Hotărârea nr. 138/2017

Hotãrârea nr. 138 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură I.L. Caragiale a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 138 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Paul Alexandru Palaș, Andrei Gheorghe, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu, Claudia Oana Sălceanu precum și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2017;

In conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 din Ordinul nr.l661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2017 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce lâ cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE           O A

---------------------------------------- //■%"           -fii \

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 20;17 al Casei de Cultura a municipiului Ploiești ‘T.L.Caragaafe’             J

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost fundamentat avand in veder^-prevederile Legii nr. 6/2017-Legea bugetului de stat pe anul 2017 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Casa de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

In urma rectificării impuse de incasarea de sponsorizări, bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia, este structurat asfel:

Venituri:      -venituri proprii                             20,00 mii lei

 • - donații si sponsorizări                       5,00 mii lei

 • - subventii/transferuri de la bugetul local 1.526,00 mii lei

TOTAL                 1.551,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 1.551,00 mii lei.

Suma alocata de la bugetul local ( subventii/transferuri) ramane neschimbata.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale’’ a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 101/24.04.2017.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 30.04.2017, de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare și de aplicarea Ordinul nr. 1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice, art. 5 „Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri si cheltuieli Astfel sumele rezultate din sponsorizări vor fi folosite pentru acordarea unor premii în cadrul Concursului Național de Proză Scurtă „I.L. Caragiale” și a Concursului Național de Teatru Amator „I.L. Caragiale”. Aceste evenimente sunt organizate de Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești în cadrul Festivalului Național „I.L. Caragiale”, ediția a XlV-a”. Concomitent sponsorul susține editarea și tipărirea Dicționarului „Academicienii Prahovei”.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


CONSILIERI,


Paul Alexandru Palas , J

Andrei Gheorghe

Gheorghe Simion SîrWfZ

Zoia Staicu _ /'Jm „ Claudia Oana Sălceanu

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultura "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii 6/2017 - Legea bugetului de stat pe anul 2017 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 101/24.04.2017.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 30.04.2017, de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare și de aplicarea Ordinul nr.1661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor si sponsorizărilor de către instituțiile publice, art. 5 „Instituțiile publice care beneficiează de donații/sponsorizări au obligația să solicite ordonatorilor de credit ierarhic superiori majorarea bugetului de venituri și cheltuieli ...” Astfel sumele rezultate din sponsorizări vor fi folosite pentru acordarea unor premii în cadrul Concursului Național de Proză Scurtă „I.L. Caragiale” și a Concursului Național de Teatru Amator „I.L. Caragiale”. Aceste evenimente sunt organizate de Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești în cadrul Festivalului Național „I.L. Caragiale”, ediția a XlV-a”. Concomitent sponsorul susține editarea și tipărirea Dicționarului „Academicienii Prahovei”.

Bugetul de venituri și cheltuieli actual al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 101/2017, a fost structurat astfel:

Venituri totale:

1. 547,30 mii lei

 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie sponsorizări

Cheltuielile totale

capitolul 10 „Cheltuielile de personal”

 • -  capitolul 20 „Bunuri și servicii”

1. 526,00 mii lei 20,00 mii lei

1,30 mii lei

1.547,30 mii lei

503,00 mii lei 1.044,30 mii lei

Venituri totale pentru noul buget rectificat sunt în suma de 1.551,00 mii lei

 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

1.526,00 mii lei

20,00 mii lei

5,00 mii lei


Cheltuielile totale pentru noul buget rectificat sunt in suma astfel:

La titlul II „Bunuri și servicii” apare o majorare de +3,70 mii lei,

la alineatul 20.01.09 - “Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” este influențat de sponsorizările în valoare de 3.70 mii lei {Premierea unor câștigători ai Concursului Național de Proză Scurtă „I.L. Caragiale” și ai Concursului Național de Teatru Amator „I.L. Caragiale” . Acest eveniment este organizat de Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești în cadrul celei de-a XlV-a ediții a Festivalului Național „I.L. Caragiale”. Concomitent sponsorul susține editarea și tipărirea Dicționarului „Academicienii Prahovei”).

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate și Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2017.JUDEȚUL: PRAHOVA

fi : fi V te-' ■ fi

\L.p


Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"

■ <?/y

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 201^


BUGETUL


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

BUGET

2017

NFLUENT

(+, 9

BUG RECTF

2017

Venituri proprii |                       Donații si sponsorizări

33.10.17

37.10.01

20,00

1,30

0,00

3,70

20,00

5,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1.526,00

0,00

1.526,00

Alte venituri

37.10.50

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI - din care:

1.547,30

3,70

1.551,00

Veniturile secțiunii de funcționare

1.547,30

3,70

1.551,00

Veniturile secțiunii de dezvoltare

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1.547,30

3,70

1.551,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 014-80+81+84)

1.547,30

3,70

1.551,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5'.

01

1.547,30

3,70

1.551,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

503,00

0,00

503,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

386,00

0,00

386,00

Salarii de baza

10.01.01

386,00

0,00

386,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

24,00

0,00

24,00

Tichete de vacanta

10.02.06

24,00

0,00

24,00

Contribuții (cod 10.03.01 Ia 10.03.06)

10.03

93,00

0,00

93,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

62,00

0,00

62,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

0,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

21,00

0,00

21,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

2,00

0,00

2,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

6,00

0,00

6,00

Contribuții la Fondul de garantare-a-creantelor salariate

-W;03.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

1.044,30

3,70

1.048,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

940,30

3,70

944,00

Furnituri de birou

20.01.01

7,00

0,00

7,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,00

0,00

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

300,00

0,00

300,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,00

0,00

4,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

4,00

0,00

4,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

13,00

0,00

13,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

458,30

3,70

462,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

142,00

0,00

142,00

Reparații curente

20.02

31,00

31,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

BUGET

2017

NFLUENT

BUG RECTF

^2017

Hrana pentru oameni

20.03.01

y-

" 'K?Q,00

Hrana pentru animale

20.03.02

/;

/ fe.fe

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

om

f 0,00

o#

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.

20.05

40$»

: 0.00

oyo

Uniforme si echipament

20.05.01

^$00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

< / / vA

L

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40,00

0,00

40,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

9,00

0,00

9,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

0,00

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

4,00

0,00

4,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

16,00

0,00

16,00

Protecția muncii

20.14

5,00

5,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armat

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări siserviciLde interes nublic local. în baza.unor convenții.sau

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publi

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la

20.24

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.094

20.30

1,00

0,00

1,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1,00

1,00

Chirii

20.30.04

0,00

___0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+^

30.02

0,00

0,00

0,00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

[Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

BUGET

2017

NFLUE-NT

BW RECIT

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

„ti

■         A.

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

rzp       . > •

V-'

w i *

; 7 OifiOl

Transferuri curente (cod

cj m      m as-lclal      oi      ai       aj_o.âj4U ai

51.01

0,00

f' +7

K;0,'0Q

, C’’ v/

oroo

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

OHO'

- 0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale

55.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.(

81.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0,00

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0,00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0,00

0,00

0,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicato

BUGET

2017

NFLUENT

<+’ jU

BUG RECTF

2017

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

Ir

© / ' fe'

Ha j *’

Iv

■O

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ANEXA 2


PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURALE ALE


CASEI DE CULTURĂ "ION LUCA CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

2017

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget inițial propus 2017 (Iei)

1

2

3

4

5

l.ZIUA CULTURII NAȚIONALE

167 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a V-a,

Ianuarie

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Gelu Nicolae lonescu

1500,00

2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STANESCU", ed.a XXIX-a

 • 2.2 Concursul de recitare "Sub aripa Iui Nichita", ed. a X-a

 • 2.3 Târg de carte

 • 2.4 Editare carte, catalog

 • 2.5 Alte proiecte cultural-educative.

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gclu Nicolae lonescu, Gheorghe Grama, Bardul Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore,

13300,00

3. Ziua Internațională a Poeziei -Caravana poeziei

Martie

Ploiești

Gelu Nicolae lonescu

1000,00

4. Programul cultural "ZILELE PLOIEȘTIULU1"

 • 4.1 Spectacole, concursuri

 • 4.2 Editare carte

 • 4.3 Workshop-uri

 • 4.4 Ateliere de lucru pentru copii

 • 4.5 Târg de carte

 • 4.6 Diferite activități educaționale

 • 4.7 Alte evenimente

Mai- Iunie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Gheorghe Grama, Bardul Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore, Zoica Akyurek

20000,00

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a Xl-a

Mai

Primăria Ploiești, alte locații

Madalina Rotaru

2500,00

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

R

Buget initnd.r propus      *

(lei)

1

2

3

4

5

6. Festivalul Național "I.L. CARAGIALE" ediția a-XIV-a Concurs național de proza scurta Concurs național de teatru liceal

Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

23600,00

7. Expoziția SALONUL

ARTELOR

Editare catalog "Salonul de primăvară",

Editare catalog "Salonul de toamnă".

Aprilie / Octombrie

Galeria de Artă, Muzeul Județean de Artă "Ion Ionescu Quintus"

Madalina Rotaru

4000,00

8. Programul cultural "Caravana cu talente" - Spectacole dedicate copiilor;

Spectacol "Zâmbet de copil"; Spectacol "Ghetuța cu cadouri"; Alte spectacole

Mai-Iunic

Ploiești

Referent specialitate, Gheorghe Grama , Gelu Nicolae Ionescu

10000,00

9. TABĂRA

INTERNAȚIONALĂ DE CREAȚIE PLASTICĂ "DAN PLATON"

Iulie

Prahova

Madalina Rotaru

30000,00

10. FESTIVALUL CASTANILOR-IN MEMORIAM GABIDOBRE, Concurs național de muzică folk, ediția a XVIII-a.

Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești

Referent specialitate,

70000,00

11. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IUL1A HASDEU", ediția a XV-a

Octombrie -Noiembrie

Casa de Cultură "l.L.Caragiale" , Muzeul "Iulia Hasdeu" Câmpina

Gelu Nicolae Tonescu

9000,00Programe și proiecte culturale


12. PROGRAMUL CULTURAL FOLCLOR:

 • 12.1 FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a XlI-a,

 • 12.2 Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "CUNUNĂ DE CÂNTEC ROMÂNESC "ed. a IV-


12.3 Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova și a Ansamblului Prahova Junior Ia diferite manifestări în municipiul Ploiești, județ țară și străinătate. Spectacole de datini si obiceiuri din toată țara


13. Participarea formațiilor aristice de muzică corală ale Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate;


14. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Trupa de teatru liceal ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Excursii culturale, Editarea "Antologiei Cenaclului Atitudini 2017, ", pregătirea Antologiei Cenaclului Atitudini pentru 2018, Editarea Calendarului selectiv a evenimentelor culturale pentru anul 2017), alte proiecte culturale.


Perioada


12.1 decembrie

12.2 septembrie 12.3 tot timpul anului


2017


Tot timpul anului


Loc de desfășurare a manifestării


Responsabil proiector


3

Ploiești


Diferite locații


Casa de Cultură "I.L.Caragiale" , Muzeul de Artă "Ion


Ionescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale


4

Gheorghe Grama


Referent de specialitate


Gclu Nicolae Ioncscu


40000,00


72300,00


Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestării or

Responsabil proiect

Buget initialx/ propus 2017

(Iei)

1

2

3

4

5

15. UNIVERSITATEA POPULARA "D1MITRIE GUȘTI" (simpozioane, colocvii, conferințe, prelegeri, etc)

octombrie-iunic

Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gazc Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, etc.

Elena Grigorc, Roxana Bardut

20000,00

16. PROIECTE EDUCAȚIONALE Organizarea de proiecte educative în colaborare cu instituții de învățământ din Ploiești, județul Prahova și țară. Ex.: Proiectul "Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun", ateliere de lucru, proiectul "Atelierele lui Moș Crăciun",Ateliere de Paște, alte proiecte educaționale).

Tot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “I.L.

Caragiale”, alte locații

Madalina Rotaru

18000,00

17. Diferite alte manifestări culturale și activități educaționale organizate pe plan național și internațional (spectacole, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,workshop-uri, excursii culturale, editare carte, susținerea elevilor si studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "I.L.Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

31800,00

TOTAL BUGET ESTIMAT

462000,00


CONTABIL ȘEF


DIRECTOR

Trezorerie Mut». Ploiești


EXTRAS DE CONT la data:        12.(15.2017


CONT: 21G3701002844308

NR. DOCUMENT


DATA

DOC


DATA PLATO


Sold precedent

781


11.05.2017


11.05.2017


Rulaj zi Total sume


Sold filial


CONTAB_WIN versiuneaCASA DE CULT A MUN PLOIEȘTI   R040TREZ52121G370100XXXX PLOIEȘTI ERO1JXJRNR1A

CONT      IBAN PLĂTITOR/            COD PLĂTITOR/ NUME PLAT1TORA

CORESPONDENT BENEFICIAR                 BENEFICIAR BENEFICIAR


6101


R050BRDE300SV81696133000CREDIT COD      INDICATOR NR. REFERINȚA-

ANGAJAMENT ANGAJAMENT

1.300,00

3.000,00 u/7                      TZ52146380295-

SPONSORIZARE BUDGET

3.000,00


4 J 00,00

4.300,00Trezorerie Mim. Ploiești


EXTRAS DE CONT la dala:        17.0522(117


Edilul la dalai


17.05.201706:43 PM


CONT: 21G3701002844308

NR. DOCUMENT DATA    DATA

DOC     PLĂTII

Sold precedent

247               16.05.2017 16.05.2017


CASA DE CULT A MUN PLOIEȘTI R040TREZ52121G370100XXXX     PLOIESTIEROI

CONT      1BAN PLĂTITOR/            COD PLĂTITOR/ NUME PLĂTITOR/

CORESPONDENT BENEFICIAR                 BENEFICIAR


BENEFICIAR


6101


R026RNCB0205044846540001


11307036CREDIT COD      INDICATOR NR. REFER1NTA-

ANGAJAMENT ANGAJAMENTRulaj zi

Total sume

Sold final


TZ52146414081-PL SUMA

CF CTR SPONSORIZ 5 11.05.2017


Trezorerie Mun. Ploiești


EXTRAS DE CONT ladala:       17.052017


Edîlat la data:        17.0520t7 06:43 l’M


CONT: 21G4309002844308


CASA DE CULT A MUN PLOIEȘTI


RO77TREZ52121G430900XXXX


PLOIEȘTI EROILOR NRIAa


,00

,00

,00


700,00


5.000,00

5.000,00CONTRACT DE SPONSORIZARE1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul Contract de sponsorizare („Contractul”) a intervenit între: a) Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, având sediul în Ploiești, str. Piața Eroilor nr. 1A, cod înregistrare fiscală 2844308, cont bancar R040TREZ52121G370100XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, prin reprezentant legal Luminița Avram, în calitate de Director și Adriana Mihai, în calitate de Contabil Șef, denumită în continuare BENEFICIAR

Și

b) Apa Nova Ploiești, cu sediul în str. Bobâlna nr. 10, înmatriculată la Registrul Comerțului Prahova cu nr. J29/527/2000, C.I.F. RO13102711, cont IBAN R050BRDE300SV81696133000, tei. 0244 407 630, reprezentată legal de Anca lonașcu, având funcția de Director General, denumită în continuare SPONSOR,

unde Sponsorul și Beneficiarul sunt denumiți în cele ce urmează împreună “Părțile” și fiecare individual "Partea”.

ÎNTRUCÂT

 • ■  Beneficiarul necesită sponsorizarea cu mijloace financiare în vederea susținerii Festivalului Național „I.L Caragiale”, ediția a XlV-a si a editării și tipăririi Dicționarului “Academicienii Prahovei”;

 • ■  Sponsorul confirmă intenția de a sponsoriza misiunea/proiectul/lucrarea etc. Beneficiarului și declară că are capacitatea necesară efectuării unei sponsorizări către Beneficiar în conformitate cu prevederile prezentului Contract și cu respectarea legislației aplicabile.

DREPT URMARE, în schimbul angajamentelor, asigurărilor și garanțiilor asumate în cadrul prezentului Contract, Părțile convin, în temeiul prevederilor Legii nr. 32/1994 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

2. DEFINIȚII Șl INTERPRETARE

2.1. Definiții

în prezentul Contract, cu excepția situațiilor în care contextul impune^ o altă interpretare, expresiile de mai jos vor avea următorul înțeles:                          / /

Teatru Amator din cadrul Festivalului Național „I.L. Caragiale”

- Suma de 1000 lei ce va constitui Premiul Special Apa Nova la Concursul Național de Proză scurtă din cadrul Festivalului Național „I.L. Caragiale"

Proiectul Beneficiarului Dicționarul „Academicienii Prahovei” constă în editarea și tipărirea unui dicționar care cuprinde date despre personalitățile marcante din județul Prahova, Apa Nova Ploiești contribuind cu suma de 1000 de lei pentru acest proiect.

Evenimente de forță majoră reprezintă orice evenimente externe, imprevizibile, absolut invincibile și inevitabile, care ar apărea independent de voința Părților, după încheierea prezentului Contract și care împiedică total sau parțial îndeplinirea, de către Părți, a obligațiilor contractuale ce includ, fără a se limita la: calamități naturale, războaie, revoluții, rebeliuni, insurecții civile, acte de expropriere, acte de naționalizare, explozii nucleare, contaminare radioactivă sau chimică, și alte circumstanțe în afara controlului rezonabil al unei Părți.

Valoarea Sponsorizării reprezintă suma de 3000 lei (trei mii lei) ce se va achita Beneficiarului, în scopul susținerii Misiunii/Proiectului/Lucrării acestuia, astfel cum se prevede în prezentul Contract.

2.2. Interpretare

în prezentul Contract, cu excepția cazurilor când contextul impune o altă interpretare:

• cu excepția situațiilor în care contextul impune o altă interpretare, cuvintele la singular includ și pluralul și viceversa,-

 • ■  clauzele prezentului Contract vor fi interpretate conform voinței comune a Părților;

 • ■   titlurile au fost inserate pentru a ușura citirea textului și ele nu vor afecta interpretarea prezentului Contract.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • 3.1. Sponsorul se obligă să susțină Misiunea/Proiectul/Lucrarea Beneficiarului, astfel cum a fost aceasta definită în prezentul Contract.

 • 3.2. în acest scop, Sponsorul se obligă să pună la dispoziția Beneficiarului Valoarea Sponsorizării, ce urmează a fi achitată într-o singură tranșă/două- etc. în termen de 5 zile de la data încheierii prezentului Contract.


4. DURATA CONTRACTULUI

 • 4.1. Prezentul Contract se încheie pentru intervalul de timp cuprins între data semnării acestuia de către ambele Părți și data de 31.07.2017.

 • 4.2. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al ambelor Părți.

)    5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Obligațiile Sponsorului

în urma încheierii prezentului Contract, Sponsorul se obligă:

 • ■  să realizeze sponsorizarea prin transferul Valorii sponsorizării în conformitate cu prevederile

art. 3 din Contract;                                                                                                4

 • ■  să permită Beneficiarului aducerea la cunoștința publicului a sponsorizării prin promovarea numelui, a mărcii și a imaginii Sponsorului;

 • ■  să nu urmărească, direct sau indirect, direcționarea activității Beneficiarului;

 • ■  să nu utilizeze sume obținute de la bugetul de stat în scopul efectuării sponsorizării.

5.2. Obligațiile Beneficiarului

în urma încheierii prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

 • ■  să informeze Sponsorul, la anumite intervale de timp, asupra demersurilor activității desfășurate, pentru care a primit sponsorizarea;

 • ■  să transmită, la cererea Sponsorului, dovada utilizării sponsorizării în scopul misiunii definite la articolul 2.1 din prezentul Contract;

 • ■  să utilizeze sumele de bani primite, exclusiv în scopul îndeplinirii Misiunii/Proiectului/Lucrării;

 • ■  să aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică precum și numele, marca și imaginea Sponsorului;

 • ■  să respecte toate cerințele legale, instrucțiunile și regulamentele formulate în scris de Sponsor, cu privire la prezentul Contract, și să furnizeze, ori de câte ori îi este soHciat, în mod

rezonabil, comentariile și informațiile solicitate de Sponsor iar la încheierea duratei g^zej^ufti^^ Contract să furnizeze un raport de activitate Sponsorului;


 • ■  să expună publicului, la locurile și în formele convenite, mijloacele pi Sponsorului, să nu le disimuleze sau să nu împiedice vizionarea lor de către public măsurile necesare de evitare a eventualelor degradări, deteriorări, dezafectări, etc.;

l o .

 • ■  să nu facă declarații publice și comentarii la adresa Sponsorului, care să fie în mod evident în detrimentul sau care să prejudicieze activitatea acestuia.

 • 5.3. Părțile nu vor putea efectua reclamă sau publicitate comercială anterioară, concomitentă sau ulterioară prezentului Contract în favoarea acestora sau altor persoane, in afara de cele prevăzute in ari 5.1. de mai sus.

6. CONFIDENȚIALITATE

 • 6.1. Beneficiarul va păstra confidențialitatea și nu se va folosi de, nu va comunica sau nu va dezvălui, pe toată durata derulării prezentului Contract sau după terminarea acestuia, niciunei persoane, în beneficiu! său sau în beneficiul altora, nicio informație cu privire la situația financiară, organizarea, beneficiarii sau clienții Sponsorului.

 • 6.2. în cazul în care Beneficiarul este obligat să furnizeze informații confidențiale, acesta va notifica, de îndată, Sponsorul, în vederea obținerii consimțământul acestuia din urmă pentru a putea dezvălui informațiile solicitate.

 • 6.3. Nu sunt considerate confidențiale:

 • ■   informațiile care sunt deja cunoscute publicului sau devin publice prin orice mijloace care exonerează Beneficiarul sau pe reprezentanții acestuia de răspundere;

 • ■   informațiile care au fost furnizate Beneficiarului în mod legal și fără obligația păstrării confidențialității de către un terț care, la rândul său, nu are obligația păstrării confidențialității față de Beneficiar și/sau reprezentanții acestuia; și

 • ■  informațiile pe care Sponsorul agreează să fie făcute publice de către Beneficiar.

7. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • 7.1. în cazul în care Beneficiarul nu își îndeplinește obligațiile esențiale din cadrul prezentului Contract, inclusiv:

 • ■  dacă Beneficiarul are o atitudine necorespunzătoare în relația cu Sponsorul, prejudiciindu-l pe acesta din urmă;

 • ■  dacă Beneficiarul aduce, prin comportamentul salariaților săi, colaboratorilor săi sau a reprezentanților desemnați de către acesta, prejudicii financiare Sponsorului; sau /]

 • 7.2. Pentru situațiile prevăzute la clauza 6.1 de mai sus, simpla neexecutare a acestor obligații va avea ca efect rezoluțiunea de drept a Contractului în conformitate cu prevederile art. 1554 alin (2) teza finală din Codul civil, nefiind necesare alte formalități sau intervenția instanței.

 • 7.3. Contractul poate înceta și prin acordul Părților, exprimat printr-o notificare scrisă transmisă în condițiile prevăzute de art. 9 din prezentul Contract.

8. FORȚA MAJORĂ

 • 8.1. Fiecare Parte va fi exonerată de răspundere, în cazul neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dacă această neexecutare se datorează unui Eveniment de Forță Majoră care a avut loc după încheierea prezentului Contract și sub condiția ca exonerarea de răspundere să se refere doar la acele obligații afectate în mod direct de Evenimentul de Forță Majoră și să se extindă doar pe perioada existenței Evenimentului de Forță Majoră.

 • 8.2. Partea care invocă Forța Majoră este obligată de a notifica cealaltă Parte în scris, imediat după ce ia cunoștință de apariția Evenimentul de Forță Majoră și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

8.3 în cazul în care Evenimentul de Forță Majoră se întinde pe o perioadă mai mare de cincisprezece (15) zile sau de îndată ce se poate în mod rezonabil anticipa faptul că Evenimentul de Forță Majoră se va întinde pe o perioadă mai mare de cincisprezece (15) zile, Părțile vor începe negocierile în vederea agreării acelor modificări necesare la prezentul Contract, care să permită Părților continuarea îndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul Contract, într-o manieră cât mai apropiată de intenția lor inițială sau să consimtă la sau să considere prezentul Contract rezolvit de drept.

9. NOTIFICĂRI

 • 9.1. Toate documentele transmise sau comunicate între Părți în baza prezentului Contract vor fi în limba română.

 • 9.2. în accepțiunea Părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului Contract.

 • 10.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului Contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 • 10.2. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

)   11, GARANȚII DE EXECUTARE

 • 11.1. Fiecare Parte declară și garantează celeilalte Părți faptul că:

 • ■  este o persoană juridică legal înființată conform actelor sale constitutive;

 • ■  a întreprins toate acțiunile necesare încheierii prezentului Contract;

 • ■  încheierea prezentului Contract și îndeplinirea obligațiilor asumate în cadrul acestuia nu încalcă niciuna din prevederile actului său constitutiv; și

 • ■  persoanele semnatare ale prezentului Contract sunt reprezentanții autorizați ai fiecărei Părți.

 • 11.2. în cazul în care oricare dintre Părți încalcă oricare din declarațiile și garanțiile menționate anterior, Partea în culpă va despăgubi în totalitate cealaltă Parte pentru toate daunele suferite ca urmare a respectivei încălcări.

12. CLAUZĂ DE ETICĂ/PREVENIREA CORUPȚIEI

 • 12.1. Beneficiarul recunoaște și declară că toate sumele care îi vor fi transferate de Sponsor în baza prezentului Contract, sunt destinate exclusiv pentru susținerea Misiunii/Proiectului/Lucrării etc., conform prevederilor acestui Contract.

 • 12.2. Beneficiarul se obligă să nu utilizeze sumele care îi vor fi transferate ca finanțare ilegală la orice formă de activitate sau orice activitate opusă ordinii publice sau bunelor moravuri din România sau din oricare alt Stat.

 • 12.3. Beneficiarul convine ca în niciun caz, toată sau o parte din Valoarea Sponsorizării efectuată în baza prezentului Contract să nu fie destinată, direct sau indirect, să fie promisă sau transferată unui funcționar public, în scopul de a influența un act sau o decizie ce țin/he funcțiile unui funcționar public, sau care-l determină pe acest funcționar public să facă uz d^i^țhTența ~Sa<^^ asupra oricărui alt funcționar public.

1 r S i           ‘j *>‘2,

 • 12.4. Beneficiarul nu poate din Valoarea Sponsorizării să ofere sau să furnizeze,^direct șazu>z indirect, vreun beneficiu, material sau de alt tip, unui reprezentant al statului, unui reptpzenMnț^al unei organizații publice internaționale, unui partid politic, unui angajat sau unui ageriț^l^^^X societăți private, al unei instituții de creditare sau al unei bănci, cu încălcarea obligațiilor legale sau a principiilor de etică ale Grupului Veolia Environnement din care face parte Sponsorul, în scopul obținerii sau menținerii de avantaje si/sau unei tranzacții comerciale.

 • 12.5. Beneficiarul se angajează să determine respectarea prevederilor acestui articol de către orice persoane sau entități cărora acesta ar trebui, după caz, să le transfere toată sau o parte din Valoarea Sponsorizării ca urmare a intervenției lor în cadrul susținerii activității sale.

 • 12.6. în general, Beneficiarul declară că, în cadrul prezentului Contract, conduita sa va fi conformă cu practicile etice și nu va aduce atingere imaginii Sponsorului, grupului său sau acționarilor săi.

 • 12.7. Beneficiarului îi este de asemenea interzis ca din Valoarea Sponsorizării să ofere vreun beneficiu, sau să cedeze la solicitarea oricărei persoane care susține a avea o influență reală sau presupusă pe lângă un funcționar public, astfel încât să nu abuzeze de influența sa pentru a obține contracte sau orice decizie favorabilă.

 • 12.8. Beneficiarul va respecta în plus prevederile aplicabile în materie socială și fiscală.

13. CLAUZE FINALE

 • 13.1. Prezentul Contract este guvernat și va fi interpretat, în toate privințele, în conformitate cu Legislația din România.

 • 13.2. în cazul în care oricare dintre termenii sau prevederile prezentului Contract sunt declarate invalide, ilegale, nule sau neaplicabile în orice privință, termenul sau prevederea respectivă nu va produce efecte, dar nu va prejudicia valabilitatea celorlalte prevederi din Contract. în acest caz, Părțile vor depune toate diligențele rezonabile pentru a agrea modificarea prezentul Contract în sensul includerii unei noi prevederi care să producă efecte cât mai apropiate de prevederea invalidă, ilegală, nulă sau neaplicabilă.

 • 13.3. în cazul în care oricare dintre Părți nu își exercită sau nu pune în executare un drept conferit ei în baza prezentului Contract, acest lucru nu va fi considerat ca o renunțare la dreptul respectiv și nu va opera în sensul împiedicării exercitării sau punerii în executare a dreptului respectiv în orice moment sau momente după aceea.

13.4 Modificarea prezentului Contract se poate face numai prin act adițional încheiat între Părțile contractante.


13.5. Prezentul Contract, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. Nu există aspecte secundare obiectul prezentului Contract și cu privire la acordul Părților care să nu fi fost incluse\^^pHț(iJȘSj acestuia.

13.6. Prezentul Contract nu poate fi transmis unei terțe persoane decât cu acordul scris al celeilalte părți contractante.

Prezentul Contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare câte una pentru fiecare parte, astăzi 08.05.2017.

BENEFICIAR,

Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești

SPONSOR,

Apa Nova PloieștiDirector General


Vizat Ju

Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale a Municipiului Ploiești

Piața Eroilor nr. 1A

. Tel/Fax: 0244.578148/578149

ii secretariat@casadecultura.ro


CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr. 05 din \\.Q5\ 2x^4-

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • 1.  S.C „BES ROMANIA” S.R.L, cu sediul în Ploiești, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/1358/98, C.U.I. ROI 1307036 , având cont de virament nr. R015BTRL03001202558040, deschis la Banca Transilvania, reprezentata prin d-na Martha Mocanu în calitate de DIRECTOR, denumită în continuare SPONSOR.

Și

 • 2. Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești cu sediul în Ploiești, str. Piața Eroilor nr. IA, CUI 2844308 având cont virament nr. R040TREZ52121G370100XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentată prin d-na Luminița Avram, în calitate de director și d-na Adriana Mihai, în calitate de contabil Șef, denumită în continuare BENEFICIAR.

am încheiat prezentul contract de Sponsorizare având următoarele condiții:

 • II.  OBIECTUL CONTRACTULUI:

 • 2.1 Sponsorul se angajează, în mod irevocabil,--să susțină editarea și tipărirea Dicționarului „Academicienii Prahovei”, autor prof. univ. dr. în istorie Ion Baicu, cu suma de 700 de lei.

 • 2.2 în scopul prevăzut la punctele 2.1.1 și 2.1.2, Sponsorul pune la dispoziția

Beneficiarului suma de 700 lei (șapte sute de lei), pe care urmează să o vireze integral până la data de___________________________în contul Beneficiarului

nr. R040TREZ52121G370100XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești.

 • III.  OBLIGAȚIA BENEFICIARULUI:

Beneficiarul se obligă să aducă la cunoștința publicului Sponsorizarea, prin promovarea numelui, siglei, imaginii Sponsorului în materialele publicitare utilizate în cadrul Dicționarului „Academicienii Prahovei”.                        / A

 • IV. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și își încetei ,frie după ce toate obligațiile din prezentul contract vor fi stinse, resp^^>di^)9 Sponsorul vireaza suma de 700 lei (șapte sute de lei) in contul B             iafA

Sponsorul vireaza suma de 700 lei (șapte sute de lei) Beneficiarul își respecta obligațiile prevăzute în art. III.x ¥

ÎNCETAREA CONTRACTULUI


V.


 • 5.1.     Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești și fără notificare prealabilă, în cazul în care una dintre părți nu își execută una dintre obligațiile enumerate la art. II si III în prezentul contract;

 • 5.2.     Prezentul contract încetează cu notificare prealabilă și preaviz de 5 zile în cazul în care una dintre părți își încalcă vreuna dintre obligații, după ce a fost avertizată, în scris, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluțiunea / rezilierea prezentului contract.

 • VI. FORȚĂ MAJORĂ

Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită în lege.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5zile(calendaristice), producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă în termen de 5 zile (calendaristice) de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune - interese.

 • VII. NOTIFICĂRI

A

In accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

In cazul în care notificarea se face pe cale poștală ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Dacă confirmarea se trimite prin telex sau telefax ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu/j.unt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.                                                                     /

 • VIII. LITIGII

Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea Jfezentului contract, sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea ac^âa^ăj^e, rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

 • IX. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte uî^fepepți^^ fiecare parte.

  Sponsor,

  S.C BES România S.R.L

  Beneficiar,

  Casa de Cultura “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești

Reprezentant legal, Martha Maria MocanuCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR.l


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultură ”Ion Luca Caragiale” a Municipiului PloieștiPREȘEDINTE, Paul Palas

5

SECRETAR, Andrei eorghe


Data:                s 2-0/4 9"~