Hotărârea nr. 155/2017

Hotãrârea nr. 155 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 226/2016 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti în Comitetul de Coordonare de la SC Apa Nova Ploieşti SRL, modificată

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 155


referitoare Ia modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 226/2016 priiTnd numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L., modificată

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 226/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L., modificată;

Ținând cont de Raportul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.05.2017;

Urmare demisiei domnului consilier Dinu Marius Andrei înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 9653/03.05.2017;

în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată;

A

In temeiul art. 36, alin. 1, art. 37 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 226/2016, modificată, prin care au fost numiți reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L., în sensul înlocuirii domnului Dinu Marius Andrei cu domnul Dănescu Ștefan.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 226/2016, modificată, rămân neschimbate.

Art. 3 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Apa Nova Ploiești

S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


nr.226/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului

Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.,

modificată

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărârea consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. au fost numiți prin Hotărârea Consiliului Local nr. 226/2016.

Ulterior, prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 9653/03.05.2017, domnul consilier Dinu Marius Andrei și-a înaintat demisia din Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Prin urmare, este necesară înlocuirea domnului Dinu Marius Andrei din calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTEZ ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE                if

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.226/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.,

modificată

Potrivit art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată, persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale.

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 226/2016 au fost numiți reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Ulterior, prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr. 9653/03.05.2017, domnul consilier Dinu Marius Andrei si-a înaintat demisia din Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Astfel, este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 226/2016, modificată, în sensul înlocuirii domnului Dinu Marius Andrei din calitatea de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L, cu un alt consilier local.

Față de aspectele prezentate, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,MW ty

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 226


privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în-V" Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

'r        /.W

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.;

Conform raportului comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.07.2016;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 48/2000 prin care Regia Generală de Apă Ploiești s-a transformat în Societate comercială cu capital mixt, modificată;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Având în vedere prevederile art.l din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată;

în baza art. 36 al. (1) și art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de încetarea mandatelor reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.

Art. 2 Numește reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.:

  • 1. Domnul George-Sorin-Niculae Botez

  • 2. Domnul Marius-Andrei Dinu

  • 3. Domnul Gheorghe Sîrbu-Simion

  • 4. Domnul Iulian Bolocan

  • 5. Domnul Marius-Nicolae Mateescu

  • 6. Domnul Eduard-Emilian Tudor

Art. 3 Orice altă prevedere contrară prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

A

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2016 > \


Președinte, de ședință,

George-Soril

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI


referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2 numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploies


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești^ domnul Adrian. Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 226/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.;

Ținând cont de Raportul Comisiei nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.03.2017;

în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2017 privind încetarea mandatului domnului consilier Tudor Eduard Emilian;

Având în vedere prevederile art. 1 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, actualizată;

în temeiul art. 36, alin. 1, art. 37 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 226/2016, modificată, prin care au fost numiți reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L., în sensul înlocuirii domnului Tudor Eduard Emilian cu domnul Hodorog Bogdan.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 226/2016 rămân neschimbate.

Art. 3 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată î loiești, astăzi, 31 martie 2017Președinte d^ ședință,  George-Soîcin-Niculae Botez


X ii i.


Contrasemnează Secretar,

Anabejwjimpia Măntoiu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 226/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L., modificată

și a emis,