Hotărârea nr. 132/2017

Hotãrârea nr. 132 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Ridicare restrictie de construire cu modificare de aliniere, Ploiesti, str. Torcători, nr.15

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 132


privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE CU MODIFICARE REGIM DE ALINIERE”

Ploiești, str. Torcători, nr.15

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a primarului Adrian Florin DOBRE si a consilierilor Robert Ionut VASCAN, Iulian BOLOCAN, George Sorin BOTEZ, Marius MATEESCU, Sorin VĂDUVĂ, Ștefan DANESCU, Claudia SALCEANU si Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare la solicitarea d-lui SIMION ROBERTO, Planul Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE CU MODIFICARE REGIM DE ALINIERE ”, Ploiești, str.Torcatori, nr.15.

Conform actelor de proprietate, planului suport topografic, documentației Planului Urbanistic Zonal;

Având in vedere faptul ca beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri privind :

utilități urbane: alimentare cu apa, canalizare : alimentare cu energie electrică: alimentare cu energie termica : alimentare cu gaze naturale:


nr. 008/12.01.2017

nr.797/26.01.2017

nr.C17-0020/07.02.2017

nr. 311.198.305/12.01.2017


telefonie :


nr. 100/05/03/01 /PH/0086/10.01.2017


protecția mediului :                                  nr.95/10.02.2017

altele:

poliția rutieră:                                   nr.673506/01.02.2017

Comisia Municipală ptr. Transport:           DT nr. 1014/02.03.2017

Direcția Județeană pentru Cultura Prahova:        nr.45 l/Z/09.02.2017

Acord B.C. ÎNȚESA SANPAOLO ROMANIA S.A.: nr.59053/10.03.17

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.4 „Comisia pentru Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice si de Arhitectură din data de 07.04.2017 ;

în baza încheierii nr.263/23.06.2016 a Judecătoriei Ploiești - Secția Civilă

5                              9

privind validarea in funcția de primar al Municipiului Ploiești;

în baza Dispoziției nr. 4057/09.03.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin.(2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 1 si alin. 5, lit.„c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă Planul Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE CU MODIFICARE REGIM DE ALINIERE” Ploiești, str. Torcători, nr.15, la solicitarea d-lui SIMION ROBERTO, cu condiția respectării avizului nr. 010 din 23.03.2017 al Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, anexat prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal se află în intravilanul municipiului Ploiești și este proprietate particulară conform contract de vanzare cumpărare nr.2750/01.04.2004, contract de vanzare cumpărare nr.2752/01.04.2004 si act de alipire nr.l 182/01.04.2016, avand suprafața de 648,00mp (conform planurilor vizate de O.C.P.I.).

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic Zonal, prevăzut la art. 1 sunt valabile pană la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Adrian


DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

RAPORT DE

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL


RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE CU MODIFICARE REGIM DE ALINIERE”

Ploiești, str.Torcatori, nr.15

Beneficiar :

SIMION ROBERTO

Proiectant:

B.I.A. 63 - arh.Constantin DRAGHICI

Potrivit prevederilor Legii nr.453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 Ghid privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al Planului Urbanistic Zonal, a Legilor nr. 350/2001 cu modificările și completările O ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 și a cererii înregistrate la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul Planului Urbanistic Zonal „RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE CU MODIFICARE REGIM DE ALINIERE”, Ploiești, str.Torcatori, nr.15.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la inițiativa d-lui SIMION

ROBERTO , în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr.l76/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare si cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic Zonal este proprietate particulară conform contract de vanzare cumpărare nr.2750/01.04.2004, contract de vanzare cumpărare nr.2752/01.04.2004 si act de alipire nr.l 182/01.04.2016, avand suprafața de 648,00mp (conform planurilor vizate de O.C.P.I.).

Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr.209/1999 reglementările sunt:

UTR - V-6, Lmx, POT = 50%; CUT= 1,5

 • •   suprafața teren : 648 mp, front la strada 15,44 m;

 • •   parcela construibila;

* Parcelele sunt considerate construibile daca se respecta cumulativ următoarele condiții:

 • a) front la strada de minimum 8 m pentru clădiri insiruite si de minimum 72 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

 • b) suprafața minima a parcelei de 150 mp pentru clădiri insiruite si, respectiv, de minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate;

 • c) adâncime mai mare sau cel puțin egala cu lățimea parcelei.

 • •  regim mixt de inaltime ;

 • •  retragere minima obligatorie de 19,0 m din axul str.Torcatori;

 • •   distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, vor respecta Codul civil;

 • •  distanta intre clădiri amplasate pe aceeași parcela : minim 3 ml, pentru a permite

intretinerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a incendiilor, precum si a mijloacelor de salvare;                                                                                       :

 • •  distanta dintre clădiri trebuie sa fie mai mare sau cel puțin egala^cu inaltimea clădirii celei mai inalte, pentru a nu se umbri reciproc (conform O.M.S. 119/2014 ); in cazul intJare aceasta condiție nu poate fi respectata, se va intocmi, obligatoriu,^un $STljpilLj^i)E INSORIRE, care va fi analizat, la faza de Autorizație de Cons^^r^,^in<Mx; ^de amplasamentul propus pentru noua construcție;


 • •  nr. de parcaje necesar-conform Anexei nr.5 din HGR nr.525/1996;

 • •   terenul are acces din strada Torcători si posibilitatea racordării la utilitățile in zona;

 • •  împrejmuirea va avea H max.=1.80 m la aliniament și va fi de preferință transparentă, iar posterior și pe laterale va avea H max.=2.00 m și va fi de preferință opacă;

 • •  lucrările de branșamente utilitati se vor executa in conformitate cu „Norma tehnica din 27.01.1998 privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații si a pomilor in localitățile urbane si rurale”

 • •  execuția lucrărilor de branșamente se va face cu condiția realizării căminelor de branșament si de racord in interiorul proprietății private, nu pe domeniul public;

 • •  prin proiect se vor lua masurile de conservare /protejare a bornelor topografice si a punctelor de sprijin (materializare pe teren prin picheți metalici borne) din rețeaua de sprijin a municipiului Ploioesti realizata prin contractul de realizare a lucrărilor de cadastru imobiliar edilitar 1999-2009.

Utilizări permise : locuinte;institutii publice aferente zonelor rezidențiale; servicii profesionale, sociale si profesionale;comert, activitati nepoluante, anexe gospodărești cu regim de inaltime P.

Utilizări interzise Orice unitati economice poluante si care generează trafic intens, construcții pe parcele care nu indeplinesc condițiile de suprafața minima front la strada (conf. Art. 30 din R.G.U).

Acest Plan Urbanistic Zonal a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr.1491 /28.12.2016.

Prin PLANUL URBANISTIC ZONAL se propun:

Obiectul proiectului il constituie elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal in vederea modificării reglementarilor existente prevăzute prin PUG Ploiești astfel incat sa se poata permite un proces de reconversie a incintelor benefîciarilui si transformarea zonei intr- una complexa de servicii profesionale o componenta rezidențiala importanta, compatibila si integrata funcțional cu zona vestica municipiului Ploiești.

Pentru segmentul de strada Torcători studiat, se revizuiește doar alinierea construcțiilor, care in acest moment afecteaza peste 90% din fondul construit existent. Revizuirea este posibila datorata si faptului ca profilul străzii Torcători, pe tot parcursul acesteia nu se poate moderniza - asa cum a fost trasat in PUG Ploiești 2000 - motivat de faptul ca pe aceasta zona, face parte din situl urban protejat „zona protecție trama stradala”, iar fondul construit protejat se afla deja situat la limita aliniamentului existent la strada, iar pentru zona aflata spre periferie profilul si traseul propus nu se pot realiza decât cu exproprieri masive care nu se vor putea opera de către municipiul Ploiești - intenție certificata si de documentațiile de urbanism deja aprobate si aplicate.

Construcția propusa va putea suferi modificări ulterioare cu respectarea elementelor de regulament stabilite prin prezenta documentație.

, /^un spațiu? așteptare tplier și asteptare clienti e                    entru

V


Se propune realizarea a doua construcții pentru un atelier auto clienti avand următoarele capacitati funcționale: imobile pentru a ,cu regim de inaltime P, parcari aferente unităților asigurând cat* fiecare boxa de reparații, spatii verzi amenajate.


UTILIZĂRI ADMISE:

 • • locuințe colective cu regim mediu de inaltime;

 • • cai de circulație carosabila si pietonale;

•platforme de parcare;

 • • spatii verzi amenajate.

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚII:

 • • se admite amplasarea de structuri pentru panotaj publicitar cu avizul obligatoriu al Primăriei municipiului Ploiești;

 • • se admite amplasarea de anexe gospodărești cu regim de inaltime P si cu suprafața de maxim 100 mp.

UTILIZĂRI INTERZISE:

 • • se interzic orice unitati economice de tip productiv si care generează trafic foarte intens;

 • • se interzic orice amenajari provizorii sau amplasarea de chioșcuri excepție facand doar amplasamentele aprobate conform legii;

 • • se interzice realizarea de construcții in zonele de servitute si de protecție a lucrărilor si rețelelor tehnico-edilitare.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Se va respecta alininierea prevăzută, conform planșei A S Reglementari propuse vizata spre neschimbare, si anume: pentru strada Torcători, se propune o retragere minima de 7,0 metri din axul străzii, asigurând un profil minim intre fronturile laterale construite de 14,0 metri - profil transversal 1-1.

In cazul fronturilor retrase față de aliniament se va respecta corelarea dintre prospectul străzii si inaltimea la comisa a fațadei spre strada, si anume inaltimea construcției la comisa spre strada va fi maxim egala cu distanta intre fronturile construite corespunzătoare.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Se vor respecta retragerile fata de limitele laterale si posterioara determinate de respectarea servitutilor impuse prin codul civil.

AMPLASAREA CLĂDIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

Distantele minime intre construcțiile amplasate pe aceeași parcela vor fi egale cu 1/3 din inaltimea construcției celei mai inalte, dar nu mai mica de 3,0 metri.

Simultan, amplasarea construcțiilor in interiorul parcelei vor trebui sa respecte normele de prevenire a incendiilor si sa permită accesul mijloacelor de intervenție in caz de incendiu si de forța majora/calamitate.

CIRCULAȚII ȘI ACCESE

Se va asigura acces carosabil separat de cel pietonal.

Parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4.00 metri lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una din proprietățile învecinate.


PARCAJE

Pentru parcarea autoturismelor s-au prevăzut un indicator de 1,0 locuri de parcare -garare/unitate operaționala.

Acestea sunt situate la nivel, in incinta - sunt asigurate 4 de locuri de parcare, 3 locuri in așteptare pe platforma incintei;

BILANȚ TERITORIAL PROPUS, IN LIMITA AMPLASAMENTELOR STUDIATE

POT max = 50 %

CUT max = 1,5

în perioada 01.03.2017 - 15.03.2017 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Avizul C.T.A.T.U. nr.026/2017 a stat la baza fundamentării Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.010/2017.

Supunem aprobării proiectul de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal,, RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE CU MODIFICARE REGIM DE ALINIERE”, Ploiești, str.Torcatori, nr.15 , cu respectarea Avizului Arhitectului Șef al Municipiului Ploiești, aviz nr.010/2017.

ARHITECT ȘEF,

arh. Cristina HERTIA


ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANA ing. Danie

METROPOLITANĂ


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,

JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

ÎNTOCMIT,

Daniela Maria NEAGU

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE CU MODIFICARE REGIM DE ALINIERE”

Ploiești, str.Torcatori, nr.15

Beneficiar :

SIMION ROBERTO

Proiectant:

B.I.A. 63 - arh.Constantin DRAGHICI

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea proiectului Planului Urbanistic Zonal „ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE CU MODIFICARE REGIM DE ALINIERE ”, Ploiești, str.Torcatori, nr.15.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic Zonal la comanda d-lui SIMION ROBERTO, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 și în conformitate cu Legea nr.350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările si completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr.209 din 10.12.1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453/2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr.91/1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic zonal.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești Planul Urbanistic Zonal „ RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE CU MODIFICARE REGIM DE ALINIERE ”, Ploiești, str.Torcatori, nr.15, întocmit de arh.Constantin DRAGHICI.COMISIA DE URBANISM,

Robert Ionut VÎSCAN

Iulian BOLOCAN

George Sorin Niculae BOTEZ

Marius Nicolae MATEESCU

Sorin VĂDUVĂ

Ștefan DANESCU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ -

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre :

privind aprobarea

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE CU MODIFICARE REGIM DE ALINIERE”

Ploiești, str.Torcatori, nr.15

ăla 4

//v USr

A /      "A

[7/)