Hotărârea nr. 142/2017

Hotãrârea nr. 142 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2016 ale bugetului local, bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi a bugetului creditelor interne. Anexe.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

f r ■ fir,A


HOTĂRÂREA Nr. 142 privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2016 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sarbu, Gheorghe Andrei, Sălceanu Claudia Oana, Zoica Staicu și Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2016 ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne și ale ordonatorilor terțiari de credite;

ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administratrea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2017;

având în vedere prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 63 alin. 4 lit. b din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă contul anual de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă contul anual de execuție al bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă contul anual de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2016, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă contul anual de execuție al Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobă conturile anuale de execuție pe anul 2016 ale ordonatorilor terțiari de credite:

 • -  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform Anexei nr. 5

 • -  Poliția Locală, conform Anexei nr. 6

 • -  Casa de Cultură ’T.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 7

 • -  Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 8

 • -  Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 9

 • -  Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 10

 • -  Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 11

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 12

 • -  Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 13

 • -  Spitalul de Pediatrie Ploiești, conform Anexei nr. 14

 • -  Spitalul Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 15

 • -  Centrul Județean de Excelență Prahova, conform Anexei nr.16

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 17

 • -  Colegiul Național „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 18

 • -  Colegiul Național „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 19

 • -  Colegiul Național „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 20

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 21

 • -  Colegiul Național „Nichita Stănescu”, conform Anexei nr. 22

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 23

 • -  Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 24

 • -  Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, conform Anexei nr. 25

 • -  Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 26

 • -  Grădiniță de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr. 27

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.21, conform Anexei nr. 28

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr. 29

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr. 30

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr. 31

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr. 32

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr. 33

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.35, conform Anexei nr. 34

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.38, conform Anexei nr. 35

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.40, conform Anexei nr. 36

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr. 37

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 38

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Sf.Mucenic Mina”, conform Anexei nr. 39

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit "Sfinții Arhancheli Mihail și Gavril”, conform Anexei nr. 40

 • -  Grădiniță de copii cu program prelungit și program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr. 41

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit și program normal „Licurici”, conform Anexei nr. 42

 • -  Grădiniță de copii step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare”, conform Anexei nr. 43

 • -  Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 44

 • -  Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” conform Anexei nr. 45

 • -  Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 46

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 47

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 48

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei 49

 • -  Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, conform Anexei nr. 50

 • -  Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”, conform Anexei nr. 51

 • -  Școala Gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 52

 • -  Școala Gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 53

 • -  Școala Gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 54

 • -  Școala Gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 55

 • -  Școala Gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 56

 • -  Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 57

 • -  Școala Gimnazială”Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 58

 • -  Școala Gimnazială „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr. 59

 • -  Școala Gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 60

 • -  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 61

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 62

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 63

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 64

 • -  Școala Gimnazială „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 65

 • -  Școala Gimnazială „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 66

 • -  Școala Gimnazială „Rareș Vodă”, conform Anexei nr. 67

 • -  Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 68

 • -  Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, conform Anexei nr. 69

 • -  Școala Gimnazială „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 70

 • -  Centrul Creșe, conform Anexei nr.71

Art.6 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2016 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii si a bugetului creditelor interne

In conformitate cu art. 57, alin(l) din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare „ordonatorii principali de credite intocmesc si prezintă spre aprobare autorităților deliberative, pana la 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor,..... in

următoarea structura :

- la venituri: prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive; incasari realizate;

- la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăti efectuate

Potrivit art.63 alin (4) lit.(b) din Legea nr.215/2011 - legea administrației publice locale republicata „ primarul intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercițiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local”.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


Comisia de buget finanțe, control administrarea domeniului public și privat, studii,

Alexandru Paul Palaș

Sârbu SimionAndrei Gheorghe

Sălceanu Claudia Oanș’Staicu Zoia
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

RAPORT DE SPECIALITATE


«O .A

la proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executi^e^anuE-2016 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii si a bugetului creditelor interne

In anul 2016, bugetul local al municipiului Ploiești, bugetele instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul creditelor interne au fost elaborate, fundamentate, aprobate si respectiv rectificate in conformitate cu prevederile Legii nr.339/18.12.2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 si Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completerile ulterioare.

Execuția de casa a bugetelor menționate mai sus se efectuează prin unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, evidentiindu-se in conturi distincte.

Trimestrial si anual ordonatorii de credite intocmesc situații financiare asupra execuției bugetare si conturi de execuție care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice.

In conformitate cu art. 57, alin(l) din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare „ordonatorii principali de credite intocmesc si prezintă spre aprobare autorităților deliberative, pana la 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor”...

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETUL LOCAL ( anexa nr.l)

Veniturile încasate Ia bugetul local in anul 2016, au fost in suma de 518.652.633 lei, procentul de realizare fata de prevederea definitiva fiind de 98,48%, in structura prezentandu-se, conform Raportului cu privire la execuția bugetului la data de 31.12.2016 întocmit de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, pe care il anexam, astfel:

 • -  venituri curente - in suma de 490.613.242 lei, procent de realizare de 98,71% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  venituri din capital - in suma de 102.354 lei, procent de realizare de 160.83% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  subvenții - in suma de 13.852.491 lei, procent de realizare de 89,39% fata de prevederea definitiva aprobata;

 • -  sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari - in suma de 14.084.546 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata,

din care:

Veniturile proprii încasate in suma de 324.204.427 lei, procent de realizare de 101,03% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata, constituite din:

- impozitul pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice in suma de 0 lei;

impozitul pe venit, profit si câștiguri din capital de la?s persoane , fizice in suma de 189.077.386 lei, procent de realizare de ,160%;


alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice in suma de 1.015.179 lei, procent de realizare de 101,11% , impozite si taxe pe proprietate in suma de 89.089.400 lei, prdcehftde realizare de 100,94%;                                   v ,

alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii in suma^dej^9|3 lei, procent de realizare de 100,27%;                              *

taxe pe servicii specifice in suma de 70.899 lei lei, procent de realizare de 111,65%;

taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati in suma de 15.211.315 lei, procent de realizare de 102,90%;

venituri din proprietate in suma de 12.219.806 lei, procent de realizare 107,03%;

venituri din prestări de servicii si alte activitati in suma de 4.499.810 lei, procent de realizare de 100,71%;

venituri din taxe administrative, eliberări permise in suma de 1.603.878 lei, procent de realizare de 104,97%;

amenzi, penalitati si confiscări in suma de 10.105.404 lei, procent de realizare de 106.33%;

diverse venituri in suma de 1.172.045 lei, procent de realizare de 165,47%;

venituri din capital in suma de 102.354 lei, procent de realizare de 160,83%.

Conform indicatorilor de sinteza privind gradul de realizare al veniturilor in anul 2016, se constata următoarele:

 • - gradul de realizare a veniturilor (venituri totale incasate/venituri totale programate), a fost de 98,48%;

 • - gradul de realizare a veniturilor proprii (venituri proprii incasate/venituri proprii programate), a fost de 101,03%;

 • - gradul de finanțare din venituri proprii (venituri proprii incasate / venituri totale incasate), a fost de 62,51%;

 • - gradul de autofinanțare ( venituri proprii incasate, exclusiv cote/ venituri totale incasate, a fost de 26,72%;

 • - gradul de realizare a impozitului pe proprietate ( venituri din impozitul pe proprietate incasate/ venituri din impozitul pe proprietate programate), a fost de 101,07%;

 • - gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat (incasari din surse primite de la bugetul de stat/venituri total incasate), a fost de 70,51%;

 • - gradul de autonomie decizionala ( venituri depersonalizate incasate/venituri total incasate), a fost de 62,69%.

Cheltuielile bugetului local - plățile efectuate au fost in suma de 472.758.228 lei, in structura, conform clasificatiei funcționale, prezentandu-se astfel:

Autoritati executive - suma de 20.192.077 lei, procent de realizare 8jL fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 4,27% din totalul^ațild^^^'X efectuate;

Alte servicii publice generale - suma de 39.219.668 lei, procent fieSeabăargS 96,01% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 8,30%|dm t^țd® plăților efectuate;                                                    V           y ^/j

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - suma de 10.0'82^3^1..' procent de realizare 92,00% fata de prevederea bugetara definitiva aprofet&JS?*^ 2,13% din totalul plăților efectuate;

Ordine publica si siguranța naționala - suma de 10.564.353 lei, procent de realizare 91,23% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,23% din totalul plăților efectuate;

Invatamant - suma de 145.992.430 lei, un procent de realizare 91,35% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 30,88% din totalul plăților efectuate;

Sanatate - suma de 7.681.061 lei, procent de realizare 89,19% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,62% din totalul plăților efectuate;

Cultura, recreere si religie - suma de 41.300.311 lei, procent de realizare 81,35% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 8,74% din totalul plăților efectuate;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 53.928.348 lei, procent de realizare 95,67% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 11,41% din totalul plăților efectuate;

Locuințe , servicii si dezvoltare publica - suma de 36.382.632 lei, procent de realizare 86,34% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 7,70% din totalul plăților efectuate;

Protecția mediului - suma de 16.914.102 lei, procent de realizare 74,68% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,58% din totalul plăților efectuate;

Energie Termica -suma 8.894.558 lei, procent de realizare 78,37 fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,88 din totalul plăților efectuate;

Transporturi - suma de 81.605.754 lei, procent de realizare de 91,64% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 17,26% din totalul plăților efectuate;

In structura, conform clasificatiei economice, realizarea plăților efectuate din bugetul local, se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 163.924.092 lei, procent de realizare 93,63% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 34,67% din totalul plăților efectuate;

bunuri si servicii - suma de 95.400.512 lei, procent de realizare 84,25% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 20,18% din totalul plăților efectuate;

dobânzi - suma de 10.057.634 lei, procent de realizare 92,61% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,13% din totalul plăților efectuate;

subvenții - suma de 50.100.947 lei, procent de realizare 95,32% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 10,60% din totalul plăților efectuate;

transferuri intre unitati ale administrației publice - suma de 43.715.921 lei, procent de realizare 90,56% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 9,25% din totalul plăților efectuate;

alte transferuri - suma de 742.085 lei, procent de realizare 67,71% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,16% din totalul plăților efectuate;


proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (23,714.998 lei, procent de realizare 83,41 % fata de prevederea b^^ar^jE[,§ifi aprobata si 5,02% din totalul plăților efectuate;

asistenta sociala - suma de 30.793.384 lei, procent de reali de prevederea bugetara definitiva aprobata si 6,51% din totalul plat

alte cheltuieli - suma de 1.575.980 lei, procent de realizare 94j prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,33% din totalul plăților efectuate;

rambursări de credite - suma de 37.317.523 lei, procent de realizare 98,02% fata de prevederea definitiva aprobata si 7,89% din totalul plăților efectuate;

active nefinanciare - suma de 15.415.152 lei, procent de realizare de 60,41% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,26% din totalul plăților efectuate;

In anul 2016, a fost înregistrat un excedent bugetar de 45.894.405 lei, compus din:

 • -  excedentul secțiunii de funcționare - 45.822.073 lei

 • -  excedentul secțiunii de dezvoltare -     72.332 lei.


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (anexa nr.2)

Veniturile încasate Ia bugetul instituțiilor publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in anul 2016, au fost in suma de 113.142.673 lei, procent de realizare 94,39% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata. In structura acestea se prezintă astfel:

 • -  venituri nefîscale - in suma de 68.802.421 lei, procent de realizare 96,90% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 60,81% din totalul încasărilor realizate;

 • -  subvenții - in suma de 44.340.252 lei, procent de realizare 90,93% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 39,19% din totalul încasărilor realizate. Aceste subvenții reprezintă sume alocate din bugetul local, in completarea veniturilor proprii ale instituțiile publice de subordonare locala;

 • -  sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari -nu au fost realizări deși s-a prevăzut suma de 100000 lei.

Cheltuielile (plățile efectuate) din bugetul instituțiilor publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in anul 2015, au fost in suma de 109.059.759 lei, procent de realizare de 83,16% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei funcționale, realizarea plăților se prezintă astfel:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - suma de 1.790.744 lei, procent de realizare 84,91% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,64% din totalul plăților efectuate;

Invatamant - suma de 7.507.226 lei, procent de realizare 70,99% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 6,88% din totalul plăților efectuate;

Sanatate - suma de 56.650.837 lei, procent de realizare 78,54% fata^de^. prevederea bugetara definitiva aprobata si 51,94% din totalul plăților efectuate;

Cultura, recreere si religie - suma de 31.072.323 lei, procenW^-fealizare 91,83% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 28,49%lăin ^fefalu'U; plăților efectuate;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 777.525 lei, procen&^realiSreJ/ 87,88% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,71%^dm^t2talrd^^ plăților efectuate;Servicii si dezvoltare publica - suma de 11.261.104 lei, procent de realizare 96,98% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 10,33% din totalul plăților efectuate;

In structura, conform clasificatiei economice, plățile efectuate se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 49.160.777 lei, procent de realizare 95,32% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 45,08% din totalul plăților efectuate;

bunuri si servicii - suma de 54.370.318 lei, procent de realizare 78,93% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 49,85% din totalul plăților efectuate;

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) - fata de prevederea bugetara definitiva aprobata de 100.000 lei realizările au fost 0 lei;

alte cheltuieli(burse) - suma de 79.771 lei, procent de realizare 92,76% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,07% din totalul plăților efectuate;

cheltuieli de capital - suma de 5.448.893 lei, procent de realizare 51,85% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 5,00% din totalul plăților efectuate.

In anul 2016, a fost înregistrat un excedent bugetar de 4.082.914 lei, compus din:

- excedentul secțiunii de funcționare - 5.178.786 lei

- deficitul secțiunii de dezvoltare -     1.095.872 lei.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE

(anexa nr.3)

Cheltuielile (plățile efectuate) din bugetul creditelor interne in anul 2016, au fost in suma de 61.275.426 lei, procent de realizare de 94,11% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei funcționale, acestea se prezintă astfel: Alte servicii publice generale - suma de 3.493.639 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Cultura ~ suma de 17.802.342 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Prevenirea excluderii sociale - suma de 542.267 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Transporturi - suma de 39.437.178 lei, procent de realizare de 91,14% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

CONTUL DE EXECUȚIE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI (anexa nr.4)

Cheltuielile (plățile efectuate) din bugetul municipiului Ploiești in anul 2016, au fost in suma de 271.416.304 lei, procent de realizare de 84,42% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasifîcatiei funcționale, plățile efectuate se^frSzmia^. astfel:

Autoritati executive - suma de 20.192.077 lei, procent

85,64% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 7,44,%^in!ftfffil \§°ț plăților efectuate;                                  (A |WO J

Alte servicii publice generale - suma de 39.219.668 lei, procentxd’e realîzarcî/^ -y de 96,01% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 14,45%M^^tptâți^>^ plăților efectuate;                                                        '


Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - suma de 10.082.934 lei, procent de realizare de 92,00% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,71% din totalul plăților efectuate;

Ordine publica si siguranța naționala - suma de 21.982 lei, procent de realizare 73,27% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,01% din totalul plăților efectuate;

Invatamant - suma de 5.942.579 lei, un procent de realizare de 36,48% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,19% din totalul plăților efectuate;

Sanatate - suma de 3.115.033 lei, procent de realizare de 77,35% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,15% din totalul plăților efectuate;

Cultura, recreere si religie - suma de 41.300.311 lei, procent de realizare de 81,35% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 15,22% din totalul plăților efectuate;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 7.744.674 lei, procent de realizare de 78,83% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,85% din totalul plăților efectuate;

Locuințe , servicii si dezvoltare publica - suma de 36.382.632 lei, procent de realizare de 86,34% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 13,40% din totalul plăților efectuate;

Protecția mediului - suma de 16.914.102 lei, procent de realizare de 74,68% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 6,23% din totalul plăților efectuate;

Energie termica - suma de 8.894.558 lei, procent de realizare de 78,37% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,28% din totalul plăților efectuate;

Transporturi - suma de 81.605.754 lei, procent de realizare de 91,64% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 30,07% din totalul plăților efectuate.

In structura, conform clasifîcatiei economice, realizarea plăților efectuate din bugetul local, se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 10.674.529 lei, procent de realizare de 52,23% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,93% din totalul plăților efectuate;

 • -  bunuri si servicii - suma de 72.837.547 lei, procent de realizare de 83,30% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 26,84% din totalul plăților efectuate;

 • -  dobânzi - suma de 10.057.634 lei, procent de realizare de 92,61% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,71% din totalul plăților efectuate;

 • -  subvenții - suma de 50.100.947 lei, procent de realizare de 95,32%; fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 18,46% din totalul plăților efectuate;

-  transferuri intre unitati ale administrației publice - suma def48;.7L5:92Fk A

lei, procent de realizare de 90,56% fata de prevederea bugetdra<J/definitiyaj \A aprobata si 16,11% din totalul plăților efectuate;             |

 • -  alte transferuri - suma de 742.085 lei, procent de realizare de 67,^l^jfeia /§ j de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,27% din tdț^lplCpMlop^ efectuate;

 • -  proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FET^-suma de 23.714.998 lei, procent de realizare de 83,41% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 8,74% din totalul plăților efectuate;

 • -  asistenta sociala - suma de 6.504.600 lei, procent de realizare de 76,63% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,40% din totalul plăților efectuate;

 • -  alte cheltuieli - suma de 519.201 lei, procent de realizare de 99,74% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,19% din totalul plăților efectuate;

 • -  rambursări de credite - suma de 37.317.523 lei, procent de realizare de 98,02% fata de prevederea definitiva aprobata si 13,75% din totalul plăților efectuate;

active nefinanciare - suma de 15.231.319 lei, procent de realizare de 60,18% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 5,61% din totalul plăților efectuate;

CONTURILE DE EXECUȚIE PE ANUL 2016

ALE ORDONATORILOR TERȚIARI DE CREDITE

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești, (anexa nr. 5)

Veniturile incasate in anul 2016 au fost in suma de 1.790.744 lei, in procent de 84,91% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 1.102.781 lei, in procent de 61,58% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 1.790.744 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 1.398.791 lei, procent de realizare de 88,14% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 386.855 lei, procent de realizare de 79,11% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 5.098 lei, procent de realizare de 15,45% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Politia Locala Ploiești (anexa nr. 6)

 • -  Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 10.542.371 lei, in procent de 91,28% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, constituite, conform clasificatiei economice, astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 9.426.840 lei, procent de realizare de 95,47% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;


bunuri si servicii - 1.112.694 lei, procent de realizare de prevederea bugetara definitiva aprobata;                    /

cheltuieli de capital - 2.837 lei, procent de realizare de fO4%^f^ț^de prevederea bugetara definitiva aprobata.

% z. ...            *

Casa de Cultura „I.L.Caragiale” Ploiești (anexa nr. 7)

Veniturile încasate in anul 2016 au fost in suma de 820.392 lei, in procent de 97,90% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 785.269 lei, in procent de 95,72% din totalul veniturilor încasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 820.392 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 377.037 lei, procent de realizare de 99,48% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 413.725 lei, procent de realizare de 96,89% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 29.630 lei, procent de realizare de 92,59% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești (anexa nr. 8)

Veniturile încasate in anul 2016 au fost in suma de 6.403.414 lei, in procent de 95,00% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 5.873.856 lei, in procent de 91,73% din totalul veniturilor încasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 6.403.414 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 4.213.277 lei, procent de realizare de 99,88% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 2.188.529 lei, procent de realizare de 86,95% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 1.608 lei, procent de realizare de 32,16% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești (anexa nr. 9)

Veniturile incasate in anul 2016 au fost in suma de 4.685.107 lei, in procent de 97,29% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 4.387.177 lei, in procent de 93,64% din total venituri incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 4.685.107 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 3.496.942 lei, procent de realizare de 99,86% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 1.171.233 lei, procent de realizare de 90,34% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 16.932 lei, procent de realizare de 96,75% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Club Sportiv Municipal Ploiești (anexa nr. 10)

Veniturile încasate in anul 2016 au fost in suma de 12.185.20^iei7J^^//^ procent de 89,35% fata de prevederile bugetare definitive aprobațe^âin^car^A subvenții de la bugetul local 11.590.057 lei, in procent de 95,12^.ain țatălufe{^ veniturilor încasate.                                                ^5               S

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 12.185^206 lci^ y/ constituite, conform clasifîcatiei economice astfel:                            fv o *

 • -  cheltuieli de personal ~ 1.502.826 lei, procent de realizare de 79,51% fata

de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 10.350.872 lei, procent de realizare de 90.29% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 331.508 lei, procent de realizare de 85,88% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” (anexa nr. 11)

Veniturile încasate in anul 2016 au fost de 6.978.204 lei, in procent de 90,59% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 6.040.401 lei, in procent de 86,56% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 6.978.204 lei, constituite, conform clasifîcatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 2.741.416 lei, procent de realizare de 97,70% fata

de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 3.150.000 lei, procent de realizare de 84,43% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 1.086.788 lei, procent de realizare de 93,21% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești (anexa nr. 12)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 47.231.958 lei, in procent de 99,24% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, constituite, conform clasifîcatiei funcționale, astfel:

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului(asistenta sociala) - suma de

27.500 lei, procent de realizare de 29,37% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata. In structura, conform clasifîcatiei economice, plățile s-au efectuat pentru tichete de cresa.

Servicii de sanatate publica ( cabinetele medicale școlare) - suma de

4.506.394 lei, procent de realizare de 99,59% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata. In structura, conform clasifîcatiei economice, plățile s-au efectuat astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 4.314.409 lei, procent de realizare de 99,87% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 170.865 lei, procent de realizare de 93,37% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

 • -  cheltuieli de capital - 21.120 lei, procent de realizare de 96% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii(Centrul de Transfuzie Sanguina Ploiești)

 • -  ajutoare sociale in natura - 59.634 lei procent de realizare de 99,39%.

Asigurări si asistenta sociala - plățile au fost in suma de 42.638:'4§p îeî^/^x procent de realizare de 99,36% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura clasificatiei funcționale, plățile au fost efectuate pentru: '   ;/e^! V/A

-asistenta sociala in caz de invaliditate - suma de 27.289.728 lei, procent/ de realizare de 99,97% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; / ZȘ $

 • - ajutoare pentru locuințe - 160.137 lei, procent de realizare’de 97,05%^/Z

fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;                               O

 • - alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale -15.188.565 lei, procent de realizare de 98,29% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei economice, plățile s-au efectuat pentru:

 • - cheltuieli de personal ( indemnizații persoane cu handicap grav, asistenți personali persoane cu handicap grav si aparatul propriu al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești) — 13.687.894 lei, procent de realizare de 99,88% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - bunuri si servicii - suma de 5.332.949 lei, procent de realizare de 95,57% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - ajutoare sociale - suma de 23.568.531 lei, procent de realizare de 99,95% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - cheltuieli de capital - suma de 49.056 lei, procent de realizare de 98,11% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești (anexa nr. 13)

Veniturile Încasate in anul 2016 au fost de 11.261.104 lei, in procent de 96,98% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 10.629.565 lei, in procent de 94,39% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 11.261.104 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 9.050.268 lei, procent de realizare de 99,38% fata

de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 1.711.758 lei, procent de realizare de 85,46% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 499.078 lei, procent de realizare de 99,22% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Spitalul de Pediatrie Ploiești (anexa nr. 14)

Veniturile incasate in anul 2016 au fost de 19.963.769 lei, in procent de 99,04% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 986.969 lei, in procent de 4,94% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 18.193.683 lei, in procent de 68,74% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si au fost efectuate conform clasificatiei economice, pentru:

 • -  cheltuieli de personal - 12.045.788 lei, procent de realizare de 96,33% fata

de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 4.633.257 lei, procent de realizare de 53,56% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  alte cheltuieli - 41.188 lei, procent de realizare de 87,63% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 1.473.450 lei, procent de realizare de 28% fata.de

prevederea bugetara definitiva aprobata.

La 31.12.2016 a înregistrat un excedent bugetar de 1.770.086'lbi,' compus din:

 • -  excedentul secțiunii de funcționare - 2.865.958 lei                       :

 • -  deficitul secțiunii de dezvoltare -     1.095.872 lei.

Spitalul Municipal Ploiești (anexa nr. 15)

Veniturile incasate in anul 2016 au fost de 40.741.851 lei, in procent de 96,76% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 1.317.700 lei, in procent de 3,23% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 38.457.154 lei, in procent de 84,23% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si au fost efectuate, conform clasificatiei economice, astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 13.825.591 lei, procent de realizare de 93,75% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 22.720.906 lei, procent de realizare de 81,03% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  alte cheltuieli - 38.583 lei, procent de realizare de 98,93% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 1.872.074 lei, procent de realizare de 65,96% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

La 31.12.2016 a inregistrat un excedent bugetar de 2.284.697 lei, excedent din secțiunea de funcționare.

Centrul Județean de Excelenta Prahova (anexa nr, 16)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 662.658,00 lei, procent de realizare de 98,52 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 326.294,00 lei (98,63 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 96.178,00 lei (99,29 %)

 • - asistenta sociala - suma de 119.450,00 lei (99,54 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 120.736,00 lei (96,67 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (anexa nr. 17)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 5.180.852,00 lei, procent de realizare de 99,64 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.581.297,00 lei (99,94 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 567.834,00 lei (97,34 %)

 • - asistenta sociala - suma de 1.870,00 lei ( 100,00 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - 29.851,00 lei (99,50 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 385.090,00 lei si plățile efectuate. ,de^\ 412.028,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un deficit bugetar de 26.938,00 lei.


Colegiul National „Al. I .Cuza” (anexa nr. 18)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugcșțuflpcaf^ au fost in suma de 3.942.923,00 lei, procent de realizare de 92,14 ^fata^de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.626.183,00 lei (97,43 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 284.351,00 lei (55,29 %)

 • - asistenta sociala - suma de 1.210,00 lei ( 100,00 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 31.179,00 lei (74,59 %) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 28.368,00 lei, si plățile efectuate de 21.062,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 7.306,00 lei.

Colegiul National „I.L.Caragiale”(anexa nr. 19)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 7.189.646,00 lei, procent de realizare de 97,77 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 6.364.600,00 lei (99,82 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 738.202,00 lei (82,93 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 86.844,00 lei (98,91 %) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 450.814,00 si plățile efectuate de 555.829,00 lei, la sfârșitul anului inregistrandu-se un deficit bugetar de 105.015,00 lei.

Colegiul National „Jean Monnet” (anexa nr. 20)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 5.227.985,00 lei, procent de realizare de 99,63 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.749.006,00 lei (99,76 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 450.942,00 lei (99,20 %)

 • - asistenta sociala - suma de 3.383,00 lei (98,63 %)

 • -  alte cheltuieli (burse) - suma de 24.654,00 lei (85,78 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 423.681,00 lei, din care subvenții de la bugetul local 78.000,00 lei (pentru susținerea cheltuielilor de întreținere a internatului si cantinei) si plățile efectuate de 404.531,00 lei, la sfârșitul anului inregistrandu-se un excedent bugetar de 19.150,00 lei.

Colegiul National „Mihai Viteazul” (anexa nr. 21)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bug ,____

au fost in suma de 6.826.435,00 lei, procent de realizare de 99,54 prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru: • - cheltuieli de personal - suma de 5.771.702,00 lei (99,97 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 983.688,00 lei (98,55 %)

 • - asistenta sociala - suma de 25.980,00 lei (64,95 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 45.065,00 lei (97,84 %) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 101.348,00 lei si plățile efectuate de 114.114,00 lei, la sfârșitul anului inregistrandu-se un deficit bugetar de 12.766,00 lei.

Colegiul National „Nichita Stanescu” (anexa nr. 22)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.810.000,00 lei, procent de realizare de 97,67 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.470.141,00 lei (99,81 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 299.099,00 lei (78,09 %)

 • - asistenta sociala - suma de 2.955,00 lei (87,69 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 37.805,00 lei (99,99 %) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 117.556,00 lei si plățile efectuate de 133.663,00 lei, la sfârșitul anului inregistrandu-se un deficit bugetar de 16.107,00 lei.

Colegiul „Spiru Haret” ( anexa nr. 23)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 5.483.858,00 lei, procent de realizare de 99,80 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.859.601,00 lei (99,94 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 591.530,00 lei (98,66 %)

 • - asistenta sociala - suma de 3.740,00 lei (100,00 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 28.987,00 lei (99,96 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 310.927,00 lei, si plățile efectuate de 309.866,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.061,00 lei.


Colegiul Tehnic „Elie Radu” (anexa nr. 24)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare au fost in suma de 4.917.243,00 lei, procent de realizare de 99, prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.222.824,00 lei (99,71 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 662.239,00 lei (97,16 %)

 • - asistenta sociala - suma de 764,00 lei (70,74 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 31.416,00 lei (96,84 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 358.495,00 lei, si plățile efectuate de 316.090,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 42.405,00 lei.

Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” (anexa nr. 25)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 4.602.723,00 lei, procent de realizare de 97,99 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.110.889,00 lei (99,89 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 473.048,00 lei (84,42 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma 18.786,00 lei (88,70 %)

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 352.566,00 lei, din care subvenții de la bugetul local 95.000,00 lei (pentru susținerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si plățile efectuate de 316.955,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 35.611,00 lei.

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 26)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 4.691.764,00 lei, procent de realizare de 98,03 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.171.986,00 lei (99,78%)

 • - bunuri si servicii - suma de 478.912,00 lei (85,14 %)

 • - asistenta sociala - suma de 20.990,00 lei (100,00 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 19.876,00 lei (91,43 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 153.634,00 lei, din care subvenții de la bugetul local 41.000,00 lei (pentru susținerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si plățile efectuate de 224.186,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un deficit bugetar de 70.552,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunata’^C -

(anexa nr. 27)                                                                    ’7.

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.523.667,00 lei, procent de realizare de 99^^% ’fata de prevederea bugetara definitiva.                                       V ,i: -

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.191.696,00 lei (99,58 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 300.202,00 lei (99,78 %)

 • - asistenta sociala - suma de 3.849,00 lei (98,95 %)

 • - cheltuieli de capital - suma de 27.920,00 lei (99,71 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 282.214,00 lei si plățile efectuate de 280.781,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.433,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 21 (anexa nr. 28)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 840.217,00 lei, procent de realizare de 96,70 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 752.951,00 lei (99,61%)

 • - bunuri si servicii - suma de 87.266,00 lei (77,21 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 214.740,00 lei, si plățile efectuate de 215.035,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 295,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 23 (anexa nr. 29)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.624.152,00 lei, procent de realizare de 98,84 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.421.341,00 lei (99,79 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 201.417,00 lei (92,63 %)

 • - asistenta sociala - suma de 1.394,00 lei (98,17 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 282.540,00 lei si plățile efectuate de 280.477,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.063,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 28 (anexa nr. 30)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.324.547,00 lei, procent de realizare de 95,29 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.169.644,00 lei (99,81%)

 • - bunuri si servicii - suma de 154.903,00 lei (71,04 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din vemtjiri < proprii - veniturile încasate au fost de 253.780,00 lei si plățile efectuate de 252.898,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 8.82,00 lei. .       .

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 30 (anexa nr. 31)7.^

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul -local au fost in suma de 771.385,00 lei, procent de realizare de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 663.185,00 lei (99,45 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 108.200,00 lei (90,91 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 125.905,00 lei si plățile efectuate de 124.082,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.823,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 32 (anexa nr. 32)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 878.316,00 lei, procent de realizare de 98,68 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 709.768,00 lei (99,43 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 168.548,00 lei (95,68 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 175.303,00 lei si plățile efectuate de 175.374,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 71,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 33 (anexa nr. 33)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 768.301,00 lei, procent de realizare de 97,25 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 657.625,00 lei (99,56 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 110.676,00 lei (85,42 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 104.060,00 lei si plățile efectuate de 103.660,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 400,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 35 (anexa nr. 34)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 808.773,00 lei, procent de realizare de 99,43 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 689.163,00 lei (99,63 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 119.610,00 lei (98,28 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.


Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial dii^efiturXt^ proprii - veniturile încasate au fost de 109.385,00 lei si plățile ef/c 111.580,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 2.195,

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 38 (anexa nr. 35)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bug^jț°local au fost in suma de 986.972,00 lei, procent de realizare de 97,73 % prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 889.352,00 lei (97,60 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 97.620,00 lei (98,91 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.


Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 149.890,00 lei si plățile efectuate de 147.788,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.102,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 40 (anexa nr. 36)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.160.710,00 lei, procent de realizare de 94,31 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.004.475,00 lei (99,66 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 156.235,00 lei (70,09 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 394.076,00 lei si plăti efectuate de 407.212,00 lei, înregistrând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 13.136,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 47 (anexa nr. 37)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.323.007,00 lei, procent de realizare de 99,23 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.135.893,00 lei (99,76 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 187.114,00 lei (96,14 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 230.252,00 lei si plățile efectuate de 230.454,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 202,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit „Scufița Roșie” (anexa nr. 38)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 939.328,00 lei, procent de realizare de 98,37 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 802.340,00 lei (99,41 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 134.665,00 lei (92,57 %)

 • - asistenta sociala - suma de 2.323,00 lei (99,70 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau


Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau partiaLAL^™™.

proprii - veniturile încasate au fost de 174.230,00 lei si platil^țectuațe de 170.078,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 4pl§â,Q0;iei;‘?r7/^ _..           T...........


PW

Grădiniță de copii cu program prelungit „Sfanțul Mucenic Mmă%? (anexa nr. 39)                                                          / \ ii

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetuLlocal au fost in suma de 1.354.586,00 lei, procent de realizare de 98,73 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.186.776,00 lei (99,77 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 167.810,00 lei (91,95 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 349.490,00 lei si plățile efectuate de 347.727,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.763,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril” (anexa nr. 40)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 877.649,00 lei, procent de realizare de 93,64 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 852.685,00 lei (98,97 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 124.964,00 lei (68,48 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 220.912,00 lei si plățile efectuate de 184.827,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 36.085,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit si program normal „Crai Nou” (anexa nr. 41)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.393.599,00 lei, procent de realizare de 99,65 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal suma de 1.188.701,00 lei (99,72 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 203.421,00 lei (99,23 %)

 • - asistenta sociala - suma de 1.477,00 lei (99,80 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 251.944,00 lei si plățile efectuate de 253.898,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 1.954,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit si program normal „Licurici” (anexa nr. 42)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.343.153,00 lei, procent de realizare de 99,54 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:


 • - cheltuieli de personal - suma de 1.159.128,00 lei (99,73 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 184.025,00 lei (98,33 %) fata de pr bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial di proprii - veniturile încasate au fost de 189.926,00 lei si plățile efecfifa^ 187.639,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.287,

Grădiniță de copii step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare” (anexa nr. 43)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de fin anta re bugetul local au fost in suma de 1.395.137,00 lei, procent de realizare de 98,95 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.192.934,00 lei (99,79 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 197.157,00 lei (94,30 %)

 • - asistenta sociala - suma de 5.046,00 lei (91,91 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 307.175,00 lei si plățile efectuate de 301.225,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 5.950,00 lei.

Liceul de Arta „Carmen Sylva” (anexa nr. 44)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 6.269.293,00 lei, procent de realizare de 98,75 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 5.914.250,00 lei (99,79 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 319.494,00 lei (83,85 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 35.549,00 lei (86,90 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 12.631,00 lei si plățile efectuate de 0,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 12.631,00 lei.

Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „ Victor Slavescu”

(anexa nr. 45)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.299.398,00 lei, procent de realizare de 99,90 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.916.944,00 lei (99,92 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 337.240,00 lei (99,78 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 45.214,00 lei (99,72 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 10.465,00 lei si plățile efectuate de 9.216,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.249,00 lei.

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (anexa nr, 46)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare hiig^ttfl/lofeaW^.

au fost in suma de 2.855.284,00 lei, procent de realizare de 98^3 8^% fafa^de\^| prevederea bugetara definitiva.                                      Ir

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:V% , ,'

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.585.771,00 lei (99,80 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 249.374,00 (86,76 %)                s ?. 6

 • - asistenta sociala - suma de 15.860,00 lei (86,29 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 4.279,00 lei (75,60 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” (anexa nr. 47)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.419.389,00 lei, procent de realizare de 97,73 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.915.566,00 lei (99,72 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 450.652,00 lei (89,93 %)

 • - asistenta sociala - suma de 33.656,00 lei (88,27 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 19.515,00 lei (54,45 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 250.264,00 lei si plățile efectuate de 252.994,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un deficit bugetar de 2.730,00 lei.

Liceul Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 48)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.801.934,00 lei, procent de realizare de 98,98 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.368.548,00 lei (99,12 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 413.733,00 lei (98,71 %)

 • - asistenta sociala - suma de 14.674,00 lei (91,83 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 4.979,00 lei (82,30 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 1.875,00 lei si plățile efectuate de 1.875,00 lei.

Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa nr. 49)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.740.725,00 lei, procent de realizare de 90,27 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.903.533,00 lei (99,35 %)

 • - bunuri si servicii ~ suma de 823.761,00 lei (68,35 %)

 • - asistenta sociala - suma de 2.971,00 lei (63,89 %)

- alte cheltuieli (burse) - suma de 10.460,00 lei (92,57 %), fata cWp^yedeȚile?^ bugetare definitive.                                                                     ’

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau partial^dmi^^nrtfey j proprii - veniturile incasate au fost de 117.902,00 lei, si platilfeS^t^ațâe 98.776,00 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 19.12Vâfeleiv^

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” (anexa nr. 50)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.467.456,00 lei, procent de realizare de 95,06 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.319.620,00 Iei (99,28 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 131.586,00 lei (66,49 %)

 • - asistenta sociala - suma de 6.039,00 lei (99,82 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 10.211,00 lei (96,88 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 71.236,00 lei si plățile efectuate de 49.192,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 22.044,00 lei.

Școala Gimnaziala „Andrei Muresanu” (anexa nr. 51)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.286.196,00 lei, procent de realizare de 98,17 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.043.049,00 lei (99,68 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 210.651,00 lei (91,21 %)

 • - asistenta sociala - suma de 23.126,00 lei (98,37 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 9.370,00 lei (100,00 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 31.044,00 lei si plățile efectuate de 37.640,00 lei, rezultând la finele anului un deficit bugetar de 6.596,00 lei.

Școala Gimnaziala „Anton Pann” (anexa nr. 52)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.220.706,00 lei, procent de realizare de 96,99 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 999.834,00 lei (99,17 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 163.278,00 lei (85,54 %)

 • - asistenta sociala - suma de 15.830,00 lei (97,48 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 41.764,00 lei (96,45 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Școala Gimnaziala „Candiano Popescu” (anexa nr. 53)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.434.502,00 lei, procent de realizare de 93,51 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatîei economice plățile au fost efectuate pentru:            3 ®

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.213.307,00 lei (99,02 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 169.205,00 lei (66,90 %)             /fo'Ș/

 • - asistenta sociala - suma de 7.030,00 lei (64,55 %)               K!

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 44.960,00 lei (100,00 %), fata de prevederile/ bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 1.008,00 lei si plățile efectuate de 0,00 lei, inregistrandu-se la finele anului un excedent bugetar de 1.008,00 lei.

Școala Gimnaziala „Elena Doamna” (anexa nr. 54)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.244.979,00 lei, procent de realizare de 98,60 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.065.909,00 lei (99,63 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 164.560,00 lei (92,30 %)

 • - asistenta sociala - suma de 3.950,00 lei (100,00 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 10.560,00 lei (100,00 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 5.972,00 lei si plățile efectuate de 8.626,00 lei, inregistrandu-se la finele anului un deficit bugetar de 2.654,00 lei.

Școala Gimnaziala „George Cosbuc” (anexa nr. 55)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.610.818,00 lei, procent de realizare de 98,64 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platie au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - 1.348.253,00 lei (99,57 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 238.275,00 lei (96,47 %)

 • - asistenta sociala - suma de 17.248,00 lei (82,25 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 7.042,00 lei (63,79 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 738,00 lei si plățile efectuate de 0,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 738,00 lei.

Școala Gimnaziala „George Emil Palade” (anexa nr. 56)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.028.709,00 lei, procent de realizare de 98,17 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.715.614,00 lei (99,66 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 274.302,00 lei (85,59 %)

 • - asistenta sociala - suma de 12.198,00 lei (97,20 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 26.595,00 lei (98,21 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial diffri proprii - veniturile încasate au fost de 7.614,00 lei si plățile ^^j^ate~d^^\ 11.372,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 3.758,'OO^i.        x

Școala Gimnaziala „Grigore Moisil” (anexa nr. 57)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare au fost in suma de 3.272.914,00 lei, procent de realizare de 97,22 prevederea bugetara definitiva.Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.951.755,00 lei (99,61 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 276.226,00 iei (77,97 %)

 • - asistenta sociala - suma de 23.340,00 lei (86,35 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 21.593,00 lei (99,74 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

 • -  Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 109.191,00 lei si plățile efectuate de 99.845,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 9.346,00 lei.

Școala Gimnaziala „Henri Mathias Berthelot” (anexa nr. 58)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.347.568,00 lei, procent de realizare de 98,20 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.117.533,00 lei (99,55 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 180.486,00 lei (84,48 %)

 • - asistenta sociala - suma de 17.756,00 lei (98,81 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 31.793,00 lei (99,88 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 84.091,00 lei si plățile efectuate de 88.866,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 4.775,00 lei.

Școala Gimnaziala „I.A.Bassarabescu” (anexa nr. 59)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.577.806,00 lei, procent de realizare de 94,66 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.348.256,00 lei (95,75 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 207.720,00 lei (84,46 %)

 • - asistenta sociala - suma de 7.437,00 lei (93,08 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 14.393,00 lei (86,29 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 17.685,00 lei si plățile efectuate de 23.603,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 5.918,00 lei.

Școala Gimnaziala „loan Grigorescu” (anexa nr. 60) Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare au fost in suma de 1.059.189,00 lei, procent de realizare de 80, prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 964.545,00 lei (89,35 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 76.717,00 lei (36,58 %)

 • - asistenta sociala - suma de 9.779,00 lei (93,94 %)


 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 8.148,00 lei (46,30 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” (anexa nr. 61)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.089.544,00 lei, procent de realizare de 97,49 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.892.787,00 lei (99,54 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 160.504,00 lei (79,38 %)

 • - asistenta sociala - suma de 15.381,00 lei (88,30 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 20.872,00 lei (93,30 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 12.030,00 lei si plățile efectuate de 4.863,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 7.167,00 lei.

Școala Gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr. 62)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.046.688,00 lei, procent de realizare de 99,74 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.753.751,00 lei (99,82 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 250.310,00 lei (99,55 %)

 • - asistenta sociala - suma de 19.475,00 lei (99,21 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 23.152,00 lei (96,67 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 11.153,00 lei si plățile efectuate de 5.335,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 5.818,00 lei.

Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” (anexa nr. 63)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.493.614,00 lei, procent de realizare de 97,06 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.226.921,00 lei (98,15 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 215.374,00 lei (87,55 %)

 • - asistenta sociala - suma de 28.850,00 lei (94,37 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 22.469,00 lei (94,57 %), fata de pr^v^d:efile5^

bugetare definitive aprobate.                                                  x

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau partial^i&venițțifeix^

proprii - veniturile încasate au fost de 131.848,00 lei si plățile 77.596,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 54.2o^0§^^z

Școala Gimnaziala „Nicolae Titulescu” (anexa nr. 64)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.753.314,00 lei, procent de realizare de 98,97 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.451.414,00 lei (99,28 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 240.651,00 lei (97,17 )

 • - asistenta sociala - suma de 22.049,00 lei (97,00 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 39.200,00 lei (99,75 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 322,00 lei si plățile efectuate de 2.938,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 2.616,00 lei.

Școala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” (anexa nr. 65)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.160.488,00 lei, procent de realizare de 98,75 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.693.243,00 lei (99,80 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 419.469,00 lei (95,44 %)

 • - asistenta sociala - suma de 28.728,00 lei (99,10 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 19.048,00 lei (57,20 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 42.471,00 lei si plățile efectuate de 36.398,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 6.073,00 lei.

Școala Gimnaziala „Radu Stanian” (anexa nr. 66)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.973.880,00 lei, procent de realizare de 99,60 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.714.107,00 lei (99,80%)

 • - bunuri si servicii - suma de 197.935,00 lei (98,32 %)

 • - asistenta sociala - suma de 21.688,00 lei (95,37 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 40.150,00 lei (100,00 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 10.841,00 lei si plățile efectuate de 9.800,00 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 1.041,00 lei.

Școala Gimnaziala „Rares Vodă” (anexa nr. 67)                 _

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare b^get^iloqal^, au fost in suma de 1.633.813,00 lei, procent de realizare de 96.^^daȘȚxfevS prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentrufc »ț 7^'^? j t.

- cheltuieli de personal — suma de 1.378.246 00 lei 199,21 °Z6                 j

C A


 • - cheltuieli de personal - suma de 1.378.246,00 lei (99,21 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 200.267,00 lei (82,95 %)

 • - asistenta sociala - suma de 29.268,00 lei (80,54 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 15.032,00 lei (96,98 %)

 • - cheltuieli de capital - suma de 11.000,00 lei (100%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 2.595,00 lei si plățile efectuate de 0,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.595,00 lei.

Școala Gimnaziala „Sfanta Vineri” (anexa nr. 68)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.875.214,00 lei, procent de realizare de 96,04 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.563.215,00 lei (97,58 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 286.340,00 lei (80,49 %)

 • - asistenta sociala - suma de 13.309,00 lei (88,14 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 12.350,00 lei (100,00 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 71.358,00 lei si plățile efectuate de 64.553,00 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 6.805,00 lei.

Școala Gimnaziala „Sfanțul Vasile” (anexa nr. 69)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.766.592,00 lei, procent de realizare de 96,24 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.398.085,00 lei (97,30 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 273.423,00 lei (84,42 %)

 • - asistenta sociala - suma de 15.402,00 lei (94,96 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 14.582,00 lei (91,19 %)

 • - cheltuieli de capital - suma de 65.100,00 lei (100,00 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 23.965,00 lei si plățile efectuate de 25.263,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 1.298,00 lei.

Școala Profesionala „Toma Caragiu” (anexa nr. 70)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.342.752,00 lei, procent de realizare de 98,97 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal - 2.024.530,00 (99,78 %)


 • - bunuri si servicii - suma de 256.278,00 lei (95,03 %)

 • - asistenta sociala - suma de 33.644,00 lei (83,88 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 28.300,00 lei (100,00 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 15.421,00 lei si plățile efectuate de 15.416,00 lei, inregistrandu-se la finele anului un excedent bugetar de 5,00 lei.

Centrul Crese (anexa nr. 71)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.538.444,00 lei, procent de realizare de 97,46 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.109.654,00 lei (98,53 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 428.790,00 lei (91,62 %) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 770.860,00 lei si plățile efectuate de 777.525,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 6.665,00 lei.

Menționam ca informațiile prezentate de către toti ordonatorii terțiari de credite au la baza situațiile financiar-contabile intocmite pe baza evidentei financiar-contabile, ordonatorii terțiari de credite fiind direct răspunzători de realitatea si corectitudinea datelor, aceștia fiind cei care sunt direct implicați in angajare, lichidare, ordonantare si plata.

La nivelul fiecărui ordonator tertiar de credite exista compartimente distincte implicate in angajarea si organizarea personalului, atribuirea de contracte de achiziții publice, urmărirea, derularea acestora, avand personal de specialitate tehnic, economic, juridic, achiziții, resurse umane, administrativ, etc.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACÎUNOIU

19 <-2017 /n

SEF SERVICIU

BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Laura Erji STANCIU

VIZAT


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2016 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

f r ■ fir,A


HOTĂRÂREA Nr. 142 privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2016 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sarbu, Gheorghe Andrei, Sălceanu Claudia Oana, Zoica Staicu și Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2016 ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne și ale ordonatorilor terțiari de credite;

ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administratrea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2017;

având în vedere prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 63 alin. 4 lit. b din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă contul anual de execuție al bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă contul anual de execuție al bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2016, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă contul anual de execuție al bugetului creditelor interne pe anul 2016, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Aprobă contul anual de execuție al Primăriei Municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Aprobă conturile anuale de execuție pe anul 2016 ale ordonatorilor terțiari de credite:

 • -  Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, conform Anexei nr. 5

 • -  Poliția Locală, conform Anexei nr. 6

 • -  Casa de Cultură ’T.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 7

 • -  Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 8

 • -  Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 9

 • -  Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 10

 • -  Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 11

 • -  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 12

 • -  Serviciul Public Finanțe Locale, conform Anexei nr. 13

 • -  Spitalul de Pediatrie Ploiești, conform Anexei nr. 14

 • -  Spitalul Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 15

 • -  Centrul Județean de Excelență Prahova, conform Anexei nr.16

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 17

 • -  Colegiul Național „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 18

 • -  Colegiul Național „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 19

 • -  Colegiul Național „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 20

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 21

 • -  Colegiul Național „Nichita Stănescu”, conform Anexei nr. 22

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 23

 • -  Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 24

 • -  Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu”, conform Anexei nr. 25

 • -  Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 26

 • -  Grădiniță de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr. 27

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.21, conform Anexei nr. 28

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr. 29

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr. 30

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr. 31

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr. 32

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr. 33

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.35, conform Anexei nr. 34

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.38, conform Anexei nr. 35

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.40, conform Anexei nr. 36

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr. 37

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 38

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit „Sf.Mucenic Mina”, conform Anexei nr. 39

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit "Sfinții Arhancheli Mihail și Gavril”, conform Anexei nr. 40

 • -  Grădiniță de copii cu program prelungit și program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr. 41

 • -  Grădinița de copii cu program prelungit și program normal „Licurici”, conform Anexei nr. 42

 • -  Grădiniță de copii step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare”, conform Anexei nr. 43

 • -  Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 44

 • -  Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” conform Anexei nr. 45

 • -  Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 46

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 47

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 48

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei 49

 • -  Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, conform Anexei nr. 50

 • -  Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu”, conform Anexei nr. 51

 • -  Școala Gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 52

 • -  Școala Gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 53

 • -  Școala Gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 54

 • -  Școala Gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 55

 • -  Școala Gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 56

 • -  Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 57

 • -  Școala Gimnazială”Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 58

 • -  Școala Gimnazială „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr. 59

 • -  Școala Gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 60

 • -  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 61

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 62

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 63

 • -  Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 64

 • -  Școala Gimnazială „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 65

 • -  Școala Gimnazială „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 66

 • -  Școala Gimnazială „Rareș Vodă”, conform Anexei nr. 67

 • -  Școala Gimnazială „Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 68

 • -  Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, conform Anexei nr. 69

 • -  Școala Gimnazială „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 70

 • -  Centrul Creșe, conform Anexei nr.71

Art.6 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2016 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii si a bugetului creditelor interne

In conformitate cu art. 57, alin(l) din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare „ordonatorii principali de credite intocmesc si prezintă spre aprobare autorităților deliberative, pana la 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor,..... in

următoarea structura :

- la venituri: prevederi bugetare inițiale; prevederi bugetare definitive; incasari realizate;

- la cheltuieli: credite bugetare inițiale; credite bugetare definitive; plăti efectuate

Potrivit art.63 alin (4) lit.(b) din Legea nr.215/2011 - legea administrației publice locale republicata „ primarul intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercițiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local”.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


Comisia de buget finanțe, control administrarea domeniului public și privat, studii,

Alexandru Paul Palaș

Sârbu SimionAndrei Gheorghe

Sălceanu Claudia Oanș’Staicu Zoia
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA

RAPORT DE SPECIALITATE


«O .A

la proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executi^e^anuE-2016 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii si a bugetului creditelor interne

In anul 2016, bugetul local al municipiului Ploiești, bugetele instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul creditelor interne au fost elaborate, fundamentate, aprobate si respectiv rectificate in conformitate cu prevederile Legii nr.339/18.12.2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 si Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completerile ulterioare.

Execuția de casa a bugetelor menționate mai sus se efectuează prin unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, evidentiindu-se in conturi distincte.

Trimestrial si anual ordonatorii de credite intocmesc situații financiare asupra execuției bugetare si conturi de execuție care se depun la direcțiile generale ale finanțelor publice.

In conformitate cu art. 57, alin(l) din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare „ordonatorii principali de credite intocmesc si prezintă spre aprobare autorităților deliberative, pana la 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor”...

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETUL LOCAL ( anexa nr.l)

Veniturile încasate Ia bugetul local in anul 2016, au fost in suma de 518.652.633 lei, procentul de realizare fata de prevederea definitiva fiind de 98,48%, in structura prezentandu-se, conform Raportului cu privire la execuția bugetului la data de 31.12.2016 întocmit de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, pe care il anexam, astfel:

 • -  venituri curente - in suma de 490.613.242 lei, procent de realizare de 98,71% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  venituri din capital - in suma de 102.354 lei, procent de realizare de 160.83% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  subvenții - in suma de 13.852.491 lei, procent de realizare de 89,39% fata de prevederea definitiva aprobata;

 • -  sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefînantari - in suma de 14.084.546 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata,

din care:

Veniturile proprii încasate in suma de 324.204.427 lei, procent de realizare de 101,03% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata, constituite din:

- impozitul pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane juridice in suma de 0 lei;

impozitul pe venit, profit si câștiguri din capital de la?s persoane , fizice in suma de 189.077.386 lei, procent de realizare de ,160%;


alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice in suma de 1.015.179 lei, procent de realizare de 101,11% , impozite si taxe pe proprietate in suma de 89.089.400 lei, prdcehftde realizare de 100,94%;                                   v ,

alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii in suma^dej^9|3 lei, procent de realizare de 100,27%;                              *

taxe pe servicii specifice in suma de 70.899 lei lei, procent de realizare de 111,65%;

taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati in suma de 15.211.315 lei, procent de realizare de 102,90%;

venituri din proprietate in suma de 12.219.806 lei, procent de realizare 107,03%;

venituri din prestări de servicii si alte activitati in suma de 4.499.810 lei, procent de realizare de 100,71%;

venituri din taxe administrative, eliberări permise in suma de 1.603.878 lei, procent de realizare de 104,97%;

amenzi, penalitati si confiscări in suma de 10.105.404 lei, procent de realizare de 106.33%;

diverse venituri in suma de 1.172.045 lei, procent de realizare de 165,47%;

venituri din capital in suma de 102.354 lei, procent de realizare de 160,83%.

Conform indicatorilor de sinteza privind gradul de realizare al veniturilor in anul 2016, se constata următoarele:

 • - gradul de realizare a veniturilor (venituri totale incasate/venituri totale programate), a fost de 98,48%;

 • - gradul de realizare a veniturilor proprii (venituri proprii incasate/venituri proprii programate), a fost de 101,03%;

 • - gradul de finanțare din venituri proprii (venituri proprii incasate / venituri totale incasate), a fost de 62,51%;

 • - gradul de autofinanțare ( venituri proprii incasate, exclusiv cote/ venituri totale incasate, a fost de 26,72%;

 • - gradul de realizare a impozitului pe proprietate ( venituri din impozitul pe proprietate incasate/ venituri din impozitul pe proprietate programate), a fost de 101,07%;

 • - gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat (incasari din surse primite de la bugetul de stat/venituri total incasate), a fost de 70,51%;

 • - gradul de autonomie decizionala ( venituri depersonalizate incasate/venituri total incasate), a fost de 62,69%.

Cheltuielile bugetului local - plățile efectuate au fost in suma de 472.758.228 lei, in structura, conform clasificatiei funcționale, prezentandu-se astfel:

Autoritati executive - suma de 20.192.077 lei, procent de realizare 8jL fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 4,27% din totalul^ațild^^^'X efectuate;

Alte servicii publice generale - suma de 39.219.668 lei, procent fieSeabăargS 96,01% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 8,30%|dm t^țd® plăților efectuate;                                                    V           y ^/j

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - suma de 10.0'82^3^1..' procent de realizare 92,00% fata de prevederea bugetara definitiva aprofet&JS?*^ 2,13% din totalul plăților efectuate;

Ordine publica si siguranța naționala - suma de 10.564.353 lei, procent de realizare 91,23% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,23% din totalul plăților efectuate;

Invatamant - suma de 145.992.430 lei, un procent de realizare 91,35% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 30,88% din totalul plăților efectuate;

Sanatate - suma de 7.681.061 lei, procent de realizare 89,19% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,62% din totalul plăților efectuate;

Cultura, recreere si religie - suma de 41.300.311 lei, procent de realizare 81,35% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 8,74% din totalul plăților efectuate;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 53.928.348 lei, procent de realizare 95,67% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 11,41% din totalul plăților efectuate;

Locuințe , servicii si dezvoltare publica - suma de 36.382.632 lei, procent de realizare 86,34% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 7,70% din totalul plăților efectuate;

Protecția mediului - suma de 16.914.102 lei, procent de realizare 74,68% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,58% din totalul plăților efectuate;

Energie Termica -suma 8.894.558 lei, procent de realizare 78,37 fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,88 din totalul plăților efectuate;

Transporturi - suma de 81.605.754 lei, procent de realizare de 91,64% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 17,26% din totalul plăților efectuate;

In structura, conform clasificatiei economice, realizarea plăților efectuate din bugetul local, se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 163.924.092 lei, procent de realizare 93,63% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 34,67% din totalul plăților efectuate;

bunuri si servicii - suma de 95.400.512 lei, procent de realizare 84,25% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 20,18% din totalul plăților efectuate;

dobânzi - suma de 10.057.634 lei, procent de realizare 92,61% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,13% din totalul plăților efectuate;

subvenții - suma de 50.100.947 lei, procent de realizare 95,32% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 10,60% din totalul plăților efectuate;

transferuri intre unitati ale administrației publice - suma de 43.715.921 lei, procent de realizare 90,56% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 9,25% din totalul plăților efectuate;

alte transferuri - suma de 742.085 lei, procent de realizare 67,71% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,16% din totalul plăților efectuate;


proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (23,714.998 lei, procent de realizare 83,41 % fata de prevederea b^^ar^jE[,§ifi aprobata si 5,02% din totalul plăților efectuate;

asistenta sociala - suma de 30.793.384 lei, procent de reali de prevederea bugetara definitiva aprobata si 6,51% din totalul plat

alte cheltuieli - suma de 1.575.980 lei, procent de realizare 94j prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,33% din totalul plăților efectuate;

rambursări de credite - suma de 37.317.523 lei, procent de realizare 98,02% fata de prevederea definitiva aprobata si 7,89% din totalul plăților efectuate;

active nefinanciare - suma de 15.415.152 lei, procent de realizare de 60,41% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,26% din totalul plăților efectuate;

In anul 2016, a fost înregistrat un excedent bugetar de 45.894.405 lei, compus din:

 • -  excedentul secțiunii de funcționare - 45.822.073 lei

 • -  excedentul secțiunii de dezvoltare -     72.332 lei.


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (anexa nr.2)

Veniturile încasate Ia bugetul instituțiilor publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in anul 2016, au fost in suma de 113.142.673 lei, procent de realizare 94,39% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata. In structura acestea se prezintă astfel:

 • -  venituri nefîscale - in suma de 68.802.421 lei, procent de realizare 96,90% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 60,81% din totalul încasărilor realizate;

 • -  subvenții - in suma de 44.340.252 lei, procent de realizare 90,93% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 39,19% din totalul încasărilor realizate. Aceste subvenții reprezintă sume alocate din bugetul local, in completarea veniturilor proprii ale instituțiile publice de subordonare locala;

 • -  sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari -nu au fost realizări deși s-a prevăzut suma de 100000 lei.

Cheltuielile (plățile efectuate) din bugetul instituțiilor publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in anul 2015, au fost in suma de 109.059.759 lei, procent de realizare de 83,16% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei funcționale, realizarea plăților se prezintă astfel:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - suma de 1.790.744 lei, procent de realizare 84,91% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,64% din totalul plăților efectuate;

Invatamant - suma de 7.507.226 lei, procent de realizare 70,99% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 6,88% din totalul plăților efectuate;

Sanatate - suma de 56.650.837 lei, procent de realizare 78,54% fata^de^. prevederea bugetara definitiva aprobata si 51,94% din totalul plăților efectuate;

Cultura, recreere si religie - suma de 31.072.323 lei, procenW^-fealizare 91,83% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 28,49%lăin ^fefalu'U; plăților efectuate;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 777.525 lei, procen&^realiSreJ/ 87,88% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,71%^dm^t2talrd^^ plăților efectuate;Servicii si dezvoltare publica - suma de 11.261.104 lei, procent de realizare 96,98% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 10,33% din totalul plăților efectuate;

In structura, conform clasificatiei economice, plățile efectuate se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 49.160.777 lei, procent de realizare 95,32% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 45,08% din totalul plăților efectuate;

bunuri si servicii - suma de 54.370.318 lei, procent de realizare 78,93% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 49,85% din totalul plăților efectuate;

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) - fata de prevederea bugetara definitiva aprobata de 100.000 lei realizările au fost 0 lei;

alte cheltuieli(burse) - suma de 79.771 lei, procent de realizare 92,76% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,07% din totalul plăților efectuate;

cheltuieli de capital - suma de 5.448.893 lei, procent de realizare 51,85% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 5,00% din totalul plăților efectuate.

In anul 2016, a fost înregistrat un excedent bugetar de 4.082.914 lei, compus din:

- excedentul secțiunii de funcționare - 5.178.786 lei

- deficitul secțiunii de dezvoltare -     1.095.872 lei.

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE

(anexa nr.3)

Cheltuielile (plățile efectuate) din bugetul creditelor interne in anul 2016, au fost in suma de 61.275.426 lei, procent de realizare de 94,11% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei funcționale, acestea se prezintă astfel: Alte servicii publice generale - suma de 3.493.639 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Cultura ~ suma de 17.802.342 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Prevenirea excluderii sociale - suma de 542.267 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Transporturi - suma de 39.437.178 lei, procent de realizare de 91,14% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

CONTUL DE EXECUȚIE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTI (anexa nr.4)

Cheltuielile (plățile efectuate) din bugetul municipiului Ploiești in anul 2016, au fost in suma de 271.416.304 lei, procent de realizare de 84,42% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasifîcatiei funcționale, plățile efectuate se^frSzmia^. astfel:

Autoritati executive - suma de 20.192.077 lei, procent

85,64% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 7,44,%^in!ftfffil \§°ț plăților efectuate;                                  (A |WO J

Alte servicii publice generale - suma de 39.219.668 lei, procentxd’e realîzarcî/^ -y de 96,01% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 14,45%M^^tptâți^>^ plăților efectuate;                                                        '


Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - suma de 10.082.934 lei, procent de realizare de 92,00% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,71% din totalul plăților efectuate;

Ordine publica si siguranța naționala - suma de 21.982 lei, procent de realizare 73,27% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,01% din totalul plăților efectuate;

Invatamant - suma de 5.942.579 lei, un procent de realizare de 36,48% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,19% din totalul plăților efectuate;

Sanatate - suma de 3.115.033 lei, procent de realizare de 77,35% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,15% din totalul plăților efectuate;

Cultura, recreere si religie - suma de 41.300.311 lei, procent de realizare de 81,35% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 15,22% din totalul plăților efectuate;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 7.744.674 lei, procent de realizare de 78,83% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,85% din totalul plăților efectuate;

Locuințe , servicii si dezvoltare publica - suma de 36.382.632 lei, procent de realizare de 86,34% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 13,40% din totalul plăților efectuate;

Protecția mediului - suma de 16.914.102 lei, procent de realizare de 74,68% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 6,23% din totalul plăților efectuate;

Energie termica - suma de 8.894.558 lei, procent de realizare de 78,37% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,28% din totalul plăților efectuate;

Transporturi - suma de 81.605.754 lei, procent de realizare de 91,64% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 30,07% din totalul plăților efectuate.

In structura, conform clasifîcatiei economice, realizarea plăților efectuate din bugetul local, se prezintă astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 10.674.529 lei, procent de realizare de 52,23% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,93% din totalul plăților efectuate;

 • -  bunuri si servicii - suma de 72.837.547 lei, procent de realizare de 83,30% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 26,84% din totalul plăților efectuate;

 • -  dobânzi - suma de 10.057.634 lei, procent de realizare de 92,61% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,71% din totalul plăților efectuate;

 • -  subvenții - suma de 50.100.947 lei, procent de realizare de 95,32%; fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 18,46% din totalul plăților efectuate;

-  transferuri intre unitati ale administrației publice - suma def48;.7L5:92Fk A

lei, procent de realizare de 90,56% fata de prevederea bugetdra<J/definitiyaj \A aprobata si 16,11% din totalul plăților efectuate;             |

 • -  alte transferuri - suma de 742.085 lei, procent de realizare de 67,^l^jfeia /§ j de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,27% din tdț^lplCpMlop^ efectuate;

 • -  proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FET^-suma de 23.714.998 lei, procent de realizare de 83,41% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 8,74% din totalul plăților efectuate;

 • -  asistenta sociala - suma de 6.504.600 lei, procent de realizare de 76,63% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,40% din totalul plăților efectuate;

 • -  alte cheltuieli - suma de 519.201 lei, procent de realizare de 99,74% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,19% din totalul plăților efectuate;

 • -  rambursări de credite - suma de 37.317.523 lei, procent de realizare de 98,02% fata de prevederea definitiva aprobata si 13,75% din totalul plăților efectuate;

active nefinanciare - suma de 15.231.319 lei, procent de realizare de 60,18% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 5,61% din totalul plăților efectuate;

CONTURILE DE EXECUȚIE PE ANUL 2016

ALE ORDONATORILOR TERȚIARI DE CREDITE

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești, (anexa nr. 5)

Veniturile incasate in anul 2016 au fost in suma de 1.790.744 lei, in procent de 84,91% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 1.102.781 lei, in procent de 61,58% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 1.790.744 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 1.398.791 lei, procent de realizare de 88,14% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 386.855 lei, procent de realizare de 79,11% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 5.098 lei, procent de realizare de 15,45% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Politia Locala Ploiești (anexa nr. 6)

 • -  Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 10.542.371 lei, in procent de 91,28% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, constituite, conform clasificatiei economice, astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 9.426.840 lei, procent de realizare de 95,47% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;


bunuri si servicii - 1.112.694 lei, procent de realizare de prevederea bugetara definitiva aprobata;                    /

cheltuieli de capital - 2.837 lei, procent de realizare de fO4%^f^ț^de prevederea bugetara definitiva aprobata.

% z. ...            *

Casa de Cultura „I.L.Caragiale” Ploiești (anexa nr. 7)

Veniturile încasate in anul 2016 au fost in suma de 820.392 lei, in procent de 97,90% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 785.269 lei, in procent de 95,72% din totalul veniturilor încasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 820.392 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 377.037 lei, procent de realizare de 99,48% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 413.725 lei, procent de realizare de 96,89% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 29.630 lei, procent de realizare de 92,59% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești (anexa nr. 8)

Veniturile încasate in anul 2016 au fost in suma de 6.403.414 lei, in procent de 95,00% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 5.873.856 lei, in procent de 91,73% din totalul veniturilor încasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 6.403.414 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 4.213.277 lei, procent de realizare de 99,88% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 2.188.529 lei, procent de realizare de 86,95% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 1.608 lei, procent de realizare de 32,16% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești (anexa nr. 9)

Veniturile incasate in anul 2016 au fost in suma de 4.685.107 lei, in procent de 97,29% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 4.387.177 lei, in procent de 93,64% din total venituri incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 4.685.107 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 3.496.942 lei, procent de realizare de 99,86% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 1.171.233 lei, procent de realizare de 90,34% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 16.932 lei, procent de realizare de 96,75% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Club Sportiv Municipal Ploiești (anexa nr. 10)

Veniturile încasate in anul 2016 au fost in suma de 12.185.20^iei7J^^//^ procent de 89,35% fata de prevederile bugetare definitive aprobațe^âin^car^A subvenții de la bugetul local 11.590.057 lei, in procent de 95,12^.ain țatălufe{^ veniturilor încasate.                                                ^5               S

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 12.185^206 lci^ y/ constituite, conform clasifîcatiei economice astfel:                            fv o *

 • -  cheltuieli de personal ~ 1.502.826 lei, procent de realizare de 79,51% fata

de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 10.350.872 lei, procent de realizare de 90.29% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 331.508 lei, procent de realizare de 85,88% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” (anexa nr. 11)

Veniturile încasate in anul 2016 au fost de 6.978.204 lei, in procent de 90,59% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 6.040.401 lei, in procent de 86,56% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 6.978.204 lei, constituite, conform clasifîcatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 2.741.416 lei, procent de realizare de 97,70% fata

de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 3.150.000 lei, procent de realizare de 84,43% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 1.086.788 lei, procent de realizare de 93,21% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești (anexa nr. 12)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 47.231.958 lei, in procent de 99,24% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, constituite, conform clasifîcatiei funcționale, astfel:

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului(asistenta sociala) - suma de

27.500 lei, procent de realizare de 29,37% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata. In structura, conform clasifîcatiei economice, plățile s-au efectuat pentru tichete de cresa.

Servicii de sanatate publica ( cabinetele medicale școlare) - suma de

4.506.394 lei, procent de realizare de 99,59% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata. In structura, conform clasifîcatiei economice, plățile s-au efectuat astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 4.314.409 lei, procent de realizare de 99,87% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 170.865 lei, procent de realizare de 93,37% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

 • -  cheltuieli de capital - 21.120 lei, procent de realizare de 96% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii(Centrul de Transfuzie Sanguina Ploiești)

 • -  ajutoare sociale in natura - 59.634 lei procent de realizare de 99,39%.

Asigurări si asistenta sociala - plățile au fost in suma de 42.638:'4§p îeî^/^x procent de realizare de 99,36% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura clasificatiei funcționale, plățile au fost efectuate pentru: '   ;/e^! V/A

-asistenta sociala in caz de invaliditate - suma de 27.289.728 lei, procent/ de realizare de 99,97% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata; / ZȘ $

 • - ajutoare pentru locuințe - 160.137 lei, procent de realizare’de 97,05%^/Z

fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;                               O

 • - alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale -15.188.565 lei, procent de realizare de 98,29% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei economice, plățile s-au efectuat pentru:

 • - cheltuieli de personal ( indemnizații persoane cu handicap grav, asistenți personali persoane cu handicap grav si aparatul propriu al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești) — 13.687.894 lei, procent de realizare de 99,88% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - bunuri si servicii - suma de 5.332.949 lei, procent de realizare de 95,57% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - ajutoare sociale - suma de 23.568.531 lei, procent de realizare de 99,95% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • - cheltuieli de capital - suma de 49.056 lei, procent de realizare de 98,11% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești (anexa nr. 13)

Veniturile Încasate in anul 2016 au fost de 11.261.104 lei, in procent de 96,98% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 10.629.565 lei, in procent de 94,39% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost in suma de 11.261.104 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 9.050.268 lei, procent de realizare de 99,38% fata

de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 1.711.758 lei, procent de realizare de 85,46% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 499.078 lei, procent de realizare de 99,22% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Spitalul de Pediatrie Ploiești (anexa nr. 14)

Veniturile incasate in anul 2016 au fost de 19.963.769 lei, in procent de 99,04% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 986.969 lei, in procent de 4,94% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 18.193.683 lei, in procent de 68,74% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si au fost efectuate conform clasificatiei economice, pentru:

 • -  cheltuieli de personal - 12.045.788 lei, procent de realizare de 96,33% fata

de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 4.633.257 lei, procent de realizare de 53,56% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  alte cheltuieli - 41.188 lei, procent de realizare de 87,63% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 1.473.450 lei, procent de realizare de 28% fata.de

prevederea bugetara definitiva aprobata.

La 31.12.2016 a înregistrat un excedent bugetar de 1.770.086'lbi,' compus din:

 • -  excedentul secțiunii de funcționare - 2.865.958 lei                       :

 • -  deficitul secțiunii de dezvoltare -     1.095.872 lei.

Spitalul Municipal Ploiești (anexa nr. 15)

Veniturile incasate in anul 2016 au fost de 40.741.851 lei, in procent de 96,76% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subvenții de la bugetul local 1.317.700 lei, in procent de 3,23% din totalul veniturilor incasate.

Cheltuielile (plățile efectuate) au fost de 38.457.154 lei, in procent de 84,23% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si au fost efectuate, conform clasificatiei economice, astfel:

 • -  cheltuieli de personal - 13.825.591 lei, procent de realizare de 93,75% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  bunuri si servicii - 22.720.906 lei, procent de realizare de 81,03% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  alte cheltuieli - 38.583 lei, procent de realizare de 98,93% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

 • -  cheltuieli de capital - 1.872.074 lei, procent de realizare de 65,96% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

La 31.12.2016 a inregistrat un excedent bugetar de 2.284.697 lei, excedent din secțiunea de funcționare.

Centrul Județean de Excelenta Prahova (anexa nr, 16)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 662.658,00 lei, procent de realizare de 98,52 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 326.294,00 lei (98,63 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 96.178,00 lei (99,29 %)

 • - asistenta sociala - suma de 119.450,00 lei (99,54 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 120.736,00 lei (96,67 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (anexa nr. 17)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 5.180.852,00 lei, procent de realizare de 99,64 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.581.297,00 lei (99,94 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 567.834,00 lei (97,34 %)

 • - asistenta sociala - suma de 1.870,00 lei ( 100,00 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - 29.851,00 lei (99,50 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 385.090,00 lei si plățile efectuate. ,de^\ 412.028,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un deficit bugetar de 26.938,00 lei.


Colegiul National „Al. I .Cuza” (anexa nr. 18)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugcșțuflpcaf^ au fost in suma de 3.942.923,00 lei, procent de realizare de 92,14 ^fata^de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.626.183,00 lei (97,43 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 284.351,00 lei (55,29 %)

 • - asistenta sociala - suma de 1.210,00 lei ( 100,00 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 31.179,00 lei (74,59 %) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 28.368,00 lei, si plățile efectuate de 21.062,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 7.306,00 lei.

Colegiul National „I.L.Caragiale”(anexa nr. 19)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 7.189.646,00 lei, procent de realizare de 97,77 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 6.364.600,00 lei (99,82 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 738.202,00 lei (82,93 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 86.844,00 lei (98,91 %) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 450.814,00 si plățile efectuate de 555.829,00 lei, la sfârșitul anului inregistrandu-se un deficit bugetar de 105.015,00 lei.

Colegiul National „Jean Monnet” (anexa nr. 20)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 5.227.985,00 lei, procent de realizare de 99,63 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.749.006,00 lei (99,76 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 450.942,00 lei (99,20 %)

 • - asistenta sociala - suma de 3.383,00 lei (98,63 %)

 • -  alte cheltuieli (burse) - suma de 24.654,00 lei (85,78 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 423.681,00 lei, din care subvenții de la bugetul local 78.000,00 lei (pentru susținerea cheltuielilor de întreținere a internatului si cantinei) si plățile efectuate de 404.531,00 lei, la sfârșitul anului inregistrandu-se un excedent bugetar de 19.150,00 lei.

Colegiul National „Mihai Viteazul” (anexa nr. 21)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bug ,____

au fost in suma de 6.826.435,00 lei, procent de realizare de 99,54 prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru: • - cheltuieli de personal - suma de 5.771.702,00 lei (99,97 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 983.688,00 lei (98,55 %)

 • - asistenta sociala - suma de 25.980,00 lei (64,95 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 45.065,00 lei (97,84 %) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 101.348,00 lei si plățile efectuate de 114.114,00 lei, la sfârșitul anului inregistrandu-se un deficit bugetar de 12.766,00 lei.

Colegiul National „Nichita Stanescu” (anexa nr. 22)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.810.000,00 lei, procent de realizare de 97,67 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.470.141,00 lei (99,81 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 299.099,00 lei (78,09 %)

 • - asistenta sociala - suma de 2.955,00 lei (87,69 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 37.805,00 lei (99,99 %) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 117.556,00 lei si plățile efectuate de 133.663,00 lei, la sfârșitul anului inregistrandu-se un deficit bugetar de 16.107,00 lei.

Colegiul „Spiru Haret” ( anexa nr. 23)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 5.483.858,00 lei, procent de realizare de 99,80 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.859.601,00 lei (99,94 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 591.530,00 lei (98,66 %)

 • - asistenta sociala - suma de 3.740,00 lei (100,00 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 28.987,00 lei (99,96 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 310.927,00 lei, si plățile efectuate de 309.866,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.061,00 lei.


Colegiul Tehnic „Elie Radu” (anexa nr. 24)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare au fost in suma de 4.917.243,00 lei, procent de realizare de 99, prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.222.824,00 lei (99,71 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 662.239,00 lei (97,16 %)

 • - asistenta sociala - suma de 764,00 lei (70,74 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 31.416,00 lei (96,84 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 358.495,00 lei, si plățile efectuate de 316.090,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 42.405,00 lei.

Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” (anexa nr. 25)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 4.602.723,00 lei, procent de realizare de 97,99 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.110.889,00 lei (99,89 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 473.048,00 lei (84,42 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma 18.786,00 lei (88,70 %)

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 352.566,00 lei, din care subvenții de la bugetul local 95.000,00 lei (pentru susținerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si plățile efectuate de 316.955,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 35.611,00 lei.

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 26)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 4.691.764,00 lei, procent de realizare de 98,03 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 4.171.986,00 lei (99,78%)

 • - bunuri si servicii - suma de 478.912,00 lei (85,14 %)

 • - asistenta sociala - suma de 20.990,00 lei (100,00 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 19.876,00 lei (91,43 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 153.634,00 lei, din care subvenții de la bugetul local 41.000,00 lei (pentru susținerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si plățile efectuate de 224.186,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un deficit bugetar de 70.552,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunata’^C -

(anexa nr. 27)                                                                    ’7.

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.523.667,00 lei, procent de realizare de 99^^% ’fata de prevederea bugetara definitiva.                                       V ,i: -

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.191.696,00 lei (99,58 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 300.202,00 lei (99,78 %)

 • - asistenta sociala - suma de 3.849,00 lei (98,95 %)

 • - cheltuieli de capital - suma de 27.920,00 lei (99,71 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 282.214,00 lei si plățile efectuate de 280.781,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.433,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 21 (anexa nr. 28)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 840.217,00 lei, procent de realizare de 96,70 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 752.951,00 lei (99,61%)

 • - bunuri si servicii - suma de 87.266,00 lei (77,21 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 214.740,00 lei, si plățile efectuate de 215.035,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 295,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 23 (anexa nr. 29)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.624.152,00 lei, procent de realizare de 98,84 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.421.341,00 lei (99,79 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 201.417,00 lei (92,63 %)

 • - asistenta sociala - suma de 1.394,00 lei (98,17 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 282.540,00 lei si plățile efectuate de 280.477,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.063,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 28 (anexa nr. 30)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.324.547,00 lei, procent de realizare de 95,29 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.169.644,00 lei (99,81%)

 • - bunuri si servicii - suma de 154.903,00 lei (71,04 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din vemtjiri < proprii - veniturile încasate au fost de 253.780,00 lei si plățile efectuate de 252.898,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 8.82,00 lei. .       .

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 30 (anexa nr. 31)7.^

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul -local au fost in suma de 771.385,00 lei, procent de realizare de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 663.185,00 lei (99,45 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 108.200,00 lei (90,91 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 125.905,00 lei si plățile efectuate de 124.082,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.823,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 32 (anexa nr. 32)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 878.316,00 lei, procent de realizare de 98,68 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 709.768,00 lei (99,43 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 168.548,00 lei (95,68 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 175.303,00 lei si plățile efectuate de 175.374,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 71,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 33 (anexa nr. 33)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 768.301,00 lei, procent de realizare de 97,25 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 657.625,00 lei (99,56 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 110.676,00 lei (85,42 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 104.060,00 lei si plățile efectuate de 103.660,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 400,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 35 (anexa nr. 34)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 808.773,00 lei, procent de realizare de 99,43 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 689.163,00 lei (99,63 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 119.610,00 lei (98,28 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.


Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial dii^efiturXt^ proprii - veniturile încasate au fost de 109.385,00 lei si plățile ef/c 111.580,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 2.195,

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 38 (anexa nr. 35)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bug^jț°local au fost in suma de 986.972,00 lei, procent de realizare de 97,73 % prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 889.352,00 lei (97,60 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 97.620,00 lei (98,91 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.


Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 149.890,00 lei si plățile efectuate de 147.788,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.102,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 40 (anexa nr. 36)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.160.710,00 lei, procent de realizare de 94,31 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.004.475,00 lei (99,66 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 156.235,00 lei (70,09 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 394.076,00 lei si plăti efectuate de 407.212,00 lei, înregistrând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 13.136,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit nr. 47 (anexa nr. 37)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.323.007,00 lei, procent de realizare de 99,23 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.135.893,00 lei (99,76 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 187.114,00 lei (96,14 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 230.252,00 lei si plățile efectuate de 230.454,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 202,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit „Scufița Roșie” (anexa nr. 38)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 939.328,00 lei, procent de realizare de 98,37 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 802.340,00 lei (99,41 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 134.665,00 lei (92,57 %)

 • - asistenta sociala - suma de 2.323,00 lei (99,70 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau


Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau partiaLAL^™™.

proprii - veniturile încasate au fost de 174.230,00 lei si platil^țectuațe de 170.078,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 4pl§â,Q0;iei;‘?r7/^ _..           T...........


PW

Grădiniță de copii cu program prelungit „Sfanțul Mucenic Mmă%? (anexa nr. 39)                                                          / \ ii

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetuLlocal au fost in suma de 1.354.586,00 lei, procent de realizare de 98,73 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.186.776,00 lei (99,77 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 167.810,00 lei (91,95 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 349.490,00 lei si plățile efectuate de 347.727,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.763,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril” (anexa nr. 40)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 877.649,00 lei, procent de realizare de 93,64 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 852.685,00 lei (98,97 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 124.964,00 lei (68,48 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 220.912,00 lei si plățile efectuate de 184.827,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 36.085,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit si program normal „Crai Nou” (anexa nr. 41)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.393.599,00 lei, procent de realizare de 99,65 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal suma de 1.188.701,00 lei (99,72 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 203.421,00 lei (99,23 %)

 • - asistenta sociala - suma de 1.477,00 lei (99,80 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 251.944,00 lei si plățile efectuate de 253.898,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 1.954,00 lei.

Grădiniță de copii cu program prelungit si program normal „Licurici” (anexa nr. 42)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.343.153,00 lei, procent de realizare de 99,54 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:


 • - cheltuieli de personal - suma de 1.159.128,00 lei (99,73 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 184.025,00 lei (98,33 %) fata de pr bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial di proprii - veniturile încasate au fost de 189.926,00 lei si plățile efecfifa^ 187.639,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.287,

Grădiniță de copii step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare” (anexa nr. 43)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de fin anta re bugetul local au fost in suma de 1.395.137,00 lei, procent de realizare de 98,95 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.192.934,00 lei (99,79 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 197.157,00 lei (94,30 %)

 • - asistenta sociala - suma de 5.046,00 lei (91,91 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 307.175,00 lei si plățile efectuate de 301.225,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 5.950,00 lei.

Liceul de Arta „Carmen Sylva” (anexa nr. 44)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 6.269.293,00 lei, procent de realizare de 98,75 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 5.914.250,00 lei (99,79 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 319.494,00 lei (83,85 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 35.549,00 lei (86,90 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 12.631,00 lei si plățile efectuate de 0,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 12.631,00 lei.

Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „ Victor Slavescu”

(anexa nr. 45)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.299.398,00 lei, procent de realizare de 99,90 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.916.944,00 lei (99,92 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 337.240,00 lei (99,78 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 45.214,00 lei (99,72 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 10.465,00 lei si plățile efectuate de 9.216,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un excedent bugetar de 1.249,00 lei.

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (anexa nr, 46)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare hiig^ttfl/lofeaW^.

au fost in suma de 2.855.284,00 lei, procent de realizare de 98^3 8^% fafa^de\^| prevederea bugetara definitiva.                                      Ir

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:V% , ,'

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.585.771,00 lei (99,80 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 249.374,00 (86,76 %)                s ?. 6

 • - asistenta sociala - suma de 15.860,00 lei (86,29 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 4.279,00 lei (75,60 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” (anexa nr. 47)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.419.389,00 lei, procent de realizare de 97,73 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.915.566,00 lei (99,72 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 450.652,00 lei (89,93 %)

 • - asistenta sociala - suma de 33.656,00 lei (88,27 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 19.515,00 lei (54,45 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 250.264,00 lei si plățile efectuate de 252.994,00 lei, inregistrandu-se la sfârșitul anului un deficit bugetar de 2.730,00 lei.

Liceul Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 48)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.801.934,00 lei, procent de realizare de 98,98 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.368.548,00 lei (99,12 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 413.733,00 lei (98,71 %)

 • - asistenta sociala - suma de 14.674,00 lei (91,83 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 4.979,00 lei (82,30 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 1.875,00 lei si plățile efectuate de 1.875,00 lei.

Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa nr. 49)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.740.725,00 lei, procent de realizare de 90,27 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.903.533,00 lei (99,35 %)

 • - bunuri si servicii ~ suma de 823.761,00 lei (68,35 %)

 • - asistenta sociala - suma de 2.971,00 lei (63,89 %)

- alte cheltuieli (burse) - suma de 10.460,00 lei (92,57 %), fata cWp^yedeȚile?^ bugetare definitive.                                                                     ’

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau partial^dmi^^nrtfey j proprii - veniturile incasate au fost de 117.902,00 lei, si platilfeS^t^ațâe 98.776,00 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 19.12Vâfeleiv^

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” (anexa nr. 50)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.467.456,00 lei, procent de realizare de 95,06 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile a fost efectuata pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.319.620,00 Iei (99,28 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 131.586,00 lei (66,49 %)

 • - asistenta sociala - suma de 6.039,00 lei (99,82 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 10.211,00 lei (96,88 %), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 71.236,00 lei si plățile efectuate de 49.192,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 22.044,00 lei.

Școala Gimnaziala „Andrei Muresanu” (anexa nr. 51)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.286.196,00 lei, procent de realizare de 98,17 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.043.049,00 lei (99,68 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 210.651,00 lei (91,21 %)

 • - asistenta sociala - suma de 23.126,00 lei (98,37 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 9.370,00 lei (100,00 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 31.044,00 lei si plățile efectuate de 37.640,00 lei, rezultând la finele anului un deficit bugetar de 6.596,00 lei.

Școala Gimnaziala „Anton Pann” (anexa nr. 52)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.220.706,00 lei, procent de realizare de 96,99 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 999.834,00 lei (99,17 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 163.278,00 lei (85,54 %)

 • - asistenta sociala - suma de 15.830,00 lei (97,48 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 41.764,00 lei (96,45 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Școala Gimnaziala „Candiano Popescu” (anexa nr. 53)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.434.502,00 lei, procent de realizare de 93,51 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatîei economice plățile au fost efectuate pentru:            3 ®

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.213.307,00 lei (99,02 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 169.205,00 lei (66,90 %)             /fo'Ș/

 • - asistenta sociala - suma de 7.030,00 lei (64,55 %)               K!

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 44.960,00 lei (100,00 %), fata de prevederile/ bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 1.008,00 lei si plățile efectuate de 0,00 lei, inregistrandu-se la finele anului un excedent bugetar de 1.008,00 lei.

Școala Gimnaziala „Elena Doamna” (anexa nr. 54)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.244.979,00 lei, procent de realizare de 98,60 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.065.909,00 lei (99,63 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 164.560,00 lei (92,30 %)

 • - asistenta sociala - suma de 3.950,00 lei (100,00 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 10.560,00 lei (100,00 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 5.972,00 lei si plățile efectuate de 8.626,00 lei, inregistrandu-se la finele anului un deficit bugetar de 2.654,00 lei.

Școala Gimnaziala „George Cosbuc” (anexa nr. 55)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.610.818,00 lei, procent de realizare de 98,64 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platie au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - 1.348.253,00 lei (99,57 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 238.275,00 lei (96,47 %)

 • - asistenta sociala - suma de 17.248,00 lei (82,25 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 7.042,00 lei (63,79 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 738,00 lei si plățile efectuate de 0,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 738,00 lei.

Școala Gimnaziala „George Emil Palade” (anexa nr. 56)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.028.709,00 lei, procent de realizare de 98,17 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.715.614,00 lei (99,66 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 274.302,00 lei (85,59 %)

 • - asistenta sociala - suma de 12.198,00 lei (97,20 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 26.595,00 lei (98,21 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial diffri proprii - veniturile încasate au fost de 7.614,00 lei si plățile ^^j^ate~d^^\ 11.372,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 3.758,'OO^i.        x

Școala Gimnaziala „Grigore Moisil” (anexa nr. 57)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare au fost in suma de 3.272.914,00 lei, procent de realizare de 97,22 prevederea bugetara definitiva.Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.951.755,00 lei (99,61 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 276.226,00 iei (77,97 %)

 • - asistenta sociala - suma de 23.340,00 lei (86,35 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 21.593,00 lei (99,74 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

 • -  Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 109.191,00 lei si plățile efectuate de 99.845,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 9.346,00 lei.

Școala Gimnaziala „Henri Mathias Berthelot” (anexa nr. 58)

Cheltuielile (plățile efectuate ) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.347.568,00 lei, procent de realizare de 98,20 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.117.533,00 lei (99,55 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 180.486,00 lei (84,48 %)

 • - asistenta sociala - suma de 17.756,00 lei (98,81 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 31.793,00 lei (99,88 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 84.091,00 lei si plățile efectuate de 88.866,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 4.775,00 lei.

Școala Gimnaziala „I.A.Bassarabescu” (anexa nr. 59)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.577.806,00 lei, procent de realizare de 94,66 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.348.256,00 lei (95,75 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 207.720,00 lei (84,46 %)

 • - asistenta sociala - suma de 7.437,00 lei (93,08 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 14.393,00 lei (86,29 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 17.685,00 lei si plățile efectuate de 23.603,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 5.918,00 lei.

Școala Gimnaziala „loan Grigorescu” (anexa nr. 60) Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare au fost in suma de 1.059.189,00 lei, procent de realizare de 80, prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 964.545,00 lei (89,35 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 76.717,00 lei (36,58 %)

 • - asistenta sociala - suma de 9.779,00 lei (93,94 %)


 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 8.148,00 lei (46,30 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” (anexa nr. 61)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.089.544,00 lei, procent de realizare de 97,49 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.892.787,00 lei (99,54 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 160.504,00 lei (79,38 %)

 • - asistenta sociala - suma de 15.381,00 lei (88,30 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 20.872,00 lei (93,30 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 12.030,00 lei si plățile efectuate de 4.863,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 7.167,00 lei.

Școala Gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr. 62)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.046.688,00 lei, procent de realizare de 99,74 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.753.751,00 lei (99,82 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 250.310,00 lei (99,55 %)

 • - asistenta sociala - suma de 19.475,00 lei (99,21 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 23.152,00 lei (96,67 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 11.153,00 lei si plățile efectuate de 5.335,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 5.818,00 lei.

Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” (anexa nr. 63)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.493.614,00 lei, procent de realizare de 97,06 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.226.921,00 lei (98,15 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 215.374,00 lei (87,55 %)

 • - asistenta sociala - suma de 28.850,00 lei (94,37 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 22.469,00 lei (94,57 %), fata de pr^v^d:efile5^

bugetare definitive aprobate.                                                  x

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau partial^i&venițțifeix^

proprii - veniturile încasate au fost de 131.848,00 lei si plățile 77.596,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 54.2o^0§^^z

Școala Gimnaziala „Nicolae Titulescu” (anexa nr. 64)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.753.314,00 lei, procent de realizare de 98,97 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.451.414,00 lei (99,28 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 240.651,00 lei (97,17 )

 • - asistenta sociala - suma de 22.049,00 lei (97,00 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 39.200,00 lei (99,75 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 322,00 lei si plățile efectuate de 2.938,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 2.616,00 lei.

Școala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” (anexa nr. 65)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.160.488,00 lei, procent de realizare de 98,75 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 2.693.243,00 lei (99,80 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 419.469,00 lei (95,44 %)

 • - asistenta sociala - suma de 28.728,00 lei (99,10 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 19.048,00 lei (57,20 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 42.471,00 lei si plățile efectuate de 36.398,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 6.073,00 lei.

Școala Gimnaziala „Radu Stanian” (anexa nr. 66)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 1.973.880,00 lei, procent de realizare de 99,60 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasifîcatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 1.714.107,00 lei (99,80%)

 • - bunuri si servicii - suma de 197.935,00 lei (98,32 %)

 • - asistenta sociala - suma de 21.688,00 lei (95,37 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 40.150,00 lei (100,00 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 10.841,00 lei si plățile efectuate de 9.800,00 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 1.041,00 lei.

Școala Gimnaziala „Rares Vodă” (anexa nr. 67)                 _

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare b^get^iloqal^, au fost in suma de 1.633.813,00 lei, procent de realizare de 96.^^daȘȚxfevS prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentrufc »ț 7^'^? j t.

- cheltuieli de personal — suma de 1.378.246 00 lei 199,21 °Z6                 j

C A


 • - cheltuieli de personal - suma de 1.378.246,00 lei (99,21 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 200.267,00 lei (82,95 %)

 • - asistenta sociala - suma de 29.268,00 lei (80,54 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 15.032,00 lei (96,98 %)

 • - cheltuieli de capital - suma de 11.000,00 lei (100%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 2.595,00 lei si plățile efectuate de 0,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un excedent bugetar de 2.595,00 lei.

Școala Gimnaziala „Sfanta Vineri” (anexa nr. 68)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.875.214,00 lei, procent de realizare de 96,04 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.563.215,00 lei (97,58 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 286.340,00 lei (80,49 %)

 • - asistenta sociala - suma de 13.309,00 lei (88,14 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 12.350,00 lei (100,00 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile încasate au fost de 71.358,00 lei si plățile efectuate de 64.553,00 lei, rezultând la finele anului un excedent bugetar de 6.805,00 lei.

Școala Gimnaziala „Sfanțul Vasile” (anexa nr. 69)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.766.592,00 lei, procent de realizare de 96,24 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.398.085,00 lei (97,30 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 273.423,00 lei (84,42 %)

 • - asistenta sociala - suma de 15.402,00 lei (94,96 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 14.582,00 lei (91,19 %)

 • - cheltuieli de capital - suma de 65.100,00 lei (100,00 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 23.965,00 lei si plățile efectuate de 25.263,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 1.298,00 lei.

Școala Profesionala „Toma Caragiu” (anexa nr. 70)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 2.342.752,00 lei, procent de realizare de 98,97 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal - 2.024.530,00 (99,78 %)


 • - bunuri si servicii - suma de 256.278,00 lei (95,03 %)

 • - asistenta sociala - suma de 33.644,00 lei (83,88 %)

 • - alte cheltuieli (burse) - suma de 28.300,00 lei (100,00 %), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 15.421,00 lei si plățile efectuate de 15.416,00 lei, inregistrandu-se la finele anului un excedent bugetar de 5,00 lei.

Centrul Crese (anexa nr. 71)

Cheltuielile (plățile efectuate) avand ca sursa de finanțare bugetul local au fost in suma de 3.538.444,00 lei, procent de realizare de 97,46 % fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice plățile au fost efectuate pentru:

 • - cheltuieli de personal - suma de 3.109.654,00 lei (98,53 %)

 • - bunuri si servicii - suma de 428.790,00 lei (91,62 %) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de execuție al activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 770.860,00 lei si plățile efectuate de 777.525,00 lei, rezultând la sfârșitul anului un deficit bugetar de 6.665,00 lei.

Menționam ca informațiile prezentate de către toti ordonatorii terțiari de credite au la baza situațiile financiar-contabile intocmite pe baza evidentei financiar-contabile, ordonatorii terțiari de credite fiind direct răspunzători de realitatea si corectitudinea datelor, aceștia fiind cei care sunt direct implicați in angajare, lichidare, ordonantare si plata.

La nivelul fiecărui ordonator tertiar de credite exista compartimente distincte implicate in angajarea si organizarea personalului, atribuirea de contracte de achiziții publice, urmărirea, derularea acestora, avand personal de specialitate tehnic, economic, juridic, achiziții, resurse umane, administrativ, etc.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACÎUNOIU

19 <-2017 /n

SEF SERVICIU

BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Laura Erji STANCIU

VIZAT


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2016 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne