Hotărârea nr. 129/2017

Hotãrârea nr. 129 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire statie inspectii tehnice periodice, Ploieşti, str. Margaretelor nr. 16

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 129 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE STAȚIE INSPECȚII TEHNICE PERIODICE” Ploiești, str. Margaretelor nr. 16

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a primarului Dobre Adrian Florin și a consilierilor Sălceanu Claudia Oana, Dănescu Ștefan, Vîscan Robert Ionuț, Văduva Sorin, Bolocan Iulian și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea domnului ANDREI TIBERIU ALEXANDRU și doamnei ANDREI AUGUSTINA ADRIANA, Planul Urbanistic de Detaliu pentru „CONSTRUIRE STAȚIE INSPECȚII TEHNICE PERIODICE”.

Conform actelor de proprietate, planului suport topografic, documentației Planului Urbanistic de Detaliu ;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri, conform Certificatului de urbanism nr. 568/02.06.2016, privind :

  • -  utilități urbane :

o apa și canalizare: nr. 354/28.09.2016

o alimentare cu energie electrică acord principiu: nr. 13526/26.09.2016

o alimentare cu gaze : nr.310967666/11.10.2016;

o telefonie: nr. 100/05/03/01/PH/l361/05.10.2016

o protecția mediului: decizie nr. 11978/24.10.2016;

  • -   altele:

o Comisia Municipală pentru Transport: nr. 1348/29.09.2016 ;

o Biroul Rutier : nr. 771568/20.09.2016 ;

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr.4 ” Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 07.04.2017;

în baza încheierii nr.263/23.06.2016 a Judecătoriei Ploiesti-Sectia Civilă

5                    9

privind validarea în funcția de primar Municipiului Ploiești;

în baza Dispoziției nr. 4057/09.03.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

In baza capitolului I, art.2, alin (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu art. 48 alin (1) din Legea nr.350/2001, privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART.l Aprobă PLANUL URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE STAȚIE INSPECȚII TEHNICE PERIODICE” str. Margaretelor nr.16, cu condiția respectării avizului nr.001 din 28.03.2017 al Arhitectului Șef al municipiului Ploiești, fundamentat de avizul nr.002 din 16.03.2017 al C.T.A.T.U., anexate prezentei hotărâri.

Conform documentației anexate, terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic de Detaliu se află în intravilan și este proprietate privată (Set 390,15 mp, Smăsurată 383 mp) a beneficiarilor conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1868/29.10.2015 și extrasului de Carte funciara nr.104180/08.11.2016.

ART.2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.l sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

ART.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.4 Direcția Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2017ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ


RAPORT DE SPECIALITATE \\


Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE STAȚIE INSPECȚII TEHNICE PERIODICE” Ploiești, str. Margaretelor nr. 16


Beneficiari: ANDREI TIBERIU ALEXANDRU și ANDREI AUGUSTINA ADRIANA

Proiectant: B.I.A. arh. Anca Ioana Poli


Potrivit prevederilor Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991 Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/ N / 2000 Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu, Legii 350 / 2001 cu modificările și completările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.3 50/2001, și a cererii înregistrate la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a prezentat proiectul:

Plan Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE STAȚIE INSPECȚII TEHNICE PERIODICE ”, str. Margaretelor nr. 16”, Ploiești.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la inițiativa domnului ANDREI TIBERIU ALEXANDRU și doamnei ANDREI AUGUSTINA ADRIANA în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare și cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001.

Terenul care face obiectul acestui Plan Urbanistic de Detaliu se află în intravilan și este proprietate privată (S act 390,15 mp, S măsurată 383 mp) a domnului ANDREI TIBERIU ALEXANDRU și doamnei ANDREI AUGUSTINA ADRIANA conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1868/29.10.2015 și extrasului de Carte funciara nr. 104180/08.11.2016.

Conform PUG aprobat prin HCL 209 / 1999 imobilul are următoarele caracteristici:

U.T.R. de referință (zonă și funcțiune, utilizări permise și interzise, suprafață teren) UTR E4 ; IScx

Folosința actuală a terenului: curți - construcții

Destinația stabilită prin planurile urbanistice actuale: zonă locuințe mici și servicii;

Terenul se încadrează în zona valorică B, conform H.C.L. 553 /21.12.2011 și nr.361/28.09.2012

S teren = 390,15 mp (din acte); 383 mp (din măsurători)

Indicatori de urbanism :

> P.O.T. : 50% ; C.U.T. : 1,5

Sunt considerate Ioturi construibile toate loturile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

-front la stradă de minimum 8 m pentru clădiri înșiruite și de^minimum 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate;

-suprafața minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înșiruite, respectivele minimum 200 mp pentru clădiri amplasate izolat sau cuplate; ;

-adâncimea mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei:'. . . y'!>' -parcelă construibilă pentru construcții cu regim mixt de înălțime t / -nr de parcaje necesare - conform Anexei nr.5 din HGR NR. 525/JS§^^ -se va respecta regimul de aliniere al clădirilor existente sau retragere 3-5 m de la aliniament

-se va asigura accesul auto și pietonal din str. Margaretelor

-terenul are posibilitatea racordării la utilitățile existente în zonă

Utilizări permise: locuințe cu regim mixt de înălțime; servicii profesionale, sociale; comerț, turism; parcări publice și aferente funcțiunilor admise


Utilizări interzise: orice unități economice poluante și care generează trafic intens; construcții pe parcele care nu îndeplinesc condițiile de suprafață minimă (150 mp) și front la stradă (8 m) pentru construcții înșiruite și suprafața minimă (200 mp ) și front la stradă (12 m) pentru construcții izolate/cuplate; amenajări provizorii sau instalări de chioșcuri pe domeniul public

Acest PUD a fost solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 568/02.06.2016.

