Hotărârea nr. 151/2017

Hotãrârea nr. 151 privind aprobarea statului de funcţii al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 151privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului PloieștiConsiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian-Florin și Raportul de Specialitate al Poliției Locale a municipiului Ploiești avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și de Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice și Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții ca urmare a transformării gradelor profesionale a zece posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut;

în conformitate cu prevederile art. 64, alin. (2) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 125, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2017 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.05.2017;

în temeiul art. 36, alin.(2), lit.„a” si alin. (3), lit.„b” din Legea nr. 215/2001 locală, republicată în 2007, cu modificările și


privind administrația publică completările ulterioare:


HOTĂRĂȘTE:


Art.l Aprobă statul de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești începând cu data de 01.06.2017, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale în vigoare, începând cu data de 01.06.2017.

Art.3 începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 179/30.05.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Poliția Locală a municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla hotărârea privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești

Prevederile art. 36, alin.(2), lit. „a” si alin. (3), lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și ale instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului statul de funcții al acestora.

Potrivit prevederilor art. 64, alin. (2) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare, promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.

Urmare celor menționate mai sus, propun transformarea gradelor profesionale a zece funcții publice de execuție din cadrul Poliției Locale a municipiului Ploiești ca urmare declarării „admis” a funcționarilor publici la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut conform Raportului final anexat.

Concomitent cu transformarea gradelor profesionale se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


POLIȚIA LOCALĂ PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art. 64, alin.(2), din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare, promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.

Promovarea în gradul profesional al funcționarilor publici se face prin examen sau concurs organizat semestrial cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar prin Hotărâre a Consiliului Local posturile se transformă în consecință.

Examenul sau concursul se organizează semestrial în conformitate cu prevederile H.G nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

în vederea participării la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • •  să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care se promovează;

  • •  să fî obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

  • •  să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Având în vedere aceste considerente, propunem aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești ca urmare a transformării gradelor profesionale a zece funcții publice de execuție, conform Raportului final anexat, după cum urmează:

Nr. Crt.

Denumire Serviciu/Birou

Numele și prenumele

Funcție/clasă/grad profesional deținut

Funcție/clasă/grad profesional propus

1.

Biroul Relații cu Publicul-Comunicare și Managementul Calității

VASILESCU IOAN GABRIEL

Consilier/1/ asistent

Consilier/1/ principal

2.

Biroul Relații cu Publicul-Comunicare și Managementul Calității

CUCU RALUCA GABRIELA

Consilier/1/ principal

Consilier/1/ superior

3.

Biroul Financiar Contabilitate

SOTIR MARILENA CRISTINA

Consilier/1/ asistent

Consilier/1/ principal

4.

Biroul Protecția Mediului

GAVRILOIU BRINDUSA ELENA

Polițist local/I/ asistent

Polițist local/I/ principal

5.

Serviciul Control Comercial

TURLOIU RALUCA VERONICA

Polițist local/I/ principal

Polițist local/I/ superior

6.

Serviciul Control Comercial

EN1TA CORINA VALENTINA

Polițist local/I/ asistent

Polițist local/I/ principal

7.

Serviciul Circulație pe Drumurile Publice

BADEA IRINEL

Polițist local/I/ asistent

Polițist local/I/ principal

8.

Biroul Ordine Publică I

NEDELCU DANA CRISTINA

Polițist local/111/ asistent

Polițist local/III/ principal

9.

Biroul Ordine Publică II

MATEESCU

ADRIAN

Polițist local/I/ asistent

Polițist local/I/ principal

10.

Biroul Ordine Publică II

NASTASIA VALENTIN

Polițist local/III/ principal

Polițist local/III/ superior

Concomitent cu transformarea gradelor profesionale se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.83/03.04.2017.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Poliția Locală Ploiești Director general, Gheorghe Qa


Șef Serviciu Resurse Umane, Juridic, Contracte, Proceduri

Mocanu Gabriel& Isabela

(>

AVIZAT:

Șef Serviciu Juridic - Contencios, Contracte

Androne Adrian Eduard


Șef Serviciu Res Organ iz^rX și Angel^scu


rse Umane, ministrativ

- Daniela


POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


Anexa 1B la R.O.F-ul Politiei Locale Ploiești


STAT DE FUNCȚII

NR.

STRUCTURA

Funcția publica

Grad

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta

Nivel studii

CRT.

de conducere

de execuție

profesional

de conducere

de execuție

profesionala

1

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR GENERAL POLIȚIST LOCAL

1

S

2

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

1

S

3

BIROUL RELAȚII CU PUBLICU L-COMUNI CARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

SEF BIROU

l

S

4

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

CONSILIER

superior

S

5

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

CONSILIER

1

superior

S

6

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

CONSILIER

1

superior

s

7

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

CONSILIER

1

principal

s

8

BIROUL RELAȚII CU PUBLICUL-COMUNICARE SI MANAGEMENTUL CALITATII

REFERENT

III

superior

M

9

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

SEF SERVICIU

1

S

10

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

1

superior

s

11

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

1

superior

S

12

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

1

superior

s

'rrtZ 3%.

13

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

1

superior

s

/ ...

/              r

14

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER

1

principal

s

f                            'i

p '

15

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER JURIDIC

1

superior

s

-

16

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER JURIDIC

>

principal

s

;; J u k.

17

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC, CONTRACTE, PROCEDURI

CONSILIER JURIDIC

asistent

s

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

profesionala

18

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

CONSILIER

1

superior

S

19

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

CONSILIER

1

superior

S

20

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

SEF BIROU

S

21

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

22

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

MAGAZINER

M

23

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

MUNCITOR ARMURIER

1

24

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

MUNCITOR

1

25

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

26

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

ȘOFER

1

27

BIROUL ADMINISTRATIV, LOGISTICA, SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

ȘOFER

1

28

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

SEF BIROU

1

S

29

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

1

superior

s

30

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

1

superior

s

31

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

1

principal

s

32

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

1

asistent

s

33

BIROUL FINANCIAR - CONTABILITATE

REFERENT

III

superior

M

34

COMPARTIMENT CASIER

CASIER

M

35

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

SEF SERVICIU POLIȚIST LOCAL

1

s

.. J

-■/v A’

36

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

V* >.

37

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

38

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

39

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

■■■    /<j’£

40

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

41

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

42

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

profesionala

43

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

44

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

45

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

46

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

47

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

48

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

49

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

50

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

51

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

52

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

53

SERVICIUL CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

54

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

SEF SERVICIU POLIȚIST LOCAL

1

S

55

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

56

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

57

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

58

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

59

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

60

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

61

SERVICIUL DISCIPLINA IN CONSTRUCTII-AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

62

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

SEF BIROU POLIȚIST LOCAL

1

s

63

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

64

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

I

superior

s

65

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

66

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

67

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

68

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

SEF SERVICIU POLIȚIST LOCAL

1

s

69

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

70

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

superior

s

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Trcapta

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

profesionala

71

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

72

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

73

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

74

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

75

SERVICIUL CONTROL COMERCIAL

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

76

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

SEF BIROU

POLIȚIST LOCAL

1

S

77

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

78

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

79

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

80

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

81

BIROUL EVIDENTA PERSOANELOR

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

82

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT POLIȚIST LOCAL

1

S

83

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

SEF BIROU

POLIȚIST LOCAL

1

S

84

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

85

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA I

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

86

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

1

principal

s

87

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

88

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

89

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

90

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

91

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

SEF BIROU POLIȚIST LOCAL

1

S

zy-x.

92

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

V

93

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA 11

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

-'c'*.  '  \ J   'i

94

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

.1 ■ ■

95

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

96

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

97

BIROUL INTERVENȚIE RAPIDA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

98

SERVICIUL ORDINE PUBLICA SI PAZA

SEF SERVICIU POLIȚIST LOCAL

1

S

99

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

SEF BIROU

POLIȚIST LOCAL

1

S

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Trcapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

100

BIROUL ORDINE PUBLICAI

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

101

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

102

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

103

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

104

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

105

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

11

superior

SSD

106

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

107

BIROUL ORDINE PUBLICAI

POLIȚIST LOCAL

Iii

superior

M

108

BIROUL ORDINE PUBLICAI

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

109

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

110

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

111

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

112

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

113

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

114

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

115

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

116

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

117

BIROUL ORDINE PUBLICAI

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

118

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

119

BIROUL ORDINE PUBLICAI

POLIȚIST LOCAL

IU

superior

M

120

BIROUL ORDINE PUBLICAI

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

121

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

122

BIROUL ORDINE PUBLICA I

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

\         o

123

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

124

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

iii. \(

125

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

126

BIROUL ORDINE PUBLICA 1

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

VnV

127

BIROUL ORDINE PUBLICA II

SEF BIROU POLIȚIST LOCAL

1

S

X

128

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

129

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

130

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

S

131

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

132

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

NR.

CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Trcapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

133

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

134

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

135

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

136

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

137

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

138

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

139

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

140

BIROUL ORDINE PUBLICA 11

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

141

BIROUL ORDINE PUBLICA IE

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

142

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

NI

superior

M

143

BIROUL ORDINE PUBLICA 11

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

144

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

145

BIROUL ORDINE PUBLICA 11

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

146

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

147

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

148

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

149

BIROUL ORDINE PUBLICA 11

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

150

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

151

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

152

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

153

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

154

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

155

BIROUL ORDINE PUBLICA II

POLIȚIST LOCAL

III

asistent

M

156

BIROUL ORDINE PUBLICA III

SEF BIROU

POLIȚIST LOCAL

1

S

157

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

158

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

159

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

1

asistent

s

lf«

160

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

161

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

-

Sita.?

-—

162

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

163

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

164

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

165

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

NR.

CRT,

STRUCTURA

Funcția publica

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

profesionala

166

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

167

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

168

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

169

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

170

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

171

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

--------<   -VX

172

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

173

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

174

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

175

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

176

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

177

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

178

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

179

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

180

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

181

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

182

BIROUL ORDINE PUBLICA III

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

183

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

SEF BIROU POLIȚIST LOCAL

1

S

184

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

185

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

186

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

1

superior

S

187

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

188

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

1

principal

5

189

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

1

principal

S

.....

190

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

r

191

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

'u

■'      -/z

192

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

\ o

193

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

194

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

195

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

196

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

197

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

198

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

MNR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapta profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

199

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

200

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

201

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

202

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

203

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

204

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

205

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

206

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

207

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

superior

M

208

BIROUL ORDINE PUBLICA IV

POLIȚIST LOCAL

III

principal

M

209

BIROUL PAZA

SEF BIROU

S

210

BIROUL PAZA

PAZNIC

211

BIROUL PAZA

PAZNIC

212

BIROUL PAZA

PAZNIC

213

BIROUL PAZA

PAZNIC

214

BIROUL PAZA

PAZNIC

215

BIROUL PAZA

PAZNIC

216

BIROUL PAZA

PAZNIC

217

BIROUL PAZA

PAZNIC

218

BIROUL PAZA

PAZNIC

219

BIROUL PAZA

PAZNIC

220

BIROUL PAZA

PAZNIC

221

BIROUL PAZA

PAZNIC

222

BIROUL PAZA

PAZNIC

: \ ■

223

BIROUL PAZA

PAZNIC

\

224

BIROUL PAZA

PAZNIC

¥ ■;

225

BIROUL PAZA

PAZNIC

226

BIROUL PAZA

PAZNIC

227

BIROUL PAZA

PAZNIC

228

BIROUL PAZA

PAZNIC

229

BIROUL PAZA

PAZNIC

230

BIROUL PAZA

PAZNIC

231

BIROUL PAZA

PAZNIC

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția publica

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Grad/Treapfa profesionala

Nivel studii

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

232

BIROUL PAZA

PAZNIC

233

BIROUL PAZA

PAZNIC

234

BIROUL PAZA

PAZNIC

235

BIROUL DISPECERAT

SEP BIROU

S

236

BIROUL DISPECERAT

INSPECTOR DE SPECIALITATE

II

S

237

BIROUL DISPECERAT

REFERENT

IA

IVI

238

BIROUL DISPECERAT

REFERENT

IA

M

239

BIROUL DISPECERAT

REFERENT

IA

M

240

BIROUL DISPECERAT

REFERENT

II

M

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE

199

NR. TOTAL FUNCȚII DE CONDUCERE

18

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

181

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

3

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

38

24p|

|nr. total funcții in instituție