 2. Sediul:..........................................................................................................

(adresa completă a sediului, telefon/fax)

 • 3. Certificatul de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului

Comerțului....................................................................................................

(numărul și data înmatriculării)

 • 4. Capitalul social:...........................................................................................

(subscris și vărsat)

 • 5. Până la data de ..................... la dosarul firmei nu s-au operat cereri de

înscrieri de mențiuni referitoare la hotărârea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sa sub stare de interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de insolvență, dizolvare sau lichidare, reorganizare judiciară sau faliment.

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii, este : ......................................................

(conform celor înscrise în statutul societății)

Ofertant,

(semnătură și ștampila)

Proces verbal de predare-primire

încheiat astăzi_______________

la contractul de închiriere nr............./_________________


Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, B-dul. Republicii nr. 2, județul Prahova, în calitate de proprietar, și reprezentat în teritoriu, prin Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu

Și

Societatea Comercială ...................................., cu sediul

în.............................,       strada.........................,       Nr. ...........................

județul....................................., Telefon/fax ......................................., număr de

înmatriculare.........................., Cod Unic de înregistrare ................................, cont

IBAN ................................ deschis la........................................., reprezentată prin

....................................................., .................................................. în calitate de ..................................... am procedat la predarea - primirea spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință în suprafața de.................

aparținând domeniului privat al localității și care este atribuit prin închiriere.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Am predat,


Am preluat,

Reprezentant Concedent,

Chiriaș,


Anexa la caietul de sarcini

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE


a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în

încheiat astăzi_____________________

S-a încheiat prezentul contract de închiriere în baza

Local al Municipiului Ploiești nr............./................și a Procesului verbal de

adjudecare încheiat în data de.......................

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Ploiești cu sediul în Ploiești, Bdul Republicii nr. 2 reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, în calitate de locator, pe de o parte

Și ....................... cu sediul/domiciliul în......................... , reprezentat prin............................, în calitate de locatar sau chiriaș pe de altă parte,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului de închiriere îl constituie folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Municipiul Ploiești,.....................

Art. 2  - Bunul închiriat este dat în folosința locatarului pentru destinația:

Locatarul se obligă să respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toată durata închirierii, sau până la schimbarea acestuia în condițiile legii și în condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna în procesul verbal de predare -primire ce va fi încheiat de părți la data predării.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 - Termenul de închiriere este de 5(cinci) ani cu începere de la data de ................ până la data de .................., cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți.

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni să prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligația să-1 notifice pe locator cu 30 de zile înainte de expirarea termenului contractual, exprimându- și disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

în prezentul contract nu-și găsește aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, în sensul că tacita relocațiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 4 - Prețul închirierii, respectiv chiria lunară, este de............


Locatarul va plăti chiria începând cu data semnării co

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești tariful lunar de bază pe m.p. pentru închirierea spațiului cu altă destina țtigyde^

_ UVCK

aceea de locuință ce face obiectul prezentului contract se va actualiza indicele de inflație. Noul cuantum al chiriei va fi comunicat chiriașului notificare, fără a se mai încheia act adițional.


Art. 4.1. Neplata la termen a chiriei atrage obligația locatarului de a plăti penalități conform prevederilor legale.

Art. 4.2. Neplata chiriei pe 3 (trei) luni, precum și nerespectarea destinației pentru care spațiul/terenul a fost închiriat, constituie motiv de încetare de drept, fără nici o formalitate prealabilă, a contractului din inițiativa locatorului și de evacuare necondiționată a locatarului.

V. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Art. 5 - Locatarul se obligă să plătească lunar chiria stabilită la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar în primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul chiriașului sau cu numerar în contul Municipiului Ploiești.......................................deschis la Trezoreria Ploiești.

în cazul în care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plată accesorii, calculate conform legislației fiscale în vigoare, începând din prima zi, care urmează aceleia când suma a devenit exigibilă.

Chiria și obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative și a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ce intervin după încheierea contractului, cu condiția notificării locatarului înainte de aplicarea noilor reglementări.

VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6 - Locatorul se obligă :

 • - să predea spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în

Municipiul Ploiești,........................în baza unui proces verbal de predare-primire;

 • - să stabilească profilul de activitate al spațiului;

 • - să controleze periodic modul cum este folosită și întreținută de către chiriaș suprafața închiriată și să controleze periodic respectarea profilului stabilit la art. 2 al prezentului contract.

VII. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI


Art. 7 - Locatarul se obligă:

 • a) să achite T.V.A. la chiria stabilită prin contract în con legislația o va cere.

 • b) să plătească chiria datorată prevăzută la art. 4, la termenele prezentului contract;

 • c) să se prezinte la sediul locatorului în vederea ridicării avizului de plată și să prezinte locatorului lunar dovada efectuării plății chiriei la termenele prevăzute în contract;

 • d) să respecte toate prevederile caietului de sarcini și toate obligațiile asumate prin participarea la licitație;

 • e) beneficiarul contractului..............................are obligația încheierii

de contracte de asigurare pentru imobil în termen de maxim 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului contract;

 • f) beneficiarul contractului .............................. are obligația de a

efectua operațiunile de publicitate imobiliară pe cheltuială proprie, fără posibilitatea recuperării sumelor cheltuite de la bugetul local.

 • g) să asigure paza bunului închiriat;

 • h) să folosească bunul închiriat numai potrivit destinației prevăzute în art. 2; să amenajeze pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor în vigoare, fără pretenții de recuperare a sumelor cheltuite în acest sens;

 • i) Locatarul se obligă, ca pe toata durata închirierii, să păstreze în bune condiții bunul închiriat, precum și accesoriile acestuia, să nu le degradeze sau deterioreze;

 • j) Locatarul îl va înștiința în maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terțe persoane care îi tulbură folosința;

 • k) Locatarul va răspunde de distrugerea totală sau parțială a bunului închiriat care s-ar datora culpei sale;

 • l) să răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din caz fortuit, forță majoră sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecină;

 • m)  locatarul este obligat să elibereze spațiul închiriat la încetarea contractului, în termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de încetare, fără a fi necesară notificarea. în caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia în baza unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau pe cale administrativă conform prevederilor legale în vigoare.Pe perioada în care se efectuează lucrările prevăzute la alineatul de mai sus, precum și cele prevăzute la art. 7 lit n), locatarul datorează chiria prevăzută în contractul de închiriere.

o) în situația în care chiriașul eliberează spațiul deținut înainte de expirarea termenului contractual, este obligat să notifice locatorul cu 60 de zile înainte, dar nu într-un termen mai mic de l(un) an de la data semnării contractului, și să solicite încheierea procesului verbal de predare - primire;

Până la data întocmirii procesului verbal, acesta are obligația să achite chiria și obligațiile de plată accesorii astfel cum au fost calculate.

p) are obligația să permită accesul locatorului în spațiul închiriat, ori de câte ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul închiriat și starea acestuia;

 • r) la încetarea locațiunii, chiriașul este obligat să restituie spațiul cel puțin în aceeași stare în care a fost primit, conform celor descrise în procesul verbal de predare - primire încheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnată într-un proces verbal;

 • s) să achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens în care se obligă să declare contractul de închiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

ș) să încheie contracte ferme cu furnizorii de utilități și să respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul îl va cauza acestora revine în exclusivitate chiriașului;

 • t) locatarul are obligația respectării tuturor normelor legale în vigoare în domeniul apărării împotriva incendiilor, sens în care are următoarele obligații:

 • - să stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aducă la cunoștința salariaților, utilizatorilor și oricăror persoane interesate;

 • - să asigure identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa și să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura și nivelul riscurilor;

 • - să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • - să permită, în condițiile legii, executarea controalelor și a inspecțiilor_de_


prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele și informațiile s(Hicffate^|EFx să nu îngreuneze sau să obstructioneze în niciun fel efectuarea acestora;               \

 • - să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenție în ^ifuatu deT?

urgență;                                                                  rfcdî            U


 • - să întocmească, să actualizeze permanent și să transmită Insj^pțQpațului/ pentru Situații de Urgență Județean lista cu substanțele periculoase, potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiuni p proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție și prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;


 • - să elaboreze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și să stabilească atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă;

 • - să verifice dacă salariații cunosc si respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

 • - să asigure întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție și condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment;

 • - să permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament și să participe la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

 • - să asigure utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

 • - să asigure și să pună în mod gratuit la dispoziția forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea unității sale, precum și antidotul și medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

 • - să informeze de îndată, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze și să trimită acestuia raportul de intervenție;

 • - să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;

 • - să cunoască și să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară;

 • - să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor;

 • - să nu efectueze modificări neautorizate și fără acordul scris al proprietarului;

 • - să aducă la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu;

 • - să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

t) să execute la timp si în bune condiții lucrările de întreținere și reparații după cum urmează:

 • - repararea, înlocuirea și vopsirea tâmplăriei interioare și exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor și căptușelilor, reparații și înlocuiri de pardoseli și placaje de orice natură:

 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulației y^hiciilelpr^ai/ Ă specificului activității chiriașului;


 • - la expirarea termenului și în caz de neprelungire prec rezilierii contractului, chiriașul nu se va întoarce cu pretenții peri efectuate în spațiu; acestea sunt și vor rămâne în proprietatea locatorului".

VIII. SUBLOCAȚIUNEA ȘI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat și orice formă de asociere și colaborare.

IX. ÎNCETAREA LOCAȚIUNII

Art. 9. Contractul încetează prin:

expirarea termenului prevăzut în contract;

acordul de voință, exprimat în scris, al părților contractante;

desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementări legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind îndreptățit să pretindă niciun fel de despăgubiri de la locator și nici atribuirea unui alt spațiu;

 • -  prin reziliere, în caz de nerespectare de către chiriaș a oricărei clauze din contract;

 • -  încetează de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum și interesul public impun acest lucru;

 • -  în cazul întârzierii la plata chiriei cu 60 de zile, proprietarul va notifica chiriașului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept dacă în termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu își îndeplinește obligațiile cu privire la plata chiriei.

 • - în cazul dizolvării societății comerciale.

Art. 9.1. Indiferent de motivul de încetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat să plătească chiria până la data predării spațiului/terenului sau a evacuării, precum și sumele menite să acopere prejudiciile create locatorului prin fapta sa.

Art. 10. Garanții

Art. 10.1. Garanția de participare costituită de ofertant va fi transformată în garanție, suma ce va fi utilizată în cazul rezilierii contractului pe motiv de neplată la termenul stabilit. Locatorul va reține garanția în cazul în care contractul va fi reziliat de drept conform prevederilor de la art. 9.

Art. 10.2. La încetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera garanția constituită. în cazul rezilierii contractului datorită neplățip^către  locatar, locatorul își rezervă dreptul de a se dezdăuna din suma constOtăhbfehft% garanție.\A

în afara acestei situații speciale, locatorul nu va proceda la folckiBța ^ar|hpei j pentru achitarea debitului, locatarul având obligația de a-și contravaloarea facturilor emise.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 11. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea în culpă datorează celeilalte părți daune. Daunele se vor determina în funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fî evaluat printr-o expertiză tehnică.

Art. 12. - Pact comisoriu :

în caz de neexecutare, contractul se consideră desființat de drept la solicitarea Consiliului Local fără punere în întârziere și fără nicio formalitate prealabilă în cazul în care chiriașul nu-și execută obligațiile contractuale.

Prin urmare, rezilierea intervine de drept, de îndată ce a expirat termenul de executare, fără a fi necesară notificarea.

Art. 13. - Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzătoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care îi revine în baza acestui contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației, a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege, cu condiția notificării în termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 14. - Orice modificări în statutul juridic, act de înființare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, în termenul limită de 48 ore, locatorului. Locatorul își rezervă dreptul de a refuza pe viitor închirierea terenurilor către locatarii care nu își execută obligațiile contractuale anterioare cu bună credință.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 15- Modificarea contractului se poate face în limitele legislației române, cu acordul părților, prin act adițional, care face parte integrantă din prezentul contract, excepție făcând hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotărâri de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative și nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 16 - La încetarea contractului, atunci când locatarul datorează locatorului chirie restantă, obligații de plată accesorii sau daune, locatorul are drept de retenție asupra unor bunuri din spațiu până la data când obligația bugetară se stinge.

Art. 17 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar dacă părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecată competente.

Art. 18 - Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

/V-—VA

i

g:                Ș. i

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SER VICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ, PROMOVAREOPINȚA'ȚlUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind privind organizarea de licitație publică pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință și a emis: