Hotărârea nr. 150/2017

Hotãrârea nr. 150 privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţa Persoanelor Ploieşti, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi aferent anului 2017 de Instituţia Prefectului – Judeţul Prahova

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

H O T Ă RĂR E A NR. 150            /

privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi aferent anului 2017 de Instituția Prefectului - Județul Prahova

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a viceprimarului municipiului Ploiești domnul Pană George și Raportul de Specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești avizat de serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și de Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea numărului de personal al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi aferent anului 2017 prin adresa nr.5667/2017 emisă de Instituția Prefectului - Județul Prahova;

având în vedere prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificată și completată privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ -teritoriale, respectiv Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor ;

în baza avizului Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr.3964694/02.05.2017 și avizului Agenției Națională a Funcționarilor Publici nr.24649/2017;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2017 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.05.2017;

în temeiul art.36, alin.(2), lit.„a” și alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă numărul de 43 de posturi ca număr maxim pentru anul 2017 pentru Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești.

Art.2. Aprobă organigrama, statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, conform anexelor nr.l, nr.2 și nr.3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2017.

A

Art.3. începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 167/30.05.2016 și prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.272/30.08.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


;ă Secretar,

Măntoiu


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la hotărârea privind aprobarea organigramei, număruluf^naxim de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și^Rhficțidhăre ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi aferent anului 2017 de Instituția Prefectului - Județul Prahova

Potrivit prevederilor O.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată, pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului maxim de posturi pentru serviciul public local comunitar de evidență a persoanelor cu personalitate juridică din cadrul municipiilor, cu excepția municipiului București, se are în vedere criteriul: un post pentru fiecare 6.500 de locuitori, inclusiv din unitățile administrativ teritoriale arondate acestora.

Pentru anul 2017 numărul maxim al posturilor la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor a fost stabilit și comunicat prin adresa nr.5667/2017 de Instituția Prefectului - Județul Prahova, respectiv 43 de posturi la nivelul numărului de locuitori pentru Municipiul Ploiești și pentru comunele arondate acestuia.

Având în vedere numărul mare de documente de stare civilă și de evidență a persoanelor emise de instituție, ce implică încasarea de taxe pentru eliberarea acestora, se propune desființarea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Financiar - Contabilitate și înființarea unui post vacant de personal contractual de execuție de casier în cadrul Compartimentului Casierie.

Promovarea funcționarilor publici se face prin examen sau concurs organizat semestrial cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar prin hotărâre a Consiliului Local posturile se transforma în consecință, în conformitate cu prevederile H.G.nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

în vederea participării la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, funcționarii publici trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții :

 • • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care se promovează;

 • • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 • • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Pentru anul 2017 planul de ocupare a funcțiilor publice a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/29.11.2016, iar prin adresa nr.14791/2017, anexată, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a desemnat reprezentanți la concursul pentru promovare în grad, atât în comisia de concurs cât și în comisia de soluționare a contestațiilor.

Având în vedere aceste considerente, propun Consiliului Local transformarea gradelor profesionale a trei posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținuU^sj&șurat în luna aprilie 2017, conform raportului final atașat, după cum urmează :

■■

Nr. crt.

Numele si prenumele

Serviciul/Compartimentul

Clasa/ grad | profesional \ actual

Clasa/

/s grad profesional propus

1.

Manea Marcela

Compartimentul Financiar -Contabilitate

I principal

I superior

2.

Tănase Alina Mirela

Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor

I principal

I superior

3.

Popescu Alexandra

Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor

III asistent

III principal

Totodată pentru eficientizarea activității insituției se propune :

 • - transformarea gradului profesional din asistent în superior al funcției publice vacante de execuție din cadrul compartimentului Relații cu Publicul;

 • - transformarea gradului profesional din principal în superior al funcției publice vacante de execuție din cadrul serviciului Evidența Informatizată a Persoanelor;

 • - transformarea funcției publice vacante de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul serviciului Evidența Informatizată a Persoanelor;

Urmare multiplelor modificări legislative propun aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției.

Regulamentul de Organizare și Funcționare reprezintă o normă a managementului, care are ca obiectiv stabilirea și documentarea principalelor norme interne cu privire la aspectele organizatorice și funcționale ale organizației.

In "Regulamentul de organizare și funcționare" se prezintă:

 • -  structura organizatorică a instituției (organigrama, direcțiile/ serviciile/ birourile/ compartimentele, posturile, relațiile organizatorice etc.);

 • -  obiectivele fiecărei structuri organizatorice a instituței;

 • -  atribuțiile direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor instituției si relațiile dintre acestea;

 • -  aspecte generale privind anumite elemente organizatorice și funcționale.

De menționat faptul că putem afirma că acest serviciu public are dublă subordonare: Consiliul Local Ploiești și Ministerul Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Propunerile rezultate din prezenta sunt supuse aprobării Consiliului Local, conform avizelor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și Agenției Națională a Funcționarilor Publici, anexate.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI

\\

\ * .v


RAPORT DE SPECIALITATE


la hotărârea privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare

ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi aferent anului 2017 de Instituția Prefectului - Județul Prahova

Având în vedere prevederile art. III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010 privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ - teritoriale, respectiv serviciul public local comunitar de evidență a persoanelor, modificate și actualizate, pentru anul 2017, Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești trebuie să funcționeze cu un număr de personal de 43 de posturi, număr stabilit și comunicat prin adresa nr.5 667/2017 de Instituția Prefectului “ Județul Prahova, pe baza criteriului: un post pentru fiecare 6.500 de locuitori, inclusiv din unitățile administrativ teritoriale arondate acestora.

Având în vedere numărul mare de documente de stare civilă și de evidență a persoanelor emise de instituție, ce implică încasarea de taxe pentru eliberarea acestora, se propune desființarea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Financiar - Contabilitate și înființarea unui post vacant de personal contractual de execuție de casier în cadrul Compartimentului Casierie.

Promovarea funcționarilor publici se face prin examen sau concurs organizat semestrial cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar prin hotărâre a Consiliului Local posturile se transforma în consecință, în conformitate cu prevederile H.G.nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

In vederea participării la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, funcționarii publici trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții :

 • • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care se promovează;

 • • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 • • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Pentru anul 2017 planul de ocupare a funcțiilor publice a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/29.11.2016, iar prin adresa nr.14791/2017, anexată, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a desemnat reprezentanți la concursul pentru promovare în grad, atât în comisia de concurs cât și în comisia de soluționare a contestațiilor.

Având în vedere aceste considerente, propunem Consiliului Local transformarea gradelor profesionale a trei posturi pentru funcționarii publici care a„admis”

la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior c^teJdețmuț^^fașurat în luna aprilie 2017, conform raportului final atașat, după cum urmează£/          M

Nr. crt.

Numele si prenumele

Serviciul/Compartimentul

Clasa/Wad profesional^ actual

Clas^/frad cptofesional propus

1.

Manea Marcela

Compartimentul Financiar -Contabilitate

I principal

I superior

2.

Tănase Alina Mirela

Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor

I principal

I superior

3.

Popescu Alexandra

Serviciul Evidenta Informatizata a Persoanelor

III asistent

III principal

Totodată pentru eficientizarea activității insituției se propune :

 • - transformarea gradului profesional din asistent în superior al funcției publice vacante de execuție din cadrul compartimentului Relații cu Publicul;

 • - transformarea gradului profesional din principal în superior al funcției publice vacante de execuție din cadrul serviciului Evidența Informatizată a Persoanelor;

 • - transformarea funcției publice vacante de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior în consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul serviciului Evidența Informatizată a Persoanelor;

Urmare multiplelor modificări legislative se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției.

Regulamentul de Organizare și Funcționare reprezintă o normă a managementului, care are ca obiectiv stabilirea și documentarea principalelor norme interne cu privire la aspectele organizatorice și funcționale ale organizației.

In "Regulamentul de organizare și funcționare" se prezintă:

 • -  structura organizatorică a instituției (organigrama, direcțiile/ serviciile/ birourile/ compartimentele, posturile, relațiile organizatorice etc.);

 • -  obiectivele fiecărei structuri organizatorice a instituței;

 • -  atribuțiile direcțiilor/serviciilor/birourilor/compartimentelor instituției si relațiile dintre acestea;

 • -  aspecte generale privind anumite elemente organizatorice și funcționale.

De menționat faptul că putem afirma că acest serviciu public are dublă subordonare: Consiliul Local Ploiești și Ministerul Afacerilor Interne - Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

Propunerile rezultate din prezenta sunt supuse aprobării Consiliului Local, conform avizului Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr.3964694/02.05.2017 și avizului Agenției Națională a Funcționarilor Publici nr.24649/2017, anexate.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.82/03.04.2017.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Serviciul Public Local ComunitarAVIZAT :

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv

Șef Serviciu Resurse Umane, Organjzșre și Angejesc


Anexa nr.2 la H.C.L. nr.

STAT DE FUNCȚII

Nr.

Crt

Structura

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

1

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

2

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

3

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

4

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

5

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

m :

6

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

7

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

8

COMPARTIMENT RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

9

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT

MAGAZINER

M

10

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV SECRETARIAT

CURIER

11

SERVICIUL STARE CIVILA

SEF SERVICIU

I

s

12

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

13

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

14

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

15

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

16

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

17

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

18

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

19

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

20

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

21

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

superior

s

22

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

principal

s

23

SERVICIUL STARE CIVILA

CONSILIER

I

asistent

s

24

SERVICIUL STARE CIVILA

REFERENT

III

superior

M

25

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

SEF SERVICIU

I

s

/Z'S \

//c.. -

,, Ti

26

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

kS

27

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

1 '«t

1 iv*

28

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

V A?—

V>

..   ' r"

29

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

* V

30

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

s

Nr. Crt

Structura

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

conducere

execuție

31

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

32

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

33

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

superior

S

34

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

principal

s

35

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

principal

s

36

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

principal

s

37

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

asistent

s

38

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

CONSILIER

I

debutant

s

39

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

REFERENT

III

superior

M

40

SERVICIUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANELOR

REFERENT

III

principal

M

41

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT

II

M

42

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT

II

M

43

COMPARTIMENTUL EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI

REFERENT

II

M

Anexa nr.3 Ia H.C.L.

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

N2017

O

1 J


REGULAMENT DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

CAPITOLUL I - DISPOZIȚII GENERALE

Art.1 Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al municipiului Ploiești, cu sediul în Ploiești, B-dul Independenței, nr.10 este organizat în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești, în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 (1) Scopul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al Municipiului Ploiești este acela de a exercita competențele ce îi sunt conferite prin lege pentru punerea in aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidență a persoanelor, precum si de eliberare a documentelor.

 • (2) Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

Art.3 (1) în vederea îndeplinirii atribuțiilor, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor este constituit potrivit prevederilor art. 4 alin. 1 din Ordonanța de Guvern nr. 84/2001, prin reorganizarea compartimentului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului Local al Municipiului Ploiești și a biroului de evidența informatizată a persoanei din localitate, care a făcut parte din structura de evidența informatizată a persoanei a municipiului.

(2) Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor este organizat la nivel de serviciu public cu personalitate juridică și are în componență servicii și compartimente având ca principale atribuții: evidența persoanelor și eliberarea cărților de identitate, înregistrarea actelor și eliberarea certificatelor de stare civilă, analiză-sinteză și relații cu publicul.

Art 4 - Activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor este coordonată și controlată metodologic, în mod unitar, de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D., și de Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova.

Art. 5 - (1) Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor asigură întocmirea, păstrarea, evidența și eliberarea actelor de stare civilă, a cărților de identitate.

(2) în vederea îndeplinirii prerogativelor cu care este investit, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor colaborează cu celelalte structuri ale primăriei, ale Ministerului Afacerilor Interne și cooperează cu autoritățile publice, precum și cu persoane fizice și persoane juridice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

CAPITOLUL IIORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

Art. 6 - (1) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local al municipiului Ploiești, cu avizul prealabil al D.E.P.A.B.D și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Art. 7 - Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are atribuții pe linie de:

 • a) - evidență a persoanelor și eliberare a actelor de identitate;

 • b) - stare civilă;

 • c) - informatică;

 • d) - analiză - sinteză, secretariat-arhivă și relații publice.

Art. 8 - (1) Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor exercită atribuțiile ce-i sunt conferite de lege pentru soluționarea cererilor cetățenilor care au domiciliul sau reședința pe raza de competență.

 • (2) în vederea atingerii obiectivelor stabilite, activitatea serviciului are la bază relații de autoritate (ierarhice, funcționale), de cooperare, de coordonare și de control, potrivit atribuțiilor stabilite pentru flecare structură componentă în parte.

 • (3) Relațiile de autoritate ierarhice se stabilesc între conducerea serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor și structurile subordonate acestuia în scopul menținerii, păstrării și perfecționării stării de funcționalitate a serviciului. Același tip de relații se stabilesc între șef și personalul subordonat acestuia.

Art. 9 - (1) Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor este organizat la nivel de serviciu public cu personalitate juridică și are următoarea componență :

 • -  Directorul executiv al serviciului public;

 • -  Serviciul Evidența Informatizată a Persoanelor care are inclus și compartimentul Evidența Informatizată a Persoanei compus numai din personal contractual detașat;

 • -  Serviciul Stare Civilă;

 • -  Compartimentul Financiar - Contabilitate care are inclus și un post de personal contractual de casier;

 • -  Compartimentul Resurse Umane, Relații cu Publicul, Achiziții Publice;

 • -  Compartimentul Administrativ - Secretariat.

 • (2) La nivelul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, activitatea de control și coordonare este atributul conducerii și se realizează prin intermediul directorului executiv și a șefilor de serviciu. De asemenea, în activitatea de control, pe linii specifice de muncă, șeful de serviciu poate angrena și alt personal specializat din cadrul structurilor proprii.

 • (3) în cadrul compartimentului unde nu sunt prevăzute funcții de conducere, se stabilesc relații de autoritate funcționale între personalul cu funcția cea mai mare și restul personalului acestor structuri, în vederea îndrumării și îmbinării în mod unitar a activității acestora, a echilibrării sarcinilor și a armonizării eforturilor necesare pentru asigurarea unității de acțiune în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse.


Art. 10 - (1) Serviciul public comunitar local de evidență a /persoanelor, p'ritneștc și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidența p\a persoanelor din municipiul Ploiești în care funcționează serviciul.                    te-C' --L j /

 • (2) Serviciul public comunitar local de evidență a perȘQșneloF' primește și soluționează cererile cetățenilor pe probleme specifice de evidență a persoanelor 'din comunele arondate acestui serviciu, la care nu s-au constituit încă servicii publice comunitare locale.

 • (3) Modificarea arondării actuale a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor se stabilește prin hotărâre a consiliului județean, la propunerea Direcției Județene Prahova, cu avizul prealabil al Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrare a Bazelor de Date.

Art 11 - (1) Conducerea serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor este asigurată de directorul executiv.

(2) Directorul executiv al serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor este numit sau eliberat din funcție prin dispoziția primarului, în condițiile legii.

Art 12 - (1) Directorul executiv al serviciului reprezintă serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor în relațiile cu șefii celorlalte structuri din cadrul primăriei, cu șefii (comandanții) unităților din Ministerul Afacerilor Interne, cu instituțiile și organismele din afara sistemului Ministerului Afacerilor Interne, potrivit competențelor legale.

 • (2) Directorul executiv își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit, este funcționar public de conducere și are următoarele atribuții:

 • a) organizează, planifică și conduce întreaga activitate al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor;

 • b) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai, de către întregul personal, a prevederilor legale;

 • c) răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine;

 • d) analizează trimestrial activitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor;

 • e) asigură ordinea interioară și disciplina în rândul salariaților, având dreptul să propună acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni în condițiile legii;

 • f) asigură activitatea de juridic - contencios a instituției;

 • g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege;

 • h) asigură și răspunde de realizarea atribuțiilor serviciului public prevăzute la art. 14.

 • (3) în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Directorul executiv al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor emite decizii, cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale.

 • (4) în condițiile legii și reglementărilor specifice, Directorul executiv al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor poate delega unele atribuții din competența sa altor persoane din subordine.

Art. 13 - (1) Directorul executiv al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Ploiești răspunde în fața consiliului local, a Primarului și a Secretarului Municipiului Ploiești de întreaga activitate pe care o desfășoară, potrivit prevederilor fișei postului.

(2) Personalul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor răspunde de întreaga activitate pe care o desfășoară, în fața directorului executiv al serviciului public.

CAPITOLUL IIIATRIBUȚIILE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL I PERSOANELOR

Art. 14 - Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • a)  întocmește, ține evidența și eliberează certificatele de stare civilă;

 • b) înregistrează actele și faptele de stare civilă, precum și mențiunile și modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul și reședința persoanei, în condițiile legii;

 • c)  întocmește și păstrează registrele de stare civilă, în condițiile legii;

 • d) întocmește, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă și orice mențiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condițiile legii;

 • e)  constată desfacerea căsătoriei, prin divorț pe cale administrativă, dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați;

 • f)  actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor, cu datele de identificare și adresele cetățenilor care au domiciliul sau reședința în raza de competență teritorială a serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor;

 • g) utilizează și valorifică Registrul Național de Evidență a Persoanelor;

 • h) furnizează, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației, denumit în continuare S.N.I.E.P., date necesare pentru actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor;

 • i)  furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

 • j)  primește, în sistem de ghișeu unic, cererile și documentele necesare în vederea eliberării cărților de identitate și le înaintează serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor;

 • k) primește de la structurile competente cărțile de identitate, pe care le eliberează solicitanților;

 • l)  ține registrele de evidență pentru fiecare categorie de documente eliberate;

 • m) constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

 • n) îndeplinește și alte atribuții specifice activității de evidență a persoanelor, reglementate prin acte normative.

Secțiunea I

ATRIBUȚII PE LINIE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR ȘI ELIBERARE A ACTELOR DE IDENTITATE

A

Art. 15 - In domeniul evidenței persoanelor și eliberării actelor de identitate, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • a) primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea actelor de identitate, stabilirea domiciliului, înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței și înmânează solicitanților documentele în cauză;

 • b) primește și soluționează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care își schimbă domiciliul din străinătate în România;

c)


d)


e)


 • f)

 • g)


h)


i)


j)


k)


1)


primește și soluționează cererile pentru eliberarea actelor de identitațe^med^^oah€lor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și ale celor ețtlâe/mg^^le de reținere și de arest preventiv din cadrul unităților de politie sau în penit^^aj^djn^zbna âe responsabilitate și înmânează documentele solicitate;

înregistrează toate cererile, în registrele corespunzătoare fiecărei categorii^a^ lucf&i^în conformitate cu prevederile metodologiei de lucru;

răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate;

desfășoară activități de primire, examinare și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

furnizează, în condițiile legii, datele de identificare și de adresă ale persoanei către autoritățile și instituțiile publice centrale, județene și locale, agenții economici și către cetățeni;

efectuează verificări în Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativă, în condițiile în care lucrătorul de stare civilă nu are posibilitatea de a le efectua;

identifică - pe baza mențiunilor operative - elementele urmărite, cele cu interdicția prezenței în anumite localități etc. și anunță unitățile de poliție în vederea luării măsurilor legale ce se impun;

colaborează cu unitățile de poliție, participând la acțiunile și controalele organizate de acestea la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, campinguri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a persoanelor, precum și a celor urmărite în temeiul legii, precum și cu poliția locală potrivit atribuțiilor ce le revin pe linie de evidență a persoanelor;

asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii; soluționează cererile formațiunilor operative din          S.R.I., S.P.P., Justiție, Parchet,

M.Ap.N., privind verificarea și identificarea punctuală a persoanelor fizice;


m) acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;

formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

întocmește situațiile statistice și analizele activităților desfășurate lunar, trimestrial și anual în cadrul serviciului;

asigură gestiunea actelor de identitate și întocmește procesele-verbale de scădere din gestiune;

răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei specifice; organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele locale manuale;

asigură protecția datelor cu caracter personal și a informațiilor clasificate, precum și securitatea documentelor serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale;

sesizează dispariția, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidență a persoanelor și raportează dispariția acestora pe cale ierarhică;


n)


o)


P)


q)

r)


s)


t)


u) răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea pe linia regimului de evidență a persoanelor;

 • v) constată contravențiile și aplică sancțiuni, în condițiile legii;

w) îndeplinește și alte atribuții specifice activității de evidență a persoanelor, reglementate prin acte normative.ATRIBUȚII PE LINIE DE STA

Art. 16 - Pe linie de stare civilă, serviciul public comunitar următoarele atribuții principale:

 • a) întocmește, la cerere sau din oficiu, potrivit legii, acte de naștere, de căsătorie și de deces, în dublu exemplar și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare, privind actele și faptele de stare civilă înregistrate;

 • b) înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscriere în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

 • c) eliberează, gratuit, la cererea autorităților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate în arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și ale Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

 • d) eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă; dovezile cuprind, după caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;

 • e) eliberează, la cererea persoanelor fizice, extrase multilingve de pe actele de stare civilă în conformitate cu Convenția de la Viena din 1976;

 • f) trimite, structurilor de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu;

 • g) trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidență militară aflat asupra cetățenilor incorporabili sau recruților;

 • h) comunică Biroului Electoral Ploiești lista cu persoanele decedate în Ploiești pentru operarea Registrului Electoral Permanent;

 • i) primește de la structurile de stare civilă din cadrul serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, până la data de 5 a lunii următoare, certificatele anulate la completare;

 • j)  întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie, de deces și de divorț, în conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 a lunii următoare înregistrării, la Direcția Județeană de Statistică;

 • k) dispune măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurării activității de stare civilă;

 • l)  atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P., din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și arhivează în condiții de deplină securitate;

 • m) propune necesarul de registre, certificate de stare civilă, formulare, imprimate auxiliare și cerneală specială, pentru anul următor, și îl comunică, anual, structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;


 • n) reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse - parțial sa^Jtal5, ri^bjjierea

textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înș&Ș^/^‘iwsenmare și aplicarea sigiliului și parafei;j

 • o) primește cererile de schimbarea numelui pe cale administrativă și dp^qmdnM^w^ehtate în motivare, întocmește referatul cu propunere de aprobare a cererii,^ejear^îl^s^Ătează împreună cu întreaga documentație către S.P.C.J.E.P. în coordonarea căror^sOfla^nivederea emiterii dispoziției Președintelui Consiliului Județean compentent;

 • p) primește cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării;

 • q) primește cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le susțin, întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.J.E.P. în coordonarea cărora se află;

 • r) primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmește documentația și referatul cu propunere de aprobare sau respingere și le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unității administrative-teritoriale competente;

 • s) primește cererile privind înregistrarea nașterii după împlinirea termenului de 30 de zile, însoțite de actele ce le susțin, efectuează verificări, întocmește referatul cu propunere de înregistrare a nașterii și le înaintează S.P.C.J.E.P., pentru aviz conform, în vederea aprobării Primarului U.A.T. competente;

 • t)  primește cererile de reconstituire și întocmire ulterioară a actelor de stare civilă, întocmește documentația și referatul prin care se propune primarului unității administrativ-teritoriale emiterea dispoziției de aprobare sau respingere, cu avizul prealabil al S.P.C.J.E.P.;

 • u) înscrie în registrele de stare civilă, de îndată, mențiunile privind dobândirea, redobândirea sau renunțarea la cetățenia română, în baza comunicărilor primite de la D.E.P.A.B.D. prin structura de stare civilă din cadrul S.P.C.J.E.P.;

 • v) transmite, după înscrierea mențiunii corespunzătoare în actul de naștere, o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Direcției Generale de Pașapoarte din cadrul Ministerului Administrației și Internelor, Direcției Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Direcției Generale a Finanțelor Publice județene din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la locul de domiciliu al solicitantului;

 • w) înaintează S.P.C.J.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă - exemplarul I;

 • x) sesizează imediat S.P.C.J.E.P, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;

 • y) eliberează, la cererea persoanelor fizice îndreptățite, certificate care să ateste componența familiei, necesare reîntregirii familiei aflate în străinătate;

