Hotărârea nr. 133/2017

Hotãrârea nr. 133 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal schimbare destinatie din zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de doua niveluri locuinte colective in zona mixta institutii si servicii si zona rezidentiala cu cladiri cu mai mult de doua niveluri, locuinte colective si majorare cut la 2,90, Str. Lupeni, nr. 6B, Ploiesti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 133 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE IN ZONA MIXTA INSTITUȚII SI SERVICII SI ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE SI MAJORARE CUT LA 2,90” Str. Lupeni, nr. 6B, Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a primarului Adrian Florin DOBRE si a consilierilor Robert Ionut VÎSCAN, Iulian BOLOCAN, Sorin VĂDUVĂ, Ștefan DANESCU, Claudia SALCEANU si Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare la solicitarea S.C. NOVADEX & CA S.R.L., Planul Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE IN ZONA MIXTA INSTITUȚII SI SERVICII SI ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE SI MAJORARE CUT LA 2,90”, Str. Lupeni, nr. 6B, Ploiești.

Conform actelor de proprietate, planului suport topografic, documentației Planului Urbanistic Zonal;

Având in vedere faptul ca beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri privind :

- utilități urbane:

o

alimentare cu apa, canalizare:

nr. 6/18.01.2017

o

alimentare cu energie electrică :

nr.327/10.01.2017

o

alimentare cu gaze naturale:

nr. 311.220.694/17.01.2017

0

telefonie:                       nr,100/05/03/01/PH/0084/10.01.2017

o

protecția mediului:

nr.437/13.02.2017

o

sanatatea populației:

notificare nr.45/14.02.2017

-

altele:

0

poliția rutieră:

nr.673541/15.02.2017

o

Comisia Municipală ptr. Transport:

DT 1251/02.03.2017

0

fundamentarea circulației:

S.C. SERVTOP S.R.L.

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.4 „Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură din data de 21.04.2017 ;

/\                     z\

In baza încheierii nr.263/23.06.2016 a Judecătoriei Ploiești - Secția Civilă privind validarea in funcția de primar al Municipiului Ploiești;

în baza Dispoziției nr. 4057/09.03.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin.(2) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.l si alin. 5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic Zonal „SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE IN ZONA MIXTA INSTITUȚII SI SERVICII SI ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE SI MAJORARE CUT LA 2,90” Str. Lupeni, nr. 6B, Ploiești, la solicitarea S.C. NOVADEX & CA S.R.L., cu condiția respectării avizului nr. 008 din 16.03.2017 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal se află în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară conform contract de vanzare cumpărare nr.898/08.04.2015, avand suprafața de 1015,00mp (conform planurilor vizate de O.C.P.I.).

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE SPECIALIT

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL„ SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE IN ZONA MIXTA INSTITUȚII SI SERVICII SI ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE SI MAJORARE CUT LA 2,90”

Str.Lupeni, nr.6B, Ploiești

Beneficiar : S.C. NOVADEX & CA S.R.L.

Proiectant: S.C. BIG ARHIGEO S.R.L. - arh.Bogdan GEORGESCU

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 Ghid privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal, a Legilor nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic Zonal „ SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE IN ZONA MIXTA INSTITUȚII SI SERVICII SI ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE SI MAJORARE CUT LA 2,90”, Str.Lupeni, nr.6B, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la inițiativa S.C. NOVADEX & CA S.R.L. , în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare si cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal este proprietate particulară conform contract de vanzare cumpărare nr.898/08.04.2015, avand suprafața de 1015,00mp (conform planurilor vizate de O.C.P.I.).

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 reglementările sunt:

U.T.R.-S-9, Lb ; (POT= 50% ; CUT= 1,5 ).

 • - suprafața teren : 1015 mp (din act);

 • - parcela construibila cu acces la Str.Lupeni, str.Cavalului si str.Alexandru Glinka;

 • - regim de inaltime P+2-4, P+5-10;

 • - retragere minima obligatorie 19 m din axul Str.Lupeni;

 • - retragerile fata de limitele laterale si posterioara vor respecta prevederile Codului Civil;

  - distanta dintre clădiri trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala cu inaltma€^^u _____

  mai înalte, pentru a nu se umbri reciproc ( conform O.M.S. 119/20l^Oi^cazuLiiycare aceasta condiție nu poate fi respectata, se va intocmi, obligatori ** nrsvTrs-rr INSORIRE, care va fi analizat, la faza de Autorizație de Construire, amplasamentul propus pentru noua construcție;lirdi celei iscare OIU DE ®Omcti^ de

 • - terenul are posibilitatea racordariila utilitățile existente in zona;

 • - lucrările de branșamente se vor executa in conformitate cu „normele tehnice/dmÎ27<0L1998 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații si a pomilor in localitățile urbane si rurale;

- împrejmuirea va avea H max.-1.80 m la aliniament și va fi de preferință transparentă, iar posterior și pe laterale va avea H max.=2.00 m și va fi de preferință opacă.

Utilizări permise : locuințe in blocuri; instituții publice aferente zonelor rezidențiale; servicii profesionale, sociale si profesionale; comerț, turism; activitati nepoluante;anexe gospodaresti(parter).

Utilizări interzise Orice unitati economice poluante si care generează trafic intens, construcții


pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafața minima si front la strada (conf. Art. 30 din R.G.U).

Acest Plan Urbanistic Zonal a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.1314 /09.12.2016.


Prin PLANUL URBANISTIC ZONAL se propun:

Prezenta documentație privind întocmire PUZ - Schimbare destinație din zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective in zona mixta instituții si servicii si zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective (Sst = 1015mp) si majorare CUT Ia 2,90 este etapa de realizare a unui complex mixt cu instituții si servicii la etajele inferioare si locuințe colective la etajele superioare.

Terenul studiat are acces pe trei laturi din str.Lupeni, str.Cavalului si str.Alexandru Glinka. Pentru strada Lupeni din care se face accesul principal prin PUG se prevede o retragere minima obligatorie de 19m din axul acesteia .

Pe amplasament se afla o construcție (subsol) nefinalizata si la care este obtinuta autorizație de desființare. In vecinătate sunt edificate locuințe colective cu regim de inaltime P+4 si locuințe individuale

Zona funcționala mixta instituții si servicii si zona rezidențiala cu clădiri cu mai mult de doua niveluri, locuințe colective;

Indicatori urbanistici maximali: POT = 50%, CUT max = 2,9 din care maxim 1,8 cu locuințe colective, regim de inaltime maxim P+5 (H max = 24 m) ;

Spatii de parcare: se vor respecta prevederile Anexei 5 din RGU.

ZONA IS/ Lb-Zona Instituții si servicii si zona predominant rezidențiala cu regim de inaltime P+2-4, P+5-10 UTILIZĂRI ADMISE

 • • locuințe colective

 • • instituții, servicii si comerț complementare locuirii

 • • construcții aferente echipării tehnico-edilitare si amenajari (cai de acces carosabile si

pietonale, parcaje, garaje, spatii plantate, împrejmuiri, etc


UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚII

 • • orice construcție de la art.l pana la obținerea autorizației de construire

 • • sedii administrative cu condiția ca programul

UTILIZĂRI INTERZISE

• comerț la etajele superioare ale imobilului • activitati poluante

Camerele de locuit vor avea lumina naturala minim 2 ore /zi la solstitiul de iama. Pentru toate


ORIENTAREA CONSTRUCȚIILOR FATA DE PUNCTELE CARDINALE categoriile de construcții administrative se recomanda orientarea, astfel încât sa se asigure insorirea spațiilor pentru public și a birourilor.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE PARCELEI

Amplasarea noii construcții se va face cu respectarea Codului Civil fata de limitele laterale si posterioare.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ Clădirile vor respecta între ele minim inaltimea celei mai inalte sau mai puțin numai in baza unui studiu de insorire, dar nu mai puțin de 3m.

REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME : P+5E

ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

Prescripțiile vor urmări armonizarea constructiiei propuse cu cele existente din punct de vedere : ritmari plin-gol, registre, regim de inaltime, detalii de arhitectura, tipul acoperirii si invelitorii, finisaje, gama coloristica, etc.

Aspectul exterior al construcțiiei se definește prin expresivitate arhitecturală, echilibru compozițional, finisaje, materiale de construcție, amenajări;

Volumetria trebuie să fie echilibrată, corelată cu obiectivele vecine, dar nefiind înlăturată nici tratarea subliniată în contrast;

Nu se vor autoriza construcțiile al căror aspect exterior depreciază aspectul general al zonei. Fațadele laterale și posterioare ale clădirii trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea. Culorile folosite pentru acestea vor fi: alb, crem, culori pastelate. Se permit accente coloristice in procent de minim 5%

Sunt interzise imitațiile stilistice.

Materialele pentru finisaj exterior vor fi de buna calitate, cu rezistentă mare în timp si specifice cadrului arhitectural de tip urban. Este interzisă utilizarea lor impropie. Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiiei sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiiei sau zonei înconjurătoare.

Aspectul exterior al clădirilor va exprima caracterul și reprezetativitatea funcțiunii și va ține seama de caracterul general al zonei și de arhitectura clădirilor ce se vor edifica anterior cu care vor fi în relație de co-vizibilitate

Se va asigura o tratare similară a tuturor fațadelor aceleiași clădiri

Se va acorda atenție modului de tratare a acoperișurilor sau teraselor perceptibile într-o perspectivă descendentă din clădirile mai înalte

Se vor folosi materiale de exterior de bună calitate.

Se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea clădirilor, garajelor și anexelor.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Se vor asigura accese separate pentru locatarii imobilului si per comerciale.

SPAȚII VERZI ȘI PLANTATE

Se va asigura minim 5% spatii verziSpatiile neconstruite vor fi înierbate și plantate cu 1 arbore la fiecare 50m Parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu un arbore la 4 locuri de parcare ÎMPREJMUIRI

In cazul in care se vor amenaja împrejmuirile la aliniament vor fi tratate în mod unitar în întreaga zonă, vor avea maxim 1,6 m, transparente cu maxim 0,6m soclu , eventual dublate de gard viu. Se accepta si delimitarea parcelei cu gard viu

PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI : POT max-50% COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI : CUT max - 2,9 — din care maxim 1,8 locuințe colective.

în perioada 03.02.2017 - 17.02.2017 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Avizul C.T.A.T.U. nr.008/2017 a stat la baza fundamentării Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.009/2017.

Supunem aprobării proiectul de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal,, SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE IN ZONA MIXTA INSTITUȚII SI SERVICII SI ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE SI MAJORARE CUT LA 2,90”, Str.Lupeni, nr.6B, Ploiești , cu respectarea Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.008/2017, cu următoarea condiție la faza P.A.C.:

• verificarea distantei de la ferestre la parcare ( >5 m) ;

ARHITECT ȘEF, arh.Cristina HERTIA

ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANA ȘI METROPOLITANĂ ine. D&niel DUMITRU

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

ÎNTOCMIT,

Daniela Mar ia NEAGU

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

„ SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REZIDENȚIALA

CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE IN ZONA MIXTA INSTITUT!! SI SERVICII SI ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU

MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE SI MAJORARE CUT LA 2,90”

Str.Lupeni, nr.6B, Ploiești

Beneficiar : S.C. NOVADEX & CA S.R.L.

Proiectant: S.C. BIG ARHIGEO S.R.L. - arh.Bogdan GEORGESCU

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic Zonal „ SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE IN ZONA MIXTA INSTITUȚII SI SERVICII SI ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE SI MAJORARE CUT LA 2,90”, Str.Lupeni, nr.6B, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda S.C. NOVADEX & CA S.R.L., în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 Ghid privind metodologia de elaborare și continutul-cadru al Planului Urbanistic zonal.

5

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic Zonal „ SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE IN ZONA MIXTA INSTITUT!! SI SERVICII SI ZONA REZIDENȚIALA CU

CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE SI

MAJORARE CUT LA 2,90 ”, Str.Lupeni, nr.6B, Ploiești, întocmit de arh.Bogdan


COMISIA DE URBANISM,


Robert Ionut VÎSCAN

Iulian BOLOCAN

George Sorin Niculae BOTEZ

Marius Nicolae MATEESCU


Sorin VĂDUVĂ

Ștefan DANESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4


COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

„ SCHIMBARE DESTINAȚIE DIN ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE IN ZONA MIXTA INSTITUȚII SI SERVICII SI ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI, LOCUINȚE COLECTIVE SI MAJORARE CUT LA 2,90”

Str.Lupeni, nr.6B, Ploiești