Hotărârea nr. 146/2017

Hotãrârea nr. 146 privind trecerea pe cheltuieli a componentelor constatate lipsă la obiectivul de investiţii Reabilitare sistem de iluminat public al Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

! LLCALJ’n i  S E C

IT!

5.T

■wj


HOTĂRÂREA NR. 146               /

privind trecerea pe cheltuieli a componentelor constatate lipsă la obiectivul de investiții „Reabilitare Sistem de iluminat public al Municipiului Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Paul-Alexandru PalaȘ, Andrei Gheorghe, Claudia Oana Salceanu, Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Raportul de specialitate comun al Direcției Economice, Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Și al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune trecerea pe cheltuieli a componentelor constatate lipsă la obiectivul de investiții „Reabilitare Sistem de iluminat public al Municipiului Ploiești”;

Văzând punctul de vedere nr. 345/25.05.2017 referitor la proiectul de hotărâre privind trecerea pe cheltuieli a componentelor constatate lipsă la obiectivul de investiții „Reabilitare Sistem de iluminat public al Municipiului Ploiești”

Potrivit Raportului Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public Și Privat, Studii, Strategii Și Prognoze încheiat în data de 25.05.2017;

Ținând cont de raportul Camerei de Conturi Prahova nr. 21631/31.10.2016 privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.30/2012,” Măsura 1.3. Trecerea pe cheltuieli a componentelor constatate lipsă la sistemul de iluminat public aflat in domeniul public.”

Având în vedere referatul Direcției Economice nr.411/11.11.2016, aprobat de Primarul Municipiului Ploiești prin care se solicita aducerea la îndeplinire a Deciziei nr. 30/2012 ;

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.2861/10.09.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii art. 13,art.l4 .

Având în vedere prevederile ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia funcțiunea contului 231 ”active fixe corporale in curs de executie“ si funcțiunea contului 473 ”decontari din operații in curs de clarificare44

/X

In temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Aprobă trecerea pe cheltuieli a componentelor constatate lipsă la obiectivul de investiții „Reabilitare Sistem de iluminat public al Municipiului Ploiești” sistemul de iluminat public al Municipiului Ploiești, în sumă de 426.996,57 lei, reprezentând componente depreciate (vandalizate, distruse) conform proceselor verbale întocmite (anexate).

Art. 2. Direcția Economică, Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcția Gestiune Patrimoniu și Regia Autonomă de Servicii Publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2017.


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECȚIA GESTIUN E PATRIMONIU

REGIA AUTONOMĂ DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


la proiectul de hotărâre privind trecerea pe cheltuieli a componentelor constatate lipsă la obiectivul de investiții „Reabilitare Sistem de iluminat public al Municipiului Ploiești”

Ca urmare a efectuării lucrărilor de inventariere in perioada 2010-2013 comisia a constatat, la obiectivul de investiții “ Reabilitare sistem de iluminat public”, un minus de 426.996, 57 lei reprezentând componente depreciate (vandalizate, distruse) conform proceselor verbale întocmite. Lipsurile au fost înregistrate cu nota contabilă N.C. nr.80/03.12.2012 în contul 473 “Decontări din operațiuni în curs de clarificare”.

R.A.S.P. Ploiești în calitate s-a de responsabil cu monitorizarea, urmărirea activitatea de iluminat public a înștiințat Poliția Muncipiului Ploiești și Poliția Locală despre aceste lipsuri prin adresele nr.4858/01.07.2013;   404/20.02.2013;

327A/03.10.2012; 200/28.02.2012; 746/17.02.2011; 170/08.12.2012, adrese la care Politia Municipiului Ploiești a transmis răspunsurile nr.939788/25.04.2010; 1810/16.03.2010 ; 61430/2010; 937277/16.06.2010, răspunsuri prin care organele statului nu au identificat autorii faptelor de vandalism, iar prejudiciul provocat de actele de vandalism si distrugere nu s-a putut recupera.

/\

In baza răspunsurilor primite de la organele de poliție, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, a întocmit un referat in suma totala de 426.996,57 lei cu TVA (lipsuri 2010 = 18.892,08 lei ;2011- 51.134,70 lei ; 2012 - 146.426,26 lei si 2013 -210.543,53 lei) pe care l-a supus spre aprobare ordonatorului principal de credite în care a prezentat pașii parcurși, răspunsurile primite și propunerea de scoatere din evidență a lipsurilor, referatul nr.2680/21.05.2014, care este anexat, a fost aprobat de ordonatorul principal de credite . Cu NC. 80.1/28.05.2014 a fost inregistrata darea pe cheltuiala a sumelor rezultate din vandalizari si distrugeri.

In raportul Camerei de Conturi Prahova nr.21631/31.10.2016 privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.30/2012, la Măsura 1.3. se precizeza pentru lipsurile constatate la obiectivul de investiții necesitatea de „ Trecere pe cheltuieli a componentelor constatate lipsă la sistemul de iluminat public aflat in domeniul public”, ( Extras din raportul Camerei de Conturi Prahova nr.21631/31.10.2016 anexat prezentului).

Față de cele prezentate mai sus propunem trecerea pe cheltuieli a componentelor constatate lipsă la obiectivul de investiții „ Reabilitare Sistem de iluminat public al Municipiului Ploiești „ in suma totala de 426.996,57 lei lei cu TVA reprezentând componente depreciate (vandalizate, distruse) și supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.


Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv,


Direcția Economică,

Director Executiv,Nicoleta Crăciunoi

1 7 -05- 2017 ti


Direcția Gestiune Patrimoniu


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești


Director Executiv, Carmen Daniela Bucur

Șef Serviciu S.I.E.B., Gabriela Mîndruțiu


Directoț, ing.Vasilej


Ionescu


V

Șef Birou Iluminat Public, ing. Mariai


ea


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI NR. 3^0    / o/y Ob. o2o/^

Punct de vedere referitor la proiectul de hotarare privind trecerea pe cheltuieli a componentelor constatate lipsa la obiectivul de investiții „Reabilitare Sistem de iluminat public al Municipiului Ploiești”

întrucât in perioada 2010-2013, perioada pentru care s-au inregistrat lipsuri, obiectivul de investiții „ Reabilitare Sistem de iluminat public al Municipiului Ploiești” figura ca o investiție in curs fiind inregistrata in contul corespunzător in evidentele contabile, iar monitorizarea si urmărirea activitatii de iluminat public a fost realizata de către Regia Autonoma de Servicii Publice, Direcția Gestiune Patrimoniu neavand nicio atribuție in acest sens, nu consideram ca este necesar avizul Direcției Gestiune Patrimoniu la raportul de specialitate privind proiectul de hotarare menționat mai sus.

Precizam următoarele:

  • -  Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 68 din 27 februarie 2013 s-a aprobat delegarea gestiunii prin concesiune directa a Sistemului de Iluminat Public către SC Servicii de Gospodărire Urbana SRL.

  • -  La data de 25 martie 2013 s-a procedat la recepția finala privind lucrarea „Reabilitarea sistemului de iluminat public al Municipiului Ploiești”.

  • -  La data de 06 august 2015 prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267 a fost aprobata includerea in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești a Sistemului de Iluminat Public”, fiecare ansamblu avand nr. de inventar si valoare distinct.

Cu considerație,


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabirca

SEF SERVICIU, Gabriela Mindrutiu

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind trecerea pe cheltuieli a componentelor constatate lipsă la obiectivul de investiții „Reabilitare Sistem de iluminat public al Municipiului Ploiești”

Ca urmare a efectuării lucrărilor de inventariere comisia a constatat, la obiectivul de investiții “ Reabilitare sistem de iluminat public”, un minus de 146.426 lei reprezentând componente depreciate (vandalizate, distruse) conform proceselor verbale întocmite. Lipsurile au fost înregistrate cu nota contabilă N.C. nr.80/03.12.2012 în contul 473 “Decontări din operațiuni în curs de clarificare”.

R.A.S.P. Ploiești în calitate de responsabil care monitorizează, urmărește activitatea de iluminat public a înștiințat Poliția Muncipiului Ploiești și Poliția Locală despre aceste lipsuri prin adresele nr.4858/01.07.2013;   404/20.02.2013;

327A/03.10.2012; 200/28.02.2012; 746/17.02.2011; 170/08.12.2012, adrese la care Politia Municipiului Ploiești a transmis răspunsurile nr.939788/25.04.2010; 1810/16.03.2010 ; 61430/2010; 937277/16.06.2010, răspunsuri prin care organele statului nu au identificat autorii faptelor de vandalism, iar prejudiciul provocat de actele de vandalism si distrugere nu s-a putut recupera.

în baza răspunsurilor primite de la organele de poliție, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, a întocmit un referat in suma totala de 426.996,57 lei cu TVA (lipsuri 2010 = 18.892,08 lei ;2011- 51.134,70 lei; 2012 - 146.426,26 lei si 2013 — 210.543,53 lei) pe care l-a supus spre aprobare ordonatorului principal de credite în care a prezentat pașii parcurși, răspunsurile primite și propunerea de scoatere din evidență a lipsurilor, referatul nr.2680/21.05.2014, care este anexat, a fost aprobat de ordonatorul principal de credite . Cu NC. 80.1/28.05.2014 a fost inregistrata darea pe cheltuiala a sumelor rezultate din vandalizari si distrugeri.

Ținând cont de raportul Camerei de Conturi Prahova nr.21631/31.10.2016 privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr.30/2012,” la Măsura 1.3. se precizeza pentru lipsurile constatate la obiectivul de investiții necesitatea de „ Trecere pe cheltuieli a componentelor constatate lipsă la sistemul de iluminat public aflat in domeniul public”/Extras din raportul Camerei de Conturi Prahova nr.21631/31.10.2016 anexat prezentului).

R.A.S.P. Ploiești

BIROUL ILUMINAT PUBLICConducerea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești va informează ca in urma inventarierilor anuale la obiectivul „Reabilitare sistem de iluminat pubjic” s-au constatat lipsuri (vandalizari, distrugeri) si componente depreciate (distruse, vandalizate) (aceste componente au fost constatate ca lipsuri si vandalizari in anii 2010-2013) in valoare totala de 426.996,57 lei cu TVA.

Având in vedere Decizia nr.59/2013 a Camerei de Conturi Prahova si Dispoziția Primarului nr.1151/14.04.2014 in care se solicita clarificarea operațiunilor înregistrate in cont 473 „Decontări din operațiuni in curs de clarificare” privind lipsurile si ținând cont de imposibilitatea recuperării sumelor de la autorii faptelor de vandalism, autorii neputand fi identificați de organele de politie.

Răspunsurile primite de la organele de politie se refera doar la instruirea efectivelor politiei cu privire la aceste aspecte si la intensificarea controialelor in zonele in care s-au produs fapte de vandalism. In urma anchetelor desfășurate de acestea nu au fost identificați autorii faptelor de vandalizm si nici nu se poate recupera prejudiciul rezultat din acestea.

Deoarece organele de politie din municipiul Ploiești nu au identificat autorii care au distrus, vandalizat componentele sistemului de iluminat public si răspunsurile acestora se refera la acțiuni viitoare pe care le vor întreprinde si de faptul ca nu exista posibilitatea recuperării sumei de 426.996,57 lei cu TVA (suma reprezintă lipsuri si vandalizari constatate in anii 2010: 18.892,08 lei ; 2011 : 51.134,70 lei ; 2012 : 146.426,26 lei ; 2013 : 210.543,53 lei), propunem scoaterea din evidenta contabila a Municipiului Ploiești a acestei sume.

Precizam ca lipsurile au fost înlocuite pentru ca sistemul de iluminat public sa funcționeze normal.

Atașam prezentului referat adresele către organele de politie si răspunsurile primite de la acestea privind lipsurile si vandalizarile.


DIRECTOR TEHNIC, ing. Radu BRÂNZEI

Sef Birou Juridic-Contencios Achiziții Publice Urmărire Contracte Cons.jr. Madalina Tache


Cod F‘05-06/1/0

'L Măsura nr. 1.3: Prin Decizia nr. 59/2013 s-a dispus: Clarificarea operațiunilor înregistrate în cont 473„Decontări din operațiuni în curs de clarificare” privind lipsurile în valoare de 146.426 lei, constatate cu ocazia inventarierii imobilizărilor corporale aflate în curs de execuție.

înregistrarea în evidență contabilă a mijloacelor fixe identificate de comisia de inventariere pe baza documentelor furnizate de serviciul tehnic.

Măsura dispusă se referă la următoarea abatere:

Din verificarea documentelor puse la dispoziția auditorilor publici externi care atestă modul de efectuare și valorificare a rezultatelor acțiunii de inventariere s-a constatat neefectuarea inventarierii investițiilor în curs pe stadii de execuție respectiv neconcordante intre stadiul fizic de

Curtea de Conturi

Camera de Conturi Prahova

in IM 1                                  IIIMIWacaaacanBBaMMiaBaJHBa'B't’flffTWW IUBII

execuție a unor obiective și modul de evidențiere al acestora în evidență contabilă (în urma inventarierii).

Pentru înlăturarea abaterilor constatate și consemnate în Raportul de audit nr. 007747/26.04.2012 la pct. I, măsura 3 s-a dispus: „Efectuarea inventarierii imobilizărilor corporale aflate în curs de execuție (cu menționarea pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la fața locului a următoarelor: denumirea obiectului și valoarea determinată potrivit stadiului de execuție, pe baza valorii din documentația existentă (devize), precum și în funcție de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii) și înregistrarea rezultatelor în evidență contabilă, astfel încât situațiile financiare să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a altor informații, în condițiile legii, referitoare la activitatea desfășurată.

Corectarea erorilor contabile constatate în contabilitate în legătură cu evidențierea activelor fixe corporale funcție de apartenența acestora la domeniul public său privat al unității administrativ-teritoriale și efectuarea înregistrărilor contabile conform cu Conținutul operațiunilor patrimoniale care trebuie reflectate în evidență contabilă și numai pe bază de documente justificative.” (punctul I, măsura 3 din Decizia 30/2012).

Stadiul implementării măsurii:

La ultima verificare efectuată, s-a consemnat că în urma verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor stabilite prin Decizia nr. 30/2012 s-a constatat că măsura nu a fost îndeplinită deoarece deși s-au efectuat lucrările de inventariere, rezultatele acesteia nu au fost valorificate corespunzător.

Urmare efectuării lucrărilor de inventariere comisia a constatat următoarele:

- La obiectivul de investiții „Reabilitare sistem de iluminat public” s-a constatat un minus de 146.426 lei reprezentând componente depreciate (vandalizate, distruse) conform proceselor verbale întocmite. Lipsurile au fost înregistrate cu NC nr.80/3 decembrie 2012 în cont 473„Decontări din_

operațiuni în curs de clarificare”.

Prin adresa nr. 17/20.02.2013 a fost atenționată RASP Ploiești, entitate care monitorizează serviciul de iluminat public, în legătură cu lipsurile constatate pentru efectuarea cercetărilor și dispunerea de măsuri pentru clarificare.

Prin referat aprobat de ordonator au fost înregistrate lipsurile pe cheltuieli cu NC nr. 80.1/31.05.2014.

Aprobarea scoaterii din evidență a unor bunuri de natura domeniului public nu fost ___ aprobată prin hotărâre de consiliul local conform prevederilor legale.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNEINSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE PRAHOVA WlC / POLIȚIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI            a uf®®•                Către,

~ REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI PLOIEȘTI, PIAȚA VICTORIEI, NR. 17, JUD. PRAHOVA

Urmare a sesizării depusă de dumneavoastră în data de 01.07.2013, la Poliția Municipiului Ploiești, înregistrată sub numărul de mai sus, prin care sesizați faptul că si urma inventarierii componentelor din cadrul sistemului de iluminat public din Municipiul Ploiești, ați identificat mai multe componente care lipsesc sau sunt deterioarate, va comunicăm următoarele:.

Efectivele Poliției Municipiului Ploiești' ău fost instruite cu privire la aspectele sesizate de dumneavoastră, urmhd ca în cazul identificării persoanelor care comit astfel de ilegalități să fie luate măsurile legale ce se impun în astfel de situații ș să vă comunicăm aceste aspecte.

Pentru descoperirea autorilor vă adresăm rugămintea ca pe viitor să sesizați organele de poliție pentru fiecare faptă de distrugere comisă, pentru a se putea efectua cercetarea la fața locului și alte activități specifice care să conducă la soluționarea cauzei.

Vă asigurăm de-întreaga noastră disponibilitate și obiectivitate în soluționarea problemelor care sunt în competența poliției.


Ploiești, str. Gh. Doja, nr. 119, jud. Prahova

Tel.0244596673 /fax.0244595355

£2 i                                S-p.®:


rahova


Către,

POLITIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SECȚIILE DE POLITIE i ,2,3,4,5,6


POLIȚIA LOCALA '■ LUI PLOIEȘTI ..DATA J i j'Ul RATURÂ


POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Revenim la adresa nr.404/20.02.2013 a SC Luxten Lighting Co SA referitoare la lipsurile si distrugerile depistate in Sistemul de Iluminat Public.

In urma inventarierii din ianuarie 2013 pentru recepția finala a investiției „Reabilitare sistem de iluminat public”, inventariere efectuata de comisia numita prin Dispoziția Primarului nr.181/2013, s-au identificat componente depreciate (distruse, vandalizate), acestea au fost evidențiate in procese-verbaîe de constatare pe care ie atașam prezentei.

Valoarea totala a acestor lipsuri, calculata la valoarea inițiala, in funcție de anul in care acestea au fost montate este de 162.987,13 lei cu TVA.

Va mai transmitem atașat „Situația proceselor verbale de constatare a lipsurilor identificate in ianuarie 2013” detaliata pe ani si „Centralizatorul lipsurilor inventariate in luna ianuarie 2013 aferente Sistemului d© Iluminat Public".

Va solicitam o soluție deoarece de la data constatării comiterii faptelor a trecut mai mult de 3 luni si conform normelor de închidere a inventarierii si a exercițiului financiar trebuie stabilit clar modul de soluționare a acestor lipsuri si vandalizari, daca autorii au fost depistat! si se poate recupera prejudiciul sau daca in urma anchetelor nu s-au putut depista autorii.

In cazul in care nu vom primi răspuns in termenul legal vom considera ca anchetele desfășurate nu au condus la depistarea autorilor si nici la recuperarea prejudiciului.

Cu stimă,


Șef B. J.C.R.U. jr.Madalma TâCHE rf POL’l’fiK'Ș-’C’CÂLĂ .


—^RAl A ——

I '■• REGI8ȚRÂTURĂ_-£Jli


Ea calitate de Gestta&r sil Sistemului de Iluminat Public- va informam ea in urma controalelor efectuate m tedle teusEde-februanie 2013 Împreuna cu reprezentații RASP/BIraul de Iluminat Public an fost depistate următoarele distrageri in Sistemul de Iluminat Public t

  • 1. parc Mibai Vltekzul-7 corpuri IP Luceda vandalizate/ distrase

  • 2. parc Castor-3 corpuri 1P lampadar Sete: vandalizate/distrase

3 .parc Bereasca-2 corpuri HP lampadar Sete distruse/vandallzate

  • 4. parc Tineretnhd”3 eorpwi HP lampadar Selnx distase/vsmdalizate Sxartter lWd(str Cameliei bl 7®? Crizantemelor bl 7f Arinului st l}-4corpun EP vandalizate/distruse

v 6=str Apete-3 corpuri EP vandalizate/dtstase.

7.bd Independentefi-7 corpuri b? pietonale Lnceda vandaltzate/dlstrase '■. 8,str Cuptoarelor-^ calupuri EP vandaltate/dlstase

* 9=str Ștrandului- 3 corpuri EP vandalizate/distrase

1® .cartier Petrolului-(str FetroluIui^TarguIulfBarcai&estlsBus tenuri}-4 corpuri IP vandalizate/distrase

En situația in care autorii sunt depistata va ragam sa ne armntatl pentru a recupera prejudiciul creat                 ..«,m conformitate cu Contractai de delegare 1927/2001, SXXuxten Lighting Company S.Â. este Gestionarul Sistemului de Iluminat Public din Municipiul Ploiești In aceasta calitate va rugam sa faceți demersurile necesare pentru depistarea actelor de vandalism ce duc ia distrugeri in Sistemul de Iluminat PuMicAtasat va tranmsmitem locațiile unde au avut loc distrugeri,vandalitari sau forturi indecursui anului 2012(pana la data de K10.2012

Menționam ca s=au făcut adrese si către Politia Comunitara si secția 4 Politie, fara efecte in stoparea acestor fapte =

LOCAȚIE                                          s

eliîx 70

1L-GGOMQTIVEl/BL-lO----------------

ÎM1HA1 BRAVI) NR247

IMARASESTI/UM

ilEN ACHITA VACARESCU/ST 5

jEMILZOLA/ST 1SDIN CARPAT!

TITAN /NR 5

BAIULUI/ST3

FAGULUI/NR21

MARASESTI/ ST 2 DE LA DN1

MIMIULU1

I FABRICI LOR/STG

[FIERARILOR

FABRICI LOR/DR

PARCULTINERETULUI

3

VALENI/FATAVEGA

IARHIP NICOLAE/PT189

|CAL BU CU RESTi/ROM PETROL

1

[PARC LICEU NICHITA STANESCU

[BREBENEI/SALA SPORT/SPRE PARC

1

(BREBENEI/COLT COMPLEX NORD ST 1

■MALU ROȘU, NR10

iCAMELIEI/FATA MC DONALD'S

jCTÎN BREZEANU

ANDREI MU RESANU/BISERICASF ANDREI

COSMINELE/PT405

ÎSTEFAN GRECEANU/1NT IASULU1

iMARASESTI/FATA BL 10

IARHIP NICOLAE/PARCARE BL M4

IdOBROGEANU GHEREA/BANCA ROMANEASCA

[DOBROGEANU GHEREA/PA40

I PETRO LULU1/FABRI CA OXIGEN

|APELOR/FATA SPĂLĂTORIE

IVASILE MILEA/PARCARE BLOC 7 ETAJE FATA+SPATE

ÎSOS VEASTULUI/INTRARE PIAȚA

1

Iraristei/alee SPRE SECELENILOR

1

ITROIENELOR/PA428

1

ÎCAMELIEI/PARC RAPSODIEI

1

deditel/gradinita

1

STRANDULU1/POD (CORPURI MALAGA)

GRIVITEI (ELECTRICA)

CAL BUCURESTI/POD SUD (ELECTRICA)

(buftea

IeREMIA GRIGORESCU/BL 64-76

TINTEA NR 10

(CURCUBEULUI -PARCARE BL 1D

CAMELIEI, PARCARE PT 73

1

PICTOR ROSENTHAL NR 13A

!

(MIERLEI

!

(ACVILEI

i

(BRADETULU1 NR 11

1

(STRUNGA slanl

1

[VĂLENI FATA PA 22

ÎNORD/PTSO

i

iMARASESTI/FATA SPĂLĂTORIE

i

(ALBA lULÎA (IEȘIRE SPRE GAGENI)

■CRIZANTEMELOR

!LABORATORULUI(D!N CANTACUZINO)

1

1

INALBEI/PARCARE LICEU NICHITA STANESCU

liK «age Conf irmation Report:    0244513255

2

î 29-FEB-2012 10:30 WED

: 00' 22"

:   STD SCM

;         [0.K]Nr 2O0/2S.O2.2M2

CĂTRE, POLITIA LOCALA

SPP.E S-'FHnlTA, REGIA AUTONOMA DE SERVOî MIBUCE PLOIEȘTI

Va idonnam ca Ja ieșirea cSeee str Marasesti spr® centura a fost rupt un stâlp de beton tip SCP10OM {al doilea stâlp de la centura spre Pfoies<J sl spart corpul de iluminat public de pe acerast stâlp {tip S/21 250w).

En urma analizei efectuate la fata loaahii împreuna cu reprezentantul Primăriei,a rezultat ca evenimenăisi s-a produs datorita agatani cablului de fibra optica la intrarea spre Kremsmoelfer ceea ce a dus la tensionarea stâlpului de întindere rupt(stalpul altfel pana unde era montata rețeaua de fibra optica, respective stâlpul 2 de la centura). Menționam ca Ia intrarea respectiva, unde a fost aga ta t cablul, este înclinat si staipul de iluminat public datorita forței de tragere la agatare.

In calitate de gestionar al sistemului de jbabst public, va rugam sa efectuat! cercetări pentru depistarea mașinii sauutâa|Wi ce a agatat cablul de fibra optica ea a dus ia distrugerile aratate si in căzui m care se descoperă autorul sa ne mformad pentru a recupera păgubise produse.

Să ESLUXTEN

liqkriNq coif*


RE, POLITIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SECȚIILE DE-POLITIE 1,2,34,5,6

POLITIA COMUNITARA-

'SPRE STIINTA, '

POLIȚIA COMUNITARĂ ' A MUMapiULU! PLOIEȘTI NR.__ZTS—data '17 FEB _y REGISTRATURĂ .


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

In calitate de Gestionar al Sistemului de Iluminat Public, va informam ca m urma controalerlor efectuate in lunile noiembrie*, decembrie 20 W< au Cest depistate următoarele distrugeri in Sistemul de Iluminat Public *.

l.bd Petroluluifstalpul or 6 de Ia cafea ferata uzinala - corp 2/21250w distrus Z.str Cătinel, lateral Uceu NichiU Stanescu(ioc |®aca) - carp Seta 70w distrus

S.parc Bereasca (taiga Biserica - 2 corpm Seta distruse 4-eartler Nard; langa bloc 64 -1 cutie ©LUX distrasa

S.str Fabricilor (intersecție cu str Fierafi)-corp 2/21150w distras               \

Separeul Tineretului (alee din str Eroilor si intrare din str Calimani-clmitir Catolic) - 3 corpuri .Seta 7 0w distruse.

7..str Marasesti, fata bl 162 - distragerea unui corp Seta 7©w

B.b4 Republicii (Cimitirul sovietic) ■> distrugerea unui corp Seta 7©w

  • 9. str Democrației (lateral bloc 02) - distragerea unul corp Seta 70w

  • 10. zonai centrala Parc Nichita Stanescu, mesele de sah- dispariția a 6 globuri Luceda G200

In situația in care autorii sunt depistat! vap rugam sa ne anunțați pentru a recupera prejudiciul creat

p.C tWf

l


'v


r:


j

Director CeMruI Zon^î Modești ta Dant CommM
rfifese de Gestionar al Sistemului de luminat Public va informam ea in B^psfeșrfesE- efectuate in luna noiembrie si decembrie 2011 au fost depistate distrugeri in Sistemul de luminat Public s langș. cămin PMP= corp Seta distras

_■ .‘Es^r-£3binmmî b loc AS - corp Seta 7Gw distrus

-9 B^^Castor , parcare bloc G3»G4-c®rp Sete distras z corpuri 2/21 IBOwvandaltate

^fefefciafor -corp 2/Zi150w distras teșerte; Tineretului) - 2 corpuri Sete 70w distruse»

Marasestț parolist visavls Proâ si psreare stegulete - 2 corpuri seta

Mifeă Bepisbllcii (Cimitirul sovietic) • distrugerea unui corp Selux 7@w si a unul tawai pare Ijale

Cereasca) - distragerea a 2 corpuri Seta 7@w .

centrala Parc Hiehita Stanescu, mesele de sab= dispariția a 6 globuri '

■'.’ •'* 'te» Scorușului, loc $aaca lateral liceu Hichita. Stanescu-corp selux distrus ii^>gfeeraaf ale® intre secția de poMe si școala-corp Seta distrus

?7 ;  ' SSM ^dependentei, S corpuri Luceda distrase

9 ■ • ■           Borofteip corp seta distras

j. r;. ■ ■ ■■               care autorii sunt depistat! va, rugam sa ne anunțați pentru a

creat

•Cl'M


Bțreetfr

y ^ri? tetei
tt 'S
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEȚULUI PRAHO

POLITIA MUN. PLOIEȘTI - SECȚIA NR. 4

.—Mw.iicipiul-P-loicsti, str, 1 Decembrie-1-91S, nr, I-A. judeLul ?rahova; telr 0244/575275. fax :'O2'

Operator de date cu caracter personal 69§3

Nr. 939788 / 25.04.2010

CĂTRE,

S.C LUXTEN LIGHTING COMPANY SA,

PLOIEȘTI, STR GfflL GR CANTACUZINO, Nr. 283, fed, PRAHOVA

Urmare a sesizării dumneavoastră, înregistrată la această unitate de Poliție sub nr. 939788/2010, prin care ne aduceți la cunoștință faptul că un număr de 12 corpuri de iluminat stradal amplasate pe străzile, din cartierul Mimiu (Fierarilor, Fabricilor, Mimiului și Astrei) sunt pe cale de a fi distruse, vă comunicăm faptul că la nivelul Secției - ^4 Ploitie s-a dispus intensificarea patrulării îmzona Mimiu.PLOIEȘTI B-du] Independentei, nr.21, Tel.-Fax: 51315*5 Cod Fiscal:17493612; Cont® AN: R013TREZ5215010XXX004085, Trezoreria Ploiești, Oficiul Poștal nr.14, Căsu.țaPoștalănr.39,

Nr.


M/0 / jOARM


\\U

S.C. Luxten Lightning- Company S.A. y București, str. Parang, nr. 76, Sector 1

In atentia domnului Director Centrul Regional Ploiești ing. Dan Comnoiu

Referitor la adresa numărul §64/08.03.2010 înaintata Politiei Comunitare Ploiești, număr de înregistrare 1810/09.03.2010, prin ne aduceți la cunoștința zonele, de pe raza municipiului in care s-au constatat distrugeri ale lampadarilor destinat! iluminatului public, va comunicam următoarele:

- in limita efectivelor - disponibile, Politia Comunitara va monitoriza, m perioada următoare, zonele respective in vederea prevenirii si combaterii actelor de vandalism care duc la distrugerea sau deteriorarea instalațiilor de iluminat public.

De asemenea, va recomandam sa transmiteți o adresa similara si către Politia Municipiului Ploiești.NESECRET Ploiești

Nr 61430/2014

SECȚIA NR.2 POLIȚIE                                an.ic 3^3/Pj^P

XOMPARTWENTUFD’E’EVIDENTĂOPERÂTÎVĂ”      'Ata^r tte-preăicniKTm^istriâc, ^^3^^

țfAA A' ’ *

V'?\ .....>"¥

V UA Ț-.....7

CĂTRE,

SoC0 LUXTEN LIGHTING COMPANY SA.

Ploiești, Stto Grigore CMtâcamEW, sm 283

J&dL Pralwva

Vă facem cunoscut că dosarul privind fapta sesizată de către dumneavoastră în data de 09.03.2010, prin care arătați faptul că'autori neidentificați în perioada anilor 2008-2009 au sustras si distrus mai mult! lampadar! din Parcul Castor, Str. Cibinului si. Andrei Mureșeanul ■, si in care s-au efectuat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiuni prev.și ped.de art. 208-209 alin.l, lit e si art 217 alin.l din Codul Penal, este înregistrai la ' unitatea noastră de poliție sub nr. 61430/2010, iar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești sub nr. 3665/P/2010.

De ia data sesizării au fost efectuate toate verificările necesare care se impun pentru descoperirea autorilor faptei penale, însă nu s-a reușit identificarea acestora.

La data de 01.06.2011, s-a aprobat trecerea dosarului în evidențele cu autori neidentificați, cercetările urmând a fi reluate în cazul apariției unor elemente noi.

Pentru orice corespondență legată de acest dosar, vă solicităm să faceți trimitere , la numărul- din această comunicare.


MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI SI INTERNELOR INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDEȚULUI PRAHOVA ---------POLmA-MUNTCrPIUtUrPLOIESTI--------------------------------------------

SECȚIA DE POLITIE NR. 4 SUD Operator de date cu caracter personal 698'3

R O /L A. f^țK-NESECRET

< - ■■■■PLOIEȘTII

\. vM-f.’vA x,.f 6


CĂTRE

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.

CENTRUL ZONAL PLOIEȘTI

"'In ațentia domnului director,

Ing. Dan Comnoiu

z

Cu referire la adresa dvs. cu nr. 914 / 07.06.2010, va informam ca zonele ce intra in competenta teritoriala a Secției de Politie nr.4 Ploiești, respectiv Parc Obor (Benzinăria MOL) si Cartierul Mimiu (str. Fabricilor, str* Mimiului, str. Fierarilor, str. Smardan, str. Palanca, str. Beius, str. Astrei) sunt incluse in itinerariul de patrulare al patrulelor de politie, care asigura ordinea si siguranța publica in scopul prevenirii si combaterii oricăror fapte antisociale.- -    * • ♦ * ' r' - -.; :     „.; . ,,;. e. - • : 5^ ;., /. ‘/ 1? ,    ?-.     *■ ^jr <

5-/ ■ ■■'■!,.;^w;;<; ■'•■ ■ '■■■'.. .;■ ■?“ <■


4 H* li. —- ’fi •                  ;


^p.-sțtd- '


- "k^ 55iA*V*£șir - ț’ -ri


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE^^

RAPORT