Hotărârea nr. 147/2017

Hotãrârea nr. 147 privind aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


H O T Ă R Â R E A NR. 147 privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ, avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești ca urmare a transformării gradelor profesionale a 13 (treisprezece) posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, precum și pentru transformarea unor grade profesionale ale unor posturi vacante;

în conformitate cu prevederile art.64, alin.2 din Legea nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior coroborate cu prevederile art.125, alin.l din H.G. nr.611/2008 care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

luând în considerare raportul Comisiei nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2017 și Comisiei de specialitate nr.7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.05.2017 ;

în temeiul art.36, alin.(2) lit.„a” și alin.(3) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2017.

Art.2. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.05.2017.

Art.3. începând cu aceeași dată prevederile anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local nr.431/21.12.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVEla hotărârea privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art.64, alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.

Urmare celor menționate mai sus, propun transformarea gradelor profesionale a treisprezece posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform raportului final atașat.

Conform adresei Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 19827/2016, anexată, transformarea posturilor de personal necalificat în posturi de personal calificat nu sunt de natură să afecteze condițiile de eligibiltate sau clauzelor contractului de finanțare și nu aduc atingere obiectivelor și indicatorilor proiectului.

Astfel considerăm că posturile înființate pentru implementarea proiectelor se pot transforma în funcție de necesitățile identificate în această activitate .

Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest funcționează în subordinea directă a primarului, având structură de 49 posturi personal contractual din care un post de personal contractual de conducere de șef serviciu (manager) și 48 posturi de personal contractual de execuție, conform proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest” S.M.I.S. nr.32472, astfel:

 • - un post de inspector de specialitate - economist,

 • - un post de inspector de specialitate - jurist

 • - două posturi de tehnicieni din care:

 • - un post de muncitor calificat electrician;

 • - un post de muncitor calificat instalator;

 • - 24 de posturi de paznic (8 angajați în 3 schimburi);

 • - 20 de muncitori necalificați.

Având în vedere implicarea persoanelor care beneficiază de ajutorul social în activitatea de curățenie a Parcului Municipal Ploiești Vest, se propune transformarea a 9(nouă) posturi vacante de muncitor necalificat în posturi de personal calificat după cum urmează:

 • -  3 posturi de casier pentru încasare în numerar ;

 • -  3 posturi de paznic pentru asigurarea normării corecte a celor 8 posturi fixe de pază;

 • -  2 posturi de muncitor calificat - specialitatea horticultura;

 • -  un post de șofer.


specialității postului de inspector de specialitate din jurist în inginer agronom/inginer horticol/peisagist.

Totodată pentru eficientizarea activității insituției se propune :

 • - transformarea gradului profesional din principal în asistent al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I din cadrul compartimentului Verificare și Evaluare Documentații Tehnice;

 • - transformarea gradului profesional din superior în debutant al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I din cadrul serviciului Contracte;

 • - transformarea gradului profesional din principal în debutant al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I din cadrul serviciului Contracte;

 • - transformarea gradului profesional din superior în asistent al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I din cadrul compartimentului Evidența și Administrare Fond Locativ;

 • - transformarea gradului profesional din principal în superior al funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I din cadrul serviciului Juridic - Contencios, Contracte;

 • - transformarea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul serviciului Juridic - Contencios, Contracte.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.96/03.04.2017.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMARDOBRE ADR!


RIN


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV

îfo /" Z W M >1 . jYI

RAPORT DE SPECIALITATE la hotărârea privind aprobarea statului de funcții

aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Promovarea funcționarilor publici se face prin examen sau concurs organizat semestrial cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar prin hotărâre a Consiliului Local posturile se transforma în consecință, în conformitate cu prevederile H.G.nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

în vederea participării la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior, funcționarii publici trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții :

 • • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care se promovează;

 • • să fi obținut cel puțin calificativul “bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 • • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Pentru anul 2017 planul de ocupare a funcțiilor publice a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.379/29.11.2016, iar prin adresa nr. 14791/2017, anexată, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a desemnat reprezentanți la concursul pentru promovare în grad, atât în comisia de concurs cât și în comisia de soluționare a contestațiilor.

Având în vedere aceste considerente propunem Consiliului Local transformarea gradelor profesionale a 13 (treisprezece) posturi pentru funcționarii publici care au fost declarați „admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut desfășurat în luna aprilie 2017, conform raportului final atașat, după cum urmează :

Nr. crt.

Denumire compartiment

Numele și prenumele

Clasa/ grad profesional deținut

Clasa/ grad profesional propus

1.

Serviciul Autorizații Construcții

Savu Marilena

Consilier, I, principal

Consilier, I, superior

2.

Compartimentul Verificare și

Evaluare Documentații Tehnice

Șencu Daniela Vali

Consilier, I, principal

Consilier, I, superior

3.

Serviciul Verificare și

Control Documentații Publice

lancu Alina Elena

Consilier, I, principal

Consilier, I, superior

4.

Serviciul Cadastru și G.I.S.

Enache Florentina Marcela

Consilier, I, principal

Consilier, I, superior

Lazăr Carmen Georgiana

Consilier, I, asistent

Consilier, I, principal

5.

Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ

Stoia Oana Aurelia

Consilier, I, principal

Consilier, I,

1 superior

6.

Serviciul Investiții

Busuioc Liliana

Elena

Consilier, principaă^^

^9HȘnier, I, ~ syjșetaor

7.

Biroul Mobilitate și Trafic

Urban

Ionescu Mihaela

Roxana

Consiliatei, principali

8.

Compartimentul Organizare

Dănilă Steliana

Consilier, principalei

w»,i,

Evenimente

Roșu Mihaela

Consilier, principal

=^fefîsilier, I, superior

9.

Serviciul Managementul Calității, a Circulației și Evidenței Documentelor

Dobre V. Nicoleta

Consilier, I, principal

Consilier, I, superior

10.

Serviciul Achiziții Publice și Contracte

Sabadac Ana Maria

Consilier, I, principal

Consilier, I, superior

11.

Compartimentul Achiziții

Bunuri

Grigore Maria

Consilier, I, principal

Consilier, I, superior

Conform adresei Ministerul

ui Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

nr. 19827/2016, anexată, transformarea posturilor de personal necalificat în posturi de personal calificat nu sunt de natură să afecteze condițiile de eligibiltate sau clauzelor contractului de finanțare și nu aduc atingere obiectivelor și indicatorilor proiectului.

Astfel considerăm că posturile înființate pentru implementarea proiectelor se pot transforma în funcție de necesitățile identificate în această activitate.

Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest funcționează în subordinea directă a primarului, având structură de 49 posturi personal contractual din care un post de personal contractual de conducere de șef serviciu (manager) și 48 posturi de personal contractual de execuție, conform proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest” S.M.I.S. nr.32472, astfel:

 • - un post de inspector de specialitate - economist,

 • - un post de inspector de specialitate - jurist

 • - două posturi de tehnicieni din care:

 • - un post de muncitor calificat electrician;

 • - un post de muncitor calificat instalator;

 • - 24 de posturi de paznic (8 angajați în 3 schimburi);

 • - 20 de muncitori necalificați.

Având în vedere implicarea în activitatea de curățenie a Parcului Municipal Ploiești Vest a persoanelor care beneficiază de ajutorul social, se propune transformarea a 9(nouă) posturi vacante de muncitor necalificat în posturi de personal calificat după cum urmează:

 • -  3 posturi de casier pentru încasare în numerar ;

 • -  3 posturi de paznic pentru asigurarea normării corecte a celor 8 posturi fixe de pază;

 • -  2 posturi de muncitor calificat - specialitatea horticultura;

 • -  un post de șofer.

Având în vedere că Serviciul Administrare Parc Municipal Ploiești Vest este un serviciu tară personalitate juridică în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, iar activitatea juridică se defășoară la nivelul Direcției Administrației Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte la fel ca și pentru celelalte servicii și direcții din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, se propune modificarea specialității postului de inspector de specialitate din jurist în inginer agronom/inginer horticol/peisagist.


Documentații Tehnice;


- transformarea gradului profesional din superior în debutant


Totodată pentru eficientizarea activității insituției se propune : execuție vacantă de consilier, clasa I din cadrul compartimentului 1 execuție vacantă de consilier, clasa I din cadrul serviciului Contracte;

 • - transformarea gradului profesional din principal în debutant al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I din cadrul serviciului Contracte;

 • - transformarea gradului profesional din superior în asistent al funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I din cadrul compartimentului Evidența și Administrare Fond Locativ;

 • - transformarea gradului profesional din principal în superior al funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I din cadrul serviciului Juridic - Contencios, Contracte;

 • - transformarea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul serviciului Juridic - Contencios, Contracte.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.96/03.04.2017.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare^ Administrativ, AngelescuțAna - Daniela

ministrativ, i - Daniela


AVIZAT:

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director executiv

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


Anexa la H.C.L. nr.


MM


STAT DE FUNCȚII

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

Trea pta prof

Nivel studii

conducere

execuție

1

PRIMAR

PRIMAR

2

VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

3

VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

4

SECRETAR

SECRETAR

l

S

5

ADMINISTRATOR PUBLIC

ADMINISTRATOR PUBLIC

S

6

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

7

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

8

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

9

CABINET PRIMAR

-

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

s

10

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

11

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

SEF SERVICIU

I

s

12

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

13

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

14

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

15

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

16

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

17

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

18

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER.

I

superior

s

19

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

20

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

SEF SERVICIU

I

s

21

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

22

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

23

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

24

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

25

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

*

26

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

27

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

■V /

28

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

29

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

    V

30

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

superior

s

31

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

asistent.

s

32

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER.

I

debutant

s

EȘTI

*/

33

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

ARHITECT SEF

I

s

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

Trea pta prof

Nivel studii

conducere

execuție

34

D.G.D.U. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

S

35

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

SEF SERVICIU

I

S

36

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

37

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

38

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

39

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

40

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

41

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

l

superior

s

42

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER.

I

superior

s

43

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

REFERENT

III

asistent

M

44

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

CONSILIER.

I

superior

S

45

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

REFERENT

III

superior

M

46

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER.

I

superior

S

47

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER.

I

superior

S

48

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAT!! TEHNICE

CONSILIER.

I

superior

S

49

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTAȚII TEHNICE

CONSILIER.

I

asistent

S

50

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

SEF SERVICIU

I

S

51

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

S

52

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

S

53

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

S

54

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAT!! PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

S

55

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

S

56

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

57

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAT!! PUBLICE

CONSILIER.

I

asistent.

s

58

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

SEF SERVICIU

I

s

■ ti i

©%;

59

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

superior

s

P;

j

60

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

superior

s

¥

>'/

61

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

superior

s

Nr.

Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

Trea pta prof

Nivel studii

conducere

execuție

62

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

principal

S

63

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

asistent.

S

64

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

debutant

s

65

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER.

I

debutant

s

66

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

SEF SERVICIU

l

s

67

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

68

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

69

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

70

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

l

superior

s

71

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

superior

s

72

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

principal

s

73

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER.

I

principal

s

74

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

75

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT

III

superior

M

76

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

77

SERVICIUL CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

S

78

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

S

79

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

S

80

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

S

81

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

82

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

83

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

principal

s

84

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

85

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

86

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

debutant

s

87

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER.

I

debutant

s

88

SERVICIUL CONTRACTE

REFERENT

III

superior

M

89

SERVICIUL CONTRACTE

REFERENT

III

superior

M

90

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER.

I

superior

S

91

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER.

I

principal

S

ft n r *

92

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER.

l

asistent.

S

X

AW-

93

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

superior

S

£

M

94

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

superior

S

V

J/Ș7/

ZA/

95

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

superior

S

Ac

ești”

z

Nr.

Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

Trea pta prof

Nivel studii

conducere

execuție

96

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

superior

S

97

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

superior

S

98

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

principal

s

99

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER.

I

debutant

s

100

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

s

101

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

SEF SERVICIU

I

s

102

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

103

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

104

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

105

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

principal

s

106

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

107

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

108

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

109

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

REFERENT

III

superior

M

110

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

SEF SERVICIU

I

s

111

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

112

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

113

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

114

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

115

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

116

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

117

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER.

I

asistent.

s

118

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

•>

snr <

%

119

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

/1 ‘C

' ■

V\

120

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

il

/ J   #

121

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

v

\<

■ A>...

,O

A

*y

122

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

tu"

Nr.

Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

Trea pta prof

Nivel studii

conducere

execuție

123

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

S

124

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

superior

s

125

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

asistent.

S

126

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

asistent.

s

127

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER.

I

asistent.

s

128

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

REFERENT

III

superior

M

129

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

SEF SERVICIU

I

s

130

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

S

131

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

S

132

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

S

133

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

S

134

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

superior

s

135

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

principal

s

136

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER.

I

principal

s

137

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

REFERENT

III

superior

M

138

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

REFERENT

III

superior

M

139

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

140

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

S

141

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

SEF SERVICIU

I

S

- i

142

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

superior

S

si

si fâ

:5

143

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

superior

S

rx\*

144

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

superior

S

Xg,

-oTeșt

145

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

principal

S

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

Trea pta orof

Nivel studii

conducere

execuție

146

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER.

I

asistent.

S

147

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

148

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATE

REFERENT

III

superior

M

149

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER.

I

superior

S

150

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

151

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

152

SERVICIUL INVESTIȚII

SEF SERVICIU

I

s

153

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

154

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

155

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

156

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

157

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

158

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

I

superior

s

159

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER.

l

superior

s

160

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

SEF BIROU

I

s

161

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER.

I

superior

s

162

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER.

I

superior

s

163

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER.

I

principal

s

164

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER.

l

asistent.

s

165

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

166

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

REFERENT

III

superior

M

167

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SEF SERVICIU

I

S

168

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

S

169

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

170

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

//

X

171

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

superior

s

G

sn

a

172

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

principal

s

0

(C ,L

j >1

/>#

173

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

principal

sNr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

Trea pta prof

Nivel studii

conducere

execuție

174

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

asistent.

S

175

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER.

I

asistent.

S

176

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

177

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT

III

superior

M

178

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT

III

principal

M

179

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

S

180

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

S

181

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

S

182

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

superior

S

183

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER.

I

asistent.

S

184

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

185

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

SEF SERVICIU

I

S

186

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

l

superior

S

187

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

S

188

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

S

189

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER.

I

superior

S

190

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER.

I

asistent.

S

191

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER.

l

asistent.

S

192

COMPARTIMENT O.N.G.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

193

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

S

194

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

S

195

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

l

asistent.

S

196

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

S

197

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

S

=32=5^

198

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

ir * ,

199

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

//'

200

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

/c

&/

\

201

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

1 .

202

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

SEF SERVICIU

fe

LSlî

A

203

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DBk SPECIALITATE

A"

lEȘ'î1

z XA /-

204

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

Trea pta prof

Nivel studii

conducere

execuție

205

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

CASIER

M

206

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

CASIER

M

207

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

CASIER

M

208

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-ELECTRICIAN

I.

209

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

I.

210

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-HORTICULTOR

I.

211

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR CALIFICAT-HORTICULTOR

I.

212

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

ȘOFER

I

213

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

214

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

215

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

216

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

217

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

218

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

219

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

220

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

l._

■X

221

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC //<■

*■

___ s

222

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC/^

/ J

) Mi

223

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNICV. ?

V

/■

A/

224

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

/n-

z

225

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

Trea pta prof

Nivel studii

conducere

execuție

226

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

227

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

228

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

229

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

230

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

231

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

232

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

233

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

234

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

235

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

236

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

237

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

238

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

239

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

I

240

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

241

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

242

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

243

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

244

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR . necalificat/'

245

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITORI b NECALIFICAT-

/ .1 r

<

246

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR o NECALIFICÂTy

1

KT

247

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITORX NECALIFICAT x

o

/

248

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

Trea pta prof

Nivel studii

conducere

execuție

249

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

250

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

251

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

ADMINISTRATOR

1

.M

252

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFERENT

IA

M

253

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFERENT

IA

M

254

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

255

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

1

256

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

1

257

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

1

258

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

259

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

SEF SERVICIU

I

S

260

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

261

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

262

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

263

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

superior

s

264

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

principal

s

265

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

asistent.

s

266

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

asistent.

s

267

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER.

I

asistent.

s

268

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

superior

s

Â

269

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

superior

s

xx

270

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER.

I

superior

s

II-

271

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

V

C'--' “V

&

272

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

Trea pta prof

Nivel studii

conducere

execuție

273

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

S

274

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

275

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER.

I

superior

s

276

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU

I

s

277

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

278

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

279

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

l

superior

s

280

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

281

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

superior

s

282

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

l

asistent.

s

283

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER.

I

asistent.

s

284

COMPARTIMENT ADMINISTRAIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

I.

285

COMPARTIMENT ADMINISTRAIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC

I.

286

COMPARTIMENT ADMINISTRAIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT.

I.

287

COMPARTIMENT ADMINISTRAIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

288

COMPARTIMENT ADMINISTRAIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

r -

289

COMPARTIMENT ADMINISTRAIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DEZ/o? SERVICIU)//?^

o\

290

COMPARTIMENT ADMINISTRAIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR-o (FEMEIE DEf: s SERVICIU) V

J®'

^7

291

COMPARTIMENT ADMINISTRAIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR ' (FEMEIE DE SERVICIU)

Nr.

Crt

Structura

Funcția de demnitate Dublica

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

Trea pta nrof

Nivel studii

conducere

execuție

292

COMPARTIMENT ADM IN ISTRAIV-INTRETINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

293

COMPARTIMENT ADMINISTRAIV -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

294

COMPARTIMENT ADMINISTRAM -ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

295

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

296

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

297

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

298

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

299

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

300

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

301

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

l

302

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

303

SERVICIUL INFORMATICA

SEF SERVICIU

I

S

304

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

S

305

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

s

306

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

superior

s

307

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

l

superior

s

308

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

asistent.

s

309

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

asistent.

s

310

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

asistent.

s

311

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER.

I

debutant

s

312

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

SEF SERVICIU

I

s

313

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior.

s

314

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior.

s

315

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

l

superior

s

316

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

317

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

318

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

319

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

320

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER.

I

superior

s

-s.

321

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER.

I

superior

s

s /

X

322

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

; -       i

323

COMPARTIMENTUL MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

■ • ••-

A ■Z'

324

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI

INSPECTOR DE SPECIALITATE

- IA- .

"y

32S

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR                  |

SEF SERVICIU

I

s

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

Trea pta prof

Nivel studii

conducere

execuție

326

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

S

327

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

S

328

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

329

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

330

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

331

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

l

superior

s

332

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

333

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

superior

s

334

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER.

I

debutant

s

335

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

REFERENT

III

superior

M

336

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

337

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

338

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

339

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

CURIER

s>/"

nr *

v\

340

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

Hi

«r- ...

/

\

!

!

i

341

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

SEF BIROU

S

X < -■=---

I

342

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER.

1

superior

s

343

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER.

1

superior

s

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

Trea pta prof

Nivel studii

conducere

execuție

344

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER.

I

principal

S

345

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER.

I

asistent.

S

346

BIROUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER.

I

debutant

s

347

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

SEF SERVICIU

l

s

348

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

s

349

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

s

350

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

s

351

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

superior

s

352

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

principal

s

353

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

principal

s

354

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER.

I

debutant

s

355

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

s

356

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

s

357

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

s

358

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

s

359

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

s

360

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

s

361

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

s

362

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

l

superior

s

363

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

l

debutant

s

X

//

.fX

364

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

principal

s

//-

/f'

365

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

asistent.

s

X

,A ..

î i

J /^7/

366

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER

JURIDIC      |

I

asistent.

s

y i i

v,

Nr. Crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcție publica de

Clasa

Grad/ treapta profesionala

Nivel studii

Funcția contractuala de execuție

Treapta profesionala

Nivel studii

Trea pta orof

Nivel studii

conducere

execuție

367

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER.

I

principal

S

368

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER

I

asistent.

S

369

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

S

370

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

s

371

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

372

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

373

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

374

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

375

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

376

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

superior

s

377

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER.

I

asistent.

s

378

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER.

I

superior

s

379

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER.

I

principal

s

380

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

REFERENT

III

asistent

MnWNiCIPlUL":’ f ÎNREGISTR

-i -lu- ?ltf


Ploiești,

Nr. 5667

Data: 03.04.2017

PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI JUDEȚUL PRAHOVA

Având in vedere următoarele considerente:

 • - Prevederile art. III si ale anexei la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările si completările ulterioare, privind procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unitatilor/subunitatilor administrativ-teritoriale, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare „Invatamant", „Sanatate" si „Asigurări si asistenta sociala", indiferent de sursa de finanțare;

 • - Numărul locuitorilor pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala la 1 ianuarie 2016, comunicat de către Institutul National de Statistica si publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice si Fondurilor Europene;

 • - Situația arondării localităților la serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor din județul Prahova, întocmită de către Direcția Județeană de Evidenta a Persoanelor Prahova;

 • - Datele comunicate de fiecare ordonator principal de credite, pe proprie răspundere, privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, aflate in perioada de implementare in cursul anului 2017, precum si proiectele care au avut ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi;

 • - Cazurile in care unitățile administrativ-teritoriale au primit autobuze sau microbuze școlare in baza O.U.G. nr. 115/2011, cu modificările si completările ulterioare;

Numărul maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale in anul 2017, calculat de Instituția Prefectului - județul Prahova potrivit art. III si anexei la O.U.G. nr. 63/2010, cu modificările si completările ulterioare, a fost stabilit punctual, după cum urmeaza:

1.

Numărul de posturi stabilit pentru aparatul de specialitate al primarului, precum si pentru instituțiile publice locale infiintate prin hotarari ale autorităților deliberative, calculat conform pct. 1 din anexa la O.U.G. 63/2010

700

2.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala are organizat serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor, cu sau fara personalitate juridica, numărul de posturi calculat conform pct. 2 din anexa la O.U.G. 63/2010

43

3.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala are organizat serviciul public de politie locala, cu sau fara personalitate juridica, numărul de posturi calculat conform pct. 3 din Anexa la O.U.G. 63/2010

234

4.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, numărul de posturi calculat conform pct. 4 din Anexa la O.U.G. 63/2010

10

5.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala a primit microbuze sau autobuze școlare in baza O.U.G. 115/2011, numărul de posturi calculat conform pct. 5 din Anexa la O.U.G. 63/2010

-

6.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala a implementat proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi

86

TOTAL NUMĂR MAXIM POSTURI = 1+2+3+4+5+6

1073

Municipiul Ploiești, B-dul Republicii nr. 2-4, județul Prahova, tel: 0244 51 40 15; fax: 0244 54 60 67, 0244 51 02 76 e-mail: infopublic@prefecturaprahova.ro             www.prefecturaprahova.ro

•I

1'!. :<yt hJ\/k?Ys-

BiB;

• ■ WWt'..-.:


? yi                    IBiir


rSfeiîii-^^ll'’j? !'''

: ’          »!. !’--'e,o ,»)>'•‘Vi- ••’

ife ■          1,;^ .,,^J.X'y      .,...

-^32®


i(1

1 -L y . “

.■ ■        .         ■' ■■Â-fî,.                            ?3M3>


‘A JC»

,7 >

' j^\


&Wna WM fel®?


' •                   $e fWn^air© (§s$ W3M                (r^egpjîn^^^

,             W?/ ; W$ pWy      ;W«f ^‘sdW wiira^W

'       te&. â t§âW $Ș âg£*P3 $1 © rrgf^lgfer        s^^W^WpT         irteWgi ’

'îZSSi'^              ty^G'?is@r;_i                 lfânî^nfelfâ SP^^ț»


• ■ Wăfeîpv                            WoV/^W.,             "s /^$îW&!!I >y ; '3®te-'iiy 'să!?i

- ■’ ®ț?ÎJ7iT@ te                                              |LY^^y\^hj^îii ^yiteĂ'. i^r^^'iî.) 5j*7 r^elfSâli’r*Jb

'■ ^fȘ&[WWi f^Gffs@fftE'4( silitei, !|»y® Ș[i & «?te                               țcrJi

Ui^î^ f^i iWi»)                    ■&'           •?.'>

iWi                            ’L/ri^W»!!^ iste tytAji                     ''KuW-1*! gîj                  t^rViV?

.                                                              ’iffi                            £ii .^'ysij2^G?3 !&

., fhiyj ,%yMs f?t= InfeWri' 7?) c'R^K-'5z                                       <_H' \f!n £'i?!jp«r

•'sfe vlî^fîfi^if© $ irW sC^M' t?;is ^yo^^y.ifoir ț5'           4*7 '■ y tyt '^’.yyi-

ypfcyȘ! '?t£7fc (®i§ iTTt^^teW^k’1 eVifenișilA,                 yșyy             j? fyy,:

^ȚYrAVtfbyX Hn!         ^Wî'fe&’i 9$ |^?w'r S'îr^i©         S^teW-K-               O

^..fi'-.A-^i 3Li! .JjHii7;£j Iîî^i                                       ^lyĂuVHsS [ȘVilfîO                       '^'to1' 4?? .      ' ' .

9296

M -04- WFuncția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează concursul

1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Autorizații Construcții

1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Verificare și Evaluare Documenții Tehnice

1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Verificare și Control Documentații Publice

1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Cadastru și G.I.S.

1 Consilier, clasa I, grad profesional principal - Serviciul Cadastru și G.I.S.

1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ

1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Investiții

 • 1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Mobilitate și Trafic Urban

 • 2 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Organizare Evenimente

1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Managementul Calității, a Circulației și Evidenței Documentelor

1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Achiziții Publice și Contracte

1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Achiziții Bunuri

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 20.04.2017

Numele și prenumele candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

3

Motivul respingerii dosarului4

SAVU MARILENA

ADMIS

ȘENCU DANIELA VALI

ADMIS

IANCU ALINA ELENA

ADMIS

ENACHE FLORENTINA MARCELA

ADMIS

LAZĂR CARMEN GEORGIANA

ADMIS

STOIA OANA AURELIA

ADMIS

BUSUIOC LILIANA ELENA


IONESCU MIHAELA ROXANA


DĂNILĂ STELIANA


ROȘU MIHAELA


DOBRE V. NICOLETA


SABADAC ANA MARIA


GRIGORE MARIA


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS


ADMIS
Observații formulate de către membrii comisiei:

Informații privind proba scrisă

Data și ora desfășurării probei scrise : 25.04.2017 - ora Îl.00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise : -----

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al probei scrise

Rezultatul***

SAVU MARILENA

83,00p

ADMIS

ȘENCU DANIELA VALI

95,00p

ADMIS

IANCU ALINA ELENA

82,00p

ADMIS

ENACHE FLORENTINA MARCELA

97,00p

ADMIS

LAZĂR CARMEN GEORGIANA

87,00p

ADMIS

STOIA O ANA AURELIA

78,00p

ADMIS

BUSUIOC LILIANA ELENA

78,00p

ADMIS

IONESCU MIHAELA ROXANA

96,00p

ADMIS

DĂNILĂ STELIANA

85,00p

ADMIS

ROȘU MIHAELA

90,00p

ADMIS

DOBRE V. NICOLETA

73,00p

ADMIS

SABADAC ANA MARIA

78,00p

ADMIS

GRIGORE MARIA

90,00p

ADMIS

*7) Sc va completa de către secretarul comisiei dc concurs.

*8) Sc vor menționa: denumirea funcției publice, gradul profesional si compartimentul din cadrul autoritatii sau instituției publice in care este prevăzut postul.

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".

Funcția publică : 1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Autorizații Construcții

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

SAVU MARILENA

177,OOp

ADMIS

Funcția publică : 1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Verificare și Evaluare Documenții Tehnice

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

ȘENCU DANIELA VALI

184,OOp

ADMIS

Funcția publică : 1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Verificare și Control Documentații Publice

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

IANCU ALINA ELENA

167,33p

ADMIS

Funcția publică : 1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Cadastru

și G.I.S

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului    /

\n

ENACHE FLORENTINA MARCELA

185,67p       (j

Funcția publică : 1 Consilier, clasa I, grad profesional principal - S și G.I.S.

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

LAZĂR CARMEN GEORGIANA

173,OOp

ADMIS

Funcția publică : 1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Evidență și Administrare Fond Locativ

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

STOIA OANA AURELIA

171,OOp

ADMIS

Funcția publică : 1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Investiții

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

BUSUIOC LILIANA ELENA

166,33p

ADMIS

Funcția publică : 1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Biroul Mobilitate și Trafic Urban

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

IONESCU MIHAELA ROXANA

189,67p

ADMIS

Funcția publică : 2 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Organizare Evenimente

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

ROȘU MIHAELA

185,OOp

ADMIS

DĂNILĂ STELIANA

173,67p

ADMIS

Funcția publică : 1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Serviciul Managementul Calității, a Circulației și Evidenței Documentelor

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

DOBRE V. NICOLETA

155,OOp

ADMIS

Funcția publică :  1 Consilier, clasa I, grad profesional superior -

Publice și Contracte

Serviciul Achiziții

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al concursului

Rezultatul***

SABADAC ANA MARIA

169,67p

ADMIS

Funcția publică : 1 Consilier, clasa I, grad profesional superior - Compartimentul Achiziții Bunuri

Numele și prenumele candidatului

/ •

Punctajul final al A, concursului

RezultâtiiI***

c/(           .i \

GRIGORE MARIA

179,33p    țJ

ADMIS

Comisia de concurs

Z^QiEȘTl *

Semnătura

/

1. MĂNTOIU ANABELL OLIMPIA

2. HERȚIA CRISTINA

I$J1I

3. ILIE LUMINIȚA MIRELA

Secretarul comisiei: ANGELESCU ANA - DANIELA

Semnătură:

*** Se va completa cu mențiunea "admis", respectiv "respins".


Informații privind interviul

Data și ora desfășurării interviului: 25.04.2017 - ora 15.30

Numele și prenumele candidatului

Punctajul final al interviului

Rezultatul*** >

SAVU MARILENA

94,00p

ADMIS

ȘENCU DANIELA VALI

89,00p

ADMIS

IANCU ALINA ELENA

85,33p

ADMIS

ENACHE FLORENTINA MARCELA

88,67p

ADMIS

LAZĂR CARMEN GEORGIANA

86,00p

ADMIS

STOIA O ANA AURELIA

93,00p

ADMIS

BUSUIOC LILIANA ELENA

88,33p

ADMIS

IONESCU MIHAELA ROXANA

93,67p

ADMIS

DĂNILĂ STELIANA

88,67p

ADMIS

ROȘU MIHAELA

95,00p

ADMIS

DOBRE V. NICOLETA

82,00p

ADMIS

SABADAC ANA MARIA

91,67p

ADMIS

GRIGORE MARIA

89,33p

ADMIS

Rezultatul final al concursului


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. I


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești
Data: 2.) ■ &

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești


PREȘEDIN1

George SorlnJNic cJl

rE’ ulae Botez


SECRETAR, Gheorghe Andrei