Hotărârea nr. 149/2017

Hotãrârea nr. 149 privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului Toma Caragiu' Ploieşti

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 149


privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive a viceprimarului municipiului Ploiești domnul Pană George și Raportul de specialitate al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești prin care se propune aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2017 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.05.2017;

în temeiul art. 36, alin.(2) lit.„a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă numărul maxim de 174 de posturi pentru Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești prin suplimentarea cu 6 posturi față de numărul maxim de posturi aprobat, începând cu data de 01.06.2017.

Art.2. Aprobă organigrama și statul de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform anexelor nr. 1 si nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.06.2017.

Art.3. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.06.2017.

Art.4. începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.l 15/24.04.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.


ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVEJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești

Pentru desfasurarea în bune condiții a activității artistice, tehnice și administrative din cadrul secției Păpuși a Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești în sala de spectacole situată în Bulevardul Independenței nr. 14, se solicită aprobarea numărului maxim de 174 de posturi pentru Teatrul „Toma Caragiu" Ploiești, prin suplimentarea cu 6 posturi față de numărul maxim de posturi actual aprobat, precum și aprobarea organigramei și statului de funcții ale instituției, după cum urmează.

Secția Păpuși:

 • -  1 post regizor tehnic treapta I;

 • -  1 post maestru lumini treapta I;

Serviciul întreținere Administrativ:

 • -  1 post supraveghetor sală studii medii/generale;

 • -  1 post muncitor calificat (lăcătuș mecanic) treapta I;

 • -  2 posturi paznic, posturi care vor deservi această sală de spectacole.

Având în vedere o mai bună derulare a activității corpului de balet din cadrul secției Revistă a Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești, se solicită transformarea unui post vacant de sufleor treapta I în post vacant de balerin studii superioare grad I.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.85/03.04.2017.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

VICEBRIMAR

PANĂ GEORGE

TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești a fost înființat în anul 1949 prin Decizia Comitetului Provizoriu al Comunei Urbane Ploiești nr. 116/05.08.1949, și este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.21/2007, actualizată - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, și conform art. 5 alin.(2) din acest act normativ este o instituție de repertoriu.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești face parte din categoria excepții față de prevederile art. III alin. (6) lit. f) din O.U.G nr. 63/2010, actualizată, pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

A

începând cu data de 07.05.2017 s-a deschis sala de spectacole situată în Bulevardul Independenței nr. 14, si pentru desfășurarea în bune condiții a activității artistice, tehnice și administrative a secției Păpuși, solicităm suplimentarea numărului maxim de posturi, a organigramei și a statului de funcții cu următoarele posturi:

Secția Păpuși:

 • -  1 post regizor tehnic treapta I;

 • -  1 post maestru lumini treapta I;

Serviciul întreținere Administrativ:

 • -  1 post supraveghetor sală studii medii/generale;

 • -  1 post muncitor calificat (lăcătuș mecanic) treapta I;

 • -  2 posturi paznic, posturi care vor deservi această sală de spectacole. .

Calculul aferent pentru cheltuielile cu posturile menționate este următorul :

Nr. crt.

Denumire post

Compartimentul

Cheltuieli cu salariile

Contribuții angajator

Total cheltuieli de personal

0

1

2

3

4

5 = 3+4

1

regizor tehnic

Păpuși

8444

1908

10352

2

maestru lumini

Păpuși

8932

2018

10950

3

supraveghetor sala

întreținere Administrativ

7764

1755

9519

4

muncitor calificat

întreținere Administrativ

7144

1615

8759

5

paznic

întreținere Administrativ

7764

1755

9519

6

paznic

întreținere Administrativ

7764

1755

9519

TOTAL

47812

10806

58618

La data de 11.05.2017 instituția prezintă următoarea situație a cheltuielilor de personal:

 • -  prevedere anuală conform HCL nr. 85 din data de 03.04.2017 - 7144 mii lei;

 • -  plăți 01.01.2017-08.05.2017(conform execuție trezorerie)      - 1845 mii lei;

 • -  estimări plăți cheltuieli de personal pentru anul 2017

  • - 7085 mii lei;

  59 mii lei;

  • - 7144 mii lei.


 • -  plăți estimate pentru personal nou angajat

 • -  total plăți estimate 2017

Modificările propuse se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget, conform Hotărârii Consiliului Local nr.85/03.04.2017.

Totodată pentru o mai bună derulare a activității corpului de balet din cadrul secției Revistă a Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, se solicită transformarea unui post vacant de sufleor treapta I în post vacant de balerin studii superioare grad I.

Consiliul Administrativ al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești s-a întrunit în data de 05.05.2017 și a aprobat propunerea managerului, doamna Rus Mihaela, de modificare a numărului de personal, organigramei și statului de funcții ale instituției, conform procesului verbal nr.3/05.05.2017, anexat.Teatrul „Toma Caragiu” PJoiești: MANAGER, Rus Mihaela


g TEATRUL \ BTOMACARAGIU £

1


Director adjunct,

Camuță Aureliâr

Contabil șef, Alexe Gabrielai

Compartiment Resurse Umane

Ștefanoy Eugenia


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINIST


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Pentru desfasurarea în bune condiții a activității artistice, tehnice și administrative din cadrul secției Păpuși a Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești în sala de spectacole situată în Bulevardul Independenței nr. 14, se solicită aprobarea numărului maxim de 174 de posturi pentru Teatrul „Toma Caragiu" Ploiești, prin suplimentarea cu 6 posturi față de numărul maxim de posturi actual aprobat, precum și aprobarea organigramei și statului de funcții ale instituției, după cum urmează.

 • - Secția Păpuși:

 • -   1 post regizor tehnic treapta I;

 • -  1 post maestru lumini treapta I;

 • - Serviciul întreținere Administrativ:

 • -  1 post supraveghetor sală studii medii/generale;

 • -  1 post muncitor calificat (lăcătuș mecanic) treapta I;

 • -  2 posturi paznic, posturi care vor deservi această sală de spectacole.

Având în vedere o mai bună derulare a activității corpului de balet din cadrul secției Revistă a Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești, se solicită transformarea unui post vacant de sufleor treapta I în post vacant de balerin studii superioare grad I.

Urmare celor menționate mai sus avizez favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Angeleiă - DanielaTEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


Str. toma Caragiu. nr. 13. Ploiești - 100042 - Romania

PROCES VERBAL NR. 3

al ședinței Consiliului Administrativ al Teatrului „Toma Caragiu" din data de 5 mai 2017 - ora 10

Consiliul Administrativ al Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești constituit în 403/18.04.2017,

în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești aprobat prin IICL nr. 134/23.04.2015;

s-a întrunit astăzi, 5 mai 2017 - ora 10. în componență extinsă, după cum urmează:

Președinte consiliu - Rus Mihaela - director general

Membru consiliu - Carnuta Aurelian - director adjunct

Membru consiliu - Alexe Gabriela - contabil șef

Membru consiliu - Cojocaru Venera Valentina - consilier juridic

Membru consiliu - loan Coman - șef secție Dramă

Membru consiliu - Frincu Liviu George - șef secție Revistă


Membru consiliu - Androne Mihai - șef secție Păpuși

Membru consiliu - Dumitrescu Adina Miriam - șef serviciu Secretariat literar

Membru consiliu - Sterea Cătălin Adrian - șef serviciu Produtie;

Membru consiliu - Manolache Sebastian - șef serviciu întreținere - Administrativ

cu statut de invitat al consiliului - Baker Karl - lider sindicat

Secretar consiliu.- Ștefanov Eugenia - economist resurse umane având pe ordinea de zi a Consiliului Administrativ, următoarele puncte:

 • 1. Discuții privind Ordonanța 48/2016;

 • 2. Discuții privind spațiul din cladirca OMV:

 • 3. Alinierea salariilor pentru actorii mânuitori păpuși marionete - studii superioare cu actorii teatru -

studii superioare, conform Legii cadru a salarizării. 284/2010

 • 4. Alte discuții si propuneri.

1. Discuții privind Ordonanța 48/2016, privind modificarea si completarea unor acte normative in domeniul culturii, cu referire la art. 16A1. care stipulează ca salariatii din cadrul instituțiilor teatrale pot fi remunerați in baza unor contracte încheiate in conformitate cu L. 8/1996 a dreptului de autor sau a Codului Civil, pentru activitati care nu fac obiectul propriilor contracte individuale de munca.Membrii consiliului administrativ Ou.         ott&tck & cua (tetoH'l* LLWfU/MfaA

2. Discuții privind spațiul din clădirea OMV

A-U. feu                                dtaburf.                          l&CciLt Uu

Ow izi<ria                     ._______._____l                                      u^i.


r, tyoâiri iști afatsf ujuha Tfâtlu
Membrii consiliului administrativ au brf ril      H OU           lAWMrttfTk3. Alinierea salariilor pentru actorii mânuitori - studii superioare cu actorii teatru - studii superioare, conform Legii cadru a salarizării. 284/2010

1 zi /            Z» >_ . —Z. Â_ /»             -• "*7>* . ..      •      » ___      /«-..

ax di               UAa 4

&UL feLZA Ht:

Ă (2M.uifa\< k           k dfck ti. •

Auut c/uukMz te^u1 anc^Mnc.hfc

nd fflu-.dyjUn                         totddali fa flflad

Qltbu'Uui           <iud.’

mv <tu k^-cU'aq^ 7<tu Mb*zdccfffa cu dkUtKpMk Cu.

Alte discuții si nrnnuncri

J~Z rtifriți.i ~ /hjcfyuJ tcyi^ifklÂ, <j, WittiJ di <lht inchtLf Jfâju' (erict'uu. MiiOM /d x cwidw , <W

(W(M£ âAjtârpw/ ZM

____-—————————————

!h, purtau If^ftda^a ubwfeout& ptâu-1 pubtu ok poh

                                 quuuk je^h'Ibputf a(£ a* pori

Sw/ foikuck M                        .           f

kf^LGin TA?* - -Aâfo/fc&l &te&U. lUMlhu 43& MâUa a#dQjKCtyutol edif ic ckjMi

k* aJdid /mfu/jL & /)w ii/Mwft &a i<M7 aunoto te&ca cui dt iuMunu 2.


Aa           - /o(      ' Ai.      î^ptui r 4cud 5p&hLU A oda          k^n^fi

1 1 - k— t '*r_ _-1 x         7 Z UA         AifYniluc iU ad^itMdA-'/ 6

t ated /7 ftlzcwyj utiu /Uu au. fckiâ-k da ca ckfaitcify n/icd 7 L^e4.rA£pA^^ UZcktA                          li CdittWd

/uacxtt k. Ua.^. AjLpLhiecLL. di âcti, ~ I h&Eb- Ak syu^/wuxt^iib. @mMl ițffultJCj /fix Mp h^4^;  _______________

tțddiJ^a (Mod, <iuipU4Ai(^ tț


HM®


ajcidtua

hi LCJnd LM-cCU_________

}rxV(Wk£.,         zw <

Membrii consiliului administrai

di

4. Alte discuții si propuneri


hMtck        (A

dui h]


cu. cnhif'dkku'.fA_________T—______ _____________

i/n                                               aJL

' LDLLk7..aJtlM                               ^MvnjLi'lk'w a

& f&hlLi •          PQhup (A ody# I; /

“                                 d u&. r/n^Li^to. ^bCu^y^^,


/Ot

<Wa(! di

j 4 U sfe friiclrf r ___________________________________________'.____________________________________________ ________________________________________________

Membrii consiliului administrativ aLiWftk qcpț>l h1 axx it&wdl'k

i /* ÎS*

PREȘEDINTE CO JL1UL ADMINISTRATIVĂ,

RusMihaelaMEMBRII C

Carnuta AurelianAlexe Gabriela


M aleescu M ari tis


Corn an Ioan


l’rincu Li viu George


Androne MihaiSecretar Consiliu Administrativ,

Stefhnnv FnaeniaTEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI ORGANIGRAMA


SECȚIA DRAMA

(1+29=30)

TEHNIC DRAMAFORMAȚIE COSTUMIERE, PERUCHERIE (2)


SECȚIA REVISTA (1+32=33)


TEHNIC REVISTADIRECTOR GENERAL


SECȚIA PĂPUȘI (1+14=15)


SERVICIUL TEHNIC LUMINI SUNET DRAMA REVISTA (1+7=8)


SERVICIUL SECRETARIAT LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE,MARKETING SI RELAȚII PUBLICE (1+8=9)


COMPARTIMENT JURIDIC

CONTENCIOS (1)


COMPARTIMENT CABINET

DIRECTOR GENERAL (1)


DIRECTOR ADJUNCT (1)


Total funcții din care: 174


Funcții de conducere 15


TEHNIC PĂPUȘI


SERVICIUL PRODUCȚIE (1)


CONTABIL SEF (1)


COMPARTIMENT RESURSE UMANE ( 1 )


COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE (2)


SERVICIUL ÎNTREȚINERE ADMINISTRATIVO+16=17)ATELIER TAPIȚERIE (1 )


ATELIER TAMPLARIE (1+3=4)


ATELIER MECANO-ELECTRIC ( 3 )


COMPARTIMENT FINANCIAR

CONTABILITATE,CASIERIE ( 7 )


FORMAȚIE TRANSPORT ( 2 )


TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTISTAT DE FUNCȚII

Nr.

Nr.

Funcția contractuala

Nivelul

Grad profesiSRsff/ < Treapta profeșipnâla^;

crt

crt

de conducere

de execuție

studiilor

CONDUCERE

W\A r

1

1

Director general

S

2

2

Director adjunct

s

3

3

Contabil sef

s

SECȚIA DRAMA

4

1

Sef secție

s

5

1

Actor (teatru)

s

IA

6

2

Actor (teatru)

s

IA

7

3

Actor (teatru)

s

IA

8

4

Actor (teatru)

s

IA

9

5

Actor (teatru)

s

IA

10

6

Actor (teatru)

s

IA

11

7

Actor (teatru)

s

IA

12

8

Actor (teatru)

s

IA

13

9

Actor (teatru)

s

IA

14

10

Actor (teatru)

s

IA

15

11

Actor (teatru)

s

IA

16

12

Actor (teatru)

s

IA

17

13

Actor (teatru)

s

IA

18

14

Actor (teatru)

s

IA

19

15

Actor (teatru)

s

IA

20

16

Actor (teatru)

s

IA

21

17

Actor (teatru)

s

IA

22

18

Actor (teatru)

s

IA

23

19

Actor (teatru)

s

IA

24

20

Actor (teatru)

s

IA

25

21

Actor (teatru)

s

IA

26

22

Actor (teatru)

s

1

27

23

Actor (teatru)

s

1

28

24

Actor (teatru)

s

1

29

25

Actor (teatru)

s

I

30

26

Regizor artistic

s

IA

31

27

Regizor tehnic

1

32

28

Regizor tehnic

1

33

29

Sufleur

1

TEHNIC DRAMA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

34

1

Sef formație muncitori

35

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

36

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

37

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

38

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

39

5

Muncitor calificat (cortinier instalații stângi)

1

40

6

Muncitor calificat (instalații de scena)

1

FORMAȚIE RECUZITERI

41

1

Recuziter

1

42

2

Recuziter

1

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHER1E

43

1

Muncitor calificat (costumiera)

1

44

2

Muncitor calificat (costumiera)

1

SECȚIA REVISTA


Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesiona|L— a Treapta profeșjdnalâA l

de conducere

de execuție

45

1

Sef secție

s

/   zx

46

1

Scenograf

s

/

47

2

Dirijor

s

48

3

Coregraf

s

DRVX

49

4

Actor (teatru)

s

50

5

Actor (teatru)

s

ia

51

6

Actor (teatru)

s

IA

52

7

Actor (teatru)

s

IA

53

8

Actor (teatru)

s

IA

54

9

Actor (teatru)

s

l

55

10

Actor (teatru)

s

I

56

11

Artist instrumentist

s

IA

57

12

Artist instrumentist

s

I

58

13

Solist balet

s

I

59

14

Solist vocal

s

I

60

15

Solist vocal

s

I

61

16

Solist vocal

s

I

62

17

Solist vocal

s

1

63

18

Instrumentist

1

64

19

Instrumentist

1

65

20

Instrumentist

1

66

21

Instrumentist

1

67

22

Instrumentist

1

68

23

Balerin

s

1

69

24

Balerin

s

1

70

24

Balerin

s

I

71

25

Balerin

s

I

72

26

Balerin

s

1

73

27

Balerin

s

1

74

28

Balerin

1

75

29

Balerin

1

76

30

Balerin

1

77

31

Regizor tehnic

1

TEHNIC REVISTA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

78

1

Sef formație muncitori

79

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

80

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

81

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

82

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

83

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

84

2

Muncitor calificat (costumiera)

