Hotărârea nr. 164/2017

Hotãrârea nr. 164 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 172/29.04.2014 privind stabilirea comisiei de negociere în vederea valorificării unor imobile aflate în folosința SC Conpet SA sau achiziționării unor imobile aflate în proprietatea Conpet

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 164


de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 172/29.04.2014 privind stabilirea comisiei de negociere în vederea valorificării unor imobile aflate în folosința S.C. Conpet S.A. sau achiziționării unor imobile aflate în proprietatea Conpet

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Drăgulea Sanda, Mateescu Marius, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 172/29.04.2014 privind stabilirea comisiei de negociere în vederea valorificării unor imobile aflate în folosința S.C. Conpet S.A. sau achiziționării unor imobile aflate în proprietatea Conpet;

Având în vedere Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 191/23.06.2016 - privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05 iunie 2016 și 172/29.04.2014 - privind stabilirea comisiei de negociere în vederea valorificării unor imobile aflate în folosința S.C. Conpet S.A. sau achiziționării unor imobile aflate în proprietatea Conpet;

Având în vedere Procesul verbal al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 03.05.2017;

Ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 03.05.2017;

In temeiul art. 54, alin. (7) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea prevederilor art. 2(1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 172/29.04.2014 privind stabilirea comisiei de negociere în vederea valorificării unor imobile aflate în folosința S.C. Conpet S.A. sau achiziționării unor imobile aflate în proprietatea Conpet și desemnează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în următoarea componență:

Membri titulari:

 • 1. Domnul Popa Gheorghe

 • 2. Domnul Mateescu Marius

 • 3. Domnul Dănescu Ștefan

 • 4. Domnul Botez George Sorin Niculae

 • 5. Doamna Sălceanu Oana Claudia

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 172/29.04.2014 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economica din cadrul Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2017.
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIUAVIZAT VICEPRI Cristian Mihai

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 172/29.04.2014 privind stabilirea comisiei de negociere în vederea valorificării unor imobile aflate în folosința S.C. Conpet S.A. sau achiziționării unor imobile aflate în proprietatea Conpet

_        Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 172/29.04.2014 s-a

aprobat constituirea comisiei de negociere în vederea valorificării unor imobile aflate în folosința S.C. Conpet S.A. sau achiziționării unor imobile aflate în proprietatea Conpet. Această comisie a fost constituită din următorii membri desemnați de către Consiliul Local:


 • -  domnul Constantin Popa,

 • -  domnul Cristian Ganea,

 • -  domnul Iulian Teodorescu,

 • -  domnul George Sorin Botez,

 • -  doamna Marilena Stanciu,

 • -  domnul Gheorghe Popa,

 • -  domnul Gabriel Minea

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 25012/14.12.2016 S.C. Conpet S.A. a solicitat o întâlnire între reprezentanții Municipiului Ploiești/Consiliului Local al Municipiului Ploiești și conducerea executivă a societății Conpet S.A, pentru a discuta posibilitatea cumpărării clădirilor aferente bazei sportive Voința amplasate în str. Curcubeului nr. 46 Ploiești, proprietate Conpet S.A., de către Primăria Ploiești sau a achiziționării terenului, aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Ploiești, de către societatea Conpet S.A. Ploiești.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al MunicipiuluL^Ploiești

H /   -/4'x            \

191/23.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși la data de 05.06.2016 eștejo neceseară modificarea componentei comisiei de negociere în vederea valorificării unor imobile aflate în folosința S.C. Conpet S.A. sau achiziționării unor imobiie^aflhte proprietatea Conpet.
Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,

Direcția Economica Director Executiv, Nicoleta CraciunohAchiziții Publice, Contracte, Serviciul Juridic Contencios, Contracte Șef Serviciu Adrian Androne


2 5 >05- 2017

întocmit: Ștefan Georgian

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 172/29.04.2014 privind stabilirea comisiei de negociere în vederea valorificării unor imobile aflate în folosința S.C. Conpet S.A. sau achiziționării unor imobile aflate în proprietatea Conpet

z\

In urma scrutinului din data de 05.06.2016 a fost constituit Consiliul Local al

Municipiului Ploiești ca urmare a validării mandatelor celor 27 de consilieri aleși, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 191/23.06.2016.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 172/29.04.2014 a fost constituită comisia de negociere în vederea valorificării unor imobile aflate în folosința S.C. Conpet S.A. sau achiziționării unor imobile aflate în proprietatea Conpet, în următoarea componență:


 • -  Constantin Popa,

 • -  Cristian Ganea,

 • -  Iulian Teodorescu,

 • -  George Sorin Botez,

 • -  Marilena Stanciu,

 • -  Gheorghe Popa,

 • -  Gabriel Minea

Prin urmare, este necesară modificarea componenței comisiei, în sensul desemnării reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în comisia de negociere în vederea valorificării unor imobile aflate în folosința S.C. Conpet S.A/. sau achiziționării unor imobile aflate în proprietatea Conpet.

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat. 1ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


VfZĂT

L. O A L 5

...r;S.gC,g

/ .....

privind stabilirea comisiei de negociere in vederea valorificării unor imobile aîlate _ in folosința SC Conpet SA sau achiziționării unor imobile aflate;in proprietatea^ Conpet

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Cristian Dunutr^y^Cnsti


HOTĂRÂREA Nr. 172


V,J

Kstian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan si Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu.

Având în vedere prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale;

în baza prevederilor Legii nr.215/2001, privind bunurile proprietate privata, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Aprobă oportunitatea valorificării unor imobile proprietatea municipiului Ploiești aflate in folosința SC Conpet SA si achiziționării unor imobile aflate in proprietatea SC Conpet SA.

Art.2. (1) Aprobă constituirea Comisiei de negociere în vederea valorificării unor imobile proprietatea municipiului Ploiești aflate in folosința SC Conpet SA si achiziționării unor imobile aflate in proprietatea SC Conpet SA, în următoarea componență:

~ Constantin Popa

 • - Cristian Ganea

 • - Iulian Teodorescu

 • - George Sorin Botez

 • - Marilena Stanciu

 • - Gheorghe Popa

 • - Gabriel Minea

(2) Secretariatul comisiei prevăzute la alin. (1) va fi asigurat de persoane desemnate prin dispoziție a primarului municipiului Ploiești.

Art.3. Direcția de Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.L Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale

PROCES VERBAL         /     >

încheiat astazi 03.05.2017           f

Comisia este compusa din domnii consilieri: Danescu Ștefan, Stanciu.- Mărilena, Vîscan Robert, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin, Hodorog B^gdarr'

La ședința au participat reprezentanții Direcției Gestiune Patrimoniu

SECȚIUNEA A-PROIECTE DE HOTARARE

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

1. Proiect de hotarare privind organizarea de licitație publica pentru închirierea unor spatii cu alta destinație decât aceea de locuința.

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

/

\

J

Stanciu Marilena

\

\

Vîscan Robert

<

\

\

Dragulea Sanda

\

\

Mateescu Marius

_

\

z—

Văduvă Sorin

\

\

Hodorog Bogdan

£

\

\

___

Rezultat

7

\

\

2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 172/29.04.2014 privind stabilirea comisiei de negociere în vederea valorificării unor imobile aflate în folosința S.C. Conpet S.A. sau achiziționării unor imobile aflate în proprietatea Conpet.

COMISIE

Aviz pozfitiv

Aviz negativ

Abținere

,7 Precizări „

/S ,

Danescu Ștefan

\

Stanciu Marilena

<

\

\

■ cn

Vîscan Robert

\

Dragulea Sanda

/

\1

—--&  7

Mateescu Marius

' \

\

Văduvă Sorin

z

\

—V

Hodorog Bogdan

\

\

Rezultat

4

\


Z        „       J

!P' . -■ ■■ •:••• ' ■

Vo      -----

r

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni ComercialeStanciu Marilena 0


Dragulea SandaMateescu MariusCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

' 'SA •ui

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERA ȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 172/29.04.2014 privind stabilirea comisiei de negociere în vederea valorificării unor imobile aflate în folosința S.C. Conpet S.A. sau achiziționării unor imobile aflate în proprietatea Conpet și a emis:
SECRETAR Stanciu Marilena