 • z) efectuează verificările necesare avizării cererilor de reconstituire și de întocmire ulterioară a actelor de stare civilă pentru cetățenii români și persoanele fără cetățenie domiciliate în România;

aa) efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în vcderea^vrar'îîOK către S.P.C.J.E.P. a cererilor de transcriere a certificatelor/extraselor de sț-ar^^zifa^lib^c^e de autoritățile străine, precum și a cererilor de rectificare a actelor de stars^il^|-;'^. p | bb) efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în dosarU^xav^fcâr^p'^biect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelo\de/stare cjtâla și a mențiunilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispâ^jeCșFa morții unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a nașterii;

ab) efectuează verificări cu privire la cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă;

ac) primește cererile de divorț pe cale administrativă, semnate personal de către ambii soți, în fața ofițerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților, înregistrează cererile de divorț pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;

ad) confruntă documentele cu care se face dovada identității solicitanților (cererile de divorț pe cale administrativă, certificatele de naștere, certificatul de căsătorie și actele de identitate și, după caz, declarațiile pe propria răspundere, date în fața ofițerului de stare civilă, în cazul în care ultima locuință declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate) și constituie dosarul de divorț;

ae) constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților, în condițiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, eliberează certificatul de divorț care va fi înmânat foștilor soți într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare;

af) solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorț, a numărului certificatului de divorț, care urmează a fi înscris pe acesta;

ag) înregistrează, în R.N.E.P., mențiunile referitoare la desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în baza comunicărilor transmise de către primăriile unităților administrativ -teritoriale care au în păstrare actul de căsătorie, de primăriile unităților administrativ -teritoriale de la domiciliul soților care nu au în păstrare actul de căsătorie, de notarii publici;

ah) colaborează cu autoritățile de sănătate publică județene și cu maternitățile pentru prevenirea cazurilor de internare a gravidelor fără acte de identitate asupra lor sau a căror identitate nu este cunoscută și a cazurilor de părăsire a copiilor nou-născuți și neînregistrați la starea civilă;

ai) colaborează cu unitățile sanitare, instituțiile de protecție socială și unitățile de poliție, după caz, pentru cunoașterea permanentă a situației numerice și nominale a persoanelor cu situație neclară pe linie de stare civilă și de evidență a persoanelor, a demersurilor ce se fac pentru punerea acestora în legalitate, până la rezolvarea fiecărui caz în parte, precum și pentru clarificarea situației persoanelor/cadavrelor cu identitate necunoscută;

aj) transmite, lunar, la S.P.C.J.E.P. situația indicatorilor specifici;

ak) transmite, semestrial, la S.P.C.J.E.P. situația căsătoriilor mixte;

al) desfășoară activități de primire, examinare, evidență și rezolvare a petițiilor cetățenilor;

am) asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;

an) formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

ao) răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;

ap) execută acțiuni și controale cu personalul propriu sau în colaborare cu formațiunile de ordine publică, în unitățile sanitare și de protecție socială, în vederea depistării persoanelor a căror naștere nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă și a persoanelor cu identitate necunoscută;

aq) colaborează cu formațiunile de poliție pentru identificarea unor^eadayfel’și 'persoane cu identitate necunoscută, precum și a părinților copiilor abandonați;

ar) răspunde de aplicarea întocmai a dispozițiilor legale, a ordinelor ș'i?instrucțiunilor care

reglementează activitatea pe linia regimului de stare civilă a persoanelor; C ' .       r?//

as) verifică modul în care se aplică dispozițiile legale cu privire la apărarea decretului7de stat și

de serviciu, modul de manipulare și de păstrare a documentelor sccrete;xY \      '

at) organizează și asigură întreținerea, exploatarea și selecționarea "fondului arhivistic neoperativ constituit la nivelul serviciului, în conformitate cu dispozițiile legale în materie;

au) asigură înregistrarea intrării/ieșirii tuturor documentelor și clasarea acestora în vederea arhivării;

av) repartizează și expediază corespondența după executarea operațiunilor de înregistrare în registrele special destinate;

ax) asigură primirea și înregistrarea petițiilor și urmărește rezolvarea acestora în termenul legal;

ay) centralizează principalii indicatori realizați, verifică modul de îndeplinire a sarcinilor propuse și întocmește sintezele, situațiile comparative și analizele activităților desfășurate periodic;

az) transmite serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, sintezele și analizele întocmite;

ba) asigură constituirea fondului arhivistic neoperativ al serviciului, din documentele rezultate din activitatea de profil.

bb) îndeplinește și alte atribuții specifice activității de stare civilă, reglementate prin acte normative.

Secțiunea III

ATRIBUȚII PE LINIE INFORMATICĂ

Art. 17 - Pe linie informatică, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • a) actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu datele privind persoana fizică în baza comunicărilor înaintate de ministere și alte autorități ale administrației publice centrale și locale, precum și a documentelor prezentate de cetățeni cu ocazia soluționării cererilor acestora;

 • b) actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu mențiunile operative, precum și cu informațiile preluate din comunicările primite ;

 • c) preia în Registrul Național de Evidență a Persoanelor datele privind persoana fizică, în baza comunicărilor nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum și datele privind persoanele decedate;

 • d) preia în sistem informatizat imaginea cetățenilor care solicită eliberarea actelor de identitate sau care solicită înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în buletinul de identitate;

 • e) operează în Registrul Național de Evidență a Persoanelor data înmânării cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii;

 • f)  clarifică neconcordanțele dintre nomenclatorul arterelor de circulație și situația din teren, respectiv din documentele cetățenilor;

 • g) operează corecții asupra neconcordanțelor înregistrate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor (constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alți utilizatori);

 • h) execută activități pentru întreținerea preventivă a echipamentelor din dotare;

X-.

 • i)

j)

k)

 • l)


participă la operații de instalare a sistemelor de operare a software-ului de bază și de aplicație pe echipamentele de calcul care compun sistemul informatic local, împreuna cu specialiștii B.J.A.B.D.E.P., respectiv S.A.B.D.E.P. București; \ : \ \ > asigură protecția datelor și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire ascurgcrii de informații clasificate și secrete de serviciu;

formulează propuneri pentru îmbunătățirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru etc.;

îndeplinește și alte atribuții privind actualizarea Registrului Național de Evidență a Persoanelor, reglementate prin acte normative.

Secțiunea IV

ATRIBUȚII PE LINIE DE FINANCIAR - CONTABILITATE

Art 18 (1) Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității, actualizată, Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, O.G. nr.119/1999, privind auditul public intern și controlul financiar preventiv și Ordinului ministrului finanțelor publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare, a Ordinului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor organizează și își conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, precum și activitatea de control financiar preventiv (în conformitate cu circuitul documentelor și a deciziei interne pentru delimiterea limitelor de competență) în cadrul compartimentului Financiar - Contabil, aflat în directa subordonare a Directorului executiv al instituției.

 • (3) Compartimentul Financiar - Contabilitate, prin activitatea desfășurată, asigură măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea desfășurată, de asemenea asigură informații ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, patrimoniului aflat în administrare și a contului lunar si anual de execuție.

 • (4)  Compartimentul Financiar - Contabilitate trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale instituției, cât și pentru relațiile cu ordonatorul principal de credite, organisme fiscale și de control.

 • (5)  în conformitate cu prevederile legale în vigoare, principalele atribuții ale compartimentul Financiar - Contabilitate din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor se referă la :

 • a) întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe care îl supune spre avizare directorului executiv și spre aprobare Consiliului Local;

 • b) asigurarea organizării și conducerii evidentei sintetice și analitice a cheltuielilor bugetului S.P.C.L.E.P.;

 • c) întocmirea și înregistrarea zilnică a notelor contabile de cheltuieli în evidenta contului analitic si sintetic;

 • d) întocmeirea si analizarea fiselor de cont pentru activitatea proprie;

 • e) asigurarea elaborării balanțelor analitice și sintetice;

 • f) întocmirea balanței de verificare pentru S.P.C.L.E.P.;

 • g) asigurarea întocmirii si analizării bilanțurilor contabile, trimeștțiâl%^eiheștfiâle și

anuale;                                                  V '':'Z/Z

 • h) întocmirea contului de execuție precum și darea de seama;

 • i)  înregistrarea în contabilitate a tuturor bunurilor materiale, numerarul, ,alte drepturi și obligații deținute cu orice titlu, precum și efectuarea de operațiuni economice;^

 • j)  ținerea evidentei sintetice și analitice a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor, debitorilor, creditorilor, furnizorilor, a cheltuielilor curente pe alineate, subcapitole si capitole;

 • k) întocmirea fiecărei gestiuni de stocuri în parte, atât cantitativ, cât și valoric ;

 • l)  înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achiziție ;

 • m) contabilitatea clienților și furnizorilor, a celorlalte creanțe și obligații se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică;

  n)


contabilitatea plăților de casă și a cheltuielilor efective, se ține pe subdiviziunile clasificației bugetare, potrivit bugetului aprobat;

o)


contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura sau destinația lor, după caz;

P)


stabilirea rezultatului execuției bugetare, lunar, prin închiderea conturilor de cheltuieli efective și a conturilor de surse din care au fost efectuate;

q) ținerea registrelor de contabilitate obligatorii, respectiv: Registrul - jurnal, Registrul -inventar și Cartea mare, în conformitate cu prevederile legale;

întocmirea balanței lunare de verificare, a situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice;

organizarea atât a activității de încasări și plăți cu numerar, prin casieriile instituției și compartimentul Financiar - Contabilitate, cu respectarea prevederilor “Regulamentului operațiilor de casă”, aprobat prin Decret nr.209/1976;

organizarea lucrărilor de inventariere în conformitate cu legislația specifică și înaintarea propunerilor privind componența comisiilor de inventariere, precum și a comisiei centrale de inventariere, asigurând participarea personalului la efectuarea inventarierii patrimoniului și stabilirea diferențelor (plusuri și minusuri), rezultate în urma acesteia; asigură înregistrarea în contabilitate a diferențelor înregistrate în urma inventarierii și ia măsurile de regularizare a evidențelor;

organizarea și conducerea evidenței angajamentelor bugetare și legale în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice;


r)


s)


t)


u)


V)


w) organizarea controlului financiar preventiv și propunerea unei persoane compatibile, din cadrul acestuia pentru exercitarea controlului financiar preventiv, în conformitate legislația specifică;

 • x) organizarea controlului intern asupra activității financiar-contabile, în conformitate legislația în vigoare;

y) ia măsuri ca actele reprezentând cheltuieli fără viza de control preventiv să nu


cu


cu


se


înregistreze în contabilitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor;

z) asigură întocmirea statelor de plată a salariilor și a altor drepturi cuvenite salariaților din cadrul instituției;

aa) depunerea declarațiilor lunare;

bb)întocmirea situației statistice lunare privind salariile;

 • cc) participă și răspunde solicitărilor organelor de control pe timpul efectuării controlului economico - financiar și de gestiune;

dd)îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege sau conducerea serviciului.

în cadrul compartimentului își desfășoară activitatea un casier, personal contractual care are atribuții specifice de casierie conform prevederilor legale

Secțiunea V

iv'F:

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL, ACHIZIȚII PUBLICE

Art. 19 - Pe linie de resurse umane, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • a) asigură aplicarea reglementărilor legale privind salarizarea personalului din cadrul instituției;

 • b) întocmește anexele la proiectele de hotărâri privind aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Ploiești a numărului maxim de posturi, a organigramei și a statelor de funcții;

 • c) în colaborare cu personalul din cadrul compartimentului Financiar - Contabilitate stabilește necesarul fondului de salarii și alte drepturi de personal, în vederea înscrierii în proiectul de buget;

 • d) efectuează lucrările privind evidența și mișcarea personalului din cadrul instituției;

 • e) întocmește proiectele de decizii și celelalte lucrări privind încadrarea și promovarea în muncă și de verificare a îndeplinirii de către solicitanți a condițiilor prevăzute de lege;

 • f) efectuează lucrările legate de încadrarea, modificarea și încetarea raporturilor de muncă, pentru personalul contractual;

 • g) efectuează lucrările legate de încadrarea, modificarea, suspendarea, transferarea, pensionarea și încetarea raporturilor de serviciu, pentru funcționarii publici;

 • h) se ocupă de înregistrarea și păstrarea Fișelor de evaluare a performanțelor profesionale ale personalul contractual, a Fișelor posturilor și a Rapoartelor de evaluare ale funcționarilor publici;

 • i) organizează în luna decembrie pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă ale salariaților și urmărește efectuarea acestora;

 • j) ține evidența zilelor de concediu medical, concediu de odihnă, concediului de studii și a concediului fără plată pentru salariați și verifică foile de pontaj întocmite de șefii de compartimente;

 • k) întocmește note de concediu privind concediul de odihnă, concediul medical, concediul fără plată și concediul acordat pentru studii și le transmite compartimentului Financiar -Contabilitate;

 • l)  eliberează adeverințe solicitate de personalul din cadrul instituției privind încadrarea, veniturile realizate, popriri, împrumuturi bancare, giranți, etc.

 • m) eliberează și ține evidența legitimațiilor de serviciu a salariaților;

 • n) organizează concursuri și examene în vederea ocupării posturilor vacante, precum și a promovării salariaților instituției;

 • o) răspunde de organizarea și funcționarea, potrivit legii, a comisiilor de concurs; asigură secretariatul acestor comisii;

 • p) întocmește documentația necesară acordării concediului pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de 2 ani și ține evidența acestora;

 • q) întocmește contractele individuale de muncă, actele adiționale ale acestora și urmărește respectarea acestora;

 • r) întocmește contracte de gestiune, actele adiționale ale acestora și predă un exemplar compartimentului Financiar - Contabilitate în vederea ducerii la îndeplinire a acestora;

 • s) întocmește, introduce date și gestionează programul informatic privind Registrul de evidență a salariaților pentru personalul contractual din cadrul instituției;

 • t) întocmește, introduce date în programul informatic al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

 • u) asigură întocmirea, completarea și păstrarea dosarelor profesioi^l^T^^mcționarilor publici din cadrul instituției;

 • v) primește și înregistrează declarațiile de avere și de interese ale^^pcți^â^or^imlici din instituție, asigură transmiterea acestora în termenul legal la Agenți^Niițibnalâ;de;fnpgritate conform prevederilor legale și asigură scanarea și transmiterea acestora format electronic la Primăria Municipiului Ploiești în vederea încărcării pb^ite-urinstțțiî^di;

 • w) întocmește Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul calendaristic . ufmător și îl depune la Primăria Municipiului Ploiești în vederea centralizării și aprobării conform prevederilor legale;

 • x) întocmește adeverințe de vechime în formatele stabilite potrivit prevederilor legale;

 • y) întocmește și ține evidența ecusoanelor salariaților;

 • z) exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului local sau dispoziții ale primarului și decizii ale directorului executiv.

Art. 20 - Pe linie de relații cu publicul, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • a) informează permanent conducerea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a

Persoanelor cu privire la apariția unor acte normative de interes în realizarea obiectului de activitate;

 • b) asigura primirea și înregistrarea petițiilor și urmărește rezolvarea acestora în termenul

legal;

 • c) asigura primirea, repartizarea și transmiterea răspunsurilor pe site-ul instituției;

 • d) îndeplinește funcția de consilier etic al instituției și asigură transmiterea raportărilor la

Agenția Națională a Funcționarilor Publici în termenele legale;

 • e) asigură actualizarea site-ului instituției;

 • f) asigură afișarea la sediul și pe site-ul instituției a programului de lucru cu publicul;

1) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea serviciului sau prevăzute de lege.

Art 21 - Pe linie de achiziții publice, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • a) răspunde de întocmirea programului anual de achiziții publice de produse, servicii si

lucrări pe baza referatelor întocmite de către serviciile/compartimentele Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Ploiești, în funcție de gradul de prioritate;

 • b) estimează valoarea contractelor de achiziții în baza comunicărilor făcute de serviciile și

compartimentele interesate, cu privire la alocațiile aferente fiecărei achiziții propuse;

 • c) asigură și răspunde de planificarea, organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții

publice conform legislației în vigoare;

 • d) elaborează documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică precizând orice

cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru o procedură completă și corectă;

 • e) asigură eficiența, competitivitatea și transparența atribuirii contractelor de achiziții

publice și luarea măsurilor necesare pentru a evita apariția conflictului de interese și/sau de manifestare a concurenței neloaiale;

 • f) ține evidența contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau

activități;

 • g) reprezintă Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Ploiești în relația

cu Institutul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației privind înregistrarea în sistemul electronic de achiziții publice;

 • h) certifică realitatea, regularitatea și legalitatea pentru bunurile de pe,fâtAri]^<fe>atehiziție

care sunt aferente bunurilor ce intră în gestiunea instituției; /                \

 • i) urmărește în colaborare cu celelalte compartimente funcț^nale,. înregistrarea

mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar în evidențele contabile';^         :     /

 • j) respectă prevederile legale privind păstrarea confidențialității documentelor de-licitații

și a securității acestora;                                                 v\. ? .

 • k) soluționează în termenul prevăzut de lege corespondența repartizată;

Art. 22 - Pe linie de securitate și sănătate în muncă, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • a) efectuează instructajul muncii la angajarea personalului în unitate, precum și instructajele periodice conform prevederilor legale;

 • b) consemnează în fișele de S.S.M. și I.S.U. efectuarea instructajului inițial și periodic a personalului din cadrul unității;

 • c) asigură respectarea regulilor de protecția muncii, securitate și sănătate în muncă și I.S.U. prin afișarea în cadrul unității a principalelor reguli de protecție a muncii și a planului de evacuare a clădirilor în caz de incendiu.

 • d) stabilește pentru salariații unității și pentru ceilalți participanți la procesul de muncă atribuțiile și răspunderea ce le revin în domeniul protecției, securității și sănătății muncii, corespunzător funcțiilor exercitate;

 • e) asigură și controlează cunoașterea și aplicarea de către toți salariații și participanții la procesul de muncă, a măsurilor tehnice, sanitare și organizatorice stabilite, precum și a prevederilor legale în domeniul protecției muncii;

 • f) asigură informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire necesare;

 • g) asigură achiziționarea de produse necesare respectării protecției, securității și sănătății muncii conform prevederilor legale (extinctoare, apă minerală, etc.) și păstrarea acestora în condiții corespunzătoare si conform termenelor de valabilitate.

 • h) asigură coordonarea activității privind colectarea deșeurilor din cadrul instituției;

 • i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea serviciului sau prevăzute de lege.