1

85

3

Machior

1

SECȚIA PĂPUȘI

86

1

Sef secție

s

87

1

Scenograf

s

1

88

2

Actor (teatru)

s

1

89

3

Actor (teatru)

s

90

4

Actor (teatru)

s

91

5

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

IA

92

6

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

93

7

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

94

8

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

1
Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ I Trea pta profes innala—

de conducere

de execuție

95

9

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

*

11 --

96

10

Actor (mânuitor păpuși)

tel,

97

11

Actor (mânuitor păpuși)

98

12

Artist plastic

s

99

13

Regizor tehnic

i

100

14

Regizor tehnic

1                             c,

TEHNIC PĂPUȘI

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

101

1

Maestru lumini

1

102

2

Maestru lumini

1

103

3

Maestru sunet

1

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR - COSTUME PĂPUȘI

104

1

Sef formație muncitori

105

1

Muncitor calificat (costumiera)

1

106

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

107

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

108

4

Muncitor calificat (instalații de scena)

1

FORMAȚIE BUTAFORIE - PICTURA

109

1

Sef formație muncitori

110

1

Artist plastic

1

SERVICIUL TEHNIC LUMINI SUNET

111

1

Sef serviciu

s

112

1

Operator sunet

s

1

113

2

Maestru sunet

1

114

3

Maestru sunet

III

115

4

Maestru lumini

1

116

5

Maestru lumini

1

117

6

Maestru lumini

1

118

7

Maestru lumini

1

SERVICIUL SECRETARIAT LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE, MARKETING SI RELAȚII PUBLICE

119

1

Sef serviciu

s

120

1

Consultant artistic

s

IA

121

2

Consultant artistic

s

IA

122

3

Consultant artistic

s

IA

123

4

Impresar artistic

s

1

124

5

Impresar artistic

s

1

125

6

Impresar artistic

s

III

126

7

Specialist

s

IA

127

8

Referent

M

IA

SERVICIUL PRODUCȚIE

128

1

Sef serviciu

I s

ATELIER CROITORIE PENTRU FEMEI

129

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

1

130

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

1

131

3

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

1

ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI

132

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

1

133

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

1

ATELIER CROITORIE PENTRU PĂPUȘI

134

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

1Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesionala^ *

de conducere

de execuție

135

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

ATELIER TAPIȚERIE

136

1

_

Muncitor calificat (tapiter)            |

I

i H°?l . '

ATELIER TAMPLARIE

137

1

Sef formație muncitori

138

1

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

X:

1

139

2

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

1

140

3

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

1

ATELIER MECANO - ELECTRIC

141

1

Muncitor calificat (lacatus montator)

1

142

2

Muncitor calificat (lacatus montator)

1

143

3

Muncitor calificat (electrician)

1

COMPARTIMENT JURIDIC - CONTENCIOS

144

1

|Consilier juridic

S

IA

COMPARTIMENT CABINET DIRECTOR GENERAL

145

1

Referent de specialitate

s

II

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE, CASIERIE

146

1

Economist

s

IA

147

2

Economist

s

IA

148

3

Economist

S

IA

149

4

Economist

S

IA

150

5

Economist

S

IA

151

6

Economist

s

11

152

7

Referent de specialitate

s

1

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

153

1

| Economist

S

IA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

154

1

Economist

s

IA

155

2

Economist

S

IA

SERVICIUL

NTRETINERE - ADMINISTRATIV

156

1

Sef serviciu

S

157

1

Referent de specialitate

S

III

158

2

Magaziner

M

159

3

Pompier

160

4

Controlor bilete

M;G

161

5

Plasator sala

M;G

162

6

Plasator sala

M;G

163

7

Supraveghetor sala

M;G

164

8

Supraveghetor sala

M;G

165

9

Supraveghetor sala

M;G

166

10

Supraveghetor sala

M;G

167

11

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

1

168

12

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

1

169

13

Paznic

170

14

Paznic

171

15

Paznic

172

16

Paznic

FORMAȚIE TRANSPORT

173

1

Șofer (autocar)

1

174

2

Șofer (autoturism)

1
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZi

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești