Hotărârea nr. 159/2017

Hotãrârea nr. 159 privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 390/28.10.2014 Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entitați) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9


HOTĂRÂREA NR. 159


privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 390/28.10.2014 - Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului Local nr.390/28.10.2014 - Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”;

  • -  Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.2 - pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale, emis în ședința din data de 03.05.2017;

Având în vedere:

  • -  Prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

  • -  Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

  • -  Temeiul art. 36 alin. (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicată și completată;

  • -  Prevederile Ordonanței de Guvern nr.71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

  • -  Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

  • -  Prevederile Ordonanței Guvernului nr.21 /2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr.515/2002;

  • -  In conformitate cu art.l din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr.82/1998, administrarea drumurilor publice și private are ca obiect proiectarea, construirea, reabilitarea, repararea, întreținerea și exploatarea drumurilor;

în temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.b) si c) 126 si art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă modificarea Anexei 4 a Hotărârii Consiliului Local nr.390/28.10.2014 - Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”, conform Anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


3

EXPUNERE DE MOTIVE


Privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului Local nr.390/28.10.2014

- Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirecta, în cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Reparații și Investiții Drumuri, derulează contractul nr. 16768/07.10.2013 privind “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și intreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”, executant S.C. DELTA ACM 93 SRL, lider al asocierii SC DELTA ACM 93 SRL - S.C.DRUM CONCEPT SRL.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.229/27.06.2013 s-a aprobat delegarea gestiunii indirecte și Regulamentul serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietul de sarcini, Contractul cadru de delegare de gestiune.

Totodată, a fost aprobată Anexa 4 - Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”.

Având în vedere că necesitatea executării lucrărilor de modernizare a străzilor care fac parte din cartierul pentru tineret Ghighiu, se impune introducerea străzilor: Brazi, Drăgănești, Pietroșani, Tătărani, Șima, Aluniș și Tinosu în Anexa 4 - Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă.

Modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr.390/28.10.2014 se face în conformitate cu prevederile contractului nr. 16768/07.10.2013, art.VI - Bunurile care fac obiectul contractului și procedura prin care se va realiza transferul acestora și punctul 2 din Nota Anexei 4 „anexa 4 se poate modifica unilateral de către beneficiar, prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești, pe perioada contractului”.

Față de cele prezentate, propunem Consiliului Local al municipiului Ploiești, aprobarea proiectului de hotarare privind modificarea Anexei 4 a H.C.L.nr.390/28.10.2014 - Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirecta, in cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE

referitor la aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului Local nr.390/28.10.2014 - Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirecta, in cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Reparații si Investiții Drumuri, derulează contractul nr.16768/07.10.2013 privind “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”, executant S.C. DELTA ACM 93 SRL, lider al asocierii SC DELTA ACM 93 SRL - S.C.DRUM CONCEPT SRL.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.229/27.06.2013 s-a aprobat delegarea gestiunii indirecte si Regulamentul serviciului public de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietul de sarcini, Contractul cadru de delegare de gestiune.

Totodată, a fost aprobata Anexa 4 - Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirecta, in cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”. Având in vedere necesitatea executării lucrărilor de modernizare a străzilor care fac parte din cartierul pentru tineret Ghighiu, se impune introducerea străzilor: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis si Tinosu in Anexa t[~Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirecta.

Modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr.390/28.10.2014 se face in conformitate cu prevederile contractului nr.16768/07.10.2013, art. VI - Bunurile care fac obiectul contractului si procedura prin care se va realiza transferul acestora si punctul 2 din Nota Anexei 4 „anexa 4 se poate modifica unilateral de către beneficiar, prin hotarare a Consiliului Local al municipiului Ploiești, pe perioada contractului

Modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr.390/28.10.2014 se fâcdjn conformitate cu prevederile contractului nr. 16768/07.10.2013, art.VI Bunurile care fac obiectul contractului și procedura prin care se va realiza transferul acestor af’șL punctul 2 din Nota Anexei 4 „anexa 4 se poate modifica unilateral de către beneficiar, prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Ploiești, pe perioada contractului

Față de cele prezentate, înaintam Consiliului Local al municipiului Ploiești, spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 4 a Hotărârii Consiliului Local nr.390/28.10.2014 - Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirecta, în cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”.

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

5                                                                               9

Director, Executiv Sorina Gabrjiela ȘOM

Sef Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

9        >59    5

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE \ Director Executiv

ANEXA

LISTA BUNURILOR CE FAC OBIECTUL PROCEDURII DE delegare indirecta a Regulamentului serviciului public de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, Caietului de sarcini, Contractului cadru de delegare de gestiune

Nr. crt

Denumire strada

Lungime

(m)

Suprafata(mp)

Tip carosabil

1

AEROPORTULUI

150

2,144.00

ASFALT

2

ALEEA ZAMORA

300

600.00

ASFALT

3

ALEEA BIRUINȚEI

276

1,159.00

ASFALT

4

GHIGHIULUI

1950

19,500.00

ASFALT

5

GRIGORE TOCILESCU (DIMINEȚII)

131

1,017.00

ASFALT

6

INTR. LACAUTI

150

375.00

ASFALT

7

LUCEAFĂRULUI (ALEEA LUCEAFĂRULUI)

44

308.00

ASFALT

8

PADINA

150

300.00

ASFALT '

9

PETRE NEGULESCU

216

1,954.00

ASFALT

10

PETRU PONI

150

1,844.00

ASFALT

11

SLT. EROU DUMITRU BASCOVICI (FRUNZIȘULUI)

175

875.00

ASFALT

12

VLAICU VODĂ (SULFINEI)

47

113.00

ASFALT

13

VORNICUL BELDIMAN ALECU

270

1,812.00

ASFALT

14

1 MAI

200

500.00

ASFALT

15

13 DECEMBRIE

150

750.00

ASFALT

16

13 SEPTEMBRIE

225

2,250.00

ASFALT

17

24 IANUARIE

120

500.00

ASFALT

18

8 MARTIE

550

5,500.00

ASFALT

19

ABRUD

260

2,524.00

ASFALT

20

ACARULUI

240

3,358.00

ASFALT

21

ACVILEI

870

10,440.00

BALAST

22

ADUNAȚI

574

4,604.00

ASFALT

23

AFINELOR

276

1,770.00

ASFALT

24

AGRICULTORI

54

189.00

ASFALT

25

ALBA IULIA

1550

13,175.00

ASFALT

26

ALBĂSTRELELOR

240

1,680.00

ASFALT

27

ALBEȘTI

178

463.00

ASFALT

28

ALBINEI

256

2,322.00

ASFALT

29

ALBISOR

491

2,661.00

ASFALT

30

ALECU RUSSO

163

1,263.00

ASFALT

31

ALEEA ARINULUI

560

2,800.00

ASFALT

32

ALEEA ARNAUTI

50

630.00

ASFALT

33

ALEEA BERCENI

110

440.00

BALAST

34

ALEEA BRAȘOVENI

45

180.00

35

ALEEA BRUMARELELOR

310

1,550.00

36

ALEEA CALMATUI

100

650.00

37

ALEEA CATINEI

150

750.00

38

ALEEA CIMBRULUI

100

3,250.00

39

ALEEA CIREZARILOR

125

625.00

40

ALEEA CIUCULUI

200

1,000.00

ASFALT

41

ALEEA CODRULUI

155

620.00

ASFALT

42

ALEEA CRIZANTEMELOR

275

1,375.00

ASFALT

43

ALEEA DEDITEL

125

625.00

ASFALT

44

ALEEA DISTILATORILOR

225

750.00

ASFALT

45

ALEEA ELEVILOR

250

1,250.00

ASFALT

46

ALEEA GODEANU

200

1,000.00

ASFALT

47

ALEEA IEZERULUI

400

1,600.00

ASFALT

48

ALEEA LĂCRĂMIOAREI

225

1,125.00

ASFALT

49

ALEEA LAURILOR

75

187.50

ASFALT

50

ALEEA LEVANTICA

100

250.00

ASFALT

51

ALEEA LIBELULEI

100

250.00

ASFALT

52

ALEEA METALURGISTILOR

800

240.00

ASFALT

53

ALEEA MILITARI

500

2,875.00

ASFALT

54

ALEEA MUREȘ

120

720.00

ASFALT

55

ALEEA NALBEI

125

312.50

ASFALT

56

ALEEA PAJUREI

175

437.50

ASFALT

57

ALEEA PARASUTISTILOR

500

1,050.00

ASFALT

58

ALEEA PETRO CHIMISTILOR

240

1,875.00

ASFALT

59

ALEEA PICHETULUI

160

640.00

ASFALT

60

ALEEA PLATOȘEI

120

480.00

ASFALT

61

ALEEA PORTITA

100

520.00

ASFALT

62

ALEEA PRISLOP

150

810.00

ASFALT

63

ALEEA PROFESORILOR

125

937.50

ASFALT

64

ALEEA RÂPELOR

100

550.00

ASFALT

65

ALEEA RASNOVENILOR

125

625.00

ASFALT

66

ALEEA ROMANEȘTI

100

250.00

ASFALT

67

ALEEA ROMANITEI

100

250.00

ASFALT

68

ALEEA SCOLII

300

1,500.00

ASFALT

69

ALEEA SCORUȘULUI

75

187.50

ASFALT

70

ALEEA SECELENILOR

75

112.50

ASFALT

71

ALEEA SECIULUI

90

540.00

ASFALT

72

ALEEA SILISTEI

75

187.50

ASFALT

73

ALEEA SOMES

170

1,020.00

ASFALT

74

ALEEA STANISOAREI

175

437.50

ASFALT

75

ALEEA STREIULUI

100

150.00

ASFALT

76

ALEEA STREJNIC

375

1,875.00

ASFALT

77

ALEEA STRUNGA

200

300.00

ASFALT

78

ALEEA TARGSOR

175

875.00

ASFALT

79

ALEEA TURMELOR

225

562.50

ASFALT

80

ALEEA VARBILAU

100

250.00

ASFALT


81

ALEEA VITIOAREI

200

500.00

82

ALEEA VLASIEI

210

840.00

83

ALEEA ZARANDULUI

320

650.00

84

ALEXANDRU CEL BUN

279

2,803.00

85

ALEXANDRU DEPARATEANU

242

2,591.00

86

ALEXANDRU DONICI

242

1,596.00

87

ALEXANDRU GLINKA

340

3,792.00

ASFALT

88

ALEXANDRU LAPUSNEANU

100

3,042.00

ASFALT

89

ALEXANDRU MACEDON

1047

728.00

ASFALT

90

ALEXANDRU ODOBESCU

670

6,825.00

ASFALT

91

ALEXANDRU VLAHUTA

618

7,416.00

ASFALT

92

ALUNILOR

447

3,609.00

ASFALT

93

AMARADIEI

188

1,410.00

ASFALT

94

AMURGULUI

44

127.60

ASFALT

95

AMZEI

505

3,786.00

ASFALT

96

ANA IPATESCU

666

8,893.00

ASFALT

97

ANA LUGOJANA

190

1,805.00

ASFALT

98

ANDREI IOACHIMESCU

158

1,587.00

ASFALT

99

ANDREI MURESEANU

1141

16,696.00

ASFALT

100

ANOTIMPULUI

315

1,625.00

ASFALT

101

ANTON PANN

168

1,630.00

ASFALT

102

ANUL 1848

200

1,000.00

ASFALT

103

ANUL 1907

200

1,676.00

ASFALT

104

APELOR

1550

7,582.00

ASFALT

105

APRODUL PURICE

403

3,627.00

ASFALT

106

ARBORILOR

610

5,124.00

ASFALT

107

ARCAȘI

317

2,821.00

ASFALT

108

ARCULUI

455

4,458.00

ASFALT

109

ARCUȘULUI

109

850.00

ASFALT

110

ARDEALULUI

100

975.00

ASFALT

111

ARGEȘ

257

1,246.00

ASFALT

112

ARH. ION MINCU

177

1,593.00

ASFALT

113

ARHIMEDE

310

2,644.00

ASFALT

114

ARHITECT TOMA SOCOLESCU

308

4,036.00

ASFALT

115

ARIESULUI

310

1,053.00

ASFALT

116

ARMAȘI

540

6,331.00

ASFALT

117

ARMONIEI

133

1,396.00

ASFALT

118

ARNOTA

130

910.00

BALAST

119

ARON VODĂ

160

1,216.00

ASFALT

120

ARȚARULUI

182

1,710.00

ASFALT

121

ARTEI

97

920.00

ASFALT

122

ASTREI

282

2,256.00

BALAST

123

ATELIERULUI

431

3,448.00

BALAST

124

AUGUST TREBONIU LAURIAN

110

968.00

ASFALT

125

AUREL VLAICU

230

2,862.00

ASFALT

126

AURORA

156

1,108.00

ASFALT

127

AUSTRULUI

60

240.00

ASFALT


128

AVÂNTULUI

260

1,823.00

ASFALT

129

AVIATORILOR

100

1,125.00

ASFALT

130

AVRAM IANCU

140

1,806.00

xTWw

131

AZUGA

449

5,134.00  /

132

AZURULUI

56

241.00  //*

133

B. P. HASDEU

820

10,202.00 ( <

134

BACIULUI

110

550.00 V

135

BADESTI

188

2,230.00 s

136

BAHLUIULUI

100

500.00

137

BAICOI

334

3,340.00

ASFALT

138

BAIULUI

130

975.00

ASFALT

139

BANATULUI

333

2,846.00

ASFALT

140

BĂNEȘTI

335

2,846.00

ASFALT

141

BANU MĂRĂCINE

70

503.00

ASFALT

142

BARAOLTULUI

460

2,300.00

ASFALT

143

BARBU CATARGIU

120

1,258.00

ASFALT

144

BARBU CONSTANTINESCU

(VANTURIS)

145

1,406.00

ASFALT

145

BARBU DELAVRANCEA

225

1,125.00

ASFALT

146

BARBU ȘTIRBEI

351

3,180.00

ASFALT

147

BARCANESTI

610

6,100.00

ASFALT

148

BARSEI

120

816.00

ASFALT

149

B ARZA V A

128

448.00

ASFALT

150

BASARABI

210

2,446.00

ASFALT

151

B-DUL BUCUREȘTI

2350

32,900.00

ASFALT

152

B-DUL INDEPENDENTEI

1364

32,736.00

ASFALT

153

B-DUL PETROLULUI

2821

43,064.00

ASFALT

154

B-DUL REPUBLICII

4450

62,300.00

ASFALT

155

BERESTI

285

2,507.00

ASFALT

156

BERZEI

276

1,022.00

ASFALT

157

BIBESCU VODĂ (AGRIȘELOR)

