Hotărârea nr. 145/2017

Hotãrârea nr. 145 privind deplasarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti pe traseul Iaşi, Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia stabilit în cadrul proiectului Caută eroii la tine acasă


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 145


privind deplasarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești pe traseul Iași, Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia stabilit în cadrul proiectului “Caută eroii la tine acasă”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduvă, Marius Dinu Andrei și Sorescu Florina Alina, precum și Raportul de specialitate al Direcției Comunicare, Relații Publice, prin care se propune deplasarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești pe traseul Iași, Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia stabilit în cadrul proiectului “Caută eroii la tine acasă”

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 24.05.2017;

în baza proiectului inițiat de Primăria municipiului Ploiești și intitulat “ Caută eroii la tine acasă”, având numărul de inregistrare 1865/21.11.2016;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă deplasarea următorilor reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești pe traseul Iași, Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia stabilit în cadrul proiectului “Caută eroii la tine acasă”, după cum urmează:

  • - Domnul Văduva Sorin

  • - Domnul Sicoie Florin Lucian

Art. 2 Stabilește ca valoarea cheltuielilor necesare să fie suportate din bugetul local;

Art.3 Direcția Comunicare, Relații Publice și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce .la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2017.

\

Președinte de ședință, George Sorin Niculae Botez
-A •' \

EXPUNERE DE MOTIVE


'        '—zi

47

■ ^7

privind deplasarea reprezentanților consiliului local al municipiului Ploiești pe traseul Iași, Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia stabilit în cadrul proiectului “ Caută eroii la tine acasă”

Primăria municipiului Ploiești derulează, în perioada 1-5 iunie 2017, a doua parte a proiectului „Caută eroii la tine acasă”, ce constă intr-o excursie în Capitalele Unirii, ce va avea ca itinerariu drumul istoric și cronologic al Marii Uniri și anume: Iași, Chișinău, Cenăuți și Alba Iulia.

Prima parte a acestui proiect a fost demarat de municipalitate în liceele ploieștene anul trecut, cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României și a constat intr-o dezbatere istorică, elevii câștigători obținând drept premiu un voucher pentru această excursie.

Participarea la această călătorie prin orașele Marii Uniri reprezintă o oportunitate în plus a participanților de a cunoaște mai în profunzime istoria țării noastre.

Astfel, alături de elevii câștigători care vor fi insoțiți de către profesorii coordonatori ai proiectului, vor participa și consilieri locali care vor contribui la realizarea în bune condiții a activităților ce se vor desfășură pe parcursul acestei excursii.

In acest sens, prezența delegației municipalității ploieștene este binevenită în vederea consolidării relațiilor dintre unitățile de învățământ si primărie.

5                                                   5                                 9                      9     1

Respectând aplicarea actelor normative în vigoare, propunem proiectul de hotărâre alăturat.Florina Alina SorescU U


Sorin Văduva

Dinu Marius Andrei 7-

Direcția Comunicare, Relații Publice Compartiment Organizare Evenimente

RAPORT DE SPECIALITATE privind deplasarea reprezentanților consiliului local al municipiului Ploiești pe traseul Iași, Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia stabilit în cadrul proiectului 66 Caută eroii la tine acasă”

Primăria municipiului Ploiești a inițiat cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României proiectul istoric intitulat “Caută eroii la tine acasă” - proiect al cărui deziderat a fost nu numai slăvirea, prețuirea și onorarea trecutului, ci și consolidarea conștiinței naționale printre elevi, tineri și părinți deopotrivă.

Elevii liceelor ploieștene au fost invitați să participe la acest proiect în săptămâna premergătoare Zilei Naționale a României, creând o dezbatere istorică și nu numai, prin care să caute în trecutul familiei lor, un erou al războaielor României, pe care să-l transforme într-o poveste sau eseu.

Premiul pentru elevii câștigători ai acestui proiect a constat într-o excursie numită „Capitalele Unirii”, ce va avea drept itinerariu drumul istoric și cronologic al Marii Uniri: Iași, Chișinău, Cernăuți, Alba Iulia și care se va desfășura în perioada 1-5 iunie 2017.

Această excursie reprezintă un eveniment important pentru cei care vor participa, și anume: elevi, profesori, reprezentanți ai primăriei și ONG-uri, consilieri locali, reușind astfel să cunoască mai în profunzime istoria țării noastre.

Pentru acest proiect a fost aprobată suma de 50.000 lei prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 96/03.04.2017, poziția 8.

Față de cele menționate, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Direcția Comunicare, Relații Publice Director Execuți Alina IstrătescDirecția Economică

9

Director,


Nicoleta CrăciunoiuDirecția Administrație Publică, Juridic-Contencios Achiziții Publice Contracte


întocmit.

Consilier

Dănilă Atei


MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI B-dul Republicii nr. 2; 100066 - Ploiești Tel.: 0244/ 516699 ; 0244/ 515982 Fax: 0244/513829 www.ploiesti.roISO 9001

Certificat 7768 C13 -34-2017


PROIECT EDUCAȚIONAL

“CAUTĂ EROII LA TINE ACASĂ”

România Mare este, fără tăgadă, zidirea strămoșilor noștri, iar eroii reprezintă suprema valoare națiunii române vechi și contemporane.

în luna noiembrie 2016, în pragul sărbătoririi Zilei Naționale a României, prilej de bucurie și de atașament față de valori ale trecutului, de recurs la memorie, Primăria Municipiului Ploiești a inițiat proiectul educațional “CAUTĂ EROII LA TINE ACASĂ”.

Dezideratul este slăvirea, prețuirea și onorarea trecutului, dar și consolidarea conștiinței naționale printre elevi, tineri și părinți laolaltă.

Mesajul proiectului se dorește a contribui la reclădirea, în conștiința colectivă, a vechiului cult al eroului, distrus după 1945 de communism. Fiindcă o țară fără eroi nu are trecut. O țară fără trecut nu are viitor.

Deși cosmopoliți, de multe ori elevii înțeleg că România Mare este și creația famililor lor, a străbunilor, că România Mare nu trebuie lipsită de eroi, de cei ce au făcut istorie, de cei a căror istorie noi trebuie să o recuperăm.

Așadar, în săptămâna premergătoare Zilei Naționale, elevi și profesori de la C.N. “Mihai Viteazul”, C.N. “I.L. Caragiale”, C.N. “JeanMonet”, C.N. “A.I. Cuza”, C.N. “Nichita Stănescu” și Colegiul de Artă “Carmen Sylva” au participat la o dezbatere istorică, prin care au căutat, în trecut, un erou al războaielor României, cele de la 1916-1918 și 1941-1945, Pe care apoi l-au transformat într-o poveste. Scrisă, vorbită, cântată. O saga cu documente, fotografii, filme.

Fiecare școală și-a ales criteriile și o modalitate, prin care, până la 29.11.2016, a declarat câștigătorii dezbaterii.

Aceștia, împreună cu profesorul coordinator, au obținut, drept premiu, un voucher pentru o excursie, simbolic numită, “CAPITALELE UNIRII”, înmânat la 01.12.2016, cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României. Excursia va avea loc în perioada 01-05.06.2017 și itinerar drumul istoric și cronologic al Marii Uniri: Iași, Chișinău, Cernăuți, Alba Iulia. Perioada a fost convenită, prin bună înțelegere, de către școlile participante.

Cele două părți implicate în proiect, Primpăria Municipiului Ploiești și Inspectoratul Școlar al Județului Prahova, prin școlile amintite mai sus, își asumă responsabilități pentru reușita proiectului.

Astfel, flecare școală a desemnat un cadru didactic, ce va însoți, coordona, îndruma și controla elevii, din perspectiva educațională și se va îngriji de buna desfășurare a proiectului. Profesorii sunt cei care propun obiectivele ce vor fi vizitate de elevi pe parcursul excursiei (monumente, edificii, lăcașuri de cult etc.).

Primăria Municipiul Ploiești va suporta costul integral al excursiei, atât pentru elevi, cât și pentru profesori și va avea doi reprezentanți, care vor răspunde, exclusiv, de partea organizatorică a proiectului (transport, cazare, masă). Menționăm că delegația va fi însoțită și de doi consiliei locali.

Vă rugăm să desemnați o persoană din partea I.S.J. Prahova, care să coordoneze întregul proiect și care va face deplasarea cu elevii și profesorii.


Direcția Comunicare,
Inspector pentru educație permanentă


și activități extrașcolare prof. Petre CristinaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind deplasarea reprezentanților consiliului local al municipiului Ploiești pe traseul Iași, Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia stabilit în cadrul proiectului “ Caută eroii la tine acasă”


nata: