Hotărârea nr. 126/2017

Hotãrârea nr. 126 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Instalații ventilație arhivă subsol B-dul Independenței nr. 10, clădirea C1, Ploiești

ROM ANI A


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 126 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Instalații ventilație arhivă subsol B-dul Independenței nr. 10, clădirea CI, Ploiești”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnic - Investiții a Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ” Instalații ventilație arhivă subsol B-dul Independenței nr. 10, clădirea CI, Ploiești”,

ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.04.2017;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiție "Instalații ventilație arhivă subsol B-dul Independenței nr. 10, clădirea CI, Ploiești”, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


în imobilul situat pe B-dul Independentei nr. 10, Municipiul Ploiești, funcționează Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, care păstrează arhiva la subsolul clădirii CI.

Imobilul este dotat cu o instalație de încălzire prevăzută cu radiatoare compacte din oțel, alimentate de la o centrală termică funcționând cu gaze naturale, care alimentează și radiatoarele din subsol în perioada de iarnă, menținând o temperatură de cca. 18°C.

Ventilația spațiului cu destinația de arhivă se face prin deschiderea ferestrelor dar este insuficientă datorită umidității provenită de la infiltrațiilor din pământ, astfel încât nu se pot menține condiții optime de păstrare a documentelor arhivate.

In acest scop se propune montarea unei instalații de ventilație care va avea rolul de a menține umiditatea constantă la un nivel de 50%.

Tubulatura dc ventilație va fi racordată la o centrală de dezumidificare care va prelua umiditatea existentă în aerul din încăperile din subsol, echipată cu un circuit de refrigerare alcătuit din vaporizator - cu rol de a extrage umiditatea din aer, compresor, condensator -cu rol de a reîncălzi acrul dezumidificat si ventilatorul de aer. Centrala de dezumidificare se va racorda la instalația electrica a imobilului.

Pe racordul dc refulare al centralei se va monta un filtru de aer având clasa de filtrare G5.

Distribuția acrului tratat și aspirația aerului recirculat se realizează prin intermediul tubulaturii metalice circulare, montată aparent la partea superioara a încăperilor din subsol.

In fiecare încăpere din spațiile arhivei se vor monta grile de introducere a aerului și grile de evacuare a aerului.

Condensul rezultat din aer va fi pompat la instalația de canalizare din centrala termică a imobilului prin intermediul unei stații de pompare echipată cu rezervor de colectare, pompă, plutitor și tablou electric.

Primar, Adrian FildrimBOBRE

Direcția Tehnic Investiții

Direcția Economică


RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Instalație ventilație arhivă subsol B-duI Independenței nr. 10, clădirea CI, Ploiești”

/k

In imobilul situat pe B-dul Independentei nr. 10, Municipiul Ploiești, funcționează Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor, care păstrează arhiva la subsolul clădirii CI.

Imobilul este dotat cu o instalație de încălzire prevăzută cu radiatoare compacte din oțel, alimentate de la o centrală termică funcționând cu gaze naturale, care alimentează și radiatoarele din subsol în perioada de iarnă, menținând o temperatură de cca. 18° C.

Ventilația spațiului cu destinația de arhivă se face prin deschiderea ferestrelor dar este insuficientă datorită umidității provenită de la infiltrațiilor din pământ, astfel încât nu se pot menține condiții optime de păstrare a documentelor arhivate.

In acest scop se propune montarea unei instalații de ventilație care va avea rolul de a menține umiditatea constantă la un nivel de 50%.

Tubulatura de ventilație va fi racordată la o centrală de dezumidificare care va prelua umiditatea existentă în aerul din încăperile din subsol, echipată cu un circuit de refrigerare alcătuit din vaporizator - cu rol de a extrage umiditatea din aer, compresor, condensator -cu rol de a reîncălzi aerul dezumidificat si ventilatorul de aer. Centrala de dezumidificare se va racorda la instalația electrica a imobilului.

Pe racordul de refulare al centralei se va monta un filtru de aer având clasa de filtrare

G5.

Distribuția aerului tratat și aspirația aerului recirculat se realizează prin intermediul tubulaturii metalice circulare, montată aparent la partea superioara a încăperilor din subsol.

In fiecare încăpere din spațiile arhivei se vor monta grile de introducere a aerului și grile de evacuare a aerului.

Condensul rezultat din aer va fi pompat la instalația de canalizare din centrala termică a imobilului prin intermediul unei stații de pompare echipată cu rezervor de colectare, pompă, plutitor și tablou electric.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Conform documentației Studiu de Fezabilitate întocmit de S.C. EOS CORPORATION S.R.L. Ploiești,

Valoarea totală fără TVA = 78.406,43 lei

din care: C+M = 71.232,43 lei


Față de cclc arătate, propunem aprobarea indicatorilor documentației, faza S.F., aferentă obiectivului de investiții „Instala

5            7                                              •                                                                                                                                                    9

subsol B-dul Independenței nr. 10, clădirea CI, Ploiești”.

Direcția Tehnic-lnvestiții, Director executiv Sorina $Q|M


Direcția Economică, Director ExecutivNicoleta CRACIUJfOIUȘef Serviciu, Mariana STOCHIȚĂ

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR.l


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuție aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Instalații ventilație arhivă subsol B-dul Independenței nr. 10, clădirea CI, Ploiești”
PROIECT NR. 4.10/2016

INSTALAT!! VENTILAȚIE ARHIVA SUBSOL

Bulevardul Independentei nr. 10, clădirea Ci, Ploiești, jud. Prahova

O

Proiectant:

SC EOS CORPORATION SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A

PERSOANELOR

Faza:     SF

IULIE 2016

INSTALAȚII VENTILAȚIE ARHIVA SUBSOL - SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

BD. INDEPENDENTEI NR. 10, CLĂDIREA CI, PLOIEȘTI, JUD PRAHOVA

Faza: SF


FOAIE DE SEMNATURI

)

Sef proiect:

Ing. George CristescuProiectat:


Ing. George Cristescu


Ing. Ileana CristescuBORDEROU


Proiect

Page:' 1 \ V


A. PIESE SCRISE

 • 1. FOAIE DE CAPAT

LISTA DE SEMNATURI


BORDEROU

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.


MEMORIU TEHNIC

BREVIAR DE CALCUL

ANTEMASURATORI

LISTA DE ECHIPAMENTE

FISE TEHNICE ECHIPAMENTE

B. PIESE DESENATE

1. INSTALAȚIE VENTILAȚIE. PLAN SUBSOL

T 012. INSTALAȚIE VENTILAȚIE. SCHEMA MONTAJ CENTRALA TRATARE


T021. GENERALITĂȚI

1.1. Obiectul proiectului

Prezentul proiect de specialitate are ca obiect realizarea unei instalații de ventilație pentru menținerea unui microclimat corespunzător păstrării arhivei in condiții optime, pentru obiectivul “Arhiva subsol -Serviciul public local comunitar de evidenta a persoanelor”, amplasat in localitatea Ploiești, Bulevardul Independentei nr. 10, clădirea C1, județul Prahova.

1.2. Baze de proiectare

CD Proiectul a fost elaborat având la bază TEMA DE PROIECTARE elaborata de beneficiar.

Imobilul este dotat cu instalații pentru asigurarea cerințelor de confort termic, igiena, protecție la incendiu si necesitați sanitare/tehnologice corespunzătoare cu prevederile cadru din TEMA DE PROIECTARE si normele tehnice.

La adoptarea soluțiilor tehnice au fost respectate cerințele exigentelor:

rezistență mecanică și stabilitate;

securitate la incendiu;

igienă, sănătate și mediu; siguranță în exploatare; protecție împotriva zgomotului;

 • -  economie de energie și izolare termică

 • - utilizarea sustenabila a resurselor naturale

1.3. încadrarea în norme

La elaborarea prezentului proiect s-au respectat „Normele Generale de protecția Muncii NGPM -2002" și „Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor” aprobate prin ordinul Ministrului de Qy Interne nr. 775 din 22.07.1998, „Metodologia pentru elaborarea scenariilor de siguranță la foc" aprobată cu Ordinul Comandantului Corpului Pompierilor Militari nr. 1119 din 27.07.1999, „Metodologia pentru elaborarea scenariilor de siguranță la foc” aprobată cu Ordinul Ministerului de Interne Nr. 84 din 14.06.2001

De asemenea, s-au respectat normativele de proiectare 113-2002 pentru instalații de încălzire, 15/2010 pentru proiectarea și executare instalațiilor de ventilare si climatizare precum și prevederile STAS-urilor in vigoare.

în conformitate cu HG 261/1994 Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor, categoria de importanță a clădirii este C (construcții de importanță normala).

Pentru această categorie de importanță este obligatorie verificarea tehnică de calitate a proiectului, în conformitate cu Regulamentul de verificare și expertizare tehnică a proiectelor, a execuției lucrărilor și construcțiilor aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/28.10.1996.

1.4. Faze determinante

Fazele determinante ale specialității instalații ventilații sunt:

 • - trasarea rețelei de conducte și a tubulaturii de ventilație

 • - montarea centralei de tratare;

 • - punerea in funcțiune a instalațiilor - probe la temperatura de lucru;

2. BAZE DE CALCUL

La stabilirea soluțiilor pentru instalațiile de climatizare si ventilație, s-au avut in vedere, conform temei de proiectare următorii parametri de calcul:

2.1. Parametri climatici

Conform standardelor românești in vigoare pentru localitate Ploiești (SR 1907/1,2 pentru iarna și 15/2010 pentru vara) avem:

IARNA: temperatura exterioară de calcul tei= -15°C, umiditate 95%

VARA: temperatură exterioară de calcul tev=+34°C, umiditate 35%

2.2. Parametri interiori de confort

Denumire          Temperatura iarna         Temperatura vara Umiditate relativa

°C                     °C               %

ARHIVA                18                     -                 50

2.3. Parametri ventilație

Numărul de schimburi orare: 3-5 sch/ora conform Normativ I5; se aleg 4,5 sch/ora.

3. SITUAȚIA EXISTENTA

In prezent, clădirea este echipata cu o instalație de încălzire prevăzută cu radiatoare compacte din otel, alimentate de la o centrala termica funcționând cu gaze naturale.

Centrala termica alimentează cu agent termic si radiatoarele din subsol, in perioada de iarna temperatura din spatiile destinate arhivei fiind de 18 grdC.

Ventilarea spatiilor din subsol ale arhivei se realizează prin deschiderea ferestrelor si pătrunderea aerului proaspăt.

Chiar si in aceasta situație, in spatiile destinate arhivei umiditatea provenita de la infiltrațiile din pamant este foarte mare, ceea ce duce la condiții improprii de păstrare si la distrugerea documentelor arhivate.

Proiect// S Page:


^16/2016-/1

\C5/9.'   :


 • 4. NOMINALIZAREA INSTALAȚIILOR INTERIOARE


Tratarea spațiului din subsol avand destinația de arhiva (in cuprinșii carora sunt 7 incaperi), conform cu cerințele din temă, este prevăzută a se realiza cu o centrala de tratare care va avea rolul sa dezumidifice aerul pana la o valoare a umidității relative de 50 %.

5. DESCRIEREA SOLUȚIILOR

In vederea menținerii unui microclimat corespunzător păstrării arhivei in condiții optime, împreuna cu instalația de încălzire existenta, care realizează confortul termic necesar si împreuna cu realizarea unui schimb de aer prin deschiderea ferestrei, se va monta o instalație de ventilație care va avea rolul de a menține umiditatea constanta la un nivel de 50%.


In acest scop, se propune montarea unei centrale de dezumidificare cu debitul de aer de 1800 mc/h si cu capacitatea de dezumidificare de 127,83 l/24ore (temperatura interioara = 27 grdC si umiditatea relativa = 60%), care va prelua umiditatea existenta in aerul din încăperile din subsol. Centrala de dezumidificare este echipata cu un circuit de refrigerare alcătuit din vaporizator (cu rol de a extrage umiditatea din aer), compresor, condensator (cu rolul de a reîncălzi aerul dezumidificat) si ventilatorul de aer.

Pe racordul de refularea al centralei se va monta un filtru de aer avand clasa de filtrare G5.

Racordarea tubulaturii de ventilație la centrala se va realiza prin intermediul unor piese speciale (plenumuri).

Centrala de tratare se va monta in subsol, in camera indicata in proiect, pe un cadru metalic avand inaltimea de 30 cm, realizat din cornier si prins de pardoseala prin intermediul diblurilor. Se vor utiliza tampoane de cauciuc antivibratii pentru montajul centralei pe cadrul metalic.

Ventilatorul de aer este dimensionat astfel incat sa debitul lui sa realizeze minim 4,5 schimburi orare ale aerului recirculat, iar disponibilul de presiune sa asigure introducerea aerului in toate încăperile din subsol in care se gaseste arhiva.


Distribuția aerului tratat si aspirația aerului recirculat se realizează prin intermediul tubulaturii metalice circulare, montate aparent la partea superioara a încăperilor. Tronsoanele de tubulatura se îmbina prin piese de legătură (coturi, teuri, mufe, reducții, etc).

In fiecare încăpere din spatiile arhivei se vor monta grile introducere a aerului si grile de evacuare a aerului. Se vor monta grile din aluminiu dubla deflexie pentru montaj pe tubulatura circulara, echipate cu dispozitive de reglaj al debitului de aer cu jaluzele reglabile opuse, avand dimensiunile 425 x 75 mm, 525 x 75 mm, 625 x 75 mm. Jaluzele vor fi directionate in jos, astfel ca jetul de aer refulat sa atinga întregul volumu al încăperii.

Condensul rezultat din aer va fi pompat la instalația de canalizare din centrala termica a imobilului, prin intermediul unei statii de pompare echipata cu rezervor de colectare, pompa, plutitor si tablou electric.

Centrala de dezumidificare se va racorda la instalația electrica a imobilului, avand o putere instalata de Pel=2,5 kW (220 V).

Statia de pompare a condensului se va racorda la instalația electrica a imobilului, avand o putere instalata de Pel=0,1 kW (220 V).

Golurile de trecere a instalațiilor de ventilație care străpung elemente de rezistenta se vo beton armat C16/20cm de 10-15 cm in jurul tubulaturii in conformitate cu expertiza tehnica. Racordurile electrice la echipamente nu fac obiectul prezentului proiect si se vor proiecta de societăți agrementate de AN RE pentru realizarea de acest fel de lucrări.

6. BREVIAR DE CALCUL

Pentru ventilarea spatiilor s-au ales n = 4,5 schimburi pe ora.

Debitul de aer se calculează cu relația L (mc/h) = n (sch/ora) x V (mc)

In tabelul de mai jos s-au centralizat calcul debitelor de aer.

Încăperea

Volum (mc)

Schimb aer (sch/mc)

Debit aer

1

88

4,5

396

2

16

4,5

72

3

76

4,5

344

4

96

4,5

430

5

68

4,5

306

6

28

4,5

126

7

28

4,5

126

TOTAL

400

4,5

1800

7. SITUAȚIA MODULUI DE ASIGURARE A CERINȚELOR DE CALITATE CONFORM LEGII NR.10/1995

 • 7.1. CERINȚA A - REZISTENTA SI STABILITATE

Lucrările necesare in proiect sunt corelate cu proiectul de rezistenta si respecta condițiile acestuia.

 • 7.2. CERINȚA B - SECURITATE LA INCENDIU


Aceasta cerința este asigurata prin realizarea criteriilor de performanta generale determinate de normele in vigoare si anume Normativ P 118/99.

La trecerea conductelor si canalelor de ventilare prin elemente de construcții (pereți si plansee), care au si rol de protecție la foc, s-au luat masuri de etansare a golurilor din jurul acestora cu materiale rezistente la foc asigurandu-se limita de rezistenta la foc prevăzută pentru elementul de construcție străpuns.

Nu se admite amplasarea conductelor de gaze combustibile sau cabluri electrice in interiorul canalelor de ventilare.

 • 7.3. CERINȚA C - IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR, REFACEREA SI PROTECȚIA MEDIULUI

 • a. Igiena si sanatatea oamenilor

 • - s-au respectat prevederile normativului I5 privind proiectarea si executarea instaltiilor de ventilare si NP 008 privind puritatea aerului.

 • b. Refacerea si protecția mediului

 • - nu exista surse de zgomote si vibrații, nu exista surse de radiații sau pericole de poluare a apelor sau aerului.

 • - echiparea unităților de clima cu agent frigorific ecologic.

..........Z 'Z //v /,

Proiect: //^ /41/0/‘2&16, paae:

Proiectul va lua in considerare masuri rezonabile pentru a proteja mediul din clădire si va avșain£L:' vedere cel puțin următoarele:                                                                      '

 • a.      Evitarea folosirii halenelor.

 • b.     Calitatea aerului din interior.


 • c. Materiale periculoase care nu vor fi folosite

 • i.      Formaldehide.

 • ii.      Azbest.

 • iii.     Si toate celelalte materiale interzise conform directive, regulamente si legislația relevanta in acord cu Directivelor Uniunii Europene .

e. Agenții de răcire folosiți in instalația de răcire vor fi R410a, R134a, R407c sau similari, in completa concordanta cu ultimele directive EU.


 • 7.4. CERINȚA D - SIGURANȚA IN EXPLOATARE: Instalațiile termice au un grad relativ mare de siguranța in exploatare.

 • 7.5.  CERINȚA E - PROTECȚIA LA ZGOMOT

Se vor respecta condițiile din STAS 12025/2 Acustica in construcții. Efectele vibrațiilor asupra clădirilor sau pârtilor de clădire, limite admisibile.

Situațiile in care se pot produce zgomote sunt:

 • - la pornirea/oprirea ventilatoarelor

 • - echipamentele mari (CTA) se vor monta pe postamente cu suporți antivibratie;

 • - la distribuția aerului in încăpere - grilele au fost dimensionate in conformitate cu vitezele din Normativul I5;

 • 7.6.  CERINȚA F - ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLAREA TERMICA SI HIDROFUGA

Asigurarea izolării termice corespunzătoare duce la un consum rațional de energie atat pentru incalzire cat si pentru răcire.


Utilajele prevăzute in proiect vor avea randamente conform cu normativele in vigoare 113-Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalațiilor de incalzire centrala, I5-Normativ privind proiectarea si executarea instalațiilor sanitare.

 • 7.7.  CERINȚA G - UTILIZAREA SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

8. MĂSURI GENERALE P.S.I.

 • •  Pozarea in ghene verticale cu pereți rezistenti la foc 1h, a canalelor verticale de aer

 • •  La trecerea prin pereți antifoc, golurile din jurul canalelor se vor închide etanș, asigurandu-se o rezistenta la foc egala cu a elementului constructiv traversat

 • •  Prevederea de clapete antifoc pe tubulatura de ventilație la trecerea prin pereți rezistenti la foc

 • •  Trecerea prin pereți si plansee a conductelor din otel pentru transportul apei calde si a apei răcite se va realiza in țevi de protecție care sa asigure deplasări rezultate din dilatări, executate in conformitate cu de taliile de treceri antifoc, proiect IPCT 5313 si a exemplificărilor din manualul indicativ MP008-2000

 • •  Izolarea canalelor de gaze arse si coșurilor de fum cu temperaturi ridicate de lucru

9. MASURI DE PROTECȚIA MEDIULUI

Protecția mediului (aerul atmosferic) este asigurată prin:

- echiparea pompelor de căldură cu agent frigorific ecologic (R407C, R134a)

Având în vedere tipul de combustibil utilizat, puterea cazanelor, tehnologia modernă în care a fost realizat, se poate spune că nu se produc noxe în cantități care să afecteze mediul înconjurător. Proiectul va lua in considerare masuri rezonabile pentru a proteja mediul din clădire si va avea in vedere cel puțin următoarele:

 • a.      Evitarea folosirii halenelor.

 • b.     Calitatea aerului din interior.

 • c.     Umidificarea.

 • d.     Materiale periculoase care nu vor fi folosite

i.      Formaldehide.

 • iv.     Azbest.


 • v.      Si toate celelalte materiale interzise conform directive, regulamente si legislația relevanta in acord cu Directivelor Uniunii Europene .

 • e. Agenții de răcire folosiți in centrala de răcire vor fi R134a, R407c sau similari, in completa concordanta cu ultimele directive EU.

10. STANDARD DE CALITATE

Toate materialele folosite si lucrările ce se vor executa vor fi in concordanta cu Specificațiile Tehnice. Acolo unde materialele si lucrările nu sunt specificate in mod explicit ele vor fi in concordanta cu STAS, EN , Standarde pentru proiectare, coduri de practica pentru instalații si calitatea materialelor folosite la instalații conform normativelor in vigoare.

Executantul va avea obligația sa precizeze cărui standard se adreseaza in fiecare situație.

Inspectorul de Șantier va stabili cărui standard se adreseaza in stituatii impuse fara extra costuri pentru contract. In orice împrejurare concordanta cu standardele romanești si reglementările locale trebuie menținută in permanenta ca un minim necesar.

11. NORME SI PRESCRIPȚII TEHNICE DE EXECUȚIE SI MONTAJ


Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de incalzire 113.

Normativ privind proiectarea si execuția instalațiilor de venitlare I 5.

SR 1907/1-2014 Instalații de incalzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripții de calcul.

SR 1907/2-2014 Instalații de incalzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenționale de calcul

STAS 6472 Proiectarea termotehnica a elementelor de construcții.

STAS 6648/1-2014 Calculul aporturilor de căldură din exterior

STAS 6648/2-2014 Parametrii climatici exteriori.

STAS 9960 Instalații de ventilare si climatizare

STAS 12025/2 Acustica in construcții. Efectele vibrațiilor asupra clădirilor sau pârtilor de clădire, limite admisibile.

Norme tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului P.118-99.

STAS 11357 Masuri de siguranța contra incendiilor. Clasificarea materialelor si elementelor de construcție din punct de vedere al combustibilității.

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor din 1977, 1994

STAS 8974/1 Fiabilitate, mentenabilitate.

Legea nr.10/1995 - Legea privind calitatea in construcții

INSTALAȚII VENTILAȚIE ARHIVA SUBSOL - SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR

BD. INDEPENDENTEI NR. 10, CLĂDIREA CI, PLOIEȘTI, JUD PRAHOVA

Faza: SF


Ord.9/N/15.03.93. MLPAT - Regulament privind protecția si igiena muncii in Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalații

HG 273/1994 - Regulamentul de recepție al lucrărilor in construcții si instalații aferente acestora.


Anexa: Cartea tehnica a construcției.

HG 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor, si a construcțiilor.

HG 392/1994 Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in construcții.

Legea 50 / 1991 - cu modificările aduse ulterior

Legea 608 - 2001 - evaluarea conformității produselor

Legea 622-2004 + Directiva 89 a CE

Legea 319/ 06.2006 - securitatea si sanatatea in munca

NGPM-2002

Legea 307 - 2006 - apararea impotriva incendiilor

Catalog detalii tip subansambluri pentru instalații:

Volum I - incalzire

Volum V - ventilații

Caiet de sarcini instalații termotehnice


ui

/'l

SC EOS CORPORATION SRL PLOIEȘTI

RO33144592; J29/680/2014

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investițiiSISTEM DE VENTILAȚIE SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA A PERSOANELOR PRAHOVA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

L ^Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0.00

0.00

2.2

0.00

0.00

2.3

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0.00

0.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

n

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

375

Proiectare

3,300.00

627.00

3,927.00

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

0.00

0.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

o.oc

0.00

3.7.2. Auditul financiar

o.oc

0.00


3.8

Asistență tehnică

1,937.00

368.03

2,305.03

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

700.00

133.00

833.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

1,237.00

235.03

1,472.03

Total capitol 3

7,174.00

1,363.06

8,537.06

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

33,858.66

6,433.15

40,291.81

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

37,373.77

7,101.02

44,474.79

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

Total capitol 4

71,232.43

13,534.16

84,766.f

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0.00

0.00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

•' 0 00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

0.00

0.00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

... 0.0,0

0.00

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

; ? 0.00

0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.(

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

Total capitol 5

0.00

0.00

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

78,406.43

14,897.22

93,303.65

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

71,232.43

13,534.16

84,766.59

ANTEMASURATOARE INSTALAȚIA DE VENTILAȚIE


LUCRARE: INSTALAȚIE VENTILAȚIE ARHIVA SUBSOL - SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTA A POPULAȚIEI

BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
ADRESA: PLOIEȘTI, BD. INDEPENDENTEI NR. 10, CORP C1, JUD PRAHOVA

Nr. Crt

Articol

UM

Cant

0

1

2

3

1

Tub metalic avand diametrul 160 mm, inclusiv sisteme de prindere

ml

20

2

Tub metalic avand diametrul 200 mm, inclusiv sisteme de prindere

ml

25

3

Tub metalic avand diametrul 250 mm, inclusiv sisteme de prindere

ml

20

4

Tub metalic avand diametrul 315 mm, inclusiv sisteme de prindere

ml

15

5

Coturi metalice 90 grdC avand diametrul 160 mm

buc

2

6

Coturi metalice 90 grdC avand diametrul 200 mm

buc

7

7

Coturi metalice 90 grdC avand diametrul 250 mm

buc

2

8

Coturi metalice 90 grdC avand diametrul 315 mm

buc

6

9

Ramificații metalice 90 grdC 350 x 315 x 315 mm

buc

2

10

Reducție metalica avand diametrul 200-160 mm

buc

3

11

Reducție metalica avand diametrul 250-200 mm

buc

2

12

Reducție metalica avand diametrul 315-200 mm

buc

2

13

Reducție metalica avand diametrul 315-200 mm

buc

2

14

Capac metalic avand diametrul 160 mm

buc

3

15

Capac metalic avand diametrul 200 mm

buc

2

16

Filtru clasa G5 montat pe tubulatura avand diametrul 315 mm

buc

1

17

Piesa de racordare a tubulaturii de refulare la centrala de dezumidificare, dimensiuni 400x400 mm la diametrul 315 mm

buc

1

18

Piesa de racordare a tubulaturii de aspirație la centrala de dezumidificare, dimensiuni 800x400 mm la diametrul 315 mm

buc

1

19

Grila din aluminiu dubla deflexie pentru montaj pe tubulatura circulara, echipata cu dispozitiv de reglaj al debitului de aer cu jaluzele reglabile opuse, avand dimensiunile 425 x 75 mm

buc

6

20

Grila din aluminiu dubla deflexie pentru montaj pe tubulatura circulara, echipata cu dispozitiv de reglaj al debitului de aer cu jaluzele reglabile opuse, avand dimensiunile 525 x 75 mm

buc

10

21

Grila din aluminiu dubla deflexie pentru montaj pe tubulatura circulara, echipata cu dispozitiv de reglaj al debitului de aer cu jaluzele reglabile opuse, avand dimensiunile 625 x 75 mm

buc

3

22

Manipulare centrala dezumidificare avand 15 kg pe distanta 20 m

buc

1

23

Centrala dezumidificare 1800 mc/h, montaj interior pe cadru metalic

buc

1

24

Statie compacta de pompare condens

buc

1

25

Țeava si fitinguri din PP-R avand diametrul 50 mm, pentru evacuare condens

ml

35

26

Străpungeri si reparații pereți trecere tubulatura avand dimensiunile 300 mm

buc

12

27

Efectuarea reglajelor instalației de ventilației

buc

1

28

Efectuarea probei de funcționare a instalației centralei de tratare aer

buc

1LISTA ECHIPAMENTE DE VENTILAȚIE
Nr. Crt 0

1


Articol

1


Centrala dezumidificare avand următoarele caracteristici

 • - debit apa extras la 27 grdC si 60 % umiditate - 127,83 l/zi

 • - debit apa extras la 30 grdC si 80 % umiditate - 194,30 l/zi

 • - tensiune electrica: 220 V

 • - consum maxim: 2,72 kW

 • - nivel sonor: 62 dBA

-interval de funcționare: 10-36°C

 • - interval de funcționare umiditatea: 50-99%

 • - volum rezervor: 2 litri

 • - dimensiuni (L x l x h): 1060 x550 x1000 mm

 • - greutate: 115 kg

 • - debit de aer 1800 mc/h

 • - presiune disponibila 200 Pa

 • - agent frigorific: R410A

 • - sonda electronica pentru temperatura si umiditate


Pompa evacuare condens avand:

 • - inaltime maxima de pompare: 4,5 m

 • - debit maxim: 342 litri/ora

 • - tensiune electrica: 220-240 v

 • - consum maxim: 60 w

 • - clasa protecție electrica: IP20

 • - nivel sonor: 45 dBA

 • - temperatura medie de funcționare: 35°C

 • - temperatura maxima admisa: 80°C

 • - volum rezervor: 2 litri

 • - dimensiuni (L x I x h): 260 x143 x169 mm

 • - greutate: 2 kg

Pompa se livrează impreuna cu:

 • - cablu de alimentare - 2 m

 • - conducta evacuare - 6 m

 • - cablu alarma (3 fire) - 2 mbuc


buc        1FISA TEHNICA NR.1
ECHIPAMENTUL CENTRALA TRATARE AER

Nr. crt.

Specificații tehnice impuse de Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali:

Centrala dezumidificare avand următoarele caracteristici

 • - debit apa extras la 27 grdC si 60 % umiditate -127,83 l/zi

 • - debit apa extras la 30 grdC si 80 % umiditate -

194,30 l/zi

 • - tensiune electrica: 220 V

 • - consum maxim: 2,72 kW

 • - nivel sonor: 62 dBA

-interval de funcționare: 10-36°C

 • - interval de funcționare umiditatea: 50-99%

 • - volum rezervor: 2 litri

 • - dimensiuni (L x I x h): 1060 x550 x1000 mm

 • - greutate: 115 kg

 • - debit de aer 1800 mc/h

 • - presiune disponibila 200 Pa

 • - agent frigorific: R410A

 • - sonda electronica pentru temperatura si umiditate

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare: conform normelor UE

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:

conform normelor UE

4

Condiții de garanție si postgarantie: garanție 24 luni asigurarea serviceului si a pieselor de schimb pe o perioada de minim 10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnicFISA TEHNICA NR.2

ECHIPAMENTUL: STATIE POMPARE EVACUARE CONDENS

Nr. crt.

Specificații tehnice impuse de Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Producător

0

1

2

3

1

Parametrii tehnici si funcționali: Pompa evacuare condens avand:

 • - inaltime maxima de pompare: 4,5 m

 • - debit maxim: 342 litri/ora

 • - tensiune electrica: 220-240 v

 • - consum maxim: 60 w

 • - clasa protecție electrica: IP20

 • - nivel sonor: 45 dBA

 • - temperatura medie de funcționare: 35°C

 • - temperatura maxima admisa: 80°C

 • - volum rezervor: 2 litri

 • - dimensiuni (L x I x h): 260 x143 x169 mm

 • - greutate: 2 kg

Pompa se livrează impreuna cu:

 • - cablu de alimentare - 2 m

 • - conducta evacuare - 6 m

 • - cablu alarma (3 fire) - 2 m

2

Specificații de performanta si condiții privind siguranța in exploatare: conform normelor UE

3

Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:

conform normelor UE

4

Condiții de garanție si postgarantie: garanție 24 luni asigurarea serviceului si a pieselor de schimb pe o perioada de minim 10 ani

5

Alte condiții cu caracter tehnic