Hotărârea nr. 158/2017

Hotãrârea nr. 158 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile situate pe domeniul public al Municipiului Ploieşti şi date în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 158privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile situate pe domeniul public al Municipiului Ploiești și date în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea închirierii unor bunuri imobile situate pe domeniul public al Municipiului Ploiești și date în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

în temeiul prevederilor art.14 și art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificată și completată;

Ținând cont de avizele Comisiei de specialitate nr. 6, pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 24.05.2017 și Comisiei de specialitate nr. 2, Comisia pentru valorificarea patrimoniului, servicii către populație, comerț, turism, agricultură și promovare operațiuni comerciale din data de 24.05.2017;

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobarea închirierii bunurilor imobile aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, situate pe domeniul public al Municipiului Ploiești.

Art. 2 Aprobarea Regulamentului privind desfășurarea licitațiilor organizate pentru închirierea bunurilor imobile aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, Anexa nr.l și a Anexelor nr.1.1, nr.1.2 și nr.1.3 la Regulament, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Stabilirea spațiilor din domeniul public, aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești, ce urmează a fi închiriate conform legii și a Regulamentului aprobat:

a) Complex Hipodrom - spațiul destinat restaurantului, în suprafață de 721,02 mp;

 • - spațiul destinat cafenelei, în suprafață de 147,25 mp;

 • - spațiul destinat caselor de pariuri, în suprafață de 107,70 mp

(5 ghișee);

b) Stadion „Ilie Oană”

 • 1. Spațiu construit amenajat și compartimentat pe patru nivele în suprafață de 566,40 mp denumit - Spațiul D Colț Sud-Vest. (fostul sediu FC. Petrolul) ;

 • 2. Spațiu construit amenajat și compartimentat în suprafață de 111,36 mp denumit - Spațiul B Peluza 1 (Magazin prezentare FC. Petrolul);

 • 3. Spațiu construit neamenajat și necompartimentat în suprafață de 120 mp denumit - Spațiul E Colț Nord-Est parter - în zona intrare BPM ;

 • 4. Spațiu construit amenajat și compartimentat în suprafață de 673,86 mp denumit - Spațiul C Peluza 1 (amplasat la etajul 1 deasupra spațiului fostului PUB);

 • 5. Spațiu construit amenajat și compartimentat în suprafață de 386,95 mp denumit - Spațiul A Peluza 1 amplasat la parter ( fost PUB);

 • 6. Spațiu construit amenajat și compartimentat în suprafață de 133,20 mp Colț Sud Est parter denumit - Spațiul A ;

 • 7. Spațiu construit amenajat și compartimentat în suprafață de 133,20 mp Colț Sud Est etaj 1 denumit - Spațiul B ;

 • 8. Spațiu construit amenajat și compartimentat în suprafață de 133,20 mp Colț Sud Est etaj 2 denumit - Spațiul C ;

 • 9. Spațiu construit amenajat și necompartimentat în suprafață de 133,20 mp Colț Sud Est etaj 3 denumit - Spațiul D ;

lO.Spații destinate amplasării panourilor publicitare;

Art. 4 Prețul de pornire al licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor sunt următoarele:

 • a) Complex Hipodrom - restaurant - 2.000 euro/lună;

 • - cafenea - 1.000 euro/lună;

 • - spațiu case pariuri (1 ghișeu) - 100 euro/lună;

 • b) Stadion „Ilie Oană” - spații pentru activități comerciale (băcănie, cofetărie, patiserie, restaurant) - 17,89 lei/mp/lună;

 • - spații pentru birouri - 12,78 lei/mp/lună;

 • - spații pentru activități social - culturale și de interes public (dispensare, comandamente, policlinici, biblioteci, anticariat, muzee, asociații non profit, cluburi sportive) - 6,39 lei/mp/lună;

 • - spații pentru activități comerciale, produse nealimentare (librărie, papetarie, farmacie) - 14,06 lei/mp/lună, (textile, încălțăminte, confecții, metalo chimice) - 20,44 lei/mp/lună, (bunuri de folosință îndelungată, piese de schimb) - 24,28 lei/mp/lună;

 • - spațiile pentru amplasare de panouri publicitare - 22,5 lei/mp/lună pentru Tribuna 2 și Oficială, Peluza 1 și 2 și 36 lei/mp/lună pentru Clădiri Colțuri;

Art5 Spațiile se identifică potrivit Anexelor nr.2, 3, 4, 5, 6, 7 , care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.6 Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată in Ploiești, astăzi, 30 mai 2017.ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile situate pe domeniul public al Municipiului Ploiești și date în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, a fost înființat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, ca serviciu public de interes local în subordinea Consiliului Local, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 518/15.12.2015 a primit în administrare Stadionul “Ilie Oană” și prin Hotărârea Consiliului Local nr. 256/19.08.2016 a primit în administrare Complexul Hipodrom în urma finalizării proiectului „Modernizarea/Extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” cod SMIS 47690 ce a fost realizat prin accesarea de fonduri europene.

Având în vedere art.14 și art.15 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, ce prevăd că închirierea bunurilor imobile, proprietate publică se face cu aprobarea Consiliului Local prin licitație publică, se impune aprobarea acestui proiect de hotărâre pentru eficientizarea activității Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin închirierea spațiilor din administrare, terțelor persoane fizice/juridice.

Sumele provenite din încasarea chiriilor se constituie venituri la bugetul local al Municipiului Ploiești și la bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Față de cele expuse mai sus, propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile situate pe domeniul public al Municipiului Ploiești și date în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești.


Ganes           ihai


CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

Ploiești, Str. Milcov nr.l, jud. Prahova


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile situate pe domeniul public al Municipiului Ploiești și date în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, înființat în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, ca serviciu public de interes local, a primit în administrare: Stadionul “Ilie Oană” , prin Hotărârea Consiliului Local nr. 518/15.12.2015 și Complexul Hipodrom în urma finalizării proiectului ,JvLodernizarea/Extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești" cod SMIS 47690 ce a fost realizat prin accesarea de fonduri europene, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 256/19.08.2016.

Având în vedere prevederile art.14 și art.15 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, închirierea bunurilor proprietate publică se face cu aprobarea Consiliului Local prin licitație publică.

Complexul Hipodrom, fiind singurul hipodrom din țară ce deține pistă de alergări hipice de trap, pentru buna desfășurare a acestora este necesară amenajarea spațiilor destinate restaurantului, în suprafață de 721,02 mp, cafenelei, în suprafață de 147,25 mp și caselor de pariuri, în suprafață de 107,70 mp, din incintă (5 ghișee).

In incinta Stadionului „Ilie Oană”, s-au identificat următoarele spații

 • 1. Spațiu construit amenajat și compartimentat pe patru nivele în suprafață de 566,40 mp denumit - Spațiul D Colț Sud-Vest. (fostul sediu FC. Petrolul);

 • 2. Spațiu construit amenajat și compartimentat în suprafață de 111,36 mp denumit - Spațiul B Peluza 1 (Magazin prezentare FC. Petrolul);

 • 3. Spațiu construit neamenajat și necompartimentat în suprafață de 120 mp denumit - Spațiul E Colț Nord-Est parter - în zona intrare BPM ;


 • 4. Spațiu construit amenajat și compartimentat în suprafață" <|e 673^^h^

denumit - Spațiul C Peluza 1 (amplasat la etajul 1 deasupra spahiului fosftiluE li pus);        .   .               W'a-W

 • 5. Spațiu construit amenajat și compartimentat în suprafață de;3;86;9:5^mfr denumit - Spațiul A Peluza 1 amplasat la parter ( fost PUB);

 • 6. Spațiu construit amenajat și compartimentat în suprafață de 133,20 mp Colț Sud Est parter denumit - Spațiul A;

 • 7. Spațiu construit amenajat și compartimentat în suprafață de 133,20 mp Colț Sud Est etaj 1 denumit - Spațiul B ;

 • 8. Spațiu construit amenajat și compartimentat în suprafață de 133,20 mp Colț Sud Est etaj 2 denumit - Spațiul C ;

 • 9. Spațiu construit amenajat și necompartimentat în suprafață de 133,20 mp Colț Sud Est etaj 3 denumit - Spațiul D ;

 • 10. Spații destinate amplasării panourilor publicitare;

Prețul de pornire al licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor sunt următoarele:

a) Complex Hipodrom - restaurant - 2.000 euro/lună;

 • - cafenea - 1.000 euro/lună;

 • - spațiu case pariuri - 500 euro/lună, (1 ghișeu - 100 euro/lună), conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.361/02.11.2016.

 • b) Stadion „Ilie Oană” - spații pentru activități comerciale (băcănie, cofetărie, patiserie, restaurant) - 17,89 lei/mp/lună;

 • - spații pentru birouri - 12,78 lei/mp/lună;

 • - spații pentru activități social - culturale și de interes public (dispensare, comandamente, policlinici, biblioteci, anticariat, muzee, asociații non profit, cluburi sportive) - 6,39 lei/mp/lună;

 • -   spații pentru activități comerciale, produse nealimentare (librărie, papetarie, farmacie) - 14,06 lei/mp/lună, (textile, încălțăminte, confecții,, metalo chimice) - 20,44 lei/mp/lună, (bunuri de folosință îndelungată, piese de schimb) - 24,28 lei/mp/lună;

 • - spațiile pentru amplasare de panouri publicitare - 22,5 lei/mp/lună pentru Tribuna 2 și Oficială, Peluza 1 și 2 și 36 lei/mp/lună pentru Clădiri Colțuri;

conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.7/2007, actualizată cu rata inflației pentru anul 2015.

Sumele provenite din încasarea chiriilor se constituie venituri la bugetul local al Municipiului Ploiești și la bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.


Pentru aceste considerente, supunem spre aprobare Conșiluțlui/țfcșpal aj Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind aprobarea m^iiner-ii' bunuri immobile situate pe domeniul public al Municipiului Ploi^^^l^S^^ administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Club Sportiv Municipal Ploiești
r ontabilitteAnexa nr.l la

H.C.L. nr.158/30.05.2017

REGULAMENT

privind desfășurarea licitațiilor organizate pentru închinarea bunurilor imobile, situate pe domeniul public al Municipiului Ploiești și date în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Capitolul I — Domeniul de aplicare, prevederi generale:

Art.l Prezentul regulament reglementează închirierea bunurilor imobile situate pe domeniul public al Municipiului Ploiești, aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Art.2 închirierea bunurilor imobile aflate în administrarea instituției se desfășoară pe baza de licitație publică, organizată în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului Civil, ale Codului de Procedură Civilă și ale prezentului Regulament.

Art.3 Prețul de pornire al licitației este prețul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Art.4 închirierea se face în baza unui contract de închiriere, prin care locatorul transmite locatarului dreptul de folosință asupra unui bun cu respectarea specificului acestuia, pe o perioadă limitată de timp, în schimbul unei sume încasate cu titlu de chirie.

Art.5 Ofertant, respectiv locatar poate fi orice persoană fizică sau juridică de drept public sau privat, română sau străină, în condițiile legii. Ofertanții pot participa la licitație fie în nume propriu fie prin reprezentanți împuterniciți.

Art.6 Licitația publică se va desfășura după procedura licitației publice deschise -cu ofertă prin strigare, cu adjudecarea la cel mai mare preț oferit.

Capitolul II - Definiții

Art.7 în sensul prezentului regulament termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • 1) Contract de închiriere - contract prin care o persoană, denumită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, denumită locatar, folosința temporară, totală ori parțială, a unui bun imobil în schimbul unei sume de bani, denumită chirie;

 • 2) Bunuri imobile - terenurile și clădirile din domeniul public al Municipiului Ploiești aflate în administrarea Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

 • 3) Documentație de licitație - documentație ce cuprinde toate informațile legate de obiectul licitației și procedura aplicată;

Capitolul III - Etapele procedurii de licitație

1. Elaborarea „Documentației de licitație”

Art.8 (1) După aprobarea închirierii, titularul dreptului de administrare inițiază procedura de licitație prin întocmirea Documentației de licitație, ce va conține următoarele secțiuni: Caiet de sarcini, Instrucțiuni pentru ofertanți, Formulare, Contract cadru de închiriere.

 • (2) Documentația de licitație elaborată potrivit alin. (1) va fi supusă spre aprobare conducerii instituției.

Art.9 Documentația de licitație va conține:

Secțiunea I - Caiet de sarcini:

 • a) Datele de identificare ale organizatorului licitației;

 • b) Descrierea bunului imobil ce face obiectul închirierii (denumire, adresă, suprafață, elemente constructive, etc.);

 • c) Regimul juridic al bunului ce face obiectul închirierii;

 • d) Durata și destinația închirierii;

 • e) Procedura de licitație și cadrul legal al închirierii;

 • f) Clauze contractuale specifice, după caz;

Secțiunea II - Instrucțiuni pentru ofertanți:

 • a) Informații generale privind organizatorul licitației și procedura de licitație;

 • b) Data limită și locul de depunere a documentelor de eligibilitate;

 • c) Data și locul verificării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate de către ofertanți;

 • d) Data și locul desfășurării licitației;

 • e) Elemente de preț (prețul de pornire al licitației - lei/lună, contravaloarea documentației de licitație, pasul de strigare, garanția de participare, etc.);

 • f) Condiții de participare la licitație, condiții de eligibilitate (doczumente de eligibilitate solicitate);

 • g) Modul de desfășurare a licitației;

 • h) Contestații;

 • i) Forme de publicitate și modul de depunere a documentelor solicitate;

Secțiunea III - Formulare:

 • a) Declarație de participare - Formular nr.l Anexa la prezentul Regulament;

A

 • b) împuternicire, după caz - Formular nr.2 Anexa la prezentul Regulament;

 • c) Declarație de eligibilitate - Formular nr.3 Anexa la prezentul Regulament.

Secțiunea IV - Contract cadru de închiriere:

 • a) Părțile contractante;

 • b) Obiectul contractului;

 • c) Durata contractului;

 • d) Prețul contractului și modalități de plată;

 • e) Obligațiile părților;

 • f) Răspunderea contractuală;

 • g) încetarea contractului;

 • h) Forța majoră;

 • i) Subînchirierea și cesiunea contractului;

 • j)  Litigii;

 • k) Clauze finale;

Art. 10 (1) Garanția de participare este obligatorie și se constituie de către ofertant, deregulă în numerar, la casierie organizatorului licitației.

 • (2) Valoarea garanției de participare la licitație va fi stabilită într-un cuantum cel puțin egal cu prețul de pornire al licitației, calculat ca lei/lună.

 • (3) In cazul în care un ofertant urmează să liciteze pentru mai multe bunuri în cadrul aceleiași proceduri, va achita garanția de participare și contravaloarea documentațiilor de licitație pentru fiecare bun în parte.

Art 11 (1) Garanția de participare se restituie, în cazul ofertanților a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare, în termen de 10 zile de la data semnării contractului de închiriere, respectiv de la data aprobării Referatului de a nulare a procedurii de licitație de către conducerea organizatorului licitației.

 • (2) In cazul adjudecatarului licitației, garanția de participare se restituie doar după constituirea garanției de bună execuție a contractului într-un cuantum cel puțin egal cu valoarea unei chirii lunare.

 • (3) Organizatorul licitației are dreptul de a reține garanția de participare, ofertantul câștigător pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă refuză să semneze contractul de închiriere în termenul precizat în documentația de licitație sau nu constituie garanția de bună execuție a contractului în cel mult 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

2. Desfășurarea licitației

Art. 12 Licitația publică cu strigare se va desfășura în două etape, respectiv:

 • a) Preselecția, etapă ce se va desfășura la data, ora și locul precizat în documentația de licitație și în anunțul de participare, în cadrul căreia va fi verificată eligibilitatea ofertanților;

 • b) Licitația propriu-zisă, care se va desfășura la data, ora și locul precizat în documentația de licitație și anunțul de participare;

