Hotărârea nr. 144/2017

Hotãrârea nr. 144 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2016 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA Nr. 144


privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar

2016 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Palaș Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu Simion Gheorghe și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru exercițiul financiar 2016;

având în vedere Raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de Buget, Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din data de 25.05.2017;

văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice nr.5/08.05.2017 privind avizarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2016;

luând act de Raportul auditorului financiar înregistrat sub nr.2634/26.04.2016;

în conformitate cu prevederile art.28 alin (1) din Legea nr.82/1991, Legea contabilității republicată, precum și a Ordinului nr.l66/2016 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;

având în vedere prevederile Ordinului nr.l802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin (4) lit. a și art.45 alin (2) lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2016 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2017.


Președinte de ședință, George Sdrin Niculae Botez


Contrasemnează /Secretar, ăntoiu


Anabell Olimpi


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2016 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată și cu Ordinul nr. 1802/2912.2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești a procedat la încheierea exercițiului economico-financiar pentru anul 2016.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, care cuprind bilanțul, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situațiile financiare, au fost avizate de membrii Consiliului de Administrație prin hotărârea nr.5/08.05.2017.

Situațiile financiare anuale ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești sunt însoțite de Raportul auditorului independent - S.C. Topconsult LTD S.R.L. și de Raportul anual al administratorilor care cuprinde propunerea repartizării profitului înregistrat în anul 2016.

Așa cum rezultă din bilanțul contabil și din contul de profit și pierdere în anul 2016, Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești înregistrează profit net în sumă de 207.821 lei.

Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze:

Palaș Alexandru Paul

Andrei Gheorghe

Sălceanu ClauimXlana

Sîrbu Simion Gheorghe

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2016 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești încheiate pentru exercițiul financiar 2016 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802/2912.2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și a Legii contabilității nr. 82/1991, actualizata.

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, potrivit atribuțiilor sale asigură monitorizarea, urmărirea și controlul calității serviciilor publice ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

în calitate de împuternicit al Consiliului Local, în conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, urmărește și monitorizează în aceste sectoare programul de modernizare și investiții în relația cu operatorii selectați în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termică produsă centralizat, administrarea domeniului public și privat respectiv transport public local.

R.A.S.P. Ploiești desfășoară activitatea de vidanjare pentru persoane fizice și persoane juridice.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar, specifică serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale în vigoare.

Totodată precizăm că prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 5/01.02,2016 emisă de Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor nr. 5/01.02.2016 respectiv prevederile HG nr. 352/2005- NTPA 001.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.ll 11/2016, în anul 2016 R.A.S.P. R.A. Ploiești a fost penalizată de Administrația Bazinală de Apă Buzău -Ialomița S.G.A. Prahova, valoarea penalităților fiind de 731.605,00 lei (valoare pentru care regia a constituit provizion pentru riscuri și cheltuieli la 31.12.2016),

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluanțilpr din apele uzate evacuate în resursele de apă, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești,- pe rolul instanței de judecata aflându-se un număr de 11 dosare (pentru suma totala de 731:605^00 lei) aflate în diverse stadii procesuale.                                            '■            d\

Regia funcționează ca persoană juridică pe bază de gestiune economică și autonomie j financiară aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.                       / ...?

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești încheiate la 31.12.20167 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru- aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului nr. 166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Situațiile financiare oferă o imagine fidelă în toate aspectele în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

R.A.S.P. R.A. Ploiești a înregistrat în anul 2016 un profit net în sumă de 207.821 lei , diminuat cu 83,45% față de profitul net înregistrat în anul 2015 în sumă de 1.255.787 lei, diminuare influențată semnificativ de constituirea provizionului pentru riscuri și cheltuieli aferent penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă în sumă de 731.605 lei.

Situațiile financiare contabile la data de 31.12.2016 se referă la:

 • - patrimoniul regiei:                                                  1.006.592 lei

 • - rezultatul net al exercițiului financiar ( profit) :                        207.821 lei

Contul de profit și pierdere reflectă rezultatul înregistrat, astfel:

A. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

SUMA

1. Venituri din exploatare, total din care:

6.896.880

- producția vândută

6,874.851

- alte venituri

22,029

2. Cheltuieli de exploatare

6.519.960

3. Rezultatul din exploatare-profit

376.920

B. ACTIVITATEA FINANCIARA

1. Venituri financiare, total:

2.742

- venituri din dobânzi

2.729

- alte venituri financiare

13

2.Cheltuieli financiare

11

- alte cheltuieli financiare

11

3.Rezultatul financiar-profit

2.731

C. ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

1. Venituri extraordinare

0

2.Cheltuieli extraordinare

0

3.Rezultatul extraordinar

0

D. TOTAL ACTIVITATE

1.Total venituri

6.899.622

2.Total cheltuieli

6.519.971

3.Rezultatul brut al exercițiului-profit brut

379.651

4.1mpozit pe profit

171.830

5.Rezultatul net al activității-profit net

207.821

Structura contului de profit și pierdere care reflectă rezultatul exercițiului, este următoarea:


Venituri totale:

Cheltuieli totale:

Rezultatul brut al exercițiului - profit:

Impozit pe profit:

Rezultatul net al activității - profit net:, z-

Structura veniturilor și cheltuielilor realizate de Regia Autonomă de Servicii , Publice Ploiești în anul 2016 se prezintă astfel:


I. Venituri din activitatea de exploatare: din care:

 • - venituri din activitatea de prestări servicii către Consiliul Local

 • - venituri din activitatea de exploatare a stației de epurare

 • - venituri din alte activități


6.896.880 lei

2.187.560 lei

4.390.570 lei

318.750 lei


II. Cheltuieli privind activitatea de exploatare: din care:

 • - cheltuieli materiale

 • - cheltuieli de personal

 • - alte cheltuieli de exploatare


6.519.960 Iei

124.830 lei

3.844.140 lei

2.550.990 lei


Rezultatul activității de exploatare, profit:


376.920 lei


III. Venituri financiare:

din care:

 • - venituri din dobânzi

 • - alte venituri financiare


2.742 lei

2.729 lei

13 lei


IV. Cheltuieli financiare:

din care:

- alte cheltuieli financiare


lllei

11 lei


Rezultatul activității financiare, profit:


2.731 leiCONTABIL SEF, en Voicu

SEF BJCAPUC, Pavel Constantin

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE


RAPORT
HOTARAREA NR. 5

A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE din data de


08.05.2017 ora 14 00

ORDINEA DE ZI :

APROBĂRI / AVIZARI :

 • 1. Avizarea situațiilor financiare la 31.12.2016 (bilanțul, contul de p'^fit si pierdbre^/situatia modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, raportul adr^inist^toruMl, notele explicative, la situațiile financiare anuale, Formularul 30 - date informative^^F'drjndfarul 40 -situația activelor imobilizate). Aprobarea repartizării profitului pe anul 2016 .   " ~

INFORMĂRI:

 • 1. Discuție privind gradul de îndeplinire a indicatorilor economici de către directorul regiei pentru luna martie 2017.

 • 2. Informare economico-financiara pentru luna martie 2017.

 • 3. Informări p.rivirid^bălanta de verifBâre, încadrarea in buget, scadentar clienti, raport CFP -pentru luna martie 2017.

 • 4. Rapoarte de activitate ale serviciilor de specialitate (martie 2017).

STADIUL DE REALIZARE A HOTĂRÂRILOR C.A. DIN ȘEDINȚA PRECEDENTA :

 • 1. Informarea BJCAPUC privind aducerea la îndeplinire a masurilor dispuse conform pct 1 -Informări, din HCA nr. 3/30.03.2017 referitoare la prezentarea lunara a situației referitoare la demersurile efectuate pentru recuperarea creanțelor restante si- stadiul dosarelor aflate in executare silita ;

 • 2. Informarea SAC privind aducerea la îndeplinire a masurilor dispuse conform pct. 3 - Informări, din HCA nr. 4 /13.04.2017, referitoare Ia reestîmarea veniturilor si cheltuielilor din activitatea de colectare si epurare ape uzate,

DIVERSE

Consiliul de Administrație a aprobat completarea si introducerea pe Ordinea de zi a următoarelor la DIVERSE :

 • 1. Solicitarea din partea BDSRP înregistrata cu nr. 16 / 08.05.2017, pentru a se lua in considerare modificarea organigramei RASP si transformarea BDSRP in Serviciu Relații Publice Sesizări, Dispecerat.

La ședința Consiliului de Administrație din data de 08.05.2017 a participat dna administrator —public, TeodoraMarin.- ................—------------------------------- ......................................................

Consiliul de Administrație aproba Ordinea de zi, astfel cum a fost modificata si completata .

După ce a fost expusa ordinea de zi, Consiliul de administrație HOTĂRĂȘTE:

 • 1. Avizează situațiile financiare la data de 31.12.2016 prezentate de contabil sef (bilanțul, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, raportul administratorului, notele explicative la situațiile financiare anuale, Formularul 30 - date informative si Formularul 40 - situația activelor imobilizate).

 • 2. Membrii Consiliului de Administrație au luat act de punctele 1,2 si 3 aflate, pe Ordinea de zi la INFORMĂRI .

 • 3. Referitor ia pct 4 - Informări - s-au analizat rapoartele de activitate ale semGÎi^l^Bfccîq^jl’Qr de specialitate, Consiliul de Administrație propune următoarele masuri :          u^/r~

  -.vi

  ȘEDINȚA


 • -  verificări din partea conducerii privind activitatea desfasurata la Statia de Epifere■

 • -   imbunatatirea serviciilor de marketing referitor la serviciile de vidanjare ;          : .

1 .Referitor la Pct.1 - STADIUL DE REALIZARE A HOTĂRÂRILOR C.A. <dW

PRECEDENTA - Consiliul de Administrație hotărăște ca pana la ședința următoare sa se prezinte de către BJCAPUC stadiul pentru toti debitorii restanți, respectiv demersurile legale efectuate pentru recuperarea creanțelor restante .

In ceea ce privește situația prezentata privind dosarele aflate in executare silita, membrii Consiliului de Administrație hotărăsc sa fie continuate demersurile legale pentru recuperarea creanțelor restante .

 • 2. Referitor la Pct. 2. - STADIUL DE REALIZARE A HOTĂRÂRILOR C.A. DIN ȘEDINȚA PRECEDENTA- Consiliul de Administrație hotărăște ca lâ următoarea ședința sa fie prezent reprezentantul SAC pentru a susține materialele si pentru a oferi date suplimentare .

Referitor la Pct. 1 DIVERSE - membrii Consiliului de Administrație solicita conducerii regiei ca pana la ședința următoare sa se prezinte justificarea precum si variante privind modificarea organigramei.


Prezenta hotarare a fost întocmită in conformitate cu procesul verbal nr. 5108.05.2017, semnat de membrii Consiliului de Administrație, întocmit -ec. - Mirea Ecaterina

S1002_A 1.0.0    /14.02.2017


Suma de control


1.006.592


Bifați numai dacă este cazul:


 • □  Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

 • □ Sucursala

(3 GIE-grupuri de interes economic


(•'An C Semestru


Tip situație financiară : BL

2016


AnulActivitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


8411 Servicii de administrație publică generală


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


8411 Servicii de administrație publică generală


Situații financiare anuale


Raportări anuale(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


P Entități mijlocii, mari si entități de interes public


|C Entități mici | C Microentități


1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

]  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri -totai


Profit/ pierdere
ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IONESCU VASILE


Numele si prenumele

VOICU CARMEN


Calitatea

12-contabilse/1


ÎNTOCMIT,


VOICU

CARMEN-DANIELA


Semnătura

Nr.de inregistifere in organismul profesional


Formular VALIDAT


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(î DA f NU

AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

S.C. TOPCONSULT L.T.D. S.R.L.

Nr.de înregistrare in Registrul CAFR                           CIF/ CUI

2642002


,, ........... .....■ ■.......... , ............. ....... ......... , ..............— -.........

FIO-pag. 1

BILANT

la data de 31.12.2016                   ~"\A

Cod 10                                                                   ®V lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

O1.O1.2O1&2

^31.12.2016

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 -Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

57.354

47.697

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct 206-2806-2906)

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

57.354

47.697

11. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811-2812-2911-2912)

08

203.237

188.451

2. Instalații tehnice și mașini (ct 213 + 223-2813-2913)

09

79.001

53.223

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

10

4.911

15.091

4. Investiții imobiliare (ct.215-2815-2915)

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct 231-2931)

12

6.Investiții imobiliare in curs de execuție (ct 235-2935)

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

8,Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

9. Avansuri (ct.4093)

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

287.149

256.765

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct 2671 + 2672 - 2964)

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct 262+263-2962)

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct 2673+ 2674- 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

6. Alte împrumuturi (ct 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

344.503

304.462

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +

323 +328 + 351 +358 + 381 +/-388-391 -392-3951-3958-398)

26

6.601

5.064

FIO - pag. 2

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348' - 393 - 3941 - 3952)

27

■7. S. n r

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +

326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 -396-397- din ct. 4428)

28

11 ■ ! ■

4. Avansuri (ct. 4091)

29

9(/

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

5.064

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966*- 2968* + 4092 + 411+413 + 418-491)

31

616.332

117.312

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451**-495*)

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

94.483

170.166

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

TOTAL (rd. 31 la 35)

36

710.815

287.478

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

38

1.844.239

1.029.047

TOTAL (rd. 37 + 38)

39

1.844.239

1.029.047

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

40

1.305.318

2.455.853

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

41

3.866.973

3.777.442

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

42

12.584

13.562

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471 *)

43

12.584

13.562

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

48

244.976

270.861

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194+5195 + 5196 + 5197)

52

563.722

530.392

TOTAL (rd. 45 la 52)

53

808.698

801.253

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

54

3.070.859

2.989.751

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

55

3.415.362

3.294.213

FIO -pag. 3

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

56

.■z/w

Z/ h .li

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

57

+-T V1 xZ*

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

58

4. Datorii comerciale-furnizori (ct 401 + 404 + 408)

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451***)

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663+1686 + 2692 +2693+ 453***)

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct 1623+1626 + 167+1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63

TOTAL (rd.56 la 63)

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct 1515+1517)

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

66

3. Alte provizioane (ct 1511 + 1512+ 1513 + 1514+1518)

67

76.937

742.640

TOTAL (rd. 65 la 67)

68

76.937

742.640

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd. 70+71)

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 475*)

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct 472) (rd.73 + 74)

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct 478)(rd.76+77)

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct 1012)

80

2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

82

1.006.592

1.006.592

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct 1018)

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

85

1.006.592

1.006.592

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

86

FIO - pag. 4

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

87

IV. REZERVE

Z       --x «A.

1. Rezerve legale (ct. 1061)

88

‘^<201.318

\     201.318

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

90

V^\089388

/ «^7/

/>/1.190.799

/     Z7

TOTAL (rd. 88 la 90)

91

"'4^ 1.392.117

Acțiuni proprii (ct. 109)

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)             SOLD C (ct. 117)

95

0

0

SOLD D(ct. 117)

96

214.660

54.957

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121)

97

1.255.787

207.821

SOLDD (ct. 121)

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)

100

3.338.425

2.551.573

Patrimoniul public (ct. 1016)

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

102

CAPITALURI-TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79

103

3.338.425

2.551.573

Suma de control F10:     61705737 / 205899909

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

M’) Solduri creditoare ale conturilor respective.

 • 1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

 • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
Formular VALIDAT

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 31.12.2016                   f

l! " &' 7

Cod20                                    Vâk+^:d/MM-

Denumirea indicatorilor

Nr.

Exercițiul

financiar

rd.

2015

2016

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

7.279.187

6.874.851

Producția vândută (ct.7O1+702+703+704+705+706+708)

02

7.279.187

6.874.851

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

20.282

22.029

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08 + 09 + 10+11 + 12+13)

16

7.299.469

6.896.880

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

87.863

87.622

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

39.577

37.675

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

95.618

87.009

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

3.799.012

3.842.776

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

3.079.143

3.102.181

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)

24

719.869

740.595

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

25

86.988

90.071

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

86.988

90.071

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

4%

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

1.657.396

1.709.104

I             v,

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

32

'11.561.096

1.612.779

J zcT

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)

33

59.717

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)

37

47.244

36.608

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd.40-41)

39

33.158

665.703

- Cheltuieli (ct.6812)

40

76.937

742.640

-Venituri (ct.7812)

41

43.779

76.937

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

5.799.612

6.519.960

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

1.499.857

376.920

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611 +7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

5.927

2.729

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

17

13

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

5.944

2.742

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

13

11

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

13

11

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

5.931

2.731

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

7.305.413

6.899.622

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

5.799.625

_

6.519.971

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

1.505.788

379.651

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

<0-,^ u

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

250.001

171.830

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)

68

1.255.787

207.821

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

0

0

Suma de control F20:  111509888/205899909

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri si contribuții datorate in baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular VALIDATDATE INFORMATIVE               F3°'pag 1

r .                        la data de 31.12.2016

Cod 30                                                                           -lei-

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

'/■ ....

A

B

î n

Unități care au înregistrat profit

01

207-821

Unități care au înregistrat pierdere

02

V"

v

k ........xy

Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 Ia 19 + 23)

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale-total (rd JOla 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariat! si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorit sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

-restante după 1 an

22

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

96

95

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv Ea data de 31 decembrie

25

99

98

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

/7\,               "-'v   /ĂV»

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

42

- impozitul datorat la bugetul de stat

43

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

44

- impozitul datorat la bugetul de stat

45

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

Redevențâ minieră plătită la bugetul de stat

50

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

53

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

55

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

- subvenții aferente veniturilor, din care:

59

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

60

-a n n 7#%-..

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

93.590

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

62

36.470

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

63

fa       . <7 57120

V. Ti chete de masa

Nr. rd.

Cc:ZO/;șri . V7

^.jSlime (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

64

188.051

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):

65

0

0

- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)

66

0

0

- din fonduri publice

67

- din fonduri private

68

- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)

69

0

0

- cheltuieli curente

70

-cheltuieli de capital

71

0

0

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

73

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

74

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)

75

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 ia 83)

76

- acțiuni cotate emise de rezidenti

77

- acțiuni necotate emise de rezidenti

78

- părți sociale emise de rezidenti

79

- obligațiuni emise de rezidenti

80

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

81

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

82

- obligațiuni emise de nerezidenti

83

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)

84

F30 - pag. 4

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

85

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

86

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 +4092 + 411 +413 + 418), din care:

87

616.332

W|117.312

M

- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

89

16.413

21.448

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

90

174

1.460

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 ia 96)

91

91.099

133.033

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

92

31.299

44.490

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

93

59.800

88.543

- subvenții de incasat(ct.445)

94

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

95

- alte creanțe in legătură cu bugetul stătului(ct.4482)

96

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

97

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din Ct. 431 + din ct 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

17.821

36.470

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+

4662), (rd.100ia 102)

99

35.673

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101

35.673

- sumele preluate din contul 542 ‘Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

102

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

103

- de la nerezidenți

104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)

105

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)

106

- acțiuni cotate emise de rezidenti

107

- acțiuni necotate emise de rezidenti

108

'■ ........ ■■

F30 - pag. 5

- părți sociale emise de rezidenti

109

- obligațiuni emise de rezidenti

110

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

111

- acțiuni emise de nerezidenti

112

- obligațiuni emise de nerezidenti

113

Alte valori de încasat (ct 5113 + 5114)

114

Casa în Iei și în valută (rd.116+117)

115

2.294

c5/11369

- în lei (ct. 5311)

116

1.917

Sg               10-990

-în valută (ct 5314)

117

377

379

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)

118

1.292.560

2.436.843

- în lei (ct 5121), din care:

119

1.292.560

2.436.843

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

120

- în valută (ct. 5124), din care:

121

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

122

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)

123

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

124

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+5414)

125

Datorii (rd. 127+ 130+ 133 + 136 + 139 +142+ 145 + 148+151+154+157 + 158+161+162+164+165 + 170+171 + 172+178)

126

808.699

801.254

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct 161 ),(rd. 128+129)

127

-în lei

128

- în valută

129

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)

130

- in lei

131

- in valuta

132

Credite ba nea re interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 +5197), (rd. 134+135)

133

- în lei

134

- în valută

135

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurtfdin ct. 5198), (rd. 137+138)

136

- in lei

137

- in valuta

138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195),(rd.140+141)

139

- în lei

140

- în valută

141

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)

142

- in lei

143

- in valuta

144

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)

145

- în lei

146

-în valută

147

T----- \<A,----

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din

rt. 1682) (rd.149+150)

148

I J

- in lei

149

-in valuta

150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153)

151

- în lei

152

-în valută

153

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)

154

- in lei

155

- in valuta

156

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 +din ct. 1682)

157

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686+1687) (rd. 159+160)

158

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

159

- în valută

160

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

161

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

161a

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162

244.976

270.861

- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

163

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

164

170.991

185.668

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165

387.555

327.048

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

166

138.016

125.657

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului

(ct.441+4423+4428+444+446)

167

249.075

200.959

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

168

464

432

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

169

Datoriile entității in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

170

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

171

- sume datorate acționarilor / asociaților PF

171a

- sume datorate acționarilor / asociaților PJ

171b

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)

172

5.177

17.677

F30 - pag. 7

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

173

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

174

5^

[ i li

//J    17.677

- subvenții nereluate la venituri (din ct472)

175

X.

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare sî investiții pe termen scurt (ct.269+509)

176

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clîenți (ct. 478)

177

Dobânzi de plătit (ct 5186)

178

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****;

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

180

- acțiuni cotate 3)

181

- acțiuni necotate 4)

182

- părți sociale

183

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct 1012)

184

Brevete sî licențe (din ct.205)

185

88.254

93.188

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct 621)

186

27.500

25.000

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

187

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

189

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

190

F30 - pag. 8

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2015

31.12.2016

Suma (lei)

%6)

Suma (lei)

% 6)

A

B

Col.1

Co!.2

Col.3

Co!.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),

(rd. 192+195 + 199 + 200 + 201 + 202)

191

X

X

-deținut de instituții publice, (rd. 193+194)

192

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

193

- deținut de instituții publice de subordonare locală

194

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

195

- cu capital integral de stat

196

- cu capital majoritar de stat

197

- cu capital minoritar de stat

198

- deținut de regii autonome

199

- deținut de societăți cu capital privat

200

- deținut de persoane fizice

201

- deținut de alte entități

202

Nr. rd.

Sume

A

B

31.12.2015

31.12.2016

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

203

939.715

137.577

- către instituții publice centrale;

204

- către instituții publice locale;

205

939.715

137.577

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participați» indiferent de ponderea acestora.

206

Nr. rd.

Sume

A

B

31.12.2015

31.12.2016

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

207

558.171

939.715

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

208

558.171

939.715

- către instituții publice centrale;

209

- către instituții publice locale;

210

558.171

939.715

F30 - pag. 9

- către a Iți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

211

-dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

212

- către instituții publice centrale;

213

fe

\y -A           V 7/

- către instituții publice locale;

214

A t

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

215

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2015

31.12.2016

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

216

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

217

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

218

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

219

XVI. Venituri obținute din activități agricole *******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2015

31.12.2016

Venituri obținute din activități agricole

220

Suma de control F30:  .202.56160/205899909


ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IONESCU VASILE

f

Semnătură

k          r-


Numele si prenumele


VOICU CARMEN


ÎNTOCMITCalitateaFormular VALIDAT12—CONTABIL SEF


Semnătură


Nr.de înregistrare in organismul profesional:*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 2S8 lit. b) din Legea nr. 227/201S privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

******) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completarea Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ...veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) In sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

  F40 - pag. 1

  SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

  la data de 31.12.2016

  Cod 40                                                                                                      - lei -

  Elemente de imobilizări

  Nr. rd.

  Valori brute         [Ir-£!               \ | r/A'IJ

         (Uoi -               !

  Sold inițial

  Creșteri

  Re d u cer iV/'Tx

  ^--^'Sbld.final

  TcoI^1+2-3)

  Total

  Dîbdar^„

  si casan5131

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  1.1 mobilizări necorporale

  Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

  01

  X

  Alte imobilizări

  02

  88.254

  9.456

  4.522

  X

  93.188

  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

  03

  X

  Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  04

  X

  TOTAL (rd. 01 la 04)

  05

  88.254

  9.456

  4.522

  X

  93.188

  ll.lmobilizari corporale

  Terenuri

  06

  X

  Construcții

  07

  343.560

  10.000

  353.560

  Instalații tehnice si mașini

  08

  655.228

  30.630

  80.782

  56.988

  605.076

  Alte instalații, utilaje si mobilier

  09

  24.664

  23.794

  48.458

  Investiții imobiliare

  10

  Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

  11

  Active biologice productive

  12

  Imobilizări corporale in curs de execuție

  13

  Investiții imobiliare in curs de execuție

  14

  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

  15

  TOTAL (rd. 06 la 15)

  16

  1.023.452

  64.424

  80.782

  56.988

  1.007.094

  lll.lmobilizari financiare

  17

  X

  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

  18

  1.111.706

  73.880

  85.304

  56.988

  1.100.282

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta \ imobilizărilor scoaseS din evidenta

■j^mjortizare^la sta rsitulan ul u i 'Î.OI (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

30.900

19.113

4.522

45.491

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

30.900

19.113

4.522

45.491

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

140.322

24.787

165.109

Instalații tehnice si mașini

25

576.228

32.557

56.932

551.853

Alte instalații .utilaje si mobilier

26

19.753

13.614

33.367

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

736.303

70.958

56.932

750.329

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

767.203

90.071

61.454

795.820

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări/. a/V reluate la venituri

..... Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12V’C

13

i.lmobilizari necorporale

W—

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

UI ești

Lj;_______

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47

Suma de control F40 :  12428124/205899909

ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

VOICU CARMEN


Formular VALIDATSolduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an curent) Atentie! Selectați mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)F10L.R81


OK
(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)


(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)


Suma


SumaCont

Denumirea contului

. ■ Solduri initiale an :     .

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

.Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1015

PATRIMONIUL REGIEI

0.00

1 006 591.99

0.00

. 0.00

. 0.00

1 006 591.99

< .0.00

1 006 591.99

1015.0000   .

PATRIMONIUL REGIEI

0.00

1 006 591.99

0.00

0.00

. . .0.00

1 006 591.99

0.00

1 006 591.99

1061 -

REZERVE LEGALE

0.00

201 318.40

0.00

0.00

;    .. o.oo

201 318.40

0.00

; 201 318.40

1061.0000';

REZERVELEGALE..

0.00

<201:318.40

0.00

0.00

- . 0.00

201 318.40

0.00

; 201 318.40

1068 -

ALTE REZERVE - ?

o.oo

Jî 089 387.63

> ? 0.00

; ■ ■ -.0.00

. .. 0.00

1 190 799.1-7

.. . ...... „o.oo

7 -1 190 799.17

1068.2200?. &

FOND INVESTIȚII SURSE PROPRII     ■

0.00

: 384 563.29

■ : o.oo

■. o.oo

' \        ; o.oo

404 795.36

... . 0.00

: 404 795.36

1068.23001/.:

FOND INVESTITII SURSE PROPRII .

o.oo

...683 220.26

. .’ <0.00

. ° - °P

....

.<70:^76^406;^

1068:2400'-C?

FOND investiTuscjrse PROPRII '

■ ■ 0.00

■ 21 604.08

’LOPO

' ••• ' 0.00

"■ :: •< 0:00

'  22 597.19

• o.oo

’ 22 597.19

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.

0.00

0.00

0.00

0.00

1 255 786.78

1 255 786.78

0.00

0.00

1171.7710

REZULTATUL REPORTAT STEP AN 2015

0.00

0.00

0.00

0.00

1 068 231.36

1 068 231.36

0.00

0.00

1171.8810

REZULTATUL REPORTAT TERMIE AN

2015

0.00

0.00

0.00

0.00

131 922.31

131 922.31

0.00

0.00

1171.9910

REZULTATUL REPORTAT SP AN 2015

0.00

0.00

0.00

0.00

55 633.11

55 633.11

0.00

0.00

1174

REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.

214 660.24

0.00

11 426.00

0.00

95 240.00

40 282.51

54 957.49

0.00

1174.0100. ■:

REZULTATUL RERORTAT-ERORI CTB, .

DR.SAL HOT. JUD - PIERDERE-

.. 0.00

. -000

47 551,00,

• OQO

95 240:00

. . .. 0,00

95 240.00

0.00

1174.02000 -

REZULTATUL7REPORTAT-ERORi CTB,:.?

DR. SAL HOT. JUD-PROFIT-       :

- . -0.00

.. ^••0:00-

: ; -0100

■    ?: 0-Q0

• •< . -105104.40

r 145 386.91

Q-9°

' ; 7 z : ;40;282.51

1174.5000

REZULTATUL

REPORTAT-DR.SAL.HOT.JUDECATORES

TI AN 2013

100025.00

000

-36 125.00

000

145 340.00

145 340.00

0.00

O.OO

1174.5003

REZ REP 2013 CORECTAT ERORI INVEST

CTRLANAF 537/08.02.16

163 798.11

0.00

0.00

0.00

163 798.11

163 798.11

0.00

0.00

1174.5004

REZ REP 2013 VENIT CONV EN EL CTRL ANAF 537/16

0.00

179.28

0.00

0.00

179.28

179.28

-JQAO

0.00

1174.5005

REZ REP 2013 CORECT ERORI VENITURI VIDANJARE

0.00

2 964.06

0.00

0.00

2 964.06

2 964.06

...-0,00

V.

LVX 0.00

1174.5006

REZ. REP. 2013 -TAXE LOCALE - CTRL ANAF 537/2016

0.00

0.00

0.00

0.00

540.00

540.00,

0.00

'.pXÎ 0.00 sa |

:         S

1174.6000

REZULTATUL REPORTAT- FNUASS 2013 -SP

0.00

644.00

0.00

0.00

644.00

644.00

t aa1000

’ / 0.00

1174.6001

REZ REP 2014 CORECT ERORI AMORTIZ INVEST CTRL 537/16

0.00

32 142.92

0.00

0.00

32 142.92

32 142.92

Xjss

0.00

Cont

Denumirea contului

V- yr .Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare’

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1174.6002.'

REZ REP 2014 CORECT VENITURI CONV EN EL CTRL ANAF 537/2016

0.00

2 789.08

0.00

0.00

2 789.08

2 789.08

0.00

• . 0.00

1174.6003

REZ REP 2014 CORECT ERORI VENITURI VIDANJARE

p.oo

3 687.53

0.00

. 0.00

3 687.53

3 687.53

. . - 0.00

0.00

1174.60043.',

REZULTATUL'REPORTAT - FNUASS 2014.

. -0.00

4 668.00

.0.00

. o.oo

4 668.00

4 668.00

:       • y. . 0,00

0.00

1174.6006 ;

REZ. REP. 2014 - TAXE LOCALE - CTRL-> ANAF 537/2016     :

- 0.00

0.00

- / o.oo

;       -.. o.oo

2 581.00

2 581.00

. • .~^b.oo

0 00

1174.7000.-rtC

REZULTATUL REPORTAT - FNUASS‘20.13 '-STEP '      ' ' ■ " ' ■              - '     "

< - ,.1 . 0.00

■ ' • " 2.088:00

. .. 3,0.00

z .    - o.oo.

1 ' 2 088.00

2 088.00

• •t ; •■■ •"■.o.oo

w . o.oo

1174.7006'  .

REZ. REP. 2015 - TAXE LOCALE - CTRL ANAF 537/2016

0.00

. 0.00

0.00

0.00

2 581.00

2 581.00

0.00

0.00

121

PROFIT SI PIERDERE

0.00

1 255 786.78

1 328 651.13

314 316.25

8 024 524.66

8 232 345.77

0.00

207 821.11

1518

ALTE PROVIZIOANE

0.00

76 937.00

0.00

742 640.00

76 937.00

819 577.00

0.00

742 640.00

1518.7710

ALTE PROVIZIOANE CO NEEFECT. STEP

0.00

7 962.00

0.00

9 563.00

7 962.00

17 525.00

0.00

9 563.00

1518.7711

PROVIZIOANE PARTICIP. SALAR. PROFIT

0.00

64 420.00

0.00

0.00

64 420.00

64 420.00

0.00

0.00

1518.7720

ALTE PROVIZ-PENALITATI DEPĂȘIRE CONCENTRAȚII STATIE EPURARE

0.00

0.00

0.00

731 605.00

0.00

731 605.00

0.00

731 605.00

1518.9910

ALTE PROVIZIOANE CO NEEFECT. SP* C.

0.00

4 555.00

. .0.00

1472.00

4 555.00

6 027.00

’ ..... . 009

' : J 1 472.00

-                   . y Total sume clasa/J-: -      ■ 2.14 660.24     -3830 021.80-    1 340 077,43    . 1 056 956.25 .. 3;:9-452’488:44    12 746 701.62 . - <54 957.49- -   3 349 170.67:

205

CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MARC COMERCIALE

- 88 254.40

■ .        . '7 0.00

>       ■ 5 820.00

;•       ' 7 70.00

• 97 710:40

4 522.07

■93 188.33

‘. .7 • . 0.00

205.0000 .

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE' 1 : '

88 254.40

0.00

5 820.00

; 0.00

97 710.40

4 522.07

,93 188.33

0.00

2121

CONSTRUCȚII

343 559.13

0.00

22 893.00

0.00

353 559.13

0.00

353 559.13

0.00

2121.2000

CONSTRUCȚII

343 559.13

0.00

22 893.00

0.00

353 559.13

0.00

353 559.13

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, UTILAJE)

87 321.42

0.00

-12 893.00

0.00

76 049.31

3 668.00

72 3813'f

0.00

2131.1000

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

3 413.25

0.00

0.00

0.00

2 948.17

0.00

,^^2948.17

0.00

2131.2000

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE >2500

83 908.17

0.00

-12 893.00

0.00

73101.14

3 668.00

F £69 433.14

hr

\o.oo

2132

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ, CONTROL SI REGLARE

453 573.37

0.00

12 150.00

0.00

471 681.78

53 320.22

-4:18 361.56

8 V

-Jo.oo

2132.1000

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ SI CONTROL<2500

10 201.00

0.00

0.00

0.00

10 666.08

0.00

Vi 0 666.08

a

0.00

2132.2000

APARATE SI INSTALAT!! DE MĂSURĂ SI CONTROL >2500

443 372.37

0.00

12 150.00

0.00

461 015.70

53 320.22

407 695T4Î

0.00

Cont

Denumirea contului

.. Solduri inițiale an .

■■■■ Rulaje perioada .

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

, Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

2133   .

MIJLOACE DE TRANSPORT

114 333.02

0.00

0.00

- 0.00

114 333.02

0.00

- - 114-333.02

. . . o:oo

2133.1000 “

MIJLOACE DE TRANSPORT <2500

431.50

0.00

0.00

0.00

431.50

0.00

431.50

0.00

2133.2000  '

MIJLOACE DE TRANSPORT >2500 .  .

113 901.52

0:00

0.00

■ 0.00

113 901.52

0.00

113 901.52

0100

214 .•... '

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE       '   . /

.  24 664.01

0.00

, 0.00

; 0.00

48 457.71

. • 0.00

48 457.71

0.00

214.1000. .71

'MOBILIER, APARATURA BIROTICA <2500'

14 694.95

. < 0;00

0:00

Ț -    '      0.00

14 694.95

'    1 7 o.oo

’   '"1^69'4.95

...... o 000

214.2000... •'/

MOBILIER, APARATURA BIROTICA >2500

9 969.06

_ • •• ■0.00

' : 0:00

.      .7    000

- 33 762.76

.. . 0-00

33 762.76

2805 ?    V?-.*3'

■AMORT.-CONCESIUNI, BREVETE? ajusr: LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

• ■ . 7 -■ 7Î.-0.00

■   ' .   30^900.38

.:>j?0.00

,  .1591.06

-4»522-.O7

50 013.31

■ o      0.00

.45 491.24

2805.7700 :

AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

0.00

14 703.73

0.00

1 591.06

4 522.07

33 816.66

0.00

29 294.59

2805.9900

AMORTIZARE IMOBILIZĂRI NECOPRPORALE

0.00

16 196.65

0.00

0.00

0.00

16 196.65

0.00

16 196.65

2812

AMORT. CONSTRUCȚIILOR

0.00

140 322.57

0.00

14 869.00

0.00

165109.16

0.00

165 109.16

2812.2000

AMORTIZARE CONSTRUCȚII >1800

0.00

64 576.21

0.00

0.00

0.00

64 576.21

0.00

64 576.21

2812.7720

AMORTIZARE CONSTRUCȚII >1800

0.00

75 746.36

0.00

14 869.00

0.00

100 532.95

0.00

100 532.95

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR, MIJ. DE TRANSPORT     /

0-00

576 227.10

0.00

-9 757.90

56 931:97

608 784.11

. 0-Q0

551 852.14

2813.1100':i

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

TEHNOLOGICE <1800 ' ?  ''    ' ?7 :

7           o:qo

3 251.89

. • .“9:°p

•. '7 ; 0.00

'?’7i i3 \77.W

J25L89

7^'^â25l7B9'

2813.1200

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

TEHNOLOGICE >1800

0.00

41 851.57

0.00

0.00

0.00

41 851.57

0.00

41 851.57

2813.2100

AMORTIZARE APARATE, INST. MĂSURĂ SI CONTROL <1800

0.00

4 922.04

0.00

0.00

0.00

4 922.04

0.00

4 922.04

2813.2200

AMORTIZARE APARATE, INST DE MĂSURĂ SI CONTROL >1800

0.00

142 991.81

0.00

0.00

0.00

142 991.81

0.00

142 991*81

2813.3100

AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT

<1800

0.00

392.01

0.00

0.00

0.00

392.01

4

n/ i

392.01

2813.3200

AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT

>1800

0.00

17 650.10

0.00

0.00

0.00

17 650.1$ î!

650.10

ia ll

2813.7711

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

TEHNOLOGICE <1800

0.00

161.36

0.00

0.00

0.00

161.3^

r- \ /*= </o'oo

W... -

!]  161.36

*

A

2813.7712

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

TEHNOLOGICE >1800

0.00

38 657.63

0.00

-12 673.60

3 668.00

26 600.95

22 932.95

2813.7721

AMORTIZARE APARATE INST. DE

0.00

5 278.96

0.00

0.00

0.00

5 278.96

0.00

5 278.96

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an     r.;

' .    Rulaje perioada .

Sume totale ,

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

. Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare :

MĂSURĂ SI CONTROL <1800

2813.7722

AMORTIZARE APARATE INST DE MĂSURĂ SI CONTROL >1SOO

. 0.00

238 047.86

o.oo.

2 086.39

53 263.97

272 709.77

0.00

219 445.80

2813.7731: *

AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT <1800

0.00

39.49

0.00

. 0.00

' 0.00

-   39.49

.0.00

39.49

2813.7732^

AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT >1800              i

. o.oo

. -82 982.38

0.00'

; .         , 829.31

.... ;      \ -0.Q0

;   92 934.16

. ... , 0.00

;  ... 92 934.16

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI . 1 >1.. -G •' S• 'CORPORALE -

’ -      ..     - î O.OO

•    . . ..19 752:63

; ..,.-. . 0.00

. -    . 379.98

. - -33 366.95

0.00

■   - 33 366.95

2814.1100

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA <1800

0.00

3 263.55

0.00

0.00

0.00

3 263.55

0^00

3 263.55

2814.2200

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA >1800

0.00

2 351.44

■ 0.00

0.00

0.00

2 351.44

0.00

2 351.44

2814.7711

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA <1800

0.00

10 254.35

0.00

0.00

0.00

11 431.51

0.00

11 431.51

2814.7722

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA

>1800

0.00

3 883.29

0.00

379.98

0.00

16 320.45

0.00

16 320.45

: Total sume clasa 2          1 111 705.35 .    .767202.68        27.970.00         7082.14      1 223245.39      918783.82    1 100 281.06      795819.49

3021

MATERIALE AUXILIARE        : j '.T'. ;■ / .

. .    ' ,'.:/O.oo

• . .. .     ■ <30:00

1,124.47

j 124.47

10 200167

‘10 200.67

. / 0.00

; . . o.oo

3021.1000V

MATERIALE AUXILIARE TERMIE -T  »

: ■ / / o.oo

/-■          f 00.00

• '714:66-

714^66

f ,         1 582166

? 1 582.66

" ■ 0°0'

■. -- : C î;

0.00

3021.7710'■ '3'

MATERIALE AUXILIARE STEP

: - o.oo

0:00

338:97

338.97

"    7 295:76

7 295.76

..... ■ 0.00

0.00

3021.9910

MATERIALE AUXILIARE SP

0.00

=0.00

70.84

70.84

1 322:25

1 322.25

0.00

0.00

3022

COMBUSTIBILI    ‘

480.43

.0.00

1 590.00

1 582.08

26 214.36

25 619.61

594.75

0.00

3022.7710

COMBUSTIBIL STEP

480.43

0.00

416.67

257.95

16 389.86

16 005.04

384.82

0.00

3022.7720

COMBUSTIBIL STEP - ULEI STATIA DE EPURARE

0.00

0,00

0.00

0.00

926.17

926.17

0.00

0.00

3022.7730

COMBUSTIBIL STEP-ULEI

0.00

0.00

0.00

0.00

225.00

225.00,

‘^AOO

0.00

3022.9910

COMBUSTIBIL SP

0.00

0.00

1 173.33

1 324.13

8 673.33

8 463.40

- 209.93

0.00

3024

PIESE DE SCHIMB

6 120.05

0.00

525.00

907.59

30 283.48

25 813'.93;

''    /■   4.469:55

0.00

3024.3000

PIESE DE SCHIMB CALCULATOARE TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

360.00

360.601

;•••          o.oo

/

ia ufl o

0.00

3024.7700

PIESE SCHIMB REZULTATE DIN DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILIZĂRI

310.00

0.00

0.00

0.00

836.00

O'QO.

1 ;   ____836100

0.00

3024.7710

PIESE DE SCHIMB AUTO STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

133.34

133.34

0.00

Balanța de verificare


01.12.2016

31.12.2016

Cont

Denumirea contului

: Solduri inițiale an .

Rulaje perioada . c.yL

h l. ■     Sume totale

Solduri finale

: Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare:

.Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

3024.7720

PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

85.00

85.00

0.00

0.00

3024.7730.

PIESE DE SCHIMB CALCULATOARE STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

1 699.00

1 699.00

0.00

. ■■ 0.00

3024.7740 ...

PIESE DE SCHIMB - VIDANJA

-.0.00

0.00

525.00

525.00

1 073.33

1 073.33

0.00

. . 0.00

3024.7750. < ■ '

PIESE DE SCHIMB - STATIE EPURARE C .STEP

0.00

; 0.00

o:oo

0.00

' 860.50

860.50

0.00

■ 050

3024.8300;:

PIESE DE SCHIMB -              f

REPARTITOARE/BAȚERU

5 8.10.05

X- 30:00

' o.oo

. 382.59

i                         ■'

' 7 " - 24 320:17

:20 686.62

'     ' 3 633.55

•O.oo

3024.9920

PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) SP ;

. .... . °-0°

. ■ . 0;Q0

. ' "0.00

•              9-9°

916:14

.   916.14

o.oo

3028

ALTE MATERIALECONSUMABILE ”,

■ ' 0.00

: : 0.00

3 510.71

3 510.71

25 988.15

25 988.15

0.00

0.00

3028.2000

ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE TERMIE

0.00

0.00

186:61

186.61

2 252.86

2 252.86

0.00

0.00

3028.3000

ALTE MATERIALE CONSUMABILE TONERE/CARTUS TERMIE

0.00

0.00

2 008.77

2 008.77

2 008.77

2 008.77

0.00

0.00

3028.7720

ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

2 705.27

2 705.27

0.00

0.00

3028.7730

ALTE MATER.CONSUMAB.TONERE STEP

0.00

. 0.00

0.00

0.00

2 937.43

2 937.43

0.00

0.00

3028.7750

ALTE MATERIALE CONSUMABILE - APA SALARIATI STEP .

0.00

0.00

0.00

0.00

400.90

400.90

. 0.00

o.oo

3028.9920.: :■

ALTE MATERIALECONSUMABILE.^:.': RECHIZITE SP -    :         ’      ‘

7 .    ...50.00

:' ■ .        : :o:oo

1.3-1533:

1 315.33'.

7987.82

. J .    7987.82

.........0.00

3028.9930 •' ;

ALTE MATERIALE CONSUMABILE ' c TONERE/CARTUS SP

0.00

- ■    ’        o:oo

0.00

•      o.OO

'     7 695.10

‘ 7695.10

■: .'<•     . Q QQ

f 0.00

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

0.00

o:oo

9 147.45

9 147.45

37 208.16

37 208.16

0.00

0.00

303.1000

OBIECTE DE INVENTAR TERMIE

. 0.00

0.00

705.80

705.80

1 562.20

1 562.20

0.00

0.00

303.7710

OBIECTE DE INVENTAR STEP

0.00

0.00

1 552.01

1 552.01

9 446.75

9 446.75

0.00

303.7720

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE STEP

0.00

0.00

6 223.00

6 223.00

25 130.16

25 130.16

•A

0.00

303.9910

OBIECTE DE INVENTAR SP

0.00

0.00

666.64

666.64

1 069.05

1 069.05

0.00

129 894.82

16 272.30

Total sume clasa 3

401

FURNIZORI

0.00

144 031.12

246 331.45

240 095.36

2 406 259.26

2 508 038.92)

$ \         O.oo

.'glffl 779.66

401.1000

FURNIZORI DIVERȘI TERMIE

0.00

-18 187.09

10 800.18

51 749.50

47 897.55

90 216.36

\\

$42 318.81

401.7710

FURNIZORI DIVERȘI STEP

0.00

110 750.21

168 633.12

123 312.14

1 579 045.65

1 629 849.81

50 804.16

401.7715

FURNIZORI STEP TICHETE

0.00

0.00

5 689.81

5 689.81

94 486.43

94 486.43

0.00

401.7720

FURNIZORI DIVERȘI APA NOVA STEP

0.00

16 771.26

15 953.95

14 945.50

220 598.56

222 353.09

0.00

1 754.53


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

: s ?    Sume totale

: Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

. Debitoare

Creditoare

Debitoare .

Creditoare

401.7730 .

INDEMNIZAȚII CA

0.00

. 0.00

2 000.00

2 000.00

25 000.00

25 000.00

0.00

o.oo.

401.8300 1 .

FURNIZORI ELSACO ELECTRONIC- .

0.00

0.00

944.14

0.00

34 664.38

34 664.38

. 0.00

0.00

401.9910

FURNIZORI SERVICII PUBLICE DIN PRESTAȚII

- 0.00

34 696.74

35 381.57

35 469:73

293 371.54

300 273.70

. 0.00

6 902.16

401.9915'7 SS

FURNIZORI SERVICII PUBLICE TICHETE

. r - : o.oo

: 0.00

6 928.68

6 928.68

96 411.15

96411.15

" " 0.00

0.00

401.9920 ^05

INDEMNIZAȚII CA . C î

. • „ : .0.00

. 0.00

. o.oo:

Ț            .• •• 0.00

14 784.00

14 784.00

0:00

'        o.oo

404 .  '

FURNIZORI DELIMOBILIZĂRI          ,j;

; .. ■ ' 0.00

;         , <-758.67

21 564.00

.    33 564.00

\     .■••47 344.53

59 344.53

.        . o.oo

? . 12,000.00

404.1000

FURNIZORI IMOBILIZĂRI TERMIE   . ‘-'Ă/ ■

■ \ 0.00

’    :      -758.67

. . 0:00

o.oo

; .   . -758.67

. :758.67

. o.oo

. o.oo

404.7700 .

FURNIZORIIMOB1LIZARI STEP

0.00

0.00

21 564.00

33 564:00

48103.20

60 103.20

0.00

12 000.00

408

FURNIZORI - FACTURI NESOSITE

0.00

101 703.66

0.00

24 851.89

0.00

157 081.23

0.00

157 081.23

408.1000

FURNIZORI FACTURI NESOSITE TERMIE

0.00

0.00

0.00

5 784.42

0.00

5 784.42

0.00

5 784.42

408.7730

FURNIZORI FACTURI NESOSITE STEP

0.00

99 294.08

0.00

12 830.96

0.00

126 610.12

0.00

126 610.12

408.8300

FURNIZORI FACTURI NESOSITE ELSACO

0.00

2 208.94

0.00

5 202.54

0.00

5 202.54

0.00

5 202.54

408.9930

FURNIZORI FACTURI NESOSITE SP

0.00

200.64

0.00

1 033.97

0.00

19 484.15

0.00

19 484.15

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI

DE SERVICII

1 000.00

0.00

-1 041.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4092.772

FURNIZORI DEBITORI - AUTORITATEA...

RUTIERA ROMANA L      -

0.00

0.00

-41.00

- 0.00

o:oo

0.00

/ 0.00

. 0.00

4092.773  07

FURNIZORI DEBITORI - EXPERTIZA’)-.•<'7. TRIBUNALUL PRAHOVA

1 000.00

0.00

-1 000.00

• 0.00

0.00

0.00

■         - : o.oo

0.00

4111. ■

CLIENT!,

276 059.31

- 0.00

.71.1.522.96

2 265 573.43

8 716 528.50

8 696 961.42

- 19 567.08

0.00

4111.2600 C"

CLIENT! COLECTARE SELECTIVE DEE

1 095.55

0.00

0.00

1 908.99

14 901.58

14 901.58

0.00

0.00

4111.2601

CLIENTI COLECT SELECT ULEI

0.00

0.00

0.00

0.00

469.00

469.00

0.00

0.00

4111.6001

VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL

320.00

0.00

320.00

320.00

4 160.00

3 840.00

320.00

0.00

4111.7700

CLIENT! APA NOVA

0.00

0.00

429 840.00

1 723 156.13

5 300 627.62

5 300 627.62

7'7%      o.oo

4111.7710

CLIENT! SERVICII VIDANJARE

372.00

0.00

198.00

198.00

24 719.93

21 602.81

z^^3lT7J2

fVX. O s        <

'•^y\   0.00

4111.8100

CLIENTI SERVICE REPARTITOARE

1 094.02

0.00

303.40

1 761.79

4 905.13

3 955.13

//' 950 00

V      0 00

4111.8200

CLIENTI CALCUL REPARTIZARE ENERGIE TERMICA

10 637.25

0.00

21 076.36

22 934.97

169 532.52

159 186.16

"’l 10'346.36

hxznM

o.oo

>/ //? n

4111.8300

CLIENTI VANZARI REPARTITOARE

2 841.13

0.00

576.66

2 297.45

31 692.57

27 637.51

^/3'X055:06

z // 0 00

4111.8400

CLIENTI VANZARI BATERII

192.45

0.00

56.91

188.99

664.87

475.51

0.00

4111.8510

CLIENTI SERVICII BRANSARE CUTIE DISTRIBUȚIE

0.00

0.00

180.00

180.00

720.00

720.00

^:o_io6'

0.00

Cont

I

Denumirea contului

Bolduri inițiale an . "

-     Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare .

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4111.8520

CLIENTI SERVICII DEBRANSARE CUTIE DISTRIBUȚIE

124.00

0.00

180.00

180.00

844.00

- 720.00

124.00

0.00

4111.8800-’Z

CLIENTI TAXA AVIZ ILUMINAT     '7'. ■ 2

0.00

• ■ 0.00

720.00

480.00

3 600.00

3 360.00

■   ",  240.00

0.00

4111.89005.?

CLIENTI TAXA AVIZ'DESEURI iV

:?o.oo

0:00

4.104.00

4 536.00

53 036.00

53 036.00

0.00

0.00

4111.91000 '■

CLIENTI CONSUM EN. ELECTRICA TERTI

/ ? '.       229.91

’ O.'OQ

'177553.

?        119.11

. 16 059.04

,15 972.36

86.68

■ <■:    •. 0.00

4111.9200?

CLIENTI AUTORIZAȚII           22777

COLECT.TRANSP.VALORIF DEȘEURI ' RECICLABIL       î               .

; -. 0.00

■ 0.00

- 90.00

•      90.00

4 050.00

4O5OJO0

?••■•?o.oo

w ,       0.00

4111*9300'. O’’

CONS EN EL TERTI-SEDIU       :  .

0.00

0.00

89.10

" ' ' 5. "     0.00

138.50

0.00

.........138.50

“ 0.00

4111.9901  '

CLIENTI PRIMĂRIA MUN. PLOIEȘTI

259 153.00

0.00

219 611.00

439 222.00

2 766 407.74

2 766 407.74

0.00

0.00

4111.9902.

MUNICIPIUL PLOIESTI-MONITORIZ DEPOZIT ECOLOGIZAT

0.00

.0.00

34 000.00

68 000.00

320 000.00

320 000.00

0.00

0.00

4118

CLIENTI INCERT! SAU IN LITIGIU

9 428.07

0.00

0.00

0.00

9 428.07

0.00

9 428.07

0.00

4118.1000

CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU - SC FLESH

9 428.07

0.00

0.00

0.00

9 428.07

0.00

9 428.07

0.00

418

CLIENTI - FACTURI DE ÎNTOCMIT

329 844.88

0.00

-341 523.15

0.00

88 316.85

0.00

88 316.85

0.00

418.7700

CLIENTI FACT. DEINTOCMIT APA NOVA

463 622.40

0.00

-1 763.58

0.00

428 076.42

0.00

428 076.42

0.00

418.77.100^ %.

CLIENTI FC DE ÎNTOCMIT VIDANJARE<

9 502.26

0.00

0.00

< * 0:00

. 0.00

■ 0.00

; - 0.00

<7 : 0.00

418.9910 • ? O’

CLIENTI FAGTURI DE INTOCMIT PMP'-7 >

; - -142 746.26

• -?C-7.0;00

-344 934 25

< 0.00

- -344 934:25

; 7     0.00

•   . -344 934.25

0.00

418.9933 5 - 7?

CLIENTI CONVENȚIE.ENERG1E-FACT DE' ÎNTOCMIT

. -533.52

i          . - o.-oo

5174.68

■/ - 0.00

’ 75 17.4.68

0.00

5 174.68

o'oo

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

157 897.00

300 858.00

327 936.00

2 907 107.00

3 077 225.00

- 0.00

170 118.00

421.7700

PERSONAL SALARII DATORATE

0.00

73 925.00

141 023.00

147 424.00

1 432 852.00

1 507 783.00

0.00

74 931.00

421.9900

PERSONAL SALARII DATORATE

0.00

83 972.00

159 835.00

180 512.00

1 474 255.00

1 569 442.00

JTQO

95 187.00

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE

0.00

4 831.00

11 412.00

14 717.00

110 141.00

118 108.00

^^7 967.00

423.7720

PERSONAL AJ. MATERIALE-AJ. CĂSĂTORIE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

/'< /O 00 î al

423.7730

PERSONAL AJ. DATORATE (AJ. DECES)

0.00

0.00

0.00

0.00

13 700.00

13 700.00

VW /-°°°

423.7731

PERSONAL AJ. DATORATE (AJ. DECES-CAS)

0.00

0.00

0.00

0.00

2 681.00

2 681.00

0 00

423.7740

PERS AJ MAT DAT-AJ SOC

0.00

0.00

900.00

900.00

6 100.00

6 100.00

0.00

423.7750

PERSONAL AJUTOARE MATERIALE DATORATE STEP

0.00

0.00

2 550.00

2 550.00

12 300.00

12 300.00

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an ¥

Rulaje perioada .

Sumetotale

Solduri finale .

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

.Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare.

423.7790   '

PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE (CM-FNUASS)

0.00

1 847.00

2 640.00

7 349.00

21 799.00

29 148.00

0.00

7349.00

423.992

PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE-AJ. CĂSĂTORIE

0.00

0:00

0.00

0.00

1 000:00

1 000.00

0.00

0.00

423.9930 v ./

PERSONAL AJ.MATERIALE DATORATE-AJ. DECES

0.00

• 0.00

' - 0.00

. 0.00

3 400.00

? .3400.00

.    .0,00

‘.7.-7 ■

. .0.00

423.9940

PERSONAL AJ/MATERIALE         .7

DATORATE-AJ. SOCIAL

0.00

. ..20100

' 0.00

; , . 0.00

■ 1 200.00

■ ■ ; 1 200.00

, 0.00

... . .0.00

423.9950 ¥7/7

PERSONAL*AJ/MATERIALE DATORATE"

. ..... >r^!(roo

Z.QfQQ;

.       * ' 3'300.00'

*'-3-300.00

-----' "12 ootr.oo

*" ‘   '12 000700

"0.00

423.9970

PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE-AJ.NASTERE

0.00

0.00

0.00

0.00

6 887.00

6 887.00

0.00

0.00

423.9990

CM-FNUASS

0.00

2 984.00

2 022.00

618.00

28 074.00

28 692.00

0.00

618.00

424

PRIME PRIVIND PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROFIT

0.00

0.00

0.00

0.00

64 420.00

64 420.00

0.00

0.00

424.7700

PARTICIPAREA SALARIATILOR LA PROFIT-STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

64 420.00

64 420.00

0.00

0.00

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00

0.00

53 730.00

53 730.00

195 095.00

195 095.00

0.00

0.00

425.112.

AVANS SUMA SENTINȚA CIVILA   ■

' 0.00

oioo

6 940.00

6 940.00

47 585100

. 47 585.00

- 9-00

0.00

425.7700

AVANSURI ACORDATE       " ■'? -CLP

PERȘONALULUI-CO •

• .. 0.00

- ' • < .0.00

1 1.000100

¥ . 1 000.00

-- 10 400.00

-  10 400.00

3 < ' -• ; 0.00

37; M

-’o76o

425.7710

AVANSURI ACORDATE PERSONALULU l-SALARIU

■■ • ■ 0.00

;     ■ ■ rooo

- ' 0.00

‘ 0.00

~           550.00

’   ■ 550.00

; ‘     '■ -o.oo

' 0100

425.7720

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUl-PR

0.00

' ■ 0.00

21160.00

21 160.00

83 240.00

83 240.00

0.00

■ 0.00

425.9900

AVANS ACORDATE PERSONALULUI-CO

0.00

0.00

0.00

0.00

5 160.00

5 160.00

.^tCSo.op

'7K

0.00

425.9920 .

AVANS ACORDATE PERS.-PR

0.00

0.00

24 630.00

24 630.00

46 460.00

46 460.00

y^'VZCO.p.p

A

0.00

425.9930

AVANS ACORDAT PERSONALULUI - AJ. PENSIONARE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 700.00

1 700.00

-r'   / 0.00

0.00

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERȚILOR

0.00

4 774.00

3 828.00

4 091.00

47 033.00

51 124.00

V'\;- / \0.00 \ X

V, 4

^091.00

427.7760

REȚINERI DIN SAL DAT. TERILOR (POPRIRE ANAF)

0.00

882.00

581.00

818.00

8 463.00

9 281.00

'-*ss5s=&s

818.00

427.7761

REȚINERI DIN SAL. DAT. TERȚILOR (POPRIRE EXEC. JUDEC.)

0.00

0.00

432.00

669.00

1 439.00

2 108.00

0.00

669.00

427.7777

REȚINERI DIN SALARII DAT. TERTI

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

. Solduri inițiale an

Rulaje perioada . . i <

*         Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare.

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

(REGULARIZĂRI)

427.7788 .

REȚINERI DIN SA. COTIZ. SIND

0.00

367.00

303.00

303.00

4 029.00

4 332.00

0.00

303.00

427.9960 ■

REȚINERI DIN SAL. DATORATE    '

TERȚILOR (POPRIRE)

. 0.00

1 420.00

949.00

679.00

11 981.00

12 660.00

0.00

. ■ 679.00

427.9980 < ;;

REȚINERI DIN SAL. DATORATE TERILOR (P.L) '      .

' -0.00

\   r822.00

1-306100

1 365.00

'  ;18 014.00

19 379.00

0.00

■      .Ț i 365:00

427.9988 ~

REȚINERI DlNSALARII-COtlZATIE’.E?: Ț” SINDICAT          ' -         :   • . . ■

:      1 z- o.oo

‘2283.00

. 1257100:

i          257.00

13; 104100

: 3 361.00

z ; ț o.oo

'257.00

4281        '

ALTE DATORII IN LEGATU RA CU '' ’ . PERSONALUL

0.00

3488196

o’oo

'              2.97

’ ■ ■'       :: o.oo

3 491193

■ ’ ■ 1 ‘ " o.oo

'    :   3-491'93

4281.7710

ALTE DAT. IN LEG. CU PERS.-GARANTIE CASIER

0.00

2 217.00

0.00

2.97

0.00

2 219.97

0.00

2 219.97

4281.9910 .

ALTE DAT IN LEG CU PERSONALUL

0.00

1 271.96

0.00

0.00

0.00

1 271.96

0.00

1 271.96

4282

ALTE CREANȚE IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL

3 280.00

0.00

42.00

159.00

7 717.49

6 257.49

1 460.00

0.00

4282.7710

ALTE CREANȚE IN LEG. CU PERS.-SUMA REȚINUTA PERS.

1 076.00

0.00

0.00

0.00

2 742.00

1 978.00

764.00

0.00

4282.7720

ALTE CREANȚE IN LEG CU PERSONALUL

174.00

0.00

. 21.00

21.00

377:00

. 377.00

.0.00

: 0.00

4282.7730! l

ALTE CREANTElIN LEG CU PERS-DEPAS' TEL

. : - 0.00

0.00

- , 0100

r ■;0.00:

253149

253.49

»•> ' ■ 0.00

4282.9910'2 vi

ALTE CREANTE’INLEG. CU PERS.    J.'

SUMA REȚINUTA PERS.

2030.00

. :0.00

11 0.00

<  ' ■ >-117.00

?"1     3 932.00

’ 3 236.00

1: ;'l-»a\,«96.00

0.00

4282.9920   1

ALTE CREANȚE IN LEG. CU PERS. -SUMA REȚINUTA PERS.

10.00

0.00

21.00

21.00

413.00

413.00

0.00

. 0.00

4311

CONTRIBUȚIA UNITATII LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

57 074.00

33 082.00

52 296.00

482 500.00

534 796.00

0.00

52 296.00

4311.7730

CAS-CA

0.00

0.00

316.00

316.00

3 634.00

3 950.00

4311.7750

CONTRIBUȚIA UNITATII LA ASIG SOC

0.00

27 224.00

15 370.00

23 600.00

239 863.00

263 463.00

4311.9950

CONTR1B UNIT AS. SOC (CAS)

0.00

29 455.00

17 396.00

28 380.00

235 290.00

263 670.00

4311.9955

CAS CA

0.00

395.00

0.00

0.00

3 713.00

3 713.00

\o.$iq:

4312

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

37 927.00

21 993.00

34 752.00

320 698.00

355 450.00

VSo.oo

VK

'^^34/752/o

4312.7730

CIASCA

0.00

0.00

212.00

212.00

2 438.00

2 650.00

oiM

12.00

4312.7740

CONTRIB PERS. LA ASIG SOC

0.00

18 088.00

10 217.00

15 682.00

159 395.00

175 077.00

0.00

15 682.00

Cont

Denumirea contului

^eSolduri inițiale an j -

Rulaje perioada : : z

>     Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare’

.Debitoare

Creditoare

=. Debitoare

Creditoare

4312.9940.

CONTR PERS LA AS SOC(CIAS)

0.00

19 574.00

11 564.00

18 858.00

' 156 374.00

175 232.00

. 0.00

18 858.00

4312.9944.. X.

CIAS ca                        :

0.00

.265.00

. 0.00

0.00

2 491.00

2 491.00

0.00

0.00

4313

CONTRIBUȚIA ANGAJATORULUI -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

-12)995100

19 004.00.

19 954.00

218 815.00

190 408.00

“ 0.00

X -28 407.00

4313.7710

SANATATE ANGAJATOR CA    ■ ■ J /

±-0100

'0100

■104:00

1 ■   ■ '7104:00'

■' .. • ■     1196100

1 300.00

■ . ■ '<0.00

■ X- ••   104.00

4313.7720’j Pv

CONTRIB ANGAJATOR SANATATE. T -.;

— xo.oo

8691100

5 186100

.  7 666.00

.       78 937.00

86 603.00

.\ 000

7 666.00

4313.7741? V

CONTRIB. FNUASS (2014)-ACHIT. IN PLUS

:         ; o-oo

-1 706:00

■0.00

0.00

1 • ■' -i ± -oioo

; -596.00

. /. Q-po

1        -596:00

4313.7760^

•CONTRIB FNUASS(2015)-

- -0.00

----- —6-853:00

:0;00.

- . 0.00

—.173100

... . -173.00

—-—-0,00

— v-r -.;- 0.00

4313.7761

CONTRIB. FNUASS (2014-2015) FARA ' CERERE

0.00

-1 666.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4313.7780

CONTRIB. FNUASS (2016)

0.00

0.00

7 349.00

1 270.00

31 037.00

14 081.00

0.00

-16 956.00

4313.7790

FNUASS DE REC. DIN 2010-2011

0.00

-5 777.00

0.00

0.00

0.00

-5 777.00

0.00

-5 777.00

4313.9910

CONTRIB ANGAJATOR SANAT. CA

0.00

130.00

.0.00

0.00

1 222.00

1 222.00

0.00

0.00

4313.9920

CONTRIB ANGAJATOR SANATATE

0.00

9 483.00

5 747.00

9 381.00

77 218.00

86 599.00

0.00

9 381.00

4313.9930

CONTRIB FNUASS (2012)

0.00

-7 917.00

0.00

0.00

0.00

-7 917.00

0.00

-7 917.00

4313.9941

CONTRIB. FNUASS (2014)-ACHIT. IN PLUS

0.00

-2 021.00

0.00

0.00

0.00

-188.00

0.00

-188.00

4313.9960-)

CONTRIB FNUASS (2015)-ACHIT. IN PLUS

. 0.00

. ..    -4 959.00

. _ , 0.00

. . 0.00

... :    • . 196.00

. , X‘ -88.00

. .... o.oo

.784.00

4313.99660. -h

CONTRIB. FNUASS CA ‘           -X

■ 0.00

o.oo

7' •" ■; : o.oo

■ ■           178.00

' -         ; '178.00

• ;           o.oo

;;      0:00

4313.9980;? X

CONTRIB. FNUASS (±016)     -V

• • . -'0.00

• • • xxO.OO

: .618:00

< 53300

;. ■   • 328 658.00

■   -15-218.00

p.po

< <13 440.00

4313.9990-

FNUASS DE REC DIN 2010-2011

0.00

-400.00

0.00

0.00

0.00

-400.00

0.00

-400.00

4314

CONTRIBUȚIA ANGAJATILOR -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

19 712.00

11 271:00

17 987.00

165 918.00

183.905.00

0.00

. ..   17 987.00

4314.7710

SANATATE ASIG CA

0.00

0.00

112.00

112.00

1 288.00

1 400.00

aoo

11200

4314.7730

CONTRIB ANGAJAȚI SANATATE

0.00

9 431.00

5 187.00

8 048.00

82 557.00

90 605.00

/-Vpîoo

‘A'.'M048-00

4314.9920

CONTRIB ANGAJAȚI SANATATE (CA)

0.00

140.00

0.00

0.00

1 316.00

1 316.00

ZVX88

4314.9930

CONTRIB ANGAJAȚI SANATATE

0.00

10 141.00

5 972.00

9 827.00

80 757.00

90 584.00

/ V 0-00

±7 \ă 827.00

. .                          ■* ti

4371

CONTRIBUȚIA UNITATII LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

1 787.00

1 040.00

1 607.00

14 970.00

16 577.00

Lx Ao.oo

VA

!£6tf7.00

• X

4371.7700

CONTRIB UNITATE BFOND ȘOMAJ

0.00

857.00

488.00

719.00

7 555.00

8 274.00

\x. 0.00

.. . —

x' <>19.00

4371.9900

CONTRIB UNITATE ȘOMAJ

0.00

930.00

552.00

888.00

7 415.00

8 303.00

'V|0.00

888.00

4372

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

1 789.00

1 036.00

1 617.00

14 939.00

16 556.00

0.00

1 617.00

4372.7700

CONTRIB PERS FOND ȘOMAJ

0.00

857.00

484.00

724.00

7 516.00

8 240.00

0.00

724.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

;      Rulaje perioada ......

: < .     Sume totale :

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

, Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4372.9900 - .

CONTRIB PERS FOND ȘOMAJ :   '

.0.00

932.00

552.00

893.00

7 423.00

8 316.00

0.00

893.00

4381

ALTE DATORII SOCIALE         „ l ..

; ■ 0.00

1 423.00

839.00

1 315.00

12 041.00

13 356.00

.         . 0.00

1 315.00

4381.7710  •

ALTE DAT SOC-AS ACC MCA, BOLI PROF.

.0.00

.259.00

147.00

, : 226.00

.2281.00

2 507.00

. 0.00

226.00

4381.77207.-'

ALTE DAT SOC-FD GARANTARE CR SAL.

0.00

429.00

-249.00

1 ..... 369.00

3806:00

4 175.00

-. . ’ 0.00

/   .     369.00

4381.9910=.

AS ACC MCA BOLI PROF     .  : 7 ■

; .7- 0.00

•27.1.00

'l66:00;

:.          269:00

;2233:00

2502,00

; 0:00

269.00

4381.99207?

FG GAR. PL CREANȚE SAL     . J ■ C C

. ■ • • <0.00

'464.00

277.00

I;.:. 451,00

3’72T00

4.172.00

;o.op

;45țoo

4411' = ••

IMPO2ITUL.REPROFIT       -

::        •-< -q.oo

.      .   17'463=00

0.00

..   .. "31 056.00

’    • 208919.Q0

204 989.00

. ?      \ . ’o.qq

.1^3,93p:0Q

44iirîioort%

Impozit profit-Buget stat; termi g"?

: .: -;'? 0;00

• ■7:306:00

'        •/■'Lo;oo

-4'75’4;00

28 800:00

" ■■■'-■" '27 248.00

-oîoo

■^"■'^'*^1’552.00'

4411.7720

IMPOZIT PROFIT-BUGET STAT-STEP

0.00

22 081.00

0100

6 547.00

133 984.00

168 172.00

0.00

34 188.00

4411.7740

IMPOZIT PROFIT 2014 (APA NOVA -ANAF 2015)

0.00

0.00

0.00

0.00

2 729.00

2 729.00

0.00

0.00

4411.9920

IMPOZIT PROFIT-BUGET STAT-SP

0.00

-11 924.00

0.00

-52 849.00

43 406.00

6 840.00

0.00

-36 566.00

4423

TVA DE PLATA

0.00

102 909.00

90 683.01

80 710.01

1 093 670.37

1 174 380.37

0.00

80 710.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

38 515.18

38 515.18

353 326.69

353 326.69

0.00

0.00

4427

TVA COLECTATA

0.00

0.00

119 225.19

119 225.19

1 423 192.16

1 423 192.16

0.00

0.00

4428

TVA NEEXIGIBILA

0.00

27 053.80

18 711.67

-46 343.65

112 753.78

97 323.01

15 430.77

0.00

4428.1000

TVA NEEXIGIBILA.-CONVENȚIE ? ! / V

EN.EL.TERMIE      ‘       .        Ș '. •

0.00

. <0.-00

813.02

' 000

1 ;     . 813.02

. . . . . 0.00

813:02

1. P'-OO

4428.2000^.7-

TVA NEEXIGIBIL-- CONVENTIE ENERGIE ■ ELECTRICA'       ;          ’

• . - ,<■. -103.26

f -        -•/•iO.OO:

• ■'■'lOrOQ:

. ■■■ : : 826.78

■di--.. .103.26

. < : .‘930:04;

< . !0.00

'826.78

4428.7700

TVA NEEXIGIBILA APA NOVA

: 0.00

77 270.40

0.00

-3 291.66

0.00

68 348.34

... 0.00

68 348.34

4428,7710

TVA NEEXIGIBILA VIDANJARE

0.00

1 583.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4428.7730

TVA NEEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE STEP

16 535.86

0.00

1 250.21

0.00

20 199.23

0.00

20 199.23

0.00

4428.8300

TVA NEEXIGIBILA ELSACO BRUNATA

368.16

0.00

830.66

0.00

830.66

0.00

<830;66

■ " 0-00

1

4428.9900

TVA NEEXIGIBILA PRIMĂRIE

27 628.31

0.00

0.00

-57 489.04

27 628.31

-29 860.73

57 489.04

> V0;00

4428.9930

TVA NEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE SP

25.10

0.00

37.06

0.00

3 103.49

0.00

J.3 103.49

i.O-Op'

4428.TP

TVA NEEXIGIBILA - PLATA

7 139.58

0.00

15 780.72

13 610.27

111 876.08

109 705.63

2 170.45

v ,.,/>q.p6

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

49 849.00

28 972.00

46 074.00

420 965.00

467 039.00

0.00

i   .46 074.00

444.7710

IMPOZIT PE VENITURI DE NAT. SALAR IA LA

0.00

23 758.00

13 671.00

20 998.00

211 007.00

232 005.00

0.00

20 998.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an . .

Rulaje perioada '

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

; Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

444.7730

IMPOZIT CA .  ......

0.00

0.00

268.00

268.00

3 082.00

3 350.00

. . 0.00

268.00

444.9910

IMPOZIT PE VENITURI DE NAT .  7

SALARIALA

0.00

25 756.00

15 033.00

24 808.00

203 727.00

228 535.00

. 0.00

24 808.00

444.9920 t

IMPOZIT PE VENITURI DE NAT     . C.

SALARIALA(CA)

0.00

.335.00

0.00

0.00

. 3 149.00

3 149.00

0,00

, : : 0.00

- 446         • •

ALTE IMPOZITE,' TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

-8 104.00

50.00.

43.00

971 056.00

97104900

o.oo

-7.00

446.0100 CL

TAXA CLĂDIRI. IN ADMINISTRARE C ȚC TERMIE

o.oo

î '     .      ••0:00

• >: 0.00.

:              o.oo

14 485100

.14 485.00

' b.oo

■' : 0.00

446.0110

IMPOZIT CLĂDIRI INVESTIȚII TERMIE

0.00

-17.00

0.00

0.00

4 439.00

4 439.00

0.00

0.00

446.0200

TAXE TEREN TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

17 367.00

17 367.00

0.00

0.00

446.0300

IMPOZIT AUTO TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

619.00

619.00

0.00

0.00

446.0400

TAXA FIRMA TERMIE

0.00

0.00

0.00

-7.00

70.00

63.00

0.00

-7.00

446.1777

TX JUD DE TIMBRU -TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

446.4100

VĂRSĂM. DIN PROF. NET-TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

114 659.00

114 659.00

0.00

0.00

446.4200

VĂRSĂM. DIN PROF. NET-SP

0.00

0.00

0.00

0.00

5 624.00

5 624.00

0.00

0.00

446.4300 . .

VĂRSĂM. DIN PROF..NET-STEP

0.00

0.00

0:00

,0.00

819 432.00

819 43200

0;00

0.00

446.4310 tj

VĂRSĂM. DIN PROF.NET AN 2012-STEPl

CURTE CONTURI

; ■ o.oo

-    -7400:00

• 0.00

■’ 0.00

-7 400.00

. -7 400.00

■ ’ ' - ■ 0.00

O.oo

446.4311 CCC

VĂRSĂM. blN’ EROF.NETAN 2011 -STER.

CURTE CONTURI

: ’ r 0.00

‘ • -687.00

■ 0.00

; 0.00

•        ;   -687.00

■   ;     -68700

o.oo

— c- o.oo

446.7777

ALTE IMPOZ.TAXE SI

VARSAM.ASIMIL-TX.JUD.TIMBRU

0.00

.0.00

50.00

50.00

1 060.00

1 06000

0.00

0.00

446.7790

ALTE IMP.TX.VARSAM.ASIM.(P.HANDIC)

0.00

0.00

0.00

0.00

684.00

684.00

0.00

0.00

446.9990

VARSAMINTE 4% HANDICAP

0.00

0.00

0.00

0.00

684.00

684.00

^&oa

000

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

463.62

429.84

431.67

5 650.63

6 082.30

/......7

43167

447.7710

FONDURI SPECIALE - TAXE MEDIU

0.00

0.00

0.00

0.00

250.00

250.00

./ .0,00

V \r^0M

447.7720

FONDURI SPECIALE -CONTRIB ANRSC

0.00

463.62

429.84

431.67

5 300.63

5 732.30

u i /W*

î£<4l.67

447.7730

FONDURI SPECIALE-COTIZATIE COLEG.COSIL.JURIDICI

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

Vv 0-09

;7    /000

4481

ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI

0.00

0.00

0.00

0.00

5 018.00

10 018.00

5 000.00

4481.1000

AMENDA ANAF PV 0200034/12.01.2016 -

0.00

0.00

0.00

0.00

5 000.00

5 000.00

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare.

Creditoare

Debitoare

Creditoare .

Debitoare.

Creditoare

TERMIE

4481.7702

AMENDA ANAF PV 0200034/12.01.2016.

0.00

o:oo

. 0.00

0.00

0.00

5 000.00

0.00

5 000:00

4481.7703

ACCESORII IMP PROFIT AN 2016

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

18.00

0.00

0.00

461    .     0':

DEBITORI DIVERȘI 7          .

, 0.00

. 0.00

8 228:31

7. 940.68

148 925.08

113 251.53

35 673.55

; 1 0.00

461.1000 <

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 30 SC:C

. . 0.00

.0.00

-. . . ; 0.00

■ 0.00

1 05280

1 052.80

... .. .. poo

-- -0.00

461.2001

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL.7 C ? .

.. o.oo

.0’00

0.81

:       .         o.oo

,'49;09

0.00

A : ■ .L;49..O9

0.00

461.2002

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 9 SC B;

L . •      . .      0 00

: .. .      ; ... o.oo-

\          8.72

.0.00

-Ci \ 84.54

:■.        • - Lo,oo

.X64:'54

-■ °'00

46112003

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 27 MALU ROȘU

l ‘ “0.00

f'O'.OO

'    ; ’ 103.77

539:32

■     • ■ o:oo

■-•539.32

; ' 0.00

461.2004

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 42A SC B

0.00

0.00

19.24

0.00

135.16

0.00

135.16

0.00

461.2005

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 42B SC BSl 42C SC A

0.00

0.00

43.31

0.00

219.22

0.00

219.22

0.00

461.2006

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 49 SC B

0.00

0.00

18.10

0.00

95.70

0.00

95.70

0.00

461.2007

AS BL 10G

0.00

0.00

93.68

0.00

439.97

0.00

439.97

0.00

461.7710

ROMFORCE PROTECTSRL

0.00

0.00

0.00

0.00

10.35

10.35

0.00

0.00

461.7720

DEBITORI DIVERȘI rNACU VASILE

0.00

0.00

. o.op

0.00

17.4.00

000

. 174.00

. o.oo

461.7730-"

DEBITORI DIVERS) SȚEP-SP G C.XX

;       ; : -o.oo

■” ■; ' .-7 ■ o.oo

•7 940:68

; ■' ;   7 940.68

\   ' 112947:05

112947.05

• •            p:00

-j—-,4- ■ 0.00

46.1.7750 G Or

DEBITORI DIVERȘI APA NOVA (CONTROL ĂNAF)              :   '

J             '0.00

! • .' ■ 3210:00

■ 0,00

;; - . .• - .'.-0.00

33 227.88

■ • 0.00

33227^88

000

461.9000 -

CREANȚA SOHO BUSINESS SRL   . .

0.00

..... 0.00

0.00

0.00

0.00

-758.67

758.67

- -0.00

462

CREDITORI DIVERȘI

0.00

5176.93

3 430.00

14 930.00

34 900.00

52 576.93

0.00

17 676.93

462.2100

GARANȚIE PODEANU I. SORIN COSTIN I.I.

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.2200

GARANȚIE FRIGEA D. ION 1.1.

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

o.oo

r? ț, 'jl'oqp.oo

462.2300

GARANȚIE BETTYICE SRL

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

1 000.00

" ''xo-bo

462.2400

GARANȚIE DAZO SERV SRL

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

/ C^O

/       1000.0b;

462.2500

GARANȚIE DANREI INTERNATIONAL SRL

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

P-00

: :1 000:00!

462.3300

GARANȚIE GRILL & BBQ LA IANOS SRL

0.00

176.93

0.00

0.00

0.00

176.93

. J-0.00

176V93'

'/    ,‘ .O td

462.3400

GARANȚIE MACHT 1 KART PALAS S.R.L.

0.00

0.00

0.00

10 000.00

0.00

10 000.00

\,o.op

^2^iozoppzp'b

462.4000

GARANȚIE PARTIDA ROMILOR

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

o.oo

Jaf OJ^b.oo

462.4100

GARANȚIE T.G.O. INVESTSRL

0.00

0.00

0.00

0.00

10 000.00

10 000.00

0.00

0.00

462.4200

GARANȚIE INDOOR MEDIA GROUP SRL

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

Cont

■ Denumirea contului

: Solduri inițiale an

Rulaje perioada :    .

‘v.       Sume totale

Solduri finale .

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

462.4300 ..

GARANȚIE NEAGU ZANA

. 0.00

0.00

0.00

1 000.00

. . . .0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.4400   ::

GARANȚIE PĂUN DANUT

0.00

0.00

0.00

1 000.00

■ ,. 0.00

1 000.00

0.00

.1 000.00

462.7700

CREDITORI: DIVERȘI CHIRIE

. 0.00

1.000.00

1 000.00

1 000.00

12 000.00

13 000.00

0.Q0

1 000.00

462.7720 :  :

GARANȚIE UPC ,             —

:’. 0.00

0.00

o:oo

500.00

■■ 0.00

. 500.00

- 0.00

500.00

462.7770

CREDITORI DIVERȘI-DESPĂGUBIRI-CHELT. DE JUDECAȚA STEP

iO.OO

• ■ 0.00

. -660.00

< - 660.00

r .-■■■'■■   5170:00

5 170:00

0.00

-0:00.

462.9970•.£

CREDITORI DIVERȘI: DESPĂGUBIRI CHELȚ. DE JUDECATA SP        '

■ ■„

.. • /     . 0:00

770.00

770.00

;. .4 730:00

,/   4730C0

, . ■ . 0.00

o.oo;

471 ■       ■ '

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS '

12 583.76

; 0.00

2 083.14

1 732.27

32 774.28

19 211.94

13 562.34

o.oo

471.3000

CHELTUIELI IN AVANS-IM. TAXE LOCALE TERMIE

0.00

0.00

-2 653.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

471.4000

CHELTUIELI IN AVANS - PUBLICATII(M.O.) TEMIE

0.00

0.00

1 247.62

0.00

1 247.62

0.00

1 247.62

0.00

471.7700

CHELTUIELI IN AVANS - GĂZDUIRE WEB

538.35

0.00

0.00

66.86

1 340.72

672.07

668.65

0.00

471.7701 .

CHELT.IN AVANS - COTIZAȚIE COLEG.CONS.JURIDICI

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

471.7740 .

CHELTUIELI AVANS -TELEFONIE STEP

339.09

0.00

220.17

.20.16

569.51

241.94

327.57

0.00

471.7750. '; X

CHELTUIELI IN AVANS PUBLICAȚII STEP?

1 201.83

■- 2Q.00

0.00

;     ■     - 100.15

.1201:83

1201.83

. . - - 0.00

• .■ 0.00

471-.7760f;â;^

CHELTUIELI IN AVANS -ROVIGNETE : STEP

. ■■     926.86

0:00

-o:oo'

232^42

;       - 3 716:02

■ ’ - 2 812.82

-^    903:20

' 00°

471.7770

CHELTUIELI IN AVANS -ASIGURĂRI CASCO

2 213.26

0.00

-1 574.00

-899.51

2 213.26

2 213.26

0.00

0.00

471.7780

CHELTUIELI IN AVANS ASIGURĂRI RCA

5 426.70

0.00

-595.00

224.93

11 276.70

6 401.70

4 875.00

0.00

471.7790

CHELTUIELI IN AVANS ASIG-MF.OB, CALD1RE

1 937.67

0.00

0.00

82.34

2 925.67

2 349.33

576.34

0.00

471.9950

CHELT. INAVANS-RCAAUTOTURISME SP

0.00

0.00

1 908.00

446.24

1 908.00

446.24

-A ?A

""

471.9960

CHELT. IN AVANS - ROVINIETE SP

0.00

0.00

0.00

17.38

208.70

139.16

000

471.9970

CHELT.IN AVANS - ASIG.DEPOZIT DES. MUN.ECOLOGIZAT TELEAJEN

0.00

0.00

556.21

92.70

1 156.21

692.70

# O?' 463.51

r.; t

o.oo

7 J Io o j

.'.v    .      ---fi.

471.9980

CHELT.IN AVANS - CASCO AUTOTURISME SP

0.00

0.00

2 973.14

1 180.51

2 973.14

1 180.51

0.00 /

471.9990

CHELT.IN AVANS ASIGURARE-CLADIRE, MF..OB

0.00

0.00

0.00

168.09

2 016.90

840.38

0.00

Cont

Denumirea contului

<     Solduri inițiale an

Rulaje perioada >

Sume totale

: Solduri finale

; Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare :

Creditoare

Debitoare

Creditoare

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS . DE CLARIFICARE

0.00

0.00

o:oo

0.00

240.00

. 240.00

0.00

0.00

473.1100  7

DECT.DIN OP.IN CURS DE CLARIF.-INC.FC.

0.00

0.00

0.00

0.00

240.00

240.00

- 0.00

. o.oo

>• Total sume clasa 4.         . 632 196.02       .717 495.42     1 405.317.60     3 306 454:00—    20 640.662.69    21 140 875.45-   / 183 438.66 -   683 651.42   -

5081^

ALTE TITLURI DE PLASAMENT'      '

1.844 239.29

o.oo

-751 633.72

651 099.00

. . 17 803 72Z90

16 774 675.95

1; 029 046.95

. : - 0.00

508151000/1

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP 5 < . CURENTE TERMIE ■'

100 244.00

: •. < i ' : .0.00

100.402.00

,         -O.OO

■      j 203 802.00

1 103.400.00

••   • 100-402.00

O.OO

5081.1100 ■ :

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP TERMIE

287 877.00

0.00

288 336.00

288 290.00

3 457 085100

3 168 749.00

288 336.00

.0.00

5081.2000'

ALTE TITLURI DE PLASAMENT -DEP ISP TERMIE

102 755.00

0.00

252 734.17

252 687.00

3 004 196.47

2 689 710.00

314 486.47

0.00

5081.7100

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP CURENTE STEP

849 641.79

0.00

0.00

0.00

7 154 865.95

7 154 865.95

0.00

0.00

5081.7200

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP ISP STEP

456 074.00

0.00

110 156.69

110 122.00

2 729 394.82

2 452 271.00

277 123.82

0.00

5081.9100

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP AMORTIZARE SP

26 010.00

0.00

2.60

0.00

182 145.87

156 104.00

26 041.87

0.00

5081.9200t,.v<

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP. ISP Sp                .. -    :

, 21 637.50

-/ XZ 20.00

.2.26

-. o.OO

72 232:79

.     . 49 576.00

.      22 656.79

. .'V o.oo

51217" =

CONTURI LA BANCA1N LEI 2    5

;1 292 559.58

;.       :       • .0:00

3 735 920.03:

2 242 314.47

.   31 971 836.38

29 534 993.76

. 2 436 842.62

. . 0.00

5121.1000

CONT CURENT BANCA LEI - RO05...1

77 518.69

0.00

1 013.948.32

1 083 297.17

8 857 182.89

8 762 800.63

94 382.26

0.00

5121.7710:

CONT CURENT BCR STEP - RO77...63

812 821.69

0.00

1 840 922.82

534 735.71

16 056 598.64

14 477 925.06

1 578 673.58

0.00

5121.7720 .

CONTURI LA BĂNCI IN LEI-GAR CASIER

2 217.00

0.00

2.97

0.00

2 219.97

0.00

2 219.97

0.00

5121.9910

CONT CURENT LA BĂNCI IN LEI -

RO80....9

311 355.04

0.00

201 495.00

156 392.59

1 915 799.35

1 740 924.52

174 874.83

0.00

5121.9920

CONTURI LA BĂNCI -GAR CASIER

1 271.96

0.00

0.00

0.00

1 271.96

0.00

T271Z9S

v .1 3 ’ !

o.oo

5121.9960

OPERAȚIUNI TREZ CT 5069-SERV. PUBLIC (REL. PRIMĂRIE)

87 375.20

0.00

507 257.92

295 596.00

3 319 640.57

2 734 220.55

585'420.02

:/ % '

0.00

5121.9999

CONTURI LA BĂNCI IN LEI-RAIFF.SAL.

0.00

0.00

172 293.00

172 293.00

1 819 123.00

1 819 123.00

^0.00

. - }>f).oo

5311

CASA IN LEI

1 917.35

0.00

46 779.44

46 078.32

420 426.02

409 435.77

l 10 990.25

77 O™

5311.1000

CASA IN LEI TERMIE

1 389.00

0.00

35 949.84

35 851.29

290 464.86

283 382.75

V 7 082.1'1

5311.7710

CASA IN LEI STEP

447.20

0.00

6 376.60

5 774.03

87 582.18

83 732.75

3 849.43

0.00

5311.9900

CASA IN LEI SP

81.15

0.00

4 453.00

4 453.00

42 378.98

42 320.27

58.71'

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an      :

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare -

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

5314

CASA IN VALUTA

377.06

.0.00

2.09

0.00

389.85

11.27

378.58

0.00

5314.2000

CASA IN VALUTA (USD)

4.15

0.00

0.04

0.00

4.60

0.30

4.30

0.00

5314.7720

CASA IN DEVIZE STEP (EURO)

370.74

0.00

2.04

0.00

383.01

10.91

372.10

0.00

5314.99107

CASA IN DEVIZE (EURO)

2.17

0;00

0.01

0.00

-     ; 2:24

0.06

2.18

0.00

5321

TIMBRE FISCALESl POȘTALE «     <■

-. 0.00

..... 0.00

. 0.00

..... o.oo.

.....4.00

. 4.00

..0.00

' ' '. .. . .. .0.00

5321.77103. S

TIMBRE FISCALE SI POSTALE STEP Z

•              o.oo

0100

oioo.

C          0.00

'     .      4.00

_ ■ .      ■    4 00

■ ■ . 0.00

/. ...'o.oo

5328 / 7- ■ :

ALTE VALORI            ??

10 464.53

: . ,0:00

16948:10.

”•/ 14.292.26

? 223 22174

215 580.07

.. '.7 641.67

6.00

5328.7710' 9?

ALTE VALORI BONURI BENZINA STEP ™’1'

■•••    10 362.91

- .......^'0100

• - - ■' r o:oo

"—41.6:67'

.....— M 7-862^1

- — -■15362:91

■‘*2'500:00

0.00

5328.7740

ALTE VALORI- T1CHETE MASA STEP

0.00

0.00

5 502.75

5 502.75

91 639.40

91 639.40

0.00

0.00

5328.7750

ALTE VALORI - BILETE DE CĂLĂTORIE STEP

101.62

0.00

350.00

402.50

3 974.95

3 624.95

350.00

0.00

5328.9910

ALTE VALORI BONURI BENZINA SP

0.00

0.00

4 166.67

1 041.66

13 333.33

8 541.66

4 791.67

0.00

5328.9940

ALTE VALORI-T1CHETE MASA SP

0.00

0.00

6 928.68

6 928.68

96 411.15

96 411.15

0.00

0.00

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

0.00

4491.18

4 491.18

24 519.20

24 519.20

0.00

0.00

542.1000

AVANSURI DE TREZORERIE TERMIE

0.00

0.00

4141.18

4 141.18

9 907.73

9 907.73

0.00

0.00

542.7710

AVANSURI DE TREZ IN LEI STEP

. 0.00

0.00

350.00

350.00

14 611.47

14 611.47

000

0.00

581 ■ ' •./ - .

VIRAMENTE INTERNE:    /•••.: //H

.,<.>.0.00

. ... f/V: 0.00

.     842 464:00.

. :   842 464.00

.. .5 321 696.58

..... 5 321-696.58

. . ;;; . o.oo

„o.oo

•' /TotaCsumeclasâLV^S. ^y .     3149 557.81      ; 7.3 y0;00‘    5.398-238;56c    3 800 739.23     55 765 816.67    52 280 916.60    3 484 900.07            0.00

6021 '

CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE' • "7

/ * * Z 0.00

•     J0.00

1:124:47

: - - • 1124:47

■ 10 200.67

•  -•   10 200.67

' 0100

./o.oo

6021.1000

CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE

TERMIE

0.00

. 0.00

714.66

714.66

1 582.66

1 582.66

0.00

0.00

6021.7710

CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE STEP

0.00

0.00

338.97

338.97

7 295.76

7 295.76

0.00

0.00

6021.9910

CHELT.MATER.AUXILIARE SP

0.00

0.00

70.84

70.84

1 322.25

1 322.25

0.00

0.00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

1 582.08

1 582.08

25 619.61

25 619.61

'"//x      0.00

6022.7710

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL STEP

0.00

0.00

257.95

257.95

16 005.04

16 005.04

/">S'JsT>:00

000

6022.7720

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL -

ULEI STATIA DE EPURARE

0.00

0.00

0.00

0.00

926.17

926.17

1/ ‘ .7*0.00

nț 0.00

6022.7730

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL -ULEI

0.00

0.00

0.00

0.00

225.00

225.00

6022.9910

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL SP

0.00

0.00

1 324.13

1 324.13

8 463.40

8 463.40

0.00

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

0.00

0.00

907.59

907.59

25 813.93

25 813.93

0.00

0.00

6024.3000

CHELTUIELI PIESE SCHIMB

0.00

o:oo

0.00

0.00

360.00

360.00

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

.. Solduri inițiale an .

U z- Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

CALCULATOARE TERMIE

6024.7710 .

CHELTUIELI PIESE SCHIMB AUTO STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

133134

133.34

0.00

0.00

6024.7720.

CHELT.CU PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) STEP

0.00

0100

o:oo

0.00

85.00

85.00

' 0.00

0.00

6024.7730 :Z

CHELTUIELI PIESE:SCHIMB      ' L

CALCULATOARE STEP

0.00

0;00

■     \oioo

0.00

1 699100

1 699.00

0.00

.- - 0 00

6024.7740 03

CHELT.CU PIESE DESCHIMB - VIDANJA?.

•0.00

: 0.00

- -525.00;

'■ .       525.00

-   1 073133

: 1 073.33

■ ■ . .0.00

' 0.00

6024.7750 ’-  ‘

CHELT.PIESE DE SCHIMB - STATIE     ‘

EPlJRARE STEP ' ■

d.oo

, , r'0',00

-o.oo

_ 860150

860.50

...... .. ,.9-°R

0.00

6024.8300

CHELTUIELI PIESE SCHIMB REPARTITOARE, BATERII

0.00

. 0.00

382.59

382.59

20 686.62

20 686.62

0.00

0.00

6024.9920

CHELT.CU PIESE DE SCHIM (BIROTICA) SP

0.00

0.00

0.00

0.00

916.14

916.14

0.00

0.00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

3 510.71

3 510.71

25 988.15

25 988.15

0.00

0.00

6028.2000

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE TERMIE

0.00

0.00

186.61

186.61

2 252.86

2 252.86

0.00

0.00

6028.3000

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE TONERE, CARTUȘ TERMIE

0.00

0.00

2 008.77

2 008.77

2 008177

2 008.77

0.00

0.00

6028.77200.-0

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE' RECHIZITE STEP - ‘ ■

. , 0.00

. . ,. ,1 .0.00

■ ,• ^oioo

______6.00

-2 705-27

- -î 2 705.27

'o.oo

.1...o.oo.

6028.7730' ’t

CHELT. MATER.CONSUMAB.TONERE Zi STEP

> 0.00

.      JrO.OO

/ 0.00

- ■ ' 0.00

.          -2 937143

:2937.43

. ' ;0.00

0.00

6028.7750

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE. -APA SALARIATI STEP

0.00

0:00

0.00

0.00

400.90

400.90

0.00

0.00

6028.9920

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE SP

0.00

0.00

1 315.33

1 315.33

7 987.82

7 987.82

0.00

0.00

6028.9930

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE TONERE, CARTUȘ SP

0.00

0.00

0.00

0.00

7 695.10

7 695.10

^A^oroo'

o.oo

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.00

9 147.45

9 147.45

37 208.16

37 208.16

•;7 X ’     0.00

■'' \          °-°°

603.1000

CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR TERMIE

0.00

0.00

705.80

705.80

1 562.20

1 562.20

o.oo

AA A A//

603.7710

CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR STEP

0.00

0.00

1 552.01

1 552.01

9 446.75

9 446.75

0.00

z 7/ 0.00

Z'V

603.7720

CHELTUIELI CU ECHIPAMENT DE PROTECȚIE STEP

0.00

0.00

6 223.00

6 223.00

25 130.16

25 130.16

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an .

Rulaje perioada .

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

603.9910 a

CHELT.CU OBIECTE DE INVENTAR SP

0.00

■ 0.00

666.64

666.64

1 069.05

1 069.05

0.00

0.00

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0.00

0.00

0.00.

0.00

466.76

466.76

0.00

0.00

604.2000

CHELTUIELI MATERIALE NESTOCATE ' DIV. TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

166.13

166.13

0.00

0.00

604.7710   '

CHELTUIELI MATERIĂLE NESTOCATE -OP, IMPRIM. DIV STEP

0.00

.0.00

0.00.

■ 0.00

82:13

82.13

“ ' 0.00

■ "0.00

604.7730

CHELTUIELI MATERIĂLE NESTOCATE' -Ă

DIV.-STEP

‘ .. o.oo

■ - . 0.00

0.00.

: ... 0.00

C'O   '218:50

:    J 218.50

o.oo

>o.oo

605     ’

CHELT. CU ENERGIA SI APA '      ’

• 0.00

■ o:oo

12 762.15

' 12762.15

87 009:20

'  87 009.20

■0.00

' ’ ' o.oo

605.1000

CHELT.ENERGIE ELECTRICA SEDIU -TERMIE

0.00

0.00

1 318.79

1 318.79

4 278.54

4 278.54

0.00

0.00

605.2000

CHELTUIELI ENERGIE TERMICA TERMIE

0.00

0.00

4 618.13

4 618.13

4 618.13

4 618.13

0.00

0.00

605.3300

CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA DEEE TERMIE

0.00

0.00

95.03

95.03

355.29

355.29

0.00

0.00

605.7730

CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA STEP

0.00

0.00

6 016.90

6 016.90

41 134.45

41 134.45

0.00

0.00

605.7740

CHELTUIELI APA CANALIZARE STEP

0.00

0.00

110.40

110.40

2 439.84

2 439.84

0.00

0.00

605.9910

CHELTUIELI ENERGIE TERMICA SP

0.00

0.00

0.00

0.00

17 039.30

17 039.30

0.00

0.00

605.9930

CHELT. ENERGIE. ELECTRICA SpfSEDIU)

0.00

■.-.0.00

..o.oo

■;./ 0.00

. . . .    13 698.03

.   13 698:03

....o.oo

. . 0.00

605.9940L&S6

CHELT, CU APAPOTABILA+CANALIZARE SEDIU+DEEE SP ■<       '      '

.,, ■ -0.00

30.00

.168:75.'

;           168.75

2 372.42

•'   ■ 2 372.42

:,0.00

. ■ 0.00

605.9950

CHELT.ENERGIE ELECTRICA DEEE SP

0.00

0.00

0.00

0.00

443.71

443.71

0.00

......0.00

605.9960

CHELT.ENERGIE ELECTRICA - RAMPA TELEAJEN

0.00

:o.oo

434.15

434.15

629.49

629.49

0.00

0.00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.00

2 240.00

2 240.00

42 667.70

42 667.70

. 0.00

611.3300

CHELT. INTRETIN ERE AUTO TERMIE

0.00

0.00

2 240.00

2 240.00

2 240.00

2 240.00

f      f 0:00

o.oo

611.7700

CHELTUIELI ÎNTREȚINERE APARATE AER CONDIȚIONAT STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

180.00

180.0Q’

I

® '/         o.oo

I /Tkll

o.oo bdi

611.7710

CHELTUIELI ÎNTREȚINERE AUTO STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

8 713.32

8 713.3^

./^ 0 00

611.9910

CHELT.INTRET.RAMPA TELEAJEN SP-TAIAT MECANIZAT IARBA

0.00

0.00

0.00

0.00

31 534.38

31 534.38

j/ 0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00

0.00

2 133.96

2 133.96

26 272.72

26 272.72

0.00

612.7700

CHELTUIELI CHIRIE MIJLOACE FIXE STEP

0.00

0.00

933.96

933.96

11 872.72

11 872.72

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

- Solduri inițiale an .

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

612.7720 .

CHELTUIELI CHIRIE APARATE APA STEP

0.00

0.00

. 0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

. 0.00

612.7730

CHELTUIELI CHIRIE UTILAJE DIVERSE STEP

. 0.00

0.00

1 000.00.

1 000.00

12 000.00

12 000.00

0.00

0.00

612.9920 :

CHELTUIELI CHIRIE APARATE APA SP

: 0.00

. 0:00

200.00

200.00

2 200.00

2 200.00

0.00

0.00

613      ;

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE -  ■

• : 0.00

• : '0.00

1295.30

.1 295.30'

:        14124.12

14 124.12

' - - 0.00

. - 0.00

613.7720 'b

CHELTUIELLCU PRIME DE ASIGURARE ' STEP .         "   ;

Xo.oo

. ?o.oo

• -592.24

-592.24

....    . 10 964.29

10 964.29

. . ‘' . / J o. oo

; ,‘X.. „o;oo

613.9920-

jCHELT.CU PRIME DE ASIGURARE SP ';

- ; o.oo

■ ■ 0.00

1 887.54

J . " 1..1887.54

3 159.83

; 3,159.83

.. .              . Q.oo

...             pJDO

615

CHELT. CU PREGĂTIREA PERSONALULU

0.00

0.00

.0.00

0.00

3 859.78

3 859.78

' ; 0.00

0.00

615.7700

CHELTUIELI CU PREGĂTIREA PERSONALULU] STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

3 059.78

3 059.78

0.00

0.00

615.9900

CHELTUIELI CU PREGĂTIREA PERSONALULUI SP

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00

800.00

0.00

0.00

621

CHELT. CU COLABORATORII

0.00

0.00

2 000.00

2 000.00

25 000.00

25 000.00

0.00

0.00

621.7710

CHELT. CU COLABORATORII CA STEP

0.00

0.00

2 000.00

2 000.00

25 000.00

25 000.00

0.00

0.00

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

622.2000

CHELT.PRIV.COMIS.Sl ONORARIU TERMIE-PROCES B.E.R.D.

.... 0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

623 : : '?< 3

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA ȘI / PUBLICITATE    J

■ : .      . 'o.oo

. .0:00

4319.42.

;   <4.319.42-

•   10 196176

10.196.76.

0.00

0.00

623.1000

CHELTUIELI DE PROTOCOL TERMIE

0.00

0.00

3 627.12

3 627.12

6 453.78

6 453.78

0.00

0.00

623.3000 -

CHELTUIELI RECLAMA ANUNȚURI PUBL TERMIE

0.00

0.00

692.30

692.30

1 692.30

1 692.30

. 0.00

0.00

623.7710

CHELTUIELI DE PROTOCOL STEP

0.00

0.00

.0.00

0.00

2 050.68

2 050.68

°-00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL

0.00

0.00

402.50

402.50

3 946.54

3 946.54

/ X'o.oo

K;

- ’ VA0-00

624.7730

CHELTUIELI ABONAMENT TRANSPORT STEP

0.00

0.00

402.50

402.50

3 624.95

3 624.95

U '• /<Q-00

624.7740

CHELTUIELI TRANSPORT PERSOANE

0.00

0.00

0.00

0.00

321.59

321.59

^.X^o.oo.

7 ''00°

625

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARl SI TRANSFERĂRI

0.00

0.00

47.03

47.03

5 263.73

5 263.73

^-Xo.do

g       0 00

625.7710

CHELTUIELI CU DEPLASĂRILE -TRANSPORT

0.00

0.00

47.03

47.03

5 263.73

5 263.73

0.00

0.00

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAȚII

0.00

0.00

1 698.50

1 698.50

20 504.44

20 504.44

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

. Solduri inițiale an

Rulaje perioada . .   „

Sume totale '

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare?

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

626.1000

CHELTUIELI TELEFOANE, POSTA TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

864.61

864.61

0.00

0.00

626.7700

CHELTUIELI POȘTALE - TIMBRE POȘTALE

0.00

0.00

0.00

. 0.00

234.00

234.00

0.00

0.00

626.7710 '

CHELTUIELI TELEFOANE STEP   . „

0.00

0.00

'865.44

865.44

8 084.57

8 084.57

■ 0.00

0.00

626.7720 ’

CHELTUIELI POȘTALE STEP         .£•’

. -0.00

0:00

41199,

? ■/' ’     41.99

1 336.76

1 336.76

C    j'r-?’ ‘ 0.00

• ■ • " 0.00

626.9910 :

CHELTUIELI TELEFONIE SP    7    U?

. 7 0.00

' '0:00

1791.07

i        ? 791.07

9 984.50

9 984.50

.. . . 0.00

,0.00

627     ■: y

CHELT. CU SERV.BANCARE SI   <;; ■ -

ASIMILATE       '■                ‘

' • 9-00

. ■ "0;00

1:205131

‘ 1 205.31

10 948.08

10 948.08

: ’ ? o.oo

o.oo

627.1000   :

COMISION TERMIE-CONT CURENT

0.00

.0.00

148.61

148.61

1 561193

1 561.93

' 0.00

0.00

627.7710

COMISION BCR PLOIEȘTI

0.00

o:oo

537.71

537.71

5 307.84

5 307.84

0.00

0.00

627.9910

COMISION BANCA

0.00

0.00

512.99

512.99

3 972.78

3 972.78

0.00

0.00

627.9930

COMISION TREZORERIE

0.00

0.00

6.00

6.00

95.53

95.53

0.00

0.00

627.9999

COMIS RAIFF

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTl

0.00

0.00

164 256.25

164 256.25

1 473 995.20

1 473 995.20

0.00

0.00

628.1000

CHELTUIELI SERVICII

TERTI-REINC.TONERE/REVIZII IMPRIM

TERMIE

0.00

0.00

333.61

333.61

543.61

543.61

0.00

0.00

628.1106 iXS

CHELT.SERV.TERTI-            < 5.U

MON1T.+SERVANTIEFRAC.+

INCENDIU-TERMIE   ”

- . 0.00

:         . r <0100

0100

.0100

IU 7 £ .-'1.405'00

-    1 405.00

0100

lU-eX:    0.00.

628.1150 .

CHELT.SERV. EXEC.ȚERTI -■

CHELT. EXECUTARE DOSAR SOHO

BUSINESS

0.00

oioo

0.00

0.00

120.00

120.00

0.00

0.00

628.1155

CHELT.SERV.TERTI - RECRUTARE PERSONAL - TERMIE

0.00

0.00

148.50

148.50

537.00

537.00

^0.00,

0.00

628.1160

CHELT.SERVICII TERTl - O.N.R.C. -TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

45.00

45.00

f

o.oo

628.1165

CHELT.SERV. EXEC.TERTI -

SPALAT.CURATAT AUTO

0.00

0.00

30.00

30.00

30.00

30.00

< '       o.oo

y JMI o.oo

628.1170

ALTE CH.CU SERV.EXEC.DE TERTl

TERMIE- SERVICII ARHIVARE

0.00

0.00

9 996.00

9 996.00

9 996.00

9 996.00

V'* \gpbo

__

o.oo

628.3000

CHELT.SERV.TERTI TERMIE - TAXA RADIO, TV

0.00

0.00

80.00

80.00

80.00

80.00

0.00

628.3300

CHELT.SERV.TERTI - VERIFICARE

0.00

0.00

149.03

149.03

149.03

149.03

0.00

0.00

Panina      saoa r.

Cont

Denumirea contului

. Solduri inițiale an '.‘r--

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

CANTAR

628.3310

CHELTUIELI SERVICII TERTI - PRESTAȚII VEOLIA

0.00

0.00

285.00

285.00

3 420.00

3 420.00

0.00

. 0.00

628.3330 ‘

CHELT.SERV.TERTI-SERVICII ■ -TRANSPORT EXPEDIȚII

.. . 0.00

0.00

21.50

21.50

43.00

43.00

0.00

-. - ■ , 0.00

628.4000 . ,

CHELT. EXEC.TERTI-PUBL.MONITORUL'. OFICIAL TERMIE ■

-• 0.00

0.00

'    ■■■ ,54-58

: ■     ", .    54.58

• • ■           54.58

- \      54,58'

. .' : - °:9°

■ • :y:. ..o.oo

628.5000   :.’.

CHELTUIELI SERVICII TERTI-PAZAT J.

TERMIE                ...........

...o.oo

?.,eo.oo

’20:658i08:

. .20 658.08

.   20 658.08

' 20 658.08

■ ..-,.1 • . 0.00

. 0.00

628.7700

CHELTUIELI SERVICII TERTI-ANAtlZE ‘ FIZICO-CHIMICE STEP

0.00

0.00

10 292.00

10 292.00

126 956.55

126 956.55

0.00

0.00

628.7701

CHELT.SERVICII TERTI - ITP

0.00

0.00

0.00

0.00

363.23

363.23

0.00

0.00

628.7702

CHELT.SERV.TERTI-REANC.TONER /REVIZII IMPRIMANTE STEP

0.00

0.00

544.00

544.00

1 175.00

1 175.00

0.00

0.00

628.7704

CHELTUIELI SERVICII TERTl-IMPRIM. TICHETE STEP

0.00

0.00

155.88

155.88

2 372.52

2 372.52

0.00

0.00

628.7706

CHELT.SERVICII TERTI - MONIT.+SERV. S1ST.ANTIEFR. SI INCEND.

0.00

0.00

445.00

445.00

525.00

525.00

0.00

0.00

628.7707 .. .>,.‘0

CHELT.SERV.EXEC.TERȚI- MĂSURĂTORI PRIZA DE IMPAMANȚARE.

o.oo

0.00

0.00

- ... ■ 0.00

100.00

_ 100.00

. ; 0,00

.0.00

628.7708 C

chelt.servich'TeHti - servicii -j ; VULCANIZARE

■ 0.00

. ■ ■ 0.00

o:oo

0.00

‘      '      .89.00

.    .        89.00

• ■ ■ 0.00

‘0.00

628.7713

cheltuieli servicii terti-audit step

0.00

0,00

5 676:38

5 676.38

22 522.89

22 522.89

0.00

0.00

628.7714

CHELTUIELI SERVICII TERTI - TAXA COPIE CF.LICENTA TRANSPORT

0.00

0.00

41.00

41.00

301.00

301.00

0.00

0.00

628.7715

CHELTUIELI SERVICII TERTI-TARIF ROVIGNETASTEP

0.00

0.00

232.42

232.42

2 812.82

2 812.82

f/       .....~

0.00

628.7716

CHELTUIELI SERVICII TERT1-LEGIS STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

987.76

987.76

y o.oo

. .            0.00

628.7718

CHELTUIELI SERVICII TERTI-RECRUT PERS. STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

576.75

576.75

. ia        \ \        ‘ ■

■ ’7<,V[0.oo

..■■ ■ y

628.7719

CHELTUIELI SERVICII TERTI,SRAC

0.00

0.00

0.00

0.00

6 013.82

6 013.82

yx\°°

'     ?'"C.OC

628.7720

CHELTUIELI SERVICII TERTI-SALUBRITATE STEP

0.00

0.00

236.81

236.81

1 720.05

1 720.05

Xgf

"" ' // 0.00

628.7730

CHELT.SERV.TERTI- VERIFICAT STINGATOARE

0.00

0.00

325.84

325.84

419.56

419.56

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

. Solduri inițiale an ?■■ ■■■

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare:

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

628.7736

SERV.EXEC.TERTI-

OBT.AUTORIZ.SECUR1TJNCENDII STEP

0.00

. 0.00

18 000.00

18 000.00

18 000.00

18 000.00

: 0.00

0.00

628.7745

CHELTUIELI SERVICII TERTI-SERVICU COMUNICARE STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

133.46

133.46

0.00

0.00

628.7746 ■ : .

CHELT.SERV.TERTI STEP - PRELUNGIRE LICENȚA SAGA

0.00

.0.00

.0.00

. 0.00

263:34

263.34

.0.00

0.00

628.7747 . < -

CHELT.SERV.TERTI - SERVICE LUNAR CASA FISCALA    ?          -

0.00

.0:00

0.00

■ 0.00

■20.00

20.00

. o:oo

0.00

628:7750

CHELTUIELI SERVICII TERTI-PAZA'STEP'

-FF0.00

■      F-FOrOO

12-463:36

12 463.36

' 356 281:44

- 356 281.44

o.oo

- - 0.00

628.7751

CHELTUIELI SERVICII TERTI - MANOPERA SERVICII TERTI STEP

0.00

0.00

o:oo

0.00

103.33

103.33

0.00

0.00

628.7777

CHELTUIELI SERVICII TERTI-SERVICII MEDICALE STEP

0.00

0.00

210.00

210.00

4 257.73

4 257.73

0.00

0.00

628.7782

CHELT.SERV.EXEC.TERTI -

CONFIGURARE CENTRALA TELEFONICA

STEP

0.00

0.00

500.00

500.00

500.00

500.00

0.00

0.00

628.7785

CHELT.SERVICII TERTI-INREG. DOMENII NET

0.00

0.00

66.86

66.86

672.07

672.07

0.00

0.00

628.7790

CHELTUIELI SERVICII          : ? \

.terti-contributiEape UZATE STEP

0.00

0.00

51.780.76

.   51,780-76

674 884.49

674 884.49

? ;     ;; o.oo

0.00

628.7791 -F

CHELTUIELI SERVICII TERTI-PRESTĂRI l DECOLMATARE STEP

Ț-0.00

u...0:00

: -      3860.68

7. ’ ’ ,3 860.68'

29 123.40

: 29 123740

0.00

628.7795

CHELTUIELI SERVICII         ' -

TERTI-DEPOZITARE DEȘEURI STEP

^0.00

; 0.00

1 654.96

1 654.96

9 453.33

9 453.33

0.00

0.00

628.7796

CHELT.SERV.EXEC.TERTI- EVAC.NAMOL

PATURI DE USCARE

0.00

0.00

0.00

0.00

30 648.00

30 648.00

0.00

0.00

628.7799

CHELTUIELI SERVICII TERTI-VERIFICARI REVIZII DIVERSE

0.00

0.00

60.90

60.90

1 897.77

1 897.77

0.00

628.8300

CHELTUIELI SERVICII TERTI-PRESTARI ELSACO

0.00

0.00

4 371.88

4 371.88

12 853.71

12 853.71

n /<<b:do

628.9902

CHELT.SERV.TERTI-

REANC.TONER/REVIZtl IMPRIMANTE SP

0.00

0.00

0.00

0.00

166.00

166.00

628.9910

CHELT.SERV.TERTI SP - (UPC, TAXA RADIO TV ELECTRICA)

0.00

0.00

0.00

0.00

1 620.79

1 620.79

^X^^O.QO'

0.00

628.9915

CHELT.SERV.TERTI - ROVINIETA SP

0.00

0.00

17.38

17.38

139.16

139.16

0.00

0.00

628.9916

CHELT.SERV.TERTI - LEGIS SP

0.00

0.00

90.32

90.32

90.32

90.32

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

. Solduri inițiale an

Rulaje perioada      <

;       Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare.

Debitoare

Creditoare

. Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

628.9917

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - IMPRIMARE

BCF SP

0.00

o:oo

7.24

7.24

7.24

7.24

. 0.00

0.00

628.9920

CHELT.SERV.TERTI - SERVICII XEROX -SP

0.00

0.00

0.00

0.00

33.33

33.33

. 0.00

-    ■: 0.00

628.9934 . . . f

CHELT.SERV.TERTI - SERVICII . : -7.< METEOROLOGIE RAMPA TELEAJEN

. 0.00

.0.00

646.00

..      646.00

, 1 615:00

1.615.00

. 0.00

: 0.00

628.9935

CHELT.CU SERV.'EXEC.TERTI - ANALIZA' RISC -RAMPA ECOLOG.

. .. 0:00

•      ’O.oo

-0.00

-7 0.00.

800.00

; :800.00

0.00

' ',0.00

628.9936

'CHELT.SERV.TERTKANALIZE INDICATORI MEDIU - RAMPA ECOLOGIC

■■ ' -- ^0;00

' -■: • •0:00;

4f850:00r

?       4 850.00

rr...;-   6 746:00

' ■ ■       6’746:00

^«^‘•■■^0:00'7

628.9937

CHELT.SERV. TERTI - SERVICII MEDICALE SP

0.00

0.00

237.00

237.00

1 345.00

1 345.00

0.00

0.00

628.9940

CHELT.SERV.TERTI - SERVICE CASA DE

MARCAT FISCALA-SP

0.00

0.00

20.00

20.00

220.00

220.00

0.00

0.00

628.9950

CHELT.SERV.TERTI SP- PAZA RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

15 713.28

15 713.28

118103.04

118 103.04

0.00

0.00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

3 370.05

3 370.05

59 716.70

59 716.70

0.00

0.00

635.0100/ 7

CHELTUIELI CUJMP..S1 TAXE CLĂDIRE P TERMIE ■■

<0.00

■ - - .0.00

1206.00

1 206.00

18 941.00

18:94T00

... ■. 0:00

0.00

635.0200

CHELTUIELI CUiTAXE TEREN TERMIE:"

■        70.00

■     . J.       . 00:00

1.447:00

7       .1 447.00

•        17367:00

17.367.00

■ • 0.00

-z>"0i007

635.0300

CHELTUIELI IMPOZIT AUTO TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

619.00

619.00

0.00

0.00

635.0400 .

CHELTUIELI CU TAXA FIRMA TERMIE

0.00

0.00

-7.00

-7.00

;63.00

63.00

F 0.00

0.00

635.1000

TAXA AUTORIZARE ANRSC CONTORIZARE

0.00

0.00

94.38

94.38

1 934.38

1 934.38

0.00

0.00

635.2000

CHELTUIELI CU TAXE - TAXA JUDICIARA

DE TIMBRU

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

^OTO

Z

• .9'7-^   0,00

635.5000

CHELT. TVA AF.PROTOCOL NEDEDUCTIBIL TERMIE

0.00

0.00

148.00

148.00

148.00

148.00

/ 0,00

■-?<' 7r’O\0.00

635.7701

CHELTUIELI CU TAXE- TAXA JUDICIARA

DE TIMBRU

0.00

0.00

50.00

50.00

1 060.00

1 060.00

Vfl.00

V.s w

.:W ;'7z//O.oo

;;; zW

635.7706

CH CU TX, IMPOZ, VARSAM.ASIM. -COTIZ. COLEG.CONSIL.JURIDICI

0.00

0.00

0.00

0.00

120.00

120.00

0.00

635.7740

CHELT.TAXA AUTORIZAȚIE MEDIU

ST. EPURARE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 451.48

1 451.48

0.00

0.00

635.7745

CHELTUIELI CU TAXA ANRSC-SERVICII

0.00

0.00

431.67

431.67

5 268.68

5 268.68

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

> c . Solduri inițiale an

Rulaje perioada -

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare.

Creditoare;

Debitoare

Creditoare

' Debitoare

Creditoare

EPURARE APE UZATE

635.7746 -

CHELTUIELI CU TAXA TIMBRU VERDE

0.00

0.00

0.00

.0.00

11.23

11.23

0.00

0.00

635.7770    :

CHELTUIELI TAXA LICENȚA

ACTIV.EPURARE APE UZATE

0.00

0.00

0.00

0.00

2 100.00

2 100.00

0.00

0.00

635.7771 ' V

CHELT.TVA STEP VIDANJARE        '

DIFER.COTA DE LA 20% LA 24%

1 0.00

20.00

0.00

• 0.00

L 370.93

370.93

‘/ o.oo

\     ■ o.oo

635.7772 <-7

CHELTUIELI .TVA'STEP-APA NOVA . 2 '

(2013,02014)                    ~ .. ......

' 0.00

- ■’ 0:00

' .0.00

- 0.00

7 974.00

7 97400

o.oo

7/<7r ■' 0.00

635.7780

CHELTUIELI TAXA LICENȚA ACTIV.EVAC, TRATARE SI DEPOZ.NAMOLUR

•          ' CLOO

' ‘ " 0.00

' 0.00

”0.00

”"    900.00

" 9ob.‘oo

Y'.....o:oo

o.oo

635.7790

ALTE CH.CU

1MP.TX.VARSAM.ASIM.-(P.HANDIC)

0.00

0.00

0.00

0.00

684.00

684.00

0.00

0.00

635.9990 .

CHELTUIELI VĂRS. PERS. HANDICAP NEINCADRATE

0.00

0.00

0.00

0.00

684.00

684.00

0.00

0.00

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

316 510.00

316 510.00

2 824 710.00

2 824 710.00

0.00

0.00

641.7710

CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

142 336.00

142 336.00

1 382 281.00

1 382 281.00

0.00

0.00

641.9910 ..

CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI   *

0.00

. 0;00

174 174.00

174 174.00

1 442 429.00

1 442 429.00

0,00

0.00

6422-

CHELT. CU.TICHETELe DE MASĂ-'-V .4-j

ACORDATE SALARlATILOR

-7.<0.00

\          o.oo

..   12:431,43

•J -   12431.43

188 050.55

-188 050.55

0-00

777  .9-00

6422.7740

CHELT.CU TICHETE ACORDATE SALAR.STEP

0.00

0.00

5 502.75

5 502.75

91 639.40

91 639.40

0.00

0.00

6422.9940

CHELT.CU TICHETE ACORDATE SALAR.SP

0.00

0.00

6 928.68

6 928.68

96411.15

96 411.15

0.00

0.00

643

CHELT. CU REMUNERAREA IN

INSTRUMENTE DE CAPITALURI PROPRII

0.00

0.00

0.00

0.00

64 420.00

64 420.00

oTTx     O.oo

643.7700

CHELTUIELI CU PRIMELE REPR. PART. SAL LA PROFIT-STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

64 420.00

64 420.00

A

âiâ000

6451

CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA UNITATIl LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

0.00

52 296.00

52 296.00

474 404.00

474 404.00

\^o.oo

w.

^y“»l) o.oo

6451.7710

CHELTUIELI CAS

0.00

0.00

23 600.00

23 600.00

236 239.00

236 239.00

Vn' °'00

o.oo

6451.7711

CHELT. CAS CA STEP

0.00

0.00

316.00

316.00

3 950.00

3 950.00

0.00

6451.9910

CHELTUIELI CAS

0.00

0.00

28 380.00

28 380.00

234 215.00

234 215.00

0.00

0.00

6452

CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA UNITATIl

0.00

0.00

1 607.00

1 607.00

14 790.00

14 790.00

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

. Solduri inițiale an .

r.    Rulaje perioada

Sume totale    j ,

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare.

Creditoare

Debitoare ,

Creditoare

Debitoare

Creditoare

PENTRU AJUTORUL,DE ȘOMAJ

,r

6452.7710

CHELTUIELI ȘOMAJ UNITATE

0.00

0.00

719.00

719.00

7 417.00

7 417.00

. 0.00

0.00

6452.9910

CHELTUIELI UNITATE AJUTOR ȘOMAJ' '

0.00

0.00

888.00

888.00

7 373.00

7 373.00

0.00

. . 0.00

6453       ‘

CHELT. PRIVIND CONRIB. UNITATOLA. ■ ASIG. SOCIALE DE SANATATE     '

: o.oo

? 0.00

19 954.00

19 954.00

181 881.00

181 881.00

-. 0.00

7 o.oo

6453.7710'

CHELTUIELI UNITATE AS. SOC DE SAN/-

• . 000

o.oo

7 666.00

. .   . .. 7 666.00

77 912.00

77 912.00

.. :. 77.. o.oo

.      .. . ' ' o.oo

6453.7720'; '

CHELT. UNITATE ASiSOC.DE SANAT.CA STEP             :

■"              o.oo

; 0.00

:104:00

104.00

1 3Q0.00

.   1 300.00

70:00

" ■ ' 0.00

6453.7730 ' .

CHELTUIELI UNITATE FNUASS ......

0.00

0.00

1 253.00

1 253.00

12 735.00

12 735.00

0:00

0X)0

6453.7733

CHELTUIELI CONTRIB. FNUASS CA STEP

0.00

0.00

17.00

17.00

212.00

212.00

0.00

0.00

6453.9910

CHELTUIELI UNITATE AS. SOC DE SAN.

0.00

0.00

9 381.00

9 381.00

77116.00

77 116.00

0.00

0.00

6453.9930

CHELTUIELI UNITATE FNUASS

0.00

0.00

1 533.00

1 533.00

12 606.00

12 606.00

0.00

0.00

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0.00

0.00

8 065.00

8 065.00

69 520.00

69 520.00

0.00

0.00

6458.7710

CHELTUIELI FD. GAR. PLATA CREANȚE SALARIALE

0.00

0.00

369.00

369.00

3 746.00

3 746.00

0.00

0.00

6458.7730

CHELTUIELI AS. ACC. MUNCA, BOLI PROFESIONALE

0.00

.. J0.00

226.00

226.00

2 248.00

2 248.00

o.oo

0.00

6458.7740:,';

Cheltuieli priv.asig. si prot. soc: v ĂJ. DECES        !

.. .       o.oo

70.00

: 770:00

7. ; . . o.oo

13.700.00

- ,7.7,13 700.00

...■< 7 o.oo

7.7c- 7 / 70,00

6458.7750

CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOCIALA-AJ. MAT. STEP

0.00

0.00

3450.00

3 450.00

"  18 400.00

18 400.00

0.00

0.00

6458.7760

CHELTUIELI PRIVIND AJ. CĂSĂTORIE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

6458.9910

CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT.

SOC.(FD. GAR.)

0.00

0.00

451.00

451.00

3 708.00

3 708.00

^aoo

T :j

0.00

6458.9920

CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT.

SOC.-AJ. MAT.

0.00

0.00

0.00

0.00

1 200.00

1 200.00

/ 0.0,0

A °-00

6458.9930

CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT.

SOC.(ACC.MCA, BOLI PROF)

0.00

0.00

269.00

269.00

2 231.00

2 231.00

! \ ' 0.00

Tyg °'00

6458.9940

CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOC-AJ. DECES

0.00

0.00

0.00

0.00

3 400.00

3 400.00

7 -o.oo

000

6458.9950

CHELTUIELI PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0.00

0.00

3 300.00

3 300.00

12 000.00

12 000.00

0.00

6458.9960

CHELTUIELI PRIVIND AJ.CASATORIE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an .

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare:

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6458.9970

CHELTUIELIPRIVIND AJ.NASTERE '

0.00

.0.00

0.00

0.00

6 887.00

6 887.00

0.00

. 0.00

6581      :

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

- 0.00

1 430.00

1 430.00

14 918.41

14 918.41

0.00

0.00

6581.1000

CHELT.AMENDAANAF PV

0200034/12.01.2016- TERMIE

0.00

.0.00

* o:oo

0.00

5 000.00

5 000.00

0.00

0.00

6581.2200'.'

PENALITATI FURNIZORI TERMIE

0.00

o.oo

o:oo

0.00

■ 0.41

0.41

0:00

• • •• 0.00

6581.7703'- 7".

CHELTUIELI ACCEȘdRlf IMPOZIT PROFIT

AN 2016          i

0.00

• 0.00

. 0.00

0.00

/■         i8:oo

18.00

•• * 0.00

■       3'0.00

6581.7770“ ”

ALTE' CHELT.DE EXPL- DESPĂGUBIRI ’ 1 CHELTUIELI DE JUDECATA STEP

■ - 0.00

;      ,          ' O.OO

: ‘660.00

• ; 660.00

;     5170.00

J 5170.00

. ;      . o.oo

.J, . 0-00

6581.9970

ALTE CHELT.DE EXPL- DESPĂGUBIRI CHELTUIELI DE JUDECATA SP

0.00

0.00

-770.00

770.00

4 730.00

4 730.00

0.00

0.00

6583

CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERAȚIUNI DE CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

56.25

56.25

0.00

0.00

6583.7700

CHELT.ACTIVE CEDATE STEP SI ALTE

OP. CAP. STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

56.25

56.25

0.00

0.00

6588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0.00

■ 0.00

4 688.79

4 688.79

21 633.30

21 633.30

0.00

0.00

6588.3300

ALTE CHELTUIELI DE EXPL. EN. EL. CONVENȚIE IL. TERMIE

0.00

0.00

4 421.06

4 421.06

17 983.43

17 983.43

0.00

0.00

6588.4000‘OA,

ALTE CHELTUIELI ROTUNJIRI TVA, . . L IMPOZIT      '

0.00

- 0.00

0,00

' 000

. ' . ' -1-90

,           1.90

.     j Oioo

• 0.00

6588.7710: .i

ALTE CHELTUIELILE EXPL-COFORM / SCADENTAR

■0.00

■ • .0.00

100.15

100.15

••        1201.83

1201.83

0.00

- .....- 0.00

6588.7720. ■ 3

ALTE CHELTUIELI DE EXPL-LAPTE PRAF STEP

0.00

. 0.00

167.58

167.58

2 545.62

2 545.62

.0,00

0.00

6588.7750

ALTE CHELT.DE EXPLOATARE-DISCOUNT100%

0.00

0.00

0.00

0.00

-99.48

-99.48

/ ' ■' 0.00

/ '<■

; v.o.oo

665

CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

0.00

0.00

11.27

11.27

i       \  0.00

i .....

. • j -jLjO.OO

665.3000

CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR (CASA USD)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

^©j^o-oo

665.7780

CH.DIN DIF.DE CURS VAL (EURO) STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

10.91

10.91

'0:00

0.00

665.9920

CHELTUIELI CU DIFERENTE DE CURS VALUTAR-CASA EURO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0.06

0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

7 082.14

7 082.14

90 070.85

90 070.85

0.00

0.00

Balanța de verificare

01.12.2016 - 31.12.2016

0.00

704 .

VEN. DIN SERVICII PRESTATE.

.. . °-00

.0.00

303.384.79

.      303 384.79

6 793 535:71

6 793 535.71

0.00

0.00

704.2600 LOC

VENITURI DIN COLECTARE SELECTIVA'. DEEE

* , ■ '0.00

;          • -o.oo

. ..0.00

' 0.00

11 505.02

11 505.02

: • ■ 1 0.00

■’;O-<.'-;'-:0.00

704.2601

VENITURI DIN COLECTARE SELECTIVA ■' ULEI

0.00

'0.00

o.oo

■■■'' “ ■ : 0.00

390.83

’ 390.83

- •: • ■ 0.00

1 ‘ 0.00

704.7700

VENITURI PRESTĂRI SERVICII APA NOVA

' 0.00

0.00

359 728.08

359 728.08

4 390 565.76

4 390 565.76

0.00

0.00"

704.7710

VENITURI DIN VIDANJARE

0.00

0.00

1 115.00

1 115.00

42 293.66

42 293.66

000

704.8100

VENITURI SERVICE REPARTITOARE

0.00

0.00

252.85

252.85

3 176.05

3176.05

^ oo

704.8200

VENITURI CALCUL REPARTIZARE ENERGIE TERMICA

0.00

0.00

17 563.59

17 563.59

132 412.18

132 412.18

73$

w2i o 4

704.8300

VENITURI VANZARI REPARTITOARE

0.00

0.00

480.55

480.55

24 042.84

24 042.84

\ ok$

JgggJ

704.8400

VENITURI VANZARI BATERII

0.00

0.00

47.43

47.43

393.72

393.72

\^\o'oj

704.8510

VENITURI DIN SERVICII BRANSARE

0.00

0.00

150.00

150.00

600.00

600.00

704.8520

VENITURI DIN SERVICII DEBRANSARE

0.00

0.00

150.00

150.00

600.00

600.00

6^

0.00

704.9910

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII PMP

0.00

0.00

-26 741.47

-26 741.47

1 998 583.56

1 998 583.56

0.00

0.00

704.9920

VEN MONITORIZ DEPOZIT ECOLOGIZAT DE DEȘEURI

0.00

0.00

-49 361.24

-49 361.24

188 972.09

188 972.09

0.00

0.00


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an     ..

Rulaje perioada    ; '

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

. Debitoare

Creditoare

6811.7720

CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA

.. 0.00

0.00

7 082.14

7 082.14

90 070.85

90 070.85

0.00

0.00

6812

CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE

0.00

0.00

742 640.00

742 640.00

742 640.00

742 640.00

0.00

0.00

6812.7710

CHELT. DE EXPL. CU PROVIZIOANE CO. NEEFECT. STEP

0.00

■- 0.00

9 563.00

9 563.00

. 9 563.00

9 563.00

o:oo

. . •• . 0.00

6812.7720:.X

CHELT CU PROVIZ-RENALITATI ; .   -

DEPĂȘIRE CONCENTRAȚII STATIE

-.o.oo

v/. ,;?/:Aj0.00

731'605:00

.. 731 605.00

' .731 605.00

731-605:00

. 0.00

. p.oo

6812.9910£.i'i

CHELT. DE EXPL. C.U PROVIZIOANE CO. NEEFECTUAT SP ■

: 0.00

:o:oo

1 472.00.

. -1 472.00

.1 472.00

.1472.00

7,0.00

o.oo

691

CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.00

-51 056.00

-51 056.00

171 830.00

171 830.00

0.00

0.00

691.1000

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT TERMIE

0.00

0.00

-4 754.00

-4 754.00

19 115.00

19 115.00

0.00

0.00

691.2000

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SP

0.00

0.00

-52 849.00

-52 849.00

6 840.00

6 840.00

0.00

0.00

691.7700

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT STEP

0.00

0.00

6 547.00

6 547.00

145 875.00

145 875.00

0.00

0.00

Total sume clasa 6

0.00

0.00     1 328 651.13      1 328 651.13

6 768 737.88     6 768 737.88

0.00

Cont

Denumirea contului

er     Solduri inițiale an

Rulaje perioada .

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare.

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

706

VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRI! Z

0.00

. 0.00

266.67

266.67

3 200.04

3 200:04

0.00

0.00

706.3000   .'

VENITURI DIN CHIRII*

0.00

0.00

266.67

266.67

3 200.04

3 200.04

0.00

0.00

708          "

VEN. DIN ACTIVITĂȚI DIVERSE

0.00

0:00

5 595.00

5 595.00

78115.00

78 115.00

0.00

0.00

708.8800. >. .

VENITURI TAXA AVIZ ILUMINAT . .

0.00

• 0.00

600.00

’ 600.00

3 000;00

3 000.00

0.00

0.00

708.8900

VENITURI TAXA MEDIU

■■■ 0.00

-0:00

4 920.00

4 920.00

71 740.00

. 71 740.00

0.00

0.00

708.9200, v ’< G’

VENITURI AUTORI. COLECTARE,

TRANSP..VAL DES. RECICLABILE

. . 0-00

’ ’            : o.oo

Z 75.00

:            75.00

,3 37.5.00

3 375.00

- - < 0.00

e!. ■. .0.00

7581.-

-yEN. DIN DESPĂGUBIRI, AMENZLSI PENALITATI

\ .0.00

■ . .0,00

.287053^

..     ■ 287.63

2 57.6.15

. 2 576.15

—- 0.00

■ 0.00

7581.1000

ALTE VEN DIN EXPL-DAUNE ASOC

0.00

0.00

0.00

0.00

1 052.80

1 052.80

0.00

0.00

7581.2000

VENITURI DIN PENALIT ÎNTÂRZIERE ASOCIAȚII

0.00

0.00

287.63

287.63

1 513.00

1 513.00

0.00

0.00

7581.7710

VENITURI DIN PENALITATI FURNIZORI

0.00

0.00

0.00

0.00

10.35

10.35

0.00

0.00

7583

VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR

0.00

0.00

0.00

0.00

526.00

526.00

0.00

0.00

7583.7700

VENITURI DIN DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILIZĂRI

0.00

0.00

0.00

0.00

526.00

526.00

0.00

0.00

7588

ALTEVENITURI DIN EXPLOATARE .

0.00

0.00

4 612.09

4 612.09

18 927.47

18 927.47

0.00

000

7588.40002

ALȚE VENITURI’ROTUNJIRI TVA, IMPOZIT

. - ‘ ° 0°

:0.00

.0,01

. ; . . , 0.01

;     ,1.37

- ‘          1.37

- —• 0,00

. ; • . .. 0.00

7588.7730 CQC

ALTE VENITURI DIN EXPL.-COMISION <8 REȚINERE SALARII J

0.00

.0.00

1 21 ;00

: 21.00

203:00

203.00

0.00

0.00

7588.7790

RECUPERARE SUME TELEFONIE MOBILA

0.00

0.00

0.00

0.00

211.25

211.25

0.00

0.00

7588.9100

VENITURI DIN CONSUM ENERGIE ; ELECTRICA TERTI

0.00

0.00

4495.83

4 495.83

17 983.43

17 983.43

: 0.00

0.00

7588.9300

VEN DIN CONS EN ELTERTI-SEDIU

0.00

0.00

74.25

74.25

115.42

115.42

0.00

0.00

7588.9930

VENITURI DIN COMISION BANCAR

0.00

0.00

21.00

21.00

413.00

413.00

o.oo

765

VEN. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

2.09

2.09

12.79

12.79

—^r^.oo

765.3000

VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR-CASA USD

0.00

0.00

0.04

0.04

0.45

0.45

/ /o.oo

765.7780

VEN. DIN DIF. DE CURS VAL.(EURO) STEP

0.00

0.00

2.04

2.04

12.27

12.27

’ /£o?qo

765.9910

VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR EURO

0.00

0.00

0.01

0.01

0.07

0.07

//Wo

766

VEN. DIN DOBINZI

0.00

0.00

167.98

167.98

2 728.83

2 728.83

0.00

0.00

766.4000

VENITURI DIN DOBANZI-FD. PROPRII

0.00

0.00

46.85

46.85

419.48

419.48

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare:

. Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

INVESTIȚII

■ -

766.7750

VENITURI DIN DOBANDA DEPOZIT AFERENT JSP STEP

0.00

0.00

34.70.

34.70

429.90

429.90

0.00

0.00

766.7760

VENITURI DIN DOBÂNZI DEPOZITE AF... CONT CURENT STEP

0.00

. 0.00

0.00

o.oo

941-61

941161

... 0.00

0.00

766.8000 : ■ -•

VENITURI DIN DOBÂNZI DEP. CONTOR. ■CURENTTERMIE :

:        ; o.oo

. :0.00

■ o:oo;

; • • . 0.00

-    157.77

' 157.77

_ - 0.00

000

766.8100 J -ț

VENITURI DIN DOBÂNZI DEPOZIT 12./120.

:   : t ■ f      -O-OO

eo:oo

45;65

Ș       -• .45.65

•   : ■     457:17

. 457.17

■ 'A     - 0:00

■’ ‘ 0.00

766.9900 : •

VENITURI DIN DOBÂNZI          '

‘ 0.00

0.00

35.92

. 35.92

’’    264:31

' 264.31

“ . 0.00

766.9910

VENITURI DIN DOBÂNZI DEP. SP-AMORTIZARE

0.00

0.00

2.60

2.60

31.38

31.38

0.00

0.00

766.9920

VENITURI DIN DOBÂNZI DEP. 1SP-SP

0.00

0.00

2.26

2.26

27.21

27.21

0.00

0.00

7812

VEN. DIN PROVIZIOANE

0.00

0.00

0.00

0.00

76 937.00

76 937.00

0.00

0.00

7812.7710

VENIT. DIN PROVIZIOANE CO NEEFECT. STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

7 962.00

7 962.00

0.00

0.00

7812.7711

VENITURI DIN PROVIZIOANE -BENEFICIU -STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

64 420.00

64 420.00

0.00

0.00

7812.9910.  .

VENIT. DIN PROVIZIOANE CO NEEFECT. șp*          . " j : . . '            ;

0.00

.0:00

... 0.00

0.00

4 555.Q0

4 555.00

0.00

0.00

• . Total sume clasa 7"  ::             .0.00    ' ' ?SO.OO' '     314316.25        314316^25    ' ' 6’976 558.'99   ; 6 976 558.99      :       0.00;             0.00'

8011 ‘

GIRURI SI GARANȚII ACORDATE

10 156.50

' 0.00

0.00

‘ ' 0.00

10 156:50

0^00

10 156.50

0.00

8011.5000  :

GIRURI SI GARANȚII ACORDATE FGH

10 156.50

■ 0.00

0.00

- 0.00

10 156.50

0.00

■10156.50

0.00

8031

IMOBILIZĂRI CORPORALE LUATE CU CHIRIE

132 214.33

0.00

0.00

0.00

132 214.33

0.00

132 214.33

0.00

8031.7700

IMOBILIZĂRI CORPORALE LUATE CU CHIRIE

132 214.33

0.00

0.00

0.00

132 214.33

0.00

132 214:33

0.00

8035

STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE ÎN FOLOSINȚA

185 101.30

0.00

9 147.45

0.00

224 677.44

22 698.68

^201.978.76

' ■ •\ o.oo

8035.1000

STOCURI DE NATURA DE NAT. OB. INVENTAR IN FOLOSINȚA

459.68

0.00

705.80

0.00

1 723.49

0.00

0.00

8035.7700

STOCURI DE NAT. OB. INVENTAR IN FOLOSINȚA

164 984.37

0.00

1 552.01

0.00

174 729.52

10 043.41

o.oo

0/7

8035.7710

STOCURI DE NAT. OB. DE INVENTAR PRIM. CU CHIRIE APA NOVA

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

’^o.oo.

0.00

8035.7720

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

19 603.25

0.00

6 223100

0.00

44 733.41

10 233.30

34 500.11

0.00

Balanța de verificare


01.12.2016


31.12.2016


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

8035.9900

STOCURI DE NAT. OBIECTELOR DE

INVENTAR IN FOLOSINȚA

0.00

0.00

666.64

0.00

1 069.05

0.00

1 069.05

0.00

8038

BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE

9 579 556.22

0.00

13 479.61

28 915.24

27 483 613.61

28 915.24

27 454 698.37

0.00

8038.1000

BUNURI PUBLICE TERMIE

258 200.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8038.2000

BUNURI PUBLICE DOMENIUL PUBLIC

PMP

0.00

0.00

-14 819.48

28 915.24

20 816 997.05

28 915.24

20 788 081.81

0.00

8038.3000

BUNURI PUBLICE DOMENIUL PRIVAT PMP

0.00

0.00

28 299.09

0.00

6 666 616.56

0.00

6 666 616.56

. 0.00

8038.7730

BUNURI PUBLICE STEP

8 965 038.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8038.9920

BUNURI PUBLICE SP

356 316.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

807

ACTIVE CONTINGENTE

0.00

0.00

7 885 001.84

0.00

7 885 001.84

0.00

7 885 001.84

0.00

807.1000

ACTIVE CONTINGENTE COTA BERD

0.00

0.00

7 823 301.00

0.00

7 823 301.00

0.00

7 823 301.00

0.00

807.2000

ACTIVE CONTINGENTE AUTOTURISM

DUSTER

0.00

0.00

61 700.84

0.00

61 700.84

0.00

61 700.84

0.00

808

DATORII CONTINGENTE

90 480.00

0.00

67 417.00

741 633.00

884 045.00

868 238.00

15 807.00

0.00

808.0000

DATORII CONTINGENTE

90 480.00

0.00

0.00

0.00

90 480.00

90 480.00

0.00

0.00

808.1000

DATORII CONTINGENTE DREPTURI

SALARIALE HOT JUD

0.00

0.00

16 795.00

10 028.00

61 960.00

46 153.00

15 807.00

0.00

808.2000

DATORII CONTINGENTE PENALITATI

ABABI DEPĂȘIRE CONCENTRAȚII

0.00

0.00

50 622.00

731 605.00

731 605.00

731 605.00

0.00

0.00

899.0000

CONT INTERMEDIAR PENTRU OPERAȚII

IN CLASA 8

0.00

10 586 938.50

0.00

0.00

0.00

10 586 938.50

0.00

10 586 938.50

Total sume clasa 8

9 997 508.35

0.00

7 975 045.90

770 548.24

36 619 708.72

919 851.92

35 699 856.80

0.00

999

CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANȚULUI

589 430.15

0.00

770 548.24

7 975 045.90

1 464 117.07

26 577 035.37

<00

_

’ 25 112 918.30

770 548.24

7 975 045.90

589 430.15

Total sume clasa 9

1 464 117.07    26 577 035.37Totaluri:


15 701 658.40


o.oo


5 114 719.90


18 576 062.44


18 576 062.44


întocmit,                                      Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

SEF BIR FIN CTB EC. DIACONII (î/t£W CONTABIL SEF ECA/OICU CARMENns SERVICII * T/UBLICE R.A.

■ oV


DECLARAȚIEin conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr.

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2015 pentru :

Entitatea: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A.

Județul: 29 PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIEȘTI, Piața Victoriei, nr.17

Număr din registrul comerțului: J29/378/1991

Forma de proprietate: 11-REGII AUTONOME

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8411, SERVICII DE ADMINISTRAȚIE PUBLICA GENERALA

Cod de identificare fiscala: RO 1343872

Administratorul societății, IONESCU VASILE, isi asuma răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2016 si confirma ca:

 • a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

 • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

 • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.


  R.A. SERVICII PUBLICE RA lEȘTlzW

  / ??rt S'F /< 0^1         :REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon:

Fax:

■' E-mail:

Web:


+4 0244-541071

+4 0244-513670 serviciipublice@rasp.ro www.rasp.ro


SITUAȚII FINANCIARE

ÎNCHEIATE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

NOTE EXPLICATIVE

DATE GENERALEDescrierea activîtatii

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, cu sediul in Ploiești, Str.Piața Vie^geijrH^JTf județul Prahova, avand numărul de ordine la registrul comerțului: J29/378/1991 si codWicde înregistrare : RO1343872 a luat ființa prin Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Județului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale si a fost reorganizata prin Hotararea nr.13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in conformitate cu Legea nr.135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, structura de personal, atribuții si obiectul de activitate au fost stabilite prin Hotararea nr. 114/28.06.2002, Hotararea nr. 77/27.05.2005, 314/21.12.2007, 371/24.11.2009, 504/19.12.2013, Hotararea nr. 126/26.04.2016 emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.


Hotararea

Hotararea

Hotararea


161/29.09.2005,

82/28.03.2008,

78/28.02.2011,

135/23.04.2015,


302/18.12.2006,

179/28.05.2009,

156/31.05.2011,


Hotararea

Hotararea

Hotararea

Hotararea nr.265/06.08.2015 si


Hotararea Hotararea Hotararea Hotararea


In baza unui contract de prestări servicii încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, regia asigura monitorizarea, urmărirea si controlul calitatii serviciilor publice ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice si electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

In calitate de împuternicit al Consiliului Local, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, urmărește si monitorizează in aceste sectoare programul de modernizare si investiții in relația cu operatorii selectați in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat respectiv transport public local.

R.A.S.P. Ploiești desfasoara activitatea de vidanjare pentru persoane fizice si persoane juridice.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale in vigoare.

Totodată precizăm că prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 5/01.02.2016 emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se

ține cont de faptul ca actuala stație de epurare, exploatată de către Regia^Autdnomă>dg\ Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr~o treaptă mecanică, fiind/njjncapacitateaA epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.                        //?/ j /

;i                            i w ii

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în^procept de b 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea?/ în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor nr. 5/01.02.20Î6 respectiv prevederile HG nr. 352/2005- NTPA 001.                                              '

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016, în anul 2016 R.A.S.P. R.A. Ploiești a fost penalizata de Administrația Bazînală de Apă Buzău -Ialomița S.G.A. Prahova, valoarea penalităților este de 731.605,00 lei (valoare pentru care regia a constituit provizion pentru riscuri și cheltuieli la 31.12.2016).

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecata aflându-se un număr de 11 dosare (pentru suma totala de 731.605,00 lei) aflate în diverse stadii procesuale.

Regia funcționează ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Conducerea regiei a fost asigurata in anul 2016 de Consiliul de Administrație, numit de autoritatea publica tutelara prin Hotarare de Consiliu Local, si de director tehnic interimar care a preluat atribuțiile directorului regiei, conform H.C.A NR.1/08.01.2016, pana la numirea directorului conform OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești încheiate la 31.12.2016 au fost întocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile Ordinului nr. 166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici ia unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

Adresa sediului social al R.A.S.P. Ploiești:

Ploiești, Str. Piața Victoriei, nr.17, județul Prahova

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PU BLICE PLOIEȘTI         V ;

Situația modificărilor capitalului propriu pentru anul încheiat la 31 decembrie 2'0^6/ .

(Toate sumele sunt exprimate in LE!, daca nu este indicat altfel)                                              ' ~ .


SITUAȚIA MODIFICĂRII CAPITALULUI PROPRIU

La data de 31 decembrie 2016

Denumirea elementului

Sold la 1 ianaurie 2016

Creșteri

Reduceri

Sold ta 31 decembrie 2016

Total,

Prin

Total,

Prin

din

care:

transfer

din care:

transfer

Capital subscris

Patrimoniul regiei

1,006,592

1,006,592

Prime de capital

Rezerve din reevaluare

Rezerve legale

201,318

201,318

Rezerve statutare sau contractual

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Alte rezerve din profitul net

1,089,388

101,411

101,411

1,190,799

Alte rezerve

Acțiuni proprii

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

SoldC

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

SoldC

Sold D

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29

SoldC

Sold D

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

SoldC

Sold D

(214,660)

119,420

(40,283)

(54,957)

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene

SoldC

Sold D

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

SoldC

1,255,787

207,821

1,255,787

1,255,787

207,821

Sold D

Repartizarea profitului

Total capitaluri proprii

3,338,425

428,652

101,411

1,215,504

1,255,787

2,551,573

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Situația fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31 decembrie 2016

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2016


Denumirea indicatorului

Nr.rd.

Exercițiul

financiar

Precedent

Încheiat

Fluxuri de numerar din activitati de exploatare

Lei

Lei

Profit înainte de impozitare

1

1.505.788

379.651

Ajustări pentru reconciliere profit cu numerarul utilizat in activitatile de exploatare

Amortizare si subvenții si profit/pierdere vanzare active

2

86.988

114.121

Provizioane pentru riscuri

3

33.158

665.703

Venituri din dobânzi

4

(5.927)

-

Venituri/cheltuieli privind diferentele de curs valutar

5

(17)

-

Alte ajustări (corectare erori-rezuitat reportat

6

(194.225)

(54.957)

Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant

7

1.425.765

1.104.518

Creșteri Stocuri

8

(1.593)

1.824

Creșteri Creanțe comerciale

9

223.897

423.337

Creste rea/des creste re a cheltuielilor in avans

10

(7.901)

978

Creșteri Datorii comerciale

11

70.292

(7.445)

impozit pe profit plătit

12

(279.307)

(171.830)

Dobânzi plătite

13

Numerar net provenit din activitati de exploatare

14

1.431.153

1.351.382

Fluxuri de numerar din activitati de investiții

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări corporale

15

(37.708)

(64.424)

Plăti pentru achiziționarea de imobilizări necorporale

16

(19.232)

(9.456)

Total numerar utilizat in activitati de investiții

17

(56.940)

(73.880)

Fluxuri de numerar din activitati de finanțare

Incasari din împrumuturi bancare si leasing

18

Varsaminte din profitul net

19

(578.606)

(939.715)

Plăti rambursare împrumuturi bancare si leasing

20

Plăti pentru finanțarea societăților din grup

21

Numerar net din activitati de finanțare

22

(578.606)

(939.715)

Fluxuri de numerar-total

23

795.607

337.787

Numerar la începutul perioadei

24

2.343.486

3.139.093

Numerar la finele perioadei

25

3.139.093

3.476.880

NOTA 1: Active imobilizate

In perioada 01.Q1.2016-31.12.2016 imobilizările necorporale si corporale au evoluat astfel:

Denumirea elementului de imobilizare

Valoare bruta

Ajustări de valoare

Valoare contabila neta

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la 1 ian 2016

Creșteri

Casari

Reduceri

Sold la 31 dec 2016

Sold la 1 ian 2016

Amortizare in cursul anului

Casari

Transfer

Sold la 31 dec

2016

Sold la 1 ian 2016

Sold la 31 dec 2016

0

1

2

3

4

5=1 +2-3-

4

6

7

8

9

10=6 +

7-8-9

11=1-6

12=5-

10

a) Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si dezvoltare, brevete, concesiuni, fond comercial

Alte imobilizări necorporale

88.254

9.456

4.522

93.188

30.900

19.113

4.522

45.491

57.354

47.697

Avansuri si imobilizări necorporale în curs

Total imobilizări necorporale

88.254

9.456

4.522

93.188

30.900

19.113

4.522

45.491

57.354

47.697

b) Imobilizări corporale

Terenuri si amenajari teren

Construcții

343.560

10.000

353.560

140.322

24.787

165.109

203.238

188.451

Echipamente tehnologice si masînî

655.228

30.630

23.794

56.988

605.076

576.228

32.557

56.932

551.853

79.000

53.223

Alte imobilizări corporale

24,664

23.794

48.458

19.753

13.614

33.367

4.911

15.091

Avansuri si imobilizări in curs

Total imobilizări corporale

1.023.452

64.424

23.794

56.988

1.007.094

736.303

70.958

56.932

750.329

287.149^

,256.765

c) Imobilizări financiare

Total

1.111.706

73.880

28.316

56.988

1.100.282

767.203

90.071

61.454

795.820C

344.503

304:462?

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Active imobilizate la 31 decembrie 2016 - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)


Imobilizări necorporale

La data de 31 decembrie 2016, regia înregistrează imobilizări necorporale nete in suma de 47,697 lei, reprezentând in principal licențe, programe informatice.

Licențele, programele informatice se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea lor in cadrul regiei.

Imobilizări corporale

Regia nu deține in proprietate construcții. Sumele înregistrate in conturi de imobilizări corporale -construcții - reprezintă investiții efectuate in legătură cu imobilizările corporale utilizate in baza contractului de administrare nr.14729/12.08.2014 încheiat intre Municipiul Ploiești prin Consiliul Local si R.A.S.P. Ploiești. Cheltuielile efectuate in legătură cu imobilizările corporale se incadreaza in prevederile pct.4.4.3, (191 (2), 227, 228, 229) din Ordinul 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.Aceste cheltuieli ulterioare au fost recunoscute ca o componenta a activului, deoarece îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca activ imobilizat in baza principiului ca aceste cheltuieli determina reducerea cheltuielilor de întreținere si funcționare a activului.Amortizarea fiscala se recuperează in conformitate cu art.28 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, alin (12), litera b)"pentru cheltuielile cu investițiile efectuate din surse proprii la mijloacele fixe din domeniul public, pe durata normala de utilizare, pe durata normala de utilizare ramasa sau pe perioada contractului de concesionare sau închiriere după caz.” Investițiile efectuate in legătură cu imobilizările corporale utilizate in baza contractului de administrare sunt in suma de:

01»Jan-16

31-Dec-16

Cost

343,560

353,560

Ajustări de valoare cumulate

140,322

165,109

Valoarea contabila neta

203,238

188,451

Regia nu deține active achiziționate in leasing financiar.

 • 1.3. Imobilizări financiare

R.A.S.P. Ploiești nu deține Imobilizări financiare la 31.12.2016


 • 1.4. Deprecierea activelor imobilizate

Regia a analizat in contextul crizei financiare, ca si alti factori interni si externi, valoarea contabila neta înregistrata la data bilanțului pentru imobilizările corporale depreciabile. A evaluat posibilitatea existentei unei deprecieri a acestora ce ar putea atrage înregistrarea unei ajustări pentru depreciere.

Luând in considerare rezultatele operaționale obținute si gradul de utilizare a capacitatilor de producție pe parcursul anului 2016, R.A.S.P. nu a decis înregistrarea la data bilanțului a vreunei ajustări pentru deprecierea activelor productive.

NOTA 2: Provizioane pentru deprecieri creanțe si debitori

Denumirea provizionului

Sold la 1 ianuarie 2016

Transfer in cont

Transfer din cont

Sold la 31 decembrie 2016

Provizioane pentru premii reprezentând participarea personalului la profit

64,420

0

64,420

0

Provizioane pentru concedii de odihna neefectuate

12,517

11,035

12,517

11,035

Provizioane pentru penalitati privind depășirea concentrațiilor maxim admise in Autorizația de gospodărire a apelor nr.5/01.02.2016 aferente Statiei de epurare Ploiești

0

731,605

0

731,605

Total provizioane

76,937

742,640

76,937

742,640


La 31 decembrie 2016 regia a constituit provizioane pentru penalitati privind depășirea concentrațiilor maxim admise in Autorizația de gospodărire a apelor nr. 5/01.02.2016 (H.C.A nr. 15/25.11.2016) aferente Statiei de epurare Ploiestisi si pentru concedii de odihna neefectuate in anul 2016.

Provizionul constituit la 31.12.2016 pentru penalitățile privind depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa este in suma de 731.605 lei. Provizionul pentru participarea personalului la profit aflat in sold ia 01.01.2016, constituit la repartizarea profitului aferent anului 2015, în suma de 64,420 lei a fost reluat la venituri la data plătii fondului constituit către personalul regiei.

Provizionul pentru concedii de odihna neefectuate de salariati in anul 2016 este in suma de 11.035 lei.

Provizionul pentru concedii de odihna neefectuate de salariati in anul 2015 aflat in sold la 01.01.2016, in suma de 12.517 a fost reluat la venituri la data plătii concediilor de odihna.

RASP a analizat si nu a considerat necesar sa înregistreze alte categorii de provizioane.

NOTA 3: Repartizarea profitului


la


. „7

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, a BVC aprobat pentru anul 2016, membrii Consiliului de Administrație supun aprobării repartizarea profitului in suma de 207.821 lei după cum urmeaza:

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti Varsaminte din profitul net

Alte rezerve

Total profit repartizat

54.957 lei

137.577 lei

15.287 lei

207.821 lei


NOTA 4: Analiza rezultatului din exploatare

Exercițiul financiar 2015

Exercițiul financiar

2016

1. Cifra de afaceri netă

7.279.187

6.874.851

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate, din care (3 + 4 + 5)

5.799.612

6.519.960

3. Cheltuielile activitatiî de baza

5.799.612

6.519.960

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

5. Cheltuieli indirecte de producție

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

1.479.575

354.891

7. Cheltuieli de desfacere

8. Cheltuieli generale si de administrație

9. Alte venituri din exploatare

20.282

22.029

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

1.499.857

376.920

Cifra de afaceri neta a avut o evoluție in scădere cu 5,55% in anul 2016 fata de 2015.

In anul 2016 R.A.S.P. a obtinut din activitatea de exploatare profit in suma de 376.920 lei, diminuat cu 1.122.937 lei fata de profitul înregistrat in anul 2015.Profitul operațional a avut o evoluție in scădere cu 74,87% in anul 2016 fata de 2015.Realizarea unui profit brut din exploatare sub nivelul profitului înregistrat in anul precedent s-a datorat, in principal, diminuării cifrei de afaceri cu un indice de 5,55 si creșterii cheltuielilor de exploatare cu un indice de 12,42 (diminuare de venituri cu costuri mai mari).

Majorarea costurilor serviciilor prestate cu indicele de 12.42 reprezintă constituirea provizionului pentru riscuri si cheltuieli aferent penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1111/2016.

In anul 2016 R.A.S.P. R.A. Ploiești a fost penalizata de Administrația Bazinală de Apă Buzău -ialomița S.G.A. Prahova, valoarea penalităților fiind de 731.605,00 lei (valoare pentru care regia a constituit provizion pentru riscuri și cheltuieli la 31.12.2016).

NOTA 5: Situația creanțelor si datoriilor

5.1. Creanțe

La 31 decembrie 2016 creanțele Regiei sunt după cum urmeaza:


Creanțe

1 ianuarie 2016

31 decembrie 2016

Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2016

Sub 1 an

Peste 1 an

Creanțe comerciale

1

Creanțe comerciale - cu entitatile afiliate / alte parti legate

259.153

0

0

2

Clienti facturi de întocmit- entitati afiliate

-142.746

-344.934

-344.934

3

Creanțe comerciale -terti

27.334

28.995

28.995

4

Clienti facturi de întocmit

472.591

433.251

433.251

5

Total creanțe comerciale

616.333

117.312

117.312

0

6

Ajustări de depreciere pentru creanțe comerciale

0

0

0

7=5-6

Creanțe comerciale, net

616.332

117.312

117.312

0

Alte creanțe si debite

8

Sume de încasat de la entitatile afiliate

9

Sume de încasat de la entitati cu interese de participare si alte parti legate

10

Alte creanțe si debite

94.483

170.166

170.166

11

Total alte creanțe

94.483

170.166

170.166

0

12

Ajustări de valoare pentru alte creanțe

13=11-

12

Alte creanțe, net

94.483

170.166

170.166

0

14

Capital subscris si nevarsat

0

0

0

15

Total creanțe comerciale si alte creanțe

710.815

287.478

287.478

0

In baza contractului de prestări servicii nr. 1/01.07.2002 încheiat intre Consiliul Local ;af Mi^iilipiului Ploiești si R.A.S.P. R.A. Ploiești, regia asigura monitorizarea, urmărirea si controlul calitatirserviciilor publice, inclusive a programelor de modernizare si investiții, ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termica produsa centralizat, activitatea de preluare si transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări si Relații publice, activitatea de monitorizare evoluție post-inchidere a depozitului ecologizat de deșeuri municipal Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu si a impactului asupra factorilor de mediu si a impactului asupra factorilor de mediu Ia nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare si sortare deșeuri electrice, electronice si electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistenta tehnica si service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum si monitorizarea activitatilor desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești S.A. si

S.C. Transport Calatori Express S. A. Ploiești.

In cadrul contractului mai sus menționat R.A.S.P. R.A. Ploiești facturează lunar Primăriei Municipiului Ploiești suma prevăzută in actele adiționale încheiate la contract si prevăzută in BVC pentru aceasta activitate si regularizează annual sumele facturate la nivelul cheltuielilor efective, fara cota de profit.

Creanțele comerciale nu sunt purtătoare de dobanda si au, in general, un termen de încasare intre 30-90 de zile.

 • 5.2. Alte creanțe

Linia de alte creanțe net este detaliata in tabelul următor:

Creanțe

01-Jan-2016

31-Dec-2016

Termen de lichiditate

Sub 1 an

1 - 5 ani

Peste 5 ani

Avansuri acordate personalului

Contribuții și indemnizații

31.299

44.490

44.490

Impozit pe profit de recuperat Buget Stat

3.930

3.930

Impozit pe profit de recuperat Buget Local

Tva de recuperat

TVA neexigibil facturi nesosite

TVA neexigibil facturi de întocmit

51.800

84.606

84.606

Alte creanțe cu bugetul statului

Alte creanțe cu bugetul local

8.104

7

7

Alte creanțe - debitori

3.280

37.134

37.134

Total alte creanțe

94.483

170.166

170.166

Ajustări de valoare pentru alte creanțe

Alte creanțe, net

94.483

170.166

170.166

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Situația creanțelor si datoriilor - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

 • 5.3. Datorii

La 31 Decembrie 2016 datoriile Societății sunt după cum urmeaza:


Datorii

Sold la 1 ianuarie 2016

Sold la 31 decembrie 2016

Termen de exigibilitate pentru soldul la 31 decembrie 2016

Sub 1

an

1-5 ani

Peste 5 ani

1

împrumuturi din emisiunea de obligațiuni

2

Sume datorate instituțiilor de credit

3

Avansuri încasate in contul comenzilor

4

Datorii comerciale -furnizori entitati afiliate si alte parii legate

5

Datorii comerciale -furnizori terii, din care:

244.976

270.861

270.861

Furnizori

143.272

113.780

113.780

Furnizori facturi nesosite

101.704

157.081

157.081

6=3+4+5

Total datorii comerciale

244.976

270.861

270.861

7

Efecte de comerț de plătit

8

Sume datorate entităților afiliate

9

Sume datorate entităților cu interese de participare si alte parii legate

10

Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datorii privind asigurări sociale

563.722

530.393

530.393

11

Total

808.698

801.254

801.254

0

0

Datoriile comerciale reprezintă datorii curente obișnuite pentru desfasurarea activitatii.

 • 5.4. Alte datorii

Linia de alte datorii este detaliata in tabelul următor:

Datorii

Sold la 1 ianuarie 2016

Sold la 31 decembrie 2016

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

1 -5 ani

Peste 5 ani

Salarii si datorii asimilate

162.728

178.085

178.085

Rețineri din salarii

4.774

4.091

4.091

Alte datorii in legătură cu personalul

3.489

3.492

3.492

Contribuții sociale

138.016

125.657

125.657

TVA de plata

102.909

80.710

80.710

TVA neexigibila facturi de întocmit

78.854

69.175

69.175

Impozit pe salarii

49.849

46.074

46.074

Alte datorii fata de bugetul statului

0

5.000

5.000

Alte taxe

464

432

432

Creditori diverși

5.177

17.677

17.677

Fond de risc pentru creditul extern

Impozit pe profit de plata

17.463

0

0

TOTAL

563.722

530.393

530.393

Alte datorii sunt datorii curente pentru desfasurarea activitatii. Ele se situează in cadrul termenelor de plata si nu exced scadentei de plata.

Alte datorii fata de bugetul statului reprezintă amenda in valoare de 5.000,00 lei, Proces-verbal

Seria IEF-PL Nr.0200034/12.01.2016 emis de A.N.A.F. Ploiești, amenda contestata de R.A.S.P. Ploiești in contencios administrativ, Dosar nr.988/281/2016, soluționată favorabil pentru regie (Hotararea nr.682/27.02.2017 definitiva).

NOTA 6: Principii, politici si metode contabile

 • 6.1. Principii contabile semnificative

Situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016 au fost întocmite in conformitate cu următoarele principii contabile:

Principiul continuității activității

Regia isi va continua in mod normal funcționarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuării activității sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metodelor

Regia va aplica aceleași reguli, metode, norme privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

Principiul prudentei

La întocmirea situațiilor finaciare s-a tinut seama de:

 • •  toate ajustările de valoare datorate deprecierilor in valorizarea activelor;

 • •  toate obligațiile previzibile si pierderile potențiale care au luat naștere in cursul exercițiului financiar încheiat.

Principiul independentei exercițiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercițiului, fara a se tine seama de data încasării sau efectuării plătii.

Principiul intanqibilitatii exercițiului

Bilanțul de deschidere al exercițiului corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv

In vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau de datorie/capitaluri proprii.

Principiul necompensarii

Valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezintă datorii/capitaluri proprii, respectiv veniturile cu cheltuielile.

Principiul pragului de semnificație

Elementele care au o valoare semnificativa sunt prezentate distinct in cadrul situațiilor financiare.

Valoarea elementelor de bilanț si de cont de profit si pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinata daca:

 • (a) acestea reprezintă o suma nesemnificativa

 • (b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiția ca elerpâritele astfel co îmbinate

sa fie prezentate separat in notele explicative.                                     \

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informațiile prezentate in situațiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzacțiilor, nu numai forma lor juridica.

 • 6.2. Moneda de raportare

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda naționala („RON” sau „LEI”). Elementele incluse in aceste situații sunt prezentate in lei romanești.

Tranzacțiile Societății in moneda străină sunt înregistrate Ea cursurile de schimb comunicate de Banca Naționala a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor. Soldurile in moneda străină sunt convertite in LEI la cursurile de schimb comunicate de BNR pentru data bilanțului. Câștigurile si pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor intr-o moneda străină si din conversia activelor si datoriilor monetare exprimate in moneda străină sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in cadrul rezultatului financiar.

 • 6.3. Bazele întocmirii situațiilor financiare

Acestea sunt situațiile financiare individuale ale RASP Ploiești, întocmite in conformitate cu:

• Legea contabilității 82/1991 (republicata 2008), cu modificările ulterioare;

Prevederile Ordinului nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Aceste situații financiare cuprind:

 • •   Bilanț;

 • •  Cont de profit si pierdere;

 • •  Situația fluxurilor de numerar;

 • •   Situația modificării capitalurilor proprii;

 • •   Note explicative la situațiile financiare.

Situațiile financiare se refera doar la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești.

Regia nu are filiale care sa faca necesara consolidarea.

înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate in lei (“RON”) la cost istoric, cu excepția situațiilor in care a fost utilizata valoarea justa, conform politicilor contabile ale Societății si conform OMFP 1802/2014.

Situațiile financiare nu sunt menite sa prezinte poziția financiara in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari sî jurisdicții altele decât Romania. De asemenea, situațiile financiare nu sunt menite sa prezinte rezultatul operațiunilor si un set complet de note la situațiile financiare in conformitate cu reglementari si principii contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât Romania. De aceea, situațiile

financiare nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile.si legațe^din Romania, inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ^ulterioare.


 • 6.3. Situa tii comparative

Situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2016 prezintă comparabilitate cu situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2015.

 • 6.4. Utilizarea estimărilor contabile întocmirea situațiilor financiare in conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificările ulterioare, presupune efectuarea de către conducere a unor estimări si supoziții care influențează valorile raportate ale activelor si datoriilor si prezentarea activelor si datoriilor contingente la data situațiilor financiare, precum si valorile veniturilor si cheltuielilor din perioada de raportare. Rezultatele reale pot fi diferite de cele estimate. Aceste estimări sunt revizuite periodic si, daca sunt necesare ajustări, acestea sunt înregistrate in contul de profit si pierdere in perioada când acestea devin cunoscute.

 • 6.5. Continuitatea activitatii

Prezentele situații financiare au fost întocmite in baza principîlui continuității activitatii, care presupune ca regia isi va continua activitatea si in viitorul previzibil. Pentru a evalua aplicabilitatea acestei prezumții, conducerea analizeaza previziunile referitoare la intrările viitoare de numerar. Pe baza acestor analize, conducerea considera ca regia va putea sa isi continue activitatea in viitorul previzibil si, prin urmare, aplicarea principiului continuității activitatii in întocmirea situațiilor financiare este justificata.

 • 6.6. Conversii valutare

Tranzacțiile realizate in valuta sunt transformate in RON la rata de schimb valabila la data tranzacției. Tranzacțiile in valuta se exprima in RON prin aplicarea cursului de schimb comunicat de BNR si valabil la data tranzacției. Activele si pasivele exprimate in valuta la sfarsit de an sunt exprimate in RON la cursul de schimb la data situațiilor financiare.

Câștigurile si pierderile din diferentele de curs valutar, realizate si nerealizate, sunt înregistrate in contul de profit si pierdere al exercițiului financiar respectiv. Ratele de schimb RON/USD si RON/EUR la 31 decembrie 2015 si 31 decembrie 2016 au fost după cum urmeaza:

Moneda

31 decembrie 2015

31 decembrie 2016

LEU/USD

4,1477

4,5411

LEU/EUR

4,5245

4,3033

6.7. Imobilizări necorporale

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi si active similare

Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile si activele similare se înregistrează in conturile de imobilizări necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziție, după caz. In aceasta situație valoarea de aport se asimilează valorii juste.

Concesiunile primite se reflecta ca imobilizări necorporale atunci când contractul de concesiune stabilește ;b durata si o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeâza a fi înregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului.                                          ->7       /

Brevetele, licențele si alte imobilizări necorporale sunt amortizate folosind metoda de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz.

 • 6.8. Imobilizări corporale

Costul / Evaluarea

Costul inițial al imobilizărilor corporale consta in prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații si alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct imobilizării corporale si orice costuri directe atribuibile aducerii activului la locul si in condițiile de funcționare.

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale se recunosc, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componenta a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare, investițiile efectuate la imobilizările corporale care au ca efect imbunatatirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora si care conduc la obținerea de beneficii economice viitoare suplimentare fata de cele estimate inițial. Obținerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creșterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreținere si funcționare.

Cheltuielile efectuate in legătură cu imobilizările corporale utilizate in baza unui contract de închiriere, locație de gestiune sau alte contracte similare se evidențiază la imobilizări corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate, in funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate in legătură cu imobilizările corporale proprii.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale in scopul asigurării utilizării continue a acestora este recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care aceste costuri sunt efectuate.

Imobilizările corporale in curs de execuție reprezintă investițiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de producție sau costul de achiziție, după caz. Imobilizările corporale in curs de execuție se trec in categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea in folosința sau punerea in funcțiune a acestora, după caz.

Costul unei imobilizări corporale construite in regie proprie este determinat folosind aceleași principii ca si pentru un activ achiziționat. Astfel, daca entitatea produce active similare, in scopul comercializării, in cadrul unor tranzacții normale, atunci costul activului este de obicei același cu costul de construire a acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. In mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum si pierderile care au aparut in cursul construcției in regie proprie a activului nu sunt incluse in costul activului.

In costul inițial al unei imobilizări corporale pot fi incluse si costurile estimate inițial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea din evidenta, precum si cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționala imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil si regia are o obligație legata de demontare, mutare a imobilizării corporale si de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizării corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc in valoarea activului imobilizat, in corespondenta cu un cont de provizioane.

In cazul înlocuirii unei componente a unui activ pe termen lung, regia recunoaște c ^.rinlâcuiriLpârtiale, valoarea contabila a pârtii înlocuite fiind scoasa din evidenta, cu amortizarea afefetâ, daca informațiile necesare sunt disponibile.1

Când regia Stabilește ca o imobilizare corporala este destinata vanzarii sau se efectueaza imbunatatiri'ale acesteia in perspectiva vanzarii, la momentul luării deciziei privind modificarea deOTn^i6f;T^:îyâf este transferat din categoria imobilizărilor corporale in cea de stocuri.Valoarea de transfer este valoarea neamortizata Ia data transferului. Daca imobilizarea corporala a fost reevaluata, concomitent cu reclasificarea activului se procedează la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.

Daca un element de imobilizare corporala este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu excepția situației când nu exista nicio piața activa pentru acel activ. O grupa de imobilizări corporale cuprinde active de aceeași natura si utilizări similare, aflate in exploatarea unei entitati. Daca valoarea justa a unei imobilizări corporale nu mai poate fi determinata prin referința la o piața activa, valoarea activului prezentata in bilanț trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluări, din care se scad ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economica reprezintă alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga durata de utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea reevaluata).

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii in funcțiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare. La stabilirea amortizării imobilizărilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si condițiile de utilizare a acestora.

6.9 Imobilizări corporale (continuare)

Amortizarea este calculata folosind metoda amortizării liniare pe întreaga durata de viata a activelor.

Terenurile si imobilizările in curs nu se amortizează. Investițiile in curs se amortizează începând cu momentul punerii in funcțiune.

Cedarea si casarea

O imobilizare corporala este scoasa din evidenta la cedare sau casare atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioara.

In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizări corporale sunt evidențiate distinct veniturile din vanzare, cheltuielile reprezentând valoarea neamortizata a imobilizării si alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.

In scopul prezentării in contul de profit si pierdere, câștigurile sau pierderile obținute in urma casarii sau cedării unei imobilizări corporale trebuie determinate ca diferența intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta, si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau cheltuieli, după caz, in contul de profit si pierdere, la elementul "Alte venituri din exploatare", respectiv "Alte cheltuieli de exploatare", după caz.

 • 6.9. Imobilizări financiare

Imobilizările financiare cuprind acțiunile deținute la entitatile afiliate, împrumuturile; acordate' entităților afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entităților de care compania este legata, ihțvirtutea intereselor de participare, precum si alte investiții deținute ca imobilizări si alte împrumuturi; "V; o

Imobilizările financiare achiziționate in principal in scopul de a genera un profit ca rezultat al fluctuațiilor de preț pe termen scurt sunt clasificate ca active financiare deținute in scopul tranzacționării si incluse in active circulante. Investițiile cu scadenta fixa pe care conducerea are intenția si posibilitatea de a le păstră pana Ia scadenta sunt clasificate ca investiții păstrate pana la scadenta si sunt incluse in active imobilizate.

Imobilizările financiare se înregistrează inițial la costul de achiziție sau valoarea determinata prin contractul de dobândire a acestora. Imobilizările financiare se înregistrează ulterior la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate pentru pierdere de valoare.

 • 6.10. Deprecierea activelor imobilizate

Valoarea contabila a activelor Societății, altele decât stocurile, este analizata la data fiecărui bilanț pentru a determina daca exista scăderi de valoare. Daca o asemenea scădere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Corectarea valorii imobilizărilor necorporale si corporale si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectuează, in funcție de tipul de depreciere existenta, fie prin înregistrarea unei amortizări suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o depreciere reversibila a acestora.

Imobilizările necorporale trebuie sa faca obiectul ajustărilor de valoare, indiferent daca duratele lor de utilizare economica sunt limitate sau nu, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila acestora la data bilanțului, daca se estimează ca reducerea valorii acestora este permanenta.

Reluarea provizioanelor pentru depreciere

Pierderea din depreciere aferenta unei investiții făcute de către Societate în instrumente financiare sau unei creanțe este reluata daca creșterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi legata de un eveniment care a avut loc după ce pierderea din depreciere a fost recunoscuta.

In cazul altor active, un provizion pentru depreciere este reluat in cazul in care s-a produs o schimbare a estimărilor utilizate pentru a determina valoarea recuperabila.

O ajustare pentru depreciere poate fi reluata in măsură in care valoarea contabila a activului nu depășește valoarea recuperabila, mai puțin amortizarea, care ar fi fost determinata daca provizionul pentru depreciere nu ar fi fost recunoscut.

 • 6.12 Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt materiile prime, materialele consumabile si piesele de schimb, materialele de natura obiectelor de inventar.


Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției si prelucrării, precu                        late

pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se găsesc.

La ieșirea din gestiune stocurile se evalueaza pe baza metodei primului intrat, prii

La data bilanțului, stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarearealizabila neta. Valoarea realizabila neta este prețul de vanzare estimat a fi obtinut pe parcursul desfășurării normale a activitatii, mai puțin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.

Acolo unde este cazul se constituie ajustări de valoare pentru stocuri învechite, cu mișcare lenta sau cu defecte.

 • 6.13  Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute si înregistrate Ea suma inițiala a facturilor, minus ajustările pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când exista dovezi conform carora Societatea nu va putea incasa creanțele la scadenta inițial agreata. Creanțele neincasabile sunt înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.

 • 6.14  Investita financiare pe termen scurt

Investițiile financiare pe termen scurt sunt active deținute de către regie in vederea realizării unui profit intr-o perioada de timp mai mica decât un an. Acestea constau in depozite pe termen scurt si dobanda de încasat la 31 decembrie 2016.

 • 6.15  Numerar si echivalente numerar

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar, conturi la banei, depozite bancare pe termen scurt, cecuri si efectele comerciale depuse la banei fiind înregistrate la cost.

Pentru situația fluxului de numerar, numerarul si echivalentele acestuia cuprind numerar in casa, conturi la banei, investiții financiare pe termen scurt, avansuri de trezorerie, net de descoperitul de cont.

 • 6.16  împrumuturi

împrumuturile pe termen scurt si lung sunt înregistrate la suma primita. Costurile aferente obținerii împrumuturilor sunt înregistrate ca si cheltuieli in avans si amortizate pe perioada împrumutului atunci când sunt semnificative.

Porțiunea pe termen scurt a împrumuturilor pe termen lung este clasificată in „Datorii: Sumele care trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an” si inclusa împreuna cu dobanda preliminată la data bilanțului contabil in „Sume datorate instituțiilor de credit” din cadrul datoriilor curente.

 • 6.17 Datorii

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită in viitor pentru bunurile si serviciile primite, indiferent daca au fost sau nu facturate către regie.

£ / - V;>\\

Pentru datoriile exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unbi?yalufe', eventualele diferente favorabile sau nefavorabile ce rezulta din evaluarea acestora se înregistrează lâ venituri^sau cheltuieli financiare, după caz

6.18 Provizioane


r -4'

Provizioanele sunt recunoscute atunci când regia are o obligație curenta (legala sau implicita) generata de un eveniment anterior, este probabil ca o ieșire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligația, iar datoria poate fi estimata in mod credibil.

Valoarea recunoscuta ca provizion constituie cea mai buna estimare la data bilanțului a costurilor necesare stingerii obligației curente.

Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care regia ar plati-o, in mod rațional, pentru stingerea obligației la data bilanțului sau pentru transferarea acesteia unei terte parii la acel moment.

In cazul in care efectul valorii-timp al banilor este semnificativ, valoarea provizionului reprezintă valoarea actualizata a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligației. Rata de actualizare utilizata reflecta evaluările curente pe piața ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei.

Câștigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor nu trebuie luate in considerare in evaluarea unui provizion.

Daca se estimează ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca va fi primita. Rambursarea este considerata ca un activ separat.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecărui bilanț si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabila o ieșire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

Provizioane pentru restructurare

Provizioanele pentru restructurare se pot constitui in următoarele situații:

 • a) vanzarea sau incetarea activitatii unei parii a afacerii;

 • b)  închiderea unor sedii ale entitatii;

 • c) modificări in structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;

 • d)  reorganizări fundamentale care au un efect semnificativ in natura si scopul activitatilor entitatii.

Regia recunoaște in contabilitate un provizion pentru restructurare in măsură in care următoarele condiții sunt îndeplinite cumulativ:

 • a) Regia dispune de un plan oficial detaliat de restructurare care stipulează activitatea sau partea de activitate la care se refera, principalele locații afectate de planul de restructurare, numărul aproximativ de angajați care vor primi compensații pentru incetarea activitatii, distribuția si posturile acestora, cheltuielile implicate si data de la care se va implementa planul de restructurare;

 • b) Regia a determinat apariția unei așteptări privind realizarea restructurării prin începerea implementării acelui plan sau prin anunțarea principalelor sale caracteristici celor afectați de acesta.


In cazul in care restructurarea este la nivelul grupului, provizionul pentru restructura                      t in

situațiile financiare anuale individuale ale entitatii din grup afectate de restri                      ele

consolidate.

Un provizion aferent restructurării va include numai costurile directe generate de                     me

cele care - sunt generate in mod necesar de procesul de restructurare si nu sur                    *ea

activitatii entitatii. Pierderile operaționale viitoare nu sunt provizionate.

 • 6.19  Pensii si beneficii ulterioare angajarii

In cadrul activitatii curente pe care o desfasoara, regia efectuează plăti către statul roman in beneficiul angajatilor sai. Toți salariatii regiei sunt incluși in planul de pensii al Statului Roman. Regia nu operează nicio alta schema de pensii sau plan de beneficii post-pensionare si, in consecința, nu are nicio obligație in ceea ce privește pensiile. In plus, regia nu are obligația de a furniza beneficii suplimentare foștilor sau actualilor salariati.

 • 6.20   Subvenții

Subvențiile pentru active, inclusiv subvențiile nemonetare la valoarea justa, se înregistrează in contabilitate ca subvenții pentru investiții si se recunosc in bilanț ca venit amanat Venitul amanat se înregistrează in contul de profit si pierdere pe măsură înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.

Subvențiile care compensează regia pentru cheltuielile efectuate sunt recunoscute in contul de profit sau pierdere in mod sistematic in aceleași perioade in care sunt recunoscute cheltuielile.

 • 6.22.  Varsaminte din profit

Varsamintele din profitul net sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. Repartizarea varsamintelor din profitul net se face ulterior aprobării situațiilor financiare.

 • 6.23.   Rezultat reportat

Profitul contabil ramas după repartizarea cotei de rezerva legala realizata, in limita a 20% din capitalul social, se preia in cadrul rezultatului reportat la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte destinații legale.

Evidențierea in contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează in anul următor după aprobarea situațiilor financiare anuale de Consiliul Local Ploiești, prin înregistrarea sumelor reprezentând varsaminte la bugetul local, rezerve si alte destinații, potrivit legii. Asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.

 • 6.24.  Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de regie sunt formate in principal din numerar, depozite la termen, creanțe, datorii si sumele datorate instituțiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate in conformitate cu politicile contabile specifice prezentate in cadrul Notei 6 „Principii, politici si metode contabile”.

In conformitate cu OMFP 1802/2014, instrumentele financiare pot fi înregistrate la valoarea justa numai in situațiile financiare consolidate.

6.25. Venituri


Venituri din prestarea serviciilor

..

■- z             fi

/ ,, i


Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute in perioada in care au fost prestate, si in corespondenta cu stadiul de execuție.                                                                                   z'

Venituri din redevente, chirii, dobânzi si dividende Acestea se recunosc astfel:

 • a) dobânzile se recunosc periodic, in mod proporțional, pe măsură generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente

 • b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractului

 • c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acționarului de a le incasa.

 • 6.26.  Impozite si taxe

Regia înregistrează impozit pe profit curent in conformitate cu legislația romana in vigoare Ea data situațiilor financiare. Datoriile legate de impozite si taxe sunt înregistrate in perioada Ea care se refera.

 • 6.27.   Erori contabile

Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie ia exercițiul financiar curent, fie la exercițiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declarații eronate cuprinse in situațiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare, rezultând din greșeala de a utiliza sau de a nu utiliza informații credibile care:

 • a) erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;

 • b) ar fi putut fi obținute in mod rezonabil si luate in considerare la întocmirea si prezentarea acelor situații financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit si pierdere. Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuși, potfi corectate pe seama contului de profit si pierdere erorile nesemnificative.

Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare precedente nu determina modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții. In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informațiilor comparative prezentate in situațiile financiare. Informații comparative referitoare la poziția financiara si performanta financiara, respectiv modificarea poziției financiare, sunt prezentate in notele explicative.


 • 6.28. Parti afiliate si alte parti legate

In conformitate cu OMFP 1802/2014, o entitate este afiliata unei societăți daca se afla societăți.

Controlul exista atunci când societatea - mama îndeplinește unul din următoarele criterii

 • a) deține majoritatea drepturilor de vot asupra unei societăți;

 • b) este acționar sau asociat al unei societăți iar majoritatea membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere ale societății in cauza, care au îndeplinit aceste funcții în cursul exercițiului financiar, in cursul exercițiului financiar precedent si pana in momentul întocmirii situațiilor financiare anuale, au fost numiți doar ca rezultat al exercitării drepturilor sale de vot;

 • c) este acționar sau asociat al societății si deține singura controlul asupra majorității drepturilor de vot ale acționarilor, ca urmare a unui acord încheiat cu alti acționari sau asociati;

 • d) este acționar sau asociat al unei societăți si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societăți, in temeiul unui contract încheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislația aplicabila societății permite astfel de contracte sau clauze;

 • e) Societatea-mama deține puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta sau control asupra Societății;

 • f) este acționar sau asociat al societății si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrație, de conducere si de supraveghere ale Societății;

 • g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de către Societatea-mama.

O entitate este „legata” de o alta entitate daca:

 • a) direct sau indirect, prin una sau mai multe entitati:

 • •  controlează sau este controlata de cealalta entitate ori se afla sub controlul comun al celeilalte entitati (aceasta include societatile-mama. filialele sau filialele membre);

 • •  are un interes in respectiva entitate, care ii oferă influenta semnificativa asupra acesteia; sau

 • •  deține controlul comun asupra celeilalte entitati;

 • b) reprezintă o entitate asociata a celeilalte entitati;

 • c) reprezintă o asociere in participatie in care cealalta entitate este asociat;

 • d) reprezintă un membru al personalului-cheie din conducere al entitatii sau al societatii-mama a acesteia;

 • e) reprezintă un membru apropiat al familiei persoanei menționate la lit. a) sau d);

 • f) reprezintă o entitate care este controlata, controlata in comun sau influențată semnificativ ori pentru care puterea semnificativa de vot intr-o asemenea entitate este data, direct sau indirect, de orice persoana menționata la lit. d) sau e); sau

 • g) entitatea reprezintă un plan de beneficii postangajare pentru beneficiul angajatilor celeilalte entitati sau sau pentru angajatii oricărei entitati legata de o asemenea societate.

Personalul-cheie din conducere reprezintă acele persoane care au autoritatea si responsabilitatea de a planifica, de a conduce si de a controla activitatile entitatii, in mod direct sau indirect, incluzând oricare director (executiv sau altfel) al entitatii.

Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei membri ai familiei de la care se poate aștepta sa influențeze sau sa fie influențați de respectiva persoana in relația lor cu entitatea si includ:

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Principii, politici si metode contabile - Continuare


Participatii si surse de finanțare

Informații privind salariat», administratorii si directorii

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

 • a) copiii și soția sau partenerul de viața al persoanei respective;

 • b) copiii soției sau ai partenerului de viața al persoanei respective; si

 • c) persoanele aflate in întreținerea persoanei respective sau a soției ori a partenerului de -vîațsTal acestei persoane.

NOTA 7: Participatii si surse de finanțare

Patrimoniul regiei

Sold la 1 ianuarie 2015

Sold la 31 decembrie 2016

Valoarea patrimoniului regiei

1,006,592

1,006,592

Total

1,006,592

1,006,592

NOTA 8: Informații privind salariatii, administratorii si directorii

SALARIATI

Numărul mediu de salariat! calculat pentru anul 2016 etse de 95 de persoane. Numărul efectiv de salariati la 31 decembrie 2016 este de 98 de persoane.

CONDUCERE

R.A.S.P. R.A. Ploiești este administrata de către Consiliul de Administrație, compus din 5 membri. In perioada 01.01.2016 - 31.12.2016 Consiliul de Administrație a avut următoarea componenta:

-Gheorghe loan (01.04.2016-31.12.2016)

 • - Ittu loan Nicolae (01.01.2016 - 31.12.2016)

 • - Ristulescu Gheorghe (01.01.2016 - 31.12.2016)

 • - Scarlat Maria Manuela (01.04.2016 - 31.12.2016)

 • - Raducu Daniela-Angelica (01.01.2016-31.08.2016)

Președintele Consiliului de Administrație nu este si Directorul General al R.A.S.P.

Conducerea executiva a R.A.S.P. a fost asigurata de directorul tehnic interimar care a preluat atribuțiile directorului regiei, conform H.C.A nr. 1/08.01.2016:

- Director tehnic interimar, cu atribuții de Director General lonescu Vasile

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI Informații privind salariatii, administratorii si directorii - Continuare (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)


l

I

In anul 2016 Regia a plătit următoarele indemnizații membrilor Consiliului de Administrație („C.A.”) si conducerii executive (contract de mandat):

2015

2016

Membri ai C.A.

31.784

25.000

Directori

72.321

0

Total

104.105

25.000


La 31 decembrie 2016, Regia nu avea nicio obligație privind plata pensiilor către foștii membri ai C.A. si conducerii executive.

La sfârșitul anului 2016, Regia nu avea înregistrate avansuri spre decontare către membrii conducerii executive.

La încheierea exercițiului financiar nu exista garanții sau obligații viitoare preluate de Regie in numele administratorilor sau directorilor.

La 31 decembrie 2016 Regia deține o creanța in valoare de 174 lei, debitor Vasile Nacu (Director General la R.A.S.P. R.A. Ploiești in perioada 18.04.2013-06.11.2014).

Conducerea nu a beneficiat de împrumuturi acordate de către societate in cursul exercițiului financiar 2016.

Din anul 2016 regia decontează cheltuielile de deplasare pentru 1 (un membru) al Consiliului de Administrație: reprezentantul Ministerului Finanțelor Puiblice - D-nul Ittu loan, conform art.8 alin (7) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderii publice, cu modificările si completările ulterioare.

In anul 2016 in perioada iulie-decembrie costul privind combustibilul decontat conform O.U.G. 109/2011 este in suma de 365,18 lei.

Cheltuielile cu salariile si taxele aferente înregistrate in cursul anilor 2015 si 2016 sunt următoarele:

Exercițiul financiar incheiat la 31.12.2015

Exercițiul financiar incheiat la 31.12.2016

Cheltuieli: cu salariile, tichetele de masa, cu primele reprezentând participarea salariatilor la profit, drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

2.975.038

3.077.181

Cheltuieli cu asigurările sociale

719.869

740.595

Administratorii si directorii

104.105

25.000

Total cheltuieli cu personalul

3.799.012

3.842.776

Regia efectuează plăti către Statul Roman in favoarea angajatilor sal. Toți angajatii sunt membri ai fondului de pensii al Statului Roman si ai fondurilor private de pensii pentru cota de 2% (cei care indeplineau

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Informații privind salariatii, administratorii si directorii - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)                                                        q

 • -  Sporul pentru munca desfasurata in timpul nopții;                          •

 • -  Spor de week-end;

 • -  Spor de conducere;

 • -  Ajutoare de deces, naștere, boala;

 • -  Prima cu ocazia sărbătorilor de Paste/Craciun;

 • -  Cadouri in bani/tichete cadou/in natura salariatelor regiei cu ocazia zilei de 8 martie;

 • -  Cadouri in bani/tichete cadou/in natura acordate copiilor salariatilor cu varsta cuprinsa sub 18 ani cu ocazia zilei de 1 iunie, Paste si Crăciun.

 • -  Tichete de masa;

 • -  Decontarea cheltuielilor de deplasare in interesul serviciului.

Cheltuielile cu personalul înregistrează in anul 2016 o creștere de 1,15% fata de anul 2015, formata din:

 • -  diminuare cu 2.56% reprezentând remunerație director datorita faptului ca postul a fost vacant in anul 2016;

 • -  diminuare cu 0,89% reprezentând drepturi salariate aferente an 2013 achitate in baza unor sentințe civile definitive si executorii;

 • -  majorare cu 1,45% reprezentând majorarea salariului minim pe economie garantat in plata si majorarea cheltuielilor de personal pentru 1 post in perioada aprilie-decembrie, data la care regia a preluat monitorizarea post-inchidere a Depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen;

 • -  majorare cu 1,52% a cheltuielilor sociale;

 • -  majorare cu 1,63% reprezentând prima 10% trim III 2016.

In perioada 01.01.2015-31.12.2016 R.A.S.P. s-a constituit ca parte in acțiunile judecătorești (Dosar nr.3189/105/2015, Dosar nr.7032/105/2015, Dosar nr.7034/105/2015, Dosar nr.7525/105/2015) inițiate de salariati pentru acordarea unor drepturi salariale aferente anului 2O13.Astfel, conform sentințelor civile definitive si executorii nr. 199/19.01.2016, 2721/03.10.2016, 2486/15.09.2016,  nr.740/10.03.2016,

nr.3233/11.11.2016, R.A.S.P. a achitat in anul 2016 drepturi salariale aferente anului 2013 in suma bruta de 91.468 lei.

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)


NOTA 9: Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

INDICATORUL

AN 2015

AN 2016

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

1.1 Lichiditatea curenta

Active curente (A)

3.866.973

3.777.442

Datorii curente (B)

808.698

801.253

A/B

4.78

4.71

1.2 Lichiditatea imediata

Active circulante -(minus) stoc de materii prime si materiale (A)

3.866.973

3.777.442

Datorii curente (B)

6.601

5.064

A/B

808.698

801.253

2. INDICATORI DE RISC

4.77

4.71

2.1 Gradul de indatorare pe termen mediu si lung

Capital imprumutat (A)

0

0

Capital angajat (B)

3.338.425

2.551.573

A/B

0.00

0.00

2,2 Gradul de indatorare curent

Datorii curente (A)

808.698

801.253

Active curente (B)

3.866.973

3.777.442

A/B

20.91

21.21

2.3 Riscul financiar

Datorii totale (A)

808.698

801.253

Capital propriu (

3.338.425

2.551.573

A/B*100

24.22

31.40

2.4 Acoperirea dobânzilor

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit(A)

1.505.788

379.651

Cheltuiala cu dobanda (B)

0.00

0.00

A/B

0.00

0.00

3. INDICATORI DE GESTIUNE

3.1 Viteza de rotatie a stocurilor

Stocul materii prime si materiale (B)

6601

5064

Cheltuieli cu materiile prime, si materialele (A)

87.863

87.622

A/B*365

27

21

3.2 Viteza de rotatie a clientilor

Sold mediu clienti (A)

727.931

366.322

Cifra de afaceri netă (B)

7,279.187

6.874.851

A/B *365

37

19

3.3 Viteza de rotatie a creditelor - furnizor

Sold mediu furnizori (A)

258.643

257.919Achiziții de bunuri si servicii (B)

1.688.536

1.738.0Z6

A/B *365

56

3. 4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri (A)

7.279.187

6.87&851

Active imobilizate (B)

344.503

304.462

A/B

21

'\  ,23

3.5 Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri (A)

7.279.187

6.874.851

Total active (B)

4.211.476

4.081.904

A/B

2

2

4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

4.1 Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profît(A)

1.505.788

379.651

Capital angajat (B)

3.338.425

2.551.573

A/B*100

0.45

0.15

4.2 Maija bruta din vanzari - rata profitului

Profit brut(+)/pierdere (-) din exploatare (A)

1.499.857

376.920

Cifra de afaceri (B)

7.279.187

6.874.851

A/B*100

20.60

5.48

5.ANALIZA TREZORERIEI NETE

5.1 Fond de rulment (FR)

3.070.859

2.989.751

Capitaluri proprii

3.338.425

2.551.573

Datorii financiare pe termen lung

0

0

Provizioane

76.937

742.640

Active imobilizate nete

344.503

304.462

5.2 Fond de rulment propriu

3.070.859

2.989.751

Capitaluri proprii

3.338.425

2.551.573

Provizioane

76.937

742.640

Active imobilizate nete

344.503

304.462

5.3 Necesar de fond de ruIment(NFR)

-78.698

-495.149

Stocuri

6.601

5.064

Creanțe

710.815

287.478

Cheltuieli în avans

12.584

13.562

Datorii de exploatare

808.698

801.253

Venituri in avans

0

0

5.4 Trezorerie netă

FR - NFR

3.149.557

3.484.900

Cash -flow

802.280

335.343

Indicatorii economici sunt calculați pe baza datelor înscrise in bilanț si in contul de profit si pierdere .

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari- Continuare (Toate sumele sunt exprimate în LEI, daca nu este indicat altfel)

 • 1.1 .Lichiditatea curenta

Reprezintă indicatorul standard pentru masurarea lichidității si reflecta masura^.care- .actiypl^ i curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente.Reflecta capacitatea regiei de a satî^^o^yg^^^ de plata exigibile pe termen scurt, utilizând activele pe termen scurt din bilanț. Se cafeuJeaSa^ca raport intre activele circulante si totalul datoriilor pe termen scurt.Marimea lui reflecta capacitatea regiei de a-si plăti datoriile curente fara sa apeleze la resurse pe termen lung, marimea lui oferind garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarile obținute se incadreaza in limite normale (mai mare de 2) reflectând o capacitate acceptabila de acoperire a datoriilor curente din activele curente, in principal din creanțe si lichidități. Nivelul indicatorului înregistrat in anul 2016 este de 4,71, fata de 4,78, nivelul înregistrat in anul 2015.

 • 1.2.Lîchidîtatea imediata

Indica măsură in care regia are capacitatea de a satisface plățile scadente din fluxul de numerar existent si cel obtinut din recuperarea creanțelor .Nivelul indicatorului înregistrat in anul 2016 este de 4,71, fata de 4,78, nivelul înregistrat in anul 2015.

 • 2.1. Gradul de îndatorare pe termen mediu si lung

Gradul de îndatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul împrumutat in capitalurile angajate si reflecta structura de finanțare a societății la închiderea exercițiului financiar. La finele anului 2016 regia nu înregistrează împrumuturi pe termen mediu si lung.

 • 2.2. Gradul de îndatorare curent

Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor curente ale regiei pe seama activelor curente. Nivelul optim se situează cu valori mai mici sau cel puțin egale cu 50.

Regia isi asigura sursele necesare desfășurării activitatii, indicatorul înregistrând o valoare de 21,21 in anul 2016„fata de 20,91 valoare înregistrata in anul 2015.

2.3 Riscul financiar

Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor totale ale regiei pe seama capitalului propriu. Atât rata îndatorării cat si riscul financiar înregistrează valori in limite normale (mai mici sau cel puțin egale cu 50%). Se observa insa in anul 2016 o pondere majorata a datoriilor totale in capitalul propriu (31,40 an 2016 fata de 24,22 an 2015), datorita diminuării capitalurilor proprii in anul 2016 fata de anul 2015, diminuare influențată de constituirea provizionului pentru riscuri si cheltuieli aferent penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa la Statia de epurare a Municipiului Ploiești.

 • 2.4. Acoperirea dobânzilor

Reflecta de cate ori regia poate achita cheltuielile cu dobânzile. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat poziția societății este considerară mai riscanta . R.A.S.P. nu înregistrează împrumuturi pe termen mediu si lung.

 • 3.1. Viteza de rotatie a stocurilor

Indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in regie.Acesta a scăzut in 2016 fata de 2015.

Calculul si analiza principalilor indicatori econom ico-financiari- Continuare (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

 • 3.2. Viteza de rotatie a clientilor                                                               s            ,   ;   .«j

Reflecta numărul de zile in care Regia isi recuperează creantele.Acesta a scazut inpariul 2016-19:ziie, fata de anul 2015-37 zile.                                                      X':   • 7 / X

X,

 • 3.3. Viteza de rotatie a furnizorilor

Exprima numărul de zile creditare pe care regia il obține de la furnizorii sai. Durata de creditare este de 54 de zile in anul 2016, fata de 56 de zile in anul 2015.

Durata medie pentru recuperarea creanțelor este de 19 de zile, sub nivelul duratei medii in care se achita datoriile, respectiv 54 de zile.

 • 3.5.Vîteza de rotatie a activelor totale

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.ln anul 2016 indicatorul înregistrează o creștere fata de anul 2015.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele regiei.Exprima ca indicator economic eficienta utilizării activelor pentru a asigura vanzari , respectiv venituri .Valoarea indicatorului se menține constanta fata de anul 2015.

 • 4.1. Rentabilitatea capitalului angajat

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care il obține regia din capitalul investit.Se observa o diminuare a rentabilității capitalului angajat, profitul brut obtinut in anul 2016 este diminuat cu 74,79% fata de profitul brut obtinut in anul 2015, diminuare influențată de constituirea provizionului pentru riscuri si cheltuieli aferent penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa la Statia de epurare a Municipiului Ploiești.

 • 4.2. Marja bruta din vanzari - rata profitului

Exprima partea din profit sau pierdere pe care o aduce fiecare unitate monetara a cifrei de afaceri.Marja bruta din vanzari prezintă deasemenea o diminuare in anul 2016, fata de anul 2015, respectiv un nivel de 5,48, fata de 20,60, ceea ce inseamna ca regia nu mai poate controla nivelul costurilor atata timp cat este penalizata pentru depășirea concentrațiilor din apele uzate evacuate la Statia de epurare a Municipiului Ploiești, nivelul indicatorilor neputand fi corectați decât printr-o epurare corespunzătoare care este imposibil de realizat in Statia de Epurare a Municipiului Ploiești unde se realizează epurarea apelor uzate la nivel de treapta de epurare mecanica.

 • 5.1 Fond de rulment

Fondul de rulment reprezintă execedentul rezultat atunci când resursele permanente depasesc necesarul permanent de finanțat al regiei.Rezultatul pozitiv semnifica faptul ca regia are o măsură de siguranța.

 • 5.2 Fond de rulment propriu

Fondul de rulment propriu reprezintă autonomia regiei in finanțarea investițiilor proprii. Fondul de rulment propriu in valoare de 2.989.750 este suficient ceea ce inseamna ca regia isi va găsi întotdeauna lichiditățile necesare pentru finanțarea activitatii curente.

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari- Continuare (Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

 • 5.3 Necesarul de fond de rulment (NFR)

Reprezintă acele capitaluri pe care regia trebuie sa le dețină pentru finantarea^ștoguglor^sr a decalajelor temporare dintre plata furnizorilor si a altor datorii de exploatare si încasarea creanțelor de la clienti.Necesarul de fond de rulment este negativ, reprezentând un decalaj temporar intre creanțe si datorii.

 • 5.4 Trezoreria neta

Reprezintă diferența dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment. Trezoreria neta este pozitiva ceea ce semnifica faptul ca valoarea fondului de rulment financiar este superioara valorii nevoii de fond de rulment, respectiv excedentul de finanțare se regăsește sub forma disponibilităților bănești in conturi bancare si casa.

Cash-flowul perioadei

Reprezintă creșterea trezoreriei nete pe perioada exercițiului contabil analizat, adica fluxul de numerar.Cash-flowul răspunde întrebărilor privind solvabilitatea si lichiditatea si este o expresie a derulării fluxurilor comerciale. Se observa in anul 2016 fata de anul 2015 o majorare a trezoreriei nete, insa reprezintă o majorare inferioara creșterii înregistrate in anul 2015 fata de anul 2014.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI Alte informații

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

NOTA 10: Alte informații

 • 10.1. Impozitul pe profit


La stabilirea impozitului pe profit regia a avut in vedere prevederile Legii 227/2015- privind Codul fiscal actualizat cu modificările si completările ulterioare.

Regia nu a înregistrat in anul 2016 cheltuieli sau venituri extraordinare asa cum sunt definite in Ordinul nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Calculul impozitului pe profit pentru anul 2016:

lei

NR.

CRT.

DENUMIRE INDICATORI

SUME

1

Rezultatul exercițiului

207.821

2

Impozit pe profit

171.830

3

Profit contabil (1+2)

379.651

4

Alte venituri neimpozabile

76.937

5

Cheltuieli nedeductibile din care :

771.226

Alte cheltuieli (provizioane)

742,640

6

Rezerve legale 5 %

7

Total profit impozabil ( 3-4 + 5)

1.073.940

8

Cota de impozit

16%

9

Impozit pe profit

171.830

10.2. Riscuri financiare

Riscul de creditare

Riscul de creditare înregistrat in relațiile cu clientii este diminuat printr-o atenta monitorizare a acestora. Termenele si condițiile de plata sunt stabilite prin contracte comerciale.

Riscul ratei dobânzii

Regia nu are contractate împrumuturi.

Riscul valutar

La încheierea contractelor in moneda străină, Regia evalueaza riscul valutar in funcție de poziția contractuala (beneficiar sau plătitor).

Alte informații - Continuare

(Toale sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)


10.3. Alte investit» pe termen scurt

Nr.

Explicații

Exercițiul Încheiat la 31.12.2015

Exercițiul incheiat la 31.12.2016

1.

Depozite bancare pe termen scurt

1.844.239

1.029.047

10.4. Casa si conturi la banei


Conturile de trezorerie la 31 decembrie 2016 prezintă următoarele solduri:

Conturi la banei in lei                       2.436.843

Conturi Ea banei in valuta*                            0

Numerar in casa

10.990

TOTAL

2.447.833

Conturile la banei nu includ numerar restricționat pentru diverse executări silite.

 • 10.5. Cheltuieli anticipate

Regia înregistrează in categoria cheltuielilor anticipate :

Nr.

Crt.

Natura cheltuielilor

Suma

Termen de eșalonare

1

Asigurări

10.346

Sub un an

2

Rovignete, publicații, telefonie

3.217

Sub un an

TOTAL

13.562

Alte informații - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

10.6 Alte cheltuieli de exploatare


In tabelul de mai jos sunt detaliate alte cheltuieli de exploatare, după natura acestora:

Nr. Crt

2015

2016

1

Cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

12.511

42.668

2

Cheltuieli cu redeventele, locațiile de gestiune si chiriile

26,406

26.273

3

Cheltuieli cu primele de asigurare

11.849

14.124

4

Cheltuieli cu pregătirea personalului

12.449

3.860

5

Cheltuieli cu comisioanele si onorariile

802

1.000

6

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

9.598

10.197

7

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

994

3.947

8

Cheltuieli cu deplasări, detaseri, si transferuri

14.125

5.264

9

Cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

24.815

20.504

10

Cheltuieli evaluare factori de risc

2.400

18.800

11

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

9.208

10.948

12

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

86.259

133.334

Total

211.416

290.918

Cheltuieli cu alte servicii de la terti:

2015

2016

1

Cheltuieli cu eliberare autorizații si licențe

9.700

10.203

2

Servicii de analize fizico-chimice apa

118.557

126.957

3

Servicii intretinere programe contabilitate

524

263

4

Prestări servicii folosire program calculator de defalcare a consumurilor si cheltuielilor de incalzire

10.337

12.854

5

Servicii de audit

32.909

22.523

6

Servicii de paza

343.725

474.384

7

Servicii de arhivare

0

9.996

8

Costuri cu serviciile de evacuare ape uzate

843.628

674.884

Total

1359380

1332.065

10.7 Stocuri

Alte informații - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate în LEI, daca nu este indicat altfel)

Nr. Cit.

Materii prime si materiale consumabile

Producție in curs de execuție

Produse finite si mărfuri

Avansuri V pentru cumpărări de stocuri

1

01 ianuarie 2016

6.601

6.601

2

Cost

3

Ajustări pentru depreciere: stocuri depreciate si cu mișcare lenta

Total

6.601

6.601

1

31 decembrie 2016

5.064

5.064

2

Cost

3

Ajustări pentru depreciere: stocuri depreciate si cu mișcare lenta

Total

5.064

5.064 • 10.8. Auditul financiar

Auditul situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2016 s~a efectuat de către SC Topconsult L.T.D. SRL Sinaia , auditor financiar, înscris la Camera Auditorilor Financiari din Romania sub numărul 264/2002.

 • 10.9. Datorii contingente

Regia, in calitate de parata, este implicata in litigii de munca cu salariatii, pe rolul instanțelor de judecata aflandu-se un număr de 3 (trei) dosare, in curs de soluționare. Valoarea obligațiilor reprezentând drepturi salariale aferente anului 2013, reprezintă obligații curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaștere in bilanț, deoarece nu este probabil sa fie necesara o ieșire de resurse pentru stingerea obligatiei.R.A.S.P. estimează suma bruta de 15.807,00 lei valoarea obligațiilor reprezentând drepturi salariale aferente anului 2013.

10.10 Active contingente

Regia a înregistrat la data de 31.12.2016 in conturile in afara bilanțului suma de 7.885.002,00 lei reprezentând:

 • - plăti nelegale 7.823.301,00 lei către Primăria Municipiului Ploiești din sume constituite peste nivelul datoriei externe anuale a regiei si care trebuiau utilizate de aceasta pentru întreținerea, înlocuirea si dezvoltarea activitatii de termoficare, stabilite in Raportul nr. 6436/10.12.2013 efectuat la R.A.S.P.de Curtea de Conturi a Romaniei-Camera de Conturi Prahova;

 • - plăti nelegale pentru achiziția de bunuri de natura activelor fixe, cu incalcarea prevederilor O.U.G. nr.34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale in valoare de 61.700,84 lei, reprezentând achiziția unui autoturism Dacia Duster Laureate, active ce reprezintă debite curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaștere in bilanț, deoarece nu este probabil sa existe o intrare de resurse pentru recuperarea prejudiciilor (R.A.S.P. R.A. Ploiești a acționat in instanța Primăria Municipiului Ploiești si Consiliul de Administratie/Contabil sef in vederea recuperării prejudiciilor).

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI Alte informații - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

10.11. Angajamente in afara bilanțului

Nr.

Crt

Sold Ia 01.01,2016

Creșteri

Reduceri

Soijla'\,

31.12.2016

1

Giruri si garanții acordate

10.157

-

-

10.157

2

Imobilizări corporale luate cu chirie

132.214

-

-

132.214

3

Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosința

185.101

39.576

22.699

201.978

4

Bunuri primite in administrare, concesiune si cu chirie

9.579.556

17.904.057

28.915

27.454.698

5

Active contingente

-

7.885.002

-

7.835.002

6

Datorii contingente

90.480

793.565

868.238

15.807

Total

9.997.508

26.622.200

919.852

35.699.857

10.12. Aspecte legate de mediu
a) Reglementări din punct de vedere al protecției mediului și gospodăririi apelor

Din punct de vedere a protecției mediului si al calitatii apelor uzate evacuate in emisar, activitatea RASP RA se autorizează in conformitate cu prevederile Ordinului 1798/2007- privind procedura de emitere a autorizației de mediu si a Ordinului nr. 662/2006 privind procedura si competentele de emitere a avizului si a autorizației de gospodărire a apelor, cu modificările si completările ulterioare. In prezent RASP RA deține autorizații de mediu pentru centrul municipal de colectare DEEE si pentru statia de epurare , respectiv autorizația de gospodărire a apelor privind „ Epurarea si evacuarea apelor uzate din Municipiul Ploiești - Statia de epurare a municipiului Ploiești „ pentru Statia de epurare .

b) Identificarea aspectelor de mediu și evaluarea impactului asupra mediului

Activitatea de evaluare a impactului asupra mediului se realizează in sectoarele de producție ori de cate ori apar modificări in sistem care presupun activitati cu impact asupra mediului, lista aspectelor cu impact semnificativ identificate la nivelul regiei aflandu-se la baza elaborării Programului de management de mediu si a Planului de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu. In cursul anului 2016 au fost revizuite tintele de mediu, indicatorii de monitorizare a progresului, si s-au reidentificat aspectele de mediu la nivelul locațiilor, aspectele de mediu semnificative fiind cuprinse in noul Plan de acțiuni pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu. Stadiul realizării obiectivelor si țintelor stabilite este analizat periodic in analiza efectuata de management.

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

Alte informații - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

 • c) Evaluări ale conformării cu cerințele legale si cu alte cerințe de mediu


Evaluarea periodica a conformării cu cerințele legale a fost asigurata prin: aud^rțjriferrie^e^jtfate de către auditorii interni din cadrul Biroului Management Integrat, inspecții pe am plasamențja-Stâtlalde" epurare ape uzate si Centrul Municipal de Colectare DEEE, efectuate de autoritatile cu atributîi^e°c^ntrol: Garda Naționala de Mediu- Comisariatul Județean Prahova si Administrația Naționala Apele Romane. Autoritatile de mediu si de gospodărire a apelor au efectuat in locațiile RASP RA , in cursul anului 2016, un număr de 4 (patru) inspecții cu privire la respectarea cerințelor legale si altor reglementari de mediu.

Totodată precizam ca prin Autorizația de gospodărire a apelor nr.5/01.02.2016 emisa de către Administrația Naționala Apele Romane-Administratia Bazinala de Apa Buzau-lalomita au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fara a se tine cont de faptul ca actuala statie de epurare exploatata de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, este formata doar dintr-o treapta mecanica, fiind in incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Lucrările de modernizare a statiei de epurare au fost demarcate si realizate in procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile R.A.S.P. Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea in limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor nr.5/01.02.2016 respectiv prevederile H.G. NR.352/2005-ntpa 001.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluantiilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, înscrise in anexa la Abonamentul de utilizare nr.1111/2016, începând cu luna februarie 2016 si pana in prezent R.A.S.P. R.A. Ploiești este penalizata de Administrația Bazinala de Apa Buzau-lalomita S.G.A. Prahova.

In anul 2016 valoarea penalităților este de 731.605,00 lei (valoare pentru care regia a constituit provizion pentru riscuri si cheltuieli la 31.12.2016).

Pentru fiecare Proces -verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecata aflandu-se un număr de 11 (unsprezece) dosare pentru suma totala de 731.605,00 lei, dosare aflate in diverse stadii procesuale.

Pentru neincadrarea in mod repetat in limitele indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate in emisar, admise prin autorizația de gospodărire a apelor nr.5/2016, fapta ce constituie contravenție potrivit art.87 alin.2 din Legea Apelor nr.107/1996 cu modificările si completările ulterioare, R.A.S.P. R.A. Ploiești a fost sanctionata contravențional de Administrația Naționala "Apele Romane”, Administrația Bazinala de Apa Buzău Ialomița, Sistem de Gospodărire a Apelor Prahova, cu AVERTISMENT potrivit O.U.G. NR.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor art.5 alin.1 lit.a si art.7 alin.1.

Deasemenea in cadrul controlului efectuat s-au stabilit:

MASURI DE COMUN ACORD IN URMA CONTROLULUI

" Reluarea demersurilor in vederea finalizării lucrărilor din proiectul „Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate in municipiul Ploiești” in vederea conformării cu prevederile Directivei 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane, transpusa in legislația romaneasca prin H.G, 188/2002 cu modificările si completările ulterioare si asigurarea fondurilor necesare in acest sens.

Se vor adduce la cunoștința S.G.A. Prahova demersurile effectuate de R.A.S.P.; R.A. Ploiești si U.A.T Ploiești in acest sens, precum si reluarea lucrărilor de finalizare a statiei de epurare.

Termen: 31.12.2016

Răspunde: R.A.S.P. R.A. Ploiești si U.A.T. Ploiești.

Neaducerea la indeplinire a masurilor stabilite de comun accord in urma controlului, atrage după sine sancționarea contravenționala conform Legii nr.107/1996 cu modificările si completările ulterioare.”

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


Alte informații - Continuare

(Toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este indicat altfel)

 • d) Poluări cu impact semnificativ asupra mediului

Nu s-au înregistrat

 • e) Monitorizarea aspectelor de mediu

Sunt monitorizate consumurile de apa, energie termica si electrica pentru sediu, Centru Municipal de colectare DEEE si Statia de epurare a apelor uzate municipale.

Sunt monitorizate si gestionate corect deseurile generate din activitatile prestate.

Exista rapoarte lunare privind indicatorii apelor uzate intrate-evacuate din Statia de Epurare ape uzate a Municipiului Ploiești, potrivit carora sunt plătite penalitati pentru indicatorii de calitate a apeior uzate cu valori ce depasesc valorile impuse de Autorizația de Gospodărire a Apelor.

Statistica pentru epurarea apelor uzate menajere conform chestionarului de emisii este:

 • -  cantitatea totala de apa uzata epurata in anul 2015 este de 18.294.024 mc/an, fapt ce reiese din comunicările Serviciului Apa Canal transmise lunar, privind centralizatoarele analizelor apei uzate intrate in statia de epurare ape uzate a Municipiului Ploiești in anul 2016;

 • -  număr zilnic de ore de funcționare: 24H;

 • -  număr de ore de funcționare lunar: ianuarie-744h, februarie-696h, martie-744h, aprilie-720h, mai-744h, iunie-720h, iulie-744h, august-744h, septembrie-720h, octombrie-744h, noiembrie720h, decembrie-744h;

 • -  nămolul generat in STEP in anul 2016 nu a fost imprastiat pe niciun teren (cantitatile de deșeuri generate in statia de epurare sunt: deșeuri reținute pe site:114.788,00 tone, iar nămoluri: 1.980,20 1.980,20 ) tone;

 • -  utilaje/echipamente dotate cu motoare cu ardere interna, inclusive generatoare de energie electrica nu exista in instalațiile statiei de epurare ape uzate a Municipiului Ploiești.

10.13. Evenimente ulterioare datei situațiilor financiare

Prin Sentințele civile nr.199/19.01.2016,  740/10.03.2016,  2486/15.09.2016,  2721/03.10.2016,

3233/11.11.2016 R.A.S.P. a fost obligata la plata drepturilor salariate aferente anului 2013 in suma bruta de 91.468,00 lei. R.A.S.P. a evidențiat in anul 2016 diminuarea sumelor înregistrate ca datorii contingente cu valoarea de 91.468,00 lei, inregistrand aceeași valoare in contul 1174 -rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile, valorile reprezentând cheltuieli de exploatare aferente anului 2013.


Contabil sef,

Voicu Carmen

S.C. TOPCONSULTLTD S.R.L. - societate de audit financiar

Sinaia, Str. Octavian Goga, nr.9-11, cod 106.100, jud. Prahova Nr. ORC:J29/576/1992CIF: RO 1332890

Tel.: 0244-312453; fax: 0244 -312819

E-mail: sandatoader@hotmail.com

Autorizație C.A.F.R.: 264

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

Către,

Consiliul de Administrație

Regia Autonoma de Servicii Publice R.A.

Opinie

Am auditat situațiile financiare anexate ale Regiei Autonome de Servicii Publice R.A. (Regia), care cuprind: bilanțul la data de 31 decembrie 2016, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiului financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situațiile financiare menționate se refera la:

 • •  Activ net/Total capitaluri proprii:         2.551.573 lei

 • •  Profitul net al exercițiului financiar:         207.821 lei

In opinia noastra, situațiile financiare anexate oferă o imagine fidela a poziției financiare a Regiei la data de 31 decembrie 2016, precum si a rezultatului operațiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar incheiat la aceasta data, in conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările si completările ulterioare (“OMFP nr. 1802/2014”).

Baza opiniei

Am desfasurat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare din acest raport. Suntem independenți fata de Regie si ne-am îndeplinit responsabilitățile de etica profesionala conform cerințelor relevante pentru auditul situațiilor financiare din Romania. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Aspectele cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta in efectuarea auditului situațiilor financiare din perioada curenta. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblul lor si in formarea opiniei noastre asupra acestor situații financiare. Nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie de audit.


f. Litigii

A se vedea Nota 2 Provizioane pentru deprecieri creanțe si debitori si Nota JD^12 Aspecte legate de mediu c) Evaluări ale conformării cu cerințe'le/legale si. cuțite cerințe de mediu                                                                      ș|

r"         : -z / f H

In desfasurarea activitatii sale, Regia este expusa unor pierderi potențiale ca urmare a unor hotarari judecătorești. După cum este prezentat in Nota 10.12 lă^sitbatiile financiare, Regia este implicata in 11 litigii cu Administrația Bazinala de Apa Buzau-lalomita S.G.A. Prahova. Litigiile se afla pe rolul Judecătoriei Ploiești si au fost generate in urma încheierii a 11 procese verbale de contravenție de către Administrația Bazinala de Apa Buzau-lalomita S.G.A. Prahova, prin care s-au stabilit penalitati in suma de 731.605 lei pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluantiilor din apele uzate evacuate in resursele de apa.

Procedurile noastre de audit au inclus:

 • •  obținerea si evaluarea răspunsurilor primite de la consilierii juridici pentru a stabili natura si stadiul litigiilor, precum si a potențialelor expuneri;

 • •  evaluarea critica a ipotezelor si estimărilor Regiei in legătură cu litigiile, inclusiv a provizioanelor recunoscute. Aceasta a implicat evaluarea probabilității unui rezultat nefavorabil si a credibilității estimărilor privind sumele aferente;

 • •  inspectarea proceselor verbale ale consiliului de administrație;

 • •  evaluarea măsurii in care informațiile din notele explicative la situațiile financiare prezintă in mod adecvat datoriile potențiale ale Regiei.

Alte informații - Raportul Administratorilor

Alte informații includ raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea raportului administratorilor in conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si pentru acel control intern pe care administratorii îl considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea raportului administratorilor care sa nu conțină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Raportul administratorilor nu face parte din situațiile financiare individuale.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera raportul administratorilor.

In legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016, responsabilitatea noastra este sa citim raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre raportul administratorilor

si situațiile financiare, daca raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP 1802/2014, punctele 489-492, din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunoștințelor si intelegerii noastre cu privire la Re^jj^si^mediul acesteia dobândite in cursul auditului situațiilor financiare, informațiile i ’ fa^ărtțjl administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam           la^ac^ț^


aspecte. In baza activitatii desfășurate, raportam ca:                                      ; ț

...    .     ■ ■    z''       / .v/

a) in raportul administratorilor nu am identificat informații care sa nu'fie in concordanta^ in toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate in situațiileofin'âneiăre individuale anexate;

b) raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale si situațiile financiare anuale consolidate.

In plus, in baza cunoștințelor si intelegerii noastre cu privire la Regie la mediul acesteia dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016, nu am identificat informații incluse in raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

Conducerea este responsabila pentru întocmirea si prezentarea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Regiei de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activitatii, cu excepția cazului in care conducerea fie intenționează sa lichideze Regia sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Regiei.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, nu conțin denaturări semnificative cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantare a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si


sunt considerate semnificative daca se poate preconiza in mod rezonabil ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor luate in baza acestor situații financiare.


 • •  Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a sitiiatiilor financiare cauzate fie de frauda, fie de eroare, selectam si realizam proceduri de audit cV’ răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate peritru

a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •  înțelegem controlul intern relevant pentru audit in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Regiei.

 • •  Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si rezonabilitatea estimărilor contabile, precum si prezentările aferente de informații realizate de-catre conducere.

 • •  Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Regiei de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul nostru asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data acestui raport. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Regia sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activitatii.

 • •  Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele intr-o maniera care asigura o prezentare fidela.

Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern pe care le identificam pe parcursul auditului.


De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație ca am respectat cerințele de etica profesionala relevante privind independenta si ca le-am comunicat toate relațiile si alte aspecte despre care s-ar putea presupune, in mod rezonabil, ca ne afecteaza independenta si, acolo unde este cazul, masurile de protecție aferente.


Dintre aspectele comunicate persoanelor responsabile cu guvernanta, st-'ăbfl'im câre-jSijnt^M aspectele cele mai importante pentru auditul situațiilor financiare din p^fe^da^iiref^sj1 care reprezintă, prin urmare, aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspectein făpbrțul»/ nostru, cu excepția cazului in care legile sau reglementările interzic prezentbreX;puJ?ycâva/ aspectului, sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un â'specCfiu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Alte aspecte

Acest raport al auditorului independent este adresat exclusiv Consiliului de Administrație al Regiei, in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta Consiliului de Administrație al Regiei acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. In măsură permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de Regie si de Consiliul de Administrație al acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

Partenerul misiunii de audit in baza careia s-a întocmit prezentul raport al auditorului independent este Sanda Toader.

în numele Topconsult Ltd. SRL

înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din Romania

Cu nr. 264 / 2001

Numele semnatarului: Sanda Toader

Sinaia, Romania

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.ro
RAPORT ANUAL

AL ADMINISTRATORILOR

REGIEI AUTONOME DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI

pentru exercițiul financiar încheiat la

31 decembrie 2016

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, cu sediul in Ploiești, StrPiata. Victpnei,-nr.17, județul Prahova, avand numărul de ordine la registrul comerțului: J29/378/1991 st cod unic de înregistrare: RO1343872 a luat ființa prin Decizia nr.125/1991 a Prefecturii Județului Prahova (sub denumirea de REGIA AUTONOMA DE TERMOFICARE) in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome si societăți comerciale si a fost reorganizata prin Hotararea nr.13/1995 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești in conformitate cu Legea nr.135/1994 pentru aprobarea O.G. nr. 69/1994 privind unele masuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local.

Actuala denumire, Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, structura de personal, atribuții si obiectul de activitate au fost stabilite prin Hotararea nr.114/28.06.2002, Hotararea nr. 77/27.05.2005, Hotararea  161/29.09.2005,  Hotararea 302/18.12.2006,  Hotararea 314/21.12.2007,  Hotararea

82/28.03.2008, Hotararea 179/28.05.2009, Hotararea 371/24.11.2009, Hotararea 78/28.02.2011, Hotararea  156/31.05.2011,  Hotararea  504/19.12.2013,  Hotararea  135/23.04.2015,  Hotararea

nr.265/06.08.2015 si Hotararea nr.126/26.04.2016 emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In baza unui contract de prestări servicii încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, regia asigura monitorizarea, urmărirea si controlul calitatii serviciilor publice ce fac obiectul contractelor încheiate de Municipiul Ploiești cu operatorii de servicii publice de distribuție a apei, canalizare, salubritate, iluminat public, alimentare cu energie termică produsă centralizat, activitatea de preluare și transmitere a sesizărilor cetățenilor din cadrul biroului Dispecerat, Sesizări și Relații Publice, activitatea de monitorizare evoluție post-închîdere a depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen, monitorizarea aspectelor de mediu și a impactului asupra factorilor de mediu la nivelul Municipiului Ploiești, activitatea de colectare și sortare deșeuri electrice, electronice si electrocasnice, monitorizarea contractelor de asistență tehnică și service ceasuri publice, execuție programe pirotehnice precum și monitorizarea activităților desfășurate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. și S.C. Transport Călători Express S.Â. Ploiești.

In calitate de împuternicit al Consiliului Local, in conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, urmărește si monitorizează in aceste sectoare programul de modernizare si investiții in relația cu operatorii selectați in domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, iluminat public, salubrizare, alimentare cu energie termica produsa centralizat, administrare a domeniului public si privat respectiv transport public local.

R.A.S.P. Ploiești desfasoara activitatea de vidanjare pentru persoane fizice si persoane juridice.

R.A.S.P. Ploiești are calitatea de operator pentru activitatea de epurare a apelor uzate si evacuarea apei epurate in emisar, specifica serviciului public de canalizare, conform cerințelor legale in vigoare.

Totodată precizăm că prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 5/01.02.2016 emisă de către Administrația Națională Apele Române - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fără a se ține cont de faptul că actuala stație de epurare, exploatată de către Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, este formată doar dintr-o treaptă mecanică, fiind în incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Lucrările de modernizare a stației de epurare au fost demarate și realizate în procent de 80%, dar sistate din motive neimputabile RASP Ploiești, deși aveau ca scop tocmai încadrarea în limitele prevăzute de Autorizația de gospodărire a apelor nr. 5/01.02.2016 respectiv 352/2005-NTPA 001. ’

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele ’uzșite’ evacuate îhrJ resursele de apă, înscrise în anexa la Abonamentul de utilizare/exploatare nr.1\1[1.1/20T6, înanuP 2016 R.A.S.P. R.A. Ploiești a fost penalizata de Administrația Bazinală de Apă Buzău - ialomița S.G.A. Prahova, valoarea penalităților este de 731.605,00 lei (valoare pentru care regia a constituit provizion pentru riscuri și cheltuieli la 31.12.2016).

Pentru fiecare Proces verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecata aflându-se un număr de 11 dosare (pentru suma totala de 731.605,00 lei) aflate în diverse stadii procesuale.

Regia funcționează ca persoana juridica pe baza de gestiune economica si autonomie financiara aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Conducerea regiei a fost asigurata in anul 2016 de Consiliul de Administrație, numit de autoritatea publica tutelara prin Hotarare de Consiliu Local, si de director tehnic interimar care a preluat atribuțiile directorului regiei, conform H.C.A NR.1/08,01.2016, pana la numirea directorului conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare.

Situațiile financiare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești încheiate la 31.12.2016 au fost întocmite in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile Ordinului nr. 166 din 25 ianuarie 2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile.

Situațiile financiar contabile la data de 31.12.2016 se refera la :

 • - patrimoniul regiei:                                             1.006.592 lei

 • - rezultatul net al exercițiului financiar (profit):                  207.821 lei

ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA

Activitatea economico-financiara a RASP in perioada 01.01.2016-31.12.2016 s-a desfasurat in baza indicatorilor cuprinși in bugetul de venituri si cheltuieli anual , aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Principalii indicatori economico-financiari realizați in anul 2016, comparativ cu bugetul avizat de Cosiliul de Administrație si aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 46/01.02.2016 si rectificat prin Hotărârile Consiliului Local nr.127/26.04.2016, nr.224/28.07.2016 si 456/22.12.2016, sunt prezentați in tabelul următor:

Evoluția acestor indicatori in ultimii doi ani se

astfel:

Indicator [lei]

2016

2015

2016/2015 [%]

Cifra de afaceri neta

6.874,85

7.279,19

94,45

Venituri exploatare

6.896,88

7.299,47

94,48

Cheltuieli exploatare

6.519,96

5.799,61

112,42

Profit operațional brut

376,92

1.499,86

25,13

Venituri financiare

2,74

5,93

46,21

Cheltuieli financiare

0,01

0,01

100,00

Profit financiar brut

2,73

5,92

46,11

Venituri totale

6.899,62

7.305,41

94,45

Cheltuieli totale

6.519,97

5.799,62

112,42

Profit brut

379,65

1.505,79

25,21

Profit net

207,82

1.255,79

16,55


Indicator [lei]

Realizat mii lei

BVC   /

mii lei

realizare. ,,4%I   \

Cifra de afaceri neta

6.874,85

7.221,5^

Ș; ‘      95,20"

Venituri exploatare

6.896,88

7.236,32\\

"    95,31

Cheltuieli exploatare

6.519,96

7.236,12

, /. }90;tp\

Profit operațional brut

376,92

0,20

188.460,00

Venituri financiare

2,74

2,34

117,09

Cheltuieli financiare

0,01

0,10

10,00

Profit financiar brut

2,73

2,24

121,88

Venituri totale

6.899,62

7.238,66

95,32

Cheltuieli totale

6.519,97

7.236,22

90,10

Profit brut

379,65

2,44

15.559,43


Cifra de afaceri neta a avut o evoluție in scădere cu 5,55% in anul 2016 fata de 2015 si o scădere cu 4,80% fata de prevederile din buget urmare pe de o parte a diminuării veniturilor realizate din activitatea de epurare ape uzate la Statia de epurare a Municipiului Ploiești (venituri epurare ape uzate estimate in bugetul de venituri si cheltuieli 4.504,10 mii lei/ venituri relizate 4.390,56 mii lei) si pe de alta parte a diminuării veniturilor realizate din servicii prestate pentru Primăria Municipiului Ploiești, urmare emiterii facturii de regularizare finala anuala care vizeaza acoperirea costurilor generate de desfasurarea obiectului contractului de prestări servicii, conform clauzelor contractuale.

Profitul operațional a avut o evoluție in scădere cu 74,87% in anul 2016 fata de 2015, evoluție influențată de constituirea provizionului pentru riscuri si cheltuieli aferent penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa la Statia de epurare a Municipiului Ploiești si o creștere cu 188.460% a profitului realizat fata de cel estimat in buget, generata de economiile înregistrate cu cheltuielile de 9,90% fata de bugetul aprobat.

Veniturile financiare au înregistrat o creștere cu 17,09 % față de nivelul din BVC si o scădere cu 53,89 % fata de anul 2015, deoarece deși rata dobânzii de de referința a BNR respectiv, rata dobânzii la facilitatea de depozit se menține constanta 0,25%, R.A.S.P. a obtinut pentru depozitele la termen constituite o dobanda de 0,17 in anul 2016, fata de 0,20% în anul 2O15.Deasemenea

4

valoarea depozitelor constituite in anul 2016 este redusa fata de valoarea depozj^lor-cibnstituifelnx anul 2015 (1.029.046,95 lei valoarea depozitelor in anul 2016 fata de 1.844.239,291ei"in ariul)2015ji;

Profitul net în suma de 207,82 mii lei înregistrează o scădere cu 83,45%\Sata de profitul net / înregistrat in anul 2015, acest lucru datorandu-se activitatii operaționale căreia. înregistrat .W diminuare de profit in suma de 1.047,97 mii lei.

Diminuarea profitului net este influențată atat de evoluția in scădere a veniturilor, cat si de evoluția in creștere a cheltuielilor de exploatare-crestere influențată major de constituirea provizionului pentru riscuri si cheltuieli in suma de 731,60 mii lei, aferent penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluanților din apele uzate evacuate în resursele de apă la Statia de Epurare a Municipiului Ploiești, urmare controalelor efectuate de autoritatile cu atribuții de control, respectiv Administrația Naționala "APELE ROMANE” Administrația Bazinala de Apa Buzau-lalomita S.G.A. Prahova ( constituirea provizionului diminuează profitul realizat in anul 2016 cu 69,81% fata de profitul realizat in anul 2015, reprezentând ponderea semnificativa aferenta diminuării profitului).

VENITURI

Veniturile din exploatare au înregistrat o scădere de 4,69% față de prevederile BVC urmare pe de o parte a diminuării veniturilor realizate din activitatea de epurare ape uzate la Statia de epurare a Municipiului Ploiești (venituri epurare ape uzate estimate în bugetul de venituri si cheltuieli 4.504,10 mii lei/ venituri relizate 4.390,56 mii lei) si pe de alta parte a diminuării veniturilor realizate din servicii prestate pentru Primăria Municipiului Ploiești, urmare emiterii facturii de regularizare finala anuala care vizeaza acoperirea costurilor generate de desfasurarea obiectului contractului de prestări servicii, conform clauzelor contractuale.

Veniturile din exploatare au înregistrat o scădere de 5,52% fata de anul 2015, urmare diminuării veniturilor realizate din activitatea de epurare ape uzate, respectiv diminuarea volumului de ape uzate înregistrat la Statia de epurare a Municipiului Ploiești in anul 2016 - volumul apa uzata înregistrat in anul 2016 fiind de 18.294.024 mc, fata de volumul de apa uzata înregistrat in anul 2015 de 19.929.450 mc.

Evoluția in ultimii doi ani a veniturilor totale ale activitatii operaționale se prezintă astfel:

Indicator

2016 Mii lei

Pondere

I%]

2015 Mii lei

Pondere

[%]

2016/2015 [%]

Venituri din prestări servicii epurare ape uzate (Beneficiar-Apa Nova)

4.390,57

63,66

4.783,07

65,53

91,79

Venituri din prestări servicii (Beneficiar-Consiliul Local al Municipiului Ploiești)

2.187,56

31,72

2.227,67

30,52

98,20

Venituri din vanzari si service repartitoare, baterii

27,61

0,40

15,43

0,21

178,94

Venituri din calcul repartizare energie termica

132,41

1,92

121,61

1,67

108,88

Venituri din chirii

3,20

0,05

3,09

0,04

103,56

Venituri din vîdanjare

42,29

0,61

37,99

0,52

111,32

Venituri din colectare selectiva DEEE

11,90

0,17

11,86

0,17

100,34

Venituri din servicii bransare/debransare

1,20

0,02

1,00

0,01

120,00

Venituri din taxa aviz iluminat

3,00

0,04

1,80

0,02

166,67

Venituri din taxa mediu/autorizatie colectare, transport valorificare deșeuri

75,11

1,09

75,66

1,03

99,27

Alte venituri din exploatare

22,03

0,32

20,29

0,28

108,58

Total venituri din exploatare

6.896,88

100,00

7.299,47

100,00

94,48

In anul 2016 veniturile din prestări servicii epurare ape uzate au inregistraWscaderefaț#de anul 2015 in suma de 392,50 mii lei (8,21%), iar veniturile din servicii prestate^^^e^0^.țfacțaidț de prestări servicii încheiat intre Consiliul Local al Municipiului Ploiești si fR^ȘPr'PloJesti W înregistrat o scădere fata de anul 2015 in suma de 40,11 mii lei (1,80%).             'C

Diminuarea valorii serviciilor in anul 2016 a fost generata in principal, d^Jhrefci&area uncii volum mai mic de ape uzate la Statia de Epurare a Municipiului Ploiești.

CHELTUIELI

Comparativ cu bugetul aprobat, cheltuielile totale ale activitatii operaționale in anul 2016 se prezintă astfel:

Indicator

Realizat

BVC

Grad de realizare

[mii lei}

2016

2016

[%]

Cheltuieli materiale, din care:

124.83

154,80

80,64

-cheltuieli cu materialele consumabile

87,62

109,47

80,04

-cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar

37,21

45,33

82,09

Alte cheltuieli externe ( cu energia si apa )

87,01

94,35

92,22

Cheltuieli cu personalul, din care:

3.844,14

4.161,04

92,38

-cheltuieli de natura salariala

3.130,48

3.382,12

92,56

-cheltuieli cu asig., prot. sociala si alte obligații legale

684,38

740,32

92,44

-alte cheltuieli cu personalul (contract mandat si administrare)

29,28

38.60

75,85

-alte cheltuieli cu personalul (drepturi in baza hot. Judecat)

91.47

91.48

99,99

Chelt. cu amortizarea imobil, corp, si necorporale

90,07

94,00

95,82

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

58,36

70,76

82,48

Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:

1.613,24

1.756,53

91,84

-mentenanta (intretinere, reparații curente si capitale)

42,67

84,15

50,71

-cheltuieli cu chiriile

26,27

26,50

99,13

-cheltuieli cu primele de asigurare

14,12

14,40

98,06

-cheltuieli cu paza

495,04

515,29

96,07

-alte servicii executate de terii

1.035,14

1.116,19

92,74

Alte cheltuieli de exploatare

36,61

126,10

29,03

Ajustări privind provizioanele

665,70

687,06

96,89

Total cheltuieli de exploatare

6.519,96

7.144,64

91,26

,yo y-

Evolutia în ultimii doi ani a cheltuielilor totale ale activitatii operaționale se prezintă astfel:

_

Indicator

2016 Mii lei

Pondere

2015 Mii lei

Pondere ■

X

‘5 •:

^oferaoiș/

Cheltuieli materiale, din care:

124,83

1,91

127,44

2,20

'97,95

-cheltuieli cu materialele consumabile

87,62

87,86

-cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar

37,21

39,58

Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

87,01

1,33

95,62

1,65

91,00

Cheltuieli cu personalul, din care:

3.844,14

58,96

3.799,03

65,50

101,19

-cheltuieli cu salariile

3.130,48

3.016,63

-cheltuieli cu asig., prot. sociala si alte obligații legale

684,38

678,29

-alte cheltuieli cu personalul (contract mandat si administrare)

29,28

104,11

-aite cheltuieli cu personalul (drepturi in baza hot. Judecat)

91,47

119.08

Chelt cu amortizarea imobil, corp, si necorporale

90,07

1,38

86,99

1,50

103,54

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

58,36

0,90

49,05

0,85

118,98

Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:

1.613,24

24,75

1.561,09

26,92

103,34

-mentenanta (întreținere, reparații curente si capitale)

42,67

12,51

-cheltuieli cu chiriile

26,27

26,41

-cheltuieli cu primele de asigurare

14,12

14,40

-cheltuieli cu paza

495,04

343,72

-alte servicii executate de terii

1.035,14

1.178,45

Alte cheltuieli de exploatare

36,61

0,56

47,24

0,81

77,50

Ajustări privind provizioanele

665,70

10,21

33,15

0,57

2.008,14

Total cheltuieli de exploatare

6.519,96

100,00

5.799,61

100,00

112,42

Cheltuielile de exploatare realizate la finele anului sunt în sumă de 6.519,61 mii lei, înregistrând o creștere de 12,42% fata de anul 2015, formata din majorări si diminuări de cheltuieli după cum urmeaza:

 • ■   Cheltuieli materiale (2,05 %);

 • ■  Cheltuieli cu energia și apă (9,00 %);

 • ■  Cheltuieli cu personalul 1,19 %;

 • ■  Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale 3,54 %;

 • ■  Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 18,98 %;

 • ■  Cheltuieli cu prestațiile externe 3,34 %;

 • ■  Alte cheltuieli de exploatare (22,50 %);

 • ■  Ajustări privind provizioanele 1.908,14%.

In anul 2016 o parte din cheltuieli înregistrează o creștere fata de anul 2015, respectiv:

- cheltuieli cu personalul- înregistrează o creștere in suma de 45,11 mii lei (1,19%) datorita majorării salariului minim brut pe tara garantat in plata la data de 01.05.2016 si a majorării cheltuielilor de personal pentru 1 post in perioada aprilie-decembrie 2016, data la care regia a preluat monitorizarea post-închidere a Depozitului ecologizat de deșeuri municipale Teleajen;

 • - cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale- înregistrează o creste^injsuni^d^

3,08 mii lei (3,54%), reprezentând amortizarea aferenta imobilizărilor corpora^^i^nepqrpora^ achiziționate in anul 2016 (achiziții in suma de 73,88 mii lei);

 • - cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate înregistrează o creștere in suma de

(18,98%) pe de o parte datorita majorării taxelor de licența si autorizare, cat si a achitării unor țaxa judiciare de timbru aferente proceselor aflate pe rolul infantelor de judecata in care

JUMIVIWIV MV 411 I I Ml Vi U|V| V| HV   VUVVVIVI UIIULV     IVIUI II1LQIIIV|V| MM JUUVVUIU III VQIV

constituit parte in vederea recuperării unor creante/prejudicii aferente clientilor in litigîu/statjilîfe in Rapoartele Curții de Conturi;


- cheltuieli cu prestațiile externe- înregistrează o creștere in suma de 52,15 mii lei (3,34%), in principal datorita majorării tarifului pentru asigurarea pazei la sediul R.A.S.P. si Statîa de Epurare Ploiești cat si efectuării unor lucrări suplimentare de întreținere si reparații, curatare paturi de uscare la Stafia de Epurare Ploiești, reprezentând majorări de valoare semnificative in totalul cheltuielilor;

- ajustări privind provizioanele- înregistrează o creștere in suma de 632,55 mii lei (1.908,14%), creștere influențată de constituirea provizionului pentru riscuri si cheltuieli aferent penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa la Stafia de epurare a Municipiului Ploiești.

In anul 2016 o parte din cheltuieli înregistrează o scădere fata de anul 2015, respectiv:

 • - cheltuieli materiale- au înregistrat o scădere in suma de 2,61 mii lei (2,05%) datorita reducerii necesarului de obiecte de inventar la nivelul regiei (achiziții an 2016:37,21 mii lei fata de 39,37 mii lei in anul 2015);

 • - alte cheltuieli externe (cu energia si apa)- înregistrează o scădere cu 8,61 mii lei (9,00%) fata de anul 2015 datorita unui consum diminuat de energie electrica la sediul regiei si la Statîa de Epurare Ploiești provenind dintr-un număr mai mic de ore de funcționare a pompelor de nămol (54,83 mii lei cheltuieli cu energia electrica in anul 2016, fata de 65,07 mii lei in anul 2015);

In perioada 01.01.2015-31.12.2016 R.A.S.P. s-a constituit ca parte in acțiunile judecătorești (Dosar nr.3189/105/2015, Dosar nr.7032/105/2015, Dosar nr.7034/105/2015, Dosar nr.7525/105/2015) inițiate de salariati pentru acordarea unor drepturi salariale aferente anului 2O13.Astfel, conform sentințelor civile definitive si executorii nr.199/19.01.2016, 2721/03.10.2016, 2486/15.09.2016, nr.740/10.03.2016, nr.3233/11.11.2016, R.A.S.P. a achitat in anul 2016 drepturi salariale aferente anului 2013 in suma bruta de 91.468 lei.

 • - alte cheltuieli de exploatare- înregistrează o scădere in suma de 10,63 mii lei (22,50%) datorita reducerii cheltuielilor cu amenzi si penalitati in anul 2016.

PROPUNERE REPARTIZARE PROFIT NET 2016

PROFIT NET de repartizat - 2016

'^^077821

Profit net de repartizat - erori contabile

40.283

Acoperirea rezultatului nefavorabil-drepturi salariate aferente an 2013, achitate in baza unor sentințe judecătorești

(91.468)

Acoperirea rezultatului nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile constatate in exercițiul financiar curent

(3.772)

Profit net de repartizat - total

152.864

a) rezerve legale

b) alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de lege

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

cA1) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;

d) alte repartizări prevăzute de lege;

e) participarea salariatilor la profit; societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome care s-au angajat si au stabilit prin bugetele de venituri si cheltuieli obligația de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajatilor lor in relație cu acestea, pot acorda aceste drepturi in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, in exercițiul financiar de referința;

f) minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societăților naționale, companiilor naționale si societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat;

137.577

g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) -f) se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare.

15.287

Profitul contabil înregistrat de R.A.S.P. R.A. Ploiești la data de 31.12.2016, pentru care se propune repartizarea în conformitate cu prevederile OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, este de 207.821 lei.

R.A.S.P. a atins limita prevăzută de art.26 alin (1) fit. a) din Legea 227/2015-privind Codul Fiscal pentru rezerva legala, aceasta fiind constituita in cuantum de 20% din patrimoniul regiei.

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului Ea societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificările si completările ulterioare, a BVC aprobat pentru anul 2016, membrii Consiliului de Administrație supun aprobării repartizarea profitului in suma de 207.821 lei după cum urmeaza:

54.957 lei

137.577 lei

15.287 lei

207.821 Iei


Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent!

Vărsăminte din profitul net

Alte rezerve

Total profit repartizat

Varsamintele sunt in cuantum de 90,00% din profitul contabil ramas^^aupâ ^educerea impozitului pe profit si acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti.

Conform OG nr.64/2001, profitul nerepartizat in suma de 15.287 lei s^VepaiJfzea.za/ÎOJte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare.                                - j î/ ” :;A \

£/l EVALUĂRI ALE CONFORMĂRII CU CERINȚELE LEGALE SI CU ALTE CERINTE^EJ^EPIU.'"

~" r‘ ț

Evaluarea periodica a conformării cu cerințele legale a fost asigurata prin: audituri interne efectuate de către auditorii interni din cadrul Biroului Management Integrat, inspecții pe amplasament la Statia de epurare ape uzate si Centrul Municipal de Colectare DEEE, efectuate de autoritatile cu atribuții de control: Garda Naționala de Mediu- Comisariatul Județean Prahova si Administrația Naționala Apele Romane. Autoritatile de mediu si de gospodărire a apelor au efectuat in locațiile RASP RA , in cursul anului 2016, un număr de 4 (patru) inspecții cu privire la respectarea cerințelor legale si altor reglementari de mediu.

Reamintim totodată ca prin Autorizația de gospodărire a apelor nr.5/01.02.2016 emisa de către Administrația Naționala Apele Romane-Administratia Bazînala de Apa Buzau-lalomita au fost impuse limite ale valorilor indicatorilor apei uzate epurate conform NTPA 001, fara a se tine cont de faptul ca actuala statie de epurare exploatata de Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, este formata doar dintr-o treapta mecanica, fiind in incapacitatea epurării corespunzătoare a apelor uzate municipale.

Urmare depășirii concentrațiilor maxim admise ale poluantiilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, R.A.S.P. R.A. Ploiești este penalizata de Administrația Bazînala de Apa Buzau-lalomita S.G.A. Prahova, in anul 2016 valoarea penalităților este de 731.605,00 lei (valoare pentru care regia a constituit provizion pentru riscuri si cheltuieli la 31.12.2016).

Pentru fiecare Proces -verbal de depășire a concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa, regia a formulat Plângere la Judecătoria Ploiești, pe rolul instanței de judecata aflandu-se un număr de 11 (unsprezece) dosare pentru suma totala de 731.605,00 lei, dosare aflate in diverse stadii procesuale.

Pentru neincadrarea in mod repetat in limitele indicatorilor de calitate a apelor uzate evacuate in emisar, admise prin autorizația de gospodărire a apelor nr.5/2016, fapta ce constituie contravenție potrivit art.87 alin.2 din Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare, R.A.S.P. R.A. Ploiești a fost sanctionata contravențional de Administrația Naționala "Apele Romane”, Administrația Bazînala de Apa Buzău Ialomița, Sistem de Gospodărire a Apelor Prahova, cu AVERTISMENT potrivit O.U.G. NR.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor art.5 alin. 1 lit.a si art.7 alin.1.

Deasemenea in cadrul controlului efectuat s-au stabilit:

MASURI DE COMUN ACORD IN URMA CONTROLULUI

" Reluarea demersurilor in vederea finalizării lucrărilor din proiectul,, Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate in municipiul Ploiești” in vederea conformării cu prevederile Directivei 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane, transpusa in legislația romaneasca prin H.G. 188/2002 cu modificările si completările ulterioare si asigurarea fondurilor necesare in acest sens.

Se vor adduce la cunoștința S.G.A. Prahova demersurile effectuate de R.A.S.P. R.A. Ploiești si U.A. T Ploiești in acest sens, precum si reluarea lucrărilor de finalizare a statiei de epurare.

Termen: 31.12.2016

Răspunde: R.A.S.P. R.A. Ploiești si U.A.T. Ploiești.

Neaducerea la indeplinire a masurilor stabilite de comun accord in urma controlului, atrage după sine sancționarea contravenționala conform Legii nr.107/1996 cu modificările si completările ulterioare.”

CALCULUL SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORUL

AN 2015

AN 2016

1. INDICATORI DE LICHIDITATE

1.1 Lichiditatea curenta

Active curente (A)

3.866.973

3.777.442

Datorii curente (B)

808.698

801.253

A/B

4.78

4.71

1.2 Lichiditatea imediata

Active circulante -(minus) stoc de materii prime si materiale (A)

3.866.973

3.777.442

Datorii curente (B)

6.601

5.064

A/B

808.698

801.253

2. INDICATORI DE RISC

4.77

4.71

2.1 Gradul de îndatorare pe termen mediu si lung

Capital împrumutat (A)

0

0

Capital angajat (B)

3.338.425

2.551.573

A/B

0.00

0.00

2.2 Gradul de îndatorare curent

Datorii curente (A)

808.698

801.253

Active curente (B)

3.866.973

3.777.442

AZB

20.91

21.21

2.3 Riscul financiar

Datorii totale (A)

808.698

801.253

Capital propriu (B)

3.338.425

2.551.573

A/B*100

24.22

31.40

2.4 Acoperirea dobânzilor

Profit inaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit(A)

1.505.788

379.651

Cheltuiala cu dobanda (B)

0.00

0.00

AZB

0.00

0.00

3. INDICATORI DE GESTIUNE

3.1 Viteza de rotatie a stocurilor

Stocul materii prime si materiale (B)

6.601

5.064

Cheltuieli cu materiile prime si materialele (A)

87.863

87.622

A/B*365

27

21

3.2 Viteza de rotatie a clientilor

Sold mediu clienti (A)

727.931

366.322

Cifra de afaceri netă (B)

7.279.187

6.874.851

A/B *365

37

19

3.3 Viteza de rotatie a creditelor - furnizor

Sold mediu furnizori (A)

258.643

257.919

Achiziții de bunuri si servicii (B)

1.688.536

1.738.076

AZB *365

56

54

3. 4 Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri (A)

7.279.187

6.874.851

Active imobilizate (B)

344.503

304.462

A/B

21

23

3.5 Viteza de rotatie a activelor totale

Cifra de afaceri (A)

7.279.187

6.874.851

Total active (B)

4.211.476

4.081.904

AZB

2

2

4. INDICATORI DE PROFIT ABILITATE

4.1 Rentabilitatea capitalului angajat

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profît(A)

1.505.788

.7^^379.651,

Capital angajat (B)

3.338.425

;^52/551<573

AZB*100

0.45

•0.15

4.2 Marja bruta din vanzari - rata profitului

Profit brut(+)/pierdere (-) din exploatare (A)

1.499.857

.. 376.920

Cifra de afaceri (B)

7.279.187

6.874d3$t

AZB*100

20.60

5.48

5 ANALIZA TREZORERIEI NETE

5.1 Fond de rulment (FR)

3.070.859

2.989.751

Capitaluri proprii

3.338.425

2.551.573

Datorii financiare pe termen lung

0

0

Provizioane

76.937

742.640

Active imobilizate nete

344.503

304.462

5.2 Fond de rulment propriu

3.070.859

2.989.751

Capitaluri proprii

3.338.425

2.551.573

Provizioane

76.937

742.640

Active imobilizate nete

344.503

304.462

5.3 Necesar de fond de rulment(NFR)

-78.698

-495.149

Stocuri

6.601

5.064

Creanțe

710.815

287.478

Cheltuieli în avans

12.584

13.562

Datorii de exploatare

808.698

801.253

Venituri in avans

0

0

5.4 Trezorerie netă

FR-NFR

3.149.557

3.484.900

Cash -flow

802.280

335.343

X,

Indicatorii economici sunt calculați pe baza datelor înscrise in bilanț si in contul de profit si pierdere .

 • 1.1. Lichiditatea curenta

Reprezintă indicatorul standard pentru masurarea lichidității si reflecta măsura in care activele curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente.Reflecta capacitatea regiei de a satisface obligațiile de plata exigibile pe termen scurt, utilizând activele pe termen scurt din bilanț. Se calculează ca raport intre activele circulante si totalul datoriilor pe termen scurt.Marimea lui reflecta capacitatea regiei de a-si plăti datoriile curente fara sa apeleze la resurse pe termen lung, marimea lui oferind garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarile obținute se incadreaza in limite normale (mai mare de 2) reflectând o capacitate acceptabila de acoperire a datoriilor curente din activele curente, in principal din creanțe si lichidități. Nivelul indicatorului înregistrat in anul 2016 este de 4,71, fata de 4,78, nivelul înregistrat in anul 2015.

 • 1.2. Llchiditatea imediata

Indica măsura in care regia are capacitatea de a satisface plățile scadente din fluxul de numerar existent si cel obtinut din recuperarea creanțelor .Nivelul indicatorului înregistrat in anul 2016 este de 4,71, fata de 4,78, nivelul înregistrat in anul 2015.

 • 2.1. Gradul de îndatorare pe termen mediu si lung

Gradul de îndatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul împrumutat in capitalurile angajate si reflecta structura de finanțare a societății la închiderea exercițiului financiar. La finele anului 2016 regia nu înregistrează împrumuturi pe termen mediu si lung.

” .O ,-J‘< r..X

 • 2.2. Gradul de indatorare curent                                                /

Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor curente ale regiei pe seama activelor curente.. Nivelul optim se situează cu valori mai mici sau cel puțin egale cu 50.                 U : \ if !

Regia isi asigura sursele necesare desfășurării activitatii, indicatorul înregistrând o valoare de; 21,21- ; in anul 2016,,fata de 20,91 valoare înregistrata în anul 2015.

2.3 Riscul financiar

Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor totale ale regiei pe seama capitalului propriu. Atât rata îndatorării cat si riscul financiar înregistrează valori in limite normale (mai mici sau cel puțin egale cu 50%). Se observa insa in anul 2016 o pondere majorata a datoriilor totale in capitalul propriu (31,40 an 2016 fata de 24,22 an 2015), datorita diminuării capitalurilor proprii in anul 2016 fata de anul 2015, diminuare influențată de constituirea provizionului pentru riscuri si cheltuieli aferent penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa la Stafia de epurare a Municipiului Ploiești.

 • 2.4. Acoperirea dobânzilor

Reflecta de cate ori regia poate achita cheltuielile cu dobânzile. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat poziția societății este considerară mai riscanta . R.A.S.P. nu înregistrează împrumuturi pe termen mediu si lung.

 • 3.1. Viteza de rotatie a stocurilor

Indica numărul de zile in care bunurile sunt stocate in regie.Acesta a scăzut in 2016 fata de 2015.

 • 3.2. Viteza de rotatie a clientilor

Reflecta numărul de zile in care Regia isi recuperează creantele.Acesta a scăzut in anul 2016-19 zile, fata de anul 2015-37 zile.

 • 3.3. Viteza de rotatie a furnizorilor

Exprima numărul de zile creditare pe care regia il obține de la furnizorii sai. Durata de creditare este de 54 de zile in anul 2016, fata de 56 de zile în anul 2015,

Durata medie pentru recuperarea creanțelor este de 19 de zile, sub nivelul duratei medii in care se achita datoriile, respectiv 54 de zile.

 • 3.5.Viteza de rotatie a activelor totale

Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.ln anul 2016 indicatorul înregistrează o creștere fata de anul 2015.

Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele regiei. Exprima ca indicator economic eficienta utilizării activelor pentru a asigura vanzari , respectiv venituri .Valoarea indicatorului se menține constanta fata de anul 2015.

 • 4.1. Rentabilitatea capitalului angajat

Rentabilitatea capitalului angajat reprezintă profitul pe care il obține regia din capitalul investit.Se observa o diminuare a rentabilității capitalului angajat, profitul brut obtinut in anul 2016 este diminuat cu 74,79% fata de profitul brut obtinut in anul 2015, diminuare influențată de constituirea provizionului pentru riscuri si cheltuieli aferent penalităților pentru depășirea concentrațiilor maxim admise ale poluantilor din apele uzate evacuate in resursele de apa la Stafia de epurare a Municipiului Ploiești.

 • 4.2. Marja bruta din vanzari - rata profitului

Exprima partea din profit sau pierdere pe care o aduce fiecare unitate monetara a cifrei de afaceri.Marja bruta din vanzari prezintă deasemenea o diminuare in anul 2016, fata de anul 2015,

respectiv un nivel de 5,48, fata de 20,60, ceea ce inseamna ca regia nu mai poate controla nivelul costurilor atata timp cat este penalizata pentru depășirea concentrațiilor din apele uzate evacuate la Statia de epurare a Municipiului Ploiești, nivelul indicatorilor neputand fi corectați decât printr-o epurare corespunzătoare care este imposibil de realizat in Statia de Epurare a unde se realizează epurarea apelor uzate la nivel de treapta de epurare mecani

Municipiului Ploiești

:a-


 • 5.1 Fond de rulment

Fondul de rulment reprezintă execedentul rezultat atunci când resursele permanente depasesc necesarul permanent de finanțat al regiei.Rezultatul pozitiv semnifica faptul ca regia are o măsură de siguranța.

 • 5.2 Fond de rulment propriu

Fondul de rulment propriu reprezintă autonomia regiei in finanțarea investițiilor proprii. Fondul de rulment propriu in valoare de 2.989.750 este suficient ceea ce inseamna ca regia isi va găsi intotdeauna lichiditățile necesare pentru finanțarea activitatii curente.

 • 5.3 Necesarul de fond de rulment (NFR)

Reprezintă acele capitaluri pe care regia trebuie sa le dețină pentru finanțarea stocurilor si a decalajelor temporare dintre plata furnizorilor si a altor datorii de exploatare si încasarea creanțelor de la clienti.Necesarul de fond de rulment este negativ, reprezentând un decalaj temporar intre creanțe si datorii.

 • 5.4 Trezoreria neta

Reprezintă diferența dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment. Trezoreria neta este pozitiva ceea ce semnifica faptul ca valoarea fondului de rulment financiar este superioara valorii nevoii de fond de rulment, respectiv excedentul de finanțare se regăsește sub forma disponibilităților bănești in conturi bancare si casa.

Cash-flowui perioadei

Reprezintă creșterea trezoreriei nete pe perioada exercițiului contabil analizat, adica fluxul de numerar.Cash-flowul răspunde întrebărilor privind solvabilitatea si lichiditatea si este o expresie a derulării fluxurilor comerciale. Se observa in anul 2016 fata de anul 2015 o majorare a trezoreriei nete, insa reprezintă o majorare inferioara creșterii înregistrate in anul 2015 fata de anul 2014.