Hotărârea nr. 15/2017

Hotãrârea nr. 15 privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

R O M ÂNI A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 15


privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul Primarului Municipiului Ploiești și al Secretarului Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2017;

Urmare adresei Partidului Social Democrat - Organizația Județeană Prahova, înregistrată la municipiul Ploiești cu nr. 1280/18.01.2017 prin care s-a confirmat următorul supleant;

Ținând cont de Procesul Verbal al Comisiei de validare aleasă prin Hotărârea Consiliului Local nr. 190/2016;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2017 privind încetarea mandatului domnului consilier Ursu Răzvan Ion și a Hotărârii Consiliului Local nr. 425/2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Conform prevederilor art. 100 alin. 33 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;

în temeiul art. 36 alin. 1 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se validează mandatul de consilier al domnului Cosma Marcian.

Art.2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 27 februarie 2017

Președinte de^edință, George Slorin Niculae Botez


Contrasemneafeț /Secretar,

Anabell Olimpiă/Măntoiu


REFERATPrin Hotărârea Consiliului Local nr. 2/2017 s-a luat act de încetarea mandatului de consilier al domnului Ursu Răzvan Ion și s-a declarat vacant locul deținut de către acesta.

Ținând cont de prevederile art. 100 alin. 33 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali „Candidații înscriși în liste, care nu au fost aleși, sunt declarați supleanți în listele respective. în caz de vacanță a mandatelor de consilieri aleși pe liste de candidați, supleanții vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea cărora au candidat supleanții confirmă în scris, sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, că supleanții fac parte din partidul politic respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale".

Partidul Social Democrat - Organizația Județeană Prahova ne-a confirmat numele următorului supleant în persoana domnului Cosma Marcian, prin adresa nr. 1280/18.01.2017.

Având în vedere aspectele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

PRIMAI


ADRIAN FL0


DOBRE


SECRETAR,

ANABELL OLIMPIA MĂNTOIU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Nr£0ă/18.01.2017


Bd. Republicii, ni;2

Către,


1280

18 -01- 2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Prin prezenta vă facem cunoscut că domnul COSMA MARCIAN este membru al Partidului Social Democrat și este supleant pe lista de candidați PSD, la numărul 13 pentru Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

în conformitate cu prevederile Legii 115/2015, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii 393/2004, privind statutul aleșilor locali, nominalizăm pentru a face parte din Consiliul Local, pe domnul COSMA MARCIAN ca urmare a vacantării locului prin demisia domnului URSU RĂZVAN ION.            ;    '

S-a eliberat prezenta pentru validarea d-lui COSMA MARCIAN in ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești ce va avea loc în data deCătre,
Nr.S’£lă/18.01.2017CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Prin prezenta vă facem cunoscut că domnul COSMA MARCIAN este membru al Partidului Social Democrat și este supleant pe lista de candidați PSD, la numărul 13 pentru Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

în conformitate cu prevederile Legii 115/2015, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii 393/2004, privind statutul aleșilor locali, nominalizăm pentru a face parte din Consiliul Local, pe domnul COSMA MARCIAN ca urmare a vacantării locului prin demisia domnului URSU RĂZVAN ION.

S-a eliberat prezenta pentru validarea d-lui COSMA MARCIAN in ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești ce va avea loc în data de

Președinte PSD PRAHOVA,

TOADER BOGDAN ĂNDREI /

•>

v i

r>

.=. oW-


_____>/)v  ___

MUNICIPIUL tmOIEȘTI ÎNREGISTRARE

...................1280 j

O


Nr^Oâ/18.01.2017


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Prin prezenta vă facem cunoscut că domnul COSMA MARCIAN este membru al Partidului Social Democrat și este supleant pe lista de candidați PSD, la numărul 13 pentru Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

în conformitate cu prevederile Legii 115/2015, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii 393/2004, privind statutul aleșilor locali, nominalizăm pentru a face parte din Consiliul Local, pe domnul COSMA MARCIAN ca urmare a vacantării locului prin demisia domnului URSLJ RĂZVAN ION.

S-a eliberat prezenta pentru validarea d-lui COSMA MARCIAN in ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești ce va avea loc în data de

Președinte PSD PRAHOVA,

A

TOADER BOGDAN ANDREI

_______________ a JUC'TEfM g

--PR!'iL ■ 7NrX?Uă/18.01.2017


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Prin prezenta vă facem cunoscut ca domnul COSMA MARCIAN este membru al Partidului Social Democrat și este supleant pe lista de candidați PSD, la numărul 13 pentru Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

în conformitate cu prevederile Legii 115/2015, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum si pentru modificarea si completarea Legii 393/2004, privind statutul aleșilor locali, nominalizăm pentru a face parte din Consiliul Local, pe domnul COSMA MARCIAN ca urmare a vacantării locului prin demisia domnului URSU RĂZVAN ION.

S-a eliberat prezenta pentru validarea d-lui COSMA ’ MARCIAN in ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești ce va avea loc în data de/

... V'.f


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacantSECRETAR, Gheorahe Andrei


Data:


Qj. ol zoig-


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

JURĂMÂNT


Subsemnatul, COSMA MARCIAN, în conformitate cu prevederile art. 32(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Ploiești următorul jurământ, în calitate de consilier:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești.

Așa să-mi ajute Dumnezeu! “

DATA: 27.02.2017

Consilier,

COSMA MARCIAN

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES-VERBAL încheiat astăzi, 27.02.2017

Astăzi, 27.02.2017, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, legalitatea alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleși ai Partidului Social Democrat, ca urmare a vacantării unui loc prin demisia domnului Ursu Răzvan Ion.

S-a avut în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 9/18.01.2017 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 18.01.2017 sub nr. 1280 prin care s-a confirmat următorul supleant.

Următorul supleant este domnul COSMA MARCIAN.

Comisia a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege, privind alegerea acestuia.

Pe cale de consecință, comisia propune validarea mandatului consilierului ales la data de 05 iunie 2016.