Secțiunea VI

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV - SECRETARIAT

Art. 23 - Pe linie de activitate administrativ - secretariat, serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor are următoarele atribuții principale:

 • a) gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii;

 • b) asigura păstrarea și conservarea patrimoniului imobiliar al serviciului prin menținerea durabilității, funcționalității și siguranței în exploatarea contrucțiilor ;

 • c) asigură menținerea curățeniei și ordinii în clădiri și celelalte suprafețe aflate în administrarea serviciului;

 • d) întocmește necesarul de echipament (inclusiv de protecție) pentru personalul serviciului și răspunde de distribuirea acestuia ;

 • e) execută controlul operativ curent pentru asigurarea materială și gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și financiare;

 • f) asigură efectuarea inventarierii generale și periodice a bunurilor.. materiale; âălate în

dotarea serviciului, stabilirea vinovaților pentru eventualele lipsuri constatate și luarea măsurilor legale pentru recuperarea pagubelor;                                     V;

 • g) răspunde de întocmirea documentelor privind scoaterea din funcțiune, transmitereâffară

plată, valorificarea sau casarea bunurilor materiale din dotare;         ?         c?/

 • h) asigură buna circulație a documentelor adresate Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor și preluate de la Direcția de Poștă, de la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor și de la alte instituții și expedierea acestora celor vizați;

 • i) ridică de la Oficiul Poștal corespondența adresată Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor;

 • j) înregistrează corespondența în Registrul de Intrare - Ieșire al unității și o repartizează pe bază de semnătură în condica de corespondență ;

 • k) răspunde de îndeplinirea sarcinilor și respectarea actelor normative ;

 • l)  răspunde pentru corectitudinea actelor emise și a relațiilor date ;

 • m) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de conducerea serviciului sau prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV

GESTIUNEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI ASIGURAREA TEHNICO-MATERIALĂ A SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Art. 24 (1) Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor își desfășoară activitatea pe bază de buget propriu de venituri și cheltuieli, aprobat de Consiliul Local.

 • (2) Organizarea și conducerea evidenței contabile, atât a veniturilor, cât și a cheltuielilor se face pe domenii și categorii de activitate, iar în cazul acestora pe articole și alineate în clasifîcația funcțională și economică, potrivit bugetului aprobat în conformitate cu prevederile din Regulamentul privind aplicarea Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 25 (1) Finanțarea cheltuielilor Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor se asigură din următoarele surse:

 • - venituri proprii;

 • - subvenții de la bugetul local.

 • (2) Pentru efectuarea controlului operațiunilor de încasări și plăți, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor are cont propriu de venituri, cheltuieli și disponibilități, precum și un cont de depozit, deschise la Trezoreria Municipiului Ploiești.

Art. 26 (1) Veniturile proprii provin din sumele încasate din activitatea de eliberare a documentelor prin valorificarea documentelor utilizate, din furnizarea informațiilor și datelor stabilite prin lege, a taxelor de urgență și a tarifelor aprobate prin hotărâre a consiliului local, precum și venituri provenind din contractele de prestări servicii cu comunele arondate .

 • (2) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor se face conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și a Legii bugetului de stat.

 • (3) Excedentele rezultate din execuția bugetului Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor se regularizează cu bugetul local, la sfârșitul anului.

 • (4) Execuția de casă a bugetului Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor se efectuează prin unitatea teritorială a Trezoreriei Statului (Trezoreria Ploiești). • (5) în cazul în care finanțarea cheltuielilor curente și de capital s^a              al din

veniturile proprii, excedentele anuale rezultate din execuția buge^Xt®/|^^ciS^S^Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor rămân la dispoziția aceșȘț^f,‘'urrri'ân^ap,losite cu aceeași destinație, raportându-se în anul următor.                                /

 • (6) în cursul exercițiului bugetar se pot face rectificări ale ■bifgetulur cfe vulturi și

cheltuieli.                                                              < lo M M


Art. 27 (1) Contabilitatea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor este organizată și condusă de către aceasta până la nivel de dare de seamă inclusiv, și este parte componentă a contabilității generale a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

(2) Corespunzător celor de mai sus, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor întocmește lunar balanța de verificare a conturilor sintetice, trimestrial darea de seamă contabilă și anual contul de execuție cu anexele prevăzute de normele aprobate de Ministerul Finanțelor Publice pentru investițiile publice finanțate de la bugetul local și din veniturile extrabugetare; situațiile întocmite vor fi predate direcției de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Art. 28 (1) Atribuțiile directorului executiv al serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor și ale personalului cu funcții de execuție sunt prevăzute în fișele posturilor.

 • (2) în raport de modificările intervenite în structura sau activitatea serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, fișele posturilor vor fi reactualizate, cu aprobarea directorului executiv al serviciului.

 • (3) Fișa postului directorului executiv al serviciului va fi reactualizată numai cu aprobarea primarului.

 • (4) Pe baza extraselor din prezentul regulament directorului executiv al serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor aprobă fișele posturilor pentru toate funcțiile din structură.

Art. 29 în cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor sunt respectate prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse între femei și bărbați, precum și prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și prevederile Legii nr.677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Art. 30 Prezentul regulament se completează cu orice alte prevederi cuprinse în legislație, care privesc probleme de organizare, sarcini și atribuții noi pentru salariații instituției, și poate fi modificat ori de câte ori necesitățile legale de disciplina muncii o solicită.

Art 31 - Personalul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor este obligat să cunoască și să aplice întocmai, prevederile prezentului regulament, în părțile ce-1 privesc.


Către,


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR<CîlpPENE

Agenția Națională a Funcționarilor


b>J


Operator de date cu caracter personal, înregistrat Ia Autoritatea Națională de Supraveghere a PreîucrânțQatelbrcu Caracter Personalisuț) n$5129

' Nr.447J^2017


\\

X--' X>


SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV GÎDIUȚÂ CRISTINA

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 56073/2017, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 14791/2017, vă comunicăm următoarele:

în conformitate cu dispozițiile:

- art. 26 alin. (2) lit. b) și art. 126 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificată și completată de H.G. nr. 1173/2008, vă înaintăm nominalizarea reprezentanților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 25 aprilie 2017 (proba scrisă), în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor:

Comisia de concurs:

Ardeleanu Elena, șef serviciu, Instituția Prefectului - județul Prahova

Comisia de soluționare a contestațiilor:

Oblu Lucica, consilier, Instituția Prefectului - județul Prahova

Cu stimă,

Secretar General

Carmen - Dorina DRĂGAN

Ivi v h 3 =1 m v FJj II 313*11 1 conform legii 455/2001