Hotărârea nr. 123/2017

Hotãrârea nr. 123 privind modificarea poziţiilor 149, 613 şi 1024 (referitoare la imobilele situate în Ploieşti, str. Kutuzov nr.2, Șoseaua Nordului, nr.5, bl.11, sc.A, parter, ap.2 şi str. Milcov nr.7) din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 123


privind modificarea pozițiilor 149, 613 și 1024 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Kutuzov nr.2, Șoseaua Nordului, nr.5, bl.ll, sc.A, parter, ap.2 și str. Milcov nr.7) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea pozițiilor 149, 613 și 1024 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Kutuzov nr.2, Șoseaua Nordului, nr.5, bl.l 1, sc.A, parter, ap.2 și str. Milcov nr.7) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

în conformitate cu Raportul din data 22.03.2017 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale ;

Luând în considerare faptul că imobilul apartament din Șoseaua Nordului, nr.5, bl.l 1, sc.A, parter, ap.2 și părțile din imobilele situate în Ploiești, str. Kutuzov nr.2 și str. Milcov nr.7 care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Aprobă modificarea pozițiilor 149, 613 și 1024 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Kutuzov nr.2, Șoseaua Nordului, nr.5, bl.ll, sc.A, parter, ap.2 și str. Milcov nr.7) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești ” conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) . Imobilul situat în strada Kutuzov nr. 2 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de S.C. EDROM CART S.R.L. care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) . Imobilul situat în Șoseaua Nordului, nr.5, bl. 11, sc.A, parter, ap.2 se identifică potrivit releveului întocmit de persoană fizică autorizată- Manea Gh. Eugen, care constituie Anexa nr. 3 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (4) . Imobilul situat în strada Milcov nr. 7 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de S.C. EDROM CART S.R.L. care constituie Anexa nr. 4 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2017
Președinte de ședință,  Georgțe-Sorin-Niculae Botez


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


Privind modificarea pozițiilor 149, 613 și 1024 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Kutuzov nr.2, Șoseaua Nordului, nr.5, bl.ll, sc.A, parter, ap.2 și str. Milcov nr.7) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr,267/29,11,2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, din bunuri aflate în proprietatea sa și care nu fac parte din domeniul public al localității.

In Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești ” sunt cuprinse imobile aflate în domeniul privat al municipiului Ploiești, înscrierea în anexele la aceste hotărâri făcându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele dosarelor tehnice, fără a se realiza măsurători cadastrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.339/11.09.2013 s-a aprobat „regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute în baza Decretului - Lege nr.61/1990 și a Legii nr.85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești ”,

Cu ocazia verificării documentațiilor întocmite pentru imobilele situate la adresele poștale Kutuzov nr.2, Șoseaua Nordului, nr.5, bl.l 1, sc.A, parter, ap.2 și str. Milcov nr.7 s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în actele de proprietate ale Municipiului Ploiești, diferențe care nu se datorează unor modificări ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și


instrumentelor de măsurare care se utilizau la data preluării, spre actualele măsurători efectuate cu aparatură electronică de specialitat

Ca atare, în vederea înscrierii în Cartea Funciara a municipiului v _ acestor imobile, este necesară actualizarea pozițiilor 149, 613 și 1024 la imobilele situate în Ploiești, str. Kutuzov nr.2, Șoseaua Nordului, nr.5, blFl 1, sc.A, parter, ap.2 și str. Milcov nr.7) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești ”, sens în care supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE


Privind modificarea pozițiilor 149, 613 și 1024 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Kutuzov nr.2, Șoseaua Nordului, nr.5, bl.ll, sc.A, parter, ap.2 și str. Milcov nr.7) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate privată, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 au fost incluse în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului” mai multe categorii de bunuri, în Anexa nr.l fiind incluse locuințele supuse închirierii și terenurile aferente, terenuri curte, garaje și terenuri aferente garajelor, înscrierea în anexele la hotărâre facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele municipalității, fără a se efectua măsurători de specialitate.

• La poziția 149 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești” se află înregistrate următoarele părți din imobilul situat în strada Kutuzov nr. 2:

 • - garaj în suprafață de 13,00 m.p. titular Margina Anișoara;

 • - garaj în suprafață de 13,00 m.p. titular Aldea Zaharia;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p. titular Grigoriță Maria;

 • - teren garaj în suprafață de 18,00 m.p. titular Pascu Julieta;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p. titular Gaibăr Vasile;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p. titular Nicolau Elena;

 • - teren garaj în suprafață de 18,00 m.p. titular Bălănoiu Vivian;


 • - teren garaj în suprafață de 18,00 m.p. titular Georgescu Cornelia; /X/nSî

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p. titular Violani Clementina; I

 • - teren garaj în suprafață de 20,00 m.p. titular Vasilescu Mariana;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p. titular Grozea Vasile;

 • - teren garaj în suprafață de 18,00 m.p. titular Schnier Ștefan;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p. titular Nicolescu Elena;

 • - teren garaj în suprafață de 26,00 m.p. titular Manoliu Nicolae;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p. titular Vasile Radulian-Luiza;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p. titular Șerban Angela;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p. titular Kondratenco Maria;

 • - teren curte în suprafață de 10,54 m.p. titular Nichifor Maria;

 • - teren curte în suprafață de 39,34 m.p. titular Dohotariu Ana;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p. titular Cojocaru Maria;

 • - teren garaj în suprafață de 13,75 m.p. titular Gheorghiu Elena;

Situația imobilelor sus menționate, deținute cu contracte de închiriere este următoarea:

 • - garaj în suprafață de 13,00 m.p.- titular Margina Anișoara;

 • - garaj în suprafață de 13,00 m.p.- titular Aldea Zaharia a devenit liber începând cu data de 7.04.2009;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p.- titular Grigoriță Maria;

 • - teren garaj în suprafață de 18,00 m.p.- titular Pascu Ion Radu, moștenitorul doamnei Pascu Julieta, în baza certificatului de moștenitor nr.l 1/18.03.2008 emis de către Biroul Notarilor Publici Melania Popa, Magdalena Ivănică și Simona Diana Teșu;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p.- titular Gaibăr Cătălin Marcian, moștenitorul domnului Gaibăr Vasile, în baza certificatului de moștenitor suplimentar nr.425/19.11.2015 emis de către Societatea Profesională Notarială-Equitas;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p.- titular Nicolau Elena;

 • - teren garaj în suprafață de 18,00 m.p.- titular Bălănoiu Vivian;

-teren garaj în suprafață de 18,00 m.p.- titular Georgescu Comeliu, în Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006, Anexa nr.l a fost trecut eronat numele Georgescu Cornelia, corect fiind Georgescu Comeliu;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p.- titular Iagulli Ferdinando care a dobândit garajul de la Rădulescu Cosmina, în baza Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.l250/20.02.2007 de către Biroul Notarial Ivan Constantin (doamna Rădulescu Cosmina este moștenitoarea doamnei Violani Clementina, conform Certificatului de Moștenitor nr. 92/23.09.2006 emis de Biroul Notarial Ivan Constantin);

 • - teren garaj în suprafață de 20,00 m.p.- titular Gavrilă Mariana Ileana fostă doamnă Vasilescu Mariana potrivit certificatului de divorț nr. 2532/6.05.2011 emis de către Primăria Municipiului Ploiești;

 • - garaj desființat (fost titular Grozea Vasile)- teren garaj în suprafață d€®3sWm?XJ

 • - teren garaj în suprafață de 18,00 m.p.- titular Schnier Ștefan;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p.- titular Nicolescu Adriăn>-;Crisna|i, moștenitorul doamnei Nicolescu Elena, în baza certificatului db^-mpșțehita^Sr. 166/28.10.2011 emis de către Biroul Notarilor Publici David Ella și<^Vid5ÂCr4Suan Emanuel;

 • - teren garaj în suprafață de 26,00 m.p.- titular Manoliu Nicolae;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p.-titular Vasile Radulian-Luiziana, în Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006, Anexa nr.l a fost trecut eronat numele Vasile Radulian-Luiza, corect fiind Vasile Radulian-Luiziana;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p.- titular Șerban Angela;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p.- titular Neagu Maria care a dobândit garajul de la Kondratenco Maria, conform Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3120/27.11.2009 de către Biroul Notarilor Publici Meiroșu Gabriel și Meiroșu Carmen;

 • - teren curte în suprafață de 10,54 m.p.- titular Nichifor Maria;

 • - teren curte în suprafață de 39,34 m.p.- titular Dohotariu Ana;

 • - teren garaj în suprafață de 13,00 m.p.- titular Tătărici Ilie care a dobândit garajul de la Cojocaru Maria, în baza Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.4093/9.09.201 de către Biroul Notarial Ivan Constantin;

 • - teren garaj în suprafață de 13,75 m.p.- titular Miron Elena care a dobândit garajul de la doamna Sârghe Alexandra Ioana în baza Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1662/28.04.2016 de către Societatea Notarială Profesională Tudose Maria și Tudose George Radu. La rândul ei, doamna Sârghe Alexandra Ioana a cumpărat acest imobil de la doamna Gheorghiu Elena în baza Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3958/23.06.2008 de către Biroul Notarial Equitas.

S.C. Edrom Cart S.R.L. a depus prin adresa nr.13168/05.07.2016 planul de situație și CD-ul cu fișierul dxf. pentru imobilul situat la adresa poștală Kutuzov nr.2. Prin adresa nr.l8895/27.09.2016 domnul Gaibăr Cătălin Marcian a solicitat municipiului Ploiești acordul de principiu în vederea intabulării terenului de sub garaj, teren ce îl deține în baza contractului de închiriere, acest acord fiind emis în data de 09.01.2017.

Domnul Gaibăr Cătălin Marcian este moștenitorul legal a defunctului Gaibăr Vasile (fost titular al contractului de închiriere nr. 11356/2009) conform certificatului de moștenitor suplimentar nr. 425/19.11.2015 emis de către Societatea Profesională Notarială Equitas. Ca atare, s-a încheiat contractul de închirere pentru terenuri pe care sunt amplasate garaje nr. 15890/26.09.2016 cu domnul Gaibar Cătălin Marcian.

în data de 01.02.2017, prin adresa nr.2325, S.C. Edrom Cart S.R.L. a depus la registratura municipiului Ploiești planul de situație pe care este menționat numărul corect al contractului de închiriere.

A

In urma verificărilor efectuate, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Cadastru și G.I.S, s-a comunicat prin adresa nr.300128/2017 faptul ca: „amplasamentul imobilului din str. Kutuzov nr. 2 corespunde cu cel din lucrarea de introducere^aygdastwlui edilitar”.

/T Z             X t


Cu ocazia măsurătorilor efectuate de S.C. Edrord §          R.B

■ n £ J

s-a identificat o suprafață diferită față de cea menționată în actul Beă\pf/dprJ®te^al municipiului Ploiești și contractul de închiriere pentru acest imobil, după cmnjdrmeaza^Xz

1

Gaibăr Cătălin Marcian

SUPRAFAȚĂ DINH.C.L. nr.267/2006

SUPRAFAȚA DIN CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE (M.P.)

SUPRAFAȚA DIN MĂSURĂTORI (M.P.) -S.C. EDROM CART S.R.L.

SUPRAFAȚĂ

13,00

13,00

14,00

Precizăm faptul că diferența de suprafață constatată nu se datorează unor modificări ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor de măsurare care se utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efectuate cu aparatură electronică de specialitate.

Aceste caracteristici tehnice ale imobilului de la adresa poștală Kutuzov nr.2, care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre vor face obiectul actului adițional la contractul de închiriere încheiat între Municipiul Ploiești și domnul Gaibăr Cătălin Marcian.

Totodată precizăm faptul că pentru celelalte imobile nu s-au efectuat măsurători de specialitate, dar se actualizează titularii contractelor de închiriere (actualii proprietari ai garajelor) conform Anexei nr. 1.

• La poziția 613 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești” se află înregistrată locuința din Șoseaua Nordului, nr.5, bl.11, sc.A, parter, ap.2 :

- Locuința în suprafață de 46.25 mp titular doamna Enică Victoria

Prin adresele nr. 16195/22.08.2016 și nr. 18779/23.09.2016 doamna Enică Victoria a solicitat intabularea imobilului situat în Ploiești, Șoseaua Nordului, nr.5, bl.l 1, sc.A, parter, ap.2, în vederea cumpărării, pe cheltuială proprie, fără pretenții de recuperare a sumelor cheltuite cu această operațiune de la bugetul local.

In data de 04.11.2016 prin adresa nr. 16195 s-a transmis avizul pozitiv privind intabularea pe cheltuială proprie a acestui imobil.

Conform adreselor înregistrate la municipiul Ploiești sub nr. 16195/29.09.2016 și 2144/31.01.2017 doamna Enică Victoria a transmis releveul apartamentului întocmit de


persoana fizică autorizată Manea Ghe. Eugen, precum și formular^ Jtip—dedatație, convenție și cerere de recepție în vederea semnării și parafării.          $ î '


Cu ocazia verificării releveului întocmit de către persoana fizid^utbrizâța^ Măria Ghe. Eugen, s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în închiriere nr. 11871/30.01.2013 de la adresa poștală Șoseaua Nordului, n£^^^l^^.A, parter, ap.2, titular doamna Enică Victoria, după cum urmează:

Enică Victoria

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

NR. CRT.

DENUMIREA ÎNCĂPERILOR

SUPRAFAȚĂ

UTILĂ    DIN

CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE (MP) exclusivă

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN MĂSURĂTORI (MP) conform releveului întocmit de către PFA Manea Eugen

Locuință

1.

CAMERĂ

16,00

18,00

2.

CAMERĂ

14,00

11,92

3.

BUCĂTĂRIE

7,00

6,81

4.

BAIE CU CADĂ

3,65

3,60

5.

CĂMARĂ

1,00

0,94

6.

VESTIBUL

2,80

2,76

7.

OFICIU

1,80

1,78

S.utilă totală

-

46,25

45,81

S.constr.totală

-

-

60,38

Cotă parte pe apartament din     părțile

comune ale imobilului

1.43%

Cotă parte din teren

12,74

Precizăm faptul că diferențele de suprafațe constatate nu se datorează unor modificări constructive, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor de măsurare care se utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efectuate cu aparatură electronică de specialitate.

Aceste caracteristici tehnice ale imobilului de la adresa poștală Șoseaua Nordului, nr.5, bl.11, sc.A, parter, ap.2, care face obiectul prezentului proiect de hotărâre vor face

obiectul actului adițional la contractul de închiriere încheiat între Municip^utpPloiești și doamna Enică Victoria.


• La poziția 1024 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Lț Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventa alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești ” se află înregistrate din imobilul situat în strada Milcov nr. 7:

 • - teren cu destinația de curte în suprafață de 111,15 m.p. - titular Mocanu Floricica;

 • - teren cu destinația de curte în suprafață de 199,94 m.p. - titular Anghelache Florica;

 • - teren cu destinația de curte în suprafață de 35,02 m.p. - titular Anghelache Anca;

 • - teren cu destinația de curte în suprafață de 119,83 m.p. - titular Drugă Eugenia;

 • - teren cu destinația de curte în suprafață de 225,03 m.p.- titular Drăgănescu Aurelia;

Situația imobilelor-terenuri aflate în indiviziune, deținute cu contracte de închiriere este următoarea:

 • -  teren cu destinația de curte în suprafață de 11,65 m.p. titular Mocanu Floricica;

 • -  teren cu destinația de curte în suprafață de 23,88 m.p. titular Anghelache Florica și Anghelache Anca Marilena;

 • -  teren cu destinația de curte în suprafață de 5,65 m.p. titular Anghelache Anca Marilena;

 • -  teren cu destinația de curte în suprafață de 13,70 m.p. titular Drugă Eugenia;

 • -  teren cu destinația de curte în suprafață de 31,47 m.p. titular Drăgănescu Aurelia;

A

In baza Dispoziției nr.1440/29.03.2013 emisă de Primarul municipiului Ploiești, rămasă definitivă la data de 15.05.2013 s-a aprobat restituirea terenului, situat în Ploiești, str. Milcov nr.7, în suprafață de 659,19 mp, încheindu-se în acest sens Protocolul de predare preluare nr. 8656/12.06.2013 și Procesul verbal de punere în posesie nr.16106/31.10.2013, moștenitorilor fostului proprietar, rămânând în proprietatea privată a municipiului Ploiești, terenul aferent corpului A în suprafață de 67 m.p. și terenul aferent corpului B în suprafață de 19,35 m.p., întrucât sunt necesare bunei utilizări a construcțiilor. Terenul restituit este afectat de un drept de servitute legală acordat în favoarea coproprietarilor actuali și viitori ai imobilelor construite.

Având în vedere că a rămas în proprietatea privată a municipiului Ploiești terenul în suprafață de 86,35 m.p. s-a procedat la încheierea actelor adiționale cu persoanele care utilizează terenul curte, pentru modificarea suprafețelor de teren cu destinația de curte.

Prin cererea nr. 15785/16.08.2016 doamna Drugă Eugenia a solicitat intabularea pe cheltuială proprie a terenului din Ploiești str. Milcov nr. 7 în suprafață de 13,70 m.p. pe care îl deține în baza contractului de închiriere și a transmis planului de situație întocmit de S.C. Edrom Cart S.R.L.

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Cadastru și G.I.S. prin adresa nr. 306799/14.09.2016, a atribuit adrese poștale provizorii și anume:

 • -  str. Milcov nr. 7A - teren în S=67 m.p.;

 • -  str. Milcov nr. 7B - teren în S=19,35 m.p.

Având în vedere faptul că s-au atribuit adrese poștale provizofii^-a^^^tat'^atre S.C. Edrom Cart S.R.L. modificarea planului de amplasament și|d^lii^^^^în^mod corespunzător.S.C. Edrom Cart S.R.L. a înaintat planul de amplasanOg^^^M^/ cu noua adresă poștală, respectiv str. Milcov nr. 7B ( în format analogic șidrg^^fiB^dxf) prin adresa 15787/03.11.2016.

Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Serviciul Cadastru și G.I.S. prin adresa nr. 309075/20.12.2016, a comunicat faptul că „amplasamentul imobilului din str. Milcov nr. 7 B nu corespunde cu cel din lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar.” Acest lucru a fost comunicat către S.C.Edrom Cart S.R.L., societate care prin adresa nr. 394/17.01.2017 face cunoscut faptul ca măsurătorile topografice realizate sunt întocmite conform realității din teren, pe limitele existente, ceea ce se poate verifica din teren”.

Cu ocazia măsurătorilor efectuate de S.C. Edrom Cart S.R.L s-a identificat o suprafață diferită față de cea menționată în actele de proprietate ale municipiului Ploiești pentru acest imobil. Aceasta a fost reîmpărțită celor doi coproprietari ai imobilului-construcție conform Notei de calcul nr. 256/2017, după cum urmează.

NR.

CRT

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

Suprafațe de teren curte conform contractului de închiriere

Suprafațe de teren determinate conform Notei     de

calcul      nr.

256/2017

Suprafața de teren       din

măsurători (mp) -S.C. EDROM CART S.R.L.

Milcov nr. 7B

indiviz

indiviz

exclusivă

1.

Drugă

Eugenia

13,70

14,87

2.

Anghelache Anca

5,65

6,13

-

3.

Suprafață totală

19,35

21,00

21,00

Precizăm faptul că diferențele de suprafațe constatată nu se datorează unor modificări ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor de măsurare care se utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efectuate cu aparatură electronică de specialitate.

Aceste caracteristici tehnice ale imobilului de la adresa poștală Milcov nr. 7B, care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre vor face obiectul actelor adiționale la contractele de închiriere încheiate între Municipiul Ploiești și doamnele Drugă Eugenia și Anghelache Anca Marinela.

In ceea ce privește situația imobilului de la adresa poștală Milcov nr. 7 A, nu au fost efectuate măsurători cadastrale, urmând să se actualizeze ulterior.


Ca atare, poziția 1024 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Lppal al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inverț il ^^iurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, se va modifica sensul precizării noilor adrese poștale și a noilor suprafețe de teren doar în ceea ce priveș               str.


Milcov nr.7 B.

DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela BucurDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo FlorjmTăbîrcă

/Y

Serviciul kntabulări Bunuri, Șef Serviciu, MădălinNegoiță

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR, Nicoleta CrăciunoiuAndrone Adrian Eduard

U-&-

2 1 -OU 2017

întocmit:          ,


Bratu Petronela ' Nanu Ștefani Oana Stoia Ciripoiu Adna David Nicoleta        __

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂM BUNUM COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

TABEL


La proiectul de hotărâre privind modificarea pozițiilor 149, 613 și 1024 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Kutuzov nr.2, Șoseaua Nordului, nr.5, bl.ll, sc.A, parter, ap.2 și str. Milcov nr.7) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11,2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești"

NR. CRT.

ADRESĂ IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (n»P)

OBS.

149

Kutuzov nr.

2

Margina Anisoara

garaj

13,00

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

-

garaj

13,00

Grigoriță Maria

Teren garaj

13,00

Pascu Ion Radu

Teren garaj

18,00

Gaibar Cătălin Marcian

Teren garaj

14,00

Nicolau Elena

Teren garaj

13,00

Balanoiu Vivian

Teren garaj

18,00

Georgescu Comeliu

Teren garaj

18,00

Iagulli Ferdinando

Teren Garaj

13,00

Gavrila Mariana

Teren garaj

20,00

-

Teren liber

13,00

Schnider Ștefan

Teren garaj

18,00

Nicolescu Adrian

Cristian

Teren garaj

13,00

Manoiu Nicolae

Teren garaj

26,00

Vasile Radulian Luiziana

Teren garaj

13,00

Serban Angela

Teren garaj

13,00

Kondratenco Maria

Teren garaj

13,00

Nichifor Maria

Teren garaj

10,54

Dohotariu Ana

Teren curte

39,34

Tătărici Ilie

Teren curte

13,00

Miron Elena

Teren garaj

13,75

NR. CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf.

(mp) X

OBS.

îîîx

Enică

-Locuință

S.constr.=60,3$* /

J fi

—sen \

« k]

’^OVA

JzJ

Victoria

a

Sutilă=45,81

XA

din care:

Camera zi: 18,00

Dormitor: 11,92

Hol:       2,76

Șoseaua

Hol:        1,78

Imobil aflat

613

Nordului, nr.5,

Bucătărie: 6,81

în domeniul

bl.ll, sc.A,

Baie:       3,60

privat al

parter, ap.2,

Cămară:   0,94

Municipiului

Ploiești

Cotă parte pe apartament din părțile comune ale imobilului

1,43 %

Cotă parte din

12,74

teren

NR. CRT.

ADRESĂ IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

1024

Str.

Milcov nr. 7A

Mocanu Floricica

Teren curte

11,65 mp

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

Anghelache Florica si Anghelache Anca Marilena

Teren curte

23,88 mp

Draganescu Aurelia

Teren curte

31,47 mp

Str. Milcov nr.

7B

Anghelache Anca Marinela

Teren curte

6,13 mp

Druga Eugenia

Teren curte

14,87 mp

W&Ă. m 2

Plan de situație

Scara 1: 200


Adresa imobilului: Mun. Ploiești. Str. Kutuzov nr. 2, Jud. Prahova Proprietar teren:Municipiul Ploiești

Chiriași teren conform Contract de inchiriere m. 15890/26.09.2016:


- Gaibar Cătălin Marcian

Proprietari garaj:

 • - Gaibar Cătălin Marcian

 • - Comanita Nina

Suprafața teren din act= 14mp

Suprafața teren din măsurători^ 14mp

Construcția CI garaj suprafața construita=14mp
Nr. cadastral


ANEXA NR. 1.37

RELEVEU APARTAMENT

SCARA 1 : 100


Suprafața (mp)
Dloiesti, Șoseaua Nordului nr. 5;|3I^1, Șp

371

ICarte Funciara colectiva nr.

UAT

|Cod unitate individuala(UI)

CF individuala

-------------Xș/ t , 1.1 A. .sT
NUMĂR ÎNCĂPERE

DENUMIRE ÎNCĂPERE

SUPR. UTILA

(m.p.)

1

CAMERA ZI

18.00

2

DORMITOR

11.92

3

HOL

2.76

4

HOL

1.78

5

BUCĂTĂRIE

6.81

6

BAIE

3.60

7

CAMARA

0.94

Suprafața utila = 45.81 mp

Suprafața totala = 45.81 mp

Executant,

Data: 30.01.2017

(semnătură, stampila).

Recepționat,

Data:.....................

(semnătură, stampila)


NOTA: Suprafața construita - 60.38 mp

Suprafața teren indiviza -12.74 mp

Cota indiviza de folosința comuna -1.43 %

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre pozițiilor 149, 613 și 1024 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Kutuzov nr.2, Șoseaua Nordului, nr.5, bl.l 1, se.A, parter, ap.2 și str. Milcov nr.7) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești’’