OBIECTUL acestui PUD îl constituie edificarea unei clădiri ce se va dezvolta pe două nivele, ce va cuprinde statia I.T.P. propriu zisă compusă din sala inspecție, spații anexe destinate inspectorului inginer, birouri amplasate la nivelul etajului 1 pentru angajați, vestiar, loc de servit masa și grup sanitar angajați, sală așteptare prevăzută cu grup sanitar propriu. De asemenea la nivelul parterului, clădirea va cuprinde și un spațiu separat pentru un elevator (elevator ce oferă suportul tehnic pentru inspecțiile amănunțite în cazul defecțiuniilor ascunse, obligatorii a fi constatate la faza inspecției). în incinta amenajată se vor rezolva un număr de 4 locuri de parcare amplasate în zona de spate a imobilului.

Obiectul acestui PUD identifică modul de rezolvare în interiorul incintei a spațiilor destinate obiectivului solicitat.

în urma analizei documentației anexată la dosar, elaborată de către B.I.A.-arh. Anca Ioana POLi, prin Planul Urbanistic de Detaliu se propun:

  • -  retrageri minime față de limitele laterale = la sud-vest 0,05 (proprietar inițiatorul); la nord-est 3,40 m

  • -  retrageri minime față de limitele posterioare = 5,65 m

  • -  circulații și accese - accesul pietonal și auto se vor realiza direct din str. Margaretelor

  • -  echipare tehnico-edilitară = amplasamentul beneficiază de posibilități de racordare la rețelele existente în zonă (apa, canalizare, gaze, energie electrică, telefonie).

Indicatorii urbanistici menținuți sunt cei din PUG :

9             9

POT propus = 50,00 %

CUT propus = 1,50

în ședința din data de 16.03.2017 a Comisiei Tehnice de Urbanism si

55                                   9

Amenjarea Teritoriului, s-a analizat documentația Plan Urbanistic de Detaliu -"CONSTRUIRE STAȚIE INSPECȚII TEHNICE PERIODICE”,str. Margaretelor nr.16”, Ploiești și s - a emis avizul favorabil nr. 002 din 16.03.2017 al comisiei, aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Șef nr. 001/28.03.2017.

în perioada 16.11 - 08.12.2016 s-a desfășurat procesul de informare și consultare a populației aferent acestei documentații de urbanism, din acest punct de vedere fiind îndeplinite toate condițiile legale, considerându-se că se poate iniția procedura de aprobare în cadrul Consiliului Local Ploiești.

Supunem aprobării proiectul Plan Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE STAȚIE INSPECȚII TEHNICE PERIODICE”,str. Margaretelor nr.16”, Ploiești, întocmit de către B.I.A.-arh. Anca Ioana POLI.

DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ,

ARHITECT ȘEF, arh. Cristina Herția

ȘEF SERVICIU DEZVOLTARE URBANĂ ȘI METROPOLITANĂ

mg. Daniel DUMITRU

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

JURIDIC CONTENCIOS,ACHIZIȚII PUBLICE,CONTRACTE

întocmit,

ing.Mihaela Carmencita Constantinescu

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


privind aprobareaPLAN URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE STAȚIE INSPECȚII TEHNICE PERIODICE” Ploiești, str. Margaretelor nr. 16

Beneficiari: ANDREI TIBERIU ALEXANDRU și ANDREI AUGUSTINA ADRIANA

Proiectant: B.I.A. arh. Anca Ioana Poli

Prin cererea înregistrată la Primăria municipiului Ploiești - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, s-a solicitat aprobarea documentației PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru "CONSTRUIRE STAȚIE INSPECȚII TEHNICE PERIODICE”,str. Margaretelor nr.16”, Ploiești. Obiectul acestui PUD identifică modul de rezolvare în interiorul incintei a spațiilor destinate obiectivului solicitat.

Proiectantul a executat Planul Urbanistic de Detaliu la comanda domnului ANDREI TIBERIU ALEXANDRU și doamnei ANDREI AUGUSTINA ADRIANA, în concordanță cu prevederile Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91/1991, modificat de Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 și în conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit Raportului de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, proiectantul modifică prevederile Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea nr. 209 din 10.12.1999 și nr.3 82/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, respectând prevederile Legii nr. 453 / 2001, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 91 / 1991, completat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 37/ N / 2000 Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu.

Supunem spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Ploiești a documentației PLAN URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE STAȚIE INSPECȚII TEHNICE PERIODICE”,str. Margaretelor nr.16”, Ploiești, întocmit de arh. Anca Ioana POLI.


COMISIA DE URBANISM,

BOTEZ George Sorin Niculae DĂNESCU Ștefan

9

VÎSCAN Robert Ionuț

MATEESCU Marius Nicolae VĂDUVA Sorin

BOLOCAN Iulian

SĂLCEANU CLAUDIA OANACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 4

COMISIA PENTRU ORGANIZARE ȘI DEZVOLTARE URBANISTICĂ, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CONSERVAREA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ

RAP_ORNT

Comisia a luat în discuție Proiect de hotărâre PLAN URBANISTIC DE DETALIU pentru „CONSTRUIRE STAȚIE INSPECȚII TEHNICE PERIODICE”,str. Margaretelor nr.16”, Ploiești a emis :

Data 0) -ct, QoțQ.