129

1,277.00

ASFALT

158

BICAZ

280

1,428.00

ASFALT

159

BIHORULUI

149

670.00

ASFALT

160

BISTRIȚEI

170

1,360.00

BALAST

161

BOBALNA

1160

12,528.00

ASFALT

162

BODOCULUI

310

2,201.00

ASFALT

163

BOGDAN VODĂ

100

840.00

ASFALT

164

BOIAN

189

1,948.00

ASFALT

165

BOLDESCU

207

2,093.00

ASFALT

166

BORZESTI

800

400.00

BALAST

167

BRADETULUI

234

1,357.00

BALAST

168

BRADULUI

230

2,116.00

ASFALT

169

BRAN

65

383.00

ASFALT

170

BRANCIOG

250

1,250.00

ASFALT

171

BRANCOVEANU VODĂ

436

3,194.00

ASFALT

172

BRÂNDUȘELOR

915

10,980.00

ASFALT

173

BRATES

177

566.00

PAVAJ

174

BRATOCEA

242

1,930.00

AȘJEALȚ

175

BRAZDEI

400

2,966.00

-.AsVAii’rX-,

176

BRETEA POD SUD

130

9,100.00

£<?>\'SEAIrȚ\-f «X

177

BUCEGI

126

2,009.00

178

BUCSOIULUI

110

880.00

bcton

179

BUJORILOR

210

2,016.00

180

BUNA VESTIRE

1751

28,884.00

XaȘȘăIjX

181

BUREBISTA

120

324.00

ASFALT

182

BUSTENARI

550

5,474.00

ASFALT

183

BUSUIOCULUI

230

1,664.00

ASFALT

184

BUZĂULUI

100

1,760.00

ASFALT

185

BUZESTI

201

1,611.00

ASFALT

186

C D GHEREA

170

1,955.00

ASFALT

187

C.T.GRIGORESCU

189

2,078.00

ASFALT

188

CAINENI

135

810.00

ASFALT

189

CAISULUI

41

200.00

ASFALT

190

CALABREAZA

62

174.00

BALAST

191

CALARASI

320

3,552.00

ASFALT

192

CALIMAN

1015

9,599.00

ASFALT

193

CALOMFIRESCU

434

5,160.00

ASFALT

194

CALTUNASI

230

1,886.00

ASFALT

195

CALUGARENI

200

1,700.00

ASFALT

196

CALUSARI

54

297.00

ASFALT

197

CAMELIEI

1850

9,250.00

ASFALT

198

CANARULUI

950

11,400.00

BALAST

199

CANDIANO POPESCU

245

2,596.00

ASFALT

200

CAPORAL TRAIAN DUMITRESCU

500

2,500.00

ASFALT

201

CĂPRIOARELOR

70

280.00

BALAST

202

CĂPȘUNILOR

350

3,290.00

ASFALT

203

CARAIMAN

200

900.00

ASFALT

204

CARAMIDARI

108

972.00

ASFALT

205

CARPATI

140

1,638.00

ASFALT

206

CARPENULUI

787

7,996.00

ASFALT

207

CĂRVUNARILOR

230

1,483.00

BALAST

208

CASIN

480

4,356.00

ASFALT

209

CASTANILOR

310

2,914.00

ASFALT

210

CAVALULUI

220

2,222.00

ASFALT

211

CEAHLAU

104

1,329.00

ASFALT

212

CERASULUI

88

176.00

BALAST

213

CERBULUI

762

9,144.00

BALAST

214

CERCELUȘ

382

4,066.00

ASFALT

215

CERCULUI

206

474.00

ASFALT

216

CERNA

203

1,786.00

ASFALT

217

CERNICA

230

920.00

ASFALT

218

CETINEI

457

4,570.00

BALAST

219

CEZAR BOLI AC

332

3,341.00

ASFALT

220

CHARLES DARWIN

180

1,764.00

ASFALT

221

CHEIA

230

1,609.00

ASFALT

222

CHILIA

65

280.00

223

CHIMIEI

800

600.00

224

CHINDIEI

194

1,337-00

225

CIBINULUI

250

1,250.00

(( ș.'asfalt,\ ja.

226

CICERO

180

2,250.00

ySASJALTj

227

CIMPOIULUI

100

500.00

228

CIOCÂRLIEI

950

11,400.00

ăĂLAS-T^

229

CIOPLEA

320

1,248.00

ASFALT

230

CIPRIAN PORUMBESCU

136

1,768.00

ASFALT

231

CIRESOAIA

170

2,217.00

ASFALT

232

CIUCAS

110

660.00

ASFALT

233

CLAUDIU

57

171.00

ASFALT

234

CLEMENTEI

410

4,100.00

ASFALT

235

CLOPOTARI

240

2,484.00

ASFALT

236

CLOPOȚEI

440

3,828.00

ASFALT

237

CLUJULUI

180

1,655.00

ASFALT

238

CODRII COSMINULUI

201

844.00

ASFALT

239

COLINEI

612

5,869.00

ASFALT

240

COLTEI

38

416.00

ASFALT

241

COMANA

82

541.00

ASFALT

242

COMETULUI

240

1,776.00

ASFALT

243

CONCORDIEI

150

865.00

ASFALT

244

CONSTANTEI

180

1,503.00

ASFALT

245

CONSTANTIN BREZEANU

750

3,750.00

ASFALT

246

CONSTANTIN MILLE

210

1,299.00

ASFALT

247

CONSTANTIN STERE

100

570.00

ASFALT

248

COOPERAȚIEI

60

891.00

ASFALT

249

CORĂBIEI

80

400.00

BALAST

250

CORLATESTI

600

6,000.00

ASFALT

251

CORNATEL

1332

12,000.00

ASFALT

252

CORNULUI

85

765.00

ASFALT

253

COSANZEANA

80

460.00

ASFALT

254

COSARI

154

1,371.00

ASFALT

255

COSMESTI

303

2,077.00

ASFALT

256

COSMINELE

890

6,230.00

ASFALT

257

COSMONAUTILOR

50

500.00

ASFALT

258

COSNA

154

480.00

ASFALT

259

COSTACHE NEGRI

182

2,061.00

ASFALT

260

COSTACHE NEGRUZZI

386

3,190.00

ASFALT

261

COSTILEI

98

363.00

ASFALT

262

COVURLUI

485

4,880.00

ASFALT

263

COZIA

460

3,542.00

ASFALT

264

CPT. AVIATOR POPESCU CIOCĂNEL

307

4,328.00

ASFALT

265

CRĂIȚELOR

319

3,190.00

ASFALT

266

CRANGASI

180

1,872.00

ASFALT

267

CRÂNGULUI

686

6,310.00

//' V                X '

/_______________\  S-    ■ ,

268

CRASMARITELOR

450

3,825.00

ll /ASrALT jn '

269

CRASNA

90

324.00

TL ASLAI.T Ly-;

270

CREUZOT

380

2,236.00

271

CRINULUI

210

1,680.00

' ASl'Al.T

272

CRISAN

540

4,887.00

ASFALT

273

CRISTIANULUI

364

3,257.00

ASFALT

274

CRISULUI

142

568.00

ASFALT

275

CRIVATULUI

266

2,041.00

ASFALT

276

CUMPĂTULUI

240

228.00

ASFALT

277

CUPTOARELOR

500

7,000.00

ASFALT

278

CURCUBEULUI

385

3,106.00

ASFALT

279

CUZA VODĂ

196

2,019.00

ASFALT

280

DACIEI

196

1,090.00

ASFALT

281

DAMBOVITA

330

2,183.00

ASFALT

282

DÂMBULUI

274

2,273.00

ASFALT

283

DEALU CU PIATRA

200

1,000.00

ASFALT

284

DECEBAL

443

4,385.00

ASFALT

285

DELFINULUI

901

10,812.00

BALAST

286

DELTEI

262

1,558.00

ASFALT

287

DEMOCRAȚIEI

Carosabil si trotuare, tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Cumpătului;

Trotuare, tronson cuprins intre strada Cumpătului- P-ta 1 Decembrie

1500

11,100.00

ASFALT

288

DEPOULUI

1365

10,328.00

ASFALT

289

DEPOZITELOR

1375

6,875.00

ASFALT

290

DEZROBIRII

360

1,908.00

ASFALT

291

DIACONU CORESI

125

625.00

ASFALT

292

DILIGENTEI

338

2,899.00

ASFALT

293

DIMITRIE BOLINTINEANU

460

4,370.00

ASFALT

294

DIMITRIE CANTEMIR

245

1,715.00

ASFALT

295

DOAGA

190

1,710.00

ASFALT

296

DOAMNA STANCA

84

697.00

ASFALT

297

DOBROGEI

247

2,098.00

ASFALT

298

DOGARILOR

174

962.00

ASFALT

299

DOMNIȘORI

1190

15,081.00

ASFALT

300

DORNA

170

2,108.00

ASFALT

301

DOROBANȚI

410

2,915.00

ASFALT

302

DORULUI

250

1,037.00

ASFALT

303

DR. GH.PETRESCU (ETERNITĂȚII)

504

5,014.00

ASFALT

304

DR.BAGDAZAR

260

2,755.00

ASFALT

305

DR.CAROL DAVILLA

446

2,054.00

ASFALT

306

DR.TOMA IONESCU

138

4,504.00

ASFALT

307

DR. VICTOR BABES

170

1,326.00

ASFALT

308

DRAGOS VODĂ

327

3,543.00

ASEAyrr-..

309

DREPTĂȚII

200

1,850.00

310

DREZINEI

140

630.00

\

311

DRUMUL SERII

1088

11,206.00

c

312

DUCA VODĂ (IEDEREI)

278

2,252.00

/C

313

DUMBRAVEI

331

3,310.00

314

DUMBRĂVENI

50

200.00

ASFAI .T

315

DUNĂRII

174

2,144.00

ASFALT

316

ECATERINA TEODOROIU

200

1,800.00

ASFALT

317

ECATERINA VARGA

46

221.00

ASFALT

318

ECOULUI

38

114.00

ASFALT

319

ELENA DOAMNA

740

11,137.00

ASFALT

320

EMIL RACOVITA

65

292.00

ASFALT

321

EMIL ZOLLA

210

6,281.00

ASFALT

322

ENACHITA VACARESCU

550

6,272.00

ASFALT

323

ENERGIEI

820

4,920.00

BALAST

324

EROILOR

1200

16,680.00

ASFALT

325

EROUL NECUNOSCUT

268

2,680.00

ASFALT

326

EUFROSIN POTECA

140

1,784.00

ASFALT

327

FABRICILOR

780

7,410.00

BETON

328

FĂCLIEI

60

300.00

ASFALT

329

FAGARAS

206

1,884.00

ASFALT

330

FĂGET

140

840.00

ASFALT

331

FAGULUI

370

2,997.00

ASFALT

332

FAINARI

130

364.00

BALAST

333

FANTINELE

350

2,200.00

ASFALT

334

FAT-FRUMOS

150

910.00

ASFALT

335

FAURARI

156

1,295.00

ASFALT

336

FECIOAREI

60

420.00

ASFALT

337

FERIGEI

840

10,080.00

BALAST

338

FEROVIARILOR

113

535.00

ASFALT

339

FIERARILOR

120

5,670.00

BALAST

340

FINTA

255

1,821.00

ASFALT

341

FLACARA

80

576.00

ASFALT

342

FLORARILOR

590

3,720.00

ASFALT

343

FLORILOR

117

1,065.00

ASFALT

344

FLUTURILOR

920

11,040.00

BALAST

345

FORTUNEI

324

2,690.00

ASFALT

346

FRAGILOR

326

3,260.00

ASFALT

347

FRASINET

375

2,250.00

ASFALT

348

FRASINULUI

160

1,462.00

ASFALT

349

FRĂȚIEI

120

1,026.00

ASFALT

350

FREAMĂTULUI

80

184.00

BALAST

351

FRUCTELOR

71

412.00

ASFALT

352

FRUNZELOR

70

210.00

ASFALT

353

FUIORULUI

50

250.00

ASFALT

354

FUNDENI             1

143

1,000.00

355

FURNALULUI

200

1,000.00

356

FURNICA

130

1,066.00

)• &/ÂSFÂLT? v'

357

GAGENI

Carosabil si trotuare, tronson cuprins intre strada Sos. Nordului si strada Văleni

Trotuare, tronson cuprins intre Sos. Nordului-limita oraș

1570

17,980.00

'■■■ '■

V "ASFALT ^7

358

GÂNDULUI

130

1,170.00

ASFALT

359

GÂRLEI

470

5,184.00

ASFALT

360

GAROAFELOR

175

1,605.00

ASFALT

361

GAZETEI

1070

13,486.00

ASFALT

362

GEORGE COSBUC-trotuare

300

900.00

ASFALT

363

GEORGE TOPARCEANU

190

2,099.00

ASFALT

364

GH.GR.CANTACUZINO

3100

23,250.00

ASFALT

365

GHEORGHE ASACHI

210

2,057.00

ASFALT

366

GHEORGHE BARITIU

130

1,755.00

ASFALT

367

GHEORGHE DOJA

  • -  Carosabil si trotuare, tronson cuprins

intre P-ta Mihai Viteazul - strada Candiano Popescu; Strada George Cosbuc - strada Ștrandului;

  • -  Trotuare, tronson cuprins intre strada Candiano Popescu strada George Cosbuc;

1780

27,500.00

ASFALT

368

GHEORGHE LAZAR

122

1,910.00

ASFALT

369

GHEORGHE SINCAI

388

3,259.00

ASFALT

370

GHEORGHE SION

133

665.00

ASFALT

371

GHEORGHE TITEICA

304

3,330.00

ASFALT

372

GHILCOS

190

1,727.00

ASFALT

373

GHIMES

100

550.00

BETON

374

GHIMPAȚI

160

1,440.00

ASFALT

375

GHIOCEI

180

2,464.00

ASFALT

376

GILORTULUI

170

1,360.00

BALAST

377

GLADIOLELOR

125

625.00

ASFALT

378

GLOBULUI

54

500.00

ASFALT

379

GOLEȘTI

370

4,223.00

ASFALT

380

GORASLAU

165

660.00

BALAST

381

GORNISTILOR

50

200.00

ASFALT

382

GORUNULUI

355

3,502.00

ASFALT

383

GRĂDINARI

485

6,323.00

ASFALT

384

G-RAL EREMIA GRIGORESCU

1200

6,125.00

ASFALT

385

G-RAL ION DRAGALINA

500

500.00

ASFALT

386

G-RAL MAGHERU

268

2,385.00

ASFALT

387

GRAL TRAIAN MOSOIU (FLAMUREI)

110

671.00

ASFALT

388

G-RAL VASILE MILEA

400

10,551.00

ASFALT

389

GRĂNICERI

310

1,395.00

ASFALT

390

GRANITULUI

180

1,854.00

ASFALT

391

GRAURULUI

193

1,351.00

,<<as1'Ao

392

GRAUSORULUI

200

1,000.00

/^/ÂȘEALT'''>\

393

GRIGORE ALEXANDRESCU

125

625.00    j

394

GRIVITEI

200

2,000.00 !

/ASHAm' j

395

GUTUILOR

150

750.00

396

HANIBAL

113

1,243.00

397

HARPEI

252

1,789.00

asfalt

398

HORATIU

70

539.00

ASFALT

399

HOREI

70

420.00

ASFALT

400

HOREZULUI

155

1,739.00

ASFALT

401

HORIA

260

3,458.00

ASFALT

402

IALOMITEI

260

1,008.00

ASFALT

403

IASOMIEI

224

2,016.00

ASFALT

404

IASULUI

120

1,344.00

ASFALT

405

IAZULUI

80

304.00

BALAST

406

INDUSTRIEI

800

6,512.00

ASFALT

407

INEU

720

720.00

ASFALT

408

INFRARIRII

325

1,625.00

ASFALT

409

INOTESTI

394

7,486.00

ASFALT

410

INTR MORILOR II

60

550.00

BALAST

411

INTR. BEIUS

95

570.00

PAMANT

412

INTR. BORSEC

80

400.00

ASFALT

413

INTR. BREBENEI

225

1,125.00

ASFALT

414

INTR. CĂMINELOR

50

525.00

ASFALT

415

INTR. CAMPINITA

120

240.00

ASFALT

416

INTR. CASTOR

200

1,277.00

ASFALT

417

INTR. CATUNU

90

360.00

BALAST

418

INTR. CAZĂRMII

40

330.00

ASFALT

419

INTR. CLABUCET

700

280.00

BALAST

420

INTR. CLUBULUI

130

650.00

BALAST

421

INTR. CONSTRUCTORILOR

94

517.00

ASFALT

422

INTR. COSMOS

60

240.00

PAMANT

423

INTR. DALIEI

130

780.00

BETON

424

INTR. FOIȘOR

110

550.00

BALAST

425

INTR. GATERULUI

200

14,000.00

BALAST

426

INTR. GRĂDINILOR

90

360.00

PAMANT

427

INTR. HORTENSIEI

100

600.00

BALAST

428

INTR. ISTRITA

75

300.00

PAMANT

429

INTR. IZVORAS

70

280.00

PAMANT

430

INTR. JUNIORILOR

75

375.00

ASFALT

431

INTR. LANULUI

90

270.00

BALAST

432

INTR. MACAZULUI

40

100.00

PAMANT

433

INTR. MAGNOLIEI(Plaiesilor)

65

390.00

ASFALT

434

INTR. MERIDIANE

50

270.00

ASFALT

435

INTR. MOARA NOUA

50

200.00

BALAST

436

INTR. MORILOR

50

550.00

ASFALT

437

INTR. OGORULUI

50

150.00

BALAST

438

INTR. PARAULUI

50

200.00

BALAST

439

INTR. PETUNIEI

250

1,250.00

440

INTR. POLUX

180

720.00

441

INTR. PORUMBIȚEI

100

250.00

442

INTR. PRUNDULUI

400

200.00

443

INTR. REGIMENTULUI

200

1,000.00

444

INTR. RUCAR

90

270.00

445

INTR. SCARISOARA

100

200.00

asîWt'

446

INTR. SCHIORILOR

100

500.00

ASFALT

447

INTR. SERG.MAJ.EROU

CONSTANTINESCU VICTOR

175

875.00

ASFALT

448

INTR. STICLARULUI

50

1,300.00

ASFALT

449

INTR. TRÂMBIȚEI

40

160.00

BALAST

450

INTR. TRANSFORMATORULUI

140

700.00

ASFALT

451

INTR. TRIAJ

900

6,300.00

ASFALT

452

INTR. TUFANELELOR

160

800.00

BALAST

453

INTR. VETERANI

170

850.00

BETON

454

INTR. ZORILOR

60

240.00

BETON

455

INULUI

70

420.00

BALAST

456

ION A. BASARABESCU (ZUPCU PETROVICI)

70

679.00

ASFALT

457

ION CREANGA

250

2,625.00

ASFALT

458

ION GHICA

123

1,198.00

ASFALT

459

ION HELIADE RADULESCU

198

1,922.00

ASFALT

460

ION LUCA CARAGIALE

680

8,636.00

ASFALT

461

ION MAIORESCU

229

2,550.00

ASFALT

462

IONNECULCE

278

2,469.00

ASFALT

463

ION RUSU SIRIANU

263

2,939.00

ASFALT

464

ITALIANA

200

2,210.00

ASFALT

465

IULIU MANIU

339

3,152.00

ASFALT

466

IVANMICIURIN

164

1,960.00

ASFALT

467

IZLAZULUI

459

5,298.00

BALAST

468

IZVOARE

926

8,704.00

ASFALT

469

JEPILOR

179

895.00

ASFALT

470

JIANU

250

625.00

ASFALT

471

JIJIEI

145

1,015.00

ASFALT

472

JIULUI

■260

1,040.00

ASFALT

473

JUPITER

300

2,380.00

ASFALT

474

KUTUZOV

146

1,518.00

ASFALT

475

LABIRINT

62

155.00

PAVAJ

476

LABORATORULUI

200

1,000.00

ASFALT

477

LACUL BALEA

200

1,000.00

ASFALT

478

LACULUI

130

1,430.00

ASFALT

479

LALELELOR

210

1,470.00

ASFALT

480

LAMAITEI

415

2,905.00

ASFALT

481

LANARIEI

113

1,250.00

ASFALT

482

LAPTARI

75

375.00

ASFALT

483

LAPUSNA

270

1,890.00

ASFA-LX^..,

484

LĂSTUNULUI

800

9,600.00

485

LATINA

80

480.00

486

LAUTARI

181

1,267.00

[foAȘFALT’^/ f

487

LEANDRULUI

220

1,980.00

\\^AțȚy

488

LEBEDEI

140

896.00

489

LEMNARI

416

1,560.00

bâeasjS6-4

490

LEONARD DOROFTEI (CRICOV)

138

414.00

ASFALT

491

LEULUI

267

2,404.00

ASFALT

492

LIBERTĂȚII (tronson cuprins intre strada Marasesti - Gara de Vest) - trotuare Libertății (tronson cuprins intre strada Domnișori si strada Vomicei) -trotuare+caro săbii

750

5,625.00

ASFALT

493

LICURICI

60

228.00

BALAST

494

LILIACULUI

190

1,786.00

ASFALT

495

LIREI

70

336.00

ASFALT

496

LIVEZILOR

177

1,858.50

ASFALT

497

LOBACEVSKI

460

7,887.00

ASFALT

498

LOCOMOTIVEI

180

1,785.00

ASFALT

499

LOGOFĂT TAUTU

260

2,353.00

ASFALT

500

LOPATARI

83

217.00

ASFALT

501

LOTRULUI

140

1,260.00

BALAST

502

LUCA ARBORE

214

1,920.00

ASFALT

503

LUCERNEI

440

4,840.00

ASFALT

504

LUMINII

1330

2,531.00

ASFALT

505

LUMINIȘULUI

332

4,238.00

ASFALT

506

LUMINIȚEI

219

1,971.00

ASFALT

507

LUNCA PRUTULUI

187

1,953.00

ASFALT

508

LUPENI

1330

17,243.00

ASFALT

509

LUPTĂTORILOR

263

2,367.00

ASFALT

510

MĂCEȘULUI

188

1,410.00

ASFALT

511

MACULUI

80

450.00

BALAST

512

MAGHIRANULUI

220

1,980.00

ASFALT

513

MĂGURII

225

1,125.00

ASFALT

514

MAIOR SONTU

170

1,426.00

ASFALT

515

MĂLINULUI

151

1,374.00

BALAST

516

MALU ROȘU

1293

25,260.00

ASFALT

517

MANDRA

148

1,096.00

ASFALT

518

MARAMUREȘ

495

4,950.00

ASFALT

519

MARASESTI

2000

27,700.00

ASFALT

520

MAREȘAL AVERESCU

180

1,860.00

ASFALT

521

MARGARETELOR

118

1,416.00

ASFALT

522

MĂRGĂRITARULUI

350

2,800.00

ASFALT

523

MARIN BRUTARU

260

2,535.00

ASFALT

524

MARIN MEHEDINTEANU (Mărfurilor)

1280

15,360.00

ASFALT

525

MATASARI

36

97.00

ASFALT

526

MATEI BASARAB

573

4,870.00

ASFALT

527

MECET

220

1,463.00

ASFALT

528

MERCURULUI

245

2,368.00

529

MERILOR

180

1,250.00    ,

530

MESTEACĂNULUI

232

1,624.00

>4/ ,4§fâlț

531

MEȘTERUL MANOLE

154

1,471.00 ți'

^'ÂSFAET

532

MICA

150

1,290.00

- ASFALT

533

MICSUNELELOR

240

2,354.00

V ASFALT

534

MIEILOR

36

79.00

PAVAJ

535

MIERLEI

857

10,284.00

BALAST

536

MIHAI BRAVU

4000

19,887.00

ASFALT

537

MIHAI EMINESCU

860

10,401.00

ASFALT

538

MIHAIL KOGALNICEANU

340

6,171.00

ASFALT

539

MILCOV

320

6,171.00

ASFALT

540

MIMIULUI

640

7,000.00

ASFALT

541

MINELOR

80

6,800.00

ASFALT

542

MINERVA

450

2,250.00

ASFALT

543

MIORIȚA

94

994.00

ASFALT

544

MIRCEA CEL BATRAN

2000

19,377.00

ASFALT

545

MIRON COSTIN

563

4,769.00

ASFALT

546

MITROPOLITUL DOSOFTEI

100

290.00

ASFALT

547

MITROPOLITUL VARLAM

70

259.00

ASFALT

548

MOCANILOR

200

800.00

ASFALT

549

MOLDOVEI

47

441.00

PAVAJ

550

MOLIFTULUI

230

2,300.00

ASFALT

551

MORENI

579

6,514.00

ASFALT

552

MOS ION ROATA

372

3,720.00

ASFALT

553

MOȘNENI

225

1,125.00

ASFALT

554

MOȚILOR

396

2,568.00

ASFALT

555

MOTRULUI

100

500.00

ASFALT

556

MUGURILOR

170

1,190.00

ASFALT

557

MUNCII

115

1,296.00

ASFALT

558

MUNTELUI

55

206.00

ASFALT

559

MUNTENIEI

281

2,584.00

ASFALT

560

MURELOR

285

2,464.00

ASFALT

561

MUSCATELOR

255

2,296.00

ASFALT

562

MUSCEL

120

720.00

ASFALT

563

MUȘEȚELULUI

360

3,574.00

ASFALT

564

MUZELOR

215

1,462.00

ASFALT

565

NAIULUI

48

125.00

ASFALT

566

NAMOLOASA

195

1,365.00

ASFALT

567

NARCISELOR

300

2,674.00

ASFALT

568

NAȚIUNII

337

3,468.00

ASFALT

569

NEAGOE BASARAB

800

4,643.00

ASFALT

570

NEAJLOV

153

1,170.00

ASFALT

571

NEGOIUL

90

598.00

ASFALT

572

NEGRU VODĂ

537

5,118.00

ASFALT

573

NEGURII

181

1,267.00

574

NEPTUN

178

1,068.00

575

NICHITA STANESCU

130

780.00

576

NICOLAE BALCESCU-trotuare

500

2,000.00

i;;\(Âșfa# ii

577

NICOLAE FILIMON

224

2,141.00

578

NICOLAE FILIPESCU

90

900.00

579

NICOLAE IORGA

500

3,586.00

ASFALT

580

NICOLAE SIMACHE

200

625.00

ASFALT

581

NICOLAE TITULESCU

878

8,428.00

ASFALT

582

NICOPOLE

692

6,210.00

ASFALT

583

NICOVALEI

203

1,421.00

ASFALT

584

NOVAC

122

1,123.00

ASFALT

585

NTR.GRINDULUI

260

1,300.00

ASFALT

586

NUCETULUI

250

1,932.00

ASFALT

587

NUCILOR

420

4,912.00

ASFALT

588

NUFĂRULUI

174

1,879.00

ASFALT

589

OBORULUI

440

6,556.00

ASFALT

590

OITUZ

320

2,208.00

ASFALT

591

OLIMP

116

464.00

ASFALT

592

OLTENI

157

1,548.00

ASFALT

593

OLTULUI

383

2,068.00

ASFALT

594

ORZARI

90

324.00

ASFALT

595

OSTAȘILOR

162

1,725.00

ASFALT

596

OTELULUI

80

280.00

ASFALT

597

OVIDIU

97

592.00

ASFALT

598

PĂCII

500

500.00

ASFALT

599

PACURETI

500

2,500.00

ASFALT

600

PĂDURII

346

3,460.00

ASFALT

601

PALANGA

184

1,564.00

ASFALT

602

PĂLTINIȘ

335

2,220.00

ASFALT

603

PALTINULUI

798

9,576.00

BALAST

604

PANCIU

218

2,071.00

ASFALT

605

PANDURI

250

1,750.00

ASFALT

606

PARCARI (CU EXCEPȚIA CELOR ADMINISTRATE DE ALTE ENTITATI)

-

-

ASFALT, BETON SI PAVELE

607

PARIS

110

1,749.00

ASFALT

608

PASAJ DN72

600

8730

ASFALT

609

PASTORILOR

125

375.00

ASFALT

610

PATRIEI

260

2,031.00

ASFALT

611

PAUL CONSTANTINESCU

100

375.00

ASFALT

612

PELINULUI

420

3,012.00

ASFALT

613

PENES CURCANU

355

3,195.00

ASFALT

614

PERILOR

120

1,080.00

ASFALT

615

PERIS

66

257.00

ASFALT

616

PERSANI

175

875.00

ASFALT

617

PESCARUS

104

504.00

ASFALT

617

PETRARCA

340

2,822.00

ASFALT

618

PETRICEICU VODĂ

104

702.00

ASFALT

619

PETRONIU

72

360.00

AȘFALT

620

PETRU CERCEL

175

875.00

XSSFÂLT;''1:-

621

PETRU MAIOR

181

1,639.00

622

PETRU MUSAT

100

980.00

l/°$ ASFALT :

623

PIAȚA MIHAI VITEAZU

500

2,000.00

A>I;AE /

624

PIAȚA 1 DECEMBRIE 1918

- Trotuare, tronson cuprins intre strada Democrației- capat linie tramvai 101; Caroabil+trotuare, tronson cuprin intre capat linie tramvai 101 si strada Depoului

720

5,500.00

ASFALT

625

PIAȚA EROILOR

ASFALT

626

PIAȚA VICTORIEI

ASFALT

627

PIATRA CRAIULUI

64

704.00

ASFALT

628

PICTOR ISCOVESCU

495

4,305.00

ASFALT

629

PICTOR NEGULICI

150

2,280.00

ASFALT

630

PICTOR ROSENTHAL

1183

4,159.00

BALAST

631

PIELARI

907

9,070.00

ASFALT

632

PIERSICULUI

220

1,540.00

ASFALT

633

PIETII

103

927.00

BALAST

634

PIETRARILOR

150

1,620.00

ASFALT

635

PINULUI

138

704.00

ASFALT

636

PISCULUI

50

250.00

ASFALT

637

PLAIESILOR

541

7,840.00

ASFALT

638

PLAIULUI

50

200.00

ASFALT

639

PLEVNEI

80

640.00

ASFALT

640

PLOILOR

132

957.00

ASFALT

641

PLOPILOR

510

4,998.00

ASFALT

642

PLUGARILOR

133

1,277.00

ASFALT

643

PLUTELOR

900

10,800.00

BALAST

644

POD BARIERA BUCOV

562

9,197.00

ASFALT

645

POD DEMOCRAȚIEI

200

1,400.00

ASFALT

646

POD DOROBANTU

50

300.00

ASFALT

647

POD FERO

550

7,200.00

ASFALT

648

POD FERO I

20

280.00

ASFALT

649

POD GARA DE NORD(Dragalina)

102

765.00

ASFALT

650

POD GARA DE SUD

1190

13,900.00

ASFALT

651

POD ITAU

600

7,800.00

ASFALT

652

POD OBOR

20

120.00

ASFALT

653

POD PETROTEL

600

7,800.00

ASFALT

654

POD VĂLENI

50

400.00

ASFALT

655

PODEȚ (STR MUZELOR)

10

60.00

ASFALT

656

PODEȚULUI

110

425.70

ASFALT

657

PODUL DE LEMN

100

500.00

ASFALT

658

PODUL ÎNALT

380

1,520.00

ASFALT

659

POETUL ANGHEL

179

1,414.00

ASFALT

660

POIENIȚEI

320

3,516.00

ASFALT

661

POLIGONULUI

850

7,225.00

ASFALT

662

POMILOR

330

3,400.00

zwx

663

POMPELOR

825

6,187.50

664

POMPIERILOR

175

1,887.00 fi

665

POPAFARCAS

665

9,576.00

666

POPA ȘAPCA

148

1,075.00 'î

667

PORUMBACU

55

231.00

668

POSADA

47

136.00

ASFALT

669

POSTĂVARUL

50

225.00

ASFALT

670

POȘTEI

695

6,950.00

ASFALT

671

PRAGA

425

5,737.00

ASFALT

672

PRAHOVEI

190

1,330.00

ASFALT

673

PREDEAL

275

2,457.00

ASFALT

674

PREDELUS

110

440.00

BALAST

675

PRIGORIEI

760

9,120.00

BALAST

676

PRIMĂVERII

354

2,938.00

ASFALT

677

PRINCIPATELE UNITE

168

1,293.00

ASFALT

678

PRIVIGHETORI

130

1,378.00

ASFALT

679

PROFESOR DR.MARINESCU

155

1,364.00

ASFALT

680

PROFESOR DR.RAINER

74

733.00

ASFALT

681

PROGRESULUI

75

217.00

ASFALT

682

PRUNILOR

220

1,540.00

ASFALT

683

PRUT

42

147.00

ASFALT

684

PUTNA

525

4,252.00

ASFALT

685

PUȚUL CU APA RECE

327

2,715.00

ASFALT

686

RĂCHITEI

950

11,400.00

ASFALT

687

RADU CEL MARE

220

1,540.00

ASFALT

688

RADU DE LA AFUMAȚI

528

5,928.00

ASFALT

689

RADU STANIAN

100

500.00

ASFALT

690

RAFINORILOR

745

2,812.50

ASFALT

691

RAFOV

1462

31,255.00

ASFALT

692

RAHOVEI

406

4,628.00

ASFALT

693

RAMUREI

66

340.00

ASFALT

694

RANDUNELELOR

100

660.00

ASFALT

695

RAPSODIEI

450

2,250.00

ASFALT

696

RARAU

50

250.00

BALAST

697

RARES VODĂ

394

4,767.00

ASFALT J

698

RARISTEI

100

500.00

ASFALT

699

RÂULUI

720

648.00

ASFALT

700

RAZBOIENI

270

2,688.00

ASFALT

701

RAZOARE

283

1,429.00

ASFALT

702

RECOLTEI

280

1,960.00

ASFALT

703

RECONSTRUCȚIEI

300

1,500.00

ASFALT

704

REDUTEI

170

1,377.00

ASFALT

705

REZERVOARELOR

720

9,000.00

ASFALT

706

ROBANESTI

170

1,530.00

ASFALT

707

RODICA

130

923.00

ASFALT

708

ROGOZULUI (Intrarea Rogozului)

80

520.00

ASFALT

709

ROMANA

1390

17,375.00

ASFALT.

710

ROMULUS

200

2,752.00

711

ROȘIORI

840

9,958.00

s>;XSEAȚ,<r'

712

ROSMARIN

380

3,164.00

713

ROTARI

52

354.00

ASLAI.T

714

ROVINE

102

882.00

715

ROZELOR

90

250.00

‘ Asi-Âîvr- •

716

ROZETEI

350

3,360.00

ASFALT

717

RUBINELOR

348

2,505.00

ASFALT

718

RUDULUI

2089

21,417.00

ASFALT

719

RUGINOASA

37

44.00

BALAST

720

SABINELOR

170

2,125.00

ASFALT

721

SALCÂMILOR

220

2,002.00

ASFALT

722

SĂLCIEI

220

2,112.00

ASFALT

723

SALVA VISEU

100

500.00

ASFALT

724

SALVADOR

189

661.00

ASFALT

725

SAMUIEL MICU

140

1,307.00

ASFALT

726

ȘANTIERULUI

200

1,930.00

ASFALT

727

SAPUNARI

187

2,039.00

ASFALT

728

SATURN

280

1,974.00

ASFALT

729

SCAIENI

374

4,114.00

ASFALT

730

SCLUPTORI

292

2,672.00

ASFALT

731

SEMĂNĂTORI

45

117.00

BALAST

732

SEMENICULUI

100

400.00

ASFALT

733

SERG.GH.MATEESCU

700

5,250.00

ASFALT

734

SEVASTOPOL

163

847.00

ASFALT

735

SEVER AXENTE (Covurlui)

70

763.00

ASFALT

736

SIGHET

130

1,995.00

ASFALT

737

SIMION BARNIUTIU

321

4,639.00

ASFALT

738

SINAII

236

2,100.00

ASFALT

739

SIPOTE

150

750.00

ASFALT

740

ȘIRET

155

1,597.00

ASFALT

741

SITARULUI

158

1,754.00

ASFALT

742

SMARDAN

150

1,050.00

ASFALT

743

SNAGOV

375

3,212.00

ASFALT

744

SOARELUI (PROF.ION TH.GRIGORE)

180

1,440.00

ASFALT

745

ȘOIMULUI

184

1,509.00

ASFALT

746

SOLDAT EROU ARHIP NICOLAE

600

3,000.00

ASFALT

747

SOLDAT EROU CALIN CĂTĂLIN

600

3,876.00

ASFALT

748

SOLDAT EROU CONSTANTINOIU VASILE

200

1,001.00

ASFALT

749

SOLDAT EROU MOLDOVEANU MARIAN

400

1,393.00

ASFALT

750

SONDELOR

1400

14,140.00

ASFALT

751

SOSEAUA BUDA

610

4,880.00

ASFALT

752

SOSEAUA BUFTEA

2500

38,220.00

ASFALT

753

SOSEAU A NORDULUI-trotuare

1250

7,500.00

ASFALT

754

SOSEAUA VESTULUI -trotuare

3200

20,000.00

• asfalt

755

SOVEJA

230

1,035.00 /

as.fățJA

756

SPAT AR MILESCU

72

3,870.00 //;

\ \ <:• \

ASFALT;/

757

SPATARI

480

5,472.00 V

ASFALT./

758

SPICULUI

156

1,404.00   <

/ /ASFALT

759

SPIRU HARET

120

318.00

^•ASFÂLT

760

SPITALULUI

403

4,655.00

ASFALT

761

SPLAIULUI

400

2,311.00

ASFALT

762

SPORTULUI

112

1,131.00

ASFALT

763

ST. 0. IOSIF

141

1,234.00

ASFALT

764

STADIONULUI

511

6,995.00

ASFALT

765

STANELOR

50

75.00

ASFALT

766

STANJENEILOR

240

1,680.00

ASFALT

767

STĂRUINȚEI

187

1,590.00

ASFALT

768

ȘTEFAN CEL MARE

Carosabil si trotuare, tronson cuprins intre strada Dr. Bagdazar si str. Democrației;

Trotuare, tronson cuprins intre strada Democrației si strada Cumpătului

550

3,000.00

ASFALT

769

ȘTEFAN GRECEANU-trotuare

256

1,540.00

ASFALT

770

STEGARULUI

238

2,142.00

ASFALT

771

STEJARULUI

370

3,330.00

ASFALT

772

STELUȚELOR

98

211.00

BALAST

773

STINDARDULUI

297

5,441.00

ASFALT

774

ȘTRANDULUI

1270

21,525.00

ASFALT

775

STRUNGULUI

102.00

ASFALT

776

SUCEAVA

75

435.00

ASFALT

777

SUDORULUI

150

450.00

ASFALT

778

TABACI

123

1,108.00

ASFALT

779

TABLA BUTII

190

1,862.00

ASFALT

780

TACHE IONESCU

250

962.00

ASFALT

781

TANARUL MUNCITOR

644

5,280.00

ASFALT

782

TANINULUI

277

1,469.00

ASFALT

783

TARCAULUI

564

4,179.00

ASFALT

784

TARGOVISTEI

550

3,850.00

ASFALT

785

TÂRGULUI

226

2,034.00

BALAST

786

TARNAVA

350

1,750.00

ASFALT

787

TATRA

271

2,601.00

ASFALT

788

TAZLAU

644

4,755.00

ASFALT

789

TEIULUI

233

1,887.00

ASFALT

790

TEIUS

50

335.00

ASFALT

791

TELEAJEN

210

1,449.00

ASFALT

792

TEMISANA

498

5,602.00

ASFALT

793

ȚESĂTORILOR

230

1,495.00

ASFALT

794

THEODORAMAN

403

4,030.00

ASFALT

795

TIMIȘ

66

571.00

796

TIMOTEI CIPARIU

200

1,440.00 /

797

TIMPULUI

210

1,456.00

798

TINERIMII

530

5,300.00 ifeȘ

(“'s

799

TINTEA

229

3,206.00 V

800

TISEI

160

800.00

801

TISMANA

338

3,010.00

'■'ASFALT

802

TITAN

226

400.00

ASFALT

803

ȚIȚEIULUI

144

1,296.00

ASFALT

804

TITU MAIORESCU

300

1,834.00

ASFALT

805

TOAMNEI

54

216.00

ASFALT

806

TOMA CARAGIU

110

1,232.00

ASFALT

807

TOMIS

93

734.00

BALAST

808

TOPORASI

170

1,037.00

ASFALT

809

TORCĂTORI

575

7992

ASFALT

810

TRACTOARELOR

157

471.00

BALAST

811

TRAIAN

900

9,945.00

ASFALT

812

TRAIAN SAVULESCU(fosta MECANICULUI)

501

5,261.00

BALAST

813

TRAIAN VUIA

350

2,784.00

ASFALT

814

TRANDAFIRILOR

648

9,720.00

ASFALT

815

TRANSILVANIEI

930

10,386.00

ASFALT

816

TREI IERARHI

200

2,750.00

ASFALT

817

TRENULUI

251

2,259.00

ASFALT

818

TRESTIOAREI

820

9,840.00

BALAST

819

TRIBUNEI

460

3,896.00

ASFALT

, 820

TRIFOIULUI

150

1,350.00

ASFALT

822

TRIUMFULUI

178

2,107.00

ASFALT

823

TROIENELOR

200

500.00

ASFALT

824

TROMPETEI

86

417.00

ASFALT

825

TROTUS

200

500.00

ASFALT

826

TUDOR VLADIMIRESCU

890

11,614.00

ASFALT

827

TUNARI

360

3,564.00

ASFALT

828

TURDA

60

270.00

ASFALT

829

TURLEI

500

150.00

ASFALT

830

TURNĂTORULUI

173

1,483.00

ASFALT

831

UDRISTE NĂSTUREL

408

4,692.00

ASFALT

832

ULIERULUI

190

1,785.00

ASFALT

833

ULMENI

109

327.00

ASFALT

834

ULMULUI

109

327.00

ASFALT

835

UNGHIULUI

365

3,283.00

ASFALT

836

UNIRII

300

3,092.00

ASFALT

837

URANUS

94

815.00

ASFALT

838

UZINEI

176

1,584.00

ASFALT

839

VAGONULUI

200

1,500.00

ASFALT

840

VĂII

200

2,000.00

ASFALT

841

VALEA ALBA

150

600.00

ASFALT

842

VĂLENI

2170

16,598.00

ASFALT

843

VANATORI

136

1,245.00

PAVAJ

844

VÂNTULUI

70

193.00

845

VARATEC

186

1,227.00

846

VÂRFUL CU DOR

80

480.00

■■'BALAST \V\

847

VASILE ALECSANDRI

354

1,469.00

848

VASILE BOERESCU

30

318.00

849

VASILE CONTA

255

2,320.00

Xăsfaet;'>>-

850

VASILE GOLDIS

50

605.00

XSFALT

851

VASILE LUCACIU

80

1,166.00

BALAST

852

VASILE LUPU

660

8,085.00

ASFALT

853

VASILE PARVAN

160

640.00

ASFALT

854

VASLUI

231

1,409.00

BALAST

855

VEGA

250

2,111.00

ASFALT

856

VENIAMIN COSTACHE

750

6,537.00

ASFALT

857

VENUS

173

1,419.00

ASFALT

858

VERII

144

1,418.00

ASFALT

859

VERONICA MICLE

320

2,880.00

ASFALT

860

VICTORAS

125

1,549.00

ASFALT

861

VICTORIEI

248

2,085.00

ASFALT

862

VIDINULUI

146

1,565.00

ASFALT

863

VIILOR

900

10,800.00

ASFALT

864

VIISOAREI

284

3,323.00

ASFALT

865

VINTILEANCA

590

7,080.00

ASFALT

866

VIOAREI

243

2,430.00

ASFALT

867

VIOLETELOR

783

9,396.00

ASFALT

868

VIORELELOR

220

1,620.00

ASFALT

869

VISEULUI

202

1,404.00

ASFALT

870

VITEJILOR

500

3,000.00

ASFALT

871

VLAD TEPES

672

9,618.00

ASFALT

872

VOILA

110

330.00

ASFALT

873

VORNICEI

420

2,520.00

ASFALT

874

VORNICUL BOLDUR

540

5,310.00

ASFALT

875

VRANCEI

468

4,072.00

ASFALT

876

WALTER MARACINEANU

180

1,485.00

ASFALT

877

ZAGANULUI

90

854.00

ASFALT

878

ZAMBILELOR

200

1,880.00

ASFALT

879

ZÂNELOR

200

1,232.00

ASFALT

880

ZANOAGA

116

813.00

ASFALT

881

ZĂVOIULUI

800

9,600.00

ASFALT

882

ZBORULUI

50

380.00

ASFALT

883

ZEFIRULUI

486

3,814.00

ASFALT

884

ZIDARI

753

6,918.00

ASFALT

885

ZIMBRULUI

463

4,630.00

ASFALT

886

ZMEULUI

150

1,980.00

ASFALT

887

ZORELELOR

106

954.00

ASFALT

888

ZUGRAVULUI

155

1,100.00

1    ASFALT

889

Cartier Tineret Ghighiu, străzile: Brazi, Drăgănești, Pietroșani, Tătărani, Șima, 71uniș și Tinosu

1682

17,727

fl

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR.2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUfSERVICIl

CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA, PROMOVARE

OPERA TIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 390/28.10.2014

-Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirecta, in cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”