Hotărârea nr. 160/2017

Hotãrârea nr. 160 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei unei parti din imobilul – teren din incinta Scolii Gimnaziale George Cosbuc situată în Ploieşti, str. Alexandru Lăpuşneanu, nr. 17


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 160


privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei parti din imobilul -teren din incinta Scolii Gimnaziale „George Cosbuc” situată în Ploiești, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 17

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar, Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu și al Direcției Tehnic-Investiții referitor la aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei parti în suprafață de 900 mp din imobilul-teren aferent Școlii Gimnaziale „George Cosbuc”, situat in Ploiești, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 17, identificat potrivit Cârtii funciare nr. 137668/2016, nr. cadastral 137668/2016 din teren curte în teren pentru construirea unei săli de sport.

In conformitate cu art.112, alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

In temeiul art.3, alin.(4), din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

In conformitate cu art. 8 și art. 9, pct.l din Ordinul nr. 5819/2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.350/31.10.2016 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Compania Naționala de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului Școlii Gimnaziale „George Cosbuc” și asigurarea condițiilor in vederea executării obiectivului de investiții „Construire sala de sport - Școala Gimnaziala George Cosbuc

A

In conformitate cu raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 24.05.2017 și al Comisiei de specialitate nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 24.05.2017;

Ținând cont de prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum si al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, în care in Anexa 2, poziția 28 figurează imobilul care face obiectul prezentei hotărâri;

In temeiul art.36, alin. (2), lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă propunerea de schimbare a destinației pe perioadă nedeterminată a unei parti în suprafață de 900 mp din imobilul-teren aferent Școlii Gimnaziale „George Cosbuc”, situat in Ploiești, str. Alexandru Lăpușneanu, nr.17, identificat potrivit Cârtii funciare nr. 137668/2016, nr. cadastral 137668/2016 din teren curte în teren pentru construirea unei săli de sport.

Art. 2 Emiterea unei adrese către Ministerul Educației Naționale prin care se va solicita avizul conform pentru schimbarea destinației imobilului menționat la articolul 1, care va fi însoțită de documentele prevăzute la art. 9 din Ordinul nr. 5819/2016.

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să efectueze toate demersurile necesare obținerii avizului conform al Ministrului Educației Naționale.

Art. 4. Schimbarea destinației imobilului operează de la data emiterii de către Ministerul Educației Naționale a avizului conform.

Art. 5. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Tehnic-Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2017.Pr^ședinte^ de ședință,  George Șorjn Niculae Botez

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


----------- ■ ------------------ '-s

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbarea, destinației unei parti din imobilul - teren din incinta Scolii Gimnaziale „George Gdsbuc” situată în Ploiești, str. Alexandru Lăpușneanu, nr.17

Conform Hotărârii de Guvern nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

Printre acestea se numără si imobilul situat in Ploiești, str. Alexandru Lapusneanu, nr.17 in care isi desfasoara activitatea Școala Gimnaziala „George Cosbuc” Ploiești.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.350/31.10.2016 s-a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Compania Naționala de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului Scolii Gimnaziale „George Cosbuc” si asigurarea condițiilor in vederea executării obiectivului de investiții „Construire sala de sport - Școala Gimnaziala George Cosbuc ”.

Autoritatea de implementare este Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”- S.A.

Subprogramul este reglementat prin Anexa nr.3 la O.G. nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările și completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonanța 16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.”- S.A.

Imobilul in care funcționează Școala Gimnaziala „George Cosbuc” face parte din domeniul public al municipiului Ploiești conform prevederilor H.G.R. nr.1359/2001, Anexa 2, poziția 28.

Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face, in conformitate cu art.112, alin. (6) din Legea nr. 1/2001 - Legea educației naționale, de către autoritățile administrației publice locale numai cu avizul conform al ministrului educației naționale, care pentru a putea fi obtinut implica respectarea procedurii specifice transmise de Ministerul Educației Naționale, procedura care presupune si aprobarea unei hotarari a consiliului local in acest sens.

în temeiul art. 10, pct. 1 din Ordinul nr. 5819/2016 se va solicita Ministerului Educației Naționale emiterea avizului conform pentru schimbarea destinației pe perioadă nedeterminată, ținând cont de faptul că pe teren se va construi o sală de sport care să deservească interesului temeinic justificat al comunității.

Avizul conform se va emite in conformitate cu art. 9, pct. 1 din Ordinul nr.5819 intrat in vigoare la data de 13.12.2016, ulterior emiterii Hotărârii Consiliului Local nr. 350/31.10.2016. Acesta prevede aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor si unităților de învățământ preumversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia.

Documentele care stau la baza emiterii avizului conform de schimbare a destinației unor imobile (construcții, teren aferent, etc.) ce aparțin bazei materiale a invatamantului, trebuie sa conțină, printre altele si hotararea Consiliului Local prin care se propune schimbarea de destinație, hotarare in lipsa careia, pe terenul menționat nu se pot semna protocoalele ulterioare cu Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A.

Prin urmare, propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul - teren din incinta Școlii Gimnaziale „George Cosbuc”, situată în Ploiești, str. Alexandru Lapusneanu, nr.17.

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DO

DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

<$■.' ,-■■■■ CCC '

RAPORT DE SPECIALITATE p

la proiectul de hotarare privind aprobarea propunerii de schimbare a dfestiiiației unei parti din imobilul - teren din incinta Scolii Gimnaziale „George CQâbuc’’ situată în Ploiești, str. Alexandru Lăpușneanu, nr.rM.

începând din anul 2001, imobilele în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul Municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Terenul și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale, prin consiliile de administrație ale unităților de invatamant respective. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora și sunt administrate de către consiliile de administrație, conform legislației în vigoare.

Printre acestea se numără si imobilul situat in Ploiești, str. Alexandru Lapusneanu, nr.17 in care isi desfasoara activitatea Școala Gimnaziala „George Cosbuc” Ploiești. Imobilul menționat mai sus face parte din domeniul public al municipiului Ploiești conform prevederilor H.G.R. nr. 1359/2001, Anexa 2, poziția 28. Imobilul - teren este înscris in Cartea Funciara nr. 137668 a UAT Ploiești cu nr. cadastral 137668.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.3 50/31.10.2016 s-a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice prin Compania Naționala de Investiții „C.N.I.” S.A., a unui amplasament apatinand Școlii Gimnaziale „George Cosbuc” si asigurarea condițiilor in vederea executării obiectivului de investiții „Construire sala de sport - Școala Gimnaziala George Cosbuc ”,

Subprogramul SĂLI DE SPORT are drept scop construirea de săli de sport, atât în mediul urban cât și în mediul rural în vederea garantării accesului la facilitățile modeme de practicare a sporturilor, în conformitate cu normele și standardele europene și este reglementat prin Anexa nr.3 la O.G. nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I."- S.A, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.l 17/2002, cu modificările și completările ulterioare, anexa introdusă prin Ordonanța nr. 16/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I."- S.A.

Obiectivele incluse în acest program sunt realizate după proiecte pilot, în funcție de necesitățile fiecărei comunități. Autoritatea de implementare este Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”- S.A.

în temeiul art. 10, pct. 1 din Ordinul nr. 5819/2016 se va solicita Ministerului Educației Naționale emiterea avizului conform pentru schimbarea destinației pe perioadă nedeterminată, ținând cont de faptul că pe teren se va construi o sală de sport care să deservească interesului temeinic justificat al comunității.


schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către autoritățile administrației publice locale numai cu avizul conform al ministrului educației naționale. Procedura elaborării avizului conform și condițiile necesare acordării acestuia se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.

Menționam că avizul conform se va emite in conformitate cu art. 9, pct. 1 din Ordinul nr.5819 intrat in vigoare la data de 13.12.2016, ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Local nr.350/31.10.2016. Acesta prevede aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia.

Documentele care stau la baza emiterii avizului conform de schimbare a destinației unor imobile (construcții, teren aferent, etc.) ce aparțin bazei materiale a invatamantului, trebuie sa conțină, printre altele si hotararea Consiliului Local prin care se propune schimbarea de destinație, hotarare in lipsa careia, pentru terenul menționat nu se pot semna protocoalele ulterioare cu Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A.

Fata de cele prezentate, propunem spre avizare proiectul de hotărâre alăturat.

Direcția Tehnic - Investiții                   Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, Mihaela Ihmandi

Director Executiv, CarnWrh Bucur


Director Executiv Adjunct, Mădălina Crăciun


Director Executiv Adjunct,

Amedeo Florin TăbîrcăSef Serviciu


Mihaela Stambolgiu


Sef Serviciu

Gabriela MindrutiuAVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achi


, Achiziții Publice, Contracte,

întocmit

Carmen NitiC/țz

Daniela Holl/afi^


COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei parti din imobilul - teren din incinta Scolii Gimnaziale „George Cosbuc” situată în Ploiești, str. Alexandru Lăpușneanu, nr.17PREȘEDINTE, Stanciu Marilena

SECRETAR Bazavan Laris


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA, PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei parti din imobilul - teren din incinta Scolii Gimnaziale „George Cosbuc” situată în Ploiești, str. Alexandru Lăpușneanu, nr.17


PREȘEDINTE/

DANESCU ȘTEFAN

SECRETAR STANCIU MARILENA