Art. 13 Anunțul privind organizarea licitației va fi adus la cunoștința publică prin publicarea întrun cotidian de circulație locală, națională, prin afișare la sediul și pe site-ul organizatorului licitației, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data fixată pentru desfășurarea licitației și va cuprinde:

 • a) Informații privind organizatorul licitației;

 • b) Informații privind obiectul închirierii, descrierea și identificarea acestuia;

 • c) Informații privind obținerea documentației de licitație;

 • d) Data limită și locul de depunere a documentelor de eligibilitate;

 • e) Data și locul de desfășurare a preselecției și a ședinței de licitație propriu-zisă.

Art. 14 (1) Ofertanții vor depune, până la data limită stabilită în documentația de licitație și anunțul publicitar, documentele de eligibilitate solicitate, care constau în: a)Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent pentru persoane juridice străine) - în copie certificată pentru conformitate conform cu originalul, doar pentru persoane juridice^

 • b) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent pentru persoane juridice străine) - în copie certificată pentru conformitate conform cu originalul, valabil la data licitației, doar pentru persoane Juridice’,

 • c) Declarație pe propria răspundere, în formă autentică (notarială), din care să rezulte că documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu realitatea;

 • d) Dovada că nu sunt înregistrați în Centrala Incidentelor de Plăți (CIP) prin document emis de bancă sau de către Centrala Incidentelor de Plăți, prezentată în original;

 • e) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local și bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală, eliberate de organele fiscale competente (Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Primăria Municipiului Ploiești, Direcția Generală a Finanțelor Publice), prezentate în original, în copie legalizată sau în copie conformă cu originalul, valabile la data licitației;

 • f) Declarație pe propria răspundere, în formă autentică (notarială), din care să rezulte că nu se află în litigii cu Primăria Municipiului Ploiești și cu autoritatea contractantă;

 • g) împuternicire de la asociați pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, în formă autentică notarială;

 • h) Dovada achitării garanției de participare la licitație - în copie;

 • i) Dovada achitării contravalorii documentației de licitație - în copie;

 • j) Declarația de participare la procedură - în original;

 • k) Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că acesta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment, doar pentru persoane juridice’,

 • l) Copie act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport), doar pentru persoane fizice’,

 • m) Declarație pe propria răspundere cu mențiunea „De acord cu propunerea de contract”’,

 • (2) în cazul în care ofertanții nu prezintă sau nu îndeplinesc cel puțin una din condițiile de eligibilitate solicitate prin documentația de licitație, aceștia vor fi excluși din cadrul procedurii de licitație;

 • (3) Ofertanții care îndeplinesc cumulativ toate condițiile de eligibilitate solicitate prin documentația de licitație, vor fi declarați eligibili și vor putea participa la licitație.

Art. 15 (1) Documentele de eligibiliatte vor fi depuse de către ofertanți într-un plic închis, ce va fi marcat, la destinatar cu adresa ofertantului (pentru retumarea documentației, fără a fi deschisă, în cazul în care a fost depusă după data și ora limită de depunere, sau la o altă adresă decât cea stabilită), iar la expeditor cu denumirea, adresa organizatorului licitației și cu mențiunea:    „Pentru licitația: închirierea imobilului

___________________________, situat în mun.Ploiești, str. ____________ _________________________, nr._____________, aflat în proprietatea publică a municipiului Ploiești. A nu se deschide înainte de data________________, ora______”,

(2) Plicul care este depus/transmis la o altă adresă decât cea stabilită în documentația de licitație, ori este primit de către organiozatorul licitației după expirarea datei și orei limită pentru depunere, se retumează de către comisia de licitație fără a fi deschis.

Art. 16 Desfășurarea licitației va fi asigurată de către o comisie de licitație numită prin decizia conducătorului organizatorului.

Art. 17 (1) Comisia de licitație va fi formată dintrun număr de minim 3 membri, dintre care unul este președinte și un secretar.

(2) Comisia de licitație este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor, iar deciziile se iau cu votul majorității acestora.

Art. 18 Atribuțiile comisiei de licitație sunt:

 • a) verificarea îndeplinirii condițiilor de eligibilitate de către ofertanți;

 • b) întocmirea procesului-verbal și afișarea listei cu ofertanții declarați eligibili;

 • c) asigurarea derulării procedurii de licitație propriu-zisă, stabilirea ofertantului câștigător și întocmirea procesului-verbal, respectiv al Raportului procedurii de licitație.

Art. 19 Etapele licitației publice - cu ofertă prin strigare - se vor desfășura la data, locul și ora menționate în anunțul publicitar, respectiv în documentația de licitație.

Art. 20 (1) Comisia de licitație va verifica documentele de eligibilitate prezentate de ofertanți și va întocmi lista cu ofertanții eligibili, excluzând de la participare pe cei care fie nu îndeplinesc condițiile, fie nu au prezentat în totalitate, până la data limită de depunere, documentele de eligibilitate solicitate.

(2) La finalizarea etapei de verificare a eligibilității (preselecție), Comisia de licitație va întocmi un proces-verbal în care va consemna rezultatul acesteia, care va fi afișat la locul desfașurăriui licitației cu cel puțin 30 de minute înainte de începerea licitației propriu-zise.

Art. 21 (1) Ședința de licitație propriu-zisă este condusă de președintele comisiei de licitație care declară deschisă ședința de licitație, prezintă obiectul licitației, anunță prețul de pornire al licitației și precizează pasul de supralicitare stabilit.

 • (2) Participanții la licitație vor prezenta oferta de preț prin strigări, ofertă ce trebuie să respecte condițiile de salt precizate la deschiderea licitației. Președintele comisiei de licitație anunță tare și clar suma oferită de licitant.

 • (3) Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se oferă o sumă mai mare, președintele comisiei de licitație anunță adjudecarea licitației în favoarea participantului la licitație care a oferit cea mai mare sumă.

 • (4) In cazul în care la licitație se prezintă un singur participant care îndeplinește condițiile de eligibilitate și oferă cel puțin prețul de pornire al licitației, licitația poate fi adjudecată în favoarea acestuia.

Art. 22 în cazul în care nu s-a prezentat nici un participant la licitație sau în cazul în care nici un ofertant nu a oferit cel puțin prețul de pornire, licitația se va repeta, după 2 săptămânii, iar prețul de pornire se va diminua cu 25%. în acest sens se va încheia un proces-verbal de amânare a licitației.

Art. 23 La finalizarea procedurii, comisia de licitație întocmește procesul-verbal de desfășurare a licitației ce va fi semnat de către toți membrii comisiei de licitație, precum și de către ofertanții participanți sau reprezentanții acestora. O copie a procesului-verbal al ședinței de licitație va fi comunicată ofertanților, respectiv împutemiciților acestora.

Art. 24 (1) Candidații participanți la licitație, care apreciază că au fost declarați neeligibili din motive neîntemeiate sau că nu au fost respectate prevederile Documentației de licitație pot face contestație.

 • (2) Contestația se formulează în scris, în cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de licitație și se adresează spre soluționare conducătorului organizatorului licitației.

 • (3) Conducătorul organizatorului va lua măsuri pentru soluționarea contestației, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, de la data depunerii acesteia.

 • (4) Dacă în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată, organizatorul anulează prin decizie licitația și ia măsuri pentru organizarea unei noi licitații, în condițiile legii.

3. Atribuirea contractului de închiriere

Art. 25 (1) In baza procesului-verbal de desfășurare a licitației, Comisia de licitație întocmește Raportul procedurii de licitație care se semnează de către toți membrii comisiei și se înaintează conducerii organizatorului spre aprobare.

(2) Raportul procedurii de licitație va fi înaintat spre aprobare conducerii organizatoruluiu licitației, doar după expirarea perioadei de contestații sau după soluționarea eventualelor contestații formulate.

Art. 26 In termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului procedurii de licitație, ofertantul adjudecat va fi invitat pentru semnarea contractului de închiriere.

Art. 27 Contractul de închiriere se încheie în cel mult 10 zile de la data aprobării de către conducerea organizatorului licitației a Raportului procedurii de licitație.

Art. 28 Neîncheierea contractului de închiriere în acest termen, din vina exclusivă a ofertantului adjudetar, atrage anularea procedurii de licitație publică deschisă cu ofertă prin strigare, respectiv pierderea garanției de participare a acestuia.

Art. 29 Contractul de închiriere va cuprinde minim prevederile din contractul de închiriere - cadru aprobat și alte clauze specifice, în funcție de natura și regimul bunului ce face obiectul închirierii.

Capitolul IV - Dispoziții finale

Art. 30 Documentația de licitație se pune la dispoziția ofertanților, contra cost. Contravaloarea acesteia se stabilește de către organizatorul licitației, astfel încât să fie acoperite cheltuielile ocazionate de organizarea licitației.

Art. 31 Dacă din diferite motive, înainte de data stabilită pentru desfășurarea licitației, licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți. în acest caz, ofertanților li se va înapoia, în termen de cel mult 10 zile garanția de participare la licitație și contravaloarea documentației de licitație, pe baza unei cereri scrise și înregistrate la sediul organizatorului licitației.

Art. 32 Organizatorul licitației are obligația de a asigura păstrarea și arhivarea documentelor care au stat la baza încheierii contractului de închiriere.


P.07

Bj45mp


18.60mp

CaM scări


ASce«CR S persoane

2.60

^3-

A8C00OR 5 PERSOANE

h"


<C/xzv CwC»MOunitate chil

5.00


21

22

23


fi^K


BIROU

25.59mp


PJ36|

11.68mp


IR.SANIT. 5 FEMEI 7.80mp


BARBATI 8.40mp


|p39] HOL 1444mpHa

□n

0

i

Lo

o


'md 'm'

IțS


RESTAURANT

367.72nv


□na

□ Z

■DL—lEl


□na


□rE«1

17Mmo


țpjg


3


fp^osl

1021 tw


;

4?

I


|R20|


2W»p


SALA PARIUR1L0R


'“T ~T'

I I ._±. — L.


1LT2Z

i

i __±__


<3 000


25.ămp^-sTTNtr^ MK Jb


A-kjg^a-Tribuna 2

Baza teren L=110m x H=lm =11 Omp

Parte superioara L=80m x H=lm =8 Omp

Vomitorii 12 buc x lmp = 12mp

Peluza 1

Baza teren L=60m xH=1 m = 60mp

Vomitorii 6bucxlm=6mp

Peluza 2

Baza teren L=60m xH=lm = 60mp

Vomitorii 6bucxlm=6mp

Tribuna oficiala

Baza teren 50mp

Colt lateral stanga SRI L=5m xH=13m = 65mp

L=5m x H=7m = 35mp

L=5m x H=3m = 15mp


Balcon Etaj 2 L=90m x H=lm = 90mp

Balcon Etaj 3 L=70m x H=lm =70mp

Clădiri Colturi

L=5m x H=2m = 1 Omp

L=5m x H=2m = 1 Omp

L=5m x H=2m = lOmp

Administrator bază sportivă Stadion „llie Oana” Constantin Arșene

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

/17.05.2017Către: Direcția Juridic, Contencios, Contracte

Re: proiecte publicate pe pagina de internet www.ploiesti.ro

Prin prezenta va facem cunoscut următoarele:

- Proiectul de hotărâre HOTĂRÂREA NR..........privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile situate

pe domeniul public al Municipiului Ploiești și date în administrare Clubului Sportiv Municipal

Ploiești...detalii Regulament...Aicia fost publicat pe pagina de internet www.ploiesti.ro in data de 18.04.2017.

Atașat aveți un prinț al pagii de internet.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CU

TINERET ȘI SPORT


RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile situate pe domeniul public al Municipiului Ploiești și date în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești

și a emis,


PREȘEPINTE, ARILENA 1SECRETAR, BAZA VAN LARISA


Data:                     ~CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERA COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile situate pe domeniul public al Municipiului Ploiești și date în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești
SECRETAR, Marilena Stanciu

Data: