Hotărârea nr. 156/2017

Hotãrârea nr. 156 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate şi aprobarea componenţei acestora, modificată şi completată

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 156


referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată;

Luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.05.2017;

Ținând cont de demisia domnului consilier Pană George înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 9904/05.05.2017;

Luând în considerare prevederile cuprinse în capitolul I, Secțiunea a IlI-a din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu privire la organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, actualizată;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, art. 54 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016, modificată și completată, în sensul înlocuirii domnului Pană George cu domnul Mateescu Marius în cadrul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.beai


activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată

Consiliul Local, în calitatea sa de autoritate deliberativă a administrației publice locale, nu poate funcționa în mod aleatoriu, având în vedere complexitatea atribuțiilor stabilite de lege.

Potrivit art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local își organizează comisiile de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016, modificată și completată, au fost aprobate comisiile de specialitate pe domenii de activitate, precum și componența acestora.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 9904/05.05.2017, domnul consilier Pană George și-a înaintat demisia din cadrul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații.

Astfel, prin prezentul proiect de hotărâre este necesară înlocuirea domnului consilier Pană George din cadrul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7.

Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre.

Director executiv,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată

Legea nr. 215/2001 - Legea administrației publice locale, republicată și actualizată, prevede, în mod expres, la art. 54, faptul că activitatea consiliului local este organizată pe comisii de specialitate, pe domenii de activitate.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016, modificată și completată, au fost aprobate comisiile de specialitate pe domenii de activitate, precum și componența acestora.

Ca urmare a demisiei domnului consilier Pană George, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 9904/05.05.2017, este necesară înlocuirea din cadrul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamați i.

PRIMAR,

ADRIAN FLORIEI


RE
Către,


r MU N ici PÎUC'T tO IEȘTI I     ÎNREGISTRARE

PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

- 5 -M- 7017


Prin prezenta, subsemnatul George Pană, avand funcția de viceprimar al Municipiului Ploiești, începând din data de 05.05.2017, renunț la calitatea de membru în Comisia de specialitate nr. 7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații.

Cu stimă,


Data

O S. oC. / V

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT


PREȘEDINTE,

George Sorin Niculae B^teData: