Hotărârea nr. 122/2017

Hotãrârea nr. 122 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la imobilele situate în Ploieşti, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcţionează Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza, str. Al. Lăpuşneanu, nr. 17 în care funcţionează Şcoala Gimnazială George Coşbuc

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 122 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, si a consilierilor Danescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduvă Sorin si Hodorog Bogdan privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

In conformitate cu Raportul din data de 20.04.2017 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 73/2016 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2016-2017;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 după cum urmează:

 • -  la poziția 152, coloana 3 va avea următorul cuprins: «Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza », iar coloana 4 va avea următorul cuprins : «str. Trei Ierarhi, nr. 10 »;

 • -  la poziția 153, coloana 4 va avea următorul cuprins: « spațiu învățământ (corp A), P+2E, zidărie cărămidă, suprafață construită la sol 540 mp, suprafața construită desfășurată 1620 mp, suprafața totală măsurată a terenului este de 5303 mp, teren intravilan, împrejmuit la N cu gard metalic, la E, S si V cu gard de beton», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 2.728.713,06 lei »

 • - la poziția 154, coloana 4 va avea următorul cuprins : «spațiu învățământ (corp B),S+ P+2E, suprafață construită la sol 401 mp, suprafața construită desfășurată 1265 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

« 2.824.445,67 lei»

 • -  la poziția 156, coloana 4 va avea următorul cuprins: « anexa - magazie metalică, suprafață construită la sol 49 mp, suprafața construită desfășurată 49 mp, iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 3.736,88 lei»

 • (2) Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunurilor identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Imobilele sus menționate se identifică conform planurilor de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L., care constituie Anexele nr. 2 și nr. 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 după cum urmează:

 • -  la poziția 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: « Școala Gimnazială George Coșbuc» iar coloana 4 va avea următorul cuprins : « str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 17, suprafața totală teren 6426 mp, având nr. Cadastral 137668 »

 • -  la poziția 29, coloana 3 va avea următorul cuprins : « atelier mecanic, Corp C », coloana 4 va avea următorul cuprins : « demisol, suprafața construită la sol 54 mp, suprafața desfășurată 54 mp ;

 • -  la poziția 30, coloana 4 va avea următorul cuprins : « Corp A, P+1E, suprafața construită la sol 283 mp, suprafața desfășurată 566 mp, valoare de inventar 675.640,38 lei, Corp B, P+1E, suprafață construită la sol 429 mp, suprafață desfășurată 858 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins: « 2.055.663,22 lei» ;

 • (2) Imobilul sus menționat se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L., care constituie Anexa nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Aproba modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 327/2016, după cum urmează :

 • - poziția 22, coloana 6 va avea următorul cuprins : « 219.816,69 lei » ;

Art. 3. Aprobă completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și a clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, cu două poziții noi identificate potrivit Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Aprobă modificarea corespunzător prevederilor art.l, art. 2, art. 3 a anexelor la Hotărârea nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ menționate mai sus.

/\

Art.5. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 și să semneze actele adiționale la contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate mai sus, în baza Hotărârii nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art.l, art. 2, art. 3, art.4, din prezenta hotărâre.

Art.6. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 24 aprilie 2017MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


Avizat,

Vic^primar ihai GaneaRAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” și str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit si asupra imobilelor din Ploiești str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” și str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”.

La data intrării in vigoare a acestui act normativ nu au existat planuri cadastrale exacte si, ca atare, suprafețele acestor imobile (teren si clădire) au fost preluate din documentele deținute la nivelul instituției, nefiind determinate prin ridicări topografice,

existând unele neconcordante intre suprafețele reale ale imobilelor si cele'mentidtfate in documente.                                            K/ I

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 73/2016 privind aprobarea Rețelei^colirp a unităților de invatamant preuniversitar de stat si a unităților de ÎT^^ămănt^phf^^lar acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcțio^^ejj^pm^^holar 2016-2017 s-a aprobat rețeaua școlara a unităților din invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești, propuse sa funcționeze in anul școlar 2016-2017, in care se regăsesc si imobilele in care funcționează unitățile de invatamant menționate mai sus.

Având in vedere intenția municipalității de a accesa fonduri europene in vederea derulării proiectului «Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice si in sectorul locuințelor, Operațiunea B-cladiripublice » s-au efectuat măsurători de specialitate de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L., în vederea intabularii dreptului de proprietate, pentru imobilele menționate mai sus, în favoarea Municipiului Ploiești pentru imobilele construcții aflate pe terenul care a fost înscris in Cartea Funciara a UAT înaintea construcțiilor, cu ocazia amenajării terenurilor de sport in cadrul proiectului „Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant din Municipiul Ploiești

De asemenea s-au remasurat si imobilele - terenuri situate in Ploiești str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” și str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”. Cu ocazia acestor operațiuni s-au constatat următoarele:

Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, str. Trei Ierarhi, nr. 10

Suprafața totala masurata a terenului este de 5303 mp, imprejmuit la N cu gard metalic, la E,S,V cu gard din beton.

De asemenea, potrivit măsurătorilor de specialitate intocmite in prezent de SC Intergroup Engineering SRL s-au stabilit și suprafețele exacte ale construcțiilor edificate pe terenul menționat mai sus, astfel:

 • - CI - destinație construcție CAS, suprafața construita la sol 540 mp, spațiu invatamant Corp A, P+2E, zidărie de cărămidă, suprafața construita desfasurata 1620 mp;

-C2 - destinația CAS, suprafața construita la sol 401 mp, spațiu invatamant Corp B S+P+2E, suprafața construita desfasurata 1265 mp.

 • - C3 - destinația CAS, suprafața construita la sol 1105 mp, sala de sport, parter, suprafața desfasurata 1105 mp.

Acest imobil C3 nu figurează ca poziție distincta in, «Inventarul bunurilor care aparțin domeniului Public al municipiului Ploiești», figurând insă inscris in anexa la Contractul de Administrare si in evidentele contabile. Ca atare se impune completarea, cu o poziție noua, a Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 242/2000 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Pe langa imobilele sus menționate, in incinta unitatii de invatamanț 'se’rega^psțe's^ imobilul in care funcționează Corpul C al Colegiului National?; <|AL,I.Quz^;»^ achzitionat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 243./20T5 modificata prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului PloiestiW^|â772Ql^si 533/2015, este inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 128306, av^â/nrlcăd'âstral 128306 cu teren in suprafața de 1454mp si construcție in suprafața construita la sol de 484 mp, CI clădire P+1E , « Școala de fete », suprafața desfasurata 968 mp.

In Hotararea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova, figura la poziția nr. 155, Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești« Clădire veche Corp C », care prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 41/26.02.2003 a fost aprobata trecerea din domeniul public al municipiului Ploiești in domeniul privat a acestui imobil, iar prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 79/03.05.2004 s-a aprobat diminuarea domeniului public al municipiului Ploiești. Acest imobil (teren si construcție) a fost restituit Fundației Caritatea, imobil, care ulterior a fost achiziționat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești menționata mai sus. Ca atare se impune completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000, cu o noua poziție, avand următoarele caracteristici :

Cu ocazia remasurarii acestuia, de către SC Intergroup Engineering SRL, in prezent, s-au constatat următoarele caracteristici tehnice:

-CI - destinația CAS, suprafața construita la sol 464 mp, clădire P+2E, suprafața desfasurata 1392 mp ;

Totodată, pe acest amplasament, s-au identificat si corpurile :

 • - C2 - destinația CA, suprafața construita la sol 49 mp, anexa, magazie metalica, suprafața desfasurata 49 mp;

 • - C3 - destinația CA, suprafața construita la sol 28 mp, anexa, suprafața desfasurata 28mp;

Imobilele CI si C3 nu figurează ca poziții distincte in , «Inventarul bunurilor care aparțin domeniului Public al municipiului Ploiești», figurând insă Înscrise in anexa la Contractul de Administrare si in evidentele contabile. Ca atare se impune completarea, cu poziții noi, a Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 242/2000 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Suprafața de teren de 1454 mp inscris in Cartea Funciara avand nr. Cadastral 128306 ramane neschimbata, aceasta masurand tot 1454 mp si la măsurătorile efectuate de către SC Intergroup Enginerring SRL.

Școala Gimnaziala „George Coșbuc”, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 17

Suprafața masurata a terenului este de 6426 mp, imprejmuit cu gard de beton.

Terenul este inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 137668, avand nr. cadastral 137668. Aceasta suprafața de teren a fost masurata si înscrisa in Cartea Funciara ca urmare a derulării proiectului privind modernizarea terenului de sport.


(Corp B), P+1E, anul construcției 1969, suprafața construita desfasurata^85&m^3

 • - C3 - destinația CAS, suprafața construita la sol 54 mp, atelier mecanic, demisol, anul construcției 1969, suprafața construita desfasurata 54 mp ;

 • - C4 - destinația CAS, suprafața construita la sol 606 (din acte 605,70 mp), teren de sport, parter, anul construcției 2015 ;

Prin adresa nr. 135/19.04.2017 Serviciul Cadastru si GIS din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana a comunicat faptul ca amplasamentele imobilelor situate in Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” și str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc” corespund cu cele din lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar.

Facem precizarea că planurile întocmite de S.C. Intergroup Engineering S.R.L corespund cu realitatea din teren, asupra acestor imobile neaducându-se modificări constructive, lucru confirmat și de vizita in teren a reprezentanților Serviciului Intabulari Bunuri din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu la aceste unități de învățământ.

Prin adresa nr. 275/20.04.2017 Serviciul Inventariere si Evidentă Bunuri a solicitat Serviciului Financiar Contabilitate din cadrul Direcției Economice actualizarea situației mijloacelor fixe aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești - unități de învațamant preuniversitar de stat -asupra imobilelor din Ploiești str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, str. AL Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”.

Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul Direcției Economice a actualizat și comunicat situația mijloacelor fixe aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești-unități de învațamant preuniversitar de stat - asupra imobilelor menționate mai sus, înregistrate in contul 212.00,00.02.A.04-construcții.

Prin adresele nr. 603 si 604/21.04.2017 Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul ca pentru imobilele menționate mai sus nu au fost identificate, in prezent, acțiuni pe rolul instanțelor de judecata.

Prin adresele nr. 230/31.03.2017 si 241/12.04.2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul ca pentru imobilele situate in Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”, nu s-au identificat notificări formulate in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 si nici cereri formulate in baza Legii nr. 247/2005.

Ca atare, în baza măsurătorilor de specialitate efectuate și a situației mijloacelor fixe sus menționate existente în evidențele contabile, se impune completarea Inventarul bunurilor care aparțin domeniului Public al municipiului Ploiești cu cele doua clădiri

sus menționate și modificarea corespunzătoare a Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 atat in ceea ce privește/ actualizarea^, caracteristicilor tehnice, cat si actualizarea denumirilor unităților de invatamant (acolo j unde este cazul), după cum urmează:                                 v,         -    , 7

Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, str. Trei Ierarhi, nr. l'(F

 • -  la poziția 152, coloana 3 va avea următorul cuprins: «Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza », iar coloana 4 va avea următorul cuprins : «str. Trei Ierarhi, nr. 10 »;

 • -  la poziția 153, coloana 4 va avea următorul cuprins: « spațiu învățământ (corp A), P+2E, zidărie cărămidă, suprafață construită la sol 540 mp, suprafața construită desfășurată 1620 mp, suprafața totală măsurată a terenului este de 5303 mp, teren intravilan, împrejmuit la N cu gard metalic, la E, S si V cu gard de beton», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 2.728.713,06 lei »

 • - la poziția 154, coloana 4 va avea următorul cuprins : «spațiu învățământ (corp B),S+ P+2E, suprafață construită la sol 401 mp, suprafața construită desfășurată 1265 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins:


« 2.824.445,67 lei»

 • -  la poziția 156, coloana 4 va avea următorul cuprins: «anexa - magazie metalică, suprafață construită la sol 49 mp, suprafața construită desfășurată 49 mp, iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 3.736,88 lei»

Școala Gimnaziala „George Coșbuc”, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 17

 • -  la poziția 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: « Școala Gimnazială George Coșbuc» iar coloana 4 va avea următorul cuprins; «str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 17, suprafața totală teren 6426 mp, având nr. Cadastral 137668 »

 • -  la poziția 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: « atelier mecanic, Corp C », coloana 4 va avea următorul cuprins :« demisol, suprafața construită la sol 54 mp, suprafața desfășurată 54 mp ;

 • -  la poziția 30, coloana 4 va avea următorul cuprins : « Corp A, P+1E, suprafața construită la sol 283 mp, suprafața desfășurată 566 mp, valoare de inventar 675.640,38 lei, Corp B, P+1E, suprafață construită la sol 429 mp, suprafață desfășurată 858 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins: « 2.055.663,22 lei » ;

Imobilele sus menționate se identifică conform planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor întocmite de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L., care constituie Anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

Potrivit instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare, în vederea promovării proiectului de hotărâre de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 se impune modificarea și completarea Anexei nr.2 a Hotărârii nr.242/2000 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” având ca obiect bunurile menționate la art. 1 la prezenta hotărâre , precum și modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.94/2009 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și la Contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților școlare menționate mai sus.


AVIZAT,


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Țăbîrcă

Sef Serviciu S.I.E.B.

Gabriela Mîndruțiu

Sef ServieiuS.LB.

Mădălin,Negoiță 0

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR EXECUTIV,


Nicoleta Crăci unaiu2 1 -04- 2017întocmit:

Holban Daniela

Nanu Stefania

Radulescu Alis Liliana O //’ J

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" însușit prin Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit, urmând ca predarea-primirea să se facă cu fiecare centru bugetar deținător. în acest inventar au fost incluse terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unităților de invatamant situate în Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 73/2016 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat si a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2016-2017 s-a aprobat rețeaua școlara a unităților din invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești, propuse sa funcționeze in anul școlar 2016-2017, in care se regăsesc si imobilele in care funcționează unitățile de invatamant menționate mai sus.

Având in vedere intenția municipalității de a accesa fonduri europene in vederea derulării proiectului «Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice si in sectorul locuințelor, Operațiunea B-cladiri publice » s-au efectuat măsurători de specialitate de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L., în vederea intabularii dreptului de proprietate asupra imobilelor terenuri si clădiri, în

'4 ' ?-îx favoarea Municipiului Ploiești. De asemenea, s-au remasurat si acele parti dejâ intabulate din imobilele situate in Ploiești str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, str. Al. Lăpușneanu, nL 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc” si s-au constatat diferente fata^de cele prevăzute in actele de proprietate ale municipiului Ploiești si in documentațiile cadastrale anterioare.

Conform instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare, în vederea promovării proiectului de hotărâre de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 se impune modificarea si completarea Anexei 2 a Hotărârii nr.242/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” având ca obiect bunurile menționate în anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

De asemenea, este necesară și modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr.94/2009, parte integrantă din Contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților de invatamant menționate mai sus.

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.Anexa nr. 1 IaH.C.L./ nr. 122 /


Bunuri ce trebuie incluse în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”


Nr ort

Codul de clasifi care

Denumire a bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

(lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

Anexa -baraca metalica

Construcție metalică cu suprafața construită la sol de 28 mp, suprafață desfășurată 28 mp ; Colegiul National « Al. I. Cuza »

Nr. Inventar 1095

3.203,03

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Sala de sport

Sala de sport, modul teren de joc, modul anexa vestiare pt elevi, profesori si grupuri sanitare, depozit pentru materiale sportive, cabinet medical, CT, modulul gradene pentru 50 spectatori, fundație beton, zidărie din cărămidă, compartimentări din gips carton, tamplarie exterioara din aluminiu cu geam termopan, interior lemn, suprafața construită la sol 1105 mp și suprafață desfășurată 1105 mp ;

Nr. Inventar 1454

2.513.108,25

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

BClădire corp C

Clădire (corp C), P+2E, suprafață construită la sol 464 mp, suprafața construită desfășurată 1392 mp, suprafața totală măsurată a terenului este de 1454 mp, împrejmuit cu gard de beton», având nr. cadastral 128306

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare


' Anexa nr. 1.35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobiluiuifmp)

Adresa imobilului

5303

Intravilan: Str. Trei Ierarhi nr. 10 Muu. Ploiești, lud. Prahova

Carte Funciara nr.

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

PLOIEȘTI


A. DATE REFERITOARE LA TEREN


Nr. parcela

Categoria . de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

5303

Teren intravilan, împrejmuit, ia N gard metalic, la E, S si V cu gard de beton.

TOTAL

5303


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni        • ■-

CI

CAS

540

-Soatiu Invatamant (Corn Al P+2E/1954/ Zidărie Caramida/Sc desf=1620mp

C2

CAS

401

-Scatiu Invatamant (Cortr B) S+P+2E/1969WSc desf.=1265mp        ■   <’ ■ '

C3

CAS

1105

-Sala de sport P/2004/Sc desfcl I05mp / ■'                                A-

v-’t v.

TOTAL

2046

f:                                       ' . • .. A

Suprafața totala măsurată a imobilului =5303mp‘ - ; ■. i Ij

_____________Suprafața din act = 4283mp              î ■ ■ - '___________    / ri-


Executant: INTERGROUP ENGINEERING SRL Autorizat; Ițjg. PARACHE Duny ■<%\^Canfinnp^ecUtJirea

/<cbțepJitiitlffiMriintocnuifU dow entati ei c adastra1ecSj.

<■’ corespt>ndența-gcestția,șli rea(ițgtf^jrț[ț§^ji N'^ORU'?n5?.3 fit       OF-       1

îl ^^XnatuUi          '

'1V>O'.''\ '-'Inspector,: /    //''G?

\'c*

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrala si atribuirea numărului cadastral.''


Semnătură si parafa


Data


N&- 3         ^^/^^Anexanr. 1.35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului

1454

Intravilan: Str.VladTepesW.3.0 s < Mun. Ploiesti/ducL'Prahova134/

\ 494


TOTALTOTAL


1454


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII


Suprafața construita la sol

_________(mp)_________ ________464_________

49


Mențiuni


28


541


-Corp C-Cladire P-HE-'Scoala de Fete'71930/Sc desf.=928mp

- Magazie metalica/1992/Sc desf.=49mp -Anexa/Sc desf.-28mp ~


Suprafața totala masurata a imobilului =1454mp

Suprafața din act = 1450mp


Inspector


Executant: INTE^GROUEj

Autorizat Tn^^XRACîîE/E

Confîrm^executarea ma sura tohipEia’teren J: corectitudinea intocîfirfii'douuiiișrițatf^i^ad ' ’ corespondenta acestQffcu real.ilat"^^-1

AUT0R/£4RE'i

I ■« uens         . ,y. .v.


:NGINEEJUNG,SRL

^snițni- Cristmei’T

f.-. r> • t’XEîCA T ’t;

^dmteren r

I 03.) 12014


&

■ 2

CI


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafaANEXA 1.35Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată (mp]

Adresa imobilului

137668

6426

Str. Alexandru Lapusneanu nr. 17, Intravilan, Municipiul Ploiești, Județul Prahova

Nr. Cartea Funciară

Unitatea teritoriala Administrativa (UAT)

.                   Ploiești


A. Date referitoare la teren


Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

6426

împrejmuit cu gard beton

Imobil Intravilan, domeniul publicai municipiului Ploiești

Total

6426

B, Date referitoare Ia construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita

:onstructle

construcție

la sol (mp)

CI

CAS

233

Corp A- Spațiu de Invatamant, Partar+1 Etaj, 1969, Sdesfasurata=566 mp

C2

CAS

429

Corp B- Spațiu de Invatamant. Parter+1 Etaj, 1969, Sdesfasurata=858 mp

C3

CAS

54

Corp C- Atelier mecanic, Demisol, 1969, Sdesfasurata=54 mp

C4

CAS

606

Teren sport. Parter, 2015, Sdesfasurata=606 mp (Sacte=605.70 mp)

Total

v 1372

Suprafața totala masurata/a’ lmobllulul^6426 frip^

Suprafața din act^TpOQ'mp r'-t.. „■

Executpnfe—

Inspector:.]

INTERGROUPENGUjEf /f.

>1   ^Confirm introducerea imobilului .in baza de date

«A      ce^p;Ca!-

jț;- 5’’ integrata si atribuirea'numarului cadastral

3PESCUF

țțreutina^

de        dfe;

rrr.p.~ mr- y/^ *

i'-’ .••• \ ' '     Semnătura si parafa' . '

i o                _ ,a

l 5 Confirm executa

0946

ea ma

sufittorildtdSAeK

ii

cqi&titudfaeftfrttiftdl

d'i docufiientăpei cadastraj^și,.,,"         ■/. •

' .O

Ymresprt^!ț<m|a^^j:ifea.mțrpabtatea din itererj..^ “/      /

■••Z. .<■ ''' ■Data:!...............L;......

oSt'

/ ■ &

țfs'--

7,                           ' •.

Data:'"'',

VtârtieZEBÎ^

Stampila BCPI”—^


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul privind modificarea Hotărârii Consiliului

Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcționează Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